Page 1


คานา บล็อก (blog) คือ เว็บไซต์ประเภทหนึ่ง ที่เจ้าของ หรือ Blogger สามารถบันทึกเรื่องราวของตนเองลงใน เว็บได้ตลอดเวลา นอกจากนี้แล้ว Blog ยังเป็นพื้นที่ให้ Blogger โพสต์ข้อมูล หรือใส่ความรู้ ประสบการณ์ รายงานเล่มนี้จัดขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูล หรือ หลักฐานการศึกษาและตกแต่งเว็บบล็อก ซึ่งได้แก่ google blogs ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนการสอนในวิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ (ARTI3319) โดย ผศ. ประชิด ทิณบุตร หากเนื้อหาในรายงานมีความผิดพลาดประการใด ผู้จักต้องขออภัย มา ณ ที่นี้ ด้วย นางสาว นุศรา สุนา ผู้จัดทา


สารบัญ เรื่อง

หน้า

การจัดและปรับแต่ง google blogspot

1-4

วิธีใส่ Tab เมนู บนส่วนหัวของหน้าเว็บ

5-6


การจัดและปรับแต่ง google blogspot Blogspot คือ เว็บไซต์ที่สามารถสร้างบล็อกขึ้นมาได้ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน แต่ข้อพิเศษชองมันคือ มีลุกเล่น ภาษา HTML ที่สามารถเพิ่มเติมหรือตกแต่งอะไรแปลกใหม่ลงไปได้ วิธีการแต่ง blogspot แบบง่ายๆ

1.

รูปแบบคือ การเพิ่มเติมหรือสามารถแก้ไขข้อความ คาอธิบายบล็อก ของเรา

2.

คือ Tabในหน้าบล็อกของเรา ซึ่งสามารถเพิ่ม gadget ได้ตามความต้องการ เช่นในรูป


3. บทความ ไว้สาหรับปรับแต่งบล็อกของเรา 4. บทความใหม่ คือ พื้นที่ไว้สาหรับเขียนข้อความ หรือนาข้อมูลที่เราสนใจมาใส่ในบล็อกของเรา 5. กาหนดค่า คือ การตกแต่งหน้าบล็อกของเรา โดยสามารถเลือกสีตามหัวข้อต่างๆ เลือก ธีม เพื่อใช้

ในบล็อกหรือปรับขนาดพื้นที่ต่างๆในหน้าบล็อกชองเรา ได้ตามความต้องการ


เมื่อคลิกเข้ามาในบทความใหม่

1. คือการเปลี่ยนข้อความเป็นภาษา HTML 2. คือเมื่อเราใส่ข้อความของเราเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราสามารถกดดูบล็อกของเราได้ทันที 3. คือฟ้อน หรือ แบบตัวอักษรที่มีให้เลือก 4. เลือกขนาดตัวอักษร 5. คือที่ปรับขนาดตัวอักษร ในแบบ หัวข้อ หรือ ข้อความส่วนย่อย 6. เลือกสีตัวอักษร 7. ที่ใส้ลิ้งจากเว็บอื่นหรือลิ้งต่างๆที่เราต้องการนามาใส่ลงบล็อกของเรา 8. ที่แนบรูปภาพลงมาในหน้าบทความของเรา 9. คือช่องใส่หัวข้อเวลาที่เราจะเผยแพร่ให้คนอื่นมองเห็น 10. ที่แสดงตัวอย่างบทความที่เราเขียนในหน้าเว็บบล็อก 11. คือช่องใส่ข้อความ หรือสิ่งที่เราสนใจลงไป เพื่อเผยแพร่ให้คนอื่นสามารถมาชม และสามารถเก็บ บทความไว้โดยที่ไม่เผยแพร่ก็ได้


ตัวอย่างหน้าบล็อกที่ใสข้อความ และ Tab ต่างๆที่เสร็จสมบูรณ์


วิธีใส่ Tab เมนู บนส่วนหัวของหน้าเว็บ 1. เข้ามาที่หน้าจัดการบล็อก เลือก หน้าเว็บ

2. เลือกหน้าเว็บใหม่


3. ปรับเปลี่ยนการ แสดงผลของ Tab

รายงาน blogger  

นางสาว นุศรา สุนา

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you