Page 1

วิธีการสอนแบบทดลอง

• นางสาว นงนภัส สี หราช


คานา วิธีสอนแบบทดลอง เป็ นวิธีสอนเน้นการลงมือ ปฏิบตั ิ รวมทั้งศึกษาค้นคว้าวิธีการทดลองเพื่อพิสูจน์ หลักการ ทฤษฎี ที่ผอู้ ื่นได้คน้ พบทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ง ประกอบด้วน ความหมาย จุดประสงค์และขั้นตอนต่างใน วิธีการสอนแบบทดลองด้วย และเครื่ องมือในการสอนแบบ ทดลองประกอบด้วยอะไรบ้าง ข้อดีและข้อจากัด ประกอบด้วยเครื่ องมือในการทดลองว่ามีอะไรบ้าง ดังนั้นข้าพเจ้าจัดทาเพื่อประโยชน์ต่อผูท้ ี่จะศึกษา เป็ นอย่างมาก และได้นาเสนอในรู ปแบบE – book เพื่อ สอดคล้องกับนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่อยูเ่ สมอ ถ้าหากมี ข้อผิดพลาดอะไรก็ขออภัย ณ มาที่น้ ีดว้ ย นงนภัส สี หราช ผูจ้ ดั ทา


สารบัญ • • • • • • • • • •

ชื่อเรื่ อง ความหมาย จุดมุ่งหมาย ขั้นตอนการสอน ข้อดีของการสอนแบบสาธิต ข้อจากัดของการสอนแบบสาธิต กระบวนการสอนแบบทดลอง เครื่ องมือที่ใช้ในการวัดการสอน แบบวิธีการทดลอง สรุ ปวิธีการทดสอบ

หน้า 1 2 3–9 10 11 16 19 19


ความหมาย • วิธีสอนแบบทดลอง หมายถึง วิธีสอนที่ให้ผเู้ รี ยนได้ ลงมือปฏิบตั ิ ศึกษาค้นคว้าวิธีการทดลองเพื่อพิสูจน์ หลักการ ทฤษฎี ที่ผอู ้ ื่นได้คน้ พบไว้ วิธีสอนแบบนี้ มักใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์ เช่น ทดลองการเกิดเงา ทดลองการเพาะพืชด้วยเมล็ด ทดลองการสะท้อน ของแสง ทดลองว่าแสงเดินทางเป็ นเส้นตรง เป็ นต้น

1


จุดมุ่งหมาย • ความมุ่งหมาย • 1.เพือ่ ให้ ผ้ ูเรียนได้ รับประสบการณ์ ตรงจากาการทด ลอง ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง • 2. เพือ่ ให้ ผ้ ูเรียนเกิดทักษะในการใช้ เครื่องมือ อุปกรณ์ การทดลองต่ างๆให้ สามารถใช้ ได้ อย่ าง ถูกต้ องเป็ นแนวทางในการประดิษฐ์ คดิ ค้ นสิ่ งใหม่ ต่ อไป • 3. เพือ่ ฝึ กปฏิบัติงานทดลองค้ นคว้ าหาข้ อเท็จจริง อย่ างมีระบบขั้นตอนและรอบคอบ • 4. เพือ่ ฝึ กการสั งเกต คิด วิเคราะห์ สรุปผล และ รายงานตามความจริงทีค่ ้ นพบ 2


ขั้นตอนการสอน ขั้นตอนการสอนโดยการทดลอง มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ขั้นเตรี ยมการทดลอง 1.1 กาหนดจุดประสงค์ ผูส้ อนต้องศึกษาหลักสูตร คู่มือครู หรื อแผนการสอนแล้วตั้งจุดประสงค์การ สอนให้ชดั เจนว่าต้องการให้ผเู ้ รี ยนเกิดพฤติกรรมแต่ ละด้านอย่างไรบ้างจากากรเรี ยนด้วยการลงมือ ทดลองปฏิบตั ิ • 1.2 วางแผนการทดลอง เป็ นขั้นที่ผสู ้ อนต้องลาดับ ขั้นตอนการสอนและเตรี ยมกาหนดกิจกรรมไว้ ล่วงหน้าว่าจะนาเข้าสู่บทเรี ยนอย่างไรให้ผเู ้ รี ยนได้ ทดลองตามลาดับขั้นอย่างไรบ้าง สรุ ปผลการทดลอง และเสนอผลตอนใด อย่างไร หรื อโดยวิธีใด เป็ นต้น • • •

3


• 1.3 จัดเตรี ยมวัสดุและเครื่ องมือ ตลอดจนแบบ บันทึกผลการทดลองและแบบแระเมินผล ผูส้ อนต้อง เตรี ยมไว้ให้พร้อม ให้มีจานวนมากพอเพียงกับ จานวนนักเรี ยน และอยูใ่ นสภาพที่ใช้การได้ • 1.4 ตรวจสอบความถูกต้องและประสิ ทธิภาพของ เครื่ องมือ วัสดุที่ใช้ ผูส้ อนควรได้ทดลองใช้เครื่ องมือ ก่อนสอน เพื่อให้เห็นปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้า และเพื่อเป็ นประโยชน์ในการแนะนา ตักเตือน ผูเ้ รี ยนในขณะทดลอง • 1.5 เตรี ยมแบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยน ผูส้ อนต้องกาหนดกลุ่ม ผูเ้ รี ยนให้เหมาะสม ไม่ควรเป็ นกลุ่มใหญ่มาก เพื่อให้ ผูเ้ รี ยนทุกคนได้เรี ยนรู ้วธิ ีทดลองอย่างทัว่ ถึง การ แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนต้องสอดคล้องกับจานวนวัสดุ เครื่ องมือ อุปกรณ์ที่มีอยู่ 4


• 2. ขั้นทดลอง • 2.1 ขั้นนาเข้าสู่บทเรี ยน เป็ นขั้นเร้าความสนใจ ผูส้ อน ควรได้แจ้งจุดประสงค์ การทดลอง ขั้นตอน วิธีการ ทดลอง แนะนาการใช้เครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์ให้ ผูเ้ รี ยนได้ทราบบทบาทของตน และให้ศึกษาคู่มือ ปฏิบตั ิการก่อนการลงมือทดลอง • 2.2 ขั้นทดลอง ผูเ้ รี ยนเป็ นผูด้ าเนินการทดลอง โดยมี ผูส้ อนคอยดูแล แนะนา ช่วยเหลือ ถ้าเป็ นการทดลอง ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ผูส้ อนต้องควบคุมดูแล อย่างใกล้ชิด • 3. ขั้นเสนอผลการทดลอง • ผูเ้ รี ยนนาเสนอผลการทดลอง และรายละเอียด ประกอบ เช่น โครงการทดลอง การเตรี ยมการ วิธีการทดลอง และผลที่ได้จากการทดลอง 5


• 4. ขั้นอภิปรายสรุ ปผล • ในขั้นนี้ผเู ้ รี ยนจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ตน ได้รับ เช่น บางกลุ่มอาจได้ผลการทดลองที่ คลาดเคลื่อนก็จะได้ช่วยกันวิเคราะห์หาสาเหตุ ผิดพลาดที่ข้ นั ตอนใดและมีแนวทางในการแก้ปัญหา อย่างไร ในขั้นนี้ผสู ้ อนจะมีบทบาทในการให้ความ คิดเห็นเพิ่มเติม ย้าประเด็นสาคัญ และสรุ ปหลักการ ความคิดรวบยอดที่ได้จากการทดลอง • 5. ขั้นประเมินผล • เมื่อการอภิปรายสรุ ปผลเสร็ จสิ้ นลง ผูส้ อนควรได้ ประเมินผลผูเ้ รี ยนในด้านต่างๆ และแจ้งให้ผเู ้ รี ยน ทราบผูเ้ รี ยนทราบเพื่อการปรับปรุ งแก้ไขในการ ทดลองที่จะมีข้ ึนในครั้งต่อไป เช่น ประเมินด้านการ ใช้เครื่ องมือ ด้านความละเอียดรอบคอบในการ ทดลอง ด้านการจดบันทึก ผลการทดลอง ด้านการ รายงานผล ด้านการให้ความร่ วมมือกับกลุ่ม เป็ นต้น 6


• วิธีการสอนแบบทดลองเป็ นวิธีการสอนที่มุ่งเน้นให้ นักเรี ยนเรี ยนรู้ดว้ ยการกระทาเป็ นประสบการณ์ตรง หรื อโดยการสังเกต เป็ นการนารู ปธรรมมาอธิบาย นักเรี ยนจะค้นหาข้อสรุ ปจากการทดลองนั้นด้วย ตนเอง อาจสอนเป็ นกลุ่มหรื อรายบุคคลก็ได้ การ ทดลองแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ การทดลองแบบ ไม่มีกลุ่มเปรี ยบเทียบ และการทดลองที่มีกลุ่ม เปรี ยบเทียบ ซึ่ งมีข้ นั ตอนการจัดการเรี ยนรู ้ ดังนี้ • 1. ขั้นเตรี ยม เป็ นขั้นของการกาหนดจุดประสงค์การ เรี ยนรู้เพื่อให้สอดคล้องตามหลักสูตร มาตรฐานการ เรี ยนช่วงชั้นหรื อผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง รวมทั้ง สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ จากนั้นจึงวางแผนการ ให้การเรี ยนรู้ดว้ ยการทดลอง มีการเตรี ยมวัสดุ สื่ อ อุปกรณ์ หรื อเอกสารต่างๆ ในการนี้ตอ้ งตรวจสอบ ประสิ ทธิภาพของสื่ อหรื ออุปกรณ์ที่จาเป็ นต้องใช้ใน การทดลองด้วย 7


• 2. ขั้นทดลอง เป็ นขั้นของการดาเนินกิจกรรมการ เรี ยนรู ้ เริ่ มต้นด้วยการนาเข้าสู่บทเรี ยนแจ้ง จุดประสงค์และเนื้อหาสาระการเรี ยนรู ้ และแบ่งกลุ่ม นักเรี ยนเป็ นกลุ่มย่อยตามที่ตอ้ งการ จากนั้นจึง ดาเนินการทดลองตามรู ปแบบที่กาหนดไว้ • 3. ขั้นเสนอผลการทดลอง เป็ นการนาเสนอผลการ ทดลองด้วยการสรุ ปขั้นตอนและผลการทดลอง รวมทั้งปั ญหาและข้อเสนอแนะ โดยกลุ่มของ นักเรี ยนเองหรื อผูส้ อนร่ วมกับนักเรี ยน

8


ข้ อดีของการสอนแบบทดลอง • 1.ผูเ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิจริ ง และสามารถสรุ ปผลการ ทดลองได้ดว้ ยตนเอง • 2. เร้าใจให้อยากเรี ยนรู้และค้นหาคาตอบ • 3.มีทกั ษะในการเรี ยนรู้ดว้ ยกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ ฝึ กความมีเหตุผล และมีระบบข้อจากัด ของการสอนแบบทดลอง • 4.ใช้เวลามากในการดาเนินกิจกรรมการทดลอง • 5.ต้องระมัดระวังการทดลองบางอย่างที่อาจเกิด อันตรายหรื อความผิดพลาดอุบตั ิเหตุ

9


ข้ อจากัด • 1. ไม่สามารถใช้ได้กบั ทุกบทเรี ยน • 2. ถ้าแบ่งนักเรี ยนเป็ นหลายกลุ่มผูส้ อนจะต้องเตรี ยม อุปกรณ์มาก • 3. ถ้าผูส้ อนไม่ควบคุม ผูเ้ รี ยนอาจจะเล่นสื่ อการเรี ยน ไม่พยายามค้นหาความจริ งจากการทดลอง 4. ถ้า บทเรี ยนนั้นยาว ผูเ้ รี ยนที่อ่อนจะไม่ประสบ ความสาเร็ จในการทดลอง

10


กระบวนการสอนแบบทดลอง • มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ • 1. ขั้นเตรี ยมการทดลอง • 1.1 กาหนดจุดประสงค์ ผูส้ อนต้องศึกษาหลักสูตร คู่มือครู หรื อแผนการสอนแล้วตั้งจุดประสงค์การ สอนให้ชดั เจนว่าต้องการให้ผเู ้ รี ยนเกิดพฤติกรรมแต่ ละด้านอย่างไรบ้างจากากรเรี ยนด้วยการลงมือ ทดลองปฏิบตั ิ • 1.2 วางแผนการทดลอง เป็ นขั้นที่ผสู ้ อนต้องลาดับ ขั้นตอนการสอนและเตรี ยมกาหนดกิจกรรมไว้ ล่วงหน้าว่าจะนาเข้าสู่บทเรี ยนอย่างไรให้ผเู ้ รี ยนได้ ทดลองตามลาดับขั้นอย่างไรบ้าง สรุ ปผลการทดลอง และเสนอผลตอนใด อย่างไร หรื อโดยวิธีใด เป็ นต้น • 11


• 1.3 จัดเตรี ยมวัสดุและเครื่ องมือ ตลอดจนแบบบันทึก ผลการทดลองและแบบแระเมินผล ผูส้ อนต้องเตรี ยม ไว้ให้พร้อม ให้มีจานวนมากพอเพียงกับจานวน นักเรี ยน และอยูใ่ นสภาพที่ใช้ • การได้ • 1.4 ตรวจสอบความถูกต้องและประสิ ทธิภาพของ เครื่ องมือ วัสดุที่ใช้ ผูส้ อนควรได้ทดลองใช้เครื่ องมือ ก่อนสอน เพื่อให้เห็นปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้า และเพื่อเป็ นประโยชน์ในการแนะนา ตักเตือน ผูเ้ รี ยนในขณะทดลอง • 1.5 เตรี ยมแบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยน ผูส้ อนต้องกาหนดกลุ่ม ผูเ้ รี ยนให้เหมาะสม ไม่ควรเป็ นกลุ่มใหญ่มาก เพื่อให้ ผูเ้ รี ยนทุกคนได้เรี ยนรู ้วธิ ีทดลองอย่างทัว่ ถึง การ แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนต้องสอดคล้องกับจานวนวัสดุ เครื่ องมือ อุปกรณ์ที่มีอยู่ 12


• 2. ขั้นทดลอง • 2.1 ขั้นนาเข้าสู่บทเรี ยน • เป็ นขั้นเร้าความสนใจ ผูส้ อนควรได้แจ้งจุดประสงค์ การทดลอง ขั้นตอน วิธีการทดลอง แนะนาการใช้ เครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์ให้ผเู้ รี ยนได้ทราบบทบาทของ ตน และให้ศึกษาคู่มือปฏิบตั ิการก่อนการลงมือ ทดลอง • 2.2 ขั้นทดลอง • ผูเ้ รี ยนเป็ นผูด้ าเนินการทดลอง โดยมีผสู้ อนคอยดูแล แนะนา ช่วยเหลือ ถ้าเป็ นการทดลองที่อาจก่อให้เกิด อันตรายได้ ผูส้ อนต้องควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด • 3. ขั้นเสนอผลการทดลอง • ผูเ้ รี ยนนาเสนอผลการทดลองและรายละเอียด ประกอบ เช่น โครงการทดลอง การเตรี ยมการ วิธีการทดลอง และผลที่ได้จากการทดลอง 13


• 4. ขั้นอภิปรายสรุ ปผล • ในขั้นนี้ผเู ้ รี ยนจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ตน ได้รับ เช่น บางกลุ่มอาจได้ผลการทดลองที่ คลาดเคลื่อนก็จะได้ช่วยกันวิเคราะห์หาสาเหตุ ผิดพลาดที่ข้ นั ตอนใดและมีแนวทางในการแก้ปัญหา อย่างไร ในขั้นนี้ผสู ้ อนจะมีบทบาทในการให้ความ คิดเห็นเพิ่มเติม ย้าประเด็นสาคัญ และสรุ ปหลักการ ความคิดรวบยอดที่ได้จากการทดลอง

14


• 5. ขั้นประเมินผล • เมื่อการอภิปรายสรุ ปผลเสร็ จสิ้ นลง ผูส้ อนควรได้ ประเมินผลผูเ้ รี ยนในด้านต่างๆ และแจ้งให้ผเู ้ รี ยน ทราบผูเ้ รี ยนทราบเพื่อการปรับปรุ งแก้ไขในการ ทดลองที่จะมีข้ ึนในครั้งต่อไป เช่น ประเมินด้านการ ใช้เครื่ องมือ ด้านความละเอียดรอบคอบในการ ทดลอง ด้านการจดบันทึก ผลการทดลอง ด้านการ รายงานผล ด้านการให้ความร่ วมมือกับกลุ่ม เป็ นต้น

15


เครื่ องมือที่ใช้ในการวัดการสอนแบบ วิธีการทดลอง • โดยทัว่ ไปแล้ว เครื่ องมือที่ใช้ในการวัดผลสามารถ แบ่งได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ประเภทที่ใช้ใน การประเมินพฤติกรรมการทางานซึ่ งเน้นที่ความ ถูกต้องของกระบวนการทางาน และประเภทที่ใช้ใน การประเมินคุณภาพของการปฏิบตั ิงาน เครื่ องมือ เหล่านี้มีหลายประเภท เช่น การใช้การสังเกตในการ เก็บข้อมูลผ่านแบบสังเกต แบบระเบียนพฤติการณ์ แบบตรวจสอบรายการ หรื อการตั้งคาถามให้ผเู ้ รี ยน อธิบายโดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แต่ละ แบบมีเป้ าหมายในการวัดที่ต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั พฤติกรรมที่วดั เมื่อพิจารณาธรรมชาติของเครื่ องมือ เหล่านี้ และ จุดมุ่งหมายของการใช้แล้ว สามารถจัด จาแนกประเภทของเครื่ องมือได้ ดังนี้ 16


• 1. เครื่องมือประเภทที่ใช้ ในการวัดกระบวนการ ปฏิบัติงาน • การวัดกระบวนการปฏิบตั ิงานเน้นที่ทกั ษะความสามารถ ในการทางานความถูกต้องของการปฏิบตั ิ ลาดับการ ทางาน วิธีการวัดที่มีความตรงคือการใช้การสังเกต ประเมินพฤติกรรมการทางาน เครื่ องมือที่ใช้ในการ สังเกตที่ใช้กนั มากได้แก่ แบบตรวจสอบรายการ ระเบียบ แสดงพฤติการณ์ มาตรประมาณค่า แผนภูมิการมีส่วน ร่ วม เป็ นต้น • 2. เครื่องมือประเภทที่ใช้ ในการวัดผลงานสาหรับการวัด คุณภาพของผลงานทีผ่ ู้เรียนทาส่ ง • ไม่วา่ จะเป็ น ผลงานรายงาน การทดลอง โครงงาน สามารถประเมินได้โดยใช้แบบประเมินหรื อแบบ ตรวจสอบคุณภาพ แบบประเมินดับกล่าวก็เหมือนกับ มาตรประมาณค่าโดยทัว่ ไป • เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินผลของการสอนแบบ ทดลอง 17


• การประเมินตามสภาพจริ ง เป็ นกระบวนการสังเกต การบันทึก และรวบรวมข้อมูลจากงานและวิธีการที่ ผูเ้ รี ยนทา • สรุปวิธีการสอนแบบทดลอง • วิธีสอนแบบทดลอง หมายถึง วิธีสอนที่ให้ผเู้ รี ยนได้ ลงมือปฏิบตั ิ ศึกษาค้นคว้าวิธีการทดลองเพื่อพิสูจน์ หลักการ ทฤษฎี ที่ผอู ้ ื่นได้คน้ พบไว้ วิธีสอนแบบนี้ มักใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์ เช่น ทดลองการเกิดเงา ทดลองการเพาะพืชด้วยเมล็ด ทดลองการสะท้อน ของแสง ทดลองว่าแสงเดินทางเป็ นเส้นตรง เป็ นต้น

18


บรรณานุกรม • http://innovation.kpru.ac.th/web 17/551121749/innovation/index. php/2014-02-04-04-38-32

19


วีธีการสอนแบบทดลอง  
วีธีการสอนแบบทดลอง  

This book is about experimental teaching. There are several steps in teaching.

Advertisement