Page 1

รายงานประจาเดือน มิถุนายน 2552

โครงการเพื่อนแมว วัดวิเวการาม วัดวิเวการาม ตาบลทุ่งเตา อาเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จัดทาโดย พระณัฐวุฒิ จารุธมฺโม/สุธรรม ผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อนแมววัดวิเวการาม


โครงการเพื่อนแมววัดวิเวการาม วัดวิเวการาม ตาบลทุ่งเตา อาเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 30 มิถุนายน 2552 เรื่อง สรุปค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อนแมววัดวิเวการาม ประจาเดือนมิถุนายน 2552 เจริญพร ผู้สนับสนุนโครงการเพื่อนแมววัดวิเวการาม ตามที่โครงการเพื่อนแมววัดวิเวการาม ได้รับการสนับสนุนจากท่านในเรื่องค่าใช้จ่ายของโครงการฯ อาตมาภาพจึงขอแจ้งสรุปค่าใช้จ่ายของโครงการฯ ประจาเดือนมิถุนายน 2552 ดังนี้ Remained from April

Donated

Expense

Remain

6,359

17,000

22,490

869

ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่สิ่งที่ดี ที่ถูกต้องตามธรรมนองคลองธรรมอันเป็นวิสัยปกติสมควร และ ขอให้เจริญไปด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ คิดสิ่งใดของให้สมปรารถนา ตามความมุ่งมั่นที่ได้กระทาไปแล้ว เทอญ จึงเจริญพรมาเพื่อทราบ และรับรองตามนี้ เจริญพร (พระณัฐวุฒิ จารุธมฺโม) ผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อนแมว วัดวิเวการาม


สรุปค่าใช้จ่ายประจาเดือน มิถุนายน 2552 รายนาม ผู้สนับสนุน ยอดยกมา เงินบริจาค

รวม

ยอดบริจาค 6359 17000

รายการจ่าย อาหารแมว อาหารแมว ทรายแมว ยาแมว รักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

จานวนหน่วย

ราคาต่อหน่วย

2 12 8 1 1 1

370 330 410 7280 5310 1990

23,359

รวม 740 3960 3280 7210 5310 1990

22,490 รับรองตามนี้ (พระณัฐวุฒิ จารุธมฺโม) ผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อนแมว วัดวิเวการาม


เป้าหมายกิจกรรมประจาเดือนมิถุนายน 2552 รายละเอียด หยอดเห็บหมัด ฉีดวัคซีน สารองค่ายา สารองอาหารแมว สารองทรายแมว สารองค่ารักษาพยาบาล รวม

งบประมาณ 900 4,200 5,000 4,000 3,500 8,000 25,650

หมายเหตุ จานวนแมว 54 ตัว จานวนแมว 20 ตัว สาหรับ 1 เดือน สาหรับ 1 เดือน

วิธีดาเนินการ 1. ติดต่อขอความช่วยเหลือจากองค์กรช่วยเหลือสัตว์ระหว่างประเทศ ทางอินเตอร์เน็ต 2. จัดทาตู้บริจาคสาหรับพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3. ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 4. ขอความช่วยเหลือจากสมาชิกผู้ใจบุญ ที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ 5. เงินที่ได้จากการร่วมพิธีกรรมทางศาสนา(เงินส่วนตัว) ช่องทางการติดต่อโครงการเพื่อนแมววัดวิเวการาม www.oknation.net/blog/cat-friend nutthawut_sutham@hotmail.com 083-9688158, 083-1819782 ช่องทางการบริจาค ธนาคารกรุงไทย สาขาพุนพิน ชื่อบัญชี พระณัฐวุฒิ จารุธมฺโม เลขบัญชี 808-0-28569-1


รายการเคลื่อนไหวของบัญชี

รับรองตามนี้ (พระณัฐวุฒิ จารุธมฺโม)

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj  
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj  

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj