Page 1


EDITOR’s Note

ECO สั ง คมเปลี่ ย นแปลงอั น เนื่ อ งมาจากทั ก ษะของมนุ ษ ย ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น จากสั ง คม เกษตรกรรม สังคมอุตสาหกรรม สังคมฐานความรู และสังคมความคิดสรางสรรค มนุษย ลวนผานการพัฒนาทักษะ (reskill) ใหเพิ่มมากขึ้นในแตละยุคสมัย จากสังคมเกษตรสูสังคม อุตสาหกรรม มนุษยเราพัฒนากลุมชางฝมือ จากสังคมอุตสาหกรรมสูสังคมฐานความรู เรายก ระดับคุณภาพ ทางการศึกษาใหกวางขวางและลึกซึ้ง และเมื่อมาถึงสังคมความคิดสรางสรรค ที่ถึงแมมนุษย จะมีการศึกษาและความรูดานวิทยาการ อยางลนเหลือ แตสังคมความคิด สรางสรรคกลับมองหาทักษะพิเศษคือ วิธีคิด (mental skill) ซึ่งนําไปสูความหวังใหมที่จะ เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การทํางานที่มีความสุขขึ้น ความปรารถนาในสินคาและบริการที่มี ความแตกตางและบงบอกถึง ความเปนตัวตนไดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากในปจจุบันเราพบปญหาทางดานมลภาวะซึ่งสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเปนจํานวน มาก มนุษยเราก็เปนตัวการ สําคัญที่ทําใหเกิดปญหาทางดานสิ่งแวดลอม และมนุษยเราอีกเชนกันที่จะ เปนตัวประสานในการแกไขกับปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น โดยการนําวิธีคิดที่จะเปนการแกไขปญหาที่ดี ที่สุด คือ การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หรือการออกแบบที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม นั่นเอง กระบวนการเปลี่ยนผานของสังคมแตละยุคดังที่ไดกลาวมานั้น มนุษยมักจะประดิษฐ คิดคน และสรางสิ่งอํานวย ความสะดวกใหม ๆ ขึ้นมาเสมอ แตถึงยังไงก็ตาม สุดทายการออกแบบที่ถึงจุด สูงสุดก็ตองกลับมายังจุดเริ่มตนใหมนั่นคือ การออกแบบที่มีความเปนมิตรกับธรรมชาติใหมากที่สุด “ธรรมชาติ” จึงเปนประเด็นที่นิตยสาร Design ฉบับนี้หยิบยกขึ้นมา บอกเลาเรื่องราวแหงการเปนมิตร กับสิ่งแวดลอม การยกระดับคุณภาพชีวิต รวมไปถึงการจรรโลงใจผูคน ไมวาจะเปนวิธีคิดเล็ก ๆ นอย ๆ ในการคิดที่จะชวยกันดูแลธรรมชาติมากขึ้น เมื่อบวกเขากับทักษะทางแนวความคิดและฝมือ กลับ สรางใหเกิดงานออกแบบ อันวิจิตร และสามารถชวยใหโลกใบนี้นาอยูขึ้นดวยมือของเราเอง นับจากหนานี้ไป ผูอานจะไดรวมชื่นชมกับสิ่งประดิษฐ แนวความคิด ที่เกิดจากความคิด สรางสรรคอันนาทึ่งเหลานี้ ที่จะทําใหทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม คุณภาพชีวิตของมนุษยกลับสู สภาพความสมบูรณและยั่งยืนอีกครั้ง กองบรรณาธิการ


6

eco คืออะไร

12

8 EVOLUTION

15

ผู้จัดทำ� ชนาทิพย์ สุขพ่อค้า >> บรรณาธิการ กิติศักดิ์ ธาตุรักษ์ >> บรรณาธิการ อุดิษฐ์ จันทิมา >> กองบรรณาธิการ

พี่ต้อม

18

ณัฐพรพรรณ มีล้อมศักดา >> บรรณาธิการศิลปกรรม

20

ลลิตา โฆษิตเลิศวัฒนา >> บรรณาธิการศิลปกรรม

Great Design

WASARA

22 Recycle

24

RE+PAIR

Fashion

หลังคาเขียว

ชุติมณฑน์ ตั่งธนาพร >> ช่างภาพ

CONTENT


DESIGN

Eco Design คืออะไร? การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Economic & Ecological Design หรือ EcoDesign) เครื่อง มือสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การขยายตั ว ของประชากรและการพั ฒ นา ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ก่อให้เกิดการขยายตัว ของกิจกรรมและเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบ สนองความต้องการและอำานวยความสะดวกให้กับ มนุษย์ ในขณะเดียวกันกิจกรรมและผลิตภัณฑ์เหล่า นี้ ต้ อ งใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ เ ป็ น ฐานในการผลิ ต และการพัฒนา จึงก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบ ต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะเป็ น เครื่องมือสำาคัญในการป้องกันและแก้ไข ปัญหา ความเสื่ อ มโทรมของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อม ซึ่งการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีควร เน้น นโยบายเชิงรุกซึ่งนโยบายดังกล่าวจำาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องผสมผสานวิธีการและทางเลือกหลาย รูป แบบที่เหมาะสม โดยมีแนวคิดที่ว่าการพัฒนา สิ่ ง แวดล้ อ มจะต้ อ งควบคู่ ไ ปกั บ การพั ฒ นาทาง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะนำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน


DESIGN

การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Economic & Ecological Design; EcoDesign or Green Design)

“ ลดกากของเสีย ยืดระยะเวลาการใช้งาน เพิ่มปริมาณการนำากลับมาใช้ใหม่ ”

ความสำาคัญของ EcoDesign มิใช่เป็น เพี ย งแค่ แ นวทางในการลดผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม หรือ การจัดการเชิงรุกในด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ ยั ง มี ค วามสำ า คั ญ ในแง่ ข องการค้ า และการส่ ง ออก อีกด้วย เนื่องจากสังคมในโลกปัจจุบันโดย เฉพาะประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหภาพยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่นให้ความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม มากขึ้นจึงมีข้อกำาหนดและกฎระเบียบทางการค้าที่ เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเป็นจำานวนมาก ยกตัวอย่าง เช่น ระเบียบว่าด้วยการจัดการเศษเหลือทิ้งจาก ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE), ระเบียบว่าด้วยการห้ามใช้สารอันตรายบางชนิด ใน ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (RoHS), ระเบียบ

เกี่ยวกับการใช้สารเคมีในผลิตภัณฑ์ต่างๆ (REACH), ระเบียบเกี่ยวกับการจัดการซากของ ยานยนต์ (ELV) เป็นต้น เท่ากับว่าผู้ผลิตและ ผู้ส่งออกสินค้าที่ทำาการ ค้าขายกับประเทศต่างๆ เหล่านี้ จะต้องปฏิบัติตาม ข้อกำาหนดอย่าง หลีกเลี่ยงไม่ได้ กลุ่มผู้ประกอบการ ไทยที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด เห็นจะหนีไม่พ้น กลุ่มผู้ผลิต และผู้ส่งออกสินค้าจำาพวก เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ หลายฝ่าย เริ่มมองหาแนวทาง การแก้ไขซึ่ง EcoDesign ก็เป็นคำาตอบที่ทำาให้ อุตสาหกรรมไทยเกิดการตื่นตัว และมีความจำาเป็น ต้อง พัฒนาองค์ความรู้ด้านนี้ต่อไป

Design Magazine

7


EVOLUTION

กระดาษ ชาวอียิปต ์ผลิตกระดาษชนิดแรกขึ้น จากต้นปาปิรุส เรียกว่ากระดาษปาปิรุส

คนไทยสมัยก่อน ทำ�กระดาษจากต้นข่อย และใบลาน ใช้สำ�หรับบันทึกตำ�รายา และ คัมภีร์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาต่างๆ กระดาษทั่วไปที่เราใช้ ผลิตจากต้นยูคาลิปตัส ต่อมามีการปลูกต้นกระดาษ เพื่อผลิตกระดาษ โดยเฉพาะ และยังมีการผลิตกระดาษที่ใช้เนื้อ เยื่อกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย นอกจากกระดาษสาที่เรารู้จักันดีแล้ว ยังมีการผลิตกระดาษจากพืชชนิดอื่นเพิ่ม ขึ้นมา เช่นกระดาษจากใยกล้วย ใยสัปปะ รด เป็นต้น และกระดาษชนิดสุท้ายที่มีวัตถุดิบที่แปลก มาก นั่นก็คือ กระดาษจากมูลของหมี แพนด้า สามารถนำ�มาทำ�เป็นกระดาษได้ นอกจากนี้มูลของช้างก็สามารถทำ�ได้เช่นกัน 8

Design Magazine


EVOLUTION

บรรจุภัณฑ์ ใบตองถือเป็นสิ่งที่คนไทยใช้ห่อและบรรจุ อาหารมาตั้งแต่สมัยก่อน ในปัจจุบันมีการ ใช้ใบตองลดลง เพราะวัสดุอื่นนั้นหาซื้อได้ ง่ายกว่า

ต่อมามีการใช้ถุงกระดาษในการหิ้วห่อ อาหารและใส่สิ่งของต่างๆ พกพาสะดวกขึ้น

มีการใช้ถุงพลาสติกแทนถุงกระดาษ เนื่องจากการผลิตที่รวดเร็วซื้อหาได้สะดวก กว่า แม้จะย่อยสลายยากขึ้นแต่ก็ได้รับ ความนิยม มีการใช้โฟม ที่พัฒนามาเพื่อรองรับการใส่ อาหารที่สามาถรับประทานได้สะดวก แต่ โฟมก็มีการย่อยสลายยาก ใช้เวลานานกว่า ถุงพลาสติกเสียอีก ปัจจุบันมีการพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์ชาน อ้อย ที่สามารถใส่อาหารให้รับประทาน สะดวก และยังย่อยสลายได้ง่ายเพราะว่า ผลิตจากธรรมชาติ

Design Magazine

9


EVOLUTION

เครื่องแต่งกาย มนุษย์ยุคโบราณไม่สวมใส่เครื่องนุ่งห่ม แต่เมื่ออากาศเริ่มเย็นก็จะหาใบไม้ ขน และหนังสัตว์มาปกปิดร่างกาย

ต่อมามีการพัฒนาใช้เครื่องนุ่งห่มที่ ทำ�จากเส้นใยธรรมชาติ เช่น ฝ้าย ไหม เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันก็ยังมีการผลิต จากเส้นใยธรรมชาติอยู่

ต่อมามีการใช้ใยสังเคราะห์ในการผลิตเสื้อผ้า โดย ปัจจุบันมีการสังเคราะห์เส้นใยจากการรีไซเคิล ขวดพลาสติก มาผลิตเป็นเสื้อผ้า

วงการแฟชั่นมีการออกแบบที่คำ�นึงถึง สิ่งแวดล้อมจึงเกิดแฟชั่นชุดรีไซเคิลขึ้น โดยใช้วัสดุที่ใช้แล้วหรือหมดประโยชน์ แล้วให้กลับมามีคุณค่าอีกครั้ง

10

Design Magazine


INTERVIEW

RE+PAIR แพร-ฉัตรพร นิลธรรมชาติ Graphic and Product Designer และเจ้าของ RE+PAIR


INTERVIEW

“การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เข้ามามี บทบาทมากขึ้น ทำ�ให้เราได้เห็นนักออกแบบรุ่นใหม่ มากมาย ซึ่งเธอคนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้ โลกของเรานี้น่าอยู่ขึ้นจากการออกแบบของเธอ” ชื่อ-สกุล ฉัตรพร นิลธรรชาติ ชื่อเล่น แพร ประวัติการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษา ศึกษา ที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุเทพมหานคร และระดับปริญญาตรี ที่คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการ ออกแบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ในเรื่องของการนำ�วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ มาเป็น วัสดุหลักในการออกแบบ ปัจจุบันที่มีวางขายอยู่จะมี ลำ�โพงไอพอตจากขวดรีไซเคิล และสายคล้องข้อมือ ถือถักจากถุงพลาสติกใช้แล้วค่ะ

ก่อนหน้าที่จะมี RE+PAIR ได้ทำ�อย่างอื่นมาก่อนหรือ เปล่า? ก่อนหน้านี้ทำ�เป็นตัว Thesis ค่ะ เป็นนาฬิกา ปัจจุบันพี่แพรประกอบอาชีพอะไร? งานที่ทำ�ประจำ�เป็น Graphic Designer และ ข้ อ มื อ ที่ ส ายนาฬิ ก าทำ � จากวั ส ดุ ใ ช้ แ ล้ ว ชนิ ด ต่ า งๆ Product Designer ให้กับ บริษัท อุ๊ปสต๊าฟ จำ�กัด และ เช่น กล่องนม และมีโคมไฟจากที่ลวกก๋วยเตี๋ยว ที่ ก็เป็นเจ้าของงาน Product Design ของตัวเอง คือ เปิดขวดจากเข็มขัดนิรภัย “RE+PAIR” และเปิดร้านกาแฟ ชื่อว่า “ร้านกาแฟ อยากทราบแนวความคิด และการเลือกใช้วัสดุต่างๆ ตาตั้ง” อยู่แถวสี่แยกรัชโยธินค่ะ กับงานออกแบบโปรดักที่ทำ�อยู่ในปัจจุบันรวมไปถึง แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และออกแบบผลงาน RE+PAIR เป็นโปรดักเกี่ยวกับอะไร? แนวความคิดในการออกแบบคือเริ่มแรกแค่ RE+PAIR เป็นงาน Product Design ที่เน้น

