Page 1

Sweet

Lovers

Happiness time with your sweet flavors By Nuttiez Hunny.


05

keep calm and

down some sweet Sweer Lovers Sweet Lovers


6

7

06

07

s

Sweet Lovers

Happiness time with your sweet flavors “มนตเสนห แหงขนมหวาน มิอาจหยุดยั้ง ความตองการได” Sweet Flavors มนตเสนหอันแสนหวาน มิอาจตานทานความเยายวน เหลานี้ได หนาตาที่สวยงามชวนหลงใหล ทั้งสีสัน และรสชาติ ความหวาน ความหอมกรุนเหมือนหลุดออกมาจากความฝน ทั้งหมดนี้ลวนดึงดูดใจให เหลาผูคน ตองยอมจํานนตอมนตเสนหแหงขนมหวาน กันแทบทุกคน เราเรียกผูคนเหลานี้วา Sweet Lovers ผูที่รักและคลั่งไคล ในรสชาติ อันแสน นุมละมุน ความหอมหวาน ของเหลาขนมหวานมากหนาหลายตา เหลา กองทัพ เคกวนิลา, สตรอเบอรรี่, ช็อกโกแลต ฯลฯ หรือไมวาจะเปน ไอศกรีม หรือขนมหวานจากตางประเทศที่ใครๆก็รูจัก มาการอง คัพเคก สโคน หรือแม กระทั่งเหลานํ้าชา นม และกาแฟ ที่มักจะมาพรอมกับเหลาของหวาน ผูเสพย ติดซึ่งขนมหวาน มิอาจยับยั้งชั่งใจเมื่ออยูตอหนาขนมเหลานี้ ถึงแมวา มันจะเปน Sweet Sin - ความบาปอันแสนหวาน ก็ตาม ซึ่ง หมายความวา การที่เรากินของหวานแบบนี้ ยิ่งเรากินเยอะเราก็ยิ่งอวน แตใน เมื่อทั้งๆที่เรารูแตเราก็ยังคงขอยืนหยัดที่จะกินขนมหวานตอไป

Nuttiez Hunny.

Sweet Lovers

Sweet Lovers


9

09

Content Crème brûlée page 14

SilkreampageDolci Cafe 20 Little Spoon page 26

Mr.Jones› Orphanage Milk Bar page 32

Sweet Lovers


10

11


12

BRUNCH WITH FIRENDS


14 14

Crème brûlée Sweet Lovers

15 15

หากไม มี โ ปรแกรมไปทํ า อะไรในช ว งเวลาเช า ๆก อ นถึ ง เที่ ย งลองแวะมาที่ Creme Brulee บานหลังเล็กสีฟาอมมวงขนาดกะทัดรัด ภายในตกแตงดวยวอลเปเปอร สีหวานรับกับเฟอรนิเจอรสวยสไตลวินเทจ หนาตางกระจกใสประดับผามานลายลูกไม ผืนบาง บรรยากาศที่กําลังสบายๆ รับแสงแดดเบาๆ หยิบหนังสือเลมใหมๆ มาอาน กิน ขนมหวานๆพรอมนํ้าชา หรือไมก็กาแฟ อรอยและมีความสุขอยาบอกใคร ชื่อรานมีที่มาจากขนมหวานสัญชาติฝรั่งเศสชนิดหนึ่ง ซึ่งมีสวนผสมของ ไข ครีมนํ้าตาลและวานิลลามาตีรวมกัน โรยนํ้าตาลบนหนา แลวเผานํ้าตาลจนตกเปน ผลึก อันมีกลิ่นหอมเปนเอกลักษณ ซึ่งแนนอนวาเจา Creme Brulee (50 บาท) เปน เมนูไฮไลทประจําราน

Sweet Lovers


16 16

นอกจากนี้ยังมีขนมอีกหลายอยางไมวาจะเปน Tiramisu (70 บาท) , Crape Strawberry (70 บาท) และ Brownie Cheese Cake (55 บาท) ที่ถือวาอรอยและราคา ถูก แตยังไมหมดเพียงเทานี้ ยังมีเคกอีกหลายชนิดมีมาใหเลือกสรร แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับ แตละวัน เพราะทางรานจะทําเคกในแตละวันไมเหมือนกัน สวนดานกาแฟนั้นก็ ถือวาอรอยเลยทีเดียว Cappuccino (55 บาท) หรือ Espresso (55 บาท) ก็โอเค ชารอน ของ Twinings ก็มีใหเลือกสรรมากมาย หากทานใดตองการที่พักผอนในยามเชา ลอง เลือกราน Creme Brulee ดูแลวคุณจะไมเสียใจ

Sweet Lovers

17 17

ที่ตั้ง : ซอยบรมราชชนนี 67 ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน (กอนถึงสถานีขนสงสายใตใหม) โทรศัพท : 8819-5998-08 Facebook : Creme Brulee เปดบริการ : 07.00 - 19.00 น. ทุกวัน ชวงราคา : 40 - 150 บาท

