__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

PŘEDMLUVA Vážený čtenáři, publikace, kterou dostáváte do rukou, se vrací k období, které je pro někoho zaváto nánosem prachu dějin, ale pro někoho je dodnes živým pramenem vzpomínek: je věnována vojenským hodnostem a stejnokrojům armád dominantních států, válčících proti sobě na bojištích II. světové války. Zajímavé a cenné na této práci je především to, že do jedné, přehledné a systematicky utříděné publikace shrnuje dostupná historická fakta, která je jinak možno získat pouze zdlouhavým studiem řady monografických děl, sice daleko podrobnějších, jejichž obsah a rozsah má však význam pouze pro úzkou skupinu vojenských historiků. Pro praktické použití v redakční a dokumentaristické praxi, ale především při překladech textů literárních či pro dabing, režii, interpretování a produkování četných děl s válečnou, resp. vojenskou, případně špionážní tematikou nebyla dosud na našem knižním trhu taková pomůcka, která by sice úspornou, ale jednoznačnou formou seriózně zdokumentovala tehdejší stav ve výstroji, hodnostních označeních, jejich originálních názvech a porovnala je s všeobecnými i českými ekvivalenty a to nejen v textech, ale i ve více než třech tisících originálních vyobrazení. Proto je opravdu možno považovat tuto publikaci za „první pomoc“ – jak to sám autor v  úvodní části naznačuje – pro ty, kteří s  problematikou II. světové války a i dnešních ozbrojených sil přicházejí do styku v rámci výkonu své profese – tedy zejména pro překladatele, neboť právě předmět obsahu této publikace je zdrojem nejčastějších překladatelských pochybení. Je smutné na  tomto místě konstatovat, že v posledních letech úroveň české překladatelské školy, ostatně kdysi světově proslulé svojí kvalitou, tak hluboce poklesla. Autor této publikace se pokouší v úvodní části analyzovat příčiny tohoto stavu; to však výsledky práce této důležité – a  dnes o  mnoho důležitější než dříve – profesní skupiny jako celku naprosto neomlouvá. Vždyť reálie hmotné kultury, kterými vojenské stejnokroje a terminologie bezpochyby jsou, dotvářejí dobovou, společenskou a technickou atmosféru jakéhokoliv literárního či audiovizuálního díla a jsou jeho nedílnou součástí. Z pohledu historika jsou i důležitou 5


složkou edukačního účinku každého tvůrčího počinu s historickým, ale i současným námětem; proto není možno překladem, nebo špatně navrženým kostýmem či výběrem rekvizit dospět ke zkreslení těchto historických realit, byť by se to zdálo na první pohled téměř malicherné. Proto by tato knížka neměla chybět v knihovně překladatele, redaktora a publicisty, dabingového režiséra, kostyméra, dokumentaristy – a rozhodně také posluchače, studujícího vyjmenované obory na některé specializované škole. Navíc také proto, že s výjimkou Německa, Japonska, Slovenska a samozřejmě Československa jsou v ní publikované hodnosti, jejich označení a částečně i stejnokroje používány dodnes. Navíc je v publikaci zařazena i kapitola o armádě rakousko-uherské monarchie, protože, podle autora, je tato problematika v naší literatuře atd. stále živá. Konečně i slovníček vojenských a válečných výrazů z období II. světové války, který je součástí díla, shrnuje nejdůležitější termíny a informace z vojenského a válečného prostředí, v nichž lze zaznamenat nejčastější omyly překladatelů a publicistů. Je tedy zřejmé, že se tato knížka stane neopominutelnou pracovní pomůckou pro všechny, kteří s vojenskou a válečnou problematikou, a to nejen z časového intervalu první poloviny čtyřicátých let, přicházejí do kontaktu.

6


ČÁST PRVNÍ I ÚVOD DO PROBLEMATIKY Informační média pracují a působí na principech, známých a uplatňovaných přes tisíc let: výsledky tvůrčí činnosti lidského mozku jsou sdělovány slovem, písmem nebo obrazem, ať již statickým nebo pohyblivým; a pokud nezanikne život na planetě Zemi v dnešní civilizační formě, budou tyto principy nadále jedinou metodou, jak mj. vytvořit zpravodajskou reportáž, rozhlasovou hru, drama v jevištní, televizní nebo filmové podobě, napsat román, povídku nebo odbornou vědeckou publikaci… Posláním mediální sféry je šíření lidských myšlenek, informací a uměleckých děl rychle, věrně a působivě k co nejširšímu okruhu čtenářů, posluchačů a diváků. A protože rozvoj komunikačních technologií usnadňuje jednotlivým tvůrčím počinům téměř bleskově překračovat hranice země jejich vzniku, přináší tato neustále se prohlubující mediální globalizace nebývalé možnosti v sledování jak běžného zpravodajství, tak i nové literární a dramatické tvorby. Mnohdy si však čtenář, posluchač nebo divák dostatečně neuvědomuje, že vzhledem k české (…slovenské, polské, německé, francouzské…) schopnosti je přijímat, a správně a nezkresleně absorbovat jejich SMYSL a POSELSTVÍ, MUSÍ mezi něj a autora vstoupit osoba překladatele, jehož povinností je nejen dílo prostě „přeložit“, ale zejména mu dát poetiku české řeči a přitom zachovat dobový, místní a technický kolorit původního díla. A protože překladatelé nepracují jen na přetlumočení literárních předloh, šířených knižní formou, ale rovněž připravují texty pro filmový či televizní dabing, leží na jejich bedrech obrovská zodpovědnost nejen za aktuální stav spisovné češtiny, ale v každém konkrétním případě i za věcnou správnost překladu množství technických reálií, vztahujících se k ději. Literatura a filmy, resp. televizní filmy a inscenace, seriály memoárové historické (včetně válečných), ale také literatura faktu, literatura non fiction novel – řekněme, akčních románů, jejímiž představiteli na nejvyšší úrovni jsou mj. Hailey, Forsyth, Ludlum a další, se těší nesmírné oblibě čtenářů a stanou-li se námětem pro filmové dílo, i diváků. Pokud se takováto předloha dostane na pracovní stůl překladatele, jsou kladeny na jeho pečlivost obzvláštní nároky, protože množství uplatněných technických termínů, nezbytných k vytvoření atmosféry děje, předpokládá jeho velmi rozsáhlou orientaci v mnoha vědních oborech, ale také a zejména systematickou spolupráci s experty z nejrůznějších oblastí lidské činnosti. 7


Text 07

HODNOSTI VOJÁKŮ POZEMNÍHO VOJSKA A LETECTVA Hodnosti důstojníků a generálů 1939–1943 1944 –1947 1 PODPORUČÍK PODPORUČÍK 2 PORUČÍK PORUČÍK 3 NADPORUČÍK NADPORUČÍK 4 KAPITÁN KAPITÁN 5 ŠTÁBNÍ KAPITÁN ŠTÁBNÍ KAPITÁN 6 MAJOR MAJOR 7 PODPLUKOVNÍK PODPLUKOVNÍK 8 PLUKOVNÍK PLUKOVNÍK 9 BRIGÁDNÍ GENERÁL BRIGÁDNÍ GENERÁL 10 DIVIZNÍ GENERÁL DIVIZNÍ GENERÁL 11 ARMÁDNÍ GENERÁL ARMÁDNÍ GENERÁL 12

1947–1950 PODPORUČÍK PORUČÍK NADPORUČÍK KAPITÁN ŠTÁBNÍ KAPITÁN MAJOR PODPLUKOVNÍK PLUKOVNÍK BRIGÁDNÍ GENERÁL DIVIZNÍ GENERÁL SBOROVÝ GENERÁL ARMÁDNÍ GENERÁL