Design Magazine

13


INTERVIEW

สถานที่วางขาย ecoshop ดิจิตอลเกตเวย์ , TCDC shop ชั้น6 เอ็มโพเรี่ยม , ร้าน paing จตุจักร , cicada หัวหิน , hallo nimman shop ถนนนิมมานซอย 13 เชียงใหม่ , ร้านมิตรไทย ปาย มีความคิดเห็นต่องาน Eco design อย่างไร หรือ แนวทางที่จะช่วยเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปเข้าใจและ สนับสนุนงาน Eco design หรืองานออกแบบที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันภาวะโลกร้อนเริ่มแสดงให้เห็นมาก ขึ้น ทั้งภัยธรรมชาติ ทำ�ให้คนเริ่มตระหนักถึงปัญหา โลกร้อนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น Eco-design จึงได้รับ ความสนใจมากขึ้นไปด้วย แนวทางในการ eco -design คิดว่าต้องทำ�ให้ราคาไม่สูงมาก โดยการควบคุม แล้วพี่แพรคิดว่าสิ่งที่ทำ�นั้นประสบความสำ�เร็จมาก ต้นทุนให้ได้ เพราะถ้าขายไม่แพง ราคาเทียบเท่ากับ น้อยเพียงใด แล้วมีแนวความคิดที่จะพัฒนาต่อยอด ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกับได้ คิดว่าคนน่าจะเลือก สิ่งที่เป็น eco-design ค่ะ ไปอีกหรือเปล่า? ตอนนี้ถ้าถามว่าประสบความสำ�เร็จหรือยัง ก็ คิดว่าคงยัง และยังอีกไกล แต่ถ้าถามถึงความพอใจ สิ่งที่อยากจะฝากถึงท่านผู้อ่านทุกคนและผู้ที่อยาก ในจุดนี้รู้สึกพอใจ เพราะนี่ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี ที่ จะเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าเราอยากจะทำ� ต้องเริ่มต้น ได้พัฒนามาจากตัว Thesis ซึ่งตอนนั้นเป็นแค่เด็ก พึ่งจบ แต่เราโชคดีที่เรามีโอกาสได้ไปร่วมแสดงใน ก่อน คิดได้แล้วทำ�เลย เพราะถ้าเรามันแต่คิดแล้วไม่ งานปล่อยแสงของ TCDC ทำ�ให้มีโอกาสดีๆหลายๆ ได้ทำ� มันก็จะไม่เกิดผลอะไรทั้งนั้น แต่การทำ�โปร อย่างเข้ามา และในอนาคตก็อยากจะมีผลิตภัณฑ์ที่ ดักต้องใช้ความอดทน มันไม่ใช่ทำ�วันนี้แล้วพรุ่งนี้จะ มากและหลากหลายขึ้นทั้งรูปแบบและฟังชั่นการใช้ รวย มันต้องอดทน ทำ�มาแล้วแรกๆอาจจะขายไม่ได้ เลย เราก็ต้องอดทน มันอยู่ที่จังหวะและโอกาส แต่ งาน และมีฝันอยากเปิดร้านเป็นของตัวเองค่ะ ความประทับใจที่ได้ทำ�โปรดักคือ เราได้เห็นคนเอา คำ�ว่า “Eco design” เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในงาน ไปใช้งานจริงๆ แค่นี้ก็ทำ�ให้มีความสุขมากค่ะ .......... ออกแบบด้านต่างๆ ในฐานะนักออกแบบ พี่แพร ่คิดว่าอยากได้โปรดักมาใช้งาน ต่อมาก็หาวัสดุที่น่า จะนำ�มาใช้งานได้ และนำ�วัสดุที่ได้มาทดลอง สินค้า ของรีแพร จะเป็นสินค้าที่ทำ�จากวัสดุรีไซเคิลโดย ไม่ผ่านการแปรรูป จึงต้องให้เวลากับการหาและ ทดลองวัสดุเป็นพิเศษ แรงบันดาลใจมาจากวันนึง เราได้มองลงไปในถังขยะ และรู้สึกว่าทำ�ไมบางอย่าง ยังสภาพดีอยู่เลย ทำ�ไมถึงเอามาทิ้งแล้ว เราเลยคิด อยากลองเอามันกลับมาใช้ค่ะ

14

Design Magazine


INTERVIEW

“Eco design

คือความซื่อสัตย์ และความจริงใจต่อ กระบวนการ ขั้นตอนทุกๆอย่างที่ เราทำ�”

ต้อม-พาณุ งากุญชร

เจ้าของแบรนด์ Re-Leaf Studio งานกระดาษจากใยกล้วย


INTERVIEW

“พี่ต้อม” เจ้าของแบรนด์ Re-Leaf Studio งาน กระดาษจากใยกล้วย

ขอทราบประวัติการทำ�งานของพี่ต้อมคร่าวๆ

แล้วพี่ต้อมคิดอยากจะทำ�อะไรกับต้นกล้วย บ้าง?

ตอนแรกคิดว่าอยากใช้ใบตอง จะเป็นเอามา พี่เรียนจบจากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัย ทำ� Packaging และอยากจะทำ�ขนมด้วย แต่พอทำ� เชียงใหม่ สาขาวิชาภาพพิมพ์ แต่พอเรียบจบก็ไม่ ไปก็ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดไว้ เพราะว่าการใช้ความ ได้ทำ�งานตามสายวิชาที่เรียนมา ก็ได้ทำ�งานหลาก รู้ทางด้านศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์นั้นไม่เพียงพอ หลายตั้งแต่ ทำ�งานกับโปรดักชันเฮาส์ งานโฆษณา ก็ต้องหาความรู้ทางการตลาดด้วย เพื่อที่จะหาจุดที่ ผลิตมิวสิควิดีโอ ช่างภาพ ออกแบบกราฟิก พอดีที่ทำ�ให้เราขายของได้ ก็เลยเปลี่ยนจากใบตอง กว่าจะเป็น Re-Leaf Studio ในปัจจุบัน พี่ต้อม ไปใช้ส่วนอื่นของต้นกล้วยแทน โดยได้แนวคิดจาก การทำ�กระดาษจากต่างประเทศซึ่งตอนนั้นที่เริ่ม ช่วยเล่าที่มาของ studio นี้ให้ฟังหน่อย คือ ตอนที่ทำ�งานต่างๆที่กรุงเทพแล้วรู้สึกว่า ทำ�กระดาษ ก็เป็นช่วงที่ Eco Design เริ่มเข้ามาใน ประเทศไทย ก็เลยนำ�มาปรับใช้รวมถึงไปศึกษาเกี่ยว ไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง ก็เลยคิดหาช่องทางกลับ กับการทำ�กระดาษที่ อ.สันกำ�แพง เพิ่มเติม พอมี มาทำ�งานที่เชียงใหม่ ก็เลยได้ job งานออกแบบ ตกแต่งโรงแรม แต่พอทำ�ได้ระยะหนึ่ง ก็ได้ทำ�งาน ความรู้ในทางทฤษฎีมากแล้ว เลยคิดว่าควรจะเปิด กับนิตยสาร Free copy ของญี่ปุ่น โดยเป็นฝ่ายช่าง Studio ได้แล้ว แต่พอทำ�เข้าจริงๆ ก็ทำ�ไม่ได้อย่าง ภาพ และออกแบบกราฟิก ในช่วงนั้นก็ได้ติดต่อกับ ที่คิด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเครื่องจักร วัสดุ แต่ก็ เพื่อนสนิทสมัยตอนเรียนมหาวิทยาลัย คือ “พี่จ่อย” ค่อยๆแก้ไขปัญหาไปที่ละจุด จนได้เป็นกระดาษจาก ซึ่งตอนนั้นพี่จ่อยกำ�ลังเรียนอยู่ที่อเมริกา เมื่อกลับ ใยกล้วยธรรมดาๆ ก็ได้ใช้เทคนิคจากการทำ�ภาพ มาเจอกันก็ได้มีโอกาสได้คุยกันจริงจัง แล้วก็ได้ตกลง พิมพ์มาช่วยทำ�ให้เกิด Texture เพื่อให้เกิดลักษณะ กันว่าจะทำ�งานที่ใช้ทั้งสมองและแรงงานไปด้วยกัน เฉพาะของกระดาษ แล้วก็ได้นำ�มาพัฒนาต่อเป็น ก็คืองานช่างนั่นเอง ก็มองหาสิ่งรอบตัวที่จะใช้เป็น โปรดักในรูปแบบอื่นๆ เช่น สมุดที่มีหลากหลายรูป วัสดุ จึงได้ต้นกล้วย ซึ่งคิดว่าอยากจะทำ�เป็นธุรกิจ แบบอย่างที่เห็นในปัจจุบัน ขนาดย่อม ซึ่งเราสามารถผลิตได้เองในครัวเรือน 16 Design Magazine


INTERVIEW

พี่ต้อมคิดว่า สิ่งที่ทำ�อยู่นั้นประสบความสำ�เร็จ มากน้อยเพียงใด?

การประสบความสำ�เร็จนั้นไม่ได้มาพร้อม กับเงินตรานะ คือ ไม่ได้แปลว่าคนที่ประสบความ สำ�เร็จนั้นจะต้องรวย แต่มาจากการรู้จักแก้ปัญหา และพัฒนาไปทีละขั้นตอนต่างหาก มันทำ�ให้เราได้ เรียนรู้ในสิ่งที่ยังยืนนะ ลดอีโก้ของตัวเองเพื่อให้เข้า กับคนอื่น คงไม่มีใครหรอกที่อยากทำ�งานกับคนที่ ดื้อรั้น ความสำ�เร็จน่าจะอยู่ที่สิ่งเหล่านี้มากกว่าเรื่อง เงิน บางทีเราก็จนเลยนะแต่ก็ดีเหมือนกัน ทำ�ให้เรา ได้รู้ว่าใครฉาบฉวย ใครจริงใจกับเรามั่ง Eco Design ในปัจจุบันมีบทบาทมากขึ้นมาก พี่มีวิธี ที่จะสื่อถึง Eco Design อย่างไร? Eco design ที่จริงเป็นเพียงแค่คำ�หนึ่งที่ถูก นิยามขึ้นมาให้เป็นกระแส ดึงดูดความสนใจ แต่ใน ความเป็นจริงแล้วก็เป็นวิถีในการใช้ชีวิต เป็นสิ่งจะ ต้องทำ�ในอนาคต เป็นวิธีคิดที่สอนให้เรารอบคอบ ซื่อสัตย์กับคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น ถ้าเราปลูกผัก วันนี้เราเก็บผักที่เชียงใหม่ อีก 2 วัน คนที่กินผักเรานั้นอาจจะอยู่ที่นิวยอร์ก หรือ อาจจะย้อนกลับมาให้ลูกเรากิน ถ้าเกิดเราใช้สาร เคมี ผักเราอาจจะสวย ขายดี แต่คนที่กินไปก็ได้รับ สารพิษไป ผลเสียก็อาจเกิดย้อนกลับมาหาเรา หรือ คนใกล้ตัว หรือเกิดผลเสียกับคนอื่นๆ เพราะฉนั้น Eco design คือความซื่อสัตย์ และความจริงใจต่อ กระบวนการ ขั้นตอนทุกๆอย่างที่เราทำ�นั่นเอง

