Page 1

AM E R C E C I P” O H GS

N I V “MO D e s i g nc o n c e p t

P L A N

! ! ! E N O C M A E R EC C I

ก จ ิ ก า ร ข อ ง ร า  น เ ป น  ร า  น ข า ย ไ อ ศ ค ร มแ ี ต เ  ป น  ร า  น ท เ ่ ี ป น  ร ถ ต  ู ท ส ่ ี า ม า ร ถ ย า  ย ท ข ่ ี า ย ไ ด ต  ล อ ดไ อ ศ ค ร ม ี ท ท ่ ี า ง ร า  น ข า ย เ ป น  ไ อ ศ ค ร ม ี โ ค น ท ม ่ ี ร ี ถ ช า ต ห ล า ก ห ล า ย ท อ ่ ี ร อ  ย ม า ก ก า ร แ ต ง  ร า  น เ พ อ ่ ื ใ ห เ  ข า  ก บ ั ก จ ิ ก า ร ข า ย ไ อ ศ ค ร มจ ี ง ึ แ ต ง  ใ ห ด  เ ู ห ม อ ื น ก บ ั ว า  ไ อ ศ ร ม ี โ ค น ร ส เ ร น โ บ ว อ  น ั ใ ห ญ ค  ว ำ ้ แ ล ะ ล ะ ล า ย ไ ห ล จ า ก ห ล ง ั ค า ร ถ ล ง ม า เ พ อ ่ ื ใ ห เ  ข า  ก บ ั อ า ก า ศ ร อ  น ๆข อ ง เ ม อ ื ง ไ ท ย น อ ก จ า ก น ส ้ ี ส ี น ั ท ส ่ ี ด ใ สแ ล ะ ด ไ ี ซ น ท  น ่ ี า  ร กท ั ำ ใ ห ร  ถ ค น ั น ด ้ ี น ู า  ส น ใ จ แ ล ะ น า  ด ง ึ ด ใ ู ห ค  น เ ข า  ม า ล ม ้ ิ ล อ ง

E L E V A T I O N

F R O N T V I E W

S I D E V I E W

P E R S P E C T I V E

12_