Page 1

โครงการออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจ เชิงสร้างสรรค์ กล้วยทอดกรอบ ตราเนียนนา โอทอป จังหวัดกาญจนบุรี Final Project Neanna Banana Chips Kanchanaburi Otop

เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิด ทิณบุตร

จัดทาโดย นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ รหัสนักศึกษา 5311317175 สาขาศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม รายงานนีเ้ ป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ARTI3314


คานา โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ วิชา ออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ARTI3314 ซึ่งใน โครงการออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ กล้วยทอด กรอบ ตราเนียนนา โอทอป จังหวัดกาญจนบุรี จัดทาขึ้นเพื่อสรุปผล และนาเสนอโครงการ ประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยผู้ศึกษาโครงการ ต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โครงการนี้ โดยเรียบเรียงเนื้อหาให้ เกิดความเข้าใจตามหลัก 3ส. คือ ส.1 สืบค้น(Research) ส.2 สมมติฐาน(Resume) และ ส.3 สรุปผลการออกแบบ(Result) จัดทาขึ้นบน Googel Document และสรุปเป็น E-Book ลงบน issuu.com เพื่อให้รุ่นต่อๆไปได้ศึกษาค้นคว้า ได้ง่ายสะดวกในการเปิดอ่านและตรวจงาน ในส่วนของรายงานชิ้นนี้ ผู้ศึกษาได้ตั้งใจและเรียบเรียงเนื้อหาให้เกิดความเข้าใจ ในขั้น ตอนการดาเนินงานเรื่องการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

ด้วยความเคารพ นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ


สารบัญ ส.1 สืบค้น - แสดงวิธีการคิดและขั้นตอนการทางานเป็น Mind map - ข้อมูลสืบค้นจาก website - แบบบันทึก/สัมภาษณ์ ผู้ประกอบการ - การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้วยการมอง - วิธีการทากล้วยฉาบ ส.2 สมมติฐาน - ความต้องการและข้อจากัดของผู้ประกอบการ - ออกแบบบรรจุภัณฑ์

หน้า 1 1 1 3 5 8 10 10 11


โครงการออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ กล้วยทอดกรอบ ตราเนียนนา โอทอป จังหวัดกาญจนบุรี ............................................................................................. ดาเนินงานตามกระบวนการ 3 ส. ส1. สืบค้น

ภาพแสดงวิธีการคิดและขั้นตอนการทางาน ในแบบ Mind map ที่มา:นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ, 2555

กล้วยฉาบ/กล้วยทอดกรอบ ตราเนียนนา ข้อมูลสืบค้นจาก website(ที่มาข้อมูล : เว็บไทยตาบลดอทคอม www.Thaitambon.com)

ภาพแสดงบรรจุภัณฑ์กล้วยฉาบ ตราเนียนนา รสหวาน


ที่มา: เว็บไซต์Thaitambon.com, 2555 ออนไลน์. เข้าถึงเมื่อ 16 กรกฎาคม 2555 เข้าถึงได้จากที่ อยู่หน้าเว็บ http://www.thaitambon.com/tambon/tsmepdesc.asp?ID=710103&Prod=05921143229 &SME=0592194622 รหัสผลิตภัณฑ์ (Code): 710103-SB103 รหัสโอทอป (OPC): 71010017 ผลิตภัณฑ์ (Product) กล้วยฉาบ ตรา เนียนนา รายละเอียดผลิตภัณฑ์ กล้วยแผ่นรสหวาน (8948) ขนาด (Size : cm) กว้าง 8 เซนติเมตร ยาว 8 เซนติเมตร สูง 27 เซนติเมตร น้าหนัก (Weight : g)200 กรัม มาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (มผช.) : 111/2546 มาตรฐาน อย : 71-2-03747-2-0002 สถานที่จาหน่าย ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเนียนนา 18/1 หมู่ 2 ตาบลปากแพรก อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 โทร : 034 564035, 085 1815669 e-mail : rattayaporn_pn@hotmail.com

ภาพแสดงบรรจุภัณฑ์กล้วยฉาบ ตราเนียนนา รสเค็ม ที่มา: เว็บไซต์Thaitambon.com, 2555 ออนไลน์. เข้าถึงเมื่อ 16 กรกฎาคม 2555 เข้าถึงได้จากที่ อยู่หน้าเว็บ http://www.thaitambon.com/tambon/tsmepdesc.asp?ID=710103&Prod=05921143229 &SME=0592194622


