Page 1

โครงการออกแบบสินค้าอันเป็นผลิตผลจากวิชาที่เรียน หน้า 1


โครงการออกแบบสินค้าอันเป็นผลิตผลจากวิชาที่เรียน หน้า 2


คำ�นำ� ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีนั้นได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำ�วันเรา อย่างมาก ทั้งการเดินทาง, การคมนาคมขนส่ง, การติดต่อสื่อสาร, สื่อต่างๆ และ อุปกรณ์อำ�นวยความสะดวกต่างๆ ในรายวิชา ARTI3319 : เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์นี้ อา จารย์ได้ชี้แนะให้เห็นถึงความสำ�คัญของเทคโนโลยี และการนำ�มาประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจำ�วันเพื่อใช้ประโยชน์ในการอำ�นวยความสะดวกในการทำ�งานด้านออกแบบของ เรา ดังนั้น ตามกระบวนการเรียนการสอน จึงได้มีการจัดให้ผลิตสินค้าขึ้น เพื่อขายในงาน Gift On The Moon 2013 ที่สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นผู้จัดขึ้น ซึ่งสินค้าที่ทำ�ขึ้นมานั้น ต้องมีการนำ�เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการผลิตด้วย รายงานเล่มนี้ จัดทำ�ขึ้นเพื่อรวมรวบข้อมูลรายละเอียด, จุดประสงค์, และขั้นตอนการผลิตของสินค้า QR Love Mark และสรุปผลการขายของสินค้า QR Love Mark ในงาน Gift On The Moon 2013 ผู้จัดทำ� นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ กุมภาพันธ์ 2556

โครงการออกแบบสินค้าอันเป็นผลิตผลจากวิชาที่เรียน หน้า 3


โครงการออกแบบสินค้าอันเป็นผลิตผลจากวิชาที่เรียน หน้า 4


สารบัญ หน่วยที่ 1 โครงการออกแบบผลิตสินค้า QR Love Mark - ที่มาและความสำ�คัญของโครงการ - วัตถุประสงค์ - แนวความคิดในการออกแบบที่คั่นหนังสือ

หน้า 7 7 7

หน่วยที่ 2 การดำ�เนินการออกแบบ - ความต้องการและจุดมุ่งหมาย - ข้อมูลตัวสินค้า - เทคนิค - การออกแบบกราฟิก - อุปกรณ์ในการผลิตที่คั่นหนังสือ

8 9 9 9 10

หน่วยที่ 3 การผลิตงาน - ขั้นตอนการผลิตโดยการออกแบบที่คั่นหนังสือ - ขั้นตอนในการทำ�ที่คั่นหนังสือ

11 12

หน่วยที่ 4 สรุปผลการทำ�งาน - การนำ�สินค้าไปขายในงาน Gift On The Moon 2013 - สรุปยอดขายสินค้าวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2556 - สรุปปัญหาที่พบ - อุปสรรคในการทำ�งาน

14 18 18 18

โครงการออกแบบสินค้าอันเป็นผลิตผลจากวิชาที่เรียน หน้า 5


โครงการออกแบบสินค้าอันเป็นผลิตผลจากวิชาที่เรียน หน้า 6


หน่วยที่ 1

โครงการออกแบบผลิตสินค้าเพื่อขายเป็นของที่ระลึกในเทศกาลแห่งความรัก

ที่มาและความสำ�คัญของโครงการ เทศกาล Valentine นั้น เป็นเทศการแห่งความรัก หรือในอีกแง่มุมหนึ่งก็เรียกได้ ว่าเป็นเทศกาลแห่งการให้ แต่ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการแสดงความรักของวัยรุ่นหนุ่ม - สาว มากกว่า ในปัจจุบันนั้นผู้คนส่วนใหญ่ค่อนข้างให้ความสำ�คัญกับเทศกาลนี้เป็นอย่างมาก โดย เฉพาะคู่รัก และก็ยังมีครอบครัว, เพื่อน, พี่ - น้อง ก็มักจะมอบสิ่งของที่ระลึกแทนใจให้แก่ กัน เราจึงต้องการให้ตัวสิ่งของที่จะมอบให้แก่กันนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจและสามารถ ใช้งานได้จริง เพราะเมื่อสิ่งของชิ้นนั้นสามารถนำ�ไปใช้ได้ก็จะทำ�ให้ผู้ใช้นั้นนึกถึงคนที่ให้ของ ชิ้นนั้นมาทุกครั้งที่เห็นมัน เป็นการช่วยเพิ่มคุณค่าสิ่งของชิ้นนั้นขึ้นไปอีก เพราะของบาง ชิ้นนั้นซื้อไปแล้วก็นำ�ไปตั้งทิ้งไว้, หมดอายุหรือเหี่ยวเฉา หรือไม่สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ อะไรได้ ก็จะเป็นการทำ�ให้ของชิ้นนั้นดูด้อยค่าลง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อผลิต/จัดทำ� และจำ�หน่ายในงาน Gift On The Moon 2013 ในวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2556 2. เพื่อประมวลความรู้ที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางสำ�หรับการออกแบบ 3. เพื่อศึกษาคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อนำ�มาประดิษฐ์เป็นสินค้าตามรูป แบบที่คิดไว้ แนวความคิดในการออกแบบที่คั่นหนังสือ ที่คั่นหนังสือจะมีลวดลายเป็นกุหลาบสีต่างๆ ใช้เพื่อสื่อความหมายต่างๆกันไปตาม แต่โอกาส และความต้องการ เช่น สีแดง สื่อถึงอาการแอบรัก, แอบชอบ หรือหลงไหล และ สามารถซ่อนข้อความบางอย่างลงไปได้เพื่อส่งข้อความลับให้กับคนที่เราต้องการสื่อถึงให้ได้ รับรู้ เช่น การอ่าน Code

โครงการออกแบบสินค้าอันเป็นผลิตผลจากวิชาที่เรียน หน้า 7


หน่วยที่ 2 การดำ�เนินการออกแบบ 1. ความต้องการและจุดมุ่งหมาย(Concept) ต้องการที่คั่นหนังสือที่มีความหมายแฝงอยู่ในตัว และสื่อความหมายเข้ากับหัวข้อ งานที่ได้รับ ซึ่งนั่นก็คือ Love Product และสามารถใส่ข้อความลับลงไปได้ 2. รูปลักษณ์ที่ต้องการ(Design Briefs) 2.1 ที่คั่นหนังสือที่สามารถทำ�ได้ง่าย ราคาค่าวัสดุไม่แพง 2.2 ม่ีความหมายแฝงในตัวเองและสามารถใช้เป็นตัวกลางในการสื่อสารได้ โดยมีขั้นตอนการออกแบบ การแก้ปัญหาและพัฒนารูปแบบจนกระทั่งสำ�เร็จเป็นผล งานออกแบบที่ใช้งานได้จริงดังนี้ 1. ร่างแบบเพื่อหารูปแบบที่จะนำ�ไปสู่การพัฒนาสินค้า 1.1 การออกแบบสินค้าต้นแบบเพื่อดูภาพรวมและพัฒนาสินค้าให้สมบูรณ์ตรงตาม เป้าหมายที่กำ�หนดไว้

ภาพต้นแบบของสินค้าแบบแรก ที่มาของภาพ : นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ, 2556 ภาพแบบสินค้าแบบแรก ลายดอกกุหลาบนั้นใช้การตัดทอนและวาดขึ้นมา แต่ว่า แบบนั้นยังไม่สวยพอ อาจารย์เลยแนะนำ�ให้เปลี่ยนวิธีเป็นการถ่ายรูปแทน โครงการออกแบบสินค้าอันเป็นผลิตผลจากวิชาที่เรียน หน้า 8


ข้อมูลตัวสินค้า ชื่อสินค้า : QR Love Marks ประเภท : เครื่องเขียน สถานะ : ที่คั่นหนังสือ วัสดุหลัก : กระดาษ ผู้ผลิต : นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ โทรศัพท์ : 084-007-5891 E-mail : nuttasit.w.0@gmail.com สี : ดอกกุหลาบ: แดง/ นํ้าเงิน/ เหลือง ขนาด/มิติ : กว้าง 4 cm. ยาว 14 cm. ราคา : 10 บาท/ชิ้น เทคนิค รูปแบบการพิมพ์ : การพิมพ์แบบ Inkjet จำ�นวนสีที่ใช้ในการพิมพ์ : 4 สี การเคลือบ : เคลือบพลาสติกแข็ง การออกแบบกราฟิก ภาพประกอบ : ภาพถ่ายดอกกุหลาบ ลวดลาย : ลายกราฟิกเป็นแจกันที่ใส่ดอกกุหลาย และก้านดอกกุหลาบ พื้นหลังตกแต่งภาพพื้นหญ้า และท้องฟ้าให้เบลอ ข้อความ : ข้อความลับถูกซ่อนอยู่ในรูปของ QR Code ต้องใช้ Application ของ Smart Phone ในการอ่าน Code ถึงจะเห็นข้อความที่ซ่อนไว้ได้ เช่น I Love You

โครงการออกแบบสินค้าอันเป็นผลิตผลจากวิชาที่เรียน หน้า 9


2. เครื่องมือ อุปกรณ์ในการผลิตที่คั่นหนังสือ 1. กระดาษ 1.1 กระดาษ 80-100 แกรม 1.2 กระดาษอาร์ตมัน 2. อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี 2.1 การออกแบบ 2.1.1 โปรแกรม Adobe Photoshop 2.1.2 โปรแกรม Adobre Illustrator 2.2 การพิมพ์ 2.2.1 เครื่องพิมพ์ Inkjet 3. Packaging 3.1 ถุงพลาสติกใส(ถุงแก้ว) ขนาด 7*2 นิ้ว

โครงการออกแบบสินค้าอันเป็นผลิตผลจากวิชาที่เรียน หน้า 10


หน่วยที่ 3 การผลิตงาน ขั้นตอนการผลิตโดยการออกแบบที่คั่นหนังสือ

ภาพแบบสินค้าชิ้นที่สองหลังจากแก้ไขเรื่อง รูปภาพดอกกุหลาบ ที่มาของภาพ : นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ, 2556

ภาพต้นแบบ QR Code ที่นำ�มาใช้ออกแบบ Logo สินค้า ที่มาของภาพ : นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ, 2556

โครงการออกแบบสินค้าอันเป็นผลิตผลจากวิชาที่เรียน หน้า 11


ขั้นตอนในการทำ�ที่คั่นหนังสือ 1. นำ�รูปที่ถ่ายไว้มาตกแต่งและออกแบบลวดลายของที่คั่นหนังสือในโปรแกรม Adobe Photoshop

ภาพขั้นตอนการออกแบบลวดลายของที่คั่นหนังสือในโปรแกรม Adobe Photoshop ที่มาของภาพ : นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ, 2556 2. นำ� QR Code ที่ใช้ในตัวสินค้ามาดัดแปลง เป็น Logo ของตัวสินค้า

ภาพขั้นตอนการออกแบบ Logo ของสินค้า QR Love Marks ในโปรแกรม Adobe Photoshop ที่มาของภาพ : นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ, 2556

โครงการออกแบบสินค้าอันเป็นผลิตผลจากวิชาที่เรียน หน้า 12


3. นำ�ภาพมาตกแต่งลวดลาย ทำ�เป็นแผ่นรองหลังเพื่อใส่ในซองบรรจุภัณฑ์เพื่อความ สวยงาม และใช้บอกคุณสมบัติของตัวที่คั่นหนังสือ

ภาพขั้นตอนการออกแบบลวดลายของที่แผ่นรองหลังในซองบรรจุภัณฑ์ ในโปรแกรม Adobe Photoshop ที่มาของภาพ : นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ, 2556 4. นำ�ภาพของแต่ละส่วนมาจัดเรียงรวมกันเพื่อนำ�ไปพิมพ์ออกมาเป็นชุด เพื่อช่วยลดค่าใช้ จ่ายในการผลิต

ภาพการจัดเรียงรูปแต่ละส่วนเพื่อนำ�ไปพิมพ์ ในโปรแกรม Adobe Photoshop ที่มาของ ภาพ : นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ, 2556

โครงการออกแบบสินค้าอันเป็นผลิตผลจากวิชาที่เรียน หน้า 13


หน่วยที่ 4 สรุปผลการทำ�งาน การนำ�สินค้าไปขายในงาน Gift On The Moon 2013

ภาพบรรยากาศงาน Gift On The Moon 2013 ที่มาของภาพ : นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ, 2556

โครงการออกแบบสินค้าอันเป็นผลิตผลจากวิชาที่เรียน หน้า 14


ภาพบรรยากาศงาน Gift On The Moon 2013 ที่มาของภาพ : นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ, 2556

โครงการออกแบบสินค้าอันเป็นผลิตผลจากวิชาที่เรียน หน้า 15


ภาพบรรยากาศงาน Gift On The Moon 2013 ที่มาของภาพ : นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ, 2556 โครงการออกแบบสินค้าอันเป็นผลิตผลจากวิชาที่เรียน หน้า 16


ภาพบรรยากาศงาน Gift On The Moon 2013 ที่มาของภาพ : นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์นิบุญกิจ, 2556

โครงการออกแบบสินค้าอันเป็นผลิตผลจากวิชาที่เรียน หน้า 17


สรุปยอดขายสินค้าวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2556 ลำ�ดับ วันที่ ชื่อสินค้า 1 12 2 12 3 4 ที่คั่นหนังสือ 5 12 QR Love Marks 6 7 8 9 สรุปยอดการขายวันที่ 11/02/2013 สรุปยอดการขายวันที่ 12/02/2013 สรุปยอดการขายวันที่ 13/02/2013 รวม

รหัสสินค้า จำ�นวน RR_BM_01 1 RR_BM_02 1 RR_BM_03 1 BR_BM_01 1 BR_BM_02 1 BR_BM_03 1 YR_BM_01 1 YR_BM_02 1 YR_BM_03 1 30.30 บาท

ราคา 10.10.10.-

สรุปปัญหาที่พบ ผลจากการขายสินค้านั้น ทำ�ให้พบว่าที่คั่นหนังสือนั้นไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากเท่าไร นัก จากการวิเคราะห์ทำ�ให้คิดถึงเหตุผลความเป็นไปได้อยู่สามกรณี อย่างแรก เขาอาจจะไม่ใช้ที่คั่นหนังสือ แต่ใช้วิธีการคั่นแบบอื่น เช่น แผ่นสีแปะคั่น หนังสือ (Post-it Notes) หรืออาจจะใช้วิธีการพับมุมกระดาษของหน้าหนังสือเลย อย่างที่สอง เขาอาจจะไม่ถูกใจดีไซน์ และมีความเป็นไปได้ที่จะไม่รู้จัก QR Code และเห็นว่า QR Code เป็นตัวที่บดบังความสวยของตัวสินค้า และอย่างที่สาว หรือผลนี้อาจจะเป็นการแสดงดึงความสอดคล้องกับผลเฉลี่ยที่ว่า การอ่านหนังสือของเด็กไทยนั้นลดลง อุปสรรคในการทำ�งาน คุณภาพของการพิมพ์แบบ Inkjet ที่ใช้พิมพ์มานั้นยังไม่ดีพอ ทำ�ให้รูปภาพที่ได้นั้นมี คุณภาพลดลงจากเดิม โครงการออกแบบสินค้าอันเป็นผลิตผลจากวิชาที่เรียน หน้า 18


โครงการออกแบบสินค้าอันเป็นผลิตผลจากวิชาที่เรียน หน้า 19


โครงการออกแบบสินค้าอันเป็นผลิตผลจากวิชาที่เรียน หน้า 20

Nuttasit-ARTI3319-รายงานสรุปโครงการ Love Product ของงาน Gift On The Moon 2013_2  

รายงานสรุปโครงการ Love Product ของงาน Gift On The Moon 2013 E-Book เล่มนี้เป็นชิ้นงานส่วนหนึ่งของวิชา ARTI3319 เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศ...

Nuttasit-ARTI3319-รายงานสรุปโครงการ Love Product ของงาน Gift On The Moon 2013_2  

รายงานสรุปโครงการ Love Product ของงาน Gift On The Moon 2013 E-Book เล่มนี้เป็นชิ้นงานส่วนหนึ่งของวิชา ARTI3319 เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศ...

Advertisement