Page 1

              Wim  Vandevelde       Plaats  10  Vlaams  Parlement       Beste  Vlaming         Professor  Carl  Devos,  politicoloog  aan  de  Universiteit  van  Gent,  gaf  in  tal  van  lezingen  duidelijk  aan   dat  deze  verkiezingen  de  belangrijkste  zijn  sinds  1830,  en  wel  om  volgende  redenen:     Er   kan   nu   eindelijk   voor   een   termijn   van   vijf   jaar   een   beleid   uitgestippeld   en   uitgevoerd   worden.  In  politieke  termen  is  vijf  jaar  een  eeuwigheid.       Vlaanderen   krijgt   bijkomende   bevoegdheden,   maar   moet   net   daarom   ook   keuzes   maken.   De   laatste   “staatshervorming”   zadelt   de   Vlamingen   op   met   bijkomende   lasten,   omdat   tegelijk   maar   85%   van   de   benodigde   middelen   werden   toegekend.   De   toekomstige   beleidsmakers   zullen  dus  belangrijke  strategische  beslissingen  nemen.     Onze   samenleving   beleeft   duidelijk   een   scharniermoment.   De   kiezer   heeft   de   sleutel   in   handen   om   te   bepalen   welke   partijen   en   welke   mensen   het   beleid   zullen   voeren.   Iedere   naamstem  is  dan  ook  van  het  grootste  belang!       Mijn  engagement  voor  de  N-­‐VA  is  gebaseerd  op  het  inhoudelijk  programma  van  onze  partij.  Ik  heb  er   met   zeer   veel   genoegen   aan   meegewerkt   en   ervoer   de   debatten   als   uitermate   verrijkend.   Ik   ben   daarbij  tot  de  volgende  conclusies  gekomen:     Als   inwoner   van   Ronse   en   als   Voorzitter   van   het   OCMW   merk   ik   dagelijks   dat   het   migratiebeleid   faalt.   Op   lokaal   vlak   kan   je   een   aantal   zaken   aanpakken,   maar  het   is   van   groot   belang  dat  de  migratiewetgeving  zonder  meer  wordt  herschreven  door  de  hogere  politieke   overheden.   Het   hoeft   geen   betoog   dat   enkel   de   N-­‐VA   verwoordt   wat   vele   Vlamingen   hieromtrent   denken   en   daarom   reken   ik   op   uw   stem.   Samen   met   mijn   collega   Joris   Nachtergaele  (plaats  6,  Kamer)  wil  ik  er  werk  van  maken.       Ronse   is   geen   centrumstad,   in   tegenstelling   tot   Gent,   Aalst   of   Oostende,   maar   kreunt   wel   onder   soortgelijke   structurele   lasten.   Ronse   krijgt   veel   te   weinig   middelen   uit   het   Gemeentefonds.   Meer   dan   ooit   moet   de   herverdeling   van   de   middelen   van   het   Gemeentefonds  op  de  politieke  agenda  komen.  Ronse  moet  meer  middelen  krijgen  om  de   juiste,  doordachte  en  goed  becijferde  investeringen  te  kunnen  plannen.  De  N-­‐VA  is  de  enige   partij  die  deze  boodschap  pertinent  uitdraagt,  en  we  zullen  blijven  vechten  om  de  stad  Ronse   te  geven  wat  haar  toekomt!          

Verandering voor  Vooruitgang   Stem  Verandering  voor  Vooruitgang.  Stem  N-­‐VA  


De bevoegde  Europese  instellingen  bevestigden  onlangs  nog  dat  de    Federale  Regering  geen   degelijke   begrotingspolitiek   heeft   gevoerd.   Het   gebrek   aan   politieke   lef   om   structurele   ingrepen   uit   te   voeren   en   de   kortzichtigheid   van   de   huidige   Federale   Regering,   is   zonder   meer  een  aanslag  op  de  welvaart  en  de  toekomst  van  de  volgende  generaties.  Deze  politici   hebben   enkel   oog     voor   hun   eigen   netwerk   met   bijhorende   zuilen.   Enkel   de   N-­‐VA   geeft   duidelijk   aan   welke   inspanningen   er   zullen   gevraagd   worden,   maar   biedt   evenzeer   een   perspectief  op  het  behoud  van  onze  welvaart  nu  en  in  de  toekomst.     Heel   wat   bedrijfsleiders   wachten   al   langer   op   de   verlaging   van   de   loonlasten.   Het   zijn   tenslotte  de  werkgevers  en  de  werknemers  die  de  welvaart  creëren  en  bestendigen.  Willen   we   de   broodnodige   bijkomende   jobs   creëren   en   de   bestaande   vrijwaren,   dan   is   die   verlaging  zonder  meer  een  absolute  voorwaarde.     Arbeid  en  initiatief  belonen  zal  toelaten  een  hoger  nettoloon  uit  te  keren,  wat  op  zichzelf  al   een   zeer   sociale   ingreep   is   door   de   koopkracht   van   de   mensen   verhogen.   N-­‐VA   stelt   een     duidelijk   traject   voor:   uit   becijferingen   van   de   Katholieke   Universiteit   Leuven   blijkt   dat   onze   plannen  zeer  realistisch  zijn  en  leiden  tot  een  forse  toename  van  de  werkgelegenheid.     Teneinde   de   arbeidsmarkt   af   te   stemmen   op   de   noden   van   een   snel   evoluerende   maatschappij,   is   het   van   kapitaal   belang   te   investeren   in   kwaliteitsvol   onderwijs.  Bij   de   N-­‐VA   staan  niet  de  structuren,  maar  wel  de  leerlingen  en  het  onderwijzend  personeel  centraal.     Het   is   voor   een   stad   als   Ronse   en   bij   uitbreiding   voor   de   hele   regio   van   cruciaal   belang   om   lokale   verkozenen   te   hebben   die   op   hoger   politiek   niveau   voor   hun   stad   en   regio   de   belangen   kunnen   behartigen.  Ik  ben  bereid  dit  engagement  op  te  nemen.       Daarom   vraag   ik   uw   steun   op   zondag   25   mei.   Want,     dé   Verandering   begint   nu   eenmaal   in   het   stemhokje!           Met  genegen  groeten  

    Wim  Vandevelde   Kandidaat  Vlaams  Parlement  –  lijst  13  –  plaats  10      

Verandering voor  Vooruitgang   Stem  Verandering  voor  Vooruitgang.  Stem  N-­‐VA  

Open brief van Wim Vandevelde  
Open brief van Wim Vandevelde  

Plaats 10, Vlaams Parlement voor de verkiezingen van 25 mei.

Advertisement