Ve sloupci tabulky 07: A nárameník na blůze, plášti 1939–1943 B rukáv blůzy a pláště generálů 1939–1943 C nárameník na blůze, plášti 1944–1947 D výložka na blůze a plášti generálů 1944–1945–1950 E nárameník na blůze a plášti 1947–1950 Barevnost: Lemovky nárameníků v barvě zbraně následovně: červená – pěchota, dělostřelectvo, PLD, výsadkáři žlutá – obrněné jednotky, jezdectvo světle modrá – letectvo (na šedomodrém stejnokroji) tmavě hnědá – ženijní vojsko světle hnědá – spojovací vojsko tmavě modrá – intendantura, týlové jednotky černá – zdravotnictvo fialová – vojenská justice Sutaška vyšších důstojníků a generálů, pěticípé hvězdy o Ø 22mm; symboly na náramenících, rukávech a výložkách (červených či modrých) generálů byly zlaté. 34


Tabulka 07

A B C D E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

35


Text 31

HODNOSTI VOJÁKŮ LETECKÝCH SIL 1940–1945 Hodnosti důstojníků a generálů letectva Francouzské republiky a Francouzského státu (do roku 1944) a letectva Svobodné Francie, resp. Francie bojující do roku 1945; originální název, doslovný překlad, příp. věcný překlad, CS ekvivalent; příp. oslovovací název: 1 2 3 4 5

SOUS-LIEUTENANT | podporučík | – | podporučík | …mon lieutenant… LIEUTENANT | poručík | – | poručík | …mon lieutenant… CAPITAINE | kapitán | – | kapitán | …mon capitaine… COMMANDANT | velitel* | major | major | …mon commandante LIEUTENANT-COLONEL | poručík-plukovník* | podplukovník | podplukovník | …mon colonel… 6 COLONEL | plukovník | – | plukovník | …mon colonel… 7 GÉNÉRAL DE BRIGADE AÉRIÉNNE | generál letecké brigády | brigádní generál letectva | brigádní generál letectva | …mon général… 8 GÉNÉRAL DE DIVISION AÉRIÉNNE | generál letecké divize | divizní generál letectva | divizní generál letectva | …mon général… 9 GÉNÉRAL DE CORPS AÉRIÉNNE | generál leteckého sboru | sborový generál letectva | sborový generál letectva 10 GÉNÉRAL D’ARMÉE AÉRIÉNNE | generál letecké armády | armádní generál letectva | armádní generál letectva 11 MARÉCHAL DE FRANCE** | maršál Francie | – | maršál | …mon maréchal… Ve sloupci tabulky 31: A označení hodnosti na rukávech blůzy a pláště F, FL B označení hodnosti na modré brigadýrce F, FL C označení hodnosti na nárameníku letního stejnokroje letectva F D označení hodnosti na brigadýrce bílé F, FL E označení hodnosti na nárameníku FL Barevnost: Hodnostní prýmky, hvězdy na rukávech, čepicích a náramenících zlaté, pouze u podplukovníků druhý a čtvrtý prýmek stříbrný.

* Vysvětlení k překladu viz slovníček. ** Po roce 1945 tato hodnost jen nominální.

108


Tabulka 31

A B C D E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 109


ITALSKÉ LETECKÉ SÍLY 1940–1945 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

Podřízené druhy leteckých útvarů Stíhací – taktické letectvo (forza aerea da caccia) Bitevní – taktické letectvo (forza aerea di assalto) Bombardovací letectvo (forza aerea di bombardamento) Torpédové letectvo (aerosiluranti) Dopravní letectvo (di trasporto) Školní letectvo, letecké školství Týlové zabezpečení, zásobování, dílenské a zbrojířské služby, meteorologie Zdravotnictví, justice

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Organizace polních jednotek Letka (squadriglia aerea) jako základní jednotka – 10 letadel Peruť (gruppo) – letecký pluk, 2 až 3 letky Křídlo (stórmo) – letecká divize, 2 až 3 gruppi Letecký sbor (corpo aereo) – letecký sbor, 2 až 3 stórmi Letecká armáda (armata aerea) – letecká armáda, 2 až 3 corpi

3 Systém polního velení 3.1 Vrchní velitelství Královského letectva v podstatě přenášelo úkoly, uložené generálním štábem nebo vzniklé na základě požadavků velitelství Královského námořnictva na podřízené svazky – nemělo tedy zásadní strategickou kompetenci. Suverenitu mělo pouze v otázkách personálních, technických a týlového zabezpečení leteckých útvarů. 3.2 Územní velitelství dislokovaných italských branných sil, jak viz jejich výčet v části o pozemním vojsku, tj. v podstatě velitelství leteckých sborů s operační kompetencí. 3.3 Velitelství křídel, perutí a letek s taktickou rozhodovací kompetencí.

142


Text 39/2

HODNOSTI VOJÁKŮ LETECKÝCH SIL 1940–1945 Hodnosti důstojníků a generálů vojenského letectva Italského království; originální název, doslovný překlad, případně věcný překlad, CS ekvivalent: 1 2 3 4 5 6 7

SOTTOTENENTE | podporučík | – | podporučík TENENTE | poručík | – | poručík CAPITANO | kapitán | – | kapitán MAGGIORE | major | – | major TENENTE COLONNELLO | poručík-plukovník* | podplukovník | podplukovník COLONNELLO | plukovník | – | plukovník GENERALE DI BRIGATA AEREA | generál letecké brigády | brigádní generál letectva | brigádní generál 8 GENERALE DI DIVISIONE AEREA | generál letecké divize | divizní generál letectva | divizní generál 9 GENERALE DI SQUADRA AEREA | generál letecké eskadry | sborový generál letectva | sborový generál 10 GENERALE D’ARMATA AEREA | generál letecké armády | armádní generál letectva | armádní generál 11 MARESCIALLO DELL’ARIA | maršál vzduchu | maršál letectva | maršál Ve sloupci tabulky 39/2: A označení hodnosti na rukávech blůzy B označení hodnosti na plášti a letní bílé blůze Barevnost: Všechny části hodnostního označení (prýmků) na rukávech, epoletních náramenících, jsou zlaté. Plocha epolet je zlatová.

* Vysvětlení k překladu viz slovníček.

143


Tabulka 63/1

244


Tabulka 63/2

245


Tabulka 93 A

1

2

3

4

5

6

352

B

C D E


OBSAH Předmluva..............................................................................................................

5

Část první I Úvod do problematiky.................................................................................. 7 II Vznik a vývoj vojenských hodností............................................................. 11 III Symboly a názvosloví.................................................................................. 21 Část druhá I Československo, Česká republika 1939–2006............................................. 31 II Francie (republika, Vichy, Francie svobodná-bojující) 1940–1945............. 86 III Italské království 1940–1945....................................................................... 133 IV Japonské císařství 1940–1945...................................................................... 156 V Nizozemské království 1940 – (námořnictvo)............................................. 174 VI Portugalská republika 1940–1945 (námořnictvo)........................................ 175 VII Rakousko-uherská monarchie 1914............................................................. 176 VIII Spojené království Velké Británie a sev. Irska 1940–1945.......................... 188 IX Spojené státy americké 1940–1945.............................................................. 226 X Svaz sovětských socialistických republik 1940–1945................................. 272 XI Španělská republika 1940–1945 (námořnictvo).......................................... 316 XII Švédské království 1940–1945 (námořnictvo)............................................ 317 XIII Velkoněmecká říše 1940–1945.................................................................... 319 Část třetí I

Slovníček vybraných odborných a slangových výrazů, zkratek a kódů z období II. světové války........................................................................ 392

Přílohy.................................................................................................................... 425

431

Profile for Miroslav  Romanovský

Svet_ve_stejnokroji  

jan tomas, translator

Svet_ve_stejnokroji  

jan tomas, translator

Profile for nv_sample
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded