Page 1

ที่มา : www.missionbkk.com

41/81

วันทามารี ทามารีย......


ที่มา : www.missionbkk.com

42/81

วันทามารี ทามารีย......


ที่มา : www.missionbkk.com

43/81

วันทามารี ทามารีย......


ที่มา : www.missionbkk.com

44/81

วันทามารี ทามารีย......


ที่มา : www.missionbkk.com

45/81

วันทามารี ทามารีย......


ที่มา : www.missionbkk.com

46/81

วันทามารี ทามารีย......


ที่มา : www.missionbkk.com

47/81

วันทามารี ทามารีย......


ที่มา : www.missionbkk.com

48/81

วันทามารี ทามารีย......


ที่มา : www.missionbkk.com

49/81

วันทามารี ทามารีย......


ที่มา : www.missionbkk.com

พระสิริรุงโรจน แดพระบิดา และพระบุตร และพระจิต เหมือนในปฐมกาล บัดนี้ และทุกเมื่อตลอดนิรันดร อาแมน

50/81


ที่มา : www.missionbkk.com

ขอรําพึงที่ 4 พระเยซูเจาทรงลางเทาบรรดาศิษย

ภาวนาสําหรับทวีปโอเชเนีย (ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และหมูเกาะ) กาะ) ซึ่งรอคอยการเผยแพรพระวรสาร พระวรสาร กับชนชั้นรากหญาใหมากขึ้น 51/81


ที่มา : www.missionbkk.com

52/81

ขาแตพระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย... หลาย...


ที่มา : www.missionbkk.com

53/81

วันทามารี ทามารีย......


ที่มา : www.missionbkk.com

54/81

วันทามารี ทามารีย......


ที่มา : www.missionbkk.com

55/81

วันทามารี ทามารีย......


ที่มา : www.missionbkk.com

56/81

วันทามารี ทามารีย......


ที่มา : www.missionbkk.com

57/81

วันทามารี ทามารีย......


ที่มา : www.missionbkk.com

58/81

วันทามารี ทามารีย......


ที่มา : www.missionbkk.com

59/81

วันทามารี ทามารีย......


ที่มา : www.missionbkk.com

60/81

วันทามารี ทามารีย......


ที่มา : www.missionbkk.com

61/81

วันทามารี ทามารีย......


ที่มา : www.missionbkk.com

62/81

วันทามารี ทามารีย......


ที่มา : www.missionbkk.com

พระสิริรุงโรจน แดพระบิดา และพระบุตร และพระจิต เหมือนในปฐมกาล บัดนี้ และทุกเมื่อตลอดนิรันดร อาแมน

63/81


ที่มา : www.missionbkk.com

ขอรําพึงที่ 5 พันธกิ ธกิจการสงบรรดาศิษยไปทั่วโลก

ภาวนาสําหรับทวีปเอเชีย เพื่อความมีชีวิตชีวา และความเปนหนุมสาว จะไดกระชุมกระชวยขึ้น 64/81


ที่มา : www.missionbkk.com

65/81

ขาแตพระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย... หลาย...


ที่มา : www.missionbkk.com

66/81

วันทามารี ทามารีย.... ..


ที่มา : www.missionbkk.com

67/81

วันทามารี ทามารีย.... ..


ที่มา : www.missionbkk.com

68/81

วันทามารี ทามารีย.... ..


ที่มา : www.missionbkk.com

69/81

วันทามารี ทามารีย.... ..


ที่มา : www.missionbkk.com

70/81

วันทามารี ทามารีย.... ..


ที่มา : www.missionbkk.com

71/81

วันทามารี ทามารีย.... ..


ที่มา : www.missionbkk.com

72/81

วันทามารี ทามารีย.... ..


ที่มา : www.missionbkk.com

73/81

วันทามารี ทามารีย.... ..


ที่มา : www.missionbkk.com

74/81

วันทามารี ทามารีย.... ..


ที่มา : www.missionbkk.com

75/81

วันทามารี ทามารีย.... ..


ที่มา : www.missionbkk.com

พระสิริรุงโรจนแดพระบิดา และพระบุตร และพระจิต เหมือนในปฐมกาล บัดนี้ และทุกเมื่อตลอดนิรันดร อาแมน 76/81


ที่มา : www.missionbkk.com

เพลงราชินีแหงสายประคํา

1. ราชินีแหงสายประคําศักดิ์สิทธิ์ องคพระจิตอยูชิดในวิ ในวิญญา ทรงเปยมลนดวยหรรษ ยหรรษทาน ทาน มารดาแหงพระเจา พรหมจารีที่รักและทรงเมตตา ที่พึ่งพาหลบภัยของเราคนบาป ทรงสั่งสอนใหสวดค่ําเชา สายประคํานําชีวา * วันทามารีอา วันทามารีอา วันทามารีอา 77/81


ที่มา : www.missionbkk.com

เพลงราชินีแหงสายประคํา

2. ราชินีแหงสายประคําประเสริฐ งามบรรเจิดจิตเพริศพิไลแพรวพราย ความมลทินไมมีกล้ํากลาย ขอถวายพร โดยอาศัยซึ่งสายประคําสูงสง จะมั่นคงสวดทุกวันเวลา ทดแทนชดเชยบาปชั่วชา เพื่อสันติในโลกา * วันทามารีอา วันทามารีอา วันทามารีอา 78/81


ที่มา : www.missionbkk.com

เพลงราชินีแหงสายประคํา

2. ราชินีแหงสายประคําประเสริฐ งามบรรเจิดจิตเพริศพิไลแพรวพราย ความมลทินไมมีกล้ํากลาย ขอถวายพร โดยอาศัยซึ่งสายประคําสูงสง จะมั่นคงสวดทุกวันเวลา ทดแทนชดเชยบาปชั่วชา เพื่อสันติในโลกา * วันทามารีอา วันทามารีอา วันทามารีอา 79/81


ที่มา : www.missionbkk.com

บทวันทาพระราชินี วันทา พระราชินี พระแมผูทรงเมตตากรุณา ทรงเปนชีวิต ความออนโยน และความหวังของลูกทุกคน ลูกผูเปนลูกหลาน ที่ถูกเนรเทศของเอวา ขอวันทา รองหาพระแม ถอนใจคร่ําครวญ ร่ําไหในเหวน้ําตานี้ โปรดเถิดพระแม ผูทรงชวยเหลือเกื้อกูลลูก โปรดทอดพระเนตรเมตตามายังลูก และเมื่อชีวิตเนรเทศนีผ้ านพนไปแลว โปรดแสดงใหลูกเห็นพระเยซูพระบุตรผูทรงไดรับพระพร ขาแตพระแมผูเมตตากรุณา พระแม ผ โ  ู อบอ อ มอารี มา มารี รี ย พ พรหมจารี  รหมจารี ผ ม  ู พ พระทั ี ระทั ย อ อ นโยน 80/81


ที่มา : www.missionbkk.com

พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจา ทรงพระเมตตาเทอญ ดวงหทัยอันนิรมลของพระแมมารี ารีย ชวยวิงวอนเทอญ นักบุญและบุญราศีทั้งหลายของพระเจา ชวยวิงวอนเทอญ

เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตร และพระจิต อาแมน 81/81

การสวดสายประคำธรรมทูตช่วงที่2 [โหมดความเข้ากันได้]  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you