__MAIN_TEXT__

Page 9

februar 2016

Hvis din arbejdsplads skal igennem store ændringer, kan I forberede jer med et brætspil! Af Pia Christensen Bang

forberede sig på situationer, forløb og reaktioner, som er karakteristiske når forandringer skal gennemføres. Spillet denne onsdag eftermiddag ledes af Maren Sander Granlien, der er certificeret spil-leder og ejer af ilik konsulentfirma.

»Dette er en fantastisk dag.« Sådan indleder direktøren for TLA sin videotale til medarbejderne i både sit eget store og moderne it-firma og medarbejderne i den lille, traditionsrige virksomhed Nordicon, som TLA netop har opkøbt. Direktøren beskriver deres fælles, lysende fremtid med udvikling og optimeret drift, mens han beklager, at han ikke selv kan være fysisk til stede og svare på spørgsmål. Hverken TLA eller Nordicon findes i virkeligheden, og direktøren på videoen er skuespiller. Men situationen er realistisk nok. Et stort firma opkøber et mindre, og store forandringer venter i fremtiden for samtlige medarbejdere. Det er indledningen til brætspillet Wallbreakers, som en halv snes ledere fra både offentlige og private arbejdspladser i Nuuk har prøvet at spille.

Alle skal med Deltagerne bliver delt op i hold, og får udleveret et hæfte med beskrivelse af de medarbejdere, der er ansat i afdelingen. Nu skal de vælge hvor hurtigt de vil frem i spillet. Der skal både tages hensyn til de medarbejdere, der er beskrevet som usikre og uforstående over for sammenlægningen, og de medarbejdere der synes at tingene går for langsomt. Spillet veksler mellem situationer, forskellige handlemuligheder og debat om hvordan man bedst får alle med. Spillet er delt i tre faser – opstart, implementering og forankring af forandringer.

Wallbreakers

God lederudvikling

assiliisartoq/fotograf: Inuuteq Kriegel

Wallbreakers er et brætspil om forandringsledelse, udviklet i Danmark men brugt i hele verden. Det kan med fordel spilles af virksomhedernes ledere, HR-chefer, projektledere og andre, der har ansvar for større forandringsprocesser og udviklingsprojekter. De kan gennem spillet

En af deltagerne er HR-chef i Kommuneqarfik Sermersooq, Joan Ottesgaard Petersen. - Det giver en god effekt, når man lærer på den meget håndgribelige måde, og jeg er sikker på at vi godt vil kunne bruge spillet hos os. Måske i forbindelse med den lederudvikling, som vi vil have meget fokus på de kommende år. Udviklingschef Rene Sørensen fra Grønlandsbanken kan også bruge spillet.

- Det et en god måde at øve sig på, og situationerne er realistiske. Vi vil helt sikkert også kunne bruge det til lederudvikling, og fx nu hvor vi står for at skulle oprette en helt ny afdeling med nye funktioner i banken. Så er det godt at have spillet nogle dilemmaer igennem på en fiktiv måde først, forklarer han.

Hjælp til forandring Nogen glemmer at få forankret ændringerne, før de går i gang med næste projekt. - Det sker ofte, fx med indførsel af nye it-systemer, hvor der ikke afsættes tilstrækkeligt med tid til oplæring, ændrede arbejdsgange, kommunikation og så videre. - Der kan jeg bidrage med analyser, rådgivning og styring af forløb og især tilpasning af systemerne til den enkelte virksomhed, forklarer Maren Sander Granlien. Maren Sander Granlien har specialiseret sig i implementering af it-systemer og –værktøjer, og hun hjælper virksomheder med at finde præcis de produkter, der passer bedst til dem – hvis det da overhovedet er nødvendigt at købe nyt. - Min pointe er, at man ofte har it-systemer, der virker hvis man lærer at bruge det rigtigt. Hvor mange af os kender for eksempel alle funktionerne i et program som Word? - Det samme gælder rigtig mange andre programmer. Tit er det slet ikke nødvendigt at købe nyt, men at lære at bruge det, man har, forklarer Maren Granlien.

A game about change You can prepare for major changes at your workplace with a board game! By Pia Christensen Bang

»This is a great day«, said the CEO director of TLA in a video addressed to employees of both the large and modern IT company and employees in the small, traditional company Nordicon that TLA has just bought. The CEO describes their common bright future with the development and optimization of the operations, while he regrets that he is unable to be physically present to answer questions. Neither TLA or Nordicon exist in reality, and the CEO of the video is an actor. But the situation is realistic enough. A large company buyes a smaller one, and big changes await in the future for all employees. It is the introduction to the board game Wallbreakers which a dozen leaders from both the public and private sector in Nuuk have tried to play.

Wallbreakers Wallbreakers is a board game about change, developed in Denmark but used worldwide. It can usefully be played by corporate managers, HR managers, project managers and others who are responsible for major processes of change and development. They can through the game prepare for situations, processes and reactions that are characteristic when changes are to be implemented. The game this Wednesday afternoon was led by Maren Sander Granlien certified gaming manager and owner of ilik consulting firm.

All must particiate Participants are divided into teams and will receive a booklet with descriptions of the employees who are employed in the department. They must choose how quickly they want to progress through the game. They have to take into account both the employees described as uneasy and baffled by the merger, and the employees who think that things are moving too slowly. The game alternates between situations, various options and debate on the best way to get everyone on board. The game is divided into three phases - start-up, implementation and embedding of changes.

Good leadership development One of the participants is the HR manager in Kommuneqarfik Sermersooq, Joan Ottesgaard Petersen. - It is effective when you learn in a very tangible way, and I am sure that we will be able to use the game. Perhaps for the leadership development that we will have a strong focus on in the coming years. Development Manager Rene Sorensen from the Bank of Greenland also finds the game useful. - It is a good way to practice, and the situations are realistic. We will certainly be able to use it for leadership development, and for example, now that we are about to create a new department with new features at the

bank. So it’s good to have gone through some dilemmas in a fictional way first, he explains.

Help for change Som forget to anchor the changes before starting the next project. - It often happens, for example, with the introduction of new IT systems, without adequate time for training, new routines, communication and so on. - I can contribute analysis, advice and management of processes and especially adapting systems to the particular company, Maren Sander Granlien says. Maren Sander Granlien specializes in the implementation of IT systems and tools, and she helps companies find exactly the products that best suits them – assuming that it is necessary to buy new products. - My point is that most have IT systems that works if you learn to use it properly. How many of us know, for example, all the features in a program like Word? - The same applies to many other applications. Often, it is not necessary to buy new, but to learn how to use what you have, Maren Granlien expains.

Physiotherapy on Skype Maren user telemedicine as an example. - If you want to increase the use of telemedicine, it often isn’t necessarily to buy new high-tech equipment, but

9

FAKTA: Ilik konsuletfirma ejes af Maren Sander Granlien Firmaet yder uafhængig rådgivning, hvilket betyder, at hun ikke får provision eller lignende fra it-leverandører og derfor udelukkende ser på, hvad der er den bedste løsning for den enkelte kunde. På sin hjemmeside skriver Maren en blog, der handler om forandringsprocesser, it, implementering og meget andet.

Blog: Ilik.gl Fysioterapi på Skype Maren bruger telemedicin som eksempel. - Hvis man skal arbejde på at øge brugen af telemedicin, så handler det ikke nødvendigvis om at købe nyt, højteknologisk udstyr, men om at udnytte de basisfunktioner, som mange allerede har, fx Skype, videokonference, osv. Det handler om at tænke anderledes. - Blandt andet kan man i mange situationer godt udføre fysioterapi på afstand. Patienten kan godt via Skype vise, hvor meget han eller hun kan bøje en skadet finger eller arm, og fysioterapeuten kan demonstrere øvelser og for patienten. Det er naturligvis ikke det samme som, at terapeut og patient sidder i samme lokale, men på den anden side er det ofte bedre end ingenting. Her handler implementeringen af telemedicin om at ændre holdninger og måder at gøre tingene på, mere end det handler om teknik, siger Maren, hvis konsulentfirma har eksisteret i godt to år, og har som mission at skabe bedre it-anvendelse, bedre brugeroplevelser og bedre forretninger.

FACTS: Ilik consulting company, owned by Maren Sander Granlien The company provides independent advice, which means that she does not receive commissions or similar from IT suppliers and therefore only looks at what the best solution for each customer is. Maren has a blog on her website about change processes, IT, implementation, and much more.

assiliisartoq/fotograf: Inuuteq Kriegel

Spil om forandringer

qeqqa.gl CITYAVISEN

Blog: Ilik.gl about using the basic features that many already have, such as Skype, video conferencing, etc. It is about thinking differently. - In many situations you can for example perform physiotherapy from a distance. The patients can via Skype show how much he or she can bend the injured finger or arm, and the physiotherapist can demonstrate the exercises for the patient. It is obviously not the same as when the therapist and patient are in the same room, but on the other hand, it is often better than nothing. It is often more about the implementation of telemedicine, change attitudes and ways of doing things, more than it is about technology, Maren says, whose consulting firm has been around for about two years, and has as its mission to create better IT use, better user experiences and better businesses.

Profile for Qeqqa.gl

Qeqqa.gl February 2016  

Qeqqa.gl February 2016, is a local newspaper in Greenland. More than 10,000 readers. The newspaper is published in 3 languages, greenlandic,...

Qeqqa.gl February 2016  

Qeqqa.gl February 2016, is a local newspaper in Greenland. More than 10,000 readers. The newspaper is published in 3 languages, greenlandic,...

Advertisement