Page 1

ดอกกระเจียวบานที่ชัยภูมิ


อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม :: ตงอยู ั้ บ ่ ริเวณเทือกเขาพ ังเหยในเขต ั ภูม ิ จากกรุงเทพฯ ใช ้ ต.บ ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชย ้ ั บาดาล ต่อด ้วยทางหลวงหมายเลข เสนทางสระบุ ร ี - ชย ้ ั บาดาล - เทพสถิต - ชย ั ภูม ิ 205 เสนทางช ย ก่อนถึงอาเภอ ้ อไปป่ าหินงาม เทพสถิต จะมี ทางแยกซายมื ้ อีก 29 กิโลเมตร หากเดินทางเสนทางจาก จ. ี า ก็จะใชเส ้ นทางนครราชส ้ ี า - เพชรบูรณ์ นครราชสม ม โดย ่ าเภอเทพ จะวิง่ ผ่าน ต.หนองบัวโคก ผ่านบ.คาปิ ง เข ้าสูอ สถิต และเลีย ้ วขวาบริเวณ สามแยกเพือ ่ จะไปใน ้ ั ใหญ่ เสนทาง เทพสถิต - ซบ และหากท่านมาจากตัว เมือง ั ภูม ิ ก็ต ้องใชเส ้ นทาง ้ ั ใหญ่ - เทพสถิต ชย ระเหว - ซบ เมือ ่


ั ใหญ่จะถึงทางแยกขึน ออกจากตัว กิง่ อ.ซบ ้ อุทยานฯ ก่อนทีจ ่ ะ ถึง อ.เทพสถิต...

แหล่งท่องเทีย ่ วทีส ่ าค ัญใน อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม << ป่ าหินงาม >> "ป่ าหินงาม" หรือ (ลานหิน งาม) อยูท ่ างทิศตะวันตกของทีท ่ าการอุทยานฯ ทั่วบริว เวณเรียงรายไปด ้วยหินก ้อนน ้อย ใหญ่ รูปร่างแปลก ๆ มากมายในพืน ้ ทีก ่ ว่า 10 ไร่ เป็ นลานหินซงึ่ เกิดจากการ กัดเซาะดิน และเนือ ้ หินทรายมานานนับลานปี วาง ั ซอน ้ เรียงรายสลับซบ อยูเ่ ต็มลานบ ้างก็มรี ป ู รา่่าง เหมือนกับถ ้วยฟุตบอลโลก บ ้างก็เหมือนกบเรด ้า และ


รูปต่าง ๆ แล ้วแต่จะ จินตนาการ แต่เมือ ่ ดูแล ้วชวนให ้เกิด ความเพลิดเพลินใจเป็ นยิง่ นัก...

<< ทุง ่ ดอกกระเจียว >> "ทุง่ ดอกกระเจียว" เกิดจากดอกกระเจียว ป่ า หลากหลายสายพันธุ์ ทีพ ่ ร ้อมใจกันขึน ้ รายรอบ ้ น บริเวณ ของอุทยานฯและจะมีอยูบ ่ ริเวณหนึง่ ใชพื ้ ที่ หลายไร่ ทีจ ่ ะมีดอกกระเจียวขึน ้ อย่างหนาแน่นจน ี มพูปน กลายเป็ นทุง่ ซงึ่ เวลามองดูก็จะเห็นเป็ นสช ั้ ขาว และมีสเี ขียวของลาตนและก ้านใบเป็ นสเี ขียวสด


ประกอบกับสเี ขียว ของหญ ้าที ขึน ้ มาแซม ทาให ้ทุง่ กระเจียว เขียวขจี สวยงามเหมือนกับทุง่ ใน ทรวงสวรรค์เลย โดย ในชว่ งฤดูฝน เริม ่ ต ้นเดือน มิถน ุ ายน ถึง ปลายเดือน กรกฎาคม ของทุก ๆ ปี ต ้น กระเจียวจะออก ดอกสวยงาม ตระการตาไปทัว่ ผืนป่ า จัดได ้ว่า เป็ น "นางเอกของอุทยานฯ" ก็ ว่าได ้ ทัง้ นีเ้ พราะดอกกระเจียว จะ ี จากใน ไม่มใี ห ้เห็นเลยนอกเสย ชว่ งเวลาทีว่ า่ นีเ่ ท่านัน ้ ...

<< จุดชมวิวสุด แผ่นดิน >> "สุดแผ่นดิน" อยูท ่ างด้าน ทิศเหนือของทีท ่ าการอุทยานฯ เป็นแนวหน้าผาและ ชะง่อนหิน เป็นจุดสูงสุดบนเทือกเขา พ ังเหย สูงจาก ระด ับนา้ ทะเลประมาณ 846 เมตร เกิดจากการด ันต ัวของ แผ่นดินภาคกลาง (ฉานไทย) ซุกเข้าไปใต้แผ่นดิน อีสาน (อินโต - ไซน่า) ทาให้เกิดแผ่นดินทีย ่ กต ัวสูง ั เรียกว่า "สุดแผ่นดิน" คือเขตรอยต่อของ 3 ภาคอ ัน ชน ได้แก่


ี ทางอุทยานฯ เป็นเขตของ จ. 1. แผ่นดินซก ั ม ิ (ภาคอีสาน) ชยภู ี ทางตะว ันตกของอุทยานฯ เป็น 2. แผ่นดินซก เขตของ จ.ลพบุร ี (ภาคกลาง) ี ทางเหนือของอุทยานฯ เป็นเขต 3. แผ่นดินซก ของ จ.เพชรบูรณ์ (ภาคเหนือ)ซงึ่ มีความสวยงาม อากาศ เย็นสบาย และในตอนเชา้ ๆ จะมีกลุม ่ หมอกลอยผ่านหน้า เราไป เหมือนก ับหยอกเย้าก ับผูม ้ าเยือนเลย


ใกล ้ถึงหน ้า "เทศกาล ท่องเทีย ่ วดอกกระเจียว ื่ ชม บาน" ประจาปี 2554 แล ้วนะครับ เหลืออีกไม่กวี่ ัน ทีเ่ ราจะได ้ชน ความสวยงามของดอกกระเจียว ซงึ่ จะ่็บานสะพรั่ง สวยงามจริง ๆ ื่ ชม ความงามของสถานที่ ครับ...ผมก็เป็ นอีก คนหนึง่ หล่ะ ทีช ่ น ้ ท่องเทีย ่ ว แห่งนี้ มาเป็ นระยะเวลาชานานโข ปี นี้ ถ ้าฝน ฟ้ า ตกต ้อง ตามฤดูกาล ทีม ่ ันควรจะเป็ น เหล่าบรรดาเจ ้าดอกกระเจียวน ้อยใหญ่ซงึ่ กบดานอยูใ่ ต ้พืน ้ แผ่นดินนับแรมปี ก็จะมีโอกาสโผล่ขน ึ้ มาอวด โฉมอัน สะโอดสะอง ยังกะมิสไทยแลนด์ยน ู เิ วิรด ์ ทีก ่ าลังจะ ่ เจ ้า ประกวด กันเลยทีเดียวยิงิ่ ถ ้าฝนตกชุกหน่อย พืน ้ ดินเปี ยกชุม ดอกกระเจียวทีแ ่ สนสวยของเราก็จะขึน ้ เยอะเต็มท ้องทุง่ เลย มองไป ี มพูแกมขาว สวยอย่าบอกใคร ทางไหนก็จะมีแต่สเี ขียวชะอุม ่ และสช ้ ั นิดนึง แต่เจ ้า เลย ถึงแม ้ว่าปี กลาย ดอกกระเจียว จะ มาชาไปซ ก ่ ยันดอกออกมาให ้เราๆ ท่านๆ ได ้ยล ดอก กระเจียวก็เริม ่ ทะยอยชูชอ โฉมกันแล ้ว และสาหรับ ท่านใด ทีย ่ ังไม่เคยมาเยีย ่ มเยือนทุง่ ดอก กระเจียวธรรมชาติแ่ ้ห่งเดียว ในโลกปี นีก ้ ็อย่าพลาดนะครับ ิ ใจชา้ ท่านอาจจะพลาด โอกาสดี ๆ ทีห ตัดสน ่ นึง่ ปี จะมีแค่ครัง้ เดียว เท่านัน ้ ทีอ ่ ท ุ ยานแห่งชาติป่าหินงาม และอุทยานแห่งชาติไทรทอง ซงึ่ ทัง้ สองที่ ก็ม ี ความ แตกต่างกันไปใครชอบความสะดวก


แผนทีท ่ อ ่ งเทีย ่ วทุง ่ ดอกกระเจียวบาน


้ ทางการเดินทาง เสน ้ รถยนต์จากกรุงเทพฯ ถึง ทุง่ ดอกกระเจียวนั น ้ เสนทาง สะดวกเป็ นถนนลาดยางตลอดสายจนถึงอุทยานเลยทีเดียว อุทยานแห่งชาติป่าหินงามตัง้ อยูบ ่ นเทือกเขาพังเหย ต.บ ้านไร่ ห่างจากทีว่ า่ การอาเภอเทพสถิตประมาณ 36 กิโลเมตร โดย แยกจากถนนหนองบัวระเหว ตาบลวะตะแบก ที่ กม.22 ขึน ้ ไป ทางทิศตะวันตก ประมาณ 14 กิโลเมตร หรือหากเดินทางจาก ้ นทาง ้ ั บาดาล ต่อด ้วย กรุงเทพฯ ใชเส กรุงเทพฯ - สระบุร ี - ชย ้ ั บาดาล-เทพสถิต-ชย ั ภูม ิ ทางหลวงหมายเลข 205 เสนทางช ย ้ อไปป่ าหินงามอีก 29 ก่อนถึงอาเภอเทพสถิต มีทางแยกซายมื กิโลเมตร ระยะทางโดยประมาณ ดังนี้ กรุงเทพฯ - สระบุรี 107 กิโลเมตร บ ้านพุแค - บ ้านลานารายณ์ 70 กิโลเมตร บ ้านลานารายณ์ - บ ้านวะตะแบก 50 กิโลเมตร บ ้านวะตะแบก - อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม 29 กิโลเมตร


สะเลเต ชาเล่ต ์ ( ZaLeTe Chalet ) ิ ัน บ้านพ ักสไตล์บาหลีผสมก ับสไตล์แม็กซก ใกล้ทง ุ่ ดอกกระเจียวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ั มิ อาเภอเทพสถิต จ ังหว ัดชยภู


การเดินทาง :จาก กรุงเทพฯ - ทุง่ ดอกกระเจียว ระยะทางประมาณ 249 กิโลเมตร ิ ) ใช ้ ถนนพหลโยธิน ( ถนน จาก กรุงเทพฯ ( ห ้างฟิ วเจอร์ปาร์ครังสต หมายเลข 1 )มุง่ หน ้าสู่ จังหวัดสระบุรี ประมาณ 75 กิโลเมตร จะถึง ตัว เมืองสระบุรจ ี ากนัน ้ ขับตรงไป มุง่ หน ้าสู่ จังหวัดลพบุรี ประมาณ 16 กิโลเมตรจากนัน ้ เลีย ้ วขวา ไป จังหวัดเพชรบูรณ์ ( ถนนหมายเลข 21 ) จากนัน ้ ขับตรงไป มุง่ หน ้าสู่ จังหวัดเพชรบูรณ์ประมาณ 52 กิโลเมตร ( หลักกิโลเมตรที่ 51 - 52 ถนนหมายเลข 21 )ก็จะถึง แยกไฟแดง ตรง ไป ไป จังหวัดเพชรบูรณ์ ( ถนนหมายเลข 21 )เลีย ้ วขวา ไป จังหวัด ี า ( ถนนหมายเลข 205 ) ให ้ท่าน เลีย นครราชสม ้ วขวา เข ้าถนน ี า จากนัน หมายเลข 205 ไป จังหวัดนครราชสม ้ ขับตรงไป ประมาณ 6.8 ้ จากนัน กิโลเมตรจากนัน ้ เลีย ้ วซาย ้ ขับตรงไป ประมาณ 66.4 กิโลเมตร ( หลักกิโลเมตรที่ 292 - 293 ถนนหมายเลข 205 )จากนัน ้ เลีย ้ ว ้ เข ้าถนนหมายเลข 2354 ไป อาเภอหนองบัวระเหว จากนัน ซาย ้ ขับตรง ไป ประมาณ 17.8 กิโลเมตร( หลักกิโลเมตรที่ 17 - 18 ถนนหมายเลข ้ ไป อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม 2354 )จากนัน ้ เลีย ้ วซาย จากนัน ้ ขับตรงไป ประมาณ 13 กิโลเมตรก็จะถึง ลานจอดรถ ทีท ่ าการ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จาก ลานจอดรถ ทีท ่ าการอุทยานแห่งชาติ ป่ าหินงามให ้ท่าน ขับตรงไป ประมาณ 1.7 กิโลเมตรก็จะถึง ทุง่ ดอก กระเจียว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ( เติมนา้ ม ันให้เต็มถ ังทีป ่ ๊ม ั ปตท. ตรงหล ักกิโลเมตรที่ 272

+200 ถนนหมายเลข 205 )


แผนทีพ ่ ักสะเลเต ชาเล่ต ์ ( ZaLeTe Chalet )

ดอกกระเจียวบานที่ชัยภูมิ  

ท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติ ไปกับทุ่งดอกกระเจียวบาน จังหวัดชัยภูมิ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you