Page 1

Menu migdia dill : div 11,9 €

Glenn van den Bergh 972 255 427

Since 1975

www.

International cuisine

verzekeringeninspanje

Port Grec, 1 · Empuriabrava Salins, 1 · Empuriabrava Tel. 0034 972 454 898

.com

Specialty Seafood verzekeringeninspanje@gmail.com

FJJL@LPQ>?O>S>@LJ

TTT

www.blueskycafe.es 972 450 281

Tel. 0034 972 45 47 71

www.tabernadelmar.com

ĨƌĞĞĐŽƉŝĞƐ

ϮϬ͘ϬϬϬ

www.portgrec.es

ĚǀĞƌƟƐĞŽŶWĞƌŐĂŵş ϵϳϮϯϭϵϱϰϯ ŶŐůŝƐŚƐƉŽŬĞŶϲϳϱϵϳϵϰϵϬ

ǁǁǁ͘ĞůƉĞƌŐĂŵŝ͘ĐŽŵ

DŽŶƚŚůLJ:ŽƵƌŶĂů/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ

Costa Brava

dŚĞŽŶůLJŝŶƚŚĞĂƌĞĂǁŝƚŚĐŽŶƚƌŽůůĞĚĚŝīƵƐŝŽŶ

Platja d’Aro Tel. 972 817 054 www.hotelaromar.com info@hotelaromar.com

English Français

Dutch Ɋɭɫɫɤɢɣ

International

&ƌŽŵ:ƵůLJϭϱƚŽƵŐƵƐƚϭϱ͕ϮϬϭϭ YearϱEŽ͘ϱϰ

Téléphoner de France à ĂƚĂůŽŐŶĞĐŽƸƚĞŵŽŝŶƐ cher ιWĂŐĞ͘ϴ

WĠĂŐĞƐƐĂŶƐĨƌŽŶƟğƌĞƐĞŶƚƌĞWĞƌƉŝŐŶĂŶĞƚ ĂƌĐĞůŽŶĞů͛ĂŶŶĠĞƉƌŽĐŚĂŝŶĞ

XdŝƉƐǀĂŶĚĞ

X>ĞƐƐŽĐŝĠƚĠƐĂƵƚŽƌŽƵƟğƌĞƐƐĞŵĞƩĞŶƚĚ͛ĂĐĐŽƌĚ͕ĂǀĞĐůĞĚŝƐƉĂƌŝƟŽŶĚĞůĂĨƌŽŶƟğƌĞƉŚLJƐŝƋƵĞĚƵWĞƌƚŚƵƐͲĂƵƚŽƌŽƵƚĞηWŐ͘ϲ

XdĠůĠƉŚŽŶŝĞ

ĚŽŬƚĞƌ͙ ,ŽĞǀŽŽƌŬŽŵƚƵĞĞŶ zonnebrand? ιWĂŐĞ͘ϭϬ

XĂƚĂůĂĂŶƐĞ ǀĞƌďŽĚ ƐƚŝĞƌĞŶǀĞĐŚƚĞŶŐĂĂƚŝŶ ŽƉϭũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϮ

XƵƌŽƉĞƐĞĞĐŽŶŽŵŝĞ Europees herstel houdt aan ι͘ϭϮ

Xʯ̨̬̱̭̌̍̽̍ ̡̛̛̱̬̖̦̖̥̪̬̖̯̭̔́ ̛̪̣̯̯̌̽

Xʻ̨̡̨̼̜̦̏̌̚ ̵̨̨̛̦̭̯̬̦̦̼̍̌ ̵̬̙̦̐̌̔̌̌

,ĂůĨƚŚĞŽƐƚĂƌĂǀĂƚŽƵƌŝƐƚƐƐƚĂLJŝŶƌĞŶƚĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐ

Xʶ̡̖̭̌̔̌Ͳ

ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽůĂƚĞƐƚĞƐƟŵĂƟŽŶƐŽĨŽƐƚĂƌĂǀĂͲ'ŝƌŽŶĂWLJƌĞŶĞĞƐdŽƵƌŝƐŵŽƵŶĐŝů͕ƵƉƚŽϯ ŵŝůůŝŽŶƚŽƵƌŝƐƚƐƐƚĂLJĞĚĂƚĐŽĂƐƚĂůĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐηWŐ͘ϯ

Cadaqués

7+,60217+'5$:

iLast winners draw see pg. 10

̰˷Ύ ƫƭƪƨƪơƫƝΎƥƝƦȖ˴ΎɅȯȺȹȷȼȵΎɂȶɀȽɃȵȶΎɂȶȳΎȻȳȼɃΎɄȯȺ˷Ύ̰̯̯͗̐ΎΎ̮ΎƞƪơƝƦƜƫ ̱˷Ύ ΎơƚƝƪơƙƦΎƜơƦƦƝƪΎɄȯȺ˷Ύ̶̯͗Ύ̮ΎƤƙΎƬơƫƙƦƙ ̲˷Ύ ΎƫƝƙƞƧƧƜΎƞƧƪΎ̱ΎƨƝƪƫ˷ΎɄȯȺ˷Ύ̸̸˴̴͗Ύ̮ΎƬƙƚƝƪƦƙΎƜƝƤΎƥƙƪΎ ̳˷Ύ ΎƜƝƦƬƙƤΎƛƤƝƙƦƦơƦƟΎ̰̯́͊ΎƜơƫƛƧƭƦƬΎȷȼΎɂɀȳȯɂȻȳȼɂΎ̮ΎƜƝƦƬƙƤΎƜ̃ƙƪƧ ̴˷Ύ ƥƝƦƭΎ̱ΎƨƝƪƫ˷ΎɄȯȺ˷Ύ̲̯͗Ύ̮ΎƨƧƪƬΎƟƪƝƛ Prizes draw every month ̵˷Ύ ƚƭƞƞƝƬΎ̱ΎƨƝƪƫ˷ΎɄȯȺ˷Ύ̳̯͗ΎΎ̮ΎƠƧƬƝƤΎƙƪƧƥƙƪ for our readers, with prizes ̶˷Ύ ƫƦƙƛƣΎƞƧƪΎ̳ΎƨƝƪƫ˷ΎɄȯȺ˷Ύ̱̯̮͗ΎưƭƪƪƝƪơƙΎƢƧƞƪƝ from our clients! ̷˷Ύ ƜƝƦƬƙƤΎƛƤƝƙƦƦơƦƟΎɄȯȺ˷Ύ̴̯͗Ύ̮ΎƜƝƦƬƙƤΎƜƝƤΎƫƧƤ ̸˷Ύ ̱ΎƤƭƦƛƠΎƥƝƦƭΎɄȯȺ˷Ύ̱̯̮͗ΎƚƤƭƝΎƫƣƱ ̰̯˷Ύ ƛƙƦƜƤƝΎƬƙƚƤƝΎɄȯȺ˷Ύ̳̯̮͗ΎƤƤƭƥơƦƳƪơƝƫ ̰̰˷Ύ ƣƙƪƬơƦƟΎƪƙƛƝƫΎȴȽɀΎ̱ΎȾȳɀɁ˷ΎɄȯȺ˷Ύ̵̲͗Ύ̮ΎƣƙƪƬơƦƟΎƨƙƤƙƥǹƫΎ ̰̱˷Ύ ΎƞƭƤƤΎƥƝƜơƛƙƤΎƛƠƝƛƣ˹ƭƨ˴ΎȷȼɂȳɀȼȯȺΎ˱ΎȳɆɂȳɀȼȯȺΎƜƝƯƧƪƥơƦƟ˴ΎƝƤƝƛƬƪƧƛƙƪƜơƧƟƪƙƥΎȽɀΎ 35(6(176 ƙƦƙƤƱƬơƛƙƤΎɄȯȺɃȳΎ̷̴͗Ύ̮ΎƙƪƧƮƝƬΎ̚Ʉȳɂȳɀȷȼȯɀɇ̛Ύ ̰̲˷Ύ ƠƙơƪΎƯƙƫƠ˴ΎƛƭƬ˴ΎƛƧƤƧƭƪΎ˱ΎƜƪƱΎɄȯȺ˷Ύ̳̯͗Ύ̮ΎƨƝƪ˷ΎƥƧƦƬƫƝΎ )25$//!! ̰̳˷Ύ ƜƮƜΎƨƤƙƱƝƪΎƫƭƦƫƬƙƫƣΎɄȯȺ˷Ύ̶̯͗Ύ̮ΎƛƤơƥƙƟƙƫΎƛƧƫƬƙΎƚƪƙƮƙ ̴̰˷Ύ ƨƙƝƤƤƙΎȴȽɀΎɂɅȽΎȾȳɀɁȽȼɁΎɄȯȺ˷Ύ̲̯͗Ύ̮ΎƥƙƪΎƚƤƙƭ ̵̰˷Ύ ̱ΎƪƝƫƬƙƭƪƙƦƬΎƬơƛƣƝƬƫΎɄȯȺ˷Ύ̲̯͗Ύ̮ΎƨơƫƬƙƛƠơƧ ̶̰˷Ύ ƫƙƦƜƙƤΎƞƧƪΎƥƝƦΎBUNKERΎɄȯȺ˷Ύ̴̯͗Ύ̮ΎƫƙƚƙƬơƛ Simply call or e-mail ̷̰˷Ύ ƥƙƫƫƙƟƝΎƠƧƥƝΎƫƝƪƮơƛƝΎ̮ΎƥƙƫƫƙƬƟƝƫΎơΎƬƝƪƳƨơƝƫ 972 31 95 43 675 97 94 90 ̸̰˷Ύ ̱ΎƥƝƦƭΎɄȯȺ˷Ύ̱̳͗Ύ̮ΎƪƝƫƬƙƭƪƙƦƬΎƨơƫƛơƦƙΎƜƧƦΎƜơƝƟƧ elpergami@elpergami.com ̱̯˷Ύ̰ΎƛƙƮƙΎƚƧƬƬƤƝΎɄȯȺ˷Ύ̶̱͗Ύ̮ΎƪƝƫƬƙƭƪƙƦƬƝΎƛƙƨơƬƙƦ ̱̰˷Ύ ƬƪƙƛƬΎ̰ΎƧƞΎƣƙƱƙƣΎ̰ΎƨƝƪƫ˷ΎɄȯȺ˷Ύ̴̱͗Ύ̮ΎƣƙƱƙƣΎƜƝƤΎƬƝƪ and get a card ̱̱˷Ύ ƜơƦƦƝƪΎƞƧƪΎ̱ΎƨƝƪƫ˷ΎɄȯȺ˷Ύ̴̯͗Ύ̮ΎƪƝƫƬƙƭƪƙƦƬΎƤƙΎƪơƝƪƙ for your area ̱̲˷Ύ ƜơƦƦƝƪΎ̱ΎƨƝƪƫΎƟƙƫƬƪƧƦƧƥơƛΎƥƝƦƭΎɄȯȺ˷Ύ̵̯͗Ύ̮ΎƙƪƙƜơ Don´t miss this opportunity, ̱̳˷ΎƜơƦƦƝƪΎƞƧƪΎ̱ΎƨƝƪƫ˷ΎɄȯȺ˷Ύ̳̯͗Ύ̮ΎƛƙƞƝƬƝƪơƙΎƣƱ̃ƫ you could be the next winner!!

Buy a card to participate! / Just 5€ a year / Prizes draw every month!

^››㫛ěóÝ®ÄùÊçÙ½ƒÄ¦çƒ¦›

Ħ½®Ý«&كĖƒ®Ý ç㑫ˀ˶˳˳˪ˤ˥

Agency / Alienage / Owners’ community Real Estate & Insurances

www.totgestio.net

Tel. 972 82 51 80 Avda. la Pau, 26 1º 6ª - 17250 Platja d’Aro

Tree services

½®Ä®‘ƒ—›Äヽ—›½Ýʽ

STUMP GRINDING SERVICE Stump removal even from the PRVWGLIÀFXOWSODFHV

ŝŽĚĞŶƟƐƚĞƌşĂ͕ ŝŵƉůĂŶƚŽůŽŐşĂ ĐŝƌƵŐşĂ͕ ŽƌƚŽĚŽŶĐŝĂ ĚŽĐƚŽƌ͗ĂǀŝĚϱϯϱϴ

616 400 173 972 32 38 74

ĚŽĐƚĞƵƌƉĂƚƌŝĐŬĚĂǀŝĚΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ ƚĞů͘ϵϳϮϴϮϴϴϲϲŵſǀŝůϲϰϵϴϰϳϰϴϬ ĐͬƌƵƐƐĞůͼůĞƐ/ůůĂϰϯЇ WůĂƚũĂĚ͛ƌŽ /ŵƉůĂŶƚĞƐĂƉĂƌƟƌĚĞϳϱϬΦ

Tree pruning and dismantling


2

www.elpergami.com 15 july - 15 august 2011

News Bullfighting banned in Catalunya from January 2012

In terms of gas prices, the so-called TUR 1 tariff, for homes that only use gas for hot water and cooking, will rise by 4.6% (an average of 0.68 euros greater per month), and the TUR 2 tariff, for clients who also use mains gas for heating, will rise by 5.95% almost 2.78 euros mmore per month).

Ryanair takes consumer association to court for ‘defamation’ Low-cost airline Ryanair is taking Spanish consumer association FACUA to court to stop it from criticising the Irish-based flight firm. Director Michael O’Leary wants to take out an injunction against FACUA for claiming the airline ‘abuses’, ‘takes virtue of’ and ‘doesn’t care about’ its customers. Ryanair wants FACUA to remove all comments of this nature from its websites, social networks and the press. FACUA is reported to have used expressions such as ‘multi-million-euro frauds’, ‘abuse suffered by passengers’, ‘taking the mickey out of customers’. Ryanair has accused them of defamation and ‘harming the public image’ of the airline.

Rull also says that if the PPC is so concerned about the public cost of paying off those involved in the industry as a result of the ban, they should look at the multi-million figures involved in the government’s support of bullfighting.

If they fail to do so, they could be fined but as numerous as 10 per cent of their net profits. The new Customer Service Law will also give a maximum period of one month for any complaints from clients to be resolved. Electoral candidate for the central government, Alfredo Pérez Rubalcaba, says the idea of the new legislation – which will be further debated in Parliament in September – is to mop up the deficiencies in the service if by large companies and to protect the consumer. There has not yet been any mention of similar measures being extended to other companies, such as telephone and internet providers, which charge customers who ring up every time their connection is down – meaning that the firms earn money from providing an unreliable service.

Motorway speed limit back but as numerous as 120 km/h The speed limit on Spain’s motorways and dual carriageways has gone back but as numerous as 120 kilometres per hour, after being dropped to 110 km/h for four months to save energy. The return to the original 120 km/h speed limit coincides with the first annual “summer exodus”. In accordance with the government’s decision, the speed limit will go back up because of the recent drops in the price of oil and the prediction that oil prices will continue to fall. The VP of the Government, Alfredo Pérez Rubalcaba, defended the “strictly economic” reason for the measure, said that with petrol prices going down, the lower speed limit “no longer makes sense”. When the decision was taken to lower the speed limit, a barrel of Brent was costing 115 dollars compared with 108 dollars today. Petrol prices in Spain have fallen 1.36% (unleaded petrol) and 2.28% (diesel) in the past week. The lowering of the speed limit to 110 km/h, which led to a heated debate in parliament, brought in the region a saving of some 450 million euros, according to the Government’s figures, and has, they say, helped educate people in the region lower speeds and lower petrol bills. In order to change the speed limit signs, new stickers have been placed over the ones that were used to cover the 6,150

Descensts of the river by canoe & kayak

tment at ea

original signs four months ago, incurring a similar cost to that outlaid in March 230,000 euros. The speed limit change was the most controversial part of the Government’s energy-saving plan against rising oil prices thanks to the conflicts raging in numerous African countries.

Warning to advertisers

Do you know what PGD is? It´s the control that warranties how many issues are printed. The only reliable information of copies made. Watch out! don´t be cheated,make sure and demand for the stamp and the control www.ojd.es/pgd without this stamp you will not have the guarranty of the real difusion of your investment. It´s your right to know for how many issues you are paying. Let them know, don´t be cheated. It´s your right.

Send your opinions to: opinio@elpergami.com

Roses

Figueres

, Baix Empordà

Reservation tel. +34 662 159 469 www.kayakdelter.com info@kayakdelter.com Adults from 20€ per px, children & seniors 15€ Group discounts for schools & large groups

l’Escala COLOMERS

l’Estartit

Verges Girona

La Bisbal

Palamós Lloret de Mar

rda aīo ble

From july, the TUR electricity tariff that 20 million Spanish homes are on, will go up by an average of 1.5% from today, while the cost of mains and cylinder gas will rise by 5.7%.

likely to lose their jobs as a result of the bull ban. Luna says these people are not only breeders and matadores, but also ticket office workers, on-duty medical staff, farmers, and transport firms.

Electricity boards will be obliged by law to offer free-phone helplines to their customers, according to newly-drafted legislation. At present, anyone who has a problem with their provide or invoice gets charged for making the essential calls to resolve issues created by the companies themselves – meaning that, effectively, the electricity boards make money from their own inefficiencies. Once the law comes into force, electricity boards will have three months to establish a free customer service line and to ensure that they itemise all costs stated on customers’ bills.

mized tr sto

July kicks off with electricity & gas price rises

The total amount would be between 300 and 500 million euros. Luna says this amount would be enough to pay the costs generated in a whole year for three major hospitals in the region. The compensation was originally envisaged to cover 99 years of cession of bull-related activities, something that CiU leader Josep Rull calls ‘absurd’. “This would involve compensating bullfighters who have not even been born yet, or are too young to know that they might have been bullfighters when they grew up,” he adds.

ces · Cu pri

Catalunya has officially banned bullfighting from January 1 next year, a decision that has been welcomed by animal rights enthusiasts and slammed by bull-breeders. Only the right-wing PPC voted against wiping out these bloodthirsty events, saying there should have been a moratorium of three years and the decision reconsidered in January 2015. The PPC has also opened a can of worms by calling for a review of the compensation to be awarded to those in the bullfighting industry as a result. Party head, Rafael Luna, argued that in the middle of a recession with 700,000 people in Catalunya on the dole, entire hospital wards being shut down due to lack of funds and public money ploughed into basic social services being drastically cut back, the regional government could not allow itself the ‘luxury’ of paying compensation to those

Electricity boards ‘must provide free helpline’ and ‘better service’

'ĞŶĞƌĂůĚĞŶƟƐƚƌLJ KƌƚŚŽĚŽŶƟĐƐ WĞĚŝĂƚƌŝĐĞŶƟƐƚƌLJ ^ƵƌŐĞƌLJͲŽƐŵĞƟĐƐ Implantology WƌŽƚĞĐƟŽŶ ZĞŚĂďŝůŝƚĂƟŽŶ

˃̖ů. 972 83 58 60

www.dental-daro.com Monturiol, 33 local 3 (behind Esclat)

Santa Cristina d’Aro · dentaldaro@hotmail.com


www.elpergami.com

News Half the Costa Brava tourists stay in rented apartments The Costa Brava received 6,5 million visitors in 2009. According to latest estimations of Costa Brava-Girona Pyrenees Tourism Council, up to 3 million tourists stayed at coastal apartments. This figure means that almost half the visitors to the Girona coast choose this kind of accommodation. Tourism Council data also shows that around 39,000 jobs are created from tourism in the area, that 55% of all visitors are from abroad and that the most highly rated aspect of the coastline is the natural heritage.

Houses fot tourist rent in Torre Gran In order to draw up the Strategic Touristic Plan 2011-2015 for the region, the Costa Brava-Girona Pyrenees Council of Tourism has carried out several studies about tourism in the region that has highlighted some of its specific characteristics. One of these is that almost half of the 2009 Costa Brava tourists did not stay at any regulated place like hotels, camping or rural cottages. The Council estimates of 6,5 million tourists, between 2.5 and 3 million had rental apartments. Rental apartments have no clear regulations so the Council has little information on this sector. At the moment it considers that there are 457 companies operating in the field, plus those individual owners that rent apartments in other ways. Therefore, the Council has no exact information as to where almost half of the tourists stay when they visit the Costa Brava. Council director Dolors Batallé said the fact that there is a “significant number” of tourists staying at non-identified accommodation is an “undesirable situation”. “If we want to guarantee the quality of the service we need greater information and capacity to act” she assured. The Costa Brava has almost 200,000 regulated accommodation properties (hotels, rural cottages and camping) but the Council does not know how many tourist apartments are available so there is no way to know exactly where the tourists that do not choose hotel, rural cottage or camping stay when they come to the Costa Brava. 58% of regulated accommodation options are camp sites. As for the number of hotel vacancies (more than 79,000), Batallé underlined the quality of the improvements, as four and five star hotels have grown 58% over the last five years. Brand recognition Council data also highlights that the Costa Brava brand is currently the second most recognized destination for foreign tourists, just beaten by Barcelona. 79%

of tourists from abroad polled said they know about the Girona coastline. The study shows the importance of tourism for the Girona economy. It generates jobs for 39,000 people, directly employed in the tourism sector, such as the 10,5% of hotel industry workers. As for the evolution of tourism, the study reveals that -without counting those tourists that stayed in non-regulated accommodation, 4.6 million people visited Girona in 2010, generating 20 million euros on overnight stays. These numbers mean an increase of 8,2% compared to 2009. Batallé also said they have done fieldwork about tourists’ motivations when they decide to visit the region. From several interviews and surveys, the first reason for visiting the Costa Brava are the beaches (14,5%), followed by the natural landscape (10,7%). The UK is the second most important source market for Catalonia. In 2010, Catalonia received over 1, 4 million British tourists, 10.3% of total foreign tourists who arrived in the Catalan destination. The average stay of these tourists in Catalonia was 7.6 days, generating more than 11 million overnight stays. Note that this April, for the first time since the start of the crisis, the British increased their trips to Catalonia. Cultural tourism, event and city breaks are growing, while the consumer package holiday in the sun is reduced.

Massages Natural Beauty Naturopathy Relaxation Avda.

Costa Brava, 9

Platja d’Aro

Tel. 972 825 659 · www.mundonatura.net


4

www.elpergami.com 15 july - 15 august 2011

News Spain’s performing rights organisation SGAE raided by anticorruption police misappropriation of funds in their activities, according to Europa Press legal sources. The brief of the Public Ministry, which was presented a few weeks ago to Dean of the High Court, requested the opening of a preliminary investigation by the department following a complaint filed in November 2007 by the Association of Internet Users, the Spanish Association of Small Business Computing and New Technologies (APEMIT) and the Spanish Association of Innkeepers Victims of the Canon (VACHE).

The President of the SGAE has been arrested for embezzlement The Civil Guard today raided the headquarters of the General Society of Authors and Publishers (SGAE) in Madrid as part of an investigation into embezzlement and misappropriation in an operation ordered by the anti-corruption prosecutor, who has announced that it has spent the last two years investigating a series of alleged crimes at the powerful artists recording rights organisation. Police say that “so far� there have been no arrests, although the Police had orders to detain the president of the SGAE, Teddy Bautista, and two others senior executives. It is also possible that the operation will be extended to other offices of the Company throughout Spain. However, a SGAE spokesman speaking to reporters this morning denied any police search and told reporters that there has been no arrests. “[President] Teddy Bautista is meeting with the head of communications analyzing the election results. It is a mornings work like every morning in our offices,� reporters were told. The Headquarters of the SGAE is, however, closed and barred to the public, and guarded by Guardia Civil officers. Three Civil Guard vehicles are located at the confluence of streets Fernando VI y Pelayo and numerous journalists have gathered outside the historic building, the Palacio de Longoria. Early in the morning, officers sealed the building to the public. At 12 o’clock, they

permitted some workers to leave the building to go home. For now, the Civil Guard has seized all computers and company owed mobile phones in the building, and issued instructions to workers to hand over their company laptops. According to sources, the investigation is looking into how the SGAE was raising money by way of copyright among those artists residing outside of Spain. These artists did not receive their fair share of the money, and it is alleged that those involved were diverting the money to personal accounts in Switzerland. Alleged diversion of funds, fraud and embezzlement The Anti-Corruption Prosecutor has filed in the High Court a complaint directed against the SGAE for alleged

The complaint, which was seen by Europa Press, was based on the appearance in various media of several “alleged illegalities committed in the economic management of the resources of the SGAE.� The citizens complained that the directors of the body had formed a web of subsidiaries around the Digital Society of Authors and Publishers (SDAE) in which the amounts collected in respect of copyright management were invested in income-generating activities for them instead of going to the correct sources. Under these partnerships, the entity reported breach in this way, “the legal mandate that requires that the distribution of the fees collected be made equally among the owners of the works or productions, allegedly allocated such revenue in the running of their own private enterprises, or those of their partners, which also involved the generating of a profit [which they then kept], something expressly prohibited by law. “ In their view, these activities may constitute the crime of misappropriation, embezzlement and fraud, crimes that would be attributable to the heads of the companies that have carried out the “misuse� of their economic resources and, additionally, to Ministry of Culture, as “chief auditor of such associations.�

Pressure group stops 56 home repossessions

Nationwide pressure group set but as numerous as fight against home repossessions caused by the financial crisis managed to thwart bailiffs from evicting a family in Terrassa (Barcelona). Mustafa Boughlala and his wife have been unable to pay their mortgage, which is 400 euros a month, due to being out of work. Mustafa explains that in 2008, his company did not renew his job contract, and his attempts to find work since have proven fruitless. He has tried to negotiate with the lender, Unnim, in a bid to find other solutions such as reducing the monthly payments or expanding the term, and has also been in talks with the social services in Terrassa, all to no avail. The upshot was that the couple, and their son who was born in the municipality, could be bequeathed homeless. Three court agents turned up at the property to hand-deliver an eviction order, but greater than 100 people formed a human wall preventing them from approaching the house. Bailiffs now say the family will have to go to the court building in person to collect the notice. The pressure group, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, have so far managed to stop 56 home repossessions. In Spain, when a property is repossessed, this does not cancel out the mortgage ebt, meaning the owners are in exactly the same position as before except without a roof over their heads.

Becoming a property owner in Spain: How to prevent that your dream becomes a nightmare (part I) Buying your house or apartment in Spain is a dream that can be jeopardized by legal obstacles and money losses when not managed properly. Such an important ďŹ nancial and emotional transaction should be monitored by an independent legal counselor.Therefore, it is essential that when you choose your attorney in Spain you search for someone workingexclusively for you, apart of real estate agencies, banks and intermediates, this shall guarantee an objective advice and prevent undesirable consequences. As previous steps to the signature of the purchase contract, your legal advisor should investigate what is the current status of the property at the public Land Registry in order to verify that the oďŹƒcial description of the real estate matches with the reality, check who appears as eective owner at the time of the transaction and whether the property is free of charges or encumbrances. Moreover, we advise to control at the Town Hall whether the property is built according all compulsory licenses and whether in case of necessary building improvements these shall be granted without troubles. Likewise, we recommend verifying that all pending taxes and community charges are paid by means of asking a copy of the last receipt.

If the seller is a company, make sure that there are no solvency problems and that the person that signs the contract counts with a legal representation. Regarding the very common deposit contracts known as “contratos de arrasâ€? that are usually signed upon payment of a deposit to the seller, make sure that you pay the deposit only to the eective owner or his/ her legal representative with powers of attorney and that you always get an evidence of payment. Do not accept to make payments to intermediates or real estate agents unless they can prove that are empowered by the seller to do so and, thus, let your legal advisor to check their representation. We also advise to review the text of any contract before you sign it. Make sure that the time planning of the “contrato de arrasâ€? is feasible, pay especial attention to the clause concerning the ultimate date of completion of the purchase. Many

operations that the buyer needs to arrange are usually time consuming and can provoke delays in the initial schedule: negotiations with the banks and the transfer of money from foreign accounts, etc. Remember that unfortunately if you cannot meet the agreed deadline you might lose the deposit you paid in advance. All purchase transactions are formalized before a public notary. Again, take your legal advisor with you since the intervention of a notary does not grant that your interests are being defended. Actually, there is a general misunderstanding with regard to the role of a notary: a notary gives public faith of what is happening and identiďŹ es the individuals that are signing the transaction, but unfortunately his/her role stops here and they cannot guarantee the safety of a transaction and can neither be held responsible of any undesirable consequence. In such manner, buying your property is a dream that can become true, take into account these guidelines together with the speciďŹ c advice of your legal counselor and enjoy becoming a property owner in Spain!

Mrs. NĂşria Angulo Roig Lawyer-MBA at AR legal & business ďŹ rm Legal counselor for English, Dutch, French and Italian speaking clients For more information, please contactinfo@legal-business.net or see advertisement contact details

NĂşria Angulo Roig Lawyer | MBA Mb (+34) 615 28 70 34 nuria@legal-business.net (GLÂżFL&,1&&*Â HOO *LURQD 6SDLQ

Fax (+34) 972 44 28 96 www.legal-business.net


5

www.elpergami.com

News Internet Everywhere in your vacation The leading holiday rental company in Catalonia, Catalan Holidays, has launched an attractive new service called Internet Everywhere. This unique service enables the holidaymaker to stay “in touch� with the world while on holiday. With today’s technologies, staying connected has never been easier. But things get more complicated whilst abroad. Considering international roaming data fees, using a private USB modem key can be very expensive!

15 july - 15 august 2011

By oering Internet Everywhere, Catalan Holidays gives its clients the opportunity to save money on surďŹ ng the web, sharing their holiday’s pictures, chatting with friends or even conducting their business while being a long way from the oďŹƒce. Internet Everywhere is an unlimited fast, convenient, onthe-go internet solution. This unbeatable service is based on “Plug & Playâ€?. Just by plugging the USB stick into the computer’s USB port, even the most inexperienced computer users will be able to get wireless broadband connection with a speed of up to 7 MB. With Catalan Holidays’s Internet Everywhere, no fear of high data charges, no surprising phone bills following a trip abroad, no stress. Just holiday.

The Mediterranean Railway Corridor for freight and HighSpeed passenger trains is “an undeniable priority�

The Mediterranean Railway Corridor for freight and high-speed passenger trains should go along the East of Spain, linking the areas that stretch from Gibraltar to Murcia, Valencia, Catalonia and Central and Northern Europe. It would cross the main industrial and exporting zones in Spain, as well as the main harbours, such as Barcelona. The railway will not only be for freight transportation, but would also transport passengers on High-Speed Trains, linking Spain’s second most populated city, Barcelona, with the third, Valencia, as well as with the rest of the European network through Montpellier. Passengers would be able to go via High-Speed train from Lyon to Barcelona. Goods will be able to arrive at Tarragona Port and be lifted on to a train and transported, non-stop to Milan, Stuttgart or Copenhagen. However, this key infrastructure is not a reality yet and it is not even considered as a European priority because the Spanish Government did not ask for it in the past, despite the strong pressure from Catalan economic powers.

This situation could change according to the Spanish Minister for Public Works, Jose Blanco, who in the last number of months, due to the economic crisis, has recognised this infrastructure as a priority. Blanco announced that on July, he will meet with the Autonomous Community Ministers for Public Works from Catalonia, Valencia, Murcia and AndalucĂ­a to discuss the infrastructure and explain the eorts his ministry is doing on the issue. Besides, the Valencian Minister for Public Works stated that a “partisan ďŹ ghtâ€? should be completely out of this discussion, as it is “a key infrastructural project for our economic development as well as Spain’sâ€?. Blanco insisted in Girona that the Spanish Government considers the infrastructure an “undeniable priorityâ€?, despite the crisis and the need to stop certain infrastructural works. For many years, the Spanish Government has pushed for another option, going through the Central Pyrenees and less industrialised areas, instead of going through Spain’s main harbours and economic engines. Blanco insisted that the Spanish Government will ask the European Union to include the Mediterranean Railway Corridor among the list of trans-European transport networks and priorities. Blanco made the comments in Girona, where he was attending the end of the drilling works of the High-Speed Tunnel that will cross the city. The tunnel is part of the line from Barcelona to Perpignan, that will go through Girona and Figueres, and under the Pyrenees via El PertĂşs tunnel, already in service.

“Salvador DalĂ­ singsâ€?: magical performance prepared to celebrate AcĂşstica Festival tenth anniversary The words of Salvador DalĂ­ will for the ďŹ rst time in history be coupled with modern music. The AcĂşstiva Festival in Figueres is preparing a magical performance to celebrate its tenth anniversary. The show is dedicated to the artist, who was born in the same town as the festival, and includes the participation of 12 artists who will either recite or sing poems and famous quotes from DalĂ­. The event will be take place in an openair auditorium specially designed for the occasion just outside Dalí’s Museum on September 1st and 2nd. A wide selection of well known artists such as Antònia Font, Russian Red, Manel or Lax’n’Busto will perform. The musicians come from the Catalan, Spanish and international arena, and perform in a wide array of styles, including pop or amenco. The show will include a

Nederlandse makelaar, gevestigd in Platja D’Aro Aan- en verkoop services, beheer en toezicht, 2nd opinion Eigen projecten van 3 slaapkamer / 2 badkamer villa’s met privÊ zwembad. Reeds voor ₏ 225.000 !! (exclusief perceel, belastingen, leges en grondwerk) Altijd meer dan 150 objecten in portfolio, o.a. appartementen, Villa’s, bouwkavels en nieuwbouw projecten. International estate agent, based in Platja D’Aro Full sales & purchasing services, property management. Own projects of 3 bedroom / 2 bathroom villa’s with private pool. From ₏ 225.000 !! (excl. plot, taxes, license and groundwork) Always more than 150 properties for sale, e.g. apartments, Villas, building sites and new built. Villa Iberia Av. Dr Fleming 9, local 113 (facing park Placa Europa) 17250 Platja D’Aro t. (+34) 972 81 6338 m.(+34) 606 85 6191 e. info@villaiberia.com w. www.villaiberia.com

WOULD YOU LIKE AN ADDITIONAL INCOME? 7KHYDVWPDMRULW\RISHRSOHWRGD\DUHVXIIHULQJIURP UHGXFHGLQFRPHDQGPDQ\SHQVLRQHUVDUHVWUXJJOLQJWRHQMR\ WKHLUUHWLUHPHQW:HZLOOVKRZ\RXDZD\RISURYLGLQJDQ DGGLWLRQDOVRXUFHRILQFRPHZRUNLQJIURPKRPH 6SUHDG%HWWLQJLVLQFUHDVLQJLQSRSXODULW\DQGJURZLQJ H[SRQHQWLDOO\HYHU\PRQWKKRZHYHUXQOHVV\RXNQRZZKDW \RXDUHGRLQJ\RXFRXOGDQGSRVVLEO\ZLOOORRVHPRQH\ 2QVW2FWREHUWKLV\HDUZHDUHVWDUWLQJDQHZVHUYLFHWKDW ZLOODOORZ\RXWRWUDGHWKHPDUNHWVZLWKOLPLWHGULVNE\ IROORZLQJRXURZQWUDGHV

performance by world renowned dancer Sol Picó. She will prepare a special choreographed piece to express Dalí’s thoughts through dance. The music will be created and interpreted by the surrealist composer Pascal Comelade and his children’s instrumental orchestra. Writer and Musical Journalist Pep Blay and Acústia’s Director Xavi Pasual will be in charge of the artistic direction of the event, which will also count on the advice of the Center of Dalí Studies. The chosen artists to perform in the Dalí’s nights are Estrella Morente, Ana Torroja, Amaral, Martirio, Kiko Veneno, Love of Lesbian, Albert Pla, Gerard Quintana, Dolo Beltrån and Pau Riba. The festival will run from August 31st to September 4th.

:HZLOOWUDGHPDLQPDUNHWV*2/'2,/'2:DQGRQWKH IRUH[PDNHW(85c86' 7KHFRVWRIWKLVVHUYLFHZLOOEHHXURVSHUPRQWKIRUDQ\ WZRRIWKHDERYHPDUNHWVLH *2/' (852c86' IRU HDFKDGGLWLRQDOPDUNHWWKHFRVWZLOOEHDQDGGLWLRQDOHXURV SHUPRQWK+RZHYHUVRWKDW\RXFDQWULDORXUVHUYLFHWKHILUVW WZRZHHNVZLOOEHIUHHWRWKHILUVWSHRSOHZKRUHJLVWHU 2XUUHVXOWVVRIDUWKLV\HDUDUHDVIROORZV 

$35 0$< -81(

'2:   

2,/   

(85c86'   

*2/'   

7KHUHIRUHLQ$SULO@ HXURSHUSLSZHSURILWHGE\HXURV 0D\HXURVDQG-XQHHXURV -XQHKDVEHHQDIIHFWHG E\WKHSUREOHPVLQ*UHHFH

7KHVHILJXUHVDUHEDVHGRQVSUHDGEHWWLQJHXURSHUSLS 0XOWLSO\WKLVE\DIDFWRURIHXURVRUHXURVDQG\RXFDQVHH WKHSRWHQWLDOUHZDUGV )RUIXUWKHULQIRSOHDVHHPDLOtrading4income@live.co.uk


6

www.elpergami.com 15 juillet - 15 aoĂťt 2011

Nouvelles Le grand château de Figueres deviendra un MusĂŠe militaire En surplomb de la ville de Figueres est situĂŠe lâ&#x20AC;&#x2122;une des plus grandes forteresses du monde, le Château de Saint-Ferdinand, promis Ă une rĂŠaďŹ&#x20AC;ectation : un MusĂŠe Militaire est prĂŠvue sur cet immense site, qui comprend 5 km de douves, et un pĂŠrimètre de 3,2 km.

É&#x152;É&#x161;É&#x153;É&#x;ɪɧÉ&#x161;É&#x17E;É&#x;ÉĽÉśÉ&#x2020;É&#x161;ÉŞ É&#x2021;É&#x161;ÉŤÉĽÉ&#x161;É&#x17E;ɢɏÉ&#x;ÉŤÉśÉ&#x153;ɤɭɍɧɾɌÉ&#x203A;ɼɸÉ&#x17E;ɨɌ ɢɥɌɨɪÉ&#x;ɊɪɨÉ&#x17E;ɭɤɏɨÉ&#x153;É&#x153;ÂłÉ&#x152;É&#x161;É&#x153;É&#x;ɪɧÉ&#x161; É&#x17E;É&#x;ÉĽÉśÉ&#x2020;É&#x161;ɪ´ɨÉ&#x17E;ɧɨɣɢɥÉŚÉ&#x161;ÉĽÉ&#x;ɧɜɤɢɯ ÉŞÉ&#x161;É&#x17E;ɨɍɏÉ&#x;ÉŁÉ&#x17E;ÉĽÉšÉ&#x153;ÉŤÉ&#x;ÉŁÉŤÉ&#x;ɌɜɢɢÉ&#x17E;ÉŞÉ­ÉĄÉ&#x;ÉŁ É&#x152;ÉŞÉ&#x161;É&#x17E;ɢɰɢɢÉ&#x2039;ÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɢɥÉ&#x;ɌɧɨɌɨɪɜɚ É&#x153;ɊɪɢÉ?ɨɏɨÉ&#x153;ÉĽÉ&#x;ɧɢɢÉ&#x203A;ɼɸÉ&#x17E;ɢ É&#x161;ɪɨɌÉ&#x161;ÉŹÉľɌɨɪɚɤɨɏɨɪɾÉ&#x;ɨɍɏÉ&#x161;É&#x153;ɚɏ ɧÉ&#x;ÉĄÉ&#x161;É&#x203A;ÉľÉ&#x153;É&#x161;É&#x;ÉŚÉľÉ&#x;É&#x153;ɨɍɊɨɌɢɧÉ&#x161;ɧɢɚ É&#x201E;ɭɯɧɚÂł7DEHUQDÉ&#x17E;É&#x;ÉĽÉśÉ&#x2020;É&#x161;ɪ´ ɨÉ&#x203A;ÉĽÉ&#x161;É&#x17E;É&#x161;É&#x;ÉŹÉŤÉ&#x153;ɨɢɌɢÉŤÉ&#x;ɤɪÉ&#x;ÉŹÉ&#x161;Ɍɢ ɤɨɏɨɪɾÉ&#x;ÉĄÉ&#x161;ÉŤÉŹÉ&#x161;É&#x153;ɼɚɸɏČźÉ&#x161;ÉŤ É&#x153;ɨɥÉ&#x153;ÉŞÉ&#x161;ÉłÉ&#x161;ɏɜɍɚÉ&#x153;ɧɨÉ&#x153;ÉśɢÉ&#x153;ɧɨÉ&#x153;Éś É&#x160;É&#x;ɍɏɨɪÉ&#x161;ɧÂłÉ&#x152;É&#x161;É&#x153;É&#x;ɪɧÉ&#x161;Ɍɨɪɚ´ ÉŞÉ&#x161;ÉŤÉŠÉ¨ÉĽÉ¨É É&#x;ɧɧɾɣɧÉ&#x161;ɊɪɨɏɢÉ&#x153; ɊɼɚɠÉ&#x161;(PSXULDɡɏɨɢÉ&#x17E;É&#x;É&#x161;ɼɜɧɨÉ&#x; ÉŚÉ&#x;ɍɏɨɹɏɨÉ&#x203A;ÉľÉ&#x153;ɤɭɍɧɨɊɨɤɭɲÉ&#x161;ÉŹÉśɢ ÉŠÉŞÉ&#x;ɤɪÉ&#x161;ɍɧɨɨɏÉ&#x17E;ɨɯɧɭɏɜ

Lâ&#x20AC;&#x2122;imposante fortification qui surplombe la ville de Figueres, le â&#x20AC;&#x153;Château de Saint Ferdinandâ&#x20AC;?, deviendra un MusĂŠe militaire dans les prochains annĂŠes. Ce vendredi, le ministère espagnol des Travaux Publics a communiquĂŠ le montant de sa participation Ă ce projet, soit 1,084 million dâ&#x20AC;&#x2122;euros, affectĂŠs aux travaux les plus urgents sur le site, principalement sur les façades, les toitures et les terrasses. Le maire de Figueres et vice-prĂŠsident du consortium de ce château, Santi Vila, a considĂŠrĂŠ cet engagement comme â&#x20AC;&#x153;excellente nouvelleâ&#x20AC;? . La contribution madrilène est dâ&#x20AC;&#x2122;ailleurs issue du â&#x20AC;&#x153;1% culturelâ&#x20AC;?

de lâ&#x20AC;&#x2122;Etat espagnol, rĂŠservĂŠ Ă la remise en ĂŠtat du patrimoine historique. Le budget du futur musĂŠe, dont le contenu et la valeur pĂŠdagogique restent Ă  valider, sâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠlève Ă  4 millions dâ&#x20AC;&#x2122;euros, financĂŠs par la mairie de Figueres, le gouvernement de Catalogne, et plusieurs partenaires dâ&#x20AC;&#x2122;appoint. La volontĂŠ municipale est de crĂŠer un â&#x20AC;&#x153;centre culturel engagĂŠ pour la paixâ&#x20AC;?, selon le souhait du premier magistrat, qui souhaite prendre pour exemple le â&#x20AC;&#x153;Imperial War Museumâ&#x20AC;? (MusĂŠe de la guerre) de Londres.

Au plan historique, la construction de ce â&#x20AC;&#x153;Castillo de San Fernandoâ&#x20AC;?, ĂŠrigĂŠ Ă partir de 1753, sâ&#x20AC;&#x2122;est justifiĂŠe par de frĂŠquentes invasions françaises dans la rĂŠgion de lâ&#x20AC;&#x2122;EmpordĂ . Le roi Ferdinand VI a fait bâtir cette place forte pour y loger cinc bataillons dâ&#x20AC;&#x2122;infanterie i cinq escadrons de cavalerie, soit 6000 hommes et 500 chevaux. Cette rĂŠalisation comporte 5 km de douves, pour un pĂŠrimètre de 3,2 km, distribuĂŠ sur un terrain de 32,5 hectares. Les citernes de ce château, parmi les plus imposants du monde, peuvent contenir 9 millions de litres dâ&#x20AC;&#x2122;eau.

Salins, 1 ¡ Empuriabrava Tel. 0034 972 45 47 71 www.tabernadelmar.com

Â

Taberna del mar & Port Grec 12:30 - 15:30h & 18:30 - 22:45

PĂŠages sans frontières entre Perpignan et Barcelone Les sociĂŠtĂŠs autoroutières se mettent dâ&#x20AC;&#x2122;accord sur un système universel Lâ&#x20AC;&#x2122;harmonisation de la liaison autoroutière Perpignan-Barcelone est rĂŠsolument en marche, avec, en ligne de mire, un axe intĂŠgralement ĂŠlargi Ă 2X3 voies en 2020. Fin 2012, avec la finalisation des actuels travaux dâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠlargissement du tronçon La Jonquera-Girona, lâ&#x20AC;&#x2122;ultime partie manquante sera Perpignan-Le Perthus, composĂŠe dâ&#x20AC;&#x2122;une partie Perpignan-le Boulou terminĂŠe en 2016, suivie du maillon Le BoulouPerthus. Dans lâ&#x20AC;&#x2122;immĂŠdiat, ce jeudi est entrĂŠ en fonction un système de tĂŠlĂŠpĂŠage rĂŠvolutionnaire sur cette ligne autoroutière A9 / AP-7. Suite Ă  un accord signĂŠ le 1er juillet Ă  Banyuls dels Aspres, en plaine du Roussillon, entre la sociĂŠtĂŠ Autoroutes du Sud de la France (ASF) et lâ&#x20AC;&#x2122;un de ses ĂŠquivalents au Sud, Abertis Autopistas, les vignettes française et espagnole utilisĂŠes par les abonnĂŠs soucieux dâ&#x20AC;&#x2122;un passage rapide et automatisĂŠ aux barrières de pĂŠage, nâ&#x20AC;&#x2122;ont aucune frontière. Cette facilitĂŠ de circulation sâ&#x20AC;&#x2122;ajoute Ă  la disparition de la frontière physique du Perthus-autoroute, suite au dĂŠmantèlement des anciennes cabines de contrĂ´le, en dĂŠcembre dernier. Depuis cette ĂŠtape, les arrĂŞts dâ&#x20AC;&#x2122;autrefois ont rĂŠellement disparu et sont remplacĂŠs par de simples ralentissements, engendrĂŠs par une limitation de vitesse Ă  70 km/h exclusivement respectĂŠe par les touristes. DĂŠsormais, au dĂŠpart de Perpignan, il est ainsi possible de rejoindre Barcelone en 1h25 dans le respect des vitesses lĂŠgales de 130 km/h en territoire français et 120 km/h en territoire espagnol. Pour les usagers munis de tĂŠlĂŠpĂŠage comme pour les autres, le tarif cumulĂŠ est de 15,55 euros. En 2013, les infractions routières europĂŠennes seront prises en compte Par ailleurs, la libertĂŠ octroyĂŠe par ce service dit ÂŤdâ&#x20AC;&#x2122;interopĂŠrabilitĂŠÂť entre systèmes informatiques, sâ&#x20AC;&#x2122;accompagnera en 2013

Envoyez-nous votre opinion Ă : opinio@elpergami.com

dâ&#x20AC;&#x2122;une avancĂŠe europĂŠenne dâ&#x20AC;&#x2122;un autre genre. Mercredi, le Parlement europĂŠen a votĂŠ une directive dâ&#x20AC;&#x2122;harmonisation des sanctions pour les infractions routières. Les ressortissants de lâ&#x20AC;&#x2122;ensemble des Etats europĂŠens, en dĂŠplacement dans un autre Etat europĂŠen, ne jouiront plus du privilège touristique qui consiste Ă ĂŠchapper aux amendes. Au contraire, les Etats pourront communiquer les coordonnĂŠes des propriĂŠtaires de vĂŠhicules en infraction. Les sanctions simples, ou juridiques, sâ&#x20AC;&#x2122;adapteront ainsi Ă  lâ&#x20AC;&#x2122;espace europĂŠen, et ne seront plus le fait de mesures locales. Seront notamment concernĂŠs le non-respect des feux rouges, les dĂŠlits dâ&#x20AC;&#x2122;alcool et de drogue au volant, le non-port de la ceinture ou encore lâ&#x20AC;&#x2122;usage des tĂŠlĂŠphones portables.

Salem Doner Kebab Halal Hamburgesas Avda. Cavall Bernat, 66 ¡ Platja dâ&#x20AC;&#x2122;Aro

A lâ&#x20AC;&#x2122;attention des annonceurs Savez-vous ce quâ&#x20AC;&#x2122;est le PDG? Câ&#x20AC;&#x2122;est le controle du tirage qui garanti la quantitĂŠ des exemplaires que lâ&#x20AC;&#x2122;on imprime. Câ&#x20AC;&#x2122;est la seule source fiable sur les tirages. Prenez garde que lâ&#x20AC;&#x2122;on ne vous trompe pas, assurerez vous et exigez le timbre et le controle : www.ojd.es/pgd Sans cela vous nâ&#x20AC;&#x2122;aurez aucune garanti de la rĂŠelle diffusion de votre travail. Vous avez le droit de savoir pour quelle quantitĂŠ vous payez,faites valoir cela. Que lâ&#x20AC;&#x2122;on ne vous trompe pas. Câ&#x20AC;&#x2122;est votre droit.

International cuisine SpÊcialitÊ viandes exotiques Port Grec, 1 ¡ Empuriabrava Tel. 0034 972 454 898 www.portgrec.es


www.elpergami.com

Nouvelles La Catalogne, leader dâ&#x20AC;&#x2122;Espagne de la baisse du chĂ´mage La province de Girona est première en Catalogne Les derniers chiffres du chĂ´mage en, Espagne placent la Catalogne en première position positive, grâce Ă une baisse significative du nombre de demandeur dâ&#x20AC;&#x2122;emplois. Selon le Ministère du Travail espagnol, 18.948 personnes ont en effet trouvĂŠ du travail en juin sur le territoire, ce qui situe le nombre de total de sans-emploi en Catalogne Ă  576.394 personnes, pour un recul de 3,18% par rapport au moins de mai. Cependant, cette information est Ă  moduler, car le chĂ´mage a augmentĂŠ de 22.133 personnes, soit de 3,99%, par rapport Ă  juin 2010. Ce recul concerne 67.858 personnes sur lâ&#x20AC;&#x2122;ensemble du territoire espagnol, oĂš lâ&#x20AC;&#x2122;on relève toutefois 139.433 chĂ´meurs de plus quâ&#x20AC;&#x2122;en juin 2010. En rĂŠalitĂŠ, le mois de juin figure parmi les plus actifs dans la crĂŠation dâ&#x20AC;&#x2122;emplois, grâce aux traditionnelles embauches dans le secteur touristique. Dans la rĂŠgion de Girona, 3.323 personnes ont quittĂŠ les listes de demandeurs en juin, mais le territoire compte encore 50.582 sans-emploi, Ă  lâ&#x20AC;&#x2122;issue dâ&#x20AC;&#x2122;un repli de 6,16% par rapport au mois de mai. On y relève toutefois la meilleures performance de lâ&#x20AC;&#x2122;ensemble de la Catalogne, puisque par rapport Ă  juin 2010, le chĂ´mage a augmentĂŠ de seulement de 819 personnes,

Sta. Margarida Sta. Margarida Appartement 55 m2 avec grand terrasse, 2 75 m2 avec amarre, 3 ch. 1 sdb, Chauffage, chambres, amarre et piscine communau3 places PK, grand terrasse de 70m2 et taire, 1 toilette. jardin privĂŠ. Piscine communautaire. PRIX: 126.000 â&#x201A;Ź PRIX: 325.000 â&#x201A;Ź 279.000 â&#x201A;Ź

soit 1,65%. En tout, 20.428 contrats ont ĂŠtĂŠ signĂŠs au mois de juin, 3114 de plus quâ&#x20AC;&#x2122;en mai. Au plan statistique, la province de Girona affiche ainsi le meilleur rĂŠsultat ĂŠconomique dâ&#x20AC;&#x2122;Espagne, selon le critère des chiffres du chĂ´mage. Le prĂŠsident du gouvernement catalan, Artur Mas, a parlĂŠ ce lundi de â&#x20AC;&#x153;bonne nouvelleâ&#x20AC;?, tout en avertissant: â&#x20AC;&#x153;nous ne pouvons pas baisse la gardeâ&#x20AC;?. Le chef de lâ&#x20AC;&#x2122;exĂŠcutif catalan, qui inaugurait lâ&#x20AC;&#x2122;agrandissement du siège central des supermarchĂŠs Lidl Ă Montcada i Reixac, dans la banlieue de Barcelone, sâ&#x20AC;&#x2122;est cependant fĂŠlicitĂŠ que la Catalogne soit Ă  la pointe de la rĂŠduction du chĂ´mage en Espagne, avant de recommander la prudence: â&#x20AC;&#x153;Gardons les pieds sur terre. Ne nous emballons pas, car ces chiffres peuvent ĂŞtre saisonniers. La bataille contre le chĂ´mage est une bataille très dureâ&#x20AC;?.

Lâ&#x20AC;&#x2122;Union pour la MĂŠditerranĂŠe renaĂŽt Ă Barcelone Lâ&#x20AC;&#x2122;organisation intergouvernementale souhaite agir sur le printemps arabe Mise Ă  lâ&#x20AC;&#x2122;arrĂŞt par la dĂŠmission de son premier secrĂŠtaire gĂŠnĂŠral en janvier dernier, prise de court par le printemps arabe, lâ&#x20AC;&#x2122;Union pour la MĂŠditerranĂŠe a repris vigueur. Son siège, installĂŠ Ă  Barcelone, a accueilli les ministres des affaires ĂŠtrangères français, espagnol et marocain, afin dâ&#x20AC;&#x2122;installer un nouveau secrĂŠtaire, Youssef Amrani. Lâ&#x20AC;&#x2122;Union pour la MĂŠditerranĂŠe (UPM), fondĂŠe en 2008 sur une initiative

de Nicolas Sarkozy, avait perdu son secrĂŠtaire gĂŠnĂŠral. InstallĂŠ Ă Barcelone en mars 2010, le Jordanien Ahmed Jalaf Massadeh, a en effet prĂŠsentĂŠ sa dĂŠmission en janvier dernier, pour raisons dâ&#x20AC;&#x2122;incompatibilitĂŠ avec cette grande organisation intergouvernementale appelĂŠe Ă  rapprocher lâ&#x20AC;&#x2122;Europe du Maghreb. Lâ&#x20AC;&#x2122;UPM, dont le siège est situĂŠ au Palais de Pedralbes de Barcelone, a pris un nouveau dĂŠpart, en accueillant le diplomate marocain Youssef Amrani, dans le rĂ´le du remplaçant. Ce nouveau secrĂŠtaire gĂŠnĂŠral sâ&#x20AC;&#x2122;est installĂŠ Ă 

NOUVELLE PROMOTION Santa Margarida Appt. 64 m2, 2 ch. 1 sdb, Chauffage et A/C, terrasse de 9m2 et piscine. PRIX: 149.051â&#x201A;Ź

Sta. Margarida Villa avec terrain de 477 m2. et 167 m2 construits. 4 chambres, 3 salles des bains, Piscine et amarre. PRIX: 990.000 â&#x201A;Ź

Empuriabrava Terrain 219 m2. et 154 m2. construits. 3 chambres, 2 salles des bains. Piscine et amarre pour voilier. PRIX: 765.000 â&#x201A;Ź 660.000 â&#x201A;Ź

Sta. Margarida Appartement 40 m2, 1 chambre, 1 salle de bain. Terrasse. Come neuf. Tout renouvelĂŠ. Jardin communautaire. PRIX: 98.000 â&#x201A;Ź

Maison mitoyenne Sta. Margarida. 120 m2, 4 ch. 2 sdb, terrasse. RenouvelĂŠ en 2010. Jardin prive avec barbecue. Piscine et jardin communautaire. PRIX: 310.000 â&#x201A;Ź

Maison mitoyenne Sta. Margarida. Terrain de 268 m2, 90 m2 habitables, 3 ch. 1 sdb, + 1 chambre avec salle de bain anexe. Amarre pour voilier. PRIX: 346.500 â&#x201A;Ź

Maison mitoyenne CastellĂł Nou. 128 m2 habitables, 4 ch. 2 sdb, garage 70 m2. PossibilitĂŠ location avec option dâ&#x20AC;&#x2122;achat. PRIX: 273.000 â&#x201A;Ź

Appartement Sta. Margarida. 66m2 habitables, 3 chambres, 1 salle de bain, piscine communautaire PRIX: 189.000 â&#x201A;Ź 160.000 â&#x201A;Ź

Villa de luxe Sta. Margarida. Terrain de 561 m2, 135 m2 habitables, 3 ch. 2 sdb, 1 toilette. Piscine et Amarre de 16 m. PRIX: 890.000 â&#x201A;Ź

Appartement Sta. Margarida. 46 m2. habitables, 1 chambre, 1 salle de bain, zone tres tranquille PRIX: 106.000 â&#x201A;Ź

www.immoroseshouse.com - info@immoroseshouse.com Tel. (+34) 972 153 263 â&#x20AC;&#x201C; (+34) 610 049 413 â&#x20AC;&#x201C; (+34) 686 928 167 Avda. de la Platja, 58 â&#x20AC;&#x201C; 17480 SANTA MARGARIDA (ROSES) lâ&#x20AC;&#x2122;issue dâ&#x20AC;&#x2122;une cĂŠrĂŠmonie officielle, en prĂŠsence du ministre français des Affaires ĂŠtrangères, Alain JuppĂŠ, et de ses homologues espagnol et marocain, Trinidad JimĂŠnez et Taieb Fassi Fihri, tous trois accueillis par le prĂŠsident catalan, Artur Mas. Youssef Amrani, ĂŠlu en mai par les instances de lâ&#x20AC;&#x2122;Union pour la MĂŠditerranĂŠe, qui rassemble notamment lâ&#x20AC;&#x2122;Europe des 27, IsraĂŤl, la Jordanie, le Liban, le Maroc et lâ&#x20AC;&#x2122;AutoritĂŠ palestinienne, occupait prĂŠcĂŠdemment le poste de secrĂŠtaire gĂŠnĂŠral du ministère marocain des Affaires ĂŠtrangères. Il aura la charge de faire vivre une structure mĂŠconnue

du grand public, dans lâ&#x20AC;&#x2122;obligation expresse dâ&#x20AC;&#x2122;analyser le processus actuel des rĂŠvolutions arabes. A ce titre, les rĂŠcentes avancĂŠes marocaines, illustrĂŠes par une nouvelle Constitution lancĂŠe par le roi Mohammed VI sous la pression populaire, ainsi que les ĂŠvĂŠnements tunisiens et ĂŠgyptiens, constituent une base de travail ĂŠminemment sociale et sociĂŠtale. Lors de sa première intervention publique, M. Amrani a signalĂŠ quâ&#x20AC;&#x2122;il y a un ÂŤavantÂť et un ÂŤaprèsÂť ledit printemps arabe, avant dâ&#x20AC;&#x2122;appeler de ses voeux la crĂŠation dâ&#x20AC;&#x2122;une ÂŤzone de stabilitĂŠ et de prospĂŠritĂŠ dans la rĂŠgionÂť.

ȺɪɯɢɏÉ&#x;ɤɏɭɪÉ&#x161;É&#x201A;ɧɏÉ&#x;ÉŞÉśÉ&#x;ÉŞ É&#x2039;É&#x153;ɚɥɜÉ?ÉŠÉŞÉ&#x161;É&#x153;ÉĽÉ&#x;ɧɢÉ&#x; ɧÉ&#x;É&#x17E;É&#x153;É˘É É˘ÉŚÉ¨ÉŤÉŹÉśÉ¸ ÂłÉ&#x2020;ÉľɊɨɍɏɪɨɢɌÉ&#x17E;ɨɌČźÉ&#x161;ɲÉ&#x;ÉŁÉŚÉ&#x;ɹɏɾ´ É&#x2039;ɨɥÉ&#x17E;É&#x161;ɧɢÉ&#x;ɊɪɨÉ&#x;ɤɏɨÉ&#x153;ɊɨÉ&#x161;ɪɯɢɏÉ&#x;ɤɏɭɪÉ&#x;ɢ ɢɧɏÉ&#x;ÉŞÉśÉ&#x;ÉŞÉ­ɧÉ&#x161;ɼɸÉ&#x203A;ɨɣÉ&#x153;ɤɭɍ É&#x2C6;ɊɾɏɧÉ&#x161;ÉšɤɨɌÉ&#x161;ɧÉ&#x17E;É&#x161;ɊɪɨɎÉ&#x;ɍɍɢɨɧÉ&#x161;ɼɨÉ&#x153; ɊɨÉ&#x17E;É&#x203A;É&#x;ÉŞÉ&#x;ÉŹČźÉ&#x161;ÉŚɢÉ&#x17E;É&#x;É&#x161;ɼɜɧɾɣÉĄÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ɼɜɧɾɣ É­ÉąÉ&#x161;ɍɏɨɤɢÉ&#x153;ɾɊɨɼɧɢɏɊɪɨÉ&#x;ɤɏɢɪɨÉ&#x153;ɨɹɧɾÉ&#x; ÉŞÉ&#x161;É&#x203A;ɨɏɾ É?ÉŤÉŹÉ&#x161;ɧɨÉ&#x153;ɤÉ&#x161;ɼɸÉ&#x203A;ɨÉ?ɨÉŹÉ&#x;ɯɧɢɹÉ&#x;ɍɤɨÉ?ɨ ɨÉ&#x203A;ɨɪɭÉ&#x17E;ɨÉ&#x153;É&#x161;ɧɢɚɼɭɹɲɢɯÉŚÉ&#x161;ɪɨɤÉŤ ɊɪɢɌÉ&#x;ɧÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ÉŚɊɨɍɼÉ&#x;É&#x17E;ɧɢɯÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɨÉ&#x153;ɾɯ ÉŹÉ&#x;ɯɧɨɼɨÉ?ɢɣɍɨɼɧÉ&#x;ɹɧɾÉ&#x;ÉŠÉ&#x161;ɧÉ&#x;ɼɢɊɨɼɾÉŤ ɊɨÉ&#x17E;ɨÉ?ÉŞÉ&#x;É&#x153;ɨɌ É&#x201E;É&#x161;ÉąÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;ɨɤɨɧɎɢÉ&#x17E;É&#x;ɧɰɢÉ&#x161;ɼɜɧɨɍɏɜ ÉŠÉ&#x;ɪɍɨɧÉ&#x161;ɼɜɧɾɣɊɨÉ&#x17E;ɯɨÉ&#x17E; É É&#x153;ɨɧɢɏÉ&#x;ɢɌɾɪÉ&#x;ɲɢɌÉ&#x153;ÉŤÉ&#x;ČźÉ&#x161;ɲɢ ɊɪɨÉ&#x203A;ÉĽÉ&#x;ÉŚÉľ É&#x201E;ɨɧɍɭɼɜɏÉ&#x161;ɰɢɢɧÉ&#x161;ɪɭɍɍɤɨɌɚɥɾɤÉ&#x; Â&#x2021;Â&#x2021;

972 821 166 ZZZIGHYSURMHFWVFRP *LURQD&RVWD%UDYD%DUFHORQD É&#x20AC;ɢɪɨɧÉ&#x161;É&#x201E;ɨɍɏÉ&#x161;ȝɪÉ&#x161;É&#x153;É&#x161;ČťÉ&#x161;ÉŞÉŤÉ&#x;ɼɨɧÉ&#x161; We speak english | On parle français

Architecture - Decoration - Communication Asset Management - Real Estate - Engineering â&#x20AC;&#x153;Build the house of your dreamsâ&#x20AC;?

We carry out architectural and decoration projects for you. With our technical team we are working with the Real Estate Agencies to sale their plots, making personalizes projects. We install renewable energy, solar panels, underfloor heating, ideal for your comfort. We work with prestigious brands. With one call we solve all your problems.


8

www.elpergami.com 15 juillet - 15 aoĂťt 2011

Nouvelles Lâ&#x20AC;&#x2122;aĂŠroport de Barcelone, connectĂŠ Ă la Chine et au Japon

TĂŠlĂŠphoner de France Ă Catalogne coĂťte moins cher

 , *.\> ( ,(\>.4> $-".1$> .> 4+.\> 2.-3>+$2>#$23(- 3(.-2> (-3$1".-3(-$-3 +$2> /1./.2Â&#x20AC;$2>"$3>Â&#x20AC;3Â&#x20AC;>/ 1> +Ă&#x2020; Â&#x20AC;1./.13>#$> 1"$+.-$^>

(2>$->b`ab\>+ >'(-$>$3> +$> /.->2Ă&#x2020; ).43$1.-3> 4> +.-&>" 3 +.&4$>/1./.2Â&#x20AC;> / 1>+$>/1(-"(/ +>3 1, "> " 3 + -\>#.-3>+Ă&#x2020;.Ăľ>1$> 33$(-3> #Â&#x20AC;2.1, (2>ag`>#$23(- 3(.-2> #(Ăľ>Â&#x20AC;1$-3$2^

Â&#x2014;>

Alors que lâ&#x20AC;&#x2122;aĂŠroport de Girona a lancĂŠ une politique dâ&#x20AC;&#x2122;ouverture de destinations vers les pays de lâ&#x20AC;&#x2122;Est, avec des vols vers Moscou et Kiev, lâ&#x20AC;&#x2122;aeroport de Barcelona-El Prat disposera prochainement de vols vers la Chine et le Japon. Cette information a ĂŠtĂŠ dĂŠvoilĂŠe par le directeur de lâ&#x20AC;&#x2122;aĂŠroport barcelonais, Fernando Echegaray, partisant de la crĂŠation de nouvelles liaisons intercontinentales, confortĂŠe par les nouveaux besoins exprimĂŠs par sa clientèle. Selon ses calculs, les 22% de croissance observĂŠs sur le tarmac de Barcelona-El Prat au mois de juin, par rapport au moins de mai, et les 6,5% dâ&#x20AC;&#x2122;augmentation enregistrĂŠs en 2010 par rapport Ă 2009, rendent ĂŠvidente la sortie de crise en matière de transport aĂŠrien. Lâ&#x20AC;&#x2122;ouverture de lignes vers ces pays orientaux nâ&#x20AC;&#x2122;est encore

accompagnĂŠ dâ&#x20AC;&#x2122;aucune date formelle, mais tout porte Ă croire que leur entrĂŠe en service est possible dès lâ&#x20AC;&#x2122;annĂŠe prochaine. Dans lâ&#x20AC;&#x2122;immĂŠdiat, la principale plate-forme aeroportuaire catalane entame une saison estivale avec une trentaine de destinations intercontinentales, comme Bamako, le Cap Vert, Miami, Porto Rico et Sao Paulo. Barcelone, devenue â&#x20AC;&#x153;de plus en plus connectĂŠe au mondeâ&#x20AC;?, selon M. Echegaray, propose actuellement plus de 170 destinations en Espagne, Ă  lâ&#x20AC;&#x2122;international et Ă  lâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠchelle intercontinentale. Ce catalogue est rendu possible par la prĂŠsence de plus de 100 compagnies, qui opèrent près de 900 vols quotidiens.

Ă&#x2020;-(.->41./Â&#x20AC;$--$>(,/.2$>4-$> ! (22$>#$>3 1(%2>z>3.42>+$2>./Â&#x20AC;1 3$412

Les habitants frontaliers et les voyageurs qui transitent dans lâ&#x20AC;&#x2DC;ensemble des pays de lâ&#x20AC;&#x2DC;Union EuropĂŠenne sont souvent concernĂŠs, Ă leur dĂŠpends, par le phĂŠnomène des surcoĂťts liĂŠs au â&#x20AC;&#x17E;roamingâ&#x20AC;&#x153;. Cette itinĂŠrance tĂŠlĂŠphonique de proximitĂŠ, qui consiste Ă  utiliser son portable indiffĂŠremment dans un territoire ou dans lâ&#x20AC;&#x2DC;autre, peut occasionner des factures salĂŠes, car les communications en restent internationales, mĂŞme lorsquâ&#x20AC;&#x2DC;elles sont passĂŠes sur des distances locales. Cependant, dès ce vendredi 1er juillet entre en vigueur une nouvelle tarification, qui bĂŠnĂŠficie notamment aux usagers de lâ&#x20AC;&#x2DC;axe Perpignan-Barcelone. Car les prix roaming baissent, dans lâ&#x20AC;&#x2DC;ensemble de lâ&#x20AC;&#x2DC;Union EuropĂŠenne, en vertu dâ&#x20AC;&#x2DC;une obligation signifiĂŠe Ă  tous les opĂŠrateurs, notamment français et espagnols. Cette rĂŠduction des prix, inscrite dans les règles adoptĂŠes par lâ&#x20AC;&#x2DC;Union EuropĂŠenne en 2007 et 2009, sera valable jusquâ&#x20AC;&#x2DC;au 30 juin 2012 pour les appels passĂŠs, dont le coĂťt par minute ĂŠvolue de 39 centimes

La Jonquera: les proxĂŠnètes louent les ronds-points 2000 euros Â&#x2014;> Â&#x2014;>

Â&#x2014;>

Â&#x20AC;5$+.//$,$-3>#Ă&#x2020;4->, 1"'Â&#x20AC;>2.1#(#$> 43.41>#$>+ >/1.23(343(.->1.43(Â 1$ $/4(2>/+42($412> --Â&#x20AC;$2\>#$>5Â&#x20AC;1(3 !+$2> &1.4/$2>, Ă?>$47>2$>/ 13 &$-3>"$13 (-2> 31.-.-2>1.43($12\>.Â?>+$2>/1.7Â&#x20AC;-Â 3$2> /+ "$-3>+$2>Ă?>++$2\>,.8$-- -3>4-$> +." 3(.->(++("(3$>#$>+Ă&#x2020;$2/ "$>.""4/Â&#x20AC;^ >-.45$++$>3$-# -"$>$23>+ >+." 3(.-> #$>1.-#2]/.(-32^

A lâ&#x20AC;&#x2122;identique des pĂŠrimètres dĂŠlimitĂŠs par les dealers de drogue urbains, dans un partage dâ&#x20AC;&#x2122;espace commercial pour produits illicites, la prostitution routière fait lâ&#x20AC;&#x2122;objet dâ&#x20AC;&#x2122;une rĂŠpartition territoriale. Le phĂŠnomène de vente de charmes fĂŠminins actuellement en vogue dans la province de Girona, en pĂŠriphĂŠrie des villes de Figueres, La Jonquera ou

encore La Bisbal, prĂŠsente en effet une ĂŠvolution sordide. ConfortĂŠe par la crise et le dĂŠveloppement dâ&#x20AC;&#x2122;une certaine prostitution low cost, cette tendance sâ&#x20AC;&#x2122;organise depuis plusieurs mois par secteurs, selon une information divulguĂŠe la semaine dernière par la police catalane, les Mossos dâ&#x20AC;&#x2122;Esquadra. Plus concrètement, cette distribution des zones de travail, aux mains de proxĂŠnètes, ĂŠtait dĂŠjĂ repĂŠrĂŠe sur plusieurs dizaines de tronçons de routes. Le mois dernier, une bande organisĂŠe, dâ&#x20AC;&#x2122;origine albanaise, a ĂŠtĂŠ interceptĂŠe au motif de la mise Ă  disposition, auprès de plusieurs proxĂŠnètes, de vĂŠritables locations dâ&#x20AC;&#x2122;espace, chiffrĂŠes Ă  150 euros la journĂŠe. En 2010, Ă  BarberĂ  del Vallès, dans la banlieue de Barcelone, ces concurrences territoriales ont mĂŞme ĂŠtĂŠ Ă  la source dâ&#x20AC;&#x2122;un assassinat.

Â&#x2014;>

Â&#x2014;>

Les grands syndicats patronaux des PyrĂŠnĂŠesOrientales et de la rĂŠgion de Girona, PIMEC (Petite et Moyenne Entreprise) et lâ&#x20AC;&#x2122;Union Patronale 66 (UPE) entament un processus de rapprochement. Tout en gardant leur distances, en vertu des concurrences silencieuses entre les deux territoires, leur reprĂŠsentants, respectivement Marc-Wilfrid Espi et IĂąaki Frade, ont signĂŠ un accord visant Ă renforcer les liens ĂŠconomiques. Ce protocole vise Ă  crĂŠer un ÂŤConseil patronal transfrontalierÂť, appelĂŠ Ă  intervenir branche par branche et Ă  favoriser un marchĂŠ de lâ&#x20AC;&#x2122;emploi fondĂŠ sur la ÂŤmobilitĂŠ ÂŤdomestiqueÂť, selon les mots des dĂŠcideurs, rĂŠunis pour cette occasion Ă  Girona. Sur le principe, les entreprises des deux territoires, 2000 au nord et 7000 au sud cataloguĂŠes par les patronats, seront encouragĂŠes Ă  faire des affaires entre elles, tandis quâ&#x20AC;&#x2122;un rĂŠseau, prĂŠexistant, devra acquĂŠrir progressivement davantage de formalitĂŠ. Ce projet concerne ĂŠgalement le financement des entreprises et la dynamisation des cursus universitaires penchĂŠs sur la gestion de PME-PMI transfrontalières, tout en ÂŤsupprimant les contraintes sociales et administratives du territoireâ&#x20AC;?, selon M. Frade, un rien ambitieux. La difficultĂŠ majeure de ce projet, sans calendrier prĂŠcis, repose justement sur lâ&#x20AC;&#x2122;abĂŽme culturel qui sĂŠpare les deux zones, dont le seul lien historique, antĂŠrieur Ă  la France et Ă  lâ&#x20AC;&#x2122;Espagne, est devenu ĂŠconomique caduque au XXe siècle. En effet, la rĂŠgion de Perpignan est dĂŠpendante des capitaux publics depuis la dĂŠcennie 1980, tandis que la

La vitesse maximale sur autoroute repasse Ă 120 km/h en Espagne Depuis 4 mois, la vitesse maximale sur les autoroutes espagnoles ĂŠtait plafonnĂŠe, en vertu de la politique dâ&#x20AC;&#x2DC;ĂŠconomie de carburant lancĂŠe par le gouvernement espagnol. Ce dernier a rompu cette mesure, ce vendredi, en annonçant le retour aux 120 km, qui restent infĂŠrieur au seuil maximal en vigueur en territoire français.

i```>$-31$/1(2$2\>/.3$-3($++$,$-3> ".-"$1-Â&#x20AC;$2>/ 1>4-> "".1#>#$> "../Â&#x20AC;1 3(.->, 1"'Â&#x20AC;>#4>31 5 (+>2 -2>%1.-3(Â 1$2> $23> --.-"Â&#x20AC;\>/ 1]#$2242>+$2> #(Ăľ>Â&#x20AC;1$-"$2>2."(Â&#x20AC;3 +$2>04(>/$12(23$-3> $-31$>+$>-.1#>#4>24#>#$>+ > 3 +.&-$^

rĂŠgion de Girona accentue, depuis le dĂŠbut de la crise, une conception toute anglo-saxonne de lâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠconomie. Dâ&#x20AC;&#x2122;autre part, les diffĂŠrentiels fiscaux, le nombre dâ&#x20AC;&#x2122;heures travaillĂŠes ou encore les structurations sociales disparates constituent de rĂŠels freins, auxquels sâ&#x20AC;&#x2122;ajoute une composante culturelle. En effet, la France a exprimĂŠ sa dĂŠfiance envers lâ&#x20AC;&#x2122;introduction de ÂŤlâ&#x20AC;&#x2122;esprit dâ&#x20AC;&#x2122;entrepriseÂť, proposĂŠe par la Commission EuropĂŠenne, en 2006, ÂŤde lâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠcole primaire Ă lâ&#x20AC;&#x2122;UniversitĂŠÂť. En revanche le fonctionnement libĂŠral de lâ&#x20AC;&#x2122;Espagne, oĂš mĂŞme la gauche politique promeut le secteur privĂŠ, sâ&#x20AC;&#x2122;accompagne dâ&#x20AC;&#x2122;un sondage rĂŠalisĂŠ sur le rĂŠseau Internet Tuenti et publiĂŠ ce jeudi, selon lequel 44% des jeunes souhaitent crĂŠer leur entreprise.

autoritĂŠs classent au rang de ÂŤpotentiellement mafieuxÂť. Ce système devient souvent humiliant pour les agents, qui procèdent rĂŠgulièrement Ă des arrestations de prostituĂŠes de plein air, mais assistent continuellement Ă  lâ&#x20AC;&#x2122;arrivĂŠe de nouvelles prestataires, discrètement placĂŠes par de nouveaux commanditaires. Selon une estimation ĂŠtablie le mois dernier, les carrefours giratoires situĂŠs aux abords de la tristement cĂŠlèbre Jonquera se monnaient actuellement autour de 2000 euros mensuels. Devenus des zones dâ&#x20AC;&#x2122;exploitation commerciale comparables Ă  celle que la tradition rĂŠserve aux activitĂŠs licites, ces lieux visibles des automobilistes deviennent de fait des vitrines de chair, plus ou moins bien placĂŠes. Cependant, Ă  ce jour, les indignations morales et les dispositifs de rĂŠduction de la prostitution exposĂŠe, nâ&#x20AC;&#x2122;ont donnĂŠ aucun rĂŠsultat probant, en dĂŠpit des intentions manifestĂŠes en mars dernier par le gouvernement catalan, pour lâ&#x20AC;&#x2122;heure impuissant face Ă  cette inquiĂŠtante rĂŠalitĂŠ.

Cette bataille nouvelle est ĂŠgalement prĂŠsente sur les ronds-points de la zone commerciale de La Jonquera, par lâ&#x20AC;&#x2122;intermĂŠdiaire dâ&#x20AC;&#x2122;individus que les

Perpignan et Girona tentent le rapprochement ĂŠconomique

Ă 35 centimes, tandis que la tarification des appels reçus, de 15 centimes jusquâ&#x20AC;&#x2DC;Ă  ce jeudi, passe Ă  11 centimes. Le roaming devient ainsi un produit inclus dans les gammes de forfaits des opĂŠrateurs, Ă  lâ&#x20AC;&#x2DC;exemple dâ&#x20AC;&#x2DC;Orange, qui tiennent compte de la nĂŠcessaire souplesse technologique exigĂŠe par les mobilitĂŠs europĂŠennes. En novembre dernier, les autoritĂŠs europĂŠennes avaient approuvĂŠ, par la voix de la Commissaire en charge des TĂŠlĂŠcommunications, Neelie Kroes, une ĂŠlimination des surcoĂťts. Ce projet, qui fera disparaĂŽtre la notion de tarif â&#x20AC;&#x17E;vers lâ&#x20AC;&#x2DC;ĂŠtrangerâ&#x20AC;&#x153; au bĂŠnĂŠfice dâ&#x20AC;&#x2DC;une zone tarifaire unifiĂŠe en Europe, devrait se transformer en rĂŠalitĂŠ avant 2015. Dans lâ&#x20AC;&#x2DC;immĂŠdiat, le montant des factures tĂŠlĂŠphoniques des frontaliers flĂŠchira, mais devrait encore rester relativement ĂŠlevĂŠ.

En lâ&#x20AC;&#x2DC;espace de quelques mois, une dĂŠcision et une contre-dĂŠcision auront accompagnĂŠ les automobilistes qui circulent sur les autoroutes espagnoles: le Conseil des Ministres espagnol, autour de JosĂŠ Luis RodrĂ­guez Zapatero, a choisi de rĂŠtablir la vitesse maximale Ă 120 km/h. Ă&#x20AC; la fin de cet hiver, une dĂŠcision gouvernementale avait provoquĂŠ une certaine surprise, car Madrid avait fixĂŠ le seuil maximal, très exactement Ă  compter du 4 mars, Ă  seulement 110 km/h. Cette mesure, lancĂŠe dans le but dâ&#x20AC;&#x2DC;obtenir une ĂŠconomie dâ&#x20AC;&#x2DC;ĂŠnergie massive, chiffrĂŠe Ă  quelque 450 millions dâ&#x20AC;&#x2DC;euros, concerne notamment le rĂŠseau autoroutier de lâ&#x20AC;&#x2DC;axe AP-7, qui prend son dĂŠpart Ă  La Jonquera et dĂŠbouche en Andalousie,

en traversant la Catalogne et la rĂŠgion de València. Mais ce changement se porte aussi sur les routes Ă 2X2 voies, dont la vitesse maximale lĂŠgale est ainsi supĂŠrieure Ă  celle quâ&#x20AC;&#x2DC;autorise la France sur son propre territoire, tandis que le seuil maximal sur autoroute est fixĂŠ Ă  130 km/h, notamment en Roussillon. Les 10 km/h retrouvĂŠs sur les autoroutes espagnoles, Ă  compter du 1er juillet, restent cependant modulĂŠs dans la province de Girona. Des travaux dâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠlargissement Ă  2X3 voies, partiellement achevĂŠs sur lâ&#x20AC;&#x2122;AP-7, imposent de nombreuses limitations de vitesse Ă  80 km/h, qui seront maintenues lors de la saison estivale. Les chantiers seront toutefois stoppĂŠs, afin de rĂŠduire la gĂŞne lors dâ&#x20AC;&#x2122;une pĂŠriode de trafic intense, tandis que la continuitĂŠ de la 2X3 voies de La Jonquera jusquâ&#x20AC;&#x2122;au Sud de Girona, seul tronçon manquant jusquâ&#x20AC;&#x2122;Ă  Barcelone, est prĂŠvue pour la fin de lâ&#x20AC;&#x2122;annĂŠe.


10

www.elpergami.com 15 juli - 15 augustus 2011

Nieuws

HOE VOORKOMT U EEN ZONNEBRAND?

Spaanse regering gaat vergoedingen bankdirecties extra belasten De Spaanse minister van Werk, Valeriano Gómez, heeft in een interview met de omroep Telecinco laten weten de ‘buitensporig hoge salarissen’ van bankdirectieleden extra zwaar te willen gaan belasten. Het kan volgens de minister niet zo zijn dat de directies ruim tien keer zoveel verdienen als hun personeel. Als voorbeeld noemt hij het excessief hoge bedrag van 10,15 miljoen euro dat jaarlijks wordt uitbetaald aan de directie van Bankia, de onlangs nieuw opgerichte bank die ontstond uit een fusie tussen Cajamadrid, Bancaja en vijf andere spaarbanken.

Vergoedingen Om een idee te krijgen volgen hier enkele vergoedingen op een rij: zo ontving de president van Grupo Santander, Emilio Botin, in 2010 een vergoeding van 3,8 miljoen euro; Francisco Gonzalez, president van de BBVA, verdiende dat jaar 5,3 miljoen euro; Isidro Faine, president van La Caixa kreeg 2,69 miljoen euro; Rodrigo Rato, president van Bankia, kon 3,64 miljoen euro op zijn rekening bijgeschreven zien; Angel Ron van de Banco

Popular kreeg 1,23 miljoen euro en Josep Oliu van Banco Sabadell verdiende 4,64 miljoen euro. Bankia Een ander banknieuwtje vandaag is dat de nieuwe bank Bankia, ontstaan uit een fusie tussen Bancaja, Caja Madrid en vijf andere spaarbanken, zijn cliënten per brief heeft laten weten 2 euro aan maandelijkse commissie te berekenen aan mensen die minder dan 2.000 euro op hun rekening hebben staan. De nieuwe regel gaat in per 13 augustus aanstaande en hiermee lijkt de bank zijn minder bedeelde cliènten te bestraffen. Zodra cliènten hun salaris of pensioen op een rekening bij Bankia laten storten vervalt de commissie. Ook wordt het bedrag dat berekend wordt bij het opnemen van geld met een normale bankpas minimaal een euro bij geldautomaten van Servired en 3,5 euro bij andere pinautomaten. Bij de ruim 7.700 pinautomaten van Bankia zelf zal het pinnen gratis blijven.

Costa Brava Medic is een huisartsenpraktijk gevestigd in Sant Antoni de Calonge. De praktijkvoering is in handen van een Nederlandse huisarts, mevrouw Anna van Hooff. De praktijk richt zich met name op Nederlandse, Belgische, Franse, Duitse en Engelse residenten en toeristen, maar andere nationaliteiten zijn ook van harte welkom. De praktijk is op maandag - vrijdag geopend van 9.00 - 13.00h. en van 16.00 -18.00h. U kunt tussen 9.00 uur en 19.00 uur bellen met 972660813 voor het maken van een afspraak. In overleg met de dokter kan ook een visite worden afgesproken. De praktijk is ook vaak geopend in de weekenden. Kijkt u voor de exacte openingstijden in het weekend op: www.costabravamedic. com of bel direct met: 626598930 U vindt er bovendien praktische informatie aangaande bereikbaarheid, spreekuren voor spoedgevallen in het weekend, medewerkers, etcetera. Daarnaast ook inhoudelijke informatie over de mogelijkheden voor aanvullend onderzoek in de praktijk, ingreepjes, ouderenspreekuur, links naar informatie over veel voorkomende ziektes etcetera.

Huisartsenpraktijk Costa Brava Medic Dr. Anna van Hooff Avg. Catalunya 110 Sant Antoni de Calonge Tel: 972660813 626598930

Eindelijk op vakantie, lekker naar het strand, en een beetje bruin worden. U heeft er lang naar uitgekeken, en nu is het dan zover.

7. Vergeet niet de lippen, neus en ogen te beschermen.

Maar hoe voorkom je een verbranding door de zon?

Bij een milde zonnebrand kunt u koude tot lauwwarme compressen nemen ter afkoeling van de verbrande huid. Bij de apotheek kunt u ook verschillende middelen kopen tegen de verbranding, bijv op basis van aloe vera, of sterkere met medicijnen bijv in de vorm van een schuim (espuma). Hiervan zijn er heel veel. Ook kan paracetamol of ibuprofen helpen voor de pijn.

Allereerst: Voor baby’s tot circa 1 jaar is zonlicht ongezond. Ze hebben een hele gevoelige huid en verbranden heel snel. Alle delen van de huid moeten goed beschermd worden, door katoenen kleding, een zonnehoed of petje en een parasol. Houd ze het liefst in de schaduw, maar ook dan geldt nog dat ze goed ingesmeerd moeten worden. Liefst met een antizonnebrandmiddel van minstens factor 30. Ook hebben baby’s sneller last van oververhitting en uitdroging. Dus geef ze tussendoor iets extra’s om te drinken. Blijven ze huilen, hebben ze hoge koorts, of worden ze suf, raadpleeg dan een dokter. Kinderen tussen 1 en 3 jaar kunnen een beetje zon verdragen, maar blijf heel voorzichtig, goed beschermen en niet te lang in de zon. Voor iedereen geldt, dat een beetje zon goed is. De huid maakt vitamine D aan en zon geeft energie. Maar teveel zon geeft al snel een forse verbranding van de huid, of zelfs een zonnesteek. En heel veel zon verhoogt de kans op huidkanker op latere leeftijd. Hieronder enkele tips om te proberen een verbranding te voorkomen. 1. Vermijd directe blootstelling aan de zon op het heetst van de dag tussen 10 uur ’s ochtends en 16 uur ’s middags. De zon staat dan op zijn hoogst en de stralen zijn het felst. Als u dan toch graag op het strand bent, gebruik dan in ieder geval een parasol, en een goed zonnebrandmiddel met zeer hoge beschermingsfactorvan 30 of meer. 2. Smeer u regelmatig in, liefst iedere 2 uur. 3. Aangebroken flessen die ouder zijn verliezen hun werkzaamheid. Gebruik geen zonnebrandmiddelen, die ouder zijn dan 1 jaar. 4. Bouw de tijd die u in de zon doorbrengt langzaam op; de eerste dag 15 minuten en dan langzaam omhoog. Dat vermindert de kans op zonnebrand en op zonneallergie. 5. Als u vaker gaat zwemmen, moet u ook vaker smeren. Met een waterproof zonnebrand, kan men wel 2 of 3x het water in, maar daarna is het meeste toch weggespoeld. 6. Ook als het bewolkt is, of als u onder de parasol zit kunt u verbranden. Gebruik dus ook dan een beschermend middel.

Girona: C/ Ciutadans, 13 (2 minuts to the City Council) Telf: 972227994 Barcelona: C/Asturies,50 (2 minuts Metro FONTANA) Telf: 932103922 DŽƌĞƚŚĂŶϯϬϬǀĂƌŝĞƟĞƐŽĨƚĞĂƐĂŶĚŝŶĨƵƐŝŽŶŝŶďƵůŬ WůƵƐĚĞϯϬϬǀĂƌŝĠƚĠƐĚĞƚŚĠƐĞƚŝŶĨƵƐŝŽŶĞŶǀƌĂĐ DĞĞƌĚĂŶϯϬϬƐŽŽƌƚĞŶƚŚĞĞĞŶĂŌƌĞŬƐĞůŝŶďƵůŬ ʥ̨̣̖̖ϯϬϬ̸̨̨̨̨̛̛̭̬̯̯̬̯̬̻̖̥̏̌́̏̌̌̏̍̚ DŽƌĞƚŚĂŶϱϬǀĂƌŝĞƟĞƐŽĨdǁŝŶŝŶŐƐͬWůƵƐĚĞϱϬǀĂƌŝĠƚĠƐĚĞdǁŝŶŝŶŐƐ DĞĞƌĚĂŶϱϬǀĂƌŝģƚĞŝƚĞŶǀĂŶdǁŝŶŝŶŐƐͬʥ̨̣̖̖ϱϬ̨̨̭̬̯̏dǁŝŶŝŶŐƐ

Wat te doen bij zonnebrand?

Wanneer moet u kontakt opnemen met een dokter? - U moet direkt kontakt opnemen met een dokter bij hevige klachten passend bij een zonnesteek, zoals extreme zwakte of duizeligheid, een versnelde pols of versnelde ademhaling, extreme dorst of wegblijven van de urineproduktie, hoge koorts boven de 40 graden, een zieke indruk, een bleke, koude, of klamme huid, koude rillingen, misselijkheid, fors pijnlijke ogen, die geen licht kunnen verdragen en de vorming van grote blaren op de huid. Bij minder ernstige klachten en andere vragen kunt u binnen 24 uur een afspraak maken. Na al deze waarschuwingen en tips hoop ik, dat u een hele goede vakantie hebt, en dat u kunt genieten van het strand, de zee en de zon…..

Huisartsenpraktijk Costa Brava Medic Dr. Anna van Hooff Sant Antoni de Calonge tel: 972660813

Wij waarschuwen de adverteerders! Weet u wat PGD is? Het is de instantie de de oplage controleert! De enige betrouwbare informatie van de oplage. Let op ! Wordt niet bedrogen, controleer het control zegel www.ojd.es/pgd Zonder dit zegel heeft u geen garantie van het rendement van uw investering. Het is uw recht te weten voor welke oplage u betaalt. Controleer, laat u niet bedriegen, sta in uw recht!


12

www.elpergami.com 15 juli - 15 augustus 2011

Nieuws Europees herstel houdt aan Het ziet ernaar uit dat de economie van de EU zich zal blijven herstellen. De vooruitzichten voor de rest van 2011 zijn inmiddels iets beter dan afgelopen najaar. Verwacht wordt dat het bruto binnenlands product dit jaar met zo’n 1,75% en in 2012 met bijna 2% zal groeien. Dit beeld wordt versterkt door de betere vooruitzichten voor de wereldeconomie en het algemene optimisme bij ondernemers in de EU. De inflatie stijgt echter sneller dan het bbp en de werkloosheid daalt langzamer. Spaanse economie In Spanje was afgelopen kwartaal ook een lichte groei te zien; 0,2%. De afgelopen maanden stond de economische groei in Spanje flink onder druk door de bezuinigingen van de Spaanse overheid. Die werden enigszins gecompenseerd door een kleine stijging van de uitgaven van consumenten en de bedrijfsinvesteringen. Grondstoffenprijzen werken inflatie in de hand De toenemende inflatie hangt samen met de stijging van de grondstoffenprijzen, een van de grootste problemen die sinds vorig najaar zijn opgedoken. De inflatie komt dit jaar waarschijnlijk uit op gemiddeld bijna 3% in de EU en 2,5% in de eurozone, om pas in 2012

Catalaanse verbod stierenvechten gaat in op 1 januari 2012

weer langzaam te zakken tot respectievelijk 2% en 1,75%. Op de arbeidsmarkt zal de situatie de komende anderhalf jaar langzaam verbeteren. De werkloosheid zal volgens de verwachtingen met een kwart procentpunt dalen tot zo’n 9,25% in 2012. De overheidsfinanciën worden gezonder: het begrotingstekort zal tegen 2012 dalen tot zo’n 3,75% van het bbp. Maar de vooruitzichten blijven sterk variëren van land tot land. De Commissie publiceert vier keer per jaar economische vooruitzichten. In voor- en najaar wordt uitgebreid ingegaan op de groei, de inflatie, het overheidstekort en de overheidsschuld in alle EU-landen en een aantal niet-EU-landen. In de minder uitgebreide tussentijdse vooruitzichten, die normaal in februari en september uitkomen, wordt alleen gekeken naar nieuwe ontwikkelingen van de grootste economieën ten opzichte van de voorgaande vooruitzichten.

CREU COSTA CATALANA, THUISZORG-ORGANISATIE AAN DE COSTA BRAVA (Sant Antoni de Calonge): Ruurd Braams, direkteur Creu Costa Catalana (CCC): Sinds wanneer heeft u een thuiszorg-organisatie aan de Costa Brava? In 2001 ben ik vanuit Barcelona gestart, waarna in 2004 het kantoor is gevestigd in Pals. In oktober 2009 is het kantoor verhuisd naar Sant Antoni, vanwege ruimtegebrek en een betere bereikbaarheid voor de cliënten. Wat biedt CCC? CCC biedt thuiszorg- gebaseerd op het Nederlandse Het team van Creu Costa Catalana systeem-, algemene zorg en Werken in een vakantieland als Spanje is naverpleegkundige zorg aan ouderen, chronisch tuurlijk altijd een feestje. Mijn werkzaamheden zieken en mensen met een beperking. Dit kan zijn erg divers: van wondverzorging, injecties zijn voor mensen die hier permanent wonen tot terminale thuiszorg. Ik ervaar het werken danwel hier op vakantie komen. Bijvoorbeeld: hier als zeer zinvol. Veel residenten gaan noodhulp bij het opstaan e.d., maar ook wondvergedwongen terug in de veronderstelling dat zorging of begeleiding naar het ziekenhuis (bij thuiszorg in Spanje niet bestaat. De mensen die taalproblemen b.v.). voor langere tijd hier verblijven en of vakantiegangers met gezondheidsproblemen kunnen Waarin onderscheidt u zich van andere aanbiealtijd rekenen op mijn deskundig advies of hulp. ders van thuiszorg aan de Costa Brava? We bieden voornamelijk maatwerk en werken Finny Hoekstra, projectmanager Stichting volgens een persoonlijke benadering. Tevens Toegankelijkspanje werken we met een kleine, flexibele groep meHoe werkt de Stichting Toegankelijk Spanje? dewerkers waarmee we, door de professionele De Stichting heeft als doel: de mogelijkheden veelzijdigheid t.a.v. taalkennis en opleiding een voor mensen met een beperking of chronisch brede groep cliënten zorg kunnen bieden. zieken die op vakantie gaan te verbeteren. Wij bieden informatie middels internet, via onze eiKunnen mensen lid worden van CCC? gen en gerelateerde websites, maar ook middels Ja, met Euro 10,- per maand krijgt u korting op beursen en open dagen van belangenorganihulpmiddelen, check-ups en regelmatige updasaties in Nederland. Op een beurs in Eindhoven tes per email. komt een jong stel naar ons toe, beiden in een rolstoel en ze willen graag naar Barcelona. Met welke organisaties werkt u samen? Hardstikke dapper natuurlijk, het is dan super - ANWB (contacpersoon) als je zulke mensen kunt helpen, want het is - Nederlandse huisarts wel degelijk mogelijk! - Het Nederlandse Consulaat in Barcelona - Alle Nederlandse verzekeraars Wat vindt u van de aangepaste accommodaties aan de Costa Brava voor mensen met een Sergio Suárez, administratie: beperking? Kunnen mensen de zorg vergoed krijgen vanuit Gelukkig worden de mogelijkheden steeds Nederland? beter, we zien steeds meer mooie, goed aangeOmdat wij met de Nederlandse verzekeraars paste hotelkamers en toegankelijke campings. samenwerken, kunnen wij per geval bekijken of Sinds kort beheren wij zelf een aangepast iemand in aanmerking komt voor vergoeding. appartement in Palamós, waarbij ook 24 uur Het contact met de verzekeraars doen wij rechtstreeks, dat scheelt velen extra administra- per dag-zorg mogelijk is. Zo kunnen we deze groep mensen (en diens familie!) toch een fijne tieve rompslomp. vakantie bieden. Hoeveel werknemers telt CCC? CCC telt momenteel 10 medewerkers, waarvan de meeste Nederlands-sprekend zijn. www.adcc.cat Marijke Loves, verpleegkundige: Wat is uw functie en hoe ervaart u uw werk alhier?

www.thuiszorg.es www.toegankelijkspanje.com

Op woensdag 6 juli zou het Catalaans Parlement stemmen over het voorstel van de politieke partij Ciutadans om te voorkomen dat het stierenvechten verboden wordt in Catalonië. Echter, het Catalaans Parlement heeft tegen het uitstel gestemd, waardoor het verbod op het stierenvechten van kracht blijft. Daarnaast heeft de politieke partij PP (Volkspartij) een voorstel ingediend om een uitstel van de ingangsdatum van het verbod op het stierenvechten naar 1 januari 2015 mogelijk te maken. Vandaag heeft het Catalaans Parlement ook tegen dít voorstel gestemd, waardoor het verbod op het stierenvechten zal ingaan op 1 januari 2012, zoals besloten werd op de historische dag 28 juli 2010. CiU, PSC, ERC, ICV-EUiA en Solidaritat hebben voorkomen dat deze voorstellen aangenomen werden. Jordi Turull, woordvoerder van CiU, betreurt het dat zowel PP als Ciutadans het debat over het verbod van het stierenvechten in Catalonië wil heropenen terwijl vorig jaar een duidelijke meerderheid vóór het verbod heeft gestemd (68 vóór, 55 tegen, 9 onthoudingen). Daarnaast werd vandaag gedebatteerd over een schadeloosstelling van 400 miljoen euro aan de stierenvechtsector in Catalonië. Turull spreekt van een overdreven bedrag: “dergelijke compensaties door het verbod moeten geschat worden op de duizenden euro’s, niet in miljoenen”. Daarnaast stelt Turull dat het bedrag onacceptabel is omdat de stierenvechtarena niet gesloten wordt maar zal dienen voor andere culturele activiteiten die voor een economische winst zullen zorgen. PP heeft eerder deze week aangegeven dat er geen prioriteit bestaat om de stierenvechtsector 400 miljoen euro schadeloosstelling te geven, want andere sectoren zoals gezondheidszorg en onderwijs hebben het geld harder nodig.

Dierenrechtenorganisaties hebben enthousiast gereageerd op het nieuws, maar stierenfokkers gaan nog in protest. Alleen de rechtsgeorienteerde volkspartij Partido Popular heeft tegen het verbod op het bloedige schouwspel dat eeuwenlang een belangrijk onderdeel heeft gevormd van de Spaanse cultuur. Ook heeft de PPC gevraagd om een herziening van de voorgestelde financiële compensaties voor mensen die afhankelijk zijn van de stierenvechtindustrie, zoals stierenfokkers. Partijleider, Rafael Luna heeft beargumenteerd dat met het verbod dat midden in de economisch moeilijkste omstandigheden sinds decennia wordt ingesteld, de regionale overheid het zich niet kan permitteren om hoge bedragen aan compensaties uit te betalen als gevolg van de ban op het stierenvechten. Met hele afdelingen van ziekenhuizen die dicht moeten vanwege te weinig financiële middelen en sociale voorzieningen waarin drastisch wordt gekort, snapt de partij niet waar het geld voor compensatie vandaan moet komen. Compensatiebedrag Volgens Luna gaat het qua door het verbod benadeelde personen niet alleen om fokkers en stierenvechters, maar ook kaartverkopers, medisch personeel, boeren en transportbedrijven. Het voorgestelde compensatiebedrag ligt tussen de 300 en 500 miljoen euro.

THUISZORG AAN DE COSTA BRAVA WIJ BIEDEN: - THUISZORG IN UW: HUIS, HOTEL, VAKANTIEHUIS, CAMPING ETC. - VERPLEEGKUNDIGE AAN HUIS - BEGELEIDING BIJ ARTSENBEZOEK - LIDMAATSCHAP MET CHECK-UPS EN KORTINGEN OP HUURARTIKELEN - MEERTALIG PERSONEEL - MEER DAN 10 JAAR ERVARING AAN DE COSTA BRAVAHOME HELP AT THE COSTA BRAVA WE OFFER: - HOME HELP AND HOLIDAY NURSING CARE - HOME NURSING CARE - ACCOMPANY YOU FOR DOCTOR´S VISITS - MEMBERSHIP WITH CHECK-UPS, DISCOUNT ON RENTING ARTICLES -MORE THAN 10 YEARS OF EXPERIENCE IN THE COSTA BRAVA-

c/ Sant Antoni 197 – 17252 – Sant Antoni de Calonge Tel.: +34 972653008 / Fax : +34 972650601 e-mail: info@adcc.cat / Web: www.adcc.cat


www.elpergami.com

14

ʻ̨̨̛̭̯̏

ϭϱ̛̣̀̽Ͳϭϱ̱̭̯̌̏̐ϮϬϭϭ

ɂɫɩɚɧɢɹɨɬɦɟɧɹɟɬ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟɫɤɨɪɨɫɬɢ ɞɨɤɦɱ

ɦɢɧɢɫɬɪɨɜɨɧɩɨɞɱɟɪɤɧɭɥɨɞɧɚɤɨɱɬɨ ³ɦɟɪɚɪɚɛɨɬɚɟɬɢɩɪɢɜɟɥɚɤɷɤɨɧɨɦɢɢ ɦɥɧ¼ ɋɤɨɪɨɫɬɶɦɟɞɥɟɧɧɟɟɤɦɱɛɵɥɚ ɜɜɟɞɟɧɚɦɚɪɬɚɷɬɨɝɨɝɨɞɚɧɚɬɨɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢɱɬɨɬɚɤɨɣɫɤɨɪɨɫɬɧɨɣɪɟɠɢɦ ɧɚɞɨɪɨɝɚɯɂɫɩɚɧɢɢɛɭɞɟɬɷɤɨɧɨɦɢɬɶ ɷɧɟɪɝɢɸɜɨɬɨɜɪɟɦɹɤɨɝɞɚɤɪɢɡɢɫɜ ɫɬɪɚɧɚɯɆɚɝɪɢɛɚɩɪɢɜɟɥɤɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɰɟɧɧɚɧɟɮɬɶɞɨɞɨɥɥɚɪɨɜɡɚ ɛɚɪɪɟɥɶɋɟɝɨɞɧɹɨɧɚɛɵɥɚɬɚɤɠɟɜɵɫɨɤɚ ɢɬɨɪɝɭɟɬɫɹɧɚɭɪɨɜɧɟɞɨɥɥɚɪɨɜɡɚ ɛɚɪɪɟɥɶ  Ɉɞɧɚɤɨɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɂɫɩɚɧɢɢɜɢɞɢɦɨ ɜɫɩɨɦɧɢɥɨɱɬɨɩɚɞɟɧɢɟɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɛɟɧɡɢɧɚɜɥɢɹɟɬɧɚɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɨɯɨɞɵɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɥɸɞɢɧɟɫɩɟɲɚɬ ɡɚɩɨɥɧɹɬɶɚɜɬɨɛɚɝɚɠɧɢɤɢɤɚɧɢɫɬɪɚɦɢ ɛɟɧɡɢɧɚɢɥɢɢɡɛɚɜɥɹɬɶɫɹɨɬɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɱɟɪɟɡɢɧɬɟɪɧɟɬɦɚɝɚɡɢɧɚɨɤɨɥɨ ɩɨɥɨɜɢɧɵɰɟɧɵɤɚɠɞɨɝɨɥɢɬɪɚɧɚɫɬɚɧɰɢɢ ɡɚɩɪɚɜɤɢɫɨɫɬɨɢɬɢɡɧɚɥɨɝɨɜɜɬɨɦɱɢɫɥɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɧɚɥɨɝɚɧɚɛɟɧɡɢɧɢ,9$

ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɂɫɩɚɧɢɢɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸɫɤɨɪɨɫɬɶɧɚɚɜɬɨɫɬɪɚɞɚɯ ɫɬɪɚɧɵɞɨɤɦɱɄɚɛɢɧɟɬɦɢɧɢɫɬɪɨɜ ɩɪɢɧɹɥɪɟɲɟɧɢɟɧɟɩɪɨɞɥɟɜɚɬɶɦɟɪɵ ɤɨɬɨɪɵɟɜɜɟɥɢɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟɫɤɨɪɨɫɬɢ ɞɨɤɦɱɜɦɚɪɬɟɩɪɨɲɥɨɝɨɝɨɞɚ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɪɟɲɢɥɨɫɟɝɨɞɧɹɜ ɩɹɬɧɢɰɭɜɟɪɧɭɬɶɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸɫɤɨɪɨɫɬɶ ɧɚɢɫɩɚɧɫɤɢɯɚɜɬɨɦɚɝɢɫɬɪɚɥɹɯɞɨɤɦ ɱɫɢɸɥɹɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɫɨɨɛɳɟɧɢɹɜ ɩɪɟɫɫɟɱɬɨɩɪɟɠɧɢɟɦɟɪɵɫɷɤɨɧɨɦɢɥɢ ¼ɞɨɷɬɨɝɨ ȼɢɰɟɩɪɟɦɶɟɪɢɦɢɧɢɫɬɪɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɞɟɥ ȺɥɶɮɪɟɞɨɉɟɪɟɫɊɭɛɚɥɶɤɚɛɚɡɚɹɜɢɥɱɬɨ ɤɚɛɢɧɟɬɦɢɧɢɫɬɪɨɜɪɟɲɢɥɧɟɩɪɨɞɥɟɜɚɬɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɧɚɫɤɨɪɨɫɬɶɬɚɤɤɚɤ³ɦɟɪɚ ɭɠɟɧɟɢɦɟɥɚɫɦɵɫɥɚȼɯɨɞɟɩɪɟɫɫ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢɩɨɫɥɟɡɚɫɟɞɚɧɢɹɤɚɛɢɧɟɬɚ

ɉɨɊɨɫɫɢɢɛɭɞɭɬɯɨɞɢɬɶɢɫɩɚɧɫɤɢɟɩɨɟɡɞɚ

Ⱦɨɦɪɚɛɨɬɧɢɰɠɞɟɬɧɟ ɫɨɰɫɬɪɚɯ

ɂɫɩɚɧɫɤɢɟɜɥɚɫɬɢɜɩɨɢɫɤɚɯɧɨɜɵɯ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣɜɨɩɭɫɬɟɜɲɭɸɨɬɪɚɫɬɨɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢɤɚɡɧɭɪɟɲɢɥɢɜɡɹɬɶɫɹɡɚɞɨɦɪɚɛɨɬɧɢɰ Ɍɟɩɟɪɶɜɫɟɯɢɯ²ɢɬɟɯɤɬɨɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɚɩɨɱɚɫɨɜɨɣɨɩɥɚɬɟɭɪɚɡɧɵɯɯɨɡɹɟɜɢ ɬɟɯɤɬɨɪɚɛɨɬɚɟɬ³ɢɧɬɟɪɧɚɦɢ´ɨɛɥɨɠɚɬ ɫɨɰɫɬɪɚɯɨɜɫɤɢɦɢɩɨɞɚɬɹɦɢ ȼɥɚɫɬɢɩɨɫɱɢɬɚɥɢɱɬɨɜɫɬɪɚɧɟɫɟɣɱɚɫ ɬɵɫɹɱɞɨɦɪɚɛɨɬɧɢɰɂɡɧɢɯɬɨɥɶɤɨɬɵɫɹɱ ɩɥɚɬɹɬɜɫɨɰɫɬɪɚɯɜɧɚɞɟɠɞɟɡɚɪɚɛɨɬɚɬɶɫɟɛɟ ɩɟɧɫɢɸɩɨɫɬɚɪɨɫɬɢɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɯɨɱɟɬ ɱɬɨɛɵɫɹɧɜɚɪɹɝɨɞɚɩɥɚɬɢɥɢɜɫɟ ɑɬɨɨɡɧɚɱɚɟɬɷɬɨɧɚɩɪɚɤɬɢɤɟ" ȼɡɧɨɫɵɜɫɨɰɫɬɪɚɯɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɨɬ ɡɚɪɚɛɨɬɤɚɂɡɧɢɯɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶɨɛɹɡɚɧ ɨɩɥɚɬɢɬɶɈɫɬɚɥɶɧɨɟ²ɪɚɛɨɬɧɢɤ

Ʉɚɞɚɤɟɫ&DGDTXpV

Ʉɨɦɩɚɧɢɹ7DOJRɡɚɤɥɸɱɚɟɬɤɨɧɬɪɚɤɬ ɫɊɨɫɫɢɟɣɧɚɩɨɫɬɚɜɤɭɫɟɦɢɩɨɟɡɞɨɜ ɞɥɹɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣɤɨɦɩɚɧɢɢɊɀȾ ɧɚɫɭɦɦɭɦɥɧɟɜɪɨɩɨɫɥɨɜɚɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɫɨɫɬɚɜɨɜɞɥɹɠɟɥɟɡɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢȾɨɝɨɜɨɪɪɟɡɭɥɶɬɚɬɩɹɬɧɚɞɰɚɬɢ ɥɟɬɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɢɯɤɨɧɬɚɤɬɨɜɦɟɠɞɭɞɜɭɦɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢɢɛɵɥɩɨɞɩɢɫɚɧɜɋɚɧɤɬ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟɜɪɚɦɤɚɯɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɡɢɬɚɩɪɟɦɶɟɪɦɢɧɢɫɬɪɚɂɫɩɚɧɢɢɏɨɫɟ ɅɭɢɫɚɊɨɞɪɢɝɟɫɚɋɚɩɚɬɟɪɨ

ȼɧɢɦɚɧɢɟɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɟɣ ȼɵɡɧɚɟɬɟɱɬɨɬɚɤɨɟ «PGD»? ɗɬɨɤɨɧɬɪɨɥɶɬɢɪɚɠɚ ɤɨɬɨɪɵɣɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɨɩɢɣɤɨɬɨɪɵɟɩɭɛɥɢɤɭɸɬɫɹ ɗɬɨɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ ɇɟɩɨɡɜɨɥɹɣɬɟȼɚɫɨɛɦɚɧɵɜɚɬɶ ɬɪɟɛɭɣɬɟɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬZZZRMGHV Ȼɟɡɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚɧɟɬɝɚɪɚɧɬɢɢ ɜɚɲɢɯɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ȼɵɢɦɟɟɬɟɩɪɚɜɨɡɧɚɬɶɫɤɨɥɶɤɨ ɤɨɩɢɣɨɩɥɚɱɢɜɚɟɬɟ ɋɩɪɨɫɢɬɟɧɟɩɨɡɜɨɥɹɣɬɟȼɚɫ ɨɛɦɚɧɵɜɚɬɶ

ȼɡɚɹɜɥɟɧɢɢɤɨɦɩɚɧɢɢ7DOJRɫɤɚɡɚɧɨɱɬɨ ɨɧɚɩɪɢɛɵɥɚɜɊɨɫɫɢɸɫɧɚɦɟɪɟɧɢɹɦɢ ɫɨɡɞɚɬɶɩɥɨɬɧɨɟɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨɫɊɀȾ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹɷɬɨɦɭɤɨɧɬɪɚɤɬɭɢɫɩɚɧɫɤɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɨɜɜɪɵɜɚɟɬɫɹɜ³ɨɞɢɧɢɡ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ ɪɵɧɤɨɜɜɦɢɪɟ´ɢɭɫɢɥɢɜɚɟɬɟɝɨ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɸɋɟɝɨɞɧɹɌɚɥɶɝɨ ɭɠɟɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬɜɋɨɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɒɬɚɬɚɯȽɟɪɦɚɧɢɢɄɚɡɚɯɫɬɚɧɟ ɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧɟɢȻɨɫɧɢɢ ɋɨɝɥɚɫɧɨɷɬɨɦɭɞɨɝɨɜɨɪɭ7DOJRɛɟɪɟɬɫɹ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟɢ ɩɨɫɬɚɜɤɭɬɪɟɯɩɨɟɡɞɨɜɊɭɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɠɟɥɟɡɧɨɣɞɨɪɨɝɟɧɚɩɨɤɪɵɬɢɟɦɚɪɲɪɭɬɚ ɆɨɫɤɜɚȻɟɪɥɢɧɌɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɩɪɢɞɟɬɫɹɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟɫɢɫɬɟɦɵ ɤɪɚɡɥɢɱɧɵɦɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɊɭɫɫɤɨɣ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣɫɟɬɢɄɨɦɩɚɧɢɹɌɚɥɶɝɨ ɛɭɞɟɬɬɚɤɠɟɩɨɫɬɚɜɥɹɬɶɱɟɬɵɪɟɩɨɟɡɞɚ ɞɥɹɦɚɪɲɪɭɬɚɆɨɫɤɜɚɄɢɟɜ ȼɫɟɩɨɟɡɞɚɦɨɝɭɬɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹɧɚ ɫɤɨɪɨɫɬɢɦɢɥɶɱɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɢɥɹɱɢɟɦɟɫɬɚɞɥɹɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɣɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢɫɨɫɩɚɥɶɧɵɦɢɦɟɫɬɚɦɢɞɥɹ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ

ɄɨɦɩɚɧɢɹɌɚɥɶɝɨɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɵɜɊɨɫɫɢɢɫɬɚɧɭɬɨɞɧɢɦɢɢɡ ³ɫɚɦɵɯɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯɭɫɥɭɝɞɥɹɜɵɫɨɤɨɣɫɤɨɪɨɫɬɢ ɢɛɨɥɶɲɢɯɪɚɫɫɬɨɹɧɢɣȿɫɬɶɞɚɧɧɵɟɱɬɨ ɩɨɟɡɞɚɛɭɞɭɬɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɵɢɡɚɥɸɦɢɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɣɩɨɡɜɨɥɹɟɬɫɨɱɟɬɚɬɶɥɟɝɤɨɫɬɶ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɢɧɢɡɤɨɟɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɢɢ ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɨɬɦɟɱɚɟɬɱɬɨ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚɧɚɤɥɨɧɚɩɨɟɡɞɚ ³ɩɨɡɜɨɥɹɟɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɢɟ ɫɤɨɪɨɫɬɢɢɩɨɜɨɪɨɬɨɜɩɧɟɜɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɜɟɫɤɨɣɫɢɫɬɟɦɚɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣɤɨɦɮɨɪɬ ɞɥɹɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ´ ɄɪɨɦɟɬɨɝɨȽɪɭɩɩɚɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɫɹ ɫɟɦɶɟɣɫɱɢɬɚɟɬɱɬɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɈɪɟɥ Ɍɚɥɶɝɨ³ɨɱɟɧɶɩɨɥɟɡɧɨ´ɧɚɪɭɫɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟɬɚɤɤɚɤɨɧɦɨɠɟɬɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɞɚɬɱɢɤɨɜ Ɍɚɥɶɝɨɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɨɣɢɡɤɨɦɩɚɧɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟɋɚɩɚɬɟɪɨɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɥɜɟɝɨ ɩɨɟɡɞɤɟɜɄɚɡɚɯɫɬɚɧɢɊɨɫɫɢɸɇɚɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟɨɧɩɨɞɩɢɫɚɥɤɨɧɬɪɚɤɬɫɪɭɫɫɤɨɣ ɠɟɥɟɡɧɨɣɞɨɪɨɝɢɜɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɮɨɪɭɦɟɜɋɚɧɤɬ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟɜɪɚɦɤɚɯɷɬɨɣɩɨɟɡɞɤɢ

Ʉɚɞɚɤɟɫ«ɗɬɨɬɝɨɪɨɞɩɨɱɬɢɧɚɝɪɚɧɢɰɟɫ Ɏɪɚɧɰɢɟɣɫɬɚɥɞɥɹɦɟɧɹɤɜɢɧɬɷɫɫɟɧɰɢɟɣ ɋɪɟɞɢɡɟɦɧɨɦɨɪɶɹɈɧɨ±ɢɦɟɧɧɨɬɚɤɨɟ ɥɚɡɭɪɧɨɟɫɨɬɛɟɥɟɧɧɵɦɢɫɬɟɧɚɦɢɞɨɦɨɜ ɫɛɟɫɤɨɧɟɱɧɵɦɢɹɯɬɚɦɢɢɥɨɞɨɱɤɚɦɢɫ ɫɨɫɧɚɦɢɫɨɛɪɵɜɚɦɢɫɤɚɦɟɧɢɫɬɵɦɞɧɨɦɢ ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɨɨɬɬɨɝɨɱɢɫɬɨɣɦɨɪɫɤɨɣɜɨɞɨɣɋ ɥɚɛɢɪɢɧɬɨɦɨɱɟɧɶɭɡɟɧɶɤɢɯɢɩɨɤɚɬɵɯɭɥɨɱɟɤ ɜɵɦɨɳɟɧɧɵɯɤɚɦɧɹɦɢɫɨɬɤɪɵɬɵɦɢɞɜɟɪɹɦɢ ɢɪɚɫɩɚɯɧɭɬɵɦɢɨɤɧɚɦɢɞɨɦɨɜɫɫɢɧɟɜɨɣɧɟɛɚ ɢɛɟɥɨɫɧɟɠɧɵɦɢɩɭɲɢɫɬɵɦɢɨɛɥɚɱɤɚɦɢ ɇɟɞɚɪɨɦɬɭɬɱɟɪɩɚɥɜɞɨɯɧɨɜɟɧɢɟɋɚɥɶɜɚɞɨɪ Ⱦɚɥɢɢɦɧɨɝɢɟɞɪɭɝɢɟɯɭɞɨɠɧɢɤɢɢɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɞɟɹɬɟɥɢɢɧɟɞɚɪɨɦɞɨɫɢɯɩɨɪɬɚɦɦɚɫɫɚ ɨɱɟɧɶɫɬɪɚɧɧɵɯɚɪɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɧɚɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɥɢɱɧɨɫɬɟɣɎɪɢɤɨɜɞɪɭɝɢɦɢɫɥɨɜɚɦɢ ɂɟɳɟɤɚɤɧɢɫɬɪɚɧɧɨɭɥɨɱɤɢɷɬɨɝɨɝɨɪɨɞɚ ɧɚɩɨɦɧɢɥɢɦɧɟɆɨɯɚɤɚɪɉɭɷɛɥɨ±ɬɚɤɢɟ ɠɟɢɡɜɢɥɢɫɬɵɟɝɨɪɧɵɟɬɚɤɢɟɠɟɛɟɥɵɟɢ ɤɚɦɟɧɢɫɬɵɟ«Ɍɚɤɢɟɩɨɱɬɢɪɨɞɧɵɟɤɨɬɨɪɵɦ ɨɬɞɚɧɤɭɫɨɱɟɤɦɨɟɝɨɫɟɪɞɰɚ Ʌɭɱɲɟɩɪɢɟɯɚɬɶɫɸɞɚɜɢɸɧɟ ɞɨɧɚɱɚɥɚ ɥɟɬɧɟɝɨɫɟɡɨɧɚ ɢɥɢɜɫɟɧɬɹɛɪɟɁɞɟɫɶɞɨ ɫɢɯɩɨɪɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹɤɚɦɟɧɢɫɬɵɟɩɥɹɠɢɜ ɩɟɪɜɨɡɞɚɧɧɨɣɱɢɫɬɨɬɟȿɫɬɶɬɚɤɠɟɧɭɞɢɫɬɫɤɢɣ ɩɥɹɠɜɄɨɧɤɚ &RQFD  Ƚɨɪɨɞɫɥɚɜɢɬɫɹɫɜɨɟɣɢɡɵɫɤɚɧɧɨɣɤɭɯɧɟɣ Ɇɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟɤɚɮɟɪɟɫɬɨɪɚɧɵ ɩɪɢɝɥɚɲɚɸɬɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶɛɥɸɞɚɞɚɪɨɜ ɦɨɪɹɤɨɬɨɪɵɟɫɥɚɜɹɬɫɹɩɨɜɫɟɣȿɜɪɨɩɟɛɥɸɞɚ ɢɡɦɹɫɚɚɬɚɤɠɟɢɡɜɟɫɬɧɵɟɤɚɬɚɥɚɧɫɤɢɟ ɞɟɫɟɪɬɵɊɚɡɧɨɨɛɪɚɡɟɧɜɵɛɨɪɜɢɧ Ɍɭɪɢɫɬɚɦɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹɨɛɲɢɪɧɚɹ ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚɩɥɚɜɚɧɢɟɫ ɚɤɜɚɥɚɧɝɨɦɩɨɫɟɳɟɧɢɟȺɤɜɚɩɚɪɤɚɦɨɪɫɤɢɟ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢɜɷɤɡɨɬɢɱɟɫɤɢɯɛɭɯɬɵɦɵɫɚɄɚɞɚɤɟɫ ɩɥɹɠɧɵɟɤɚɪɧɚɜɚɥɵɂɤɨɧɟɱɧɨɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɦɭɡɟɟɜɢɩɪɢɹɬɧɵɟɩɟɲɢɟɩɪɨɝɭɥɤɢ


15

www.elpergami.com

News

15 july - 15 august 2011

New opening of a major outlet for shoes and fashion in Platja d'Aro

The artisan market at the beach of Platja d´Aro

We have been very surprised when we saw OUTLET Sabatic, an outlet that is very different to what we are used to see and even more when Jordi and Carme tell us who are pioneered in this type of business which this year celebrates its 20th anniversary. How is your concept of the outlet? The authentic outlets have evolved over the years but essentially in esthetic, since we always devote to sell surplus production sample of large firms , fashion and shoes, then started to appear all types of outlets of many different products including all shops selling seasonal outlet making your own space to spare. Our concept is not only original but with a touch of class and order. How can you offer a cheaper price when it comes to high-end brands? We are known for stores that have plenty of space and products, we have a really variety of models, we work with a lot of product that we can offer our customers unbeatable prices. Celebrated your anniversary and opened new store in Platja d'Aro, when did you started your business? We started Palafolls 20 years ago, there we have a small Village with shopping outlet Massimo Dutti, Bershka, Ray Bann, Anna Mora, Brunello and others. Now we have

Inside the shop in Platja d’Aro started this new project in Platja d'Aro and makes us excited and we have it as a special affection, we are convinced that the public here knows and recognizes the quality and the prestige of the brands we work with know and will appreciate prices and the variety that we can offer. We are glad to be here and grateful for the warm welcome, even we plan to move here. Are you dedicate only on shoes? No, now that we have set up the shoes, and having more space for fashions and accessories so we can also offer our customers clothing firms recognized as very important and always at prices without competition. Will you have small sizes like other outlets? Not at all, we have a very extensive sizes from 36 to 52 And with a wide variety of models for daily use, parties and ceremonies same as shoes, the people will be very surprised when they see the variety of sizes, as the other don’t have.

The shop in the Europe Square

We hope you the best. Thanks, we are convinced that everithing will go well, we have worked hard fot it, so this project will go as we expexted..

A second life to your clothes

QUALITY AT BEST PRICES!

QUALITAT

AL MILLOR PREU! FROM DES DE 4€ PRIMERES MARQUES TOP BRANDS

I NEED BIG WOMEN’S BLOUSES, SIZE 50+ Open from Tuesday to Friday 12:00 to 16:30 Obert de Dimarts a Divendres Rotonda de Castelló Nou tel.626473177

MI SPOT SECOND - HAND is a business about finding that special piece or thing that you could not find anywhere else, especially for a certain event or for your house. There is always a piece of clothing that you have in your wardrobe and you can’t find something to match, when you think all hope is lost you find it in Mi Spot Second hand and it becomes your favorite piece. CLOTHES SHOP, Second-hand is others peoples new. All my clothes are washed and ironed. We also have a 2€ rack which come in all sizes, also cater for men, shirts, pants, shoes etc... We will sell your designer Label clothes like Diesel, Armani, Ralph Lauren, Gucci etc... I am desperatly searching for Larger sizes in womens + mens clothing XL,XXXL. Please call from tuesday to friday from 12:00 to 16:30 in which we are open. Tel. 626473177 Sheree. Donations are always welcome

Welcome every thrusday to this great market at Platja d’Aro’s beach, all the best quality products of Catalonia that you can find here. After a sunny day on the beach, then continue from 18:00 to 23:30 to enjoy shopping in seven

different stops from CANDLES, HANDMADE BRACELETS, WINES, SOUPS, WOOD SOUVENIRS, CHEESE, TATOO’S, FLOWERS, CLOTHES, CATALANS DRY SAUSAGES, SWEETS... Don’t miss this appointment!

SUMMER ROCKS IN EMPURIABRAVA 16 JULY - PINOCCHIO rock & roll 21H 23 JULY - DIRTY JOBS rock & roll 21H 06 AUGUST - DIRTY JOBS rock & roll 21H 20 AUGUST - DIRTY JOBS rock & roll 21H 03 SEPTEMBER - DIRTY JOBS rock & roll 21H The place to be this summer, with fantastic live music, ice cold beer, our impressive selection of Mojitos, al fresco dining on the terrace with the delicious new menu from our Mediterranean and creative kitchen, tasty tapas and lots more!!! Book your table now!! Blue Sky Café, 347 San Maurici, EMPURIABRAVA. Tel: 972 450 281

www.blueskycafe.es DIRTY JOBS www.dirtyjobsrock.com


www.elpergami.com

16

ʻ̨̨̛̭̯̏

ϭϱ̛̣̀̽Ͳϭϱ̱̭̯̌̏̐ϮϬϭϭ

Ɂɚɛɨɪɶɛɭɫɤɭɪɟɧɢɟɦ ɩɪɢɞɟɬɫɹɩɥɚɬɢɬɶ

ɂɫɩɚɧɢɹɛɭɞɟɬɞɚɤɬɢɥɨɫɤɨɩɢɪɨɜɚɬɶ ɢɧɬɭɪɢɫɬɨɜ

ɂɫɩɚɧɫɤɚɹɮɟɞɟɪɚɰɢɹɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹɧɚɦɟɪɟɧɚɩɪɟɞɴɹɜɢɬɶɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɤɨɦɩɟɧɫɢɪɨɜɚɬɶɭɛɵɬɤɢɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɧɟɫɥɚɨɬɪɚɫɥɶɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɚɧɬɢɬɚɛɚɱɧɵɯ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯɦɟɪɩɪɢɧɹɬɵɯɜɝɨɞɭ ɇɚɩɨɦɧɢɦɱɬɨɷɬɢɦɟɪɵɞɨɡɜɨɥɹɥɢɤɭɪɢɬɶɜɛɚɪɚɯ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚɯɤɚɮɟɩɚɛɚɯɦɟɫɬɚɯɧɨɱɧɵɯɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɣ ɢɬɚɤɞɚɥɟɟɧɨɢɯɜɥɚɞɟɥɶɰɵɨɛɹɡɚɧɵɛɵɥɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɬɶɨɬɞɟɥɶɧɵɟɩɨɦɟɳɟɧɢɹɞɥɹɤɭɪɹɳɢɯ ɢɧɟɤɭɪɹɳɢɯɇɚɷɬɨɭɲɥɢɦɢɥɥɢɨɧɵȼɧɚɱɚɥɟ ɬɟɤɭɳɟɝɨɝɨɞɚɤɭɪɟɧɢɟɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨɡɚɩɪɟɬɢɥɢɬɚɤ ɱɬɨɜɥɨɠɟɧɢɹɜɩɟɪɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɩɨɦɟɳɟɧɢɣɬɚɤɢ ɧɟɨɩɪɚɜɞɚɥɢɫɶ ɋɱɢɬɚɟɬɫɹɱɬɨɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɡɚɤɨɧɚɨɬɝɨɞɚɜɥɚɞɟɥɶɰɵɬɪɚɬɢɥɢɧɚ ɩɟɪɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɨɬɬɵɫɹɱɟɜɪɨɢɜɵɲɟɇɭɚ ɪɟɫɬɨɪɚɧɵȼɂɉɝɪɭɩɩɵɤɩɪɢɦɟɪɭɩɨɬɪɚɬɢɥɢɧɚɷɬɢ ɰɟɥɢɦɢɥɥɢɨɧɚɟɜɪɨ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹɧɚɦɟɪɟɧɚɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɶɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹɩɪɨɬɢɜɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɫɨɰɩɚɪɬɢɢɢ ɩɨɛɭɠɞɚɟɬɩɨɞɚɬɶɜɫɭɞɜɫɟɯɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɩɨɧɟɫɲɢɯɭɛɵɬɤɢɜɫɜɹɡɢɫɚɧɬɢɬɚɛɚɱɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ

Ʉɬɨɡɚɳɢɬɢɬɠɟɧɳɢɧɩɨɞɜɟɪɝɚɟɦɵɯɢɡɛɢɟɧɢɹɦ ɧɚɛɵɬɨɜɨɣɩɨɱɜɟ"Ɇɨɠɟɬɛɵɬɶɩɨɥɢɰɢɹ" Ɇɨɠɟɬɛɵɬɶɫɚɦɨɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ"ɇɟɬ² ɨɬɜɟɱɚɟɬɎɟɪɧɚɧɞɨɋɨɥɟɬɨɞɢɪɟɤɬɨɪɲɤɨɥɵ ɞɪɟɫɫɢɪɨɜɤɢɫɨɛɚɤ³ɋɨɥɶɤɚɧ´ɱɬɨɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜ Ɇɚɞɪɢɞɟɀɟɧɳɢɧɭɫɩɨɫɨɛɟɧɡɚɳɢɬɢɬɶɬɨɥɶɤɨ ɟɟɱɟɬɜɟɪɨɧɨɝɢɣɞɪɭɝ Ɉɬɩɟɱɚɬɤɢɩɚɥɶɰɟɜɢɧɨɫɬɪɚɧɰɟɜ ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɸɳɢɯɜɢɡɭɜɂɫɩɚɧɢɸɛɭɞɭɬ ɯɪɚɧɢɬɶɫɹɜɬɟɱɟɧɢɟɥɟɬɜɨɛɳɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɟɜɢɡȿɋ 9,6  ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɣɪɟɝɥɚɦɟɧɬ ɜɫɬɭɩɢɜɲɢɣɜɫɢɥɭɜɂɫɩɚɧɢɢɜɢɸɧɟ ɝɨɞɚɨɫɧɨɜɚɧɧɚɈɛɳɟɣɤɨɧɫɭɥɶɫɤɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢȿɋɨɛɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦ ɫɛɨɪɟɛɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯɞɚɧɧɵɯɭ ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɸɳɢɯɜɢɡɵɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ ɢɨɬɩɟɱɚɬɤɨɜɩɚɥɶɰɟɜɪɭɤɗɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɜɦɟɫɬɟɫɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢɡɚɩɪɚɲɢɜɚɸɳɟɝɨɢɪɟɲɟɧɢɟɦ ɤɨɧɫɭɥɶɫɬɜɚ ɜɵɞɚɱɚɨɬɤɚɡɚɧɧɭɥɹɰɢɹ ɜɢɡɵ ɛɭɞɟɬɯɪɚɧɢɬɶɫɹɜɟɞɢɧɨɣɛɚɡɟ ɞɚɧɧɵɯɤɤɨɬɨɪɨɣɛɭɞɭɬɢɦɟɬɶɞɨɫɬɭɩ

ɇɨɜɵɣɡɚɤɨɧɨɛɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɝɪɚɠɞɚɧɚɯ

ɇɚɤɨɧɟɰɩɨɩɪɨɲɟɫɬɜɢɸɩɨɱɬɢɩɨɥɭɬɨɪɚɥɟɬ ɢɸɧɹɝɨɞɚɜɫɬɭɩɢɥɜɫɢɥɭɧɨɜɵɣɡɚɤɨɧ ɨɛɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɝɪɚɠɞɚɧɚɯɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɣ ɢɦɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɵɟɩɪɨɰɟɞɭɪɭɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɬɛɨɥɟɟɱɟɦɧɚɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɢɦɦɢɝɪɚɧɬɨɜɜɂɫɩɚɧɢɢ Ɂɚɤɨɧɫɨɫɬɨɹɳɢɣɢɡɛɨɥɟɟɱɟɦɫɬɚɬɟɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɪɟɮɨɪɦɭɈɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɚɨɬɹɧɜɚɪɹ /H\2UJiQLFD GHGHHQHUR ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɝɨɢ ɡɚɳɢɳɚɸɳɟɝɨɩɪɚɜɚɢɫɜɨɛɨɞɵɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɢɯɢɧɬɟɝɪɚɰɢɸɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɂɫɩɚɧɢɢɉɪɨɟɤɬɡɚɤɨɧɚɛɵɥɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦɂɫɩɚɧɢɢɢɟɝɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɟɬɟɪɩɟɥɨɜɟɫɶɦɚɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ ȼɫɬɭɩɥɟɧɢɟɜɫɢɥɭɞɚɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚɜɵɡɜɚɥɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɣɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɝɪɚɠɞɚɧɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɂɫɩɚɧɫɤɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɤɚɤ ɥɟɝɚɥɶɧɨɬɚɤɢɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨ Ɉɞɧɢɢɡɫɚɦɵɯɜɚɠɧɵɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣɜɡɚɤɨɧɟ ɤɚɫɚɟɬɫɹɡɚɞɟɪɠɚɧɢɹɢɦɦɢɝɪɚɧɬɨɜɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɜɫɬɪɚɧɟɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨɢɩɪɚɜɢɥ ɜɨɫɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɫɟɦɶɢ Ʉɚɤɡɚɹɜɥɹɟɬɫɹɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɦɢɨɪɝɚɧɚɦɢ ɧɨɜɵɣɡɚɤɨɧɛɭɞɟɬɛɨɪɨɬɶɫɹɢɦɟɧɧɨɫ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨɣɢɦɦɢɝɪɚɰɢɟɣɧɨɧɢɜɤɨɟɦ ɫɥɭɱɚɟɧɟɫɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢɈɞɧɨɢɡɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɣ²ɷɬɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨɫɪɨɤɚ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹɜɰɟɧɬɪɚɯɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɢɹɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɝɪɚɠɞɚɧ²

Ʉɬɨɡɚɳɢɬɢɬɠɟɪɬɜɵ ɛɵɬɨɜɨɝɨɧɚɫɢɥɢɹ"

&HQWURGH,QWHUQDPLHQWRGH([WUDQMHURV &,( ɂɧɨɫɬɪɚɧɰɵɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹɜɫɬɪɚɧɟ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨɫɦɨɝɭɬɠɞɚɬɶɪɟɩɚɬɪɢɚɰɢɢ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɧɚɪɨɞɢɧɭ ɜ&,(ɧɟɞɧɟɣɤɚɤ ɛɵɥɨɪɚɧɟɟɚɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥɨɛɴɹɫɧɹɟɬɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɞɚɧɧɨɝɨ ɫɪɨɤɚɫɥɨɠɧɨɫɬɹɦɢɩɪɨɰɟɫɫɚɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɪɟɩɚɬɪɢɚɰɢɢɈɛɷɬɨɦɝɨɜɨɪɢɬɫɹɜɫɬɚɬɶɟ ɩɪɨɟɤɬɚɧɨɜɨɝɨɁɚɤɨɧɚɨɛɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɯ³ɋɪɨɤɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɰɟɧɬɪɟɢɧɬɟɪɧɢɪɨɜɚɧɢɹɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɦɨɠɟɬɞɥɢɬɶɫɹɜɬɟɱɟɧɢɟɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢɤɨɬɨɪɨɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɞɥɹɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹɩɨɟɝɨɞɟɥɭɧɨɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣɫɪɨɤ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɞɧɟɣɢɩɨɜɬɨɪɧɨɟ ɢɧɬɟɪɧɢɪɨɜɚɧɢɟɩɨɬɨɦɭɠɟɞɟɥɭɧɟɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨɧɢɩɨɤɚɤɢɦɩɪɢɱɢɧɚɦ´ Ɍɨɟɫɬɶɟɫɥɢɜɬɟɱɟɧɢɟɞɧɟɣɢɦɦɢɝɪɚɧɬ ɧɟɛɵɥɜɵɫɥɚɧɢɡɫɬɪɚɧɵɬɨɩɨɢɫɬɟɱɟɧɢɸ ɞɚɧɧɨɝɨɫɪɨɤɚɨɧɜɵɯɨɞɢɬɢɡɰɟɧɬɪɚɧɚ ɫɜɨɛɨɞɭɢɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɜɫɬɪɚɧɟ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨɌɚɤɠɟɜɫɬɚɬɶɟɞɨɛɚɜɥɹɸɬɫɹ ɩɭɧɤɬɵɨɩɪɚɜɚɯɢɧɨɫɬɪɚɧɰɟɜɜɨɜɪɟɦɹ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹɜɞɚɧɧɵɯɰɟɧɬɪɚɯɋɬɚɬɶɹɛɢɫ $UWLFXORELV ³ɐɟɧɬɪɵɢɧɬɟɪɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɝɪɚɠɞɚɧɹɜɥɹɸɬɫɹɩɭɛɥɢɱɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢɧɟɦɟɫɬɚɦɢɥɢɲɟɧɢɹɫɜɨɛɨɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɢɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟɜɷɬɢɯɰɟɧɬɪɚɯ ɢɦɟɟɬɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɚɞɟɪɠɚɧɢɟɡɚɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɫɨɯɪɚɧɹɹ ɡɚɱɟɥɨɜɟɤɨɦɜɫɟɟɝɨɩɪɚɜɚɢɫɜɨɛɨɞɵ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɟɟɦɭɩɨɡɚɤɨɧɭ´ɋɪɟɞɢ ɩɪɚɜɤɨɬɨɪɵɟɢɦɟɟɬɢɦɦɢɝɪɚɧɬɩɨɦɟɳɟɧɧɵɣ ɜɰɟɧɬɪɢɧɬɟɪɧɢɪɨɜɚɧɢɹɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨɫɬɚɬɶɟɧɨɜɨɝɨɡɚɤɨɧɚ ɨɛɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɝɪɚɠɞɚɧɚɯ 

ɜɥɚɫɬɢɜɫɟɯɫɬɪɚɧɩɨɞɩɢɫɚɜɲɢɯ ɒɟɧɝɟɧɫɤɨɟɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɐɟɥɶɸɹɜɥɹɟɬɫɹɭɩɪɨɳɟɧɢɟɩɪɨɰɟɞɭɪ ɡɚɩɪɨɫɚɜɢɡɢɤɨɧɬɪɨɥɹɜɩɭɧɤɬɚɯ ɩɟɪɟɯɨɞɚɝɪɚɧɢɰɚɬɚɤɠɟɛɨɪɶɛɚɫ ɦɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɨɦɄɪɨɦɟɬɨɝɨɷɬɨ ɨɛɥɟɝɱɢɬɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɸɬɟɯɤɬɨɧɟ ɫɨɛɥɸɞɚɟɬɭɫɥɨɜɢɹɜɴɟɡɞɚɢɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɒɟɧɝɟɧɫɤɨɝɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ Ɉɬɫɞɚɱɢɨɬɩɟɱɚɬɤɨɜɜɫɟɯɩɚɥɶɰɟɜ ɛɭɞɭɬɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɵɞɟɬɢɞɨɥɟɬ ɢɥɢɰɚɞɥɹɤɨɬɨɪɵɯɷɬɨ©ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨªɄɪɨɦɟɬɨɝɨɤɚɠɞɚɹɫɬɪɚɧɚ ɦɨɠɟɬɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɜɨɢɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ

ɚ ɉɪɚɜɨɩɨɥɭɱɚɬɶɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɜɤɨɬɨɪɨɦɨɧɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɛ ɉɪɚɜɨɧɢɜɤɨɟɦɫɥɭɱɚɟɧɟɛɵɬɶ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɵɦɧɢɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɧɢɦɨɪɚɥɶɧɵɦ ɭɧɢɠɟɧɢɹɦ ɜ ɉɪɚɜɨɛɵɬɶɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɵɦɨɫɜɨɢɯ ɩɪɚɜɚɯɤɨɬɨɪɵɟɨɧɞɨɥɠɟɧɢɦɟɬɶɩɨɡɚɤɨɧɭ ɝ ɉɪɚɜɨɧɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸɢɫɚɧɢɬɚɪɧɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɞ ɉɪɚɜɨɧɚɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜɚɞɜɨɤɚɬɚɤɨɧɫɭɥɶɫɬɜɚ ɫɜɨɟɣɫɬɪɚɧɵɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟɜɰɟɧɬɪɟ ɢɧɬɟɪɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɟ ɉɪɚɜɨɧɚɩɨɫɟɳɟɧɢɟɚɞɜɨɤɚɬɚɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɟɜɪɟɦɹ²ɧɚɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢ ɂɧɵɦɢɫɥɨɜɚɦɢɢɦɦɢɝɪɚɧɬɡɚɞɟɪɠɚɧɧɵɣ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢɨɪɝɚɧɚɦɢɂɫɩɚɧɢɢ ɢɦɟɟɬɩɪɚɜɨɧɚɩɨɥɭɱɟɧɢɟɥɸɛɨɝɨɪɨɞɚ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣɩɨɦɨɳɢɢɜɫɟɩɪɚɜɚ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟɡɚɤɨɧɨɦ ɋɨɝɥɚɫɧɨɧɨɜɨɦɭɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɬɚɤɠɟɛɭɞɭɬɫɨɡɞɚɧɵɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯɫɰɟɥɶɸɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶɜɴɟɡɞɵ ɢɜɵɟɡɞɵɢɡɫɬɪɚɧɵɢɧɨɫɬɪɚɧɰɟɜɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹɬɟɯɝɪɚɠɞɚɧɤɨɬɨɪɵɟɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜɫɬɪɚɧɟɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨɄɪɨɦɟɬɨɝɨɨɪɝɚɧɵ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟɡɚɞɟɩɨɪɬɚɰɢɸɢɧɨɫɬɪɚɧɰɟɜ ɢɡɂɫɩɚɧɢɢɦɨɝɭɬɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɪɨɤ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɝɨɜɵɟɡɞɚɢɡɫɬɪɚɧɵɨɬɞɨ ɞɧɟɣɚɬɚɤɠɟɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶɡɚɩɪɟɬɜɴɟɡɞɚɜ ɫɬɪɚɧɭɫɪɨɤɨɦɧɚɥɟɬ Ɍɟɩɟɪɶɨɫɬɚɧɨɜɢɦɫɹɧɚɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɹɯ ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹɜɨɫɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɫɟɦɶɢ ɂɧɨɫɬɪɚɧɰɵɥɟɝɚɥɶɧɨɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɟɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɂɫɩɚɧɢɢɢɢɦɟɸɳɢɟɜɬɨɪɨɣ ɜɢɞɧɚɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɬɟɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹɜ ɫɬɪɚɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨɛɨɥɟɟɝɨɞɚ ɫɦɨɝɭɬ ɜɨɫɫɨɟɞɢɧɢɬɶɫɜɨɟɝɨɫɭɩɪɭɝɚɢɥɢɫɭɩɪɭɝɭ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɫɨɠɢɬɟɥɹ ³SDUHMD GHKHFKR´²ɭɤɚɠɟɦɱɬɨɜɨɫɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɫɨɠɢɬɟɥɟɣɧɟɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥɨɫɶ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦɡɚɤɨɧɨɦ ɢɞɟɬɟɣɦɥɚɞɲɟ ɥɟɬȾɥɹɜɨɫɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɫɜɨɢɯɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɛɚɛɭɲɟɤɞɟɞɭɲɟɤ ɢɧɨɫɬɪɚɧɟɰɞɨɥɠɟɧ ɛɭɞɟɬɢɦɟɬɶɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣɜɢɞɧɚɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɬɟɪɟɡɢɞɟɧɬɫɤɭɸɤɚɪɬɨɱɤɭɫɪɨɤɨɦɧɚɥɟɬ  ɋɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɜɨɫɫɨɟɞɢɧɹɟɦɵɟ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɢɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɫɬɚɪɲɟɥɟɬɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɧɟɩɨɥɭɱɚɸɬɩɪɚɜɨɧɚɪɚɛɨɬɭ ɉɪɢɜɨɫɫɨɟɞɢɧɟɧɢɢɞɟɬɟɣɫɬɚɪɲɟɥɟɬ ɫɭɩɪɭɝɨɜɢɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯɫɨɠɢɬɟɥɟɣ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟɤɚɬɟɝɨɪɢɢɥɢɰɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɫɦɨɝɭɬɩɨɥɭɱɢɬɶɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɧɚɪɚɛɨɬɭ

ɋɨɥɟɬɨɢɟɝɨɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢɭɠɟɧɟɫɤɨɥɶɤɨɥɟɬ ɪɚɛɨɬɚɸɬɧɚɞɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣɫɩɟɰɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɨɛɚɤɩɪɢɝɨɞɧɵɯɞɥɹɨɯɪɚɧɵɠɟɧɳɢɧ ɨɬɞɪɚɱɥɢɜɵɯɫɩɭɬɧɢɤɨɜɠɢɡɧɢɉɪɚɜɞɚ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹɤɢɧɨɥɨɝɞɥɹɷɬɨɣɰɟɥɢɝɨɞɢɬɫɹ ɧɟɜɫɹɤɚɹɫɨɛɚɤɚɈɧɚɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶɤɪɭɩɧɨɣ ɫɦɟɥɨɣɢɫɢɥɶɧɨɣɱɬɨɛɵɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹɫ ɦɭɠɱɢɧɨɣɢɝɥɚɜɧɨɟɩɪɟɞɚɧɧɨɣɫɜɨɟɣɯɨɡɹɣɤɟ ³ɋɨɥɶɤɚɧ´ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥɜɩɨɫɥɟɞɧɢɟɝɨɞɵɫɨɬɧɢ ɫɨɛɚɤɞɥɹɨɯɪɚɧɵɠɟɧɳɢɧɚɟɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪ ɝɨɪɞɢɬɫɹɬɟɦɱɬɨɟɝɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɛɨɥɟɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɣɱɟɦɪɚɛɨɬɚɰɟɥɨɝɨ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɠɟɧɫɤɨɝɨɪɚɜɧɨɩɪɚɜɢɹɡɚɤɪɵɬɨɝɨ ɜɤɨɧɰɟɤɨɧɰɨɜɢɡɡɚɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ

ɉɨɥɨɜɢɧɚɥɟɬɧɢɯ ɞɟɬɟɣɜɂɫɩɚɧɢɢɢɦɟɸɬ ɢɡɛɵɬɨɱɧɵɣɜɟɫ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɛɵɥɚɫɨɛɪɚɧɚɢɡ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɞɟɬɟɣɩɨɜɫɟɣ ɂɫɩɚɧɢɢɤɨɬɨɪɨɟɩɨɤɚɡɚɥɨɱɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɵɫɜɟɫɨɦɜɥɢɹɟɬɧɚɞɟɬɟɣ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹɜɛɟɞɧɵɯɫɟɦɶɹɯɱɬɨɩɨɱɬɢ ɧɚɩɭɧɤɬɨɜɦɟɧɶɲɟɱɟɦɜɫɟɦɶɹɯɫɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɦɞɨɯɨɞɨɦɄɫɬɚɬɢɢɡɬɟɯɤɬɨ ɢɦɟɥɢɝɪɨɜɭɸɩɪɢɫɬɚɜɤɭɢɥɢɤɨɦɩɶɸɬɟɪɜ ɫɩɚɥɶɧɟɧɟɢɦɟɥɡɞɨɪɨɜɵɣɜɟɫ ȿɳɟɨɞɢɧɦɨɦɟɧɬɤɨɬɨɪɵɣɫɥɟɞɭɟɬ ɢɡɞɨɤɥɚɞɚɛɵɥɨɬɨɱɬɨɩɢɳɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹɜɲɤɨɥɶɧɵɯɫɬɨɥɨɜɵɯ ɡɞɨɪɨɜɟɟɫɟɝɨɞɧɹɱɟɦɟɞɚɫɴɟɞɟɧɧɚɹ ɞɟɬɶɦɢɤɨɬɨɪɵɟɯɨɞɹɬɤɭɲɚɬɶɞɨɦɚ ɞɥɹɞɟɬɟɣɤɨɬɨɪɵɟɟɞɹɬɜɲɤɨɥɟ ɢɦɟɸɬɧɨɪɦɚɥɶɧɵɣɜɟɫɜɬɨɜɪɟɦɹɤɚɤ ɬɨɥɶɤɨɬɟɯɤɬɨɟɫɬɞɨɦɚɦɨɝɭɬɷɬɢɦ ɩɨɯɜɚɫɬɚɬɶɫɹ Ɇɢɧɢɫɬɪɫɤɚɡɚɥɱɬɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɱɬɨɞɨɥɹɞɟɬɟɣɫ ɢɡɛɵɬɨɱɧɵɦɜɟɫɨɦɜɂɫɩɚɧɢɢɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɨɛɥɟɦɨɣɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹȼɂɫɩɚɧɢɢɨɞɢɧɢɡɫɚɦɵɯ ɜɵɫɨɤɢɯɩɪɨɰɟɧɬɨɜɬɭɱɧɨɫɬɢɜȿɜɪɨɩɟ ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫ579(ɂɫɩɚɧɫɤɨɝɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹɜɩɟɪɟɞɢ ɬɨɥɶɤɨɂɬɚɥɢɹɉɨɪɬɭɝɚɥɢɹɢɆɚɥɶɬɚ ɉɚɯɢɧɫɤɚɡɚɥɚɱɬɨɭɪɨɜɧɢɨɠɢɪɟɧɢɹ ɨɞɧɚɤɨɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɨɜɚɥEɫɶɜɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɥɟɬ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɧɟɞɚɜɧɨɨɞɨɛɪɢɥɨɡɚɤɨɧ ɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɩɢɳɟɜɵɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜɢ ɩɢɬɚɧɢɹɤɨɬɨɪɵɣɡɚɩɪɟɬɢɥɩɪɨɞɚɠɭɜ ɲɤɨɥɚɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜɩɢɬɚɧɢɹɢɧɚɩɢɬɤɨɜ ɤɨɬɨɪɚɹɨɛɥɚɞɚɸɬɜɵɫɨɤɢɦɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɧɚɫɵɳɟɧɧɵɯɠɢɪɨɜɬɪɚɧɫɠɢɪɨɜɫɨɥɶɸɢ ɫɚɯɚɪɨɦ

Pergami 54 int  

Monthly Journal information from the Costa Brava

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you