Page 1

ศีลศักดิ์สิทธิ์ แหงการเริ่มตนชีวิตคริสตชน (ตอนที่1) ศีลลางบาป ดังที่ไดทราบมาบางแลววา ศีลลางบาปเปนเสมือนบานประตูบานแรกที่จะนําเราใหเขามาเปนคริสตชน ที่สมบูรณ มีความจําเปนอยางยิ่งตามกฎหมายของพระศาสนจักร จากขอความเชื่อที่บอกวามนุษยเราเกิดมามีบาปกําเนิดติดตัวมาดวยทุกคน และเมื่อโตขึ้นรูความแลวก็ ไดกระทําผิดกระทําบาปดวยตัวเองอีกมากมายพระเยซูคริสตเจาทรงตั้งศีลลางบาปขึ้นเพื่อชําระลางใหมนุษย พน จากบาปกําเนิดและบาปที่ทําเองดวย มีความหมายถึงการทําใหเกิดใหมอีกครั้งหนึ่งในความเปนหนึ่งเดียวกับพระ เปนเจา ใหมีชีวิตใหม ศีลลางบาปจึงมีอํานาจแหงการลบลางบาปทั้งหมดโดยสิ้นเชิง ผูรับกลายเปนสมาชิกของพระศาสน จักรโดยสมบูรณ และทําใหสามารถรับศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ได ดังที่ไดกลาวไปแลว ถาจะเปรียบศีลลางบาปกับศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ศีลลางบาปเปรียบเหมือนประตูหนาบานที่ทุกคนในบาน จะตองผานเขามาเปนอันดับแรก เพื่อเขาไปยังหองตางๆ (ศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ) ภายในบาน ดังนั้น ศีลลางบาปจึงเปน เงื่อนไขจําเปนที่ทุกคนจะตองรับกอนที่จะไดรับศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ การเปนคริสตชนจึงจําเปนตองรับศีลลางบาปเสมอ ศีลลางบาปนี้จะทําใหมนุษยมีชีวิตเปนหนึ่งเดียวกับ พระเปนเจา หรือ ที่เราเรียกวา “มีชีวิตพระ” อันหมายถึง การเปนอวัยวะของพระเยซูคริสตเจาและพระศาสนจักร อยางแทจริงและศีลลางบาปจะทําไหเราไดรับการประทับตราอันไมรูเลือนในชีวิต คือ เราจะเปนคริสตชนตลอดไป แมภายหลังเราอาจจะหลงลืมพระเปนเจาไปก็ตาม ศีลลางบาปจึงเปนศีลศักดิ์สิทธิ์ที่รับไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น ดังที่ไดเคยกลาวไปแลววา ศีลศักดิ์สิทธิ์มีองคประกอบสําคัญ คือ เครื่องหมายภายนอก และ บท ภาวนาประจําศีล สําหรับศีลลางบาปเครื่องหมายภายนอกที่สําคัญก็คือ การเทน้ําบนศีรษะของผูรับศีล และ ประกอบกับบทภาวนาวา “...ขาพเจาลางทาน เดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต” การกระทําดังกลาว เปนเครื่องหมายของการชําระลาง เพราะน้ําคือสิ่งที่ใชชําระลางความสกปรกใหหมดไป มีความหมายลึกลงไปถึง การชําระชีวิต (ทั้งกายและวิญญาณ) ของผูรับศีลใหปราศจากบาปและความผิดตางๆ ใหมีชีวิตพนจากความตาย ฝายวิญญาณ ดังที่ไดกลาวไปแลว


สาระบางประการที่จําเปนตองรูเกี่ยวกับศีลลางบาป 1. ผูโปรดศีลลางบาป โดยปกติจะเปนพระสงฆ แตในกรณีจําเปนอาจเปนคริสตชนคนใดคนหนึ่งก็ได โดยใหถือ ตามความเหมาะสม เชน ไมมีพระสงฆก็อาจจะเปน นักบวช บราเดอร ซิสเตอร ครูคําสอน หรือ สัตบุรุษที่ศรัทธา เปนที่นับถือของสังคม แตตองเปน คริสตชนคาทอลิก ดวยและตองมีความตั้งใจจริงๆ ที่จะโปรดศีล ลางบาป 2. ผูรับศีลลางบาป เราแยกแยะผูรับศีลลางบาปไดเปน 2 ประเภท คือ ก. ผูที่เปนทารก หมายถึง เด็กที่เกิดมาในครอบครัวคาทอลิก เมื่อเขาแข็งแรงแลว (โดยประมาณ 3 เดือน) บิดามารดาจะตองนําเขาไปขอรับศีลลางบาปกับพระสงฆ เพราะหนาที่สําคัญประการหนึ่งในฐานะบิดา-มารดา เมื่อโตขึ้นเราเรียกเด็กๆ เหลานี้วา “คริสตังนอน” สาเหตุก็มาจากการที่มีคนอุมมาใหลางบาปหรือ นอนรับศีลลาง บาปนั่นเอง ข. ผูที่เปนผูใหญ (รูความแลว) โดยปกติเมื่อเด็กๆ ที่โตขึ้นมาจนรูความแลว เขาจะตองเรียนคําสอน ตอง ปฏิบัติศาสนกิจ คือ สวดภาวนา รวมพิธีกรรมไดดวยตัวเอง ตองมีความเชื่อตามที่พระศาสนจักรสอน ซึ่งสรุปอยู ใน “บทขาพเจาเชื่อในพระเจา” และตัวสินใจดวยตัวเองที่จะรับศีลลางบาป เราเรียกคริสตชนคาทอลิกประเภทนี้ วา “คริสตังยืน” สาเหตุก็เพราะเขาเดินเขาไปลางลาปดวยตัวของเขาเอง หรือ เขาใจงายๆ คือ ยืนรับศีลลางบาป 3. พอ-แมอุปถัมภ (พอแมทูนหัว) พระศาสนจักรเรียกรองใหผูรับศีลลางบาปทุกคนตองมีพอ-แมอุปถัมภ คือ ตองมีผูคอยดูแลแนะนําใหผูรับศีลลางบาปเติบโตขึ้นในความเชื่อและการเปนคริสตชนคาทอลิกที่ดี โดยปกติจะ เปนเพศเดียวกับผูรับศีลลางบาป และ อายุมากกวาผูรับศีลลางบาปพอสมควร ทั้งนี้ เพื่อจะไดสามารถดูแลชี้แนะ ลูกทูนหัวของตนได และปองกันปญหาชูสาวที่อาจจะเกิดขึ้นได การเลือกพอ-แมอุปถัมภจึงควรเปนผูที่รูจักมัก คุนและเปนที่เคารถนับถือของผูรับศีลดวย เปนผูที่มีความเชื่อ ความศรัทธา สามารถเปนแบบอยางที่ดีแกคนอื่น ได 4. ชื่อนัก บุญประจําตัว เวลารับศีล ลางบาป ทุก คนจะตองเลือกนัก บุญองคใดองคห นึ่ง เปน ชื่อนัก บุญ ประจําตัว ถาเปนทารกบิดา-มารดาหรือผูใหญจะเปนคนเลือกให หรือ ถาผูลางบาปเปนผูใหญ อาจจะเลือกดวย ตัวเอง โดยศึกษาประวัติของนักบุญที่ตนชื่นชอบและเปนแบบอยางสําหรับตนเองก็ยิ่งดี โดยปกติก็จะเลือกนักบุญ ที่เปนเพศเดียวกับตนเอง แตพระศาสนจักรก็มิไดหามเลือกนักบุญที่เปนเพศตรงขามกับตนเอง ที่สําคัญเขาตองรู จักรประวัติของทานนักบุญประจําตัวของตนเองอยางดี เพื่อเลียนแบบอยางและปฏิบัติตามคําสั่งสอนของทาน 5. ทะเบียนลางบาป ผูที่รับศีลลางบาปแลวทุกคนตองไดรับการบันทึกประวัติและสถานภาพไวที่วัดของตนและ ถือเปนหลักฐานสําคัญในการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ตางๆ เราจึงถูกเรียกรองใหนําใบสําเนาศีลลางบาป ไปแสดงและตอง มีอายุไมเกิน 6 เดือน ทังนี้เพราะเหตุผลดังที่ไดกลาวไปเบื้องตนแลว


6. พิธีอื่นๆ ที่แทนศีลลางบาป ในกรณีที่จําเปนจริงๆ ที่ไมสามารถจะรับศีลลางบาปได ยังมีพิธีที่ถือวาเปน เสมือนศีลลางบาปได คือ ก. พิธีลางบาปดวยเลือด คือ การเปนมรณสักขี เชน คนหนึ่งมีความเชื่อในพระเปนเจาแลว แตไมมีโอกาสรับ ศีลลางบาปแบบธรรมดา ถูกทํารายและตายยืนยันความเชื่อ ข. พิธีลางบาปดวยความปรารถนา คือ การแสดงเจตนาความรัก ความเชื่อในพระเปนเจาอยางมั่นคง และ ไมมีโอกาสรับศีลลางบาป อยูในสถานะกําลังจะตาย แตหาผูโปรดศีลไมได เชน เรือกําลังจะจม เครื่องบินกําลังจะ ตก ฯลฯ ศีลลางบาปเปนศีลศักดิ์สิทธิ์ที่สําคัญที่ทุกคนจะตองเอาใจใสและกระทําใหดีที่สุด ใหถูกตองตามคํา สอนของพระศาสนจักร ทุกคนในที่นี้หมายถึงบรรดาผูอภิบาล พระสงฆ ครูคําสอน บิดา-มารดา ผูปกครอง และ ผูรับศีลฯ เอง เพราะดังที่ไดกลาวมาแลววาเปนเสมือนประตูหนาบาน ที่จะทําใหเราเขาในหองตางๆ ภายในบานได ใหเราไดรับพระพรที่จําเปนของชีวิตตามมาอีกมากมาย ที่มา : หนังสือ หลักธรรมคําสอนคาทอลิก (คุณพอวุฒิเลิศ แหลอม)

ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นชีวิตคริส  
ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นชีวิตคริส  
Advertisement