__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

U I T A M R O F N BUTLLETÍ I SCOLAR 2020-2021 CURS E

l a t n e i b m a t n Pensame

PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLES

SOSTENIBLE


Butlletí informatiu Curs 2020-2021

ESCOLA I NFANTIL PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA I CICLES FORMATIUS


València, juliol de 2020 Estimades famílies: Volem aprofitar aquesta primera oportunitat per saludar i agrair-vos la confiança que dipositeu en la nostra escola, en aquest transcendental objectiu que és l'educació dels vostres fills i filles. Aquest "dossier" té com a missió fonamental informar-vos de les activitats i serveis que ofereix l'escola durant el curs escolar. En ell incloem horaris, calendari, etc., però sabeu perfectament que us atendrem, personalment o per telèfon, per ampliar qualsevol informació que necessiteu. En cas que haguérem d'adaptar la nostra planificació a les circumstàncies que ens trobem el mes de setembre, seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries i educatives, us mantindríem informats dels canvis. Al llarg d'aquest curs ens hem adequat a la norma ISO 9001: 2015, revalidant la certificació en totes les etapes educatives que ofereix el centre. Est és un reconeixement a la labor que diàriament es realitza als nostres Centres i s'uneix a la certificació del segell, 500+ segons el model EFQM. El nostre Model Pedagògic Grup Sorolla Educació planteja nous reptes i perspectives millor adaptades a la realitat actual de la societat i del que requereixen els nostres alumnes i alumnes per al seu futur. Esperem com fins ara, comptar amb la vostra col·laboració per aconseguir el nostre comú objectiu.

Una afectuosa salutació.

COLEGIO ACADEMIA JARDÍN

e-mail: caj@cece.es


ÍNDEX 1. INFORMACIÓ GENERAL DEL CENTRE 1.1 Calendari escolar 1.2 Horaris curs escolar infantil i primària 1.3 Horaris curs escolar secundària 1.4 Horaris curs escolar cicles formatius 1.5 Informacions diverses Llibres Uniformitat Assistencia sanitària Pla de Convivència Efectes personals de valor 2. INFORMACIÓ GENERAL DE L’ESCOLA INFANTIL 3. SERVEIS 3.1 Gabinet psicopedagògic infantil i primària - Aula d’educació especial - Professorat de suport 3.2 Departament orientació Secundària 3.3 Departament d’Orientació i Empresa 3.4 Extraescolars i periodes no lectius 3.5 Plataforma educativa 3.6 Menjador 3.7 Biblioteca 3.8 Activitat física 4. DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ GRUP SOROLLA 5. DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ TECNOLÓGICA (D.I.T.) 6. DEPARTAMENT RELACIONS INTERNACIONALS


1.-INFORMACIÓ GENERAL DEL CENTRE 1.1 Calendari escolar Les classes a infantil i primària es desenvoluparan des del 7 de setembre de 2020 al 23 de juny de 2021, ambdós inclosos, a infantil i primària. A secundària i cicles formatius del 7 de setembre del 2020 al 23 de juny del 2021, ambdós inclosos. Els períodes de vacances del curs escolar seran: -Nadal: Del 23 de desembre de 2020 al 6 de gener 2021 (ambdós inclosos). -Pasqua: Del 1 al 12 d’abril del 2021(ambdós inclosos). En el Calendari Escolar de la Conselleria d'Educació s'estableixen com festius, tant en Escola Infantil com a Educació Primària, els dies següents: - 9 d’octubre

Dia de la Comunitat Valenciana

- 12 d’octubre

Festa Nacional d’Espanya

- 8 de desembre

Dia de la Inmaculada Concepció

-19 de març

Dia de Sant Josep

A la relació anterior caldrà afegir les festes laborals establertes a nivell estatal, autonòmic i local, i els tres dies no lectius que determinarà en el seu moment l'Ajuntament de la ciutat de València, però que habitualment solen coincidir amb les festes falleres i la festivitat de Sant Vicent, dia 22 de gener. Nota: Aquest calendari està subjecte a qualsevol modificació que l'administració educativa considere oportú, i en tal cas se vos informarà a través dels canals habituals.


1.2 Horaris curs escolar infantil i primària A Infantil i Primària en compliment del vigent horari escolar, les classes es desenvoluparan en jornada única i matinal en horari de 9.00h. a 13:00h durant els mesos de setembre i juny. L'horari lectiu per a la resta del curs, serà de 9.00h. a 12.30h. i de 15:00. a 16.30h. L'horari de secretaria és de 8.45h a 12.30h de dilluns a divendres. Els dilluns, dimecres i divendres, a més, romandrà oberta de 15.30h a 17.00h.. 1.3 Horaris curs escolar secundària L'horari de Secundària varia segons el nivell. A 1er i 2n ESO serà de 8.05h. a 13.10h. i de 15.15h. a 17.05 h durant els mesos d’octubre a maig, Els dimecres i divendres no hi haurà classe a la vesprada. Un dia per concretar finalitzaran les classes a les 12.20 hores. En els nivells de 3° i 4° E.S.O. l'horari serà de 8.05h a 13.10h i de 15.15h a 17.05h els dilluns i dimarts. La resta de dies de la setmana la jornada serà contínua i finalitzarà a les 14.10 hores. Durant els mesos de setembre i juny la jornada serà matinal de 8.05 a 13.10 hores. El primer dia del curs es facilitarà l'horari complet a cada classe.

1.4 Horaris curs escolar cicles formatius L’horari de Cicles Formatius serà de 8.05h. a 14.15h.


1.5 Informacions diverses LLIBRES Al tauler d'anuncis estarà exposada la relació de llibres de text del curs 20202021.És convenient que els vostres fills i filles porten els llibres el primer dia de classe. Com ja sabeu, a més del llibre de text, hi ha material confeccionat pel professorat i adaptat als interessos i necessitats de l'alumnat.. UNIFORMITAT En el reglament de règim intern queda recollit en el seu article 50 l'ús de la uniformitat tal com s'informa en el paràgraf adjunt. Article 50. Deure d’uniformitat Els alumnes i les alumnes escolaritzats en aquest centre han d'assumir el deure de vestir l'uniforme determinat per la titularitat del centre, que serà comunicat amb caràcter previ a l'inici de cada curs escolar, tant a les famílies com al Consell Escolar del centre. Aquesta mesura es troba especialment emparada per l'article 52 del Decret 39/2008, de 4 d'abril, i encara recollit en l'apartat de deures dels alumnes / as, es tracta d'un principi que ha de ser igualment acatat i complert pels seus responsables familiars o tutors. ASPECTES SANITARIS La salut és una cosa que hem de cuidar molt. Per això és important tenir en compte les següents consideracions: • Un xiquet o xiqueta malalt no ha d'assistir a l'Escola Infantil. En el cas d'emmalaltir en el Centre, s'avisarà telefònicament als RRFF per recollir el més aviat possible.