รหัสผลิตภัณฑ์ (Code): 710103-SB104 รหัสโอทอป (OPC): 71010017 ผลิตภัณฑ์ (Product) กล้วยฉาบ ตรา เนียนนา รายละเอียดผลิตภัณฑ์ กล้วยแผ่นรสเค็ม (8948) ขนาด (Size : cm) กว้าง 8 เซนติเมตร ยาว 8 เซนติเมตร สูง 27 เซนติเมตร น้าหนัก (Weight : g)180 กรัม ราคาขายส่ง 20 บาท ราคาขายปลีก 25 บาท มาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (มผช.) : 111/2546 มาตรฐาน อย : 71-2-03747-2-0002 สถานที่จาหน่าย ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเนียนนา 18/1 หมู่ 2 ตาบลปากแพรก อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 โทร : 034 564035, 085 1815669 e-mail : rattayaporn_pn@hotmail.com

แบบบันทึก สัมภาษณ์และสารวจข้อมูลเบื้องต้น โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้การส่งเสริมการ พัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอป และการบริการจัดการชุมชน เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วันที่ 28-30 มิถุนายน 2555 จังหวัดกาญจนบุรี ชื่อผู้ประกอบการ รายที่ 2 ชื่อ/ กลุ่ม เนียนนา (นายอานาจ บ่อนิล) ชื่อ-สกุล นายอานาจ บ่อนิล ผู้ประกอบการ ที่อยู่

18/1 หมู่2 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

หมายเลขโทรศัพท์ 085-1815669,088-536889 (คุณปู) และโทรสาร E-mail /Website - (ผู้ประกอบการต้องให้ออกแบบเว็บไซต์ให้)


ผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ปัจจุบันของกลุ่มเนียนนา ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการนามาเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ภายใต้การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอ ปและการบริการจัดการชุมชนเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คือ 1. กล้วยฉาบ (รสเค็ม และรสหวาน) 2. เผือกฉาบ (รสเค็ม และรสหวาน) 3. มันเทศฉาบ (รสเค็ม และรสหวาน) โดยทางกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตาบลบ้านใหม่มีตัวบรรจุภัณฑ์ในการขายและการ ขนส่งดังนี้ 1. ถุงพลาสติกใสซีนปิดปาก 2. ถาดพลาสติกใสรองกันกระแทก กลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเนียนนา ผักและผลไม้ทอดกรอบ มผช. 1038/2554 ข้อมูลทางการตลาด 1. ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเนียนนาจะผลิตตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ โดยรับรับผลิตตามคาสั่งของ ลูกค้า ซึ่งบางทีก็ผลิตส่งไม่ทันเนื่องจากความต้องการของตลาดมีมาก 2. พื้นนที่วางขายและส่งออก คือ ในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี, ร้าน 904,และ กรุงเทพ สุวรรณภูมิจะส่งมากในกรุงเทพฯ 3. ราคาขายปลีก 40 บาท ขายส่ง 30 บาท 1.ปัจจุบันสภาพ/ปัญหาที่เกิดขึ้น/ความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันสภาพ 1. ปัจจุบันสภาพการวางขาย ขายส่งในพื้นที่จังกาญจนบุรี กรุงทพฯ จังหวัดสุพรรบุรี ร้าน 904 และงานแสดง OTOP 2. ปัจจุบันสภาพของบรรจุภัณฑ์ ใช้ถาดพลาสติกใสรองกันแตกหักของผลิตภัณฑ์ และใช้ ถุงพลาสติกใสเป็นบรรจุภัณฑ์ชั้นสอง 3. ปัจจุบันสภาพ วีธีบรรจุโดยผูป้ ระกอบมีเครื่องซีนปิดปากถุงเอง ผลิตและบรรจุเอง 4. ปัจจุบันสภาพของกราฟฟิกบนนบรรจุภัณฑ์ ใช้ภาพประกอบที่เป็นภาพกราฟฟิก รูปกล้วย เผือก และมัน ตามผลิตภัณฑ์ภายใน ปัญหาที่เกิดขึ้น


1. ปัญหาในการวางขายบนชั้นวาง ซึ่งอาจทาให้ใช้พื้นที่ในการวางที่ไม่สามารถมองเห็นรายสิน เอียดหรือข้อมูลของสินค้าได้ 2. บรรจุภัณฑ์สร้างปัญหาในการขนส่งอาจทาให้ขนส่งได้จานวนไม่มากนัก (600 ถุง ต่อวัน) และ อาจทาให้ผลิตภัณฑ์แตกหักได้ 3. ปัญหาการผลิตสินค้าไม่ทันส่ง 2.ความต้องการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 1. ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่เป็น Stand Up Pouch ถุงตั้งได้ ขนาด 7 3.5 นิ้ว 2. ต้องการให้ออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยให้เห็นตัวผลตภัณฑ์ภายในด้วย 3. ต้องการภาพประกอบที่เป็นกราฟฟิก 4. ต้องการ เว็บไซต์ ชื่อผู้บันทึก นายชานนท์ เกษมวรรณกร วันที่ 29-06-2555

การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้วยการมอง (Product Visual Analysis) ชื่อผลิตภัณฑ์ กล้วยฉาบ ตราเนียนนา


ภาพแสดงโครงสร้าง และส่วนประกอบทางกราฟิกของผลิตภัณฑ์สินค้ากล้วยฉาบ ยี่ห้อเนียน นา ที่มา : ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ ,2555 ออนไลน์. เข้าถึงเมื่อ 18 กรกฎาคม 2555 เข้าถึงได้จากที่อยู่ https://lh4.googleusercontent.com/nqgsnVkrUQY/UAaGAsLvR6I/AAAAAAAAAHs/xfqOm9kflXk/s512/%25E0%25B8%25A0%2 5E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2596%25E0%25B9%2588%25E0 %25B8%25B2%25E0%25B8%25A21054.jpg https://lh4.googleusercontent.com/42UgiZq5I78/UAaGDRT05KI/AAAAAAAAAH0/d0f49duDngk/s512/%25E0%25B8%25A0%2 5E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2596%25E0%25B9%2588%25E0 %25B8%25B2%25E0%25B8%25A21056.jpg https://lh3.googleusercontent.com/mnmMMuyjtAA/UAaF6tE6NPI/AAAAAAAAAHY/kmlviWnQtUE/s720/%25E0%25B8%25A0 %25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2596%25E0%25B9%2588%25 E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A21036.jpg

ผลการวิเคราะห์ หมายเลข1 คือ Seal 1.1เป็นการSealปิดปากถุงพลาสติก 1.2รูปแบบซีล เป็นการซีลด้วยวิธีรีดร้อน 1.3ซีลยาว18cm. หมายเลข2 คือ ถุงบรรจุภัณฑ์พลาสติก 2.1ถุงพลาสติก 2.2รูปแบบถุง 2.3กว้าง18cm. สูง28cm. หมายเลข3 คือ Label 3.1มีโทนสีออกไปทางสีเหลือง 3.2ตัวLabel เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า


หมายเลข4 คือ Brand label 4.1ชื่อยี่ห้อของกล้วยฉาบ 4.2ตัวหนังสือกราฟิก หมายเลข5 คือ Grade label 5.1ข้อความ”รสหวาน” 5.2ตัวบอกถึงชนิดรสชาติของกล้วยฉาบ 5.3มี2รส หวาน และเค็ม

หมายเลข6 คือ Grade label 6.1ข้อความ”กรอบ ใหม่ เคี้ยวอร่อย รสชาติถูกใจ”

หมายเลข7 คือ Descriptive label 7.1บอกส่วนผสมของกล้วยฉาบ หมายเลข8 คือ Descriptive label 8.1ตรา อย. รับรอง หมายเลข9 คือ Grade label 9.1ข้อความ”ของฝากจากเมืองกาญ” หมายเลข10 คือ Grade label 10.1ข้อความ”กล้วยทอดกรอบ” หมายเลข11 คือ... 11.1เป็นเครื่องหมายของสานักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 11.2เลข มผช.ของกล้วยฉาบ ยี่ห้อเนียนนา คือ 111/2546


วิธีการทากล้วยฉาบ 1.ปลอกกล้วยแล้วแช่ไว้ในน้าเกลือ

ภาพขั้นตอนวิธีทากล้วยฉาบ ขั้นตอนการนากล้วยมาแช่น้าเกลือ ที่มา : เว็บไซต์ http://www.learners.in.th/blogs/posts/442016 ,2555 ออนไลน์. เข้าถึงเมื่อ 16 กรกฎาคม 2555 เข้าถึงได้จากที่อยู่หน้าเว็บไซต์ http://cdn.learners.in.th/assets/media/files/000/312/738/large_30112010043.jpg? 1292044371 2.ฝานกล้วยให้เป็น ดังรูป

ภาพขั้นตอนวิธีทากล้วยฉาบ ขั้นตอนการฝานกล้วย ที่มา : เว็บไซต์ http://www.learners.in.th/blogs/posts/442016 ,2555 ออนไลน์. เข้าถึงเมื่อ 16 กรกฎาคม 2555 เข้าถึงได้จากที่อยู่หน้าเว็บไซต์


http://cdn.learners.in.th/assets/media/files/000/312/739/large_8888.jpg?1292044 674 3.ตั้งกระทะให้ร้อน เติมน้ามันลงในกระทะ จึงนากล้วยที่ฝาน บางๆตามความยาว ของผลใส่ลงใน น้ามันทันที พลิกกล้วยให้ถูกความร้อนสม่าเสมอ จนกรอบ

ภาพขั้นตอนวิธีทากล้วยฉาบ ขั้นตอนการนากล้วยมาทอด ที่มา : เว็บไซต์ http://www.learners.in.th/blogs/posts/442016 ,2555 ออนไลน์. เข้าถึงเมื่อ 16 กรกฎาคม 2555 เข้าถึงได้จากที่อยู่หน้าเว็บไซต์ http://cdn.learners.in.th/assets/media/files/000/312/740/large_9.jpg?1292044909 4.กล้วยที่ได้จะออกมาน่ากินอย่างนี้

ภาพกล้วยหลังจากนาไปทอด ที่มา : เว็บไซต์ http://kanomvanthai.exteen.com/20120706/entry ,2555 ออนไลน์. เข้าถึง เมื่อ 16 กรกฎาคม 2555 เข้าถึงได้จากที่อยู่หน้าเว็บไซต์ http://www.bansuanporpeang.com/files/images/user1235/50_72.JPG


ส2. สมมติฐาน จากข้อมูลที่ได้จึงสรุปปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการดังนี้ 1. ผู้ประกอบการต้องการบรรจุภัณฑ์ Stand Up Pouch ขนาด 7*11" 2. ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่เห็นตัวผลิตภัณฑ์ภายใน 3. ปัจจุบันข้อมูลมผช.ใช้ตามนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเนียนนา ผักและผลไม้ทอด กรอบ มผช. 1038/2554 ข้อจากัดในการทา 1. ห้ามแก้ไข Logo Brand 2. รูปที่ใช้ต้องเป็นรูป CG

ภาพแสดงความต้องการของผู้ประกอบการ และข้อจากัดในการออกแบบ ที่มา:นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ, 2555


ออกแบบบรรจุภัณฑ์

ภาพ Logo Brand ของเนียนนา ที่มา:นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ, 2555

ภาพแบบร่างบรรจุภัณฑ์กล้วยฉาบ ตราเนียนนาเก่า และแบบใหม่ที่เป็นแบบถุงตั้ง(Stand Up Pouch) ที่ผู้ประกอบการต้องการ ที่มา:นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ, 2555


ภาพโมเดลบรรจุภัณฑ์กล้วยฉาบ ตราเนียนนาเก่า สร้างด้วยโปรแกรม Sketchup ที่มา:นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ, 2555

ภาพโมเดลบรรจุภัณฑ์กล้วยฉาบ ตราเนียนนาใหม่ เป็นถุงตั้ง(Stand Up Pouch) สร้างด้วย โปรแกรม Sketchup ที่มา:นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ, 2555


ภาพโมเดลบรรจุภัณฑ์กล้วยฉาบ ตราเนียนนาใหม่ เป็นถุงตั้ง(Stand Up Pouch) สร้างด้วย โปรแกรม Sketchup ที่มา:นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ, 2555

ภาพแสดงโมเดลบรรจุภัณฑ์กล้วยฉาบ ตราเนียนนาใหม่ เป็นถุงตั้ง(Stand Up Pouch) สร้าง ด้วยโปรแกรม Sketchup ที่มา:นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ, 2555


ภาพMoodboardสรุปข้อมูลการออกแบบ บรรจุภัณฑ์กล้วยฉาบ ตราเนียนนา ที่มา:นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ, 2555


Nuttasit-ARTI3314-Final Project Banana Chips Neanna  

Nuttasit-ARTI3314-Final Project Banana Chips Neanna

Nuttasit-ARTI3314-Final Project Banana Chips Neanna  

Nuttasit-ARTI3314-Final Project Banana Chips Neanna