สิ่งที่อยากจะฝากต่อผู้อ่าน หรือคนที่อยากเป็น นักออแบบในอนาคต

อยากจะบอกว่าถ้าอยากทำ�อะไรก็ทำ�เลย ทำ�ไปก่อน การเริ่มต้นทุกอย่างนั้นยาก ต้องอาศัย ความกล้า และที่เคยพิสูจน์แล้วคือ มันไม่มีทางลัด อย่าพยายามผลักดันตัวเองให้ไปอยู่ในจุดที่เราไม่ สามารถรับมือกับมันได้ เราต้องใจเย็นและค่อยๆแก้ ปัญหา แล้วผลสุดท้ายมันก็จะยืนยาว

Design Magazine

17


GREAT DESIGN

กล่องรองเท้าจากกระดาษ รีไซเคิล Clever Little Bag

สร้อยคอกระถางต้นไม้ Wearable Planter

Birdhouse Roof Tiles กระเบื้องบ้านนก

แหวนจากสายไฟ Electrical Cord Knotted Rings

Bax Cargo Toiletry กระเป๋าจากถุงน้ำ�เกลือ

18

Design Magazine

โคมไฟจากขวดพลาสติก Cola Bottle Lamp


GREAT DESIGN แฟลชไดรฟ์ไม้ไผ่

Bamboo Real Wood USB Flash Drives

ตะเกียงกระดาษ Kerameikos Paper Porcelain

เคสไอแพดจากจุกไวน์ The Kork ipad Case

Retro-inspired Seating เก้าอี้จากกระเป๋าเดินทางเก่า

กระเป๋าจากยางในรถยนต์ Rubber Killer

Lights made from old books โคมไฟจากสมุดเก่า

Design Magazine

19


SHARE


SHARE

WASARA “ของใช้บนโต๊ะอาหารที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น” ชุดเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารกระดาษ ที่ทำ� มาจากเยื่อกก ไม้ไผ่ และชานอ้อย (กากอ้อย) ซึ่งแนวคิดของ wasara ถือได้ว่าเป็นมรดกทาง วัฒนธรรมด้านสุนทรียภาพและด้านศิลปะในการ เสริมคุณค่าแก่วัสดุเหลือใช้ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็น ประเทศที่มีกรรมวิธีในการผลิต มีทักษะและเทคนิค อันยอดเยี่ยม ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรม อาหารที่ถูกกลั่นกรองมา wasara เป็นของใช้บนโต๊ะอาหารที่สามารถ ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของผู้ใช้เพียงแค่ครั้งเดียว เท่านั้น แต่เป็นการออกแบบมาเพื่อลดสภาวะด้าน สิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาของโลกอยู่ในตอนนี้ เยื่อ กก ไม้ไผ่ และชานอ้อย (กากอ้อย) ถือได้ว่าเป็นวัสดุ ที่มีความสมบูรณ์แบบอยู่แล้ว จึงเป็นการออกแบบ ที่มีการนำ�ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพื่อตอบสนอง ความต้องการสูงสุด คุ้มค่าที่สุด wasara ได้มีการ ผสมผสานการปฏิบัติกับธรรมชาติ โดยการลดของ เสีย จึงทำ�ให้บนโต๊ะอาหารของเรา มีความเป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยความสมบูรณ์แบบของจิต วิญญาณผู้ใช้ Design Magazine 21


SHARE

Recycle fashion

สวยแบบมีจิตสำ�นึก


SHARE

อุตสาหกรรมแฟชั่นมีส่วนในสร้างมลภาวะให้กับโลกของเรามาก ทุก ๆ ขั้นตอน ตั้งแต่การผลิตจนถึง การขนส่ง ล้วนแต่ทำ�ให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นสารเคมี กากของเสียต่าง ๆ ดีไซเนอร์รุ่นใหม่หลายคน จึงมีไอเดียบรรเจิดในการผสมผสานกับจิตสำ�นึกเพื่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม เพื่อ สร้างสรรค์เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับที่มีสไตล์ บริษัท Goodone แห่งสหราชอาณาจักร ออกแบบและผลิตเครื่องแต่งกายที่ทันสมัย โดยคัดสรรผ้าเหลือ ใช้หรือได้รับ บริจาคอย่างพิถีพิถันจากองค์กรการกุศล ในท้องถิ่นของตน เช่น Amnesty, WWF, Liberty และ Green Peace และนำ�มาสร้างสรรค์ดีไซน์ที่สวยงาม มีคุณภาพ ทั้งยังช่วยสร้างจิตสำ�นึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และช่วยเหลือสังคม นอกจากทำ�เสื้อผ้าของตนเองแล้ว Goodone ยังประสบความสำ�เร็จในการเป็นที่ปรึกษาให้กับแบรนด์ เสื้อผ้า หรือร้านค้าปลีก เพื่อหาทางใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้ เช่น สต๊อกเก่า ๆ ที่ตกรุ่นแล้ว หรือเสื้อผ้าที่ผลิต มาผิดแบบ โดย Goodone ใช้ความชำ�นาญด้านการออกแบบของตนในการคิดค้นหาทางออกที่สร้างสรรค์และ ยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมแฟชั่น

23


SHARE

หลังคาสีเขียว จากกล่องนม นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อโลกสีเขียว ฝีมือคนไทย

24

Design Magazine

ในขณะที่สภาวะสิ่งแวดล้อมของโลกกำ�ลังถูก คุกคามจากผลพวงของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ของมนุษย์ “โลกร้อน จึงกลายเป็นผลกระทบที่ย้อน กลับมาสู่มนุษย์” ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงใน หลาย ๆ มิติของระบบนิเวศทางธรรมชาติ ซึ่งมัน ซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะเข้าใจและคิดที่จะแก้ไข สิ่งที่ ทำ�ได้นั่นก็คือการช่วยบรรเทา “หลังคาสีเขียว” เป็น อีกหนึ่งนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อที่อยู่อาศัย โดย Greenroof เพื่อช่วยสนับสนุนงานของมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก และเป็นอีกหนึ่งไอเดียสี เขียวโดยฝีมือคนไทย ที่บรรจงสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อลด ปัญหาขยะล้นเมือง โครงการ “หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำ�งาน ด้านสิ่งแวดล้อม มีเครือข่าย อาสาสมัครตั้งจุดรับ กล่องเครื่องดื่ม จัดเก็บกล่องเครื่องดื่มผ่านทางมูล นิธิฯ และอาสาหลังคาเขียว กล่องเครื่องดื่มที่ผ่าน การคัดแยก จะนำ�มารีไซเคิลเป็นวัสดุหลักเพื่อใช้ใน ทำ� “แผ่นหลังคาสีเขียว” แล้วมอบให้กับมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อนำ�ไป ใช้ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม และกิจกรรมการคัด แยกขยะจากบ้านเรือนจึงนับเป็นโครงการที่ควรสาน ต่อ และทำ�อย่างต่อเนื่องเพราะมีประโยชน์เชื่อมโยง กัน


NOW! ทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล 29 ตุลาคม 2553 – 27 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ มิวเซียมสยาม เข้าชมฟรี!!

นิทรรศการ “สืบจากส้วม” ในนิ ท รรศการพบกั บ นั ก สื บ รั บ เชิ ญ “เชอร์ล็อคโฮมภาคพิสดาร” แสดงโดย “ดีเจโจ๊ก” แห่งคลื่น 94.0 EFM และ “แจ๊ส ชวนชื่น” ที่จะมาไขปัญหาส้วมๆ อย่างถึงกลิ่น ให้รู้กันไปเลยว่า ส้วมพระ ส้วมเจ้า ส้วมไพร่ มาจากไหน และส้วม แต่ละแบบเกี่ยวข้องกับ “ความเป็นไทย” ในตัวคุณอย่างไร 19 พฤศจิกายน 2553 - 17เมษายน 2554 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ มิวเซียมสยาม เข้าชมฟรี!!

นิทรรศการ “เครื่องรางของขลัง” ภายในนิทรรศการจะได้พบกับเรื่องราว ของไสยศาสตร์ ความเชื่อ คอลเลคชั่น เครื่องรางของขลัง และพระเครื่องชุด เบญจภาคี จากรูปแบบของความเชื่อ ยั ง สามารถแปรสภาพมาเป็ น วั ต ถุ ที่ มี คุณค่ายึดเหนี่ยวทาง จิตใจ ซึ่งสร้างมูล

“หลงเวลา: ลั้นลาพาชาติเจริน” สัมผัสบรรยากาศยุคหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 ภายในงานจะได้ลิ้มรส อาหาร ชั้นเลิศอย่างชาววัง วัฒนธรรมการ บริ โ ภคอาหารจานเด็ ด ที่ ทำ � จากเส้ น เลือกซื้อหาสิ่งของตามสมัยนิยม “มาลา นำ�ไทย” พร้อมชมหนังกลางแปลง รำ�วง ลีลาศ หลงเวลากับราตรี ขับบรรเลง เพลงย้อนยุค บสุดยอดคอนเสิร์ตที่ผสม ผสานกันอย่างลงตัวระหว่าง พลังเสียง คุณภาพของเหล่าศิลปินมากมาย 27 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 19.00 - 21.00 น. ณ ลานกลางแจ้ง มิวเซียมสยาม โดยไม่ เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

“Muse Mobile พิพิธภัณฑ์ติดล้อ” บอกเล่ า เรื่ อ งราวถึ ง ความเป็ น มาของ ประเทศไทยและคนไทย ที่เน้นการตั้ง คำ�ถาม เพื่อหาคำ�ตอบ ไทยแท้คืออะไร? คุณคือคนไทยหรือเปล่า? ผ่านการจัด แสดงแบบ “ย่อส่วน” ที่สนุกสนาน ทันสมัย อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ 4 ตู้ 4 หัวข้อ คือ อะไรคือไทยแท้? สุวรรณภูมิ อยู่ที่ไหน? กรุงเทพฯ ภายใต้ฉากอยุธยา และจุดเปลี่ยนของประเทศไทย 12 กุมภาพันธ์ - 12 มิถุนายน 2554 ณ ลานจอดรถศูนย์การค้าไดอาน่า คอมเพล็กซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เข้าชมฟรี!!

Material ConneXion® Bangkok ต้อนรับสมาชิก TCDC ทุกท่านสู่โลก วัสดุล้ำ�ยุค เวลา เ นื่ อ ง ใ น โ อ ก า ส TCDC ครบรอบ 5 ปี ห้องสมุดวัสดุเพื่อ การออกแบบ พร้อมเปิดประตูต้อนรับ สมาชิก TCDC ทุกท่าน ให้เข้ามาเยี่ยม ชมและสัมผัสกับนวัตกรรมวัสดุนานา ชนิดจากทั่วโลก 01 พฤศจิกายน 2553 - 31 ธันวาคม 2554 เวลา 10:30-21:00 ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ TCDC

The Music@TCDC รื่นรมย์ไปกับศิลปินนักดนตรีทั้งรุ่น ใหม่และมืออาชีพ ที่จะมาร่วมถ่ายทอด บทเพลงหลากสไตล์หลายรูปแบบใน

Design Magazine

25


NOW! ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และเพลิดเพลิน กับศิลปะภาพเคลื่อนไหวที่ถูกคัดสรร มานำ�เสนอ สลับหมุนเวียนกันไปตลอด ทั้งเดือน ณ บริเวณ Living Wallpaper และ Creative Space 01-28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10:30-21:00 ร้าน Kiosk และบริเวณ Living Wallpaper, TCDC ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม

โดยมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการตระหนัก ถึงสถานการณ์ปัจจุบันของตลาดสีเขียว และความสำ�คัญของการส่งเสริมตลาด สินค้าสีเขียว 24 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10:30-18:00 ห้องออดิทอเรียม, TCDC

นิทรรศการ “East Meets West” โดยความร่วมมือระหว่าง TCDC และ สถานทูตเยอรมนีประจำ�ประเทศไทย เพื่อนำ�เสนอผลงานของ Yang Liu นัก ออกแบบสาวชาวจี น ที่ ก วาดรางวั ล ออกแบบระดั บ โลกมาแล้ ว มากมาย อาทิ Red Dot Award ปี 2005 และ 2010 ในสาขา International Award for Communications Design และรางวัล “The most beautiful book of China 2009” จากงาน Frankfurt Book Fair 2009 23 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2554 เวลา 10:30-21:00 โถงทางเข้า TCDC

เทศกาลปล่อยแสง 100: ร้อยต้นคิด 100 ผลผลิตสร้างสรรค์ เมื่อ 100 หัวหอกแห่งแวดวงคน สร้างสรรค์ ร่วมเผยที่มาของแรง บันดาลใจจากผลิตภัณฑ์ไทยแท้ 100 ชิ้น ชนวนเด็ดที่พร้อมจุดติดไอเดียยอด ฮิ ต ซึ่ ง ส่ ง ให้ พ วกเขากลายเป็ น ไอดอล ของสังคม 02 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2554 เวลา 10:30-21:00 ห้องนิทรรศการ 2 TCDC

สัมมนาเชิงปฎิบัติการ “เบิกทาง SMEs ตีตลาดสีเขียว” การสั ม มนาครั้ ง นี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มให้ กั บ ผู้ ป ระกอบ การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ก่อนก้าวสู่ตลาดในยุคเศรษฐกิจสีเขียว

26

Design Magazine

เดอะ ฟลอริสท์ - ชีวิตกับดอกไม้ ดอกไม้ ห นึ่ ง ในสี สั น ที่ แ ต้ ม แต่ ง จาก ปลายพู่กันของธรรมชาติ ด้วยความงาม ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นี้เอง จึงมักถูก ใช้ เ ป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ แ ทนการแสดงออก ทางอารมณ์ ห รื อ ถ่ า ยทอดความรู้ สึ ก ตามวัตถุประสงค์และโอกาสที่แตกต่าง กันออกไป 07 ธันวาคม 2553 - 06 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10:30-21:00 ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ, TCDC

ลานตุ๊กตา @ Siam ครั้งที่ 1 ลาน (Laan) มีความหมายถึง บริเวณ พื้นที่ว่างขนาดย่อม ลานตุ๊กตา (Laan-Tuk-Taa) คือ บริเวณ ที่เราอยากให้พาตุ๊กตาของคุณมาเล่นกัน มาสนุกด้วยกัน มาพบปะ สังสรรค์ แลก เปลี่ยน ค้าขาย รวมทั้งกิจกรรม DIY ต่างๆ เกี่ยวกับ ตุ๊กตาที่เรารัก และเราอยากชวนคุณมา รู้จักและสนุกกับพวกเรา ภายใต้ Concept สนามเด็กเล่นของตุ๊กตา (Doll playground) 27 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.00-16.00 น. อาคารจันทนยิ่งยง สนามกีฬาแห่งชาติ

งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่อง ประดับ ครั้งที่ 47 งานแสดงสินค้าอัญมณี และเครื่อง ประดับที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย พบ ผู้ผลิตผู้จำ�หน่ายอัญมณีกว่า 1,000 ราย ทั้งในและต่างประเทศ 25-28 ก.พ. เวลา 10.00-18.00 น. 1 มี.ค. เวลา 10.00-17.00 น. บัตรเข้าชมงานราคา 100 บาท ชาเลนเจอร์ 1-3


eco  

magazine eco design