• Quan se sospite la incubació d'una malaltia infectocontagiosa no heu de portar el vostre fill / filla al Centre. • Per evitar els contagis parasitaris, convé que periòdicament reviseu el cap dels vostres fills i filles. • El servei mèdic del Centre té un caràcter absolutament preventiu. Quan en les revisions s'observe qualsevol anomalia, s'ha de fer constar en l'informe. • Durant els primers dies de curs us repartirem una fitxa sanitària per conèixer possibles al·lèrgies o aspectes mèdics a tenir en compte sobre el vostre fill / a. Nota: En cas de seguir un tractament diari o ocasional, haureu d'emplenar l'autorització i adjuntar la prescripció mèdica. Buscant sempre la major protecció i seguretat del nostre alumnat, - tant en Primària com en Escola Infantil - continuem concertant amb una empresa, per al present curs, un servei que ens garanteix l'assistència mèdica d'una unitat mòbil amb personal qualificat, que es presenta en el centre en molt breus minuts a partir del seu requeriment. Pretenem amb això atendre les situacions en què es fa necessària la presència d'especialistes sanitaris, i més d'una forma urgent. Atenció sanitària de l'alumnat amb problemes de salut crònica La finalitat d'aquest protocol és descriure el procediment que se segueix en el centre per a atendre l'alumnat amb problemes de salut crònica en horari escolar, a més de la urgència i l'administració de medicaments per a aquests casos. Els RRFF han d'aportar al centre l'informe de salut amb el diagnòstic de la malaltia crònica i haurà d'emplenar els registres que se li proporcionaran en el centre per a una correcta atenció de l'alumnat.


PLA DE CONVIVÈNCIA Un clima escolar positiu i una convivència pacífica són indispensables per generar en els centres processos educatius participatius, compartits i viscuts. Però la problemàtica de la convivència escolar és una problemàtica amb múltiples facetes que necessiten ser abordades des de molts fronts: educatiu, familiar, informatiu, cultural i social. Encara que podem afirmar que el clima escolar i la convivència en el centre educatiu són bons, no podem oblidar que en alguns moments es produeixen casos aïllats de comportaments disruptius en els quals s'intervé de manera ràpida i eficaç, conscient que conductes d'aquesta naturalesa dificulten una convivència democràtica i els valors que potencia el centre. Amb aquesta finalitat es desenvolupa el Pla de Convivència del centre que es materialitza en les normes de convivència i es recolza en el RRI. La Comissió de Convivència realitza un seguiment periòdic de la convivència. EFECTES PERSONALS DE VALOR 1. El centre no és responsable de la custòdia ni de la sostracció de cap objecte personal de valor de cap alumne / a. La direcció suggereix que és convenient que l'alumnat s'abstinga de portar a l'escola EFECTES PERSONALS DE VALOR innecessaris per al desenvolupament de les classes. 2. El professorat retirarà aquells TELÈFONS MÒBILS que sonen a l'aula o siguen usats indegudament. Els dispositius seran dipositats en secretaria, on romandran fins que els seus RR.FF. els recullen. OBJECTES OBLIDATS Per fomentar la responsabilitat i autonomia per part del nostre alumnat, necessitem la col·laboració dels RRFF. Per tant, no es farà lliurament de cap material escolar oblidat des de secretaria. Si que farem una excepció amb material de primera necessitat com a ulleres, esmorzars, aparells dentals, …


2. INFORMACIÓ ESCOLA INFANTIL L'educació infantil té una especial importància en els primers anys de vida, determinants per a un desenvolupament físic i psicològic harmoniós, per a la formació de les facultats intel·lectuals i el desenvolupament de la personalitat. Aquesta etapa atén xiquets i xiquetes, des del seu naixement fins que comencen l'escolaritat obligatòria (6 anys). Incorporació a l’aula . L'alumnat de les aules de 3 anys s'incorporarà a l'aula de manera gradual a partir del 7 de setembre, per afavorir el període d’adaptació de l’alumnat. En les reunions d'inici de curs s'informarà de l'organització d'aquests primers dies i de l'ordre d'incorporació a les aules. Treball en les aules El professorat de la nostra Escola Infantil valora la importància d'aquests primers anys en l'educació. Per aquesta raó ens plantegem i considerem necessari treballar amb una metodologia activa i motivadora en un espai on l'afectivitat sempre estigui present, on el nostre alumnat se senti segur per experimentar, jugar, aprendre, créixer i relacionar-se positivament amb els altres, tenint en compte, sobretot, la importància de la família en aquestes edats. Sempre pensant en millorar la qualitat de l'ensenyament que s'imparteix a la nostra Escola, considerant la gran importància que aquesta etapa té en el desenvolupament integral de l'ésser humà i amb el convenciment que un ambient ric en estímuls de qualitat, implica un bon desenvolupament del cervell i un bon nivell intel·lectual , la nostra Escola continua amb el programa d'Estimulació Primerenca, que inicialment es desenvolupa en el Primer Cicle i que es va ampliant a tots els nivells d'infantil, enfocat al desenvolupament intel·lectual , físic i social del nostre alumnat. La nostra metodologia es desenvolupa de manera globalitzada a les aules de primer i segon cicle, partint dels interessos del nostre alumnat i basada en la


investigació. El Model Pedagògic Grup Sorolla, inclou, a més de la transmissió de continguts, l'Aprenentatge Cooperatiu, la formació en valors i educació emocional, i el desenvolupament de les intel·ligències múltiples. Des del nivell d'1 any posem en pràctica l'ús de les TIC’s i l’aprenentatge de les llengües segons el model lingüístic. A les aules de segon cicle oferim una sessió diària addicional amb professorat natiu en la qual a través d'activitats lúdiques i motivadores es treballen hàbits i rutines que proporcionen a l'alumnat seguretat i confiança per a expressar-se de manera natural en anglès. Aquesta ampliació curricular afavoreix l'adquisició de l’anglès que considerem fonamental en el perfil futur del nostre alumnat. Pel que fa al material necessari, l'Escola lliura a l'alumnat tot el necessari per realitzar-la a l'aula: folis, fitxes, llapis, gomes, maquinetes, llapis de colors, pintures de dits, pinzells, ceres toves i dures, retoladors, paper continu , cartolines, tisores, cola, gomets ... així com també material didàctics i manipulatius: jocs de taula, jocs d'aula, material de racons, material de matemàtiques, llenguatge, ciències, música ... Activitats especials Dins del nostre programa pedagògic, la nostra Escola Infantil complementa la seva feina amb gran nombre d'activitats complementàries (visites, tallers ...) sempre en funció d'uns objectius programats. També una activitat important i que cal destacar, és la convivència en una Granja-Escola amb l'alumnat de 2n cicle d'infantil, el resultat ha estat sempre altament positiu. Relació amb responsables familiars Els màxims implicats en l'educació de les xiquets i xiquetes sou vosaltres, els responsables familiars. Per això és imprescindible la vostra col·laboració amb el Centre en la tasca educativa que desenvolupem, tant a nivell general, participant en activitats col·lectives, assistint a reunions ... com en la tasca diària dins de l'aula, participant en tallers, assistint a tutories ... Per a nosaltres és fonamental que conegueu la nostra forma de treballar i les activitats que es desenvolupen a l'aula, de manera que estigueu informats en