Sweet Lovers


18

CHILL OUT & EATING LUNCH


20

20

Silkream Dolci Cafe Sweet Lovers

21 21

หากวันวางๆ ออกมาเที่ยวเลน ชอปปง พรอมเหลาบรรดาเพื่อนๆ ใน ชวงเที่ยงแลวละก็ ลองแวะมาที่ ราน Silkream Dolci Caf Café ซึ่งมีตนกําเนิด มาจาก Shibuya โตเกียว มีทั้งขนมเคก ของหวานและที่ขึ้นชื่อก็คือไอศกรีม Hokkaido Softcream แลวก็เครปสารพัดประเภททั้งแบบคาว ทั้งแบบหวาน นอกจากขนมแล ว ยั ง มี อ าหารอี ก ด ว ยงานนี้ ไ ม เ หมาะก็ ไ ม รู  จ ะว า ยั ง ไงแล ว ภายในรานมีการตกแตงสไตลญี่ปุน เนนโทนสีขาวสบายตา ภายใน รานกวางขวาง เฟอรนิเจอรโตะและ เกาอี้ไมเขากันไดดี มีกรอบรูปและดอกไม ประดับตามมุมตางๆ โคมไฟสีนวลสวย ถามานั่งชิลๆ ตอนกลางวันก็รูสึกดี ถา เปนเวลากลางคืนก็จะรูสึกโรแมนติกไปอีกแบบ รานนี้เหมาะกับสาวๆที่ชอบกิน ของหวานและชอบบรรยากาศแบบน า รั ก ๆ

Sweet Lovers


22

22

เมนูสุดที่ดูจะสะดุดตาที่สุดในรานคงไมพน “Hokkaido Milk Flavored Soft Ice Cream Fondue” หรือสั้นๆวาฮอกไกโดฟองดู (240 บาท) สีสันสวยงามฉูดฉาดและนากิน ในจานก็จะมี สตอเบอรรี่ บูลเบอรรี่ ปอกกี้ เวเฟอรคุกกี้หรือบราวนี่ตางๆ มากมายหั่นเปนชิ้นเล็กๆพอดีคํา จิ้มทานกับ ไอศกรีมฮอกไกโด อรอยอยาบอกใครเชียวละ ชอปปงรอนๆก็ตองมาทานอะไร หวานๆนี่แหละ อีกทั้งยังมี Chocolate Fondant (180 บาท) ที่กรอบนอกนุม ใน ช็อกโกแลตเยิ้มไปทั่ว ทานคูกับไอศกรีมวนิลา ประทับใจจริงๆ นอกจากนี้ ทางรานยังมีของหวานที่มาแบบจัดเต็มอีกเพียบ ทั้งเครป และอื่นอีกมากมาย หากทานใดสนใจลองแวะไปชิมไดที่ Silkream Dolci Cafe

Sweet Lovers

23

23

ที่ตั้ง : สยามสแควร ซอย 7 ตรงขามกับ Digital gateway ปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร โทรศัพท : 4177-658-02 Facebook: Silkream Dolci Cafe เปดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต 11.00 - 21.00 น. ชวงราคา : 100 - 280 บาท

Sweet Lovers


24

HAPPINESS TIME IN THE AFTERNON


26

26

Little Spoon Sweet Lovers

27

27

ในวันที่อากาศรอน แดดจา ในยามบายๆ หากออกมาหาอะไรหวาน กินขางนอกแลวละก็ไมรูจะไปที่ไหน คุณลองมาที่ราน Little Spoon ดูสิ ความ เหนื่ อ ยล า ที่ สั่ ง สมมาทั้ ง วั น จะหายไปเป น ปลิ ด ทิ้ ง “ชอนคันเล็ก” คือคาเฟของหวาน ที่รานสีละมุน ซอนตัวอยูบนชั้น 2 ของอาคารยานอโศก หนึ่งในเสนถนนที่คึกคักจอแจดวยการจราจรสุดคับคั่ง ติดอับดับตนๆของกรุงเทพมหานคร ความสงบของลิตเติ้ล สปูน ใจกลางความ วุนวายจึงเปรียบไดวาเปนพื้นที่หลบความวุนวายและสามารถมา เติมพลังให หายเหนื่อย ดวยสารพันอาหาร ไอศครีม และขนมโฮมเมด

Sweet Lovers


28

28

ดวยพื้นที่ที่มีอยูจํากัดแตตัวรานสามารถจัดรานไดอยางลงตัวดวยบรรยากาศ สบายๆ สามารถมานั่งเลน หรืออานหนังสือกับเพื่อนไดอีกดวย แตที่ขาดไปไมได สําหรับรานนี้คงจะตองเปน Butter Scones Set (110 บาท) ที่มาพรอมกับครีมและ แยมสตรอเบอรรี่ กรอบนุมหอมหวาน นอกจากนี้ยังมีสโคนตามฤดูกาลอีกดวย ลองไปชื มดูสิ แลวคุณจะรู นอกจากนี้ยังมีทั้ง Honey Butter Waffle (120 บาท) ที่ไมควรพลาด แตที่ เด็ดที่สุดคงจะหนีไมพน ไอศกรีมโฮมเมด ที่เนื้อนุม หอมหวาน เย็นอรอย รสที่เด็ดสุด สตรอเบอรรี่ชีสเคก และ ชาเอิลเกรยที่หอมละมุน อีกทั้งยังมีอีกหลายรสชาติใหไดเลือก กิน ถาคุณอยากคลายรอนหรือหลบจากความวุนวาย ลองไปที่ราน Little Spoon ดูสิ แลวคุณจะติดใจ

Sweet Lovers

29

29

ที่ตั้ง : ปากซอยสุขุมวิท 21 ซอย 3 (อยูชั้น 2 ของราน ขายโคมไฟ ปากซอยอโศก 3) แขวงคลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร : 9001-983-087 Facebook : cafelittlespoon เปดบริการ : อาทิตย-พฤหัส 10.00 - 21.00 น. ศุกร-เสาร 10.00 - 22.00 น. ชวงราคา : 80 - 200 บาท

Sweet Lovers


30

ELEGANCE DINNER WITH DRESSERT


32

33

32

33

Mr.Jones› Orphanage Milk Bar

ดินเนอรอันแสนหรู หากเหลา Sweet Lovers ตองการบรรยากาศ แบบหรูๆ เหมือนตางประเทศ พรอมที่จะดินเนอรอันแสนโรแมนติก และเต็ม ไปดวยขนมหวานแลวละก็ ลองมาที่ Mr. Jones’ Orphanage Milk Bar ดู เหมือนชื่อจะยาวไปหนอย แตความอรอยยังมีอีกยาว ราน Mr. Jones’ Orphanage Milk Bar นี้เราจะไดเห็นการตกแตง แบบ โบสถเกาที่กลายมาเปนสถานเลี้ยงเด็กกําพรา ดานในจะออกแรวตาง ประเทศ เฟอนิเจอรสวนใหญเปนไม แตที่ขาดไปไมไดก็คือ เกือบทุกโตะจะมี ตุกตาหมี แถมยังมีชั้นลอยที่มีโซฟาอันแสนนุม เหมาะแกดินเนอรอันแสน หรู ห รา

Sweet Lovers

Sweet Lovers


34

34

แตยังหมดเพียงเทานี้ ทางดานอาหารนั้น ถือไดวาเปนสวรรคของชาว Sweet Lovers เลยก็วาได เพราะขนมของทางราน จะทํากันสดๆในราน แถมยังมี บารขนมยักษ ไวใหคอยเลือกรับประทาน เมนูที่แนะนําเลยก็คือ Chocky Mud Pie (135 บาท) ลักษณะจะคลาย ๆ chocolate lava แตอรอยกวา หอมหวานกําลังดี หรือ เหลา เคกทั้งหลายที่ยกมาลงในนี้ไมหมด เพราะวามีเยอะเกินไป แตอรอยๆทั้งนั้น นอกจากนี้ยังมีทั้งชาและนมหลากรส อยา่งเชน นมรสหมากฝรั่ง (40 บาท) บวกกับภาชนะที่ดูแปลกตาและมีลูกเลนหากใครที่สนใจบรรยากาศแสนหรู พรอมกับ บารขนมที่เต็มไปดวยขนมหวานแลวละก็ Mr. Jones’ Orphanage Milk Bar เปน ตัวเลือกที่ไมเลวเลยละ

Sweet Lovers

35

35

ที่ตั้ง : Seenspace13 ชั้น1 ซอยทองหลอ 13 ถนน สุขุมวิท 55 วัฒนา กรุงเทพฯ, คลองตันเหนือ, 10110 โทรศัพท: 2378-185-02 Facebook : เวลาเปดบริการทุกวัน 11.00 - 23.00 น. ชวงราคา : 40 - 400 บาท

Sweet Lovers


“มนต เสนห แหงขนมหวาน มิอาจหยุดยั้ง ความตองการได” ความหวานเปรียบเหมือนดั่งมนตรา ทําใหเราตองมนตสะกด เหลาบรรดา Sweet Lovers ผูโหยหาในตัวขนมหวาน ทั้งสีสัน และ รสชาติ ความเยายวนที่มาจาก ขนมหวานเหลานั้น ไม วาจะเปนเคกวนิลา, สตรอเบอรรี่, ช็อกโกแลต ฯลฯ หรือไม วาจะเปน ไอศกรีม หรือขนมหวานจากตางประเทศที่ใครๆ ก็รูจัก มาการอง คัพเคก สโคน เราจะพาคุณไปพบกับแหลงที่รวบรวมและคัดสรรเหลาขนม หวาน ที่กินไดในเวลาเชา สาย กลางวัน บาย และเย็น ไม วาจะทั้งในราคาถูกและราคาแพง หรูหรา และธรรมดา แตพวกขนมเหลานี้ ตางก็มีความหวาน และความ อรอยเหมือนกัน เหลา Sweet Lovers จะไดพบ กับนิยามตางๆ ของเหลารานขนม ที่ผลิต ขนมหวานออกมาไดใหเรากินกัน

ราคา 195 บาท

Sweet Lovers - Happy time with your sweet things  
Sweet Lovers - Happy time with your sweet things  

guide book for sweet lover who loves the sweet and want some rest with the sweet things

Advertisement