Issuu on Google+

โรงเรียนบ้านจุโป

ผู้อำนวยกำรโรงเรียน นำยชั ยศักดิ์ วิสุทธิ์


ประว ัติโรงเรียน คำขวัญ และวัตถุประสงค์เฉพำะของสถำนศึกษำ โรงเรี ยนบ้ำนจุโป จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ ๗ ธันวำคม ๒๔๘๑ ณ วัดคงคำนิมิต หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่หวำด อำเภอธำรโต จังหวัดยะลำ ชื่อ โรงเรี ยน ประชำตำบลแม่หวำด 2 เป็ นโรงเรี ยนประเภทนำยอำเภอจัดตั้งขึ้น เปิ ดทำกำรสอน ตั้งแต่ช้ นั ประถมศึกษำปี ที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษำปี ที่ ๔ โดยอำศัยวัดเป็ น สถำนที่เรี ยนที่สอน ปี พ.ศ.๒๔๙๖ ได้เปลี่ยนชื่อจำก “โรงเรี ยนประชำตำบลแม่หวำด ๒ ” เป็ นชื่อใหม่ตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรเป็ นชื่อ “โรงเรี ยนวัดคงคำ นิมิต ๒” ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ โรงเรี ยนได้รับงบประมำณสร้ำงอำคำรเรี ยนแบบ ป.๑ ก ชนิดกึ่งถำวรขนำด ๒ ห้องเรี ยน งบประมำณ ๒๐,๐๐๐ บำท ปี พ.ศ.๒๕๐๐ ได้ยำ้ ยจำกที่เดิมมำสร้ำงที่บำ้ นจุโปและเปลี่ยนชื่อเป็ น “โรงเรี ยนบ้ำนจุโป” ปี พ.ศ.๒๕๑๕ ได้รับงบประมำณสร้ำงอำคำรเรี ยนจำนวน ๑ หลัง งบประมำณ ๑๕๐,๐๐๐ บำท

ปี พ.ศ.๒๕๒๓ โรงเรี ยนถูกน้ ำท่วมเนื่องจำกตั้งอยูใ่ นเขตอ่ำงเก็บน้ ำของเขื่อนบำงลำงจึงได้ ย้ำยมำตั้งบริ เวณหมู่บำ้ น กม.๗๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่หวำด อำเภอธำรโต จังหวัดยะลำ และได้รับงบประมำณสร้ำงอำคำรเรี ยนแบบ ๑๐๒/๒๖ ขนำด ๔ห้องเรี ยน จำนวน ๑ หลัง บ้ำนพักครู ๑ หลัง ส้วม ๑ หลัง ขนำด ๒ ที่นงั่ ปี พ.ศ.๒๕๓๓ ได้รับงบประมำณสร้ำงอำคำรเรี ยนแบบ ๑๐๒/๒๖ ขนำด ๓ ห้องเรี ยน ๑ หลัง และในปี เดียวกันโรงเรี ยนได้รับอนุญำต ให้เปิ ดสอนระดับก่อนประถมศึกษำ ชั้นอนุบำล ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๓๕ ได้รับงบประมำณสร้ำงเรี ยนแบบ ๑๐๕/๒๙ จำนวน ๑ หลัง ขนำด ๘ ห้องเรี ยน บ้ำนพักครู ๑ หลัง สนำมวอลเลย์บอล ๑ สนำม ปี พ.ศ.๒๕๓๖ ได้รับงบประมำณสร้ำงสนำมบำสเกตบอลจำนวน ๑ สนำม ปี พ.ศ.๒๕๔๐ ได้เปิ ดทำกำรสอนเพิ่มในระดับชั้นอนุบำล ๓ ปี ปั จจุบนั โรงเรี ยนบ้ำนจุโป ได้เปิ ดทำกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนใน ๓ ระดับ คือ ๑. ระดับก่อนประถมศึกษำ ตั้งแต่ช้ นั อนุบำล ๔ ปี และ ๕ ปี ๒. ระดับประถมศึกษำตั้งแต่ช้ นั ประถมศึกษำปี ที่ ๑-๖ ๓. ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ม.๑ – ม.๓


พาดห ัว เรือ ่ ง ต่อไป จัดเรียงเนือ ้ หำตำมลำดับควำมสำคัญ ตัวอย่ำงเช่น เรือ ่ งทีส ่ ำคัญทีส ่ ด ุ ควรอยู่ ทีด ่ ้ำนบนสุดของหน ้ำ เรือ ่ งทีส ่ ำคัญ รองลงมำ หรือเรือ ่ งทีเ่ ป็ นทีส ่ นใจของ กลุม ่ ผู ้อ่ำนส่วนน ้อยกว่ำควรอยูด ่ ้ำนล่ำง ของหน ้ำ ใช ้ย่อหน ้ำบ่อยๆ ข ้อควำมสีขำวติดกัน เป็ นแผงทำให ้ผู ้อ่ำนกวำดตำอ่ำน เนือ ้ หำและมองหำเนือ ้ หำแบบคร่ำวๆ คาบรรยายภาพ

ได ้ยำก กำรเว ้นช่องว่ำงเป็ นกำร ่ ้อมูลของคุณ อย่ำ เปิ ดทำงให ้ผู ้ใช ้ไปสูข กลัวทีจ ่ ะเว ้นช่องว่ำง

พาดห ัวเรือ ่ งทีส ่ อง เรียงลำดับเรือ ่ งรำวตำมควำมสำคัญ ตัวอย่ำงเช่น เรือ ่ งทีส ่ ำคัญทีส ่ ด ุ ควรอยูท ่ ด ี่ ้ำนบนสุดของ หน ้ำ เรือ ่ งทีส ่ ำคัญรองลงมำ หรือเรือ ่ งทีเ่ ป็ นทีส ่ นใจของกลุม ่ ผู ้อ่ำนส่วนน ้อยกว่ำควรอยู่ ด ้ำนล่ำงของหน ้ำ ใช ้ย่อหน ้ำให ้มำกขึน ้ ข ้อควำมสีขำวติดกันเป็ นแผงทำให ้ผู ้อ่ำนกวำดตำอ่ำนเนือ ้ หำและมองหำ ้ ่ ้อมูลของคุณ อย่ำ เนือ ้ หำแบบคร่ำวๆ ได ้ยำก กำรเว ้นช่องว่ำงเป็ นกำรเปิ ดทำงให ้ผู ้ใชไปสู ข กลัวทีจ ่ ะเว ้นช่องว่ำง คุณอำจกำหนดตำแหน่งบนหน ้ำให ้สอดคล ้องกันสำหรับเนือ ้ หำเบำๆ หรือเนือ ้ หำทีจ ่ ริงจังมำก ขึน ้ วิธน ี จ ี้ ะช่วยให ้ผู ้อ่ำนรู ้ว่ำควรจะมองหำเนือ ้ หำทีต ่ ้องกำรจำกตรงไหน สิง่ พิมพ์ทป ี่ ระสบควำมสำเร็จสูงสุดจะผสมผสำนเนือ ้ หำหลำกหลำยเพือ ่ ตอบสนองรสนิยมของ ผู ้อ่ำนอย่ำงทั่วถึง ควรพิจำรณำวำงเนือ ้ หำทีส ่ ำคัญทีส ่ ด ุ ไว ้หน ้ำแรกและเนือ ้ หำลำดับรองลงมำ ไว ้ด ้ำนใน

เรือ ่ งรำวนีม ้ ท ี ม ี่ ำ พยำยำมใช ้พำดหัวบ่อยๆ เพือ ่ แสดงส่วนต่ำงๆ ของเรือ ่ งรำวของคุณ ควรเขียนเนือ ้ หำในแบบ ทีเ่ ป็ นกันเอง เหมือนกับทีค ่ ณ ุ คุยกับคนทีน ่ ั่งตรงข ้ำมคุณในร ้ำนอำหำร

่ อ ใสย ่ หน ้ำให ้มำกเข ้ำไว ้ ใช ้ย่อหน ้ำให ้มำกขึน ้ ข ้อควำมสีขำวติดกันเป็ นแผงทำให ้ผู ้อ่ำนกวำดตำอ่ำนเนือ ้ หำและมองหำ ่ ้อมูลของคุณ อย่ำ เนือ ้ หำแบบคร่ำวๆ ได ้ยำก กำรเว ้นช่องว่ำงเป็ นกำรเปิ ดทำงให ้ผู ้ใช ้ไปสูข กลัวทีจ ่ ะเว ้นช่องว่ำง

คาบรรยายภาพ


พาดห ัวเรือ ่ งใน แถบด้านข้าง แถบด ้ำนข ้ำงช่วยส่งเสริม บทควำมหลัก ใช ้แถบ ด ้ำนข ้ำงเมือ ่ คุณต ้องกำรให ้ บทควำมหลักตรงไปตรงมำ มีข ้อมูลครบถ ้วน แต่ก็ยัง อยำกเพิม ่ ข ้อมูลทีเ่ กีย ่ วข ้อง ลงไปด ้วย ตัวอย่ำงเช่น ถ ้ำบทควำม หลักของคุณเป็ นเรือ ่ ง เกีย ่ วกับแผนกำรสร ้ำงตึกใหม่ ควรใช ้แถบด ้ำนข ้ำงในกำร พูดถึงประวัตข ิ องทีด ่ น ิ หรือ เล่ำให ้ผู ้อ่ำนฟั งว่ำคุณพบ พืน ้ ทีต ่ รงนีไ้ ด ้อย่ำงไร

คาบรรยายภาพ

พาดห ัวเรือ ่ งต่อไป พำดหัวเป็ นสิง่ สำคัญในกำรเขียนจดหมำยข่ำวและควรเขียนอย่ำงระมัดระวัง ื่ ถึงเนือ คำเพียงไม่กค ี่ ำจะต ้องให ้ข ้อมูลทีส ่ อ ้ หำและดึงให ้ผู ้อ่ำนสนใจเนือ ้ หำนัน ้ ๆ ได ้อย่ำง ถูกต ้องแม่นยำ ให ้เขียนพำดหัวก่อนทีจ ่ ะเขียนเนือ ้ หำ ด ้วยวิธน ี ี้ พำดหัวจะช่วยให ้คุณเขียน เรือ ่ งรำวได ้อย่ำงตรงประเด็น ตัวอย่ำงของพำดหัวทีใ่ ช ้กัน ได ้แก่ ประกำศขำยบ ้ำน และ สำนักงำนเปิ ดใหม่ใกล ้บ ้ำนคุณ ถ ้ำคุณจำเป็ นต ้องแบ่งพำดหัวออกเป็ นสองแถว ให ้พยำยำมหำจุดแบ่งภำยในเนือ ้ หำ แต่ละ ประเด็นควรอยูแ ่ ยกบรรทัดกัน เพือ ่ ให ้ผู ้อ่ำนสำมำรถเข ้ำใจได ้ง่ำยแม ้จะเป็ นกำรอ่ำนผ่ำนๆ บรรณำธิกำรหนังสือพิมพ์ถอ ื ว่ำกำรเขียนพำดหัวก็เหมือนกับกำรแต่งบทกวี คุณจะดึงควำม สนใจผู ้อ่ำนให ้เข ้ำสูเ่ รือ ่ งรำวของคุณด ้วยคำเพียงไม่กค ี่ ำได ้อย่ำงไร ขณะเดียวกัน พำดหัวจะต ้องไม่เปิ ดเผยเนือ ้ หำมำกเกินไป มิฉะนัน ้ แล ้วผู ้อ่ำนไม่จำเป็ นต ้อง อ่ำนเนือ ้ หำก็สำมำรถเข ้ำใจเรือ ่ งรำวได ้


พาดห ัวเรือ ่ งปกหล ัง

ติดต่อเรา

ใช ้ย่อหน ้ำให ้มำกขึน ้ ข ้อควำมสีขำวติดกันเป็ นแผงทำให ้ผู ้อ่ำนกวำดตำอ่ำนเนือ ้ หำและมองหำ ่ ้อมูลของคุณ อย่ำ เนือ ้ หำแบบคร่ำวๆ ได ้ยำก กำรเว ้นช่องว่ำงเป็ นกำรเปิ ดทำงให ้ผู ้ใช ้ไปสูข

สำหรับข ้อมูลเพิม ่ เติม เกีย ่ วกับสินค ้ำและบริกำร โปรดโทรหำเรำ

กลัวทีจ ่ ะเว ้นช่องว่ำง คุณอำจกำหนดตำแหน่งบนหน ้ำให ้สอดคล ้องกันสำหรับเนือ ้ หำเบำๆ หรือเนือ ้ หำทีจ ่ ริงจังมำก ขึน ้ วิธน ี จ ี้ ะช่วยให ้ผู ้อ่ำนรู ้ว่ำควรจะมองหำเนือ ้ หำทีต ่ ้องกำรจำกตรงไหน สิง่ พิมพ์ทป ี่ ระสบควำมสำเร็จสูงสุดจะผสมผสำนเนือ ้ หำหลำกหลำยเพือ ่ ตอบสนองรสนิยมของ ผู ้อ่ำนอย่ำงทั่วถึง ควรพิจำรณำวำงเนือ ้ หำทีส ่ ำคัญทีส ่ ด ุ ไว ้หน ้ำแรกและเนือ ้ หำลำดับรองลงมำ ไว ้ด ้ำนใน

Northwind Traders 1234 ถนนพระอำทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพ 02134-0000 (555) 555-0123

เรือ ่ งรำวนีม ้ ท ี ม ี่ ำ

email@sample.com

พยำยำมใช ้พำดหัวบ่อยๆ เพือ ่ แสดงส่วนต่ำงๆ ของเรือ ่ งรำวของคุณ ควรเขียนเนือ ้ หำในแบบ

เยีย ่ มชมเว็บของเรำที:่ ww.northwind.com

ทีเ่ ป็ นกันเอง เหมือนกับทีค ่ ณ ุ คุยกับคนทีน ่ ั่งตรงข ้ำมคุณในร ้ำนอำหำร

Northwind Traders ย่อโลกมาให้คณ ุ

Northwind Traders 1234 ถนนพระอำทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพ 02134-0000

ติด สแตมป์ ทีน ่ ี่


งาน12