tot moment del que els vostres fills i filles estan aprenent. Per aquest motiu, a més de l'assistència a reunions i tutories, us informem diàriament de les activitats desenvolupades en les aules a través de les eines de comunicació, plataforma educativa i Esemtia, a la qual podeu accedir des de casa i on trobareu informació de l'aula, circulars, menú de menjador, recursos educatius i la possibilitat de contactar a través del correu electrònic amb la tutora dels vostres fills i filles, realitzar tutories i mantindre el contacte online. En finalitzar cada trimestre, l'alumnat portarà a casa els treballs realitzats a classe juntament amb un informe d'avaluació trimestral on s'analitzen els resultats obtinguts en les àrees treballades. Organització Entrades i eixides: L'alumnat solament podrà ser recollit per les persones que apareixen en l'autorització de recollida d'alumnat. En el cas que fos una altra persona, s'ha d'avisar a la tutora i a ser possible, amb la corresponent autorització escrita i amb una fotocòpia del DNI del pare o de la mare. És convenient que proporcioneu més d'un número de telèfon i que aquests estiguen actualitzats en tot moment. Us preguem puntualitat a l'entrada i també a l'hora de l’eixida. La porta s'obrirà cinc minuts abans de l'horari d'entrada i es tancarà cinc minuts després. Les persones que arribeu fora d'aquest horari, haureu entrar per la Secretaria del Centre. L'alumnat ha d'assistir al centre diàriament amb l'uniforme i calçat còmode que li permeti desenvolupar les activitats. Acudirà al centre amb una motxilla (sense rodes ni elements durs amb els quals puguin fer-se mal) i l'esmorzar. En el cas d'alumnat de Infantil, portaran una muda de recanvi. L'alumnat evitarà portar objectes de casa (joguines, croms, paraigües, guants…)


3. SERVEIS 3.1 Gabinet psicopedagògic infantil i primària El gabinet psicopedagògic del col·legi Academia Jardín és un servei que ofereix el centre amb la finalitat d'acompanyar, recolzar, orientar i assessorar a l'alumnat, professorat i famílies al llarg de la seva vida escolar. Està autoritzat per la Conselleria si bé, no està subvencionat per la mateixa. Orientadora educativa: Anabel Boquet Atenció a la diversitat • Col · laborar en general en la recollida d'informació sobre les característiques de l'alumnat i la seua avaluació sociopsicopedagògica. • Realitzar avaluacions sociopsicopedagògiques de tot l'alumnat de l'últim nivell d'educació infantil (5 anys), 3r i 6è de primària. • Analitzar juntament amb cada tutora dels nivells anteriors els resultats de les avaluacions psicopedagògiques i intercanviar informació sobre les característiques de l'alumnat del seu grup / aula, assessorant sobre les mesures educatives més adequades. • Realitzar avaluacions sociopsicopedagògiques individuals a l'alumnat de qualsevol nivell que es considere convenient, per tal de millorar la detecció precoç i l'assessorament. • Realitzar les avaluacions sociopsicopedagògiques individualitzades i elaborar els preceptius informes tècnics per determinar la conveniència de les mesures educatives més adequades a cada cas: Modalitat d'escolarització, Adaptació curricular significativa o no significativa, flexibilització per a alumnat amb altes capacitats, permanència extraordinària en l'etapa de primària, atenció educativa de la mestra o mestre d'audició i llenguatge (logopeda del SPE) i / o atenció educativa de la mestra d'educació especial / pedagogia terapèutica (Unitat de suport a la integració), sol·licitud d'ajuts econòmics per


a la reeducació pedagògica o logopèdica de l'alumnat amb necessitats educatives especials (beques del ministeri). • Avaluar individualment les dificultats d'aprenentatge del procés lectoescriptor en els casos que es considere convenient, elaborant un informe en què s'inclouen les recomanacions oportunes. • Valorar possibles casos de Trastorns de Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat (TDAH), elaborant els corresponents informes i, si escau, remetent a professionals externs (neuropediatres i / o psicòlegs). • Vetllar pel compliment del Pla d'Atenció a la Diversitat e inclusió educativa (PADIE) • Organitzar i supervisar el funcionament de l'aula d'educació especial o unitat de suport a la integració: Selecció de l'alumnat assistent, formació de grups, elaboració de l'horari de la professora de pedagogia terapèutica, elaboració d'horaris, etc. Orientació individual • Disposar d'un ampli i flexible horari d'atenció a les famílies que sol · liciten assessorament individualitzat. • Citar les famílies de l'alumnat de qualsevol nivell al qual se li ha realitzat una valoració sociopsicopedagògica individual per comentar i lliurar personalment l'informe i assessorar-los. • Citar entrevistes a les famílies de l'alumnat a qui se li realitza per primera vegada una adaptació curricular individual significativa, un informe tècnic d'escolarització o que rebran per primera vegada l'atenció de la mestra de pedagogia terapèutica (Unitat de suport a la integració). • Citar entrevistes als responsables familiars de l'alumnat amb altes capacitats, dificultats d'aprenentatge, problemes soci / conductuals, immaduresa o inadaptacions personals, per tal d'assessorar de forma individualitzada i intercanviar informació.


• Elaborar i lliurar dossiers de recomanacions adequats a les necessitats individuals de les famílies que sol · liciten assessorament sobre diferents temes. • Informar el professorat dels resultats de totes les avaluacions psicopedagògiques realitzades i donar-los recomanacions d'actuació. • Assessorar el professorat per ajudar-los en la seua acció tutorial o en casos específics amb problemàtica comportamental o falta d'hàbits adequats, dissenyant registres o altres tècniques de modificació de conducta. • Orientar individualment a l'alumnat amb inadaptacions escolars i / o personals en el seu procés d'ensenyament-aprenentatge i en la seua adaptació personal i escolar mitjançant entrevistes i seguiment de programes de modificació de conducta. • Realitzar entrevistes individuals amb tot l'alumnat de 6è, amb l'objectiu d'assessorar per a la millora dels seus hàbits d'estudi i facilitar el seu desenvolupament integral, tenint en compte els resultats de les proves psicopedagògiques. • Assessorar a l'alumnat de qualsevol nivell que haja de millorar els seus hàbits d'estudi, facilitant registres o altres mesures. • Assessorar les tutores en la presa de decisions sobre les propostes de no promoció de l'alumnat al final de cicle i sobre la formació dels nous grups / aula. • Derivar l'alumnat amb necessitats educatives especials a altres especialistes (psicòlegs, psiquiatres, logopedes, optometristes, etc.), quan siga necessari, coordinant la seua intervenció amb la del centre escolar i facilitant l'intercanvi d'informació. Assessorament grupal • Informar el professorat de tots els nivells del pla d'actuació del gabinet psicopedagògic i de les activitats que es van realitzant cada trimestre.


• Elaborar els horaris del professorat de suport, professora de pedagogia terapèutica i logopeda itinerant del SPE V-11, de manera que s'optimitze la disponibilitat d'aquests suports específics. • Assessorar la comissió de coordinació pedagògica / equip directiu en temes com atenció a la diversitat, pla de transició, plans de millora, pla de convivència, etc. • Informar els responsables familiars del pla d'actuació del gabinet en les reunions d'inici de curs i mitjançant la plataforma educativa. • Convocar a reunions o entrevistes a les famílies de l'alumnat de 5 anys, 3r i 6è per comentar les proves psicopedagògiques realitzades, lliurar els informes i oferir-los assessorament. • Informar les famílies de l'alumnat de 6è sobre les característiques de la següent etapa educativa (ESO) mitjançant una reunió, informació a la plataforma educativa, dossiers i entrevistes. • Dissenyar i implantar programes de modificació de conducta per a aquells grups d'alumnat que hagen de millorar algun aspecte i realitzar el seu seguiment. • Informar i orientar l'alumnat que finalitza l'etapa d'Educació Primària sobre les característiques de l'Educació Secundària Obligatòria, mitjançant dossiers informatius i xerrades. • Realitzar tallers amb l'alumnat pel desenvolupament d'aspectes com intel·ligència emocional, atenció, llenguatge, raonament o la millora dels hàbits en aquells nivells en què es considere convenient. • Facilitar a les famílies recomanacions i activitats per al desenvolupament de diferents aspectes mitjançant la plataforma educativa •Xerrades d'assessorament a les famílies impartides tant per les orientadores del centre com per professionals especialitzats sobre temes d'interès


UNITAT DE SUPORT A LA INTEGRACIÓ • El centre disposa d'una unitat de suport a la integració concertada per conselleria i supervisada pel gabinet psicopedagògic. • Està formada per una mestra de pedagogia terapèutica que atén a l'alumnat amb necessitats especifiques de suport educatiu,, en grups reduïts o individualment, dins l'horari lectiu.. Els criteris de selecció de l'alumnat assistent, són els indicats en la legislació vigent. • Per tal d'estimular de manera individualitzada el procés d'aprenentatge d'aquest alumnat, la mestra pedagogia terapèutica treballa de manera coordinada amb les tutores, professorat de suport i gabinet psicopedagògic, especialment en l'elaboració, seguiment i avaluació de les adaptacions curriculars. • S'informa als responsables familiars de l'alumnat atès pel professorat de pedagogia terapèutica mitjançant entrevistes i informes trimestrals individualitzats. •Mestra de Pedagogia Terapèutica: Marta Patón. PROFESSORAT DE SUPORT El gabinet psicopedagògic organitza l'horari del professorat que en determinades sessions, poden fer suport o reforç educatiu a l'alumnat amb dificultats. S'intenta aprofitar al màxim aquest recurs d'atenció a la diversitat, en aquelles sessions en què és possible, disposar de dues professores per a un mateix grup / aula. . Aquest suport consisteix també en la formació d'agrupaments flexibles, treball individual de manera puntual, etc.

3.2 Departament d’Orientació Secundària


El Departament d'Orientació és un servei, està dirigit principalment a proporcionar tant a l'alumnat com a les seues famílies, una adequada orientació en l'àmbit educatiu que els serveix de guia i referència durant tota l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria. Orientadora educativa: Anabel Boquet La orientadora que atén les etapes d'ESO, realitza múltiples activitats descrites en el Pla d’Orientació, entre les que destaquem les següents: Formar i organitzar grups d'alumnes d'Alt Rendiment en 1er E.S.O als quals es duen a terme activitats d'ampliació i enriquiment dirigides a l'alumnat que presente alts nivells d'execució competencial. L'objectiu és potenciar habilitats competencials i hàbits d'estudi, així com mantenir i fins i tot augmentar el nivell de motivació de l'alumnat, mitjançant la realització de tasques extracurriculars. Avaluació psicopedagògica a l'alumnat d'ESO que es considere convenient, a fi d'oferir un assessorament individualitzat. Elaborar informes sociopsicopedagògics per determinar la conveniència de suports específics, elaboració d'adaptacions curriculars, derivació a Formació professional bàsica, sol·licitud de beques per a l'alumnat amb NEE i Dictamen d'escolarització. Assessorar el professorat en l'elaboració, desenvolupament i avaluació de les adaptacions curriculars, en el seguiment de l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge o inadequats hàbits d'estudi. Oferir un horari d'atenció i consulta a l'alumnat de qualsevol nivell que ho sol·licita, per tal d'oferir orientació i assessorament individualitzat sobre l'elecció d'optatives, hàbits d'estudi, futur professional, gestió del temps, estabilitat emocional, gestió del temps, estabilitat emocional, etc. Realitzar en les aules de 2n, 3r i 4t d'ESO, sessions informatives a l'alumnat, per a l'elecció de l'optativitat acadèmica.


Entrevistar individualment amb tot l'alumnat de 3r i 4t d'ESO, amb la finalitat d'oferir assessorament en la seua elecció vocacional.. Assessorar al professorat per a l'elaboració del Consell Orientador en tots els cursos de l'etapa de Secundària. Realitzar, reunions de caràcter formatiu per als RRFF l'alumnat de 3r,i 4t d'ESO, per tal de donar a conèixer l'optativitat acadèmica oferta en el nostre centre escolar, així com proporcionar pautes adequades per poder ajudar els seus fills / es a l'elecció del seu itinerari educatiu i professional. Realitzar sessions formatives dins de l'horari lectiu, adreçades a l'alumnat de tots els nivells d'ESO, sobre diferents temes com hàbits d'estudi, prevenció d'assetjament escolar, noves tecnologies segures, prevenció de la violència de gènere en l'adolescència, ansietat davant els exàmens, prevenció de drogodependències, inserció professional de titulats superiors, trastorns de l'alimentació, escolta activa, auto motivació, autoestima, intel·ligència emocional, etc. Elaborar i lliurar dossiers informatius sobre l'elecció d'optatives i / o futurs estudis a l'alumnat de 3r i 4t ESO. Disposar d'un horari d'atenció a les famílies i a l’alumnat i que sol·liciten assessorament individualitzat i citar expressament als RR.FF. de l'alumnat a qui se li haja realitzat una avaluació sociopsicopedagògica individualitzada. Col·laborar amb la coordinació de l'etapa i els tutors en la configuració dels grups d'alumnat de tots els cursos d’ESO. 3.3 Departament d'Orientació i Empresa El departament d'Orientació i Empresa treballa amb l'alumnat de Cicles Formatius i entre les seues principals funcions estan les següents: · Assessorament i col·laboració amb professorat, famílies i alumnat. · Tindre una idea clara de les teues pròpies habilitats i preferències.


· Informació sobre el mercat de treball, a fi d'evitar ocupacions que no es · corresponen amb les teues expectatives i ajustar les teues preferències formatives a les perspectives del món laboral a curt i mitjà termini. · El Departament d'orientació i empresa s'encarrega d'assegurar la qualitat de processos d'elecció, de presa de decisions “ben informades”, com a pont entre la formació i el treball. · També forma part de la labor del DOE el suport per a un millor desenvolupament de les competències personals i emocionals de l'alumnat posant especial atenció en les Soft Skills tan demandades per les empreses. · El DOE ofereix un acompanyament a l'alumnat amb alguna dificultat en l'aprenentatge assessorant alumnat, professorat i responsables familiars per a arribar a optimitzar els esforços.


3.4 Extraescolars i períodes no lectius Extraescolars Les activitats extraescolars que ofereix col·legi Academia Jardín estan adaptades a les característiques pròpies de l'alumnat, amb elles pretenem donar resposta a les necessitats del nostre alumnat presentant una àmplia gamma d'activitats. Totes les activitats es desenvolupen dins d'un caràcter lúdic apropiat des del qual es defineix la seua finalitat educativa i són dutes a terme per personal del centre i especialitzat en les diferents activitats que es realitzen sempre sense perdre de vista els continguts a treballar en cadascuna de elles. La metodologia emprada és variada i està dirigida a treballar i assolir els continguts de cada activitat extraescolar, seguint el model pedagògic Grup Sorolla. Així doncs, utilitzem una metodologia activa i personalitzada, estructurada de manera flexible que adaptem al nostre alumnat. Utilitzem també la metodologia participativa, per això comptem tant amb les famílies com amb l'alumnat i estem oberts a tots els suggeriments que puguen ajudar-nos a millorar el servei. També és una metodologia integradora, ja que totes les nostres activitats estan dissenyades i programades per desenvolupar aquest valor i les activitats associades a aquest, i així aconseguir que tot el nostre alumnat de diferents cultures, sexe i edats, participen de la mateixa manera en totes les activitats. Al mes de setembre us informarem dels horaris i l'oferta d'activitats d'aquest servei.


Períodes no lectius El nostre centre amb la intenció d'ajudar-vos a resoldre la problemàtica actual, que es planteja en les famílies durant els períodes de vacances i per tal de conciliar la vida laboral i familiar s'oferirà la possibilitat d'assistir a Martí Sorolla que romandrà obert els períodes vacacionals de: Nadal, Pasqua i Estiu. Pretenem que el nostre alumnat en aquests períodes de vacances gaudisca plenament de jocs i activitats lúdiques que els diverteixin i ajuden a emprar el seu temps lliure i d'oci de forma positiva. Escola d’estiu Durant el mes de juliol, el nostre centre organitza el curs d'estiu que va dirigit a xiquets i xiquetes i adolescents d'edats compreses entre els 1 i els 13 anys, que es desenvolupa en el centre Martí Sorolla. Pensem que l'ocupació del seu temps lliure ha de ser per al nostre alumnat un temps per desenvolupar-se, descansar, divertir-se, recrear-se i comunicar-se amb altres xiquets i xiquetes. En el curs tractem d'afavorir a l'alumnat que necessita consolidar coneixements, assimilar els continguts i adquirir una millor base, així com també oferim als xiquets i xiquetes un programa divertit, lúdic i entretingut en el qual combinem les activitats docents amb tallers, informàtica, natació, jocs d'animació, anglès, excursions, contacontes, i festivals. A més, totes les activitats giren al voltant d'una ambientació. El nostre programa està perfectament estructurat i adequat a la edat de l'alumnat. Té com a objectiu principal garantir que els nens / es i adolescents gaudisquen i aprenguen amb les activitats i els serveis que el centre posa al seu abast. El curs compta amb un ampli horari comprès entre les vuit del matí i les quatre i mitja de la vesprada. En ell està inclòs, de manera opcional, el servei de menjador.


Les hores del menjar són especialment importants i estan supervisades pel professorat del centre. Pel que fa als menús s'elaboren amb cura per garantir una dieta equilibrada i nutritiva, els pares reben a principis de mes una còpia d'aquests menús, així com també un informe diari dels més menuts. Tot el personal implicat en el curs està adequadament qualificat.

3.5 Plataforma educativa Durant el present curs seguirem donant passos per a integrar les noves tecnologies en la labor docent en el dia a dia. La plataforma Esemtia-Jardín seguirà oferint totes les seues funcionalitats per al procés educatiu dels vostres fills i filles. Mitjançant el correu electrònic i la telefonia mòbil, les famílies poden accedir des de la pàgina web del Centre a la informació relacionada amb l'escolarització dels seus fills i filles. Dades acadèmics, administratives i de gestió. A més, tot això des de qualsevol dispositiu connectat a Internet. - Eina de comunicació avançada amb les famílies (Esemtia): • Senzilla i intuïtiva, fins i tot per a usuaris inexperts • 100% internet • Seguiment en tot moment del seu fill / a, adaptat a les diferents etapes: notes d'avaluació, exàmens parcials, control d'absentisme, anotacions de conducta, seguiment de menjador, d'extraescolars, horaris, secretaria, etc. • Circulars: seguretat i comoditat (sense pèrdua) • Justificació de faltes, per part dels responsables familiars • Accés a calendari d'esdeveniments, reunions, notícies, ... • Sol · licitud de reunions o entrevistes


• Bústia de suggeriments • Informació bidireccional • Disponible app per a telèfon mòbil. - Plataforma educativa: Aquesta eina dóna accés a totes les aplicacions que componen Office 365 i que permeten el desenvolupament de la nostra pròpia metodologia tant en sessions presencials com en les sessions online, tal com s'ha pogut comprovar durant la situació de confinament. ·Els equips de treball configurats emmagatzemen unitats didàctiques, treballs, documents, etc., Així com possibilitat de treball col·laboratiu amb l'alumnat i / o professorat des de qualsevol punt d'accés a Internet. La plataforma està basada en la tecnologia "Cloud Computing". Això permet l'accés al sistema des de qualsevol lloc del món amb connexió a internet. El nivell de seguretat és màxim. Disposem de còpies de seguretat permanentment, i adaptat tot a la LOPD (Esemtia assumeix per contracte la responsabilitat sobre la protecció de dades). 3.6 Menjador Organització Com sabeu, la funció educativa del centre traspassa la simple tasca de transmetre i consolidar coneixements. La formació integral és el nostre últim objectiu i en aquesta línia tractem de tirar endavant la nostra tasca educativa, dins del nostre menjador. El menjador començarà a funcionar el primer dia de classe. L'edat de l'alumnat que l'utilitza, pot comprendre des de 3 anys fins als 16 anys. Les persones que van al menjador s'agrupen en diversos torns, respectant les característiques pròpies de l'edat i les seues necessitats. Així l'alumnat pertanyent als cursos inferiors comença a menjar aproximadament a partir de les 12.30h. i la resta va al menjador quan finalitza el primer torn. Depenent de


les activitats extraescolars a les quals assisteixen l'alumnat de menjador, els torns es veuran afectats, segons el criteri de l'organització. Els cursos de Secundària mengen a partir de les 13.15h. El menjador finalitzarà quan acaben les etapes d'Infantil i Primària. Servici de menjador secundària Respecte al servei de menjador, l'alumnat de Secundària podrà optar per: - Eixir del centre a partir de les 14 hores o les 15.00 els dies que l'alumnat no tingui classe a la tarda , després d'utilitzar el servei de menjador. Hauran de presentar una autorització escrita per part de les seves RR.FF. en el diari, indicant l'hora de sortida. El cobrament de rebuts s'efectuarà tenint en compte els dies lectius de cada mes, des del començament de curs fins a la seua finalització. De manera que les mensualitats aniran variant, segons el nombre d'aquests dies. Mensualment, us mantindrem informats dels menús previstos per mitjà de circular i de la Plataforma de Comunicació. La informació sobre l'alimentació dels vostres fills i filles serà, en tota l'Etapa Infantil és diària a través de la Plataforma de Comunicació. A primària i secundària la informació sobre l'alimentació dels vostres fills i filles serà trimestral, en el cas de 1r i 2n de primària, podrà sol · licitar a secretaria el cupó corresponent perquè se us informe mensualment, de manera voluntària. Les persones que vulguem utilitzar l'horari de vesprades de 15:00. a 16:30. al setembre i juny, han d'informar a secretaria, només començar el nou curs o en acabar aquest. S'abonarà el servei. Si les eixides durant els mesos de setembre i juny varien l'horari contractat al mes, s'omplirà el cupó com a extra en aquest mateix dia i es lliurarà a secretaria. Les altes i baixes de menjador hauran de ser realitzades pels RR. FF. a secretaria, amb 8 dies d'antelació. En cas contrari no causaran baixa de l'activitat fins al mes següent. La baixa de l'alumnat fix de menjador durant un


mes o més, significarà la pèrdua del dret a tornar a ser fix durant la resta de l'any escolar. Els casos especials seran revisats per la persona responsable del servei i, si escau per la direcció. L'alumnat fix de menjador que tinga una absència prolongada per motius de malaltia dins d'un mateix mes, podrà obtenir la devolució per dies solts a partir de cinc dies seguits sense utilitzar el servei. Per a qualsevol consulta sobre les tarifes, podeu passar per la Secretaria del centre. Activitats d’animació especials menjador Al llarg del curs se celebren festes i animacions especials durant l'horari de menjador: aniversari, Nadal, Halloween, La Mona de Pasqua, menjars típics d'altres països, etc. Aquestes celebracions, tindran en compte el dret d'admissió per part del centre, tant en la capacitat de reserva de places com en el preu, només, per a l'alumnat que sol·licita dies solts. Es recomana als RR.FF. que reserven les places amb antelació, a causa del espai que disposem. Alumnat de menjador en dies solts L'alumnat que vullga quedar a dinar per dies solts, seran els RR.FF, que hauran de notificar a secretaria abans de les 9.30h. del matí, havent d'abonar l'import en aquest moment, per a això adquirirà el corresponent val justificatiu del menjar. En el cas que facin ús del bo de menjador s'haurà de presentar el val, degudament emplenat amb el dia en què es fa ús del servei, igualment a secretaria. El bo només és vàlid durant el curs escolar. Picnic per a les activitats complementaries A l'alumnat fix de menjador, els dies que realitzen sortides i excursions per tot el dia, se'ls facilitarà un pícnic.


En el cas que la resta d'alumnat no fix de menjador, vullga sol·licitar el pícnic, podrà fer-ho mitjançant la tutora, mitjançant la circular d'autorització de la sortida i anar a secretaria per al seu pagament amb antelació a la sortida. Necessitats especifiques a la alimentació Al nostre menjador tenim una gran varietat de menús: triturat, infantil, primària i secundària, però en el cas que els vostres fills i filles necessitaren de manera ocasional, que se'ls donarà menjar de "règim astringent", haureu de notificar a la Secretaria o bé per l'agenda. Qualsevol demanda, tipus règim, al·lèrgia ... en contractar el servei, haureu anotar en els cupons i emplenar una fitxa especial per això, a més de l'informe mèdic. Si ocorregués durant el curs, comunicar a Secretaria o bé al tutor / a per l'agenda. Tallers i estudis El servei de menjador ofereix tallers / estudis durant el seu horari. S'oferiran: • Setembre i juny: s’oferiran tallers i estudis per l’alumnat que amplia el seu horari fins a les 16.30h • D'octubre a maig: tallers després dels àpats (jocs dirigits al pati, jocs de taula, manualitats temàtiques, jocs interactius, cinema en les tres llengües ...) i aula d’estudi per a primària. Normes Per assegurar el compliment dels objectius marcats, així com el bon funcionament del servei del menjador, creiem necessària la definició d'unes normes "decàleg del comensal". Aquestes normes fan referència al "saber estar" al menjador: 1. Assistir al menjador amb puntualitat respectant els horaris establerts. 2. Rentar-se les mans abans i després de dinar.


3. Rentar-se les dents després de dinar. 4. Tenir cura i utilitzar correctament els estris de parament. 5. Romandre a la taula correctament assegut fins a acabar de menjar. Si necessita qualsevol cosa, aixecar la mà i esperar sense presses. 6. Seguir les indicacions de les monitores i respectar les seues decisions. 7. Col · laborar i participar com a responsable de taula. 8. Comportar-se adequadament en l'hora de dinar seguint les indicacions apreses a "La taula de protocol" 9. Parlar en un to adequat respectant el semàfor del soroll del menjador i propiciant un bon clima. 10. Desplaçar-se caminant pels passadissos. Per millorar el nostre servei, qualsevol dubte o problema pot ser tractat a través d'una entrevista amb la persona responsable del menjador. 3.7 Biblioteca Rialles, terror, intriga, aventures, desventures, un personatge estimat, un món millor, ... Llegir és recórrer tots els mons. És viure i gaudir d'ells i amb ells. És multiplicar les capacitats de la imaginació. Tot això ho ofereix la biblioteca del col·legi. La nostra biblioteca pretén complir les funcions que socialment compleix qualsevol biblioteca: proporcionar un lloc per a la lectura com a mitjà d'informació, com a instrument d'aprenentatge i com a experiència de plaer. La biblioteca per a la seua millor organització interna, té unes normes mínimes de funcionament, del contingut de les quals s'informa a principi de curs a tot l'alumnat. En cas que aquestes normes no es respecten de forma reiterada per alguna persona, la biblioteca es reserva el dret de no deixar utilitzar aquest servei que ofereix el Centre.


3.8 Activitat Física L'esport i l'activitat física són molt importants en la nostra escola, així podem aconseguir que el nostre alumnat assoleix les capacitats necessàries per viure en societat, igual que fomentar hàbits de vida saludables i hàbits d'higiene personal una vegada acabada la classe de EF. Per a nosaltres aquesta filosofia és una línia bàsica en el nostre centre i això ens ha portat a convertir-nos en centre educatiu promotor de l'activitat física i l'esport. És per això que l'escola ofereix una àmplia i variada oferta d'activitats esportives complementàries al currículum de l'assignatura d'Educació Física i extraescolars: • Entrenaments de bàsquet realitzats pel club de bàsquet del barri de Malilla. • Activitat física de base per als més menuts, com a activitat extraescolar del nostre centre usant les nostres instal·lacions per inculcar en els més petits hàbits saludables relacionats amb l'activitat física. Per als més grans, multiesport. • Les Olimpíades d'atletisme del barri Malilla, en el qual juntament amb els altres col·legis del barri, l'alumnat competeix en diferents modalitats d'aquest esport a les pistes d'atletisme d'Albal. • La setmana de la discapacitat, on mitjançant l'esport s'intenta apropar l'alumnat al coneixement dels problemes més funcionals de la vida diària d'una persona amb algun tipus de discapacitat. • Les jornades intercentres AKOE de Colpbol en què gairebé 800 xiquets/es de diverses cooperatives d'ensenyament valencianes gaudeixen de tot un dia de pràctica d'aquest esport cooperatiu. • Una altra jornada intercentres organitzat al costat de la Conselleria a Els Jocs Esportius de Colpbol en què molts col·legis de la comunitat gaudeixen de tot un dia de pràctica d'aquest esport cooperatiu.


• L’eixida a la neu per 4rt, 5é i 6é: un dia d'esquí a Javalambre. • L’eixida al rocòdrom "El Búnquer" per a tota Primària: gaudint de l'escalada, el judo i l'equilibri. • Les jornades de Pilota Valenciana organitzades al costat de la federació de Pilota i la Conselleria. •L'eixida de senderisme en el parc de Capçalera per a primer cicle de Primària. • L'eixida per a primer cicle a les instal·lacions de Borriana per a fer Vela, participant en el programa de la Consellería de Escoles a la Mar. •La Carrera Solidària del Barri de Malilla, organitzada conjuntament amb el Col·legi Martí Sorolla, per a infantil i primària. • La jornada de Voleiball per a tercer de Primària amb el Col·legi Devesa Carlet en les instal·lacions de va donar centre educatiu. • La jornada d'equitació per a tercer de Primària, on s'aprenen les cures del cavall i es fa una iniciació muntar en cavall. • La sortida per a sisè a les instal·lacions de Borriana per fer Piragüisme, participant al programa de la Consellería de Escoles a la Mar A més cal destacar que les classes d'Educació Física a Primària se vehicularan en llengua anglesa, creant així espais d'aprenentatge de llengües, seguint així amb la nostra filosofia com a centre plurilingüe. També la participació del nostre alumnat en competicions ocupa un lloc important en la vida esportiva del col·legi . Totes aquestes activitats són molt motivadores per al nostre alumnat, ja que la participació en elles és massiva i els resultats molt positius. Al mateix temps que milloren les seues capacitats físiques, amplien el seu cercle social i aprenen a relacionar-se en contextos de cooperació i respecte cap a les regles del joc, en alguns casos sota una modalitat competitiva que intenta inculcar valors positius.


4. DEPARTAMENT DE INNOVACIÓ GRUP SOROLLA EDUCACIÓ El centre col·legi Academia Jardín, gràcies al departament d'Innovació de Grup Sorolla Educació, ha anat realitzant formació contínua al professorat des dels seus inicis, i implementant noves metodologies. Els objectius del Departament es divideixen en quatre blocs: 1.Recerca, adaptació i desenvolupament del nostre Model Pedagògic ací com la investigació e implementació sobre noves eines metodològiques o millores de las que ja estem utilitzant. Amb una mentalitat de millora constant hem evolucionat el nostre model educatiu a un Model Pedagògic propi, per la qual cosa s'han definit àmbits i paràmetres de l'educació que desitgem per al nostre alumnat, estant sempre compromesos amb les necessitats i els avanços de la societat en la qual vivim i en la qual van a viure el nostre alumnat quan acabin la seva etapa escolar. Per aquesta raó, des del curs 17/19 ens trobem en plena adaptació, desenvolupament i implementació dels nous objectius que ens hem marcat. El nou Model Pedagògic Grup Sorolla Educació (GSE) respecta tot allò que ens defineix com a centres educatius de referència, mantenint les pràctiques que han demostrat ser eficaces i que són senyal d'identitat pròpia, però també inclou nous avanços en la implementació de noves metodologies i tecnologies educatives, sempre basades en el procés d'ensenyamentaprenentatge actiu, diferenciat, autònom, inclusiu i respectuós, amb la finalitat d'obtenir els millors resultats acadèmics, socials, emocionals i personals que són implementació en el nostre Perfil d'Eixida de l'alumnat GSE, com a compromís de desenvolupament de les competències i destreses que l'alumnat necessita adquirir per al seu futur i que ens defineixen com a empresa d'educació. Així mateix, el Departament d'Innovació estimula la participació de tot el professorat en la recerca i disseny de propostes educatives noves. Després d'una etapa de recerca, debat intern i disseny d'un projecte de treball, es planifiquen experiències pilot en alguns grups. Després de l'avaluació dels


resultats, es proposa la implementació general si han resultat reeixits a la resta de l'etapa o del Centre. 2. Formació i assessorament al professorat facilitant-los l'ús de diferents reculls educatius per a l'aula, ajudant-los a programar sessions d'aprenentatge cooperatiu en les mateixes i impartint tallers de formació específica per a les diferents etapes. Ampliant l'assessorament directe, realitzem coaching en aules per tal de perfilar el treball que els nostres docents realitzen sobre Aprenentatge cooperatiu, en la implementació de les metodologies educatives i pràctica docent en les seues sessions de treball. 3. Avaluació contínua del desplegament del Model Pedagògic GSE, de la correcta implementació de les metodologies d'ensenyament-aprenentatge que s'estan utilitzant a les aules, amb la finalitat de detectar àrea de millora, reconduir les dificultats que es manifestin i millorar la nostra funció docent d'acord amb els objectius del nostre model educatiu. 4. Traslladar les nostres experiències a l'exterior a través de la participació en diferents fòrums i congressos. Així com assessorant a altres Centres educatius i Universitats en les bones pràctiques que desenvolupem en els nostres Col·legis, sent reconeguts com a referents educatius a nivell nacional i internacional. Fruit d'aquest reconeixement, la majoria de les nostres pràctiques docents formen part del catàleg de l'assessora educativa Global Learning Consultors, que comercialitza el nostre saber fer en forma de cursos i tallers formatius, tant a altres centres educatius, com a empreses i universitats. Durant aquests anys i amb diferents plans de millora hem tractat d'ajudar a tot el nostre col·lectiu de professionals a millorar la seua pràctica docent i hem anat perfilant un model educatiu propi, resultat de la evolució de l’anterior model MORE (Múltiples Opcions per obtenir Resultats en Educació).cap al actual Model Pedagògic Grup Sorolla Educació(GSE) Un dels nostres objectius més importants ha estat mantenir un reciclatge constant per a investigar, posar en pràctica i escollir aquells aspectes que


considerem importants per a incloure en la pràctica docent dels nostres centres. El Departament d'Innovació treballa en estreta col·laboració amb el Gabinet Psicopedagògic, les direccions Didàctiques i les Direccions Organitzatives dels nostres col·legis, per transmetre estratègies metodològiques a implantar, així com fer el seguiment d'aquesta implantació mitjançant auditories internes i proposta constant de millores ; és a través del feedback constant amb el professorat com es pot anar avançant de forma sostenible i contínua, en la bona direcció i de forma alineada. Per al Departament d'Innovació és un permanent orgull el col·laborar en el reconeixement general dels nostres Centres educatius i del propi Grup Sorolla Educació, que són premiats assíduament en diferents concursos i esdeveniments nacionals i internacionals, amb més de trenta dels nostres professors i professores donant cursos, tallers, conferències i participant en fòrums internacionals de gran prestigi com a ponents. Això ens permet i motiva per estar en continu reciclatge i millora amb la millor de les actituds.


5. DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (D.I.T) Des de fa diversos cursos i per a impulsar la implantació de les eines tecnològiques en les aules, Grup Sorolla crea el Departament d'Innovació Tecnològica. Els objectius del Departament es divideixen en tres blocs: 1.Investigació i desenvolupament de diferents aplicacions, plataformes educatives i continguts digitals per a implementar l'ús de les eines tecnològiques en l'aula. En este procés, hem obtingut destacats reconeixements de la nostra labor i millora contínua. 2.Assessorament al professorat facilitant-los l'ús de diversos materials i ferramentes per a l'aula, ajudant-los a programar sessions amb ús de les eines tecnològiques i impartint tallers de formació específica per a les diferents etapes. A més, han col·laborat en la preparació dels docents davant possibles situacions de tancament de centres, per emergència, i han estudiat les millors opcions per a la formació online. 3.Traslladar les nostres experiències a l'exterior a través de la participació en diferents fòrums i congressos. Durant estos anys i amb diferents plans de millora hem tractat d'ajudar a tot el nostre col·lectiu de professionals a millorar la seua pràctica docent i hem anat perfilant una metodologia de treball comú per als nostres centres. Un dels nostres objectius més importants ha sigut mantindre un reciclatge constant per a investigar, posar en pràctica i triar aquells aspectes que considerem importants per a incloure en la pràctica docent dels nostres centres. El Departament d'Innovació Tecnològica està format per els Coordinadors TIC, i treballa estreta col·laboració amb les Direccions Didàctiques i les Direccions Organitzatives dels nostres set col·legis, per a transmetre estratègies metodològiques a implantar.


6. DEPARTAMENT DE RELACIONS INTERNACIONALS Des del departament de Relacions Internacionals de Grup Sorolla Educació, continuem treballant en nous projectes, cursos d'idiomes, immersions lingüístiques, intercanvis, acolliments, etc., per a donar al nostre alumnat l'oportunitat de formar part d'ells i millorar les seves destreses lingüístiques, tenint en compte la seva edat i habilitat. Com a enriquiment curricular hem incorporat personal natiu com a AUXILIARS DE LLENGÜES en totes les etapes educatives. Cada any oferim cursos d'estiu en diferents països d'Europa i Amèrica per a perfeccionar l'anglès, francès i alemany. També, tenen la possibilitat de realitzar una immersió lingüística durant un trimestre o any escolar en diferents països. El nostre programa per al curs 2020-21 inclou: CAMPAMENTS INTERNACIONALS D'ESTIU A ESPANYA •·STA. POLA FREEDOM EVOLUTION CAMP (5° EP - 4° ESO) •STA POLA MULTIAVENTURA, DANSA O ROBÒTICA CAMP(3ºEP-2ºESO) •COSTA BLANCA ENGLISH CAMP (2ºEP-2ºESO) •INTERNATIONAL SUMMER CAMP, CUENCA I SORIA (10-15 ANYS)

CURSOS EXCLUSIUS GRUP SOROLLA (ESTIU I IMMERSIONS DURANT EL CURS ESCOLAR) •ANGLÈS + SURF/ESPORTS ACUATICOS (NEWQUAY, ANGLATERRA) •PROGRAMA TRADICIONAL D'IDIOMES (RESIDÈNCIA EN KILKENNY O FAMÍLIA D'ACOLLIMENT EN CARLOW, IRLANDA) •ACADÈMIA DE FAMA, BATH. U.K.


•FUTBOL, MANCHESTER CITY. U.K. •FUTBOL, NIKE & CHELSEA F.C. U.K. •PRÀCTIQUES PROFESSIONALS PER A MAJORS DE 16 ANYS (IRLANDA) NOVETAT


COLEGIOS CONCERTADOS

COLEGIO MARTÍ SOROLLA

Ingeniero Joaquín Benlloch,45 46026 • VALÈNCIA Tel./Fax: 96 373 01 03-50 msorolla@gruposorolla.es www.martisorolla.es Facebook:Colegio Martí Sorolla COLEGIO ACADEMIA JARDÍN Bernat Descoll ,nº46 València, C.P:46026 Tel: 96.333.37.36 caj@cece.es www.colegiojardin.es Facebook:Colegio Academia Jardín Blog: cuandotenganquevolarestaranpreparados.es

Profile for Marti Sorolla Coop.V.

BUTLLETÍ INFORMATIU CURS ESCOLAR 2020-2021 COLEGIO ACADEMIA JARDÍN  

Butlletí informatiu curs escolar 2020-2021. Valenciano. Colegio Academia Jardín.

BUTLLETÍ INFORMATIU CURS ESCOLAR 2020-2021 COLEGIO ACADEMIA JARDÍN  

Butlletí informatiu curs escolar 2020-2021. Valenciano. Colegio Academia Jardín.

Profile for nvaquero

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded