Page 1

ท่องเที่ยว เกาะพีพี


เกาะพีพ ี หรือหมูเ่ กาะพีพ ี เป็ นอัญมณีเลอค่าแห่งทะเลอัน ดามัน ทีใ่ นวันนีโ้ ด่งดังติดอันดับแหล่งท่องเทีย ่ วยอดนิยมของ โลก ด ้วยความงดงามของเวิง้ อ่าวคูข ่ องอ่าวต ้นไทรและอ่าวโละ ดาลัมอันโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ บวกกับทะเลในสเี ขียวมรกต สวยใส ทีโ่ อบล ้อมหาดทรายขาวนวลละเอียดราวแป้ งของอ่าว ี น ั นานาพันธุ์ มาหยา พร ้อมแนวปะการังและสรรพชวี ต ิ หลากสส ในโลกใต ้ทะเล สงิ่ เหล่านีค ้ อ ื แม่เหล็กทีด ่ งึ ดูดให ้นั กเดินทางนั บ ล ้านชวี ต ิ จากทั่วทุกมุมโลกหลัง่ ไหลมายังหมูเ่ กาะเล็กๆ แห่งนี้ ั ผัสให ้เห็นกับตาตัวเองว่า หมูเ่ กาะพี เพือ ่ จะมาเยีย ่ มเยือนและสม พีนัน ้ งดงามสมกับทีเ่ คยได ้รับการยกย่องว่าเป็ นเกาะทีส ่ วยงาม ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก และคูค ่ วรกับทีไ่ ด ้ฉายาว่า “มรกต แห่งอันดามัน สวรรค์เกาะพีพ”ี เพียงไร


เกาะพีพเี ป็ นหมูเ่ กาะกลางทะเลอันดามันของไทย ตัง้ อยูใ่ น เขตอาเภอเมืองฯ จังหวัดกระบี่ อยูห ่ า่ งจากอาเภอเมืองฯ 42 กิโลเมตร เป็ นสว่ นหนึง่ ของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมูเ่ กาะพีพ ี ประกอบด ้วย 2 เกาะใหญ่ คือ เกาะพีพด ี อนและ เกาะพีพเี ล และมีเกาะขนาดเล็กอยูใ่ กล ้เคียงอีก 4 เกาะ คือ เกาะยูง เกาะไม ้ไผ่ เกาะบิดะนอก และเกาะบิดะในเล่ากันว่าแต่ เดิมนั น ้ ชาวเลเรียกหมูเ่ กาะนีว้ า่ “ปูเลาปิ อาปี ” คาว่า “ปูเลา” แปลว่าเกาะ คาว่า “ปิ อาปี ” แปลว่าต ้นไม ้ทะเลชนิดหนึง่ จาพวก ั ้ ๆ ว่า “ต ้นปี ปี” แล ้วจึงเพีย แสมและโกงกาง ซงึ่ ต่อมาเรียกสน ้ น ี งเป็ น “พีพ”ี ในทีส เสย ่ ด ุ ศูนย์กลางของหมูเ่ กาะพีพอ ี ยูท ่ เี่ กาะพีพ ี ดอน โดยมีอา่ วต ้นไทรเป็ นทีต ่ งั ้ ของท่าเรือเกาะพีพ ี มีทพ ี่ ักและ ร ้านค ้าต่างๆ ตัง้ อยูห ่ นาแน่น และมีสงิ่ อานวยความสะดวกครบ ครัน นั กท่องเทีย ่ วสามารถเดินเท ้าจากอ่าวต ้นไทรขึน ้ ไปยังจุด ชมวิวบนยอดเขาความสูง 180 เมตร จากระดับน้ าทะเลปาน กลาง ทีม ่ องเห็นเวิง้ อ่าวคูข ่ องอ่าวต ้นไทรและอ่าวโละดาลัมอัน สวยงามและโด่งดังไปทั่วโลกได ้นอกจากเวิง้ อ่าวคูแ ่ ล ้ว ทีเ่ กาะพี ี รกตและอ่าวมาหยาทีง่ ดงามโดดเด่นอยูใ่ น พีเลยังมีทะเลในสม ื่ เสย ี งไปทั่วโลกจากภาพยนตร์ อ ้อมกอดของเขาหินปูน และมีชอ เรือ ่ งเดอะบีช ทีม ่ าใชอ่้ าวมาหยาเป็ นสถานทีถ ่ า่ ยทา นอกจากนี้ บริเวณเกาะพีพเี ลยังเป็ นจุดดาน้ าตืน ้ และน้ าลึกทีส ่ วยงามและ เป็ นทีน ่ ย ิ มแห่งหนึง่ ด ้วย


เกาะพีพน ี ัน ้ อยูใ่ กล ้กับภูเก็ตและกระบี่ ดังนัน ้ การเดินทางไปเกาะพี พี เป้ าหมายแรกจึงต ้องไปทีภ ่ เู ก็ตหรือกระบีก ่ น ั ก่อนแล ้วต่อเรือเฟอรี่ หรือสปี ดโบ๊ทไปเกาะพีพี การเดินทางไปภูเก็ตและกระบี่ ่ นต ัว  รถยนต์สว ้ เริม ่ ต ้นจากกรุงเทพฯ ใชทางหลวงหมายเลข 4 ไปทาง เพชรบุรี ประจวบคีรข ี ันธ์ ชุมพร พังงา และ ภูเก็ต ระยะทางรวม 930 กิโลเมตร ้ ้ ใชเวลาเดิ นทางประมาณ 10 ชวั่ โมง หรืออีกเสนทาง เมือ ่ ถึงจังหวัด ้ ชุมพรให ้ใชทางหลวงหมายเลข 41 ไปทางอาเภอหลังสวน ไชยา ่ ระบี่ ระยะทาง เข ้าสุราษฎร์ธานี ไปทางอาเภออ่าวลึก แล ้วมุง่ หน ้าสูก ประมาณ 814 กิโลเตร ประมาณ 9 ชวั่ โมง  เครือ ่ งบิน ้ เป็ นการเดินทางทีส ่ ะดวกทีส ่ ด ุ มาลงทีก ่ ระบี่ ใชเวลาเดิ นทางแค่ 2 ชวั่ โมง  รถโดยสารประจาทาง สาหรับขาลุย หรือผู ้ทีต ่ ้องการประหยัดค่าใชจ่้ ายในการเดินทาง สามารถขึน ้ รถได ้ทีส ่ ถานีขนสง่ สายใต ้ มี 2 บริษัทคือ บริษัทขนสง่ ้ จากัด และ ลิกไนท์ทัวร์ ใชเวลาเดิ นทาง 12 ชวั่ โมง  การเดินทางดดยทางเรือ


เรือโดยสาร การเดินทางบนเกาะพีพี เกาะพีพเี ป็ นเกาะทีไ่ ม่ใหญ่มากนัก จึงไม่ม ี รถยนต์ หรือมอเตอร์ไซต์ไว ้ให ้เชา่ เหมือนเกาะ อืน ่ จะมีก็เพียงจักรยานให ้ปั่ นกันรอบเกาะ เท่านัน ้ หรืออาจมีรถสองแถวอยูบ ่ ้าง สว่ นการ เดินทางไปหาดต่างๆ บนเกาะจะเลือกไปทาง เรือก็สะดวกเหมือนกัน เรือหางยาวรับจ ้างมีอยู่ ตลอดชายหาดอ่าวต ้นไทรและอ่าวโละดาลัม ราคาก็แตกต่างกันไปตามระยะทาง เริม ่ กัน ตัง้ แต่ 100 บาท


้ ท่าเรือทีเ่ ราจะแนะนาต่อไปนีถ ้ อ ื ว่าสะดวกและเป็ นทีน ่ ย ิ มใชมาก ทีส ่ ด ุ  เรือจากกระบีไ ่ ปเกาะพีพ ี o ท่าเรือคลองจิหลาด ้ การมากทีส ถือว่าเป็ นท่าเรือทีม ่ ค ี นเลือกใชบริ ่ ด ุ เพราะว่า สะดวกสบาย บริการดี และปลอดภัย สร ้างโดย ททท. เป็ น ั ้ ติดแอร์ทงั ้ ลา ท่าเรือคลองจิหลาดอยูใ่ น เรือโดยสาร 2 ชน บริเวณตัวเมืองกระบี่ มีบริษัทฯ ให ้บริการ เดินเรือ 2 บริษัทคือ พีพ ี แฟมิล ี่ และ ชาวเกาะ  เวลาเดินเรือ  กระบี่ - เกาะพีพ ี  บริษัท ชาวเกาะ 10.00 - 11.30 น.  บริษัท พีพ ี แฟมิล ี่ 15.00 16.30 น.  เกาะพีพ ี - กระบี่  บริษัท พีพ ี แฟมิล ี่ 9.00 10.30 น.  บริษัท ชาวเกาะ 14.00 - 15.30 น. ้ วลาเดินทาง  ใชเ ั่ โมง 30 นาที (เรือจอดทีท  1 ชว ่ า่ เรือต ้นไทร เกาะพีพ)ี  ค่าโดยสาร  350 บาท ต่อคน  เรือจากภูเก็ ตไปเกาะพีพ ี o ท่าเรือร ัษฎา อยูใ่ นบริเวณตัวเมืองภูเก็ต ใครจะไปเกาะพีพแ ี ต่สะดวกมา ขึน ้ เรือทีภ ่ เู ก็ตก็ต ้องมาทีท ่ า่ เรือนี้ มีเรือของหลายบริษัทฯ ไว ้คอยให ้บริการ  เวลาเดินเรือ  ภูเก็ ต - เกาะพีพ ี  เวลา 8.30 - 10.00 น.


เวลา 13.30 - 15.00 น.  เวลา 14.30 - 16.00 น.  เกาะพีพ ี - ภูเก็ ต  เวลา 9.00 - 10.30 น.  เวลา 14.30 - 16.00 น. ้  ใชเวลาเดิ นทาง 1 ชวั่ โมง 30 นาที (เรือจอดทีท ่ า่ เรือต ้นไทร เกาะพีพ)ี  ค่าโดยสาร 350 บาท ต่อคน 

แผนทีการเดิ ่ ารเดินทางเกาะพีพ ี ก


หมู หมูเ่ เ่ กาะพี กาะพีพ พี ี


กิจกรรมและแหล่งท่องเทีย ่ ว สารวจ-ท ัวร์รอบเกาะ เป็ นกิจกรรมแรกทีห ่ ลายๆคน เลือกทีจ ่ ะทา คือไปสารวจตามหาดต่างๆ หรือนั่งเรือไป ทัวร์ทก ุ เกาะ อย่างเกาะไผ่ เกาะยูง อ่าวมาหยา ชม ทัศนียภาพทีส ่ วยงามของหมูเ่ กาะพีพ ี

จุดชมวิว


ฤดูกาลท่องเที่ยวหมู่เกาะพีพี ชว่ งทีเ่ หมาะสมทีส ่ ด ุ ในการมาเทีย ่ วหมูเ่ กาะ พีพจ ี ะอยูใ่ นชว่ งเดือน พฤศจิกายน ไปจนถึง ่ ว่ งฤดูทอ เดือน เมษายน ถ ้าไม่ใชช ่ งเทีย ่ วเกาะ พีพก ี ็ยงั มีอากาศอบอุน ่ ไม่ถงึ กับไม่น่าเทีย ่ วแถม รีสอร์ทก็ยงั ถูกลงอีก แต่อาจจะมีฝนชุกอยูบ ่ ้าง ในชว่ งเดือนสงิ หาคม ถึง เดือนตุลาคม


ท่องเที่ยวเกาะพีพี  

เชิญชวนท่องเที่ยว

Advertisement