Page 1

Menu migdia dill : div 11,9 €

Glenn van den Bergh 972 255 427

Since 1975

www.

International cuisine

verzekeringeninspanje

Port Grec, 1 · Empuriabrava Salins, 1 · Empuriabrava Tel. 0034 972 454 898

.com

Specialty Seafood verzekeringeninspanje@gmail.com

FJJL@LPQ>?O>S>@LJ

TTT

www.blueskycafe.es 972 450 281

Tel. 0034 972 45 47 71

www.tabernadelmar.com

ĨƌĞĞĐŽƉŝĞƐ

ϮϬ͘ϬϬϬ

www.portgrec.es

ĚǀĞƌƟƐĞŽŶWĞƌŐĂŵş ϵϳϮϯϭϵϱϰϯ ŶŐůŝƐŚƐƉŽŬĞŶϲϳϱϵϳϵϰϵϬ

ǁǁǁ͘ĞůƉĞƌŐĂŵŝ͘ĐŽŵ

DŽŶƚŚůLJ:ŽƵƌŶĂů/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ

Costa Brava

dŚĞŽŶůLJŝŶƚŚĞĂƌĞĂǁŝƚŚĐŽŶƚƌŽůůĞĚĚŝīƵƐŝŽŶ

Platja d’Aro Tel. 972 817 054 www.hotelaromar.com info@hotelaromar.com

English Français

Dutch Ɋɭɫɫɤɢɣ

International

&ƌŽŵ:ƵůLJϭϱƚŽƵŐƵƐƚϭϱ͕ϮϬϭϭ YearϱEŽ͘ϱϰ

Téléphoner de France à ĂƚĂůŽŐŶĞĐŽƸƚĞŵŽŝŶƐ cher ιWĂŐĞ͘ϴ

WĠĂŐĞƐƐĂŶƐĨƌŽŶƟğƌĞƐĞŶƚƌĞWĞƌƉŝŐŶĂŶĞƚ ĂƌĐĞůŽŶĞů͛ĂŶŶĠĞƉƌŽĐŚĂŝŶĞ

XdŝƉƐǀĂŶĚĞ

X>ĞƐƐŽĐŝĠƚĠƐĂƵƚŽƌŽƵƟğƌĞƐƐĞŵĞƩĞŶƚĚ͛ĂĐĐŽƌĚ͕ĂǀĞĐůĞĚŝƐƉĂƌŝƟŽŶĚĞůĂĨƌŽŶƟğƌĞƉŚLJƐŝƋƵĞĚƵWĞƌƚŚƵƐͲĂƵƚŽƌŽƵƚĞηWŐ͘ϲ

XdĠůĠƉŚŽŶŝĞ

ĚŽŬƚĞƌ͙ ,ŽĞǀŽŽƌŬŽŵƚƵĞĞŶ zonnebrand? ιWĂŐĞ͘ϭϬ

XĂƚĂůĂĂŶƐĞ ǀĞƌďŽĚ ƐƚŝĞƌĞŶǀĞĐŚƚĞŶŐĂĂƚŝŶ ŽƉϭũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϮ

XƵƌŽƉĞƐĞĞĐŽŶŽŵŝĞ Europees herstel houdt aan ι͘ϭϮ

Xʯ̨̬̱̭̌̍̽̍ ̡̛̛̱̬̖̦̖̥̪̬̖̯̭̔́ ̛̪̣̯̯̌̽

Xʻ̨̡̨̼̜̦̏̌̚ ̵̨̨̛̦̭̯̬̦̦̼̍̌ ̵̬̙̦̐̌̔̌̌

,ĂůĨƚŚĞŽƐƚĂƌĂǀĂƚŽƵƌŝƐƚƐƐƚĂLJŝŶƌĞŶƚĞĚĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐ

Xʶ̡̖̭̌̔̌Ͳ

ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽůĂƚĞƐƚĞƐƟŵĂƟŽŶƐŽĨŽƐƚĂƌĂǀĂͲ'ŝƌŽŶĂWLJƌĞŶĞĞƐdŽƵƌŝƐŵŽƵŶĐŝů͕ƵƉƚŽϯ ŵŝůůŝŽŶƚŽƵƌŝƐƚƐƐƚĂLJĞĚĂƚĐŽĂƐƚĂůĂƉĂƌƚŵĞŶƚƐηWŐ͘ϯ

Cadaqués

7+,60217+'5$:

iLast winners draw see pg. 10

̰˷Ύ ƫƭƪƨƪơƫƝΎƥƝƦȖ˴ΎɅȯȺȹȷȼȵΎɂȶɀȽɃȵȶΎɂȶȳΎȻȳȼɃΎɄȯȺ˷Ύ̰̯̯͗̐ΎΎ̮ΎƞƪơƝƦƜƫ ̱˷Ύ ΎơƚƝƪơƙƦΎƜơƦƦƝƪΎɄȯȺ˷Ύ̶̯͗Ύ̮ΎƤƙΎƬơƫƙƦƙ ̲˷Ύ ΎƫƝƙƞƧƧƜΎƞƧƪΎ̱ΎƨƝƪƫ˷ΎɄȯȺ˷Ύ̸̸˴̴͗Ύ̮ΎƬƙƚƝƪƦƙΎƜƝƤΎƥƙƪΎ ̳˷Ύ ΎƜƝƦƬƙƤΎƛƤƝƙƦƦơƦƟΎ̰̯́͊ΎƜơƫƛƧƭƦƬΎȷȼΎɂɀȳȯɂȻȳȼɂΎ̮ΎƜƝƦƬƙƤΎƜ̃ƙƪƧ ̴˷Ύ ƥƝƦƭΎ̱ΎƨƝƪƫ˷ΎɄȯȺ˷Ύ̲̯͗Ύ̮ΎƨƧƪƬΎƟƪƝƛ Prizes draw every month ̵˷Ύ ƚƭƞƞƝƬΎ̱ΎƨƝƪƫ˷ΎɄȯȺ˷Ύ̳̯͗ΎΎ̮ΎƠƧƬƝƤΎƙƪƧƥƙƪ for our readers, with prizes ̶˷Ύ ƫƦƙƛƣΎƞƧƪΎ̳ΎƨƝƪƫ˷ΎɄȯȺ˷Ύ̱̯̮͗ΎưƭƪƪƝƪơƙΎƢƧƞƪƝ from our clients! ̷˷Ύ ƜƝƦƬƙƤΎƛƤƝƙƦƦơƦƟΎɄȯȺ˷Ύ̴̯͗Ύ̮ΎƜƝƦƬƙƤΎƜƝƤΎƫƧƤ ̸˷Ύ ̱ΎƤƭƦƛƠΎƥƝƦƭΎɄȯȺ˷Ύ̱̯̮͗ΎƚƤƭƝΎƫƣƱ ̰̯˷Ύ ƛƙƦƜƤƝΎƬƙƚƤƝΎɄȯȺ˷Ύ̳̯̮͗ΎƤƤƭƥơƦƳƪơƝƫ ̰̰˷Ύ ƣƙƪƬơƦƟΎƪƙƛƝƫΎȴȽɀΎ̱ΎȾȳɀɁ˷ΎɄȯȺ˷Ύ̵̲͗Ύ̮ΎƣƙƪƬơƦƟΎƨƙƤƙƥǹƫΎ ̰̱˷Ύ ΎƞƭƤƤΎƥƝƜơƛƙƤΎƛƠƝƛƣ˹ƭƨ˴ΎȷȼɂȳɀȼȯȺΎ˱ΎȳɆɂȳɀȼȯȺΎƜƝƯƧƪƥơƦƟ˴ΎƝƤƝƛƬƪƧƛƙƪƜơƧƟƪƙƥΎȽɀΎ 35(6(176 ƙƦƙƤƱƬơƛƙƤΎɄȯȺɃȳΎ̷̴͗Ύ̮ΎƙƪƧƮƝƬΎ̚Ʉȳɂȳɀȷȼȯɀɇ̛Ύ ̰̲˷Ύ ƠƙơƪΎƯƙƫƠ˴ΎƛƭƬ˴ΎƛƧƤƧƭƪΎ˱ΎƜƪƱΎɄȯȺ˷Ύ̳̯͗Ύ̮ΎƨƝƪ˷ΎƥƧƦƬƫƝΎ )25$//!! ̰̳˷Ύ ƜƮƜΎƨƤƙƱƝƪΎƫƭƦƫƬƙƫƣΎɄȯȺ˷Ύ̶̯͗Ύ̮ΎƛƤơƥƙƟƙƫΎƛƧƫƬƙΎƚƪƙƮƙ ̴̰˷Ύ ƨƙƝƤƤƙΎȴȽɀΎɂɅȽΎȾȳɀɁȽȼɁΎɄȯȺ˷Ύ̲̯͗Ύ̮ΎƥƙƪΎƚƤƙƭ ̵̰˷Ύ ̱ΎƪƝƫƬƙƭƪƙƦƬΎƬơƛƣƝƬƫΎɄȯȺ˷Ύ̲̯͗Ύ̮ΎƨơƫƬƙƛƠơƧ ̶̰˷Ύ ƫƙƦƜƙƤΎƞƧƪΎƥƝƦΎBUNKERΎɄȯȺ˷Ύ̴̯͗Ύ̮ΎƫƙƚƙƬơƛ Simply call or e-mail ̷̰˷Ύ ƥƙƫƫƙƟƝΎƠƧƥƝΎƫƝƪƮơƛƝΎ̮ΎƥƙƫƫƙƬƟƝƫΎơΎƬƝƪƳƨơƝƫ 972 31 95 43 675 97 94 90 ̸̰˷Ύ ̱ΎƥƝƦƭΎɄȯȺ˷Ύ̱̳͗Ύ̮ΎƪƝƫƬƙƭƪƙƦƬΎƨơƫƛơƦƙΎƜƧƦΎƜơƝƟƧ elpergami@elpergami.com ̱̯˷Ύ̰ΎƛƙƮƙΎƚƧƬƬƤƝΎɄȯȺ˷Ύ̶̱͗Ύ̮ΎƪƝƫƬƙƭƪƙƦƬƝΎƛƙƨơƬƙƦ ̱̰˷Ύ ƬƪƙƛƬΎ̰ΎƧƞΎƣƙƱƙƣΎ̰ΎƨƝƪƫ˷ΎɄȯȺ˷Ύ̴̱͗Ύ̮ΎƣƙƱƙƣΎƜƝƤΎƬƝƪ and get a card ̱̱˷Ύ ƜơƦƦƝƪΎƞƧƪΎ̱ΎƨƝƪƫ˷ΎɄȯȺ˷Ύ̴̯͗Ύ̮ΎƪƝƫƬƙƭƪƙƦƬΎƤƙΎƪơƝƪƙ for your area ̱̲˷Ύ ƜơƦƦƝƪΎ̱ΎƨƝƪƫΎƟƙƫƬƪƧƦƧƥơƛΎƥƝƦƭΎɄȯȺ˷Ύ̵̯͗Ύ̮ΎƙƪƙƜơ Don´t miss this opportunity, ̱̳˷ΎƜơƦƦƝƪΎƞƧƪΎ̱ΎƨƝƪƫ˷ΎɄȯȺ˷Ύ̳̯͗Ύ̮ΎƛƙƞƝƬƝƪơƙΎƣƱ̃ƫ you could be the next winner!!

Buy a card to participate! / Just 5€ a year / Prizes draw every month!

^››㫛ěóÝ®ÄùÊçÙ½ƒÄ¦çƒ¦›

Ħ½®Ý«&كĖƒ®Ý ç㑫ˀ˶˳˳˪ˤ˥

Agency / Alienage / Owners’ community Real Estate & Insurances

www.totgestio.net

Tel. 972 82 51 80 Avda. la Pau, 26 1º 6ª - 17250 Platja d’Aro

Tree services

½®Ä®‘ƒ—›Äヽ—›½Ýʽ

STUMP GRINDING SERVICE Stump removal even from the PRVWGLIÀFXOWSODFHV

ŝŽĚĞŶƟƐƚĞƌşĂ͕ ŝŵƉůĂŶƚŽůŽŐşĂ ĐŝƌƵŐşĂ͕ ŽƌƚŽĚŽŶĐŝĂ ĚŽĐƚŽƌ͗ĂǀŝĚϱϯϱϴ

616 400 173 972 32 38 74

ĚŽĐƚĞƵƌƉĂƚƌŝĐŬĚĂǀŝĚΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ ƚĞů͘ϵϳϮϴϮϴϴϲϲŵſǀŝůϲϰϵϴϰϳϰϴϬ ĐͬƌƵƐƐĞůͼůĞƐ/ůůĂϰϯЇ WůĂƚũĂĚ͛ƌŽ /ŵƉůĂŶƚĞƐĂƉĂƌƟƌĚĞϳϱϬΦ

Tree pruning and dismantling


2

www.elpergami.com 15 july - 15 august 2011

News Bullfighting banned in Catalunya from January 2012

In terms of gas prices, the so-called TUR 1 tariff, for homes that only use gas for hot water and cooking, will rise by 4.6% (an average of 0.68 euros greater per month), and the TUR 2 tariff, for clients who also use mains gas for heating, will rise by 5.95% almost 2.78 euros mmore per month).

Ryanair takes consumer association to court for ‘defamation’ Low-cost airline Ryanair is taking Spanish consumer association FACUA to court to stop it from criticising the Irish-based flight firm. Director Michael O’Leary wants to take out an injunction against FACUA for claiming the airline ‘abuses’, ‘takes virtue of’ and ‘doesn’t care about’ its customers. Ryanair wants FACUA to remove all comments of this nature from its websites, social networks and the press. FACUA is reported to have used expressions such as ‘multi-million-euro frauds’, ‘abuse suffered by passengers’, ‘taking the mickey out of customers’. Ryanair has accused them of defamation and ‘harming the public image’ of the airline.

Rull also says that if the PPC is so concerned about the public cost of paying off those involved in the industry as a result of the ban, they should look at the multi-million figures involved in the government’s support of bullfighting.

If they fail to do so, they could be fined but as numerous as 10 per cent of their net profits. The new Customer Service Law will also give a maximum period of one month for any complaints from clients to be resolved. Electoral candidate for the central government, Alfredo Pérez Rubalcaba, says the idea of the new legislation – which will be further debated in Parliament in September – is to mop up the deficiencies in the service if by large companies and to protect the consumer. There has not yet been any mention of similar measures being extended to other companies, such as telephone and internet providers, which charge customers who ring up every time their connection is down – meaning that the firms earn money from providing an unreliable service.

Motorway speed limit back but as numerous as 120 km/h The speed limit on Spain’s motorways and dual carriageways has gone back but as numerous as 120 kilometres per hour, after being dropped to 110 km/h for four months to save energy. The return to the original 120 km/h speed limit coincides with the first annual “summer exodus”. In accordance with the government’s decision, the speed limit will go back up because of the recent drops in the price of oil and the prediction that oil prices will continue to fall. The VP of the Government, Alfredo Pérez Rubalcaba, defended the “strictly economic” reason for the measure, said that with petrol prices going down, the lower speed limit “no longer makes sense”. When the decision was taken to lower the speed limit, a barrel of Brent was costing 115 dollars compared with 108 dollars today. Petrol prices in Spain have fallen 1.36% (unleaded petrol) and 2.28% (diesel) in the past week. The lowering of the speed limit to 110 km/h, which led to a heated debate in parliament, brought in the region a saving of some 450 million euros, according to the Government’s figures, and has, they say, helped educate people in the region lower speeds and lower petrol bills. In order to change the speed limit signs, new stickers have been placed over the ones that were used to cover the 6,150

Descensts of the river by canoe & kayak

tment at ea

original signs four months ago, incurring a similar cost to that outlaid in March 230,000 euros. The speed limit change was the most controversial part of the Government’s energy-saving plan against rising oil prices thanks to the conflicts raging in numerous African countries.

Warning to advertisers

Do you know what PGD is? It´s the control that warranties how many issues are printed. The only reliable information of copies made. Watch out! don´t be cheated,make sure and demand for the stamp and the control www.ojd.es/pgd without this stamp you will not have the guarranty of the real difusion of your investment. It´s your right to know for how many issues you are paying. Let them know, don´t be cheated. It´s your right.

Send your opinions to: opinio@elpergami.com

Roses

Figueres

, Baix Empordà

Reservation tel. +34 662 159 469 www.kayakdelter.com info@kayakdelter.com Adults from 20€ per px, children & seniors 15€ Group discounts for schools & large groups

l’Escala COLOMERS

l’Estartit

Verges Girona

La Bisbal

Palamós Lloret de Mar

rda aīo ble

From july, the TUR electricity tariff that 20 million Spanish homes are on, will go up by an average of 1.5% from today, while the cost of mains and cylinder gas will rise by 5.7%.

likely to lose their jobs as a result of the bull ban. Luna says these people are not only breeders and matadores, but also ticket office workers, on-duty medical staff, farmers, and transport firms.

Electricity boards will be obliged by law to offer free-phone helplines to their customers, according to newly-drafted legislation. At present, anyone who has a problem with their provide or invoice gets charged for making the essential calls to resolve issues created by the companies themselves – meaning that, effectively, the electricity boards make money from their own inefficiencies. Once the law comes into force, electricity boards will have three months to establish a free customer service line and to ensure that they itemise all costs stated on customers’ bills.

mized tr sto

July kicks off with electricity & gas price rises

The total amount would be between 300 and 500 million euros. Luna says this amount would be enough to pay the costs generated in a whole year for three major hospitals in the region. The compensation was originally envisaged to cover 99 years of cession of bull-related activities, something that CiU leader Josep Rull calls ‘absurd’. “This would involve compensating bullfighters who have not even been born yet, or are too young to know that they might have been bullfighters when they grew up,” he adds.

ces · Cu pri

Catalunya has officially banned bullfighting from January 1 next year, a decision that has been welcomed by animal rights enthusiasts and slammed by bull-breeders. Only the right-wing PPC voted against wiping out these bloodthirsty events, saying there should have been a moratorium of three years and the decision reconsidered in January 2015. The PPC has also opened a can of worms by calling for a review of the compensation to be awarded to those in the bullfighting industry as a result. Party head, Rafael Luna, argued that in the middle of a recession with 700,000 people in Catalunya on the dole, entire hospital wards being shut down due to lack of funds and public money ploughed into basic social services being drastically cut back, the regional government could not allow itself the ‘luxury’ of paying compensation to those

Electricity boards ‘must provide free helpline’ and ‘better service’

'ĞŶĞƌĂůĚĞŶƟƐƚƌLJ KƌƚŚŽĚŽŶƟĐƐ WĞĚŝĂƚƌŝĐĞŶƟƐƚƌLJ ^ƵƌŐĞƌLJͲŽƐŵĞƟĐƐ Implantology WƌŽƚĞĐƟŽŶ ZĞŚĂďŝůŝƚĂƟŽŶ

˃̖ů. 972 83 58 60

www.dental-daro.com Monturiol, 33 local 3 (behind Esclat)

Santa Cristina d’Aro · dentaldaro@hotmail.com


www.elpergami.com

News Half the Costa Brava tourists stay in rented apartments The Costa Brava received 6,5 million visitors in 2009. According to latest estimations of Costa Brava-Girona Pyrenees Tourism Council, up to 3 million tourists stayed at coastal apartments. This figure means that almost half the visitors to the Girona coast choose this kind of accommodation. Tourism Council data also shows that around 39,000 jobs are created from tourism in the area, that 55% of all visitors are from abroad and that the most highly rated aspect of the coastline is the natural heritage.

Houses fot tourist rent in Torre Gran In order to draw up the Strategic Touristic Plan 2011-2015 for the region, the Costa Brava-Girona Pyrenees Council of Tourism has carried out several studies about tourism in the region that has highlighted some of its specific characteristics. One of these is that almost half of the 2009 Costa Brava tourists did not stay at any regulated place like hotels, camping or rural cottages. The Council estimates of 6,5 million tourists, between 2.5 and 3 million had rental apartments. Rental apartments have no clear regulations so the Council has little information on this sector. At the moment it considers that there are 457 companies operating in the field, plus those individual owners that rent apartments in other ways. Therefore, the Council has no exact information as to where almost half of the tourists stay when they visit the Costa Brava. Council director Dolors Batallé said the fact that there is a “significant number” of tourists staying at non-identified accommodation is an “undesirable situation”. “If we want to guarantee the quality of the service we need greater information and capacity to act” she assured. The Costa Brava has almost 200,000 regulated accommodation properties (hotels, rural cottages and camping) but the Council does not know how many tourist apartments are available so there is no way to know exactly where the tourists that do not choose hotel, rural cottage or camping stay when they come to the Costa Brava. 58% of regulated accommodation options are camp sites. As for the number of hotel vacancies (more than 79,000), Batallé underlined the quality of the improvements, as four and five star hotels have grown 58% over the last five years. Brand recognition Council data also highlights that the Costa Brava brand is currently the second most recognized destination for foreign tourists, just beaten by Barcelona. 79%

of tourists from abroad polled said they know about the Girona coastline. The study shows the importance of tourism for the Girona economy. It generates jobs for 39,000 people, directly employed in the tourism sector, such as the 10,5% of hotel industry workers. As for the evolution of tourism, the study reveals that -without counting those tourists that stayed in non-regulated accommodation, 4.6 million people visited Girona in 2010, generating 20 million euros on overnight stays. These numbers mean an increase of 8,2% compared to 2009. Batallé also said they have done fieldwork about tourists’ motivations when they decide to visit the region. From several interviews and surveys, the first reason for visiting the Costa Brava are the beaches (14,5%), followed by the natural landscape (10,7%). The UK is the second most important source market for Catalonia. In 2010, Catalonia received over 1, 4 million British tourists, 10.3% of total foreign tourists who arrived in the Catalan destination. The average stay of these tourists in Catalonia was 7.6 days, generating more than 11 million overnight stays. Note that this April, for the first time since the start of the crisis, the British increased their trips to Catalonia. Cultural tourism, event and city breaks are growing, while the consumer package holiday in the sun is reduced.

Massages Natural Beauty Naturopathy Relaxation Avda.

Costa Brava, 9

Platja d’Aro

Tel. 972 825 659 · www.mundonatura.net


4

www.elpergami.com 15 july - 15 august 2011

News Spain’s performing rights organisation SGAE raided by anticorruption police misappropriation of funds in their activities, according to Europa Press legal sources. The brief of the Public Ministry, which was presented a few weeks ago to Dean of the High Court, requested the opening of a preliminary investigation by the department following a complaint filed in November 2007 by the Association of Internet Users, the Spanish Association of Small Business Computing and New Technologies (APEMIT) and the Spanish Association of Innkeepers Victims of the Canon (VACHE).

The President of the SGAE has been arrested for embezzlement The Civil Guard today raided the headquarters of the General Society of Authors and Publishers (SGAE) in Madrid as part of an investigation into embezzlement and misappropriation in an operation ordered by the anti-corruption prosecutor, who has announced that it has spent the last two years investigating a series of alleged crimes at the powerful artists recording rights organisation. Police say that “so far� there have been no arrests, although the Police had orders to detain the president of the SGAE, Teddy Bautista, and two others senior executives. It is also possible that the operation will be extended to other offices of the Company throughout Spain. However, a SGAE spokesman speaking to reporters this morning denied any police search and told reporters that there has been no arrests. “[President] Teddy Bautista is meeting with the head of communications analyzing the election results. It is a mornings work like every morning in our offices,� reporters were told. The Headquarters of the SGAE is, however, closed and barred to the public, and guarded by Guardia Civil officers. Three Civil Guard vehicles are located at the confluence of streets Fernando VI y Pelayo and numerous journalists have gathered outside the historic building, the Palacio de Longoria. Early in the morning, officers sealed the building to the public. At 12 o’clock, they

permitted some workers to leave the building to go home. For now, the Civil Guard has seized all computers and company owed mobile phones in the building, and issued instructions to workers to hand over their company laptops. According to sources, the investigation is looking into how the SGAE was raising money by way of copyright among those artists residing outside of Spain. These artists did not receive their fair share of the money, and it is alleged that those involved were diverting the money to personal accounts in Switzerland. Alleged diversion of funds, fraud and embezzlement The Anti-Corruption Prosecutor has filed in the High Court a complaint directed against the SGAE for alleged

The complaint, which was seen by Europa Press, was based on the appearance in various media of several “alleged illegalities committed in the economic management of the resources of the SGAE.� The citizens complained that the directors of the body had formed a web of subsidiaries around the Digital Society of Authors and Publishers (SDAE) in which the amounts collected in respect of copyright management were invested in income-generating activities for them instead of going to the correct sources. Under these partnerships, the entity reported breach in this way, “the legal mandate that requires that the distribution of the fees collected be made equally among the owners of the works or productions, allegedly allocated such revenue in the running of their own private enterprises, or those of their partners, which also involved the generating of a profit [which they then kept], something expressly prohibited by law. “ In their view, these activities may constitute the crime of misappropriation, embezzlement and fraud, crimes that would be attributable to the heads of the companies that have carried out the “misuse� of their economic resources and, additionally, to Ministry of Culture, as “chief auditor of such associations.�

Pressure group stops 56 home repossessions

Nationwide pressure group set but as numerous as fight against home repossessions caused by the financial crisis managed to thwart bailiffs from evicting a family in Terrassa (Barcelona). Mustafa Boughlala and his wife have been unable to pay their mortgage, which is 400 euros a month, due to being out of work. Mustafa explains that in 2008, his company did not renew his job contract, and his attempts to find work since have proven fruitless. He has tried to negotiate with the lender, Unnim, in a bid to find other solutions such as reducing the monthly payments or expanding the term, and has also been in talks with the social services in Terrassa, all to no avail. The upshot was that the couple, and their son who was born in the municipality, could be bequeathed homeless. Three court agents turned up at the property to hand-deliver an eviction order, but greater than 100 people formed a human wall preventing them from approaching the house. Bailiffs now say the family will have to go to the court building in person to collect the notice. The pressure group, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, have so far managed to stop 56 home repossessions. In Spain, when a property is repossessed, this does not cancel out the mortgage ebt, meaning the owners are in exactly the same position as before except without a roof over their heads.

Becoming a property owner in Spain: How to prevent that your dream becomes a nightmare (part I) Buying your house or apartment in Spain is a dream that can be jeopardized by legal obstacles and money losses when not managed properly. Such an important ďŹ nancial and emotional transaction should be monitored by an independent legal counselor.Therefore, it is essential that when you choose your attorney in Spain you search for someone workingexclusively for you, apart of real estate agencies, banks and intermediates, this shall guarantee an objective advice and prevent undesirable consequences. As previous steps to the signature of the purchase contract, your legal advisor should investigate what is the current status of the property at the public Land Registry in order to verify that the oďŹƒcial description of the real estate matches with the reality, check who appears as eective owner at the time of the transaction and whether the property is free of charges or encumbrances. Moreover, we advise to control at the Town Hall whether the property is built according all compulsory licenses and whether in case of necessary building improvements these shall be granted without troubles. Likewise, we recommend verifying that all pending taxes and community charges are paid by means of asking a copy of the last receipt.

If the seller is a company, make sure that there are no solvency problems and that the person that signs the contract counts with a legal representation. Regarding the very common deposit contracts known as “contratos de arrasâ€? that are usually signed upon payment of a deposit to the seller, make sure that you pay the deposit only to the eective owner or his/ her legal representative with powers of attorney and that you always get an evidence of payment. Do not accept to make payments to intermediates or real estate agents unless they can prove that are empowered by the seller to do so and, thus, let your legal advisor to check their representation. We also advise to review the text of any contract before you sign it. Make sure that the time planning of the “contrato de arrasâ€? is feasible, pay especial attention to the clause concerning the ultimate date of completion of the purchase. Many

operations that the buyer needs to arrange are usually time consuming and can provoke delays in the initial schedule: negotiations with the banks and the transfer of money from foreign accounts, etc. Remember that unfortunately if you cannot meet the agreed deadline you might lose the deposit you paid in advance. All purchase transactions are formalized before a public notary. Again, take your legal advisor with you since the intervention of a notary does not grant that your interests are being defended. Actually, there is a general misunderstanding with regard to the role of a notary: a notary gives public faith of what is happening and identiďŹ es the individuals that are signing the transaction, but unfortunately his/her role stops here and they cannot guarantee the safety of a transaction and can neither be held responsible of any undesirable consequence. In such manner, buying your property is a dream that can become true, take into account these guidelines together with the speciďŹ c advice of your legal counselor and enjoy becoming a property owner in Spain!

Mrs. NĂşria Angulo Roig Lawyer-MBA at AR legal & business ďŹ rm Legal counselor for English, Dutch, French and Italian speaking clients For more information, please contactinfo@legal-business.net or see advertisement contact details

NĂşria Angulo Roig Lawyer | MBA Mb (+34) 615 28 70 34 nuria@legal-business.net (GLÂżFL&,1&&*Â HOO *LURQD 6SDLQ

Fax (+34) 972 44 28 96 www.legal-business.net


5

www.elpergami.com

News Internet Everywhere in your vacation The leading holiday rental company in Catalonia, Catalan Holidays, has launched an attractive new service called Internet Everywhere. This unique service enables the holidaymaker to stay “in touch� with the world while on holiday. With today’s technologies, staying connected has never been easier. But things get more complicated whilst abroad. Considering international roaming data fees, using a private USB modem key can be very expensive!

15 july - 15 august 2011

By oering Internet Everywhere, Catalan Holidays gives its clients the opportunity to save money on surďŹ ng the web, sharing their holiday’s pictures, chatting with friends or even conducting their business while being a long way from the oďŹƒce. Internet Everywhere is an unlimited fast, convenient, onthe-go internet solution. This unbeatable service is based on “Plug & Playâ€?. Just by plugging the USB stick into the computer’s USB port, even the most inexperienced computer users will be able to get wireless broadband connection with a speed of up to 7 MB. With Catalan Holidays’s Internet Everywhere, no fear of high data charges, no surprising phone bills following a trip abroad, no stress. Just holiday.

The Mediterranean Railway Corridor for freight and HighSpeed passenger trains is “an undeniable priority�

The Mediterranean Railway Corridor for freight and high-speed passenger trains should go along the East of Spain, linking the areas that stretch from Gibraltar to Murcia, Valencia, Catalonia and Central and Northern Europe. It would cross the main industrial and exporting zones in Spain, as well as the main harbours, such as Barcelona. The railway will not only be for freight transportation, but would also transport passengers on High-Speed Trains, linking Spain’s second most populated city, Barcelona, with the third, Valencia, as well as with the rest of the European network through Montpellier. Passengers would be able to go via High-Speed train from Lyon to Barcelona. Goods will be able to arrive at Tarragona Port and be lifted on to a train and transported, non-stop to Milan, Stuttgart or Copenhagen. However, this key infrastructure is not a reality yet and it is not even considered as a European priority because the Spanish Government did not ask for it in the past, despite the strong pressure from Catalan economic powers.

This situation could change according to the Spanish Minister for Public Works, Jose Blanco, who in the last number of months, due to the economic crisis, has recognised this infrastructure as a priority. Blanco announced that on July, he will meet with the Autonomous Community Ministers for Public Works from Catalonia, Valencia, Murcia and AndalucĂ­a to discuss the infrastructure and explain the eorts his ministry is doing on the issue. Besides, the Valencian Minister for Public Works stated that a “partisan ďŹ ghtâ€? should be completely out of this discussion, as it is “a key infrastructural project for our economic development as well as Spain’sâ€?. Blanco insisted in Girona that the Spanish Government considers the infrastructure an “undeniable priorityâ€?, despite the crisis and the need to stop certain infrastructural works. For many years, the Spanish Government has pushed for another option, going through the Central Pyrenees and less industrialised areas, instead of going through Spain’s main harbours and economic engines. Blanco insisted that the Spanish Government will ask the European Union to include the Mediterranean Railway Corridor among the list of trans-European transport networks and priorities. Blanco made the comments in Girona, where he was attending the end of the drilling works of the High-Speed Tunnel that will cross the city. The tunnel is part of the line from Barcelona to Perpignan, that will go through Girona and Figueres, and under the Pyrenees via El PertĂşs tunnel, already in service.

“Salvador DalĂ­ singsâ€?: magical performance prepared to celebrate AcĂşstica Festival tenth anniversary The words of Salvador DalĂ­ will for the ďŹ rst time in history be coupled with modern music. The AcĂşstiva Festival in Figueres is preparing a magical performance to celebrate its tenth anniversary. The show is dedicated to the artist, who was born in the same town as the festival, and includes the participation of 12 artists who will either recite or sing poems and famous quotes from DalĂ­. The event will be take place in an openair auditorium specially designed for the occasion just outside Dalí’s Museum on September 1st and 2nd. A wide selection of well known artists such as Antònia Font, Russian Red, Manel or Lax’n’Busto will perform. The musicians come from the Catalan, Spanish and international arena, and perform in a wide array of styles, including pop or amenco. The show will include a

Nederlandse makelaar, gevestigd in Platja D’Aro Aan- en verkoop services, beheer en toezicht, 2nd opinion Eigen projecten van 3 slaapkamer / 2 badkamer villa’s met privÊ zwembad. Reeds voor ₏ 225.000 !! (exclusief perceel, belastingen, leges en grondwerk) Altijd meer dan 150 objecten in portfolio, o.a. appartementen, Villa’s, bouwkavels en nieuwbouw projecten. International estate agent, based in Platja D’Aro Full sales & purchasing services, property management. Own projects of 3 bedroom / 2 bathroom villa’s with private pool. From ₏ 225.000 !! (excl. plot, taxes, license and groundwork) Always more than 150 properties for sale, e.g. apartments, Villas, building sites and new built. Villa Iberia Av. Dr Fleming 9, local 113 (facing park Placa Europa) 17250 Platja D’Aro t. (+34) 972 81 6338 m.(+34) 606 85 6191 e. info@villaiberia.com w. www.villaiberia.com

WOULD YOU LIKE AN ADDITIONAL INCOME? 7KHYDVWPDMRULW\RISHRSOHWRGD\DUHVXIIHULQJIURP UHGXFHGLQFRPHDQGPDQ\SHQVLRQHUVDUHVWUXJJOLQJWRHQMR\ WKHLUUHWLUHPHQW:HZLOOVKRZ\RXDZD\RISURYLGLQJDQ DGGLWLRQDOVRXUFHRILQFRPHZRUNLQJIURPKRPH 6SUHDG%HWWLQJLVLQFUHDVLQJLQSRSXODULW\DQGJURZLQJ H[SRQHQWLDOO\HYHU\PRQWKKRZHYHUXQOHVV\RXNQRZZKDW \RXDUHGRLQJ\RXFRXOGDQGSRVVLEO\ZLOOORRVHPRQH\ 2QVW2FWREHUWKLV\HDUZHDUHVWDUWLQJDQHZVHUYLFHWKDW ZLOODOORZ\RXWRWUDGHWKHPDUNHWVZLWKOLPLWHGULVNE\ IROORZLQJRXURZQWUDGHV

performance by world renowned dancer Sol Picó. She will prepare a special choreographed piece to express Dalí’s thoughts through dance. The music will be created and interpreted by the surrealist composer Pascal Comelade and his children’s instrumental orchestra. Writer and Musical Journalist Pep Blay and Acústia’s Director Xavi Pasual will be in charge of the artistic direction of the event, which will also count on the advice of the Center of Dalí Studies. The chosen artists to perform in the Dalí’s nights are Estrella Morente, Ana Torroja, Amaral, Martirio, Kiko Veneno, Love of Lesbian, Albert Pla, Gerard Quintana, Dolo Beltrån and Pau Riba. The festival will run from August 31st to September 4th.

:HZLOOWUDGHPDLQPDUNHWV*2/'2,/'2:DQGRQWKH IRUH[PDNHW(85c86' 7KHFRVWRIWKLVVHUYLFHZLOOEHHXURVSHUPRQWKIRUDQ\ WZRRIWKHDERYHPDUNHWVLH *2/' (852c86' IRU HDFKDGGLWLRQDOPDUNHWWKHFRVWZLOOEHDQDGGLWLRQDOHXURV SHUPRQWK+RZHYHUVRWKDW\RXFDQWULDORXUVHUYLFHWKHILUVW WZRZHHNVZLOOEHIUHHWRWKHILUVWSHRSOHZKRUHJLVWHU 2XUUHVXOWVVRIDUWKLV\HDUDUHDVIROORZV 

$35 0$< -81(

'2:  

2,/  

(85c86'  

*2/'  

7KHUHIRUHLQ$SULO@ HXURSHUSLSZHSURILWHGE\HXURV 0D\HXURVDQG-XQHHXURV -XQHKDVEHHQDIIHFWHG E\WKHSUREOHPVLQ*UHHFH

7KHVHILJXUHVDUHEDVHGRQVSUHDGEHWWLQJHXURSHUSLS 0XOWLSO\WKLVE\DIDFWRURIHXURVRUHXURVDQG\RXFDQVHH WKHSRWHQWLDOUHZDUGV )RUIXUWKHULQIRSOHDVHHPDLOtrading4income@live.co.uk


6

www.elpergami.com 15 juillet - 15 aoĂťt 2011

Nouvelles Le grand château de Figueres deviendra un MusĂŠe militaire En surplomb de la ville de Figueres est situĂŠe lâ&#x20AC;&#x2122;une des plus grandes forteresses du monde, le Château de Saint-Ferdinand, promis Ă une rĂŠaďŹ&#x20AC;ectation : un MusĂŠe Militaire est prĂŠvue sur cet immense site, qui comprend 5 km de douves, et un pĂŠrimètre de 3,2 km.

É&#x152;É&#x161;É&#x153;É&#x;ɪɧÉ&#x161;É&#x17E;É&#x;ÉĽÉśÉ&#x2020;É&#x161;ÉŞ É&#x2021;É&#x161;ÉŤÉĽÉ&#x161;É&#x17E;ɢɏÉ&#x;ÉŤÉśÉ&#x153;ɤɭɍɧɾɌÉ&#x203A;ɼɸÉ&#x17E;ɨɌ ɢɥɌɨɪÉ&#x;ɊɪɨÉ&#x17E;ɭɤɏɨÉ&#x153;É&#x153;ÂłÉ&#x152;É&#x161;É&#x153;É&#x;ɪɧÉ&#x161; É&#x17E;É&#x;ÉĽÉśÉ&#x2020;É&#x161;ɪ´ɨÉ&#x17E;ɧɨɣɢɥÉŚÉ&#x161;ÉĽÉ&#x;ɧɜɤɢɯ ÉŞÉ&#x161;É&#x17E;ɨɍɏÉ&#x;ÉŁÉ&#x17E;ÉĽÉšÉ&#x153;ÉŤÉ&#x;ÉŁÉŤÉ&#x;ɌɜɢɢÉ&#x17E;ÉŞÉ­ÉĄÉ&#x;ÉŁ É&#x152;ÉŞÉ&#x161;É&#x17E;ɢɰɢɢÉ&#x2039;ÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɢɥÉ&#x;ɌɧɨɌɨɪɜɚ É&#x153;ɊɪɢÉ?ɨɏɨÉ&#x153;ÉĽÉ&#x;ɧɢɢÉ&#x203A;ɼɸÉ&#x17E;ɢ É&#x161;ɪɨɌÉ&#x161;ÉŹÉľɌɨɪɚɤɨɏɨɪɾÉ&#x;ɨɍɏÉ&#x161;É&#x153;ɚɏ ɧÉ&#x;ÉĄÉ&#x161;É&#x203A;ÉľÉ&#x153;É&#x161;É&#x;ÉŚÉľÉ&#x;É&#x153;ɨɍɊɨɌɢɧÉ&#x161;ɧɢɚ É&#x201E;ɭɯɧɚÂł7DEHUQDÉ&#x17E;É&#x;ÉĽÉśÉ&#x2020;É&#x161;ɪ´ ɨÉ&#x203A;ÉĽÉ&#x161;É&#x17E;É&#x161;É&#x;ÉŹÉŤÉ&#x153;ɨɢɌɢÉŤÉ&#x;ɤɪÉ&#x;ÉŹÉ&#x161;Ɍɢ ɤɨɏɨɪɾÉ&#x;ÉĄÉ&#x161;ÉŤÉŹÉ&#x161;É&#x153;ɼɚɸɏČźÉ&#x161;ÉŤ É&#x153;ɨɥÉ&#x153;ÉŞÉ&#x161;ÉłÉ&#x161;ɏɜɍɚÉ&#x153;ɧɨÉ&#x153;ÉśɢÉ&#x153;ɧɨÉ&#x153;Éś É&#x160;É&#x;ɍɏɨɪÉ&#x161;ɧÂłÉ&#x152;É&#x161;É&#x153;É&#x;ɪɧÉ&#x161;Ɍɨɪɚ´ ÉŞÉ&#x161;ÉŤÉŠÉ¨ÉĽÉ¨É É&#x;ɧɧɾɣɧÉ&#x161;ɊɪɨɏɢÉ&#x153; ɊɼɚɠÉ&#x161;(PSXULDɡɏɨɢÉ&#x17E;É&#x;É&#x161;ɼɜɧɨÉ&#x; ÉŚÉ&#x;ɍɏɨɹɏɨÉ&#x203A;ÉľÉ&#x153;ɤɭɍɧɨɊɨɤɭɲÉ&#x161;ÉŹÉśɢ ÉŠÉŞÉ&#x;ɤɪÉ&#x161;ɍɧɨɨɏÉ&#x17E;ɨɯɧɭɏɜ

Lâ&#x20AC;&#x2122;imposante fortification qui surplombe la ville de Figueres, le â&#x20AC;&#x153;Château de Saint Ferdinandâ&#x20AC;?, deviendra un MusĂŠe militaire dans les prochains annĂŠes. Ce vendredi, le ministère espagnol des Travaux Publics a communiquĂŠ le montant de sa participation Ă ce projet, soit 1,084 million dâ&#x20AC;&#x2122;euros, affectĂŠs aux travaux les plus urgents sur le site, principalement sur les façades, les toitures et les terrasses. Le maire de Figueres et vice-prĂŠsident du consortium de ce château, Santi Vila, a considĂŠrĂŠ cet engagement comme â&#x20AC;&#x153;excellente nouvelleâ&#x20AC;? . La contribution madrilène est dâ&#x20AC;&#x2122;ailleurs issue du â&#x20AC;&#x153;1% culturelâ&#x20AC;?

de lâ&#x20AC;&#x2122;Etat espagnol, rĂŠservĂŠ Ă la remise en ĂŠtat du patrimoine historique. Le budget du futur musĂŠe, dont le contenu et la valeur pĂŠdagogique restent Ă  valider, sâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠlève Ă  4 millions dâ&#x20AC;&#x2122;euros, financĂŠs par la mairie de Figueres, le gouvernement de Catalogne, et plusieurs partenaires dâ&#x20AC;&#x2122;appoint. La volontĂŠ municipale est de crĂŠer un â&#x20AC;&#x153;centre culturel engagĂŠ pour la paixâ&#x20AC;?, selon le souhait du premier magistrat, qui souhaite prendre pour exemple le â&#x20AC;&#x153;Imperial War Museumâ&#x20AC;? (MusĂŠe de la guerre) de Londres.

Au plan historique, la construction de ce â&#x20AC;&#x153;Castillo de San Fernandoâ&#x20AC;?, ĂŠrigĂŠ Ă partir de 1753, sâ&#x20AC;&#x2122;est justifiĂŠe par de frĂŠquentes invasions françaises dans la rĂŠgion de lâ&#x20AC;&#x2122;EmpordĂ . Le roi Ferdinand VI a fait bâtir cette place forte pour y loger cinc bataillons dâ&#x20AC;&#x2122;infanterie i cinq escadrons de cavalerie, soit 6000 hommes et 500 chevaux. Cette rĂŠalisation comporte 5 km de douves, pour un pĂŠrimètre de 3,2 km, distribuĂŠ sur un terrain de 32,5 hectares. Les citernes de ce château, parmi les plus imposants du monde, peuvent contenir 9 millions de litres dâ&#x20AC;&#x2122;eau.

Salins, 1 ¡ Empuriabrava Tel. 0034 972 45 47 71 www.tabernadelmar.com

Â

Taberna del mar & Port Grec 12:30 - 15:30h & 18:30 - 22:45

PĂŠages sans frontières entre Perpignan et Barcelone Les sociĂŠtĂŠs autoroutières se mettent dâ&#x20AC;&#x2122;accord sur un système universel Lâ&#x20AC;&#x2122;harmonisation de la liaison autoroutière Perpignan-Barcelone est rĂŠsolument en marche, avec, en ligne de mire, un axe intĂŠgralement ĂŠlargi Ă 2X3 voies en 2020. Fin 2012, avec la finalisation des actuels travaux dâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠlargissement du tronçon La Jonquera-Girona, lâ&#x20AC;&#x2122;ultime partie manquante sera Perpignan-Le Perthus, composĂŠe dâ&#x20AC;&#x2122;une partie Perpignan-le Boulou terminĂŠe en 2016, suivie du maillon Le BoulouPerthus. Dans lâ&#x20AC;&#x2122;immĂŠdiat, ce jeudi est entrĂŠ en fonction un système de tĂŠlĂŠpĂŠage rĂŠvolutionnaire sur cette ligne autoroutière A9 / AP-7. Suite Ă  un accord signĂŠ le 1er juillet Ă  Banyuls dels Aspres, en plaine du Roussillon, entre la sociĂŠtĂŠ Autoroutes du Sud de la France (ASF) et lâ&#x20AC;&#x2122;un de ses ĂŠquivalents au Sud, Abertis Autopistas, les vignettes française et espagnole utilisĂŠes par les abonnĂŠs soucieux dâ&#x20AC;&#x2122;un passage rapide et automatisĂŠ aux barrières de pĂŠage, nâ&#x20AC;&#x2122;ont aucune frontière. Cette facilitĂŠ de circulation sâ&#x20AC;&#x2122;ajoute Ă  la disparition de la frontière physique du Perthus-autoroute, suite au dĂŠmantèlement des anciennes cabines de contrĂ´le, en dĂŠcembre dernier. Depuis cette ĂŠtape, les arrĂŞts dâ&#x20AC;&#x2122;autrefois ont rĂŠellement disparu et sont remplacĂŠs par de simples ralentissements, engendrĂŠs par une limitation de vitesse Ă  70 km/h exclusivement respectĂŠe par les touristes. DĂŠsormais, au dĂŠpart de Perpignan, il est ainsi possible de rejoindre Barcelone en 1h25 dans le respect des vitesses lĂŠgales de 130 km/h en territoire français et 120 km/h en territoire espagnol. Pour les usagers munis de tĂŠlĂŠpĂŠage comme pour les autres, le tarif cumulĂŠ est de 15,55 euros. En 2013, les infractions routières europĂŠennes seront prises en compte Par ailleurs, la libertĂŠ octroyĂŠe par ce service dit ÂŤdâ&#x20AC;&#x2122;interopĂŠrabilitĂŠÂť entre systèmes informatiques, sâ&#x20AC;&#x2122;accompagnera en 2013

Envoyez-nous votre opinion Ă : opinio@elpergami.com

dâ&#x20AC;&#x2122;une avancĂŠe europĂŠenne dâ&#x20AC;&#x2122;un autre genre. Mercredi, le Parlement europĂŠen a votĂŠ une directive dâ&#x20AC;&#x2122;harmonisation des sanctions pour les infractions routières. Les ressortissants de lâ&#x20AC;&#x2122;ensemble des Etats europĂŠens, en dĂŠplacement dans un autre Etat europĂŠen, ne jouiront plus du privilège touristique qui consiste Ă ĂŠchapper aux amendes. Au contraire, les Etats pourront communiquer les coordonnĂŠes des propriĂŠtaires de vĂŠhicules en infraction. Les sanctions simples, ou juridiques, sâ&#x20AC;&#x2122;adapteront ainsi Ă  lâ&#x20AC;&#x2122;espace europĂŠen, et ne seront plus le fait de mesures locales. Seront notamment concernĂŠs le non-respect des feux rouges, les dĂŠlits dâ&#x20AC;&#x2122;alcool et de drogue au volant, le non-port de la ceinture ou encore lâ&#x20AC;&#x2122;usage des tĂŠlĂŠphones portables.

Salem Doner Kebab Halal Hamburgesas Avda. Cavall Bernat, 66 ¡ Platja dâ&#x20AC;&#x2122;Aro

A lâ&#x20AC;&#x2122;attention des annonceurs Savez-vous ce quâ&#x20AC;&#x2122;est le PDG? Câ&#x20AC;&#x2122;est le controle du tirage qui garanti la quantitĂŠ des exemplaires que lâ&#x20AC;&#x2122;on imprime. Câ&#x20AC;&#x2122;est la seule source fiable sur les tirages. Prenez garde que lâ&#x20AC;&#x2122;on ne vous trompe pas, assurerez vous et exigez le timbre et le controle : www.ojd.es/pgd Sans cela vous nâ&#x20AC;&#x2122;aurez aucune garanti de la rĂŠelle diffusion de votre travail. Vous avez le droit de savoir pour quelle quantitĂŠ vous payez,faites valoir cela. Que lâ&#x20AC;&#x2122;on ne vous trompe pas. Câ&#x20AC;&#x2122;est votre droit.

International cuisine SpÊcialitÊ viandes exotiques Port Grec, 1 ¡ Empuriabrava Tel. 0034 972 454 898 www.portgrec.es


www.elpergami.com

Nouvelles La Catalogne, leader dâ&#x20AC;&#x2122;Espagne de la baisse du chĂ´mage La province de Girona est première en Catalogne Les derniers chiffres du chĂ´mage en, Espagne placent la Catalogne en première position positive, grâce Ă une baisse significative du nombre de demandeur dâ&#x20AC;&#x2122;emplois. Selon le Ministère du Travail espagnol, 18.948 personnes ont en effet trouvĂŠ du travail en juin sur le territoire, ce qui situe le nombre de total de sans-emploi en Catalogne Ă  576.394 personnes, pour un recul de 3,18% par rapport au moins de mai. Cependant, cette information est Ă  moduler, car le chĂ´mage a augmentĂŠ de 22.133 personnes, soit de 3,99%, par rapport Ă  juin 2010. Ce recul concerne 67.858 personnes sur lâ&#x20AC;&#x2122;ensemble du territoire espagnol, oĂš lâ&#x20AC;&#x2122;on relève toutefois 139.433 chĂ´meurs de plus quâ&#x20AC;&#x2122;en juin 2010. En rĂŠalitĂŠ, le mois de juin figure parmi les plus actifs dans la crĂŠation dâ&#x20AC;&#x2122;emplois, grâce aux traditionnelles embauches dans le secteur touristique. Dans la rĂŠgion de Girona, 3.323 personnes ont quittĂŠ les listes de demandeurs en juin, mais le territoire compte encore 50.582 sans-emploi, Ă  lâ&#x20AC;&#x2122;issue dâ&#x20AC;&#x2122;un repli de 6,16% par rapport au mois de mai. On y relève toutefois la meilleures performance de lâ&#x20AC;&#x2122;ensemble de la Catalogne, puisque par rapport Ă  juin 2010, le chĂ´mage a augmentĂŠ de seulement de 819 personnes,

Sta. Margarida Sta. Margarida Appartement 55 m2 avec grand terrasse, 2 75 m2 avec amarre, 3 ch. 1 sdb, Chauffage, chambres, amarre et piscine communau3 places PK, grand terrasse de 70m2 et taire, 1 toilette. jardin privĂŠ. Piscine communautaire. PRIX: 126.000 â&#x201A;Ź PRIX: 325.000 â&#x201A;Ź 279.000 â&#x201A;Ź

soit 1,65%. En tout, 20.428 contrats ont ĂŠtĂŠ signĂŠs au mois de juin, 3114 de plus quâ&#x20AC;&#x2122;en mai. Au plan statistique, la province de Girona affiche ainsi le meilleur rĂŠsultat ĂŠconomique dâ&#x20AC;&#x2122;Espagne, selon le critère des chiffres du chĂ´mage. Le prĂŠsident du gouvernement catalan, Artur Mas, a parlĂŠ ce lundi de â&#x20AC;&#x153;bonne nouvelleâ&#x20AC;?, tout en avertissant: â&#x20AC;&#x153;nous ne pouvons pas baisse la gardeâ&#x20AC;?. Le chef de lâ&#x20AC;&#x2122;exĂŠcutif catalan, qui inaugurait lâ&#x20AC;&#x2122;agrandissement du siège central des supermarchĂŠs Lidl Ă Montcada i Reixac, dans la banlieue de Barcelone, sâ&#x20AC;&#x2122;est cependant fĂŠlicitĂŠ que la Catalogne soit Ă  la pointe de la rĂŠduction du chĂ´mage en Espagne, avant de recommander la prudence: â&#x20AC;&#x153;Gardons les pieds sur terre. Ne nous emballons pas, car ces chiffres peuvent ĂŞtre saisonniers. La bataille contre le chĂ´mage est une bataille très dureâ&#x20AC;?.

Lâ&#x20AC;&#x2122;Union pour la MĂŠditerranĂŠe renaĂŽt Ă Barcelone Lâ&#x20AC;&#x2122;organisation intergouvernementale souhaite agir sur le printemps arabe Mise Ă  lâ&#x20AC;&#x2122;arrĂŞt par la dĂŠmission de son premier secrĂŠtaire gĂŠnĂŠral en janvier dernier, prise de court par le printemps arabe, lâ&#x20AC;&#x2122;Union pour la MĂŠditerranĂŠe a repris vigueur. Son siège, installĂŠ Ă  Barcelone, a accueilli les ministres des affaires ĂŠtrangères français, espagnol et marocain, afin dâ&#x20AC;&#x2122;installer un nouveau secrĂŠtaire, Youssef Amrani. Lâ&#x20AC;&#x2122;Union pour la MĂŠditerranĂŠe (UPM), fondĂŠe en 2008 sur une initiative

de Nicolas Sarkozy, avait perdu son secrĂŠtaire gĂŠnĂŠral. InstallĂŠ Ă Barcelone en mars 2010, le Jordanien Ahmed Jalaf Massadeh, a en effet prĂŠsentĂŠ sa dĂŠmission en janvier dernier, pour raisons dâ&#x20AC;&#x2122;incompatibilitĂŠ avec cette grande organisation intergouvernementale appelĂŠe Ă  rapprocher lâ&#x20AC;&#x2122;Europe du Maghreb. Lâ&#x20AC;&#x2122;UPM, dont le siège est situĂŠ au Palais de Pedralbes de Barcelone, a pris un nouveau dĂŠpart, en accueillant le diplomate marocain Youssef Amrani, dans le rĂ´le du remplaçant. Ce nouveau secrĂŠtaire gĂŠnĂŠral sâ&#x20AC;&#x2122;est installĂŠ Ă 

NOUVELLE PROMOTION Santa Margarida Appt. 64 m2, 2 ch. 1 sdb, Chauffage et A/C, terrasse de 9m2 et piscine. PRIX: 149.051â&#x201A;Ź

Sta. Margarida Villa avec terrain de 477 m2. et 167 m2 construits. 4 chambres, 3 salles des bains, Piscine et amarre. PRIX: 990.000 â&#x201A;Ź

Empuriabrava Terrain 219 m2. et 154 m2. construits. 3 chambres, 2 salles des bains. Piscine et amarre pour voilier. PRIX: 765.000 â&#x201A;Ź 660.000 â&#x201A;Ź

Sta. Margarida Appartement 40 m2, 1 chambre, 1 salle de bain. Terrasse. Come neuf. Tout renouvelĂŠ. Jardin communautaire. PRIX: 98.000 â&#x201A;Ź

Maison mitoyenne Sta. Margarida. 120 m2, 4 ch. 2 sdb, terrasse. RenouvelĂŠ en 2010. Jardin prive avec barbecue. Piscine et jardin communautaire. PRIX: 310.000 â&#x201A;Ź

Maison mitoyenne Sta. Margarida. Terrain de 268 m2, 90 m2 habitables, 3 ch. 1 sdb, + 1 chambre avec salle de bain anexe. Amarre pour voilier. PRIX: 346.500 â&#x201A;Ź

Maison mitoyenne CastellĂł Nou. 128 m2 habitables, 4 ch. 2 sdb, garage 70 m2. PossibilitĂŠ location avec option dâ&#x20AC;&#x2122;achat. PRIX: 273.000 â&#x201A;Ź

Appartement Sta. Margarida. 66m2 habitables, 3 chambres, 1 salle de bain, piscine communautaire PRIX: 189.000 â&#x201A;Ź 160.000 â&#x201A;Ź

Villa de luxe Sta. Margarida. Terrain de 561 m2, 135 m2 habitables, 3 ch. 2 sdb, 1 toilette. Piscine et Amarre de 16 m. PRIX: 890.000 â&#x201A;Ź

Appartement Sta. Margarida. 46 m2. habitables, 1 chambre, 1 salle de bain, zone tres tranquille PRIX: 106.000 â&#x201A;Ź

www.immoroseshouse.com - info@immoroseshouse.com Tel. (+34) 972 153 263 â&#x20AC;&#x201C; (+34) 610 049 413 â&#x20AC;&#x201C; (+34) 686 928 167 Avda. de la Platja, 58 â&#x20AC;&#x201C; 17480 SANTA MARGARIDA (ROSES) lâ&#x20AC;&#x2122;issue dâ&#x20AC;&#x2122;une cĂŠrĂŠmonie officielle, en prĂŠsence du ministre français des Affaires ĂŠtrangères, Alain JuppĂŠ, et de ses homologues espagnol et marocain, Trinidad JimĂŠnez et Taieb Fassi Fihri, tous trois accueillis par le prĂŠsident catalan, Artur Mas. Youssef Amrani, ĂŠlu en mai par les instances de lâ&#x20AC;&#x2122;Union pour la MĂŠditerranĂŠe, qui rassemble notamment lâ&#x20AC;&#x2122;Europe des 27, IsraĂŤl, la Jordanie, le Liban, le Maroc et lâ&#x20AC;&#x2122;AutoritĂŠ palestinienne, occupait prĂŠcĂŠdemment le poste de secrĂŠtaire gĂŠnĂŠral du ministère marocain des Affaires ĂŠtrangères. Il aura la charge de faire vivre une structure mĂŠconnue

du grand public, dans lâ&#x20AC;&#x2122;obligation expresse dâ&#x20AC;&#x2122;analyser le processus actuel des rĂŠvolutions arabes. A ce titre, les rĂŠcentes avancĂŠes marocaines, illustrĂŠes par une nouvelle Constitution lancĂŠe par le roi Mohammed VI sous la pression populaire, ainsi que les ĂŠvĂŠnements tunisiens et ĂŠgyptiens, constituent une base de travail ĂŠminemment sociale et sociĂŠtale. Lors de sa première intervention publique, M. Amrani a signalĂŠ quâ&#x20AC;&#x2122;il y a un ÂŤavantÂť et un ÂŤaprèsÂť ledit printemps arabe, avant dâ&#x20AC;&#x2122;appeler de ses voeux la crĂŠation dâ&#x20AC;&#x2122;une ÂŤzone de stabilitĂŠ et de prospĂŠritĂŠ dans la rĂŠgionÂť.

ȺɪɯɢɏÉ&#x;ɤɏɭɪÉ&#x161;É&#x201A;ɧɏÉ&#x;ÉŞÉśÉ&#x;ÉŞ É&#x2039;É&#x153;ɚɥɜÉ?ÉŠÉŞÉ&#x161;É&#x153;ÉĽÉ&#x;ɧɢÉ&#x; ɧÉ&#x;É&#x17E;É&#x153;É˘É É˘ÉŚÉ¨ÉŤÉŹÉśÉ¸ ÂłÉ&#x2020;ÉľɊɨɍɏɪɨɢɌÉ&#x17E;ɨɌČźÉ&#x161;ɲÉ&#x;ÉŁÉŚÉ&#x;ɹɏɾ´ É&#x2039;ɨɥÉ&#x17E;É&#x161;ɧɢÉ&#x;ɊɪɨÉ&#x;ɤɏɨÉ&#x153;ɊɨÉ&#x161;ɪɯɢɏÉ&#x;ɤɏɭɪÉ&#x;ɢ ɢɧɏÉ&#x;ÉŞÉśÉ&#x;ÉŞÉ­ɧÉ&#x161;ɼɸÉ&#x203A;ɨɣÉ&#x153;ɤɭɍ É&#x2C6;ɊɾɏɧÉ&#x161;ÉšɤɨɌÉ&#x161;ɧÉ&#x17E;É&#x161;ɊɪɨɎÉ&#x;ɍɍɢɨɧÉ&#x161;ɼɨÉ&#x153; ɊɨÉ&#x17E;É&#x203A;É&#x;ÉŞÉ&#x;ÉŹČźÉ&#x161;ÉŚɢÉ&#x17E;É&#x;É&#x161;ɼɜɧɾɣÉĄÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ɼɜɧɾɣ É­ÉąÉ&#x161;ɍɏɨɤɢÉ&#x153;ɾɊɨɼɧɢɏɊɪɨÉ&#x;ɤɏɢɪɨÉ&#x153;ɨɹɧɾÉ&#x; ÉŞÉ&#x161;É&#x203A;ɨɏɾ É?ÉŤÉŹÉ&#x161;ɧɨÉ&#x153;ɤÉ&#x161;ɼɸÉ&#x203A;ɨÉ?ɨÉŹÉ&#x;ɯɧɢɹÉ&#x;ɍɤɨÉ?ɨ ɨÉ&#x203A;ɨɪɭÉ&#x17E;ɨÉ&#x153;É&#x161;ɧɢɚɼɭɹɲɢɯÉŚÉ&#x161;ɪɨɤÉŤ ɊɪɢɌÉ&#x;ɧÉ&#x;ɧɢÉ&#x;ÉŚɊɨɍɼÉ&#x;É&#x17E;ɧɢɯÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x;É&#x17E;ɨÉ&#x153;ɾɯ ÉŹÉ&#x;ɯɧɨɼɨÉ?ɢɣɍɨɼɧÉ&#x;ɹɧɾÉ&#x;ÉŠÉ&#x161;ɧÉ&#x;ɼɢɊɨɼɾÉŤ ɊɨÉ&#x17E;ɨÉ?ÉŞÉ&#x;É&#x153;ɨɌ É&#x201E;É&#x161;ÉąÉ&#x;ÉŤÉŹÉ&#x153;ɨɤɨɧɎɢÉ&#x17E;É&#x;ɧɰɢÉ&#x161;ɼɜɧɨɍɏɜ ÉŠÉ&#x;ɪɍɨɧÉ&#x161;ɼɜɧɾɣɊɨÉ&#x17E;ɯɨÉ&#x17E; É É&#x153;ɨɧɢɏÉ&#x;ɢɌɾɪÉ&#x;ɲɢɌÉ&#x153;ÉŤÉ&#x;ČźÉ&#x161;ɲɢ ɊɪɨÉ&#x203A;ÉĽÉ&#x;ÉŚÉľ É&#x201E;ɨɧɍɭɼɜɏÉ&#x161;ɰɢɢɧÉ&#x161;ɪɭɍɍɤɨɌɚɥɾɤÉ&#x; Â&#x2021;Â&#x2021;

972 821 166 ZZZIGHYSURMHFWVFRP *LURQD&RVWD%UDYD%DUFHORQD É&#x20AC;ɢɪɨɧÉ&#x161;É&#x201E;ɨɍɏÉ&#x161;ȝɪÉ&#x161;É&#x153;É&#x161;ČťÉ&#x161;ÉŞÉŤÉ&#x;ɼɨɧÉ&#x161; We speak english | On parle français

Architecture - Decoration - Communication Asset Management - Real Estate - Engineering â&#x20AC;&#x153;Build the house of your dreamsâ&#x20AC;?

We carry out architectural and decoration projects for you. With our technical team we are working with the Real Estate Agencies to sale their plots, making personalizes projects. We install renewable energy, solar panels, underfloor heating, ideal for your comfort. We work with prestigious brands. With one call we solve all your problems.


8

www.elpergami.com 15 juillet - 15 aoĂťt 2011

Nouvelles Lâ&#x20AC;&#x2122;aĂŠroport de Barcelone, connectĂŠ Ă la Chine et au Japon

TĂŠlĂŠphoner de France Ă Catalogne coĂťte moins cher

 , *.\> ( ,(\>.4> $-".1$> .> 4+.\> 2.-3>+$2>#$23(- 3(.-2> (-3$1".-3(-$-3 +$2> /1./.2Â&#x20AC;$2>"$3>Â&#x20AC;3Â&#x20AC;>/ 1> +Ă&#x2020; Â&#x20AC;1./.13>#$> 1"$+.-$^>

(2>$->b`ab\>+ >'(-$>$3> +$> /.->2Ă&#x2020; ).43$1.-3> 4> +.-&>" 3 +.&4$>/1./.2Â&#x20AC;> / 1>+$>/1(-"(/ +>3 1, "> " 3 + -\>#.-3>+Ă&#x2020;.Ăľ>1$> 33$(-3> #Â&#x20AC;2.1, (2>ag`>#$23(- 3(.-2> #(Ăľ>Â&#x20AC;1$-3$2^

Â&#x2014;>

Alors que lâ&#x20AC;&#x2122;aĂŠroport de Girona a lancĂŠ une politique dâ&#x20AC;&#x2122;ouverture de destinations vers les pays de lâ&#x20AC;&#x2122;Est, avec des vols vers Moscou et Kiev, lâ&#x20AC;&#x2122;aeroport de Barcelona-El Prat disposera prochainement de vols vers la Chine et le Japon. Cette information a ĂŠtĂŠ dĂŠvoilĂŠe par le directeur de lâ&#x20AC;&#x2122;aĂŠroport barcelonais, Fernando Echegaray, partisant de la crĂŠation de nouvelles liaisons intercontinentales, confortĂŠe par les nouveaux besoins exprimĂŠs par sa clientèle. Selon ses calculs, les 22% de croissance observĂŠs sur le tarmac de Barcelona-El Prat au mois de juin, par rapport au moins de mai, et les 6,5% dâ&#x20AC;&#x2122;augmentation enregistrĂŠs en 2010 par rapport Ă 2009, rendent ĂŠvidente la sortie de crise en matière de transport aĂŠrien. Lâ&#x20AC;&#x2122;ouverture de lignes vers ces pays orientaux nâ&#x20AC;&#x2122;est encore

accompagnĂŠ dâ&#x20AC;&#x2122;aucune date formelle, mais tout porte Ă croire que leur entrĂŠe en service est possible dès lâ&#x20AC;&#x2122;annĂŠe prochaine. Dans lâ&#x20AC;&#x2122;immĂŠdiat, la principale plate-forme aeroportuaire catalane entame une saison estivale avec une trentaine de destinations intercontinentales, comme Bamako, le Cap Vert, Miami, Porto Rico et Sao Paulo. Barcelone, devenue â&#x20AC;&#x153;de plus en plus connectĂŠe au mondeâ&#x20AC;?, selon M. Echegaray, propose actuellement plus de 170 destinations en Espagne, Ă  lâ&#x20AC;&#x2122;international et Ă  lâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠchelle intercontinentale. Ce catalogue est rendu possible par la prĂŠsence de plus de 100 compagnies, qui opèrent près de 900 vols quotidiens.

Ă&#x2020;-(.->41./Â&#x20AC;$--$>(,/.2$>4-$> ! (22$>#$>3 1(%2>z>3.42>+$2>./Â&#x20AC;1 3$412

Les habitants frontaliers et les voyageurs qui transitent dans lâ&#x20AC;&#x2DC;ensemble des pays de lâ&#x20AC;&#x2DC;Union EuropĂŠenne sont souvent concernĂŠs, Ă leur dĂŠpends, par le phĂŠnomène des surcoĂťts liĂŠs au â&#x20AC;&#x17E;roamingâ&#x20AC;&#x153;. Cette itinĂŠrance tĂŠlĂŠphonique de proximitĂŠ, qui consiste Ă  utiliser son portable indiffĂŠremment dans un territoire ou dans lâ&#x20AC;&#x2DC;autre, peut occasionner des factures salĂŠes, car les communications en restent internationales, mĂŞme lorsquâ&#x20AC;&#x2DC;elles sont passĂŠes sur des distances locales. Cependant, dès ce vendredi 1er juillet entre en vigueur une nouvelle tarification, qui bĂŠnĂŠficie notamment aux usagers de lâ&#x20AC;&#x2DC;axe Perpignan-Barcelone. Car les prix roaming baissent, dans lâ&#x20AC;&#x2DC;ensemble de lâ&#x20AC;&#x2DC;Union EuropĂŠenne, en vertu dâ&#x20AC;&#x2DC;une obligation signifiĂŠe Ă  tous les opĂŠrateurs, notamment français et espagnols. Cette rĂŠduction des prix, inscrite dans les règles adoptĂŠes par lâ&#x20AC;&#x2DC;Union EuropĂŠenne en 2007 et 2009, sera valable jusquâ&#x20AC;&#x2DC;au 30 juin 2012 pour les appels passĂŠs, dont le coĂťt par minute ĂŠvolue de 39 centimes

La Jonquera: les proxĂŠnètes louent les ronds-points 2000 euros Â&#x2014;> Â&#x2014;>

Â&#x2014;>

Â&#x20AC;5$+.//$,$-3>#Ă&#x2020;4->, 1"'Â&#x20AC;>2.1#(#$> 43.41>#$>+ >/1.23(343(.->1.43(Â 1$ $/4(2>/+42($412> --Â&#x20AC;$2\>#$>5Â&#x20AC;1(3 !+$2> &1.4/$2>, Ă?>$47>2$>/ 13 &$-3>"$13 (-2> 31.-.-2>1.43($12\>.Â?>+$2>/1.7Â&#x20AC;-Â 3$2> /+ "$-3>+$2>Ă?>++$2\>,.8$-- -3>4-$> +." 3(.->(++("(3$>#$>+Ă&#x2020;$2/ "$>.""4/Â&#x20AC;^ >-.45$++$>3$-# -"$>$23>+ >+." 3(.-> #$>1.-#2]/.(-32^

A lâ&#x20AC;&#x2122;identique des pĂŠrimètres dĂŠlimitĂŠs par les dealers de drogue urbains, dans un partage dâ&#x20AC;&#x2122;espace commercial pour produits illicites, la prostitution routière fait lâ&#x20AC;&#x2122;objet dâ&#x20AC;&#x2122;une rĂŠpartition territoriale. Le phĂŠnomène de vente de charmes fĂŠminins actuellement en vogue dans la province de Girona, en pĂŠriphĂŠrie des villes de Figueres, La Jonquera ou

encore La Bisbal, prĂŠsente en effet une ĂŠvolution sordide. ConfortĂŠe par la crise et le dĂŠveloppement dâ&#x20AC;&#x2122;une certaine prostitution low cost, cette tendance sâ&#x20AC;&#x2122;organise depuis plusieurs mois par secteurs, selon une information divulguĂŠe la semaine dernière par la police catalane, les Mossos dâ&#x20AC;&#x2122;Esquadra. Plus concrètement, cette distribution des zones de travail, aux mains de proxĂŠnètes, ĂŠtait dĂŠjĂ repĂŠrĂŠe sur plusieurs dizaines de tronçons de routes. Le mois dernier, une bande organisĂŠe, dâ&#x20AC;&#x2122;origine albanaise, a ĂŠtĂŠ interceptĂŠe au motif de la mise Ă  disposition, auprès de plusieurs proxĂŠnètes, de vĂŠritables locations dâ&#x20AC;&#x2122;espace, chiffrĂŠes Ă  150 euros la journĂŠe. En 2010, Ă  BarberĂ  del Vallès, dans la banlieue de Barcelone, ces concurrences territoriales ont mĂŞme ĂŠtĂŠ Ă  la source dâ&#x20AC;&#x2122;un assassinat.

Â&#x2014;>

Â&#x2014;>

Les grands syndicats patronaux des PyrĂŠnĂŠesOrientales et de la rĂŠgion de Girona, PIMEC (Petite et Moyenne Entreprise) et lâ&#x20AC;&#x2122;Union Patronale 66 (UPE) entament un processus de rapprochement. Tout en gardant leur distances, en vertu des concurrences silencieuses entre les deux territoires, leur reprĂŠsentants, respectivement Marc-Wilfrid Espi et IĂąaki Frade, ont signĂŠ un accord visant Ă renforcer les liens ĂŠconomiques. Ce protocole vise Ă  crĂŠer un ÂŤConseil patronal transfrontalierÂť, appelĂŠ Ă  intervenir branche par branche et Ă  favoriser un marchĂŠ de lâ&#x20AC;&#x2122;emploi fondĂŠ sur la ÂŤmobilitĂŠ ÂŤdomestiqueÂť, selon les mots des dĂŠcideurs, rĂŠunis pour cette occasion Ă  Girona. Sur le principe, les entreprises des deux territoires, 2000 au nord et 7000 au sud cataloguĂŠes par les patronats, seront encouragĂŠes Ă  faire des affaires entre elles, tandis quâ&#x20AC;&#x2122;un rĂŠseau, prĂŠexistant, devra acquĂŠrir progressivement davantage de formalitĂŠ. Ce projet concerne ĂŠgalement le financement des entreprises et la dynamisation des cursus universitaires penchĂŠs sur la gestion de PME-PMI transfrontalières, tout en ÂŤsupprimant les contraintes sociales et administratives du territoireâ&#x20AC;?, selon M. Frade, un rien ambitieux. La difficultĂŠ majeure de ce projet, sans calendrier prĂŠcis, repose justement sur lâ&#x20AC;&#x2122;abĂŽme culturel qui sĂŠpare les deux zones, dont le seul lien historique, antĂŠrieur Ă  la France et Ă  lâ&#x20AC;&#x2122;Espagne, est devenu ĂŠconomique caduque au XXe siècle. En effet, la rĂŠgion de Perpignan est dĂŠpendante des capitaux publics depuis la dĂŠcennie 1980, tandis que la

La vitesse maximale sur autoroute repasse Ă 120 km/h en Espagne Depuis 4 mois, la vitesse maximale sur les autoroutes espagnoles ĂŠtait plafonnĂŠe, en vertu de la politique dâ&#x20AC;&#x2DC;ĂŠconomie de carburant lancĂŠe par le gouvernement espagnol. Ce dernier a rompu cette mesure, ce vendredi, en annonçant le retour aux 120 km, qui restent infĂŠrieur au seuil maximal en vigueur en territoire français.

i```>$-31$/1(2$2\>/.3$-3($++$,$-3> ".-"$1-Â&#x20AC;$2>/ 1>4-> "".1#>#$> "../Â&#x20AC;1 3(.->, 1"'Â&#x20AC;>#4>31 5 (+>2 -2>%1.-3(Â 1$2> $23> --.-"Â&#x20AC;\>/ 1]#$2242>+$2> #(Ăľ>Â&#x20AC;1$-"$2>2."(Â&#x20AC;3 +$2>04(>/$12(23$-3> $-31$>+$>-.1#>#4>24#>#$>+ > 3 +.&-$^

rĂŠgion de Girona accentue, depuis le dĂŠbut de la crise, une conception toute anglo-saxonne de lâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠconomie. Dâ&#x20AC;&#x2122;autre part, les diffĂŠrentiels fiscaux, le nombre dâ&#x20AC;&#x2122;heures travaillĂŠes ou encore les structurations sociales disparates constituent de rĂŠels freins, auxquels sâ&#x20AC;&#x2122;ajoute une composante culturelle. En effet, la France a exprimĂŠ sa dĂŠfiance envers lâ&#x20AC;&#x2122;introduction de ÂŤlâ&#x20AC;&#x2122;esprit dâ&#x20AC;&#x2122;entrepriseÂť, proposĂŠe par la Commission EuropĂŠenne, en 2006, ÂŤde lâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠcole primaire Ă lâ&#x20AC;&#x2122;UniversitĂŠÂť. En revanche le fonctionnement libĂŠral de lâ&#x20AC;&#x2122;Espagne, oĂš mĂŞme la gauche politique promeut le secteur privĂŠ, sâ&#x20AC;&#x2122;accompagne dâ&#x20AC;&#x2122;un sondage rĂŠalisĂŠ sur le rĂŠseau Internet Tuenti et publiĂŠ ce jeudi, selon lequel 44% des jeunes souhaitent crĂŠer leur entreprise.

autoritĂŠs classent au rang de ÂŤpotentiellement mafieuxÂť. Ce système devient souvent humiliant pour les agents, qui procèdent rĂŠgulièrement Ă des arrestations de prostituĂŠes de plein air, mais assistent continuellement Ă  lâ&#x20AC;&#x2122;arrivĂŠe de nouvelles prestataires, discrètement placĂŠes par de nouveaux commanditaires. Selon une estimation ĂŠtablie le mois dernier, les carrefours giratoires situĂŠs aux abords de la tristement cĂŠlèbre Jonquera se monnaient actuellement autour de 2000 euros mensuels. Devenus des zones dâ&#x20AC;&#x2122;exploitation commerciale comparables Ă  celle que la tradition rĂŠserve aux activitĂŠs licites, ces lieux visibles des automobilistes deviennent de fait des vitrines de chair, plus ou moins bien placĂŠes. Cependant, Ă  ce jour, les indignations morales et les dispositifs de rĂŠduction de la prostitution exposĂŠe, nâ&#x20AC;&#x2122;ont donnĂŠ aucun rĂŠsultat probant, en dĂŠpit des intentions manifestĂŠes en mars dernier par le gouvernement catalan, pour lâ&#x20AC;&#x2122;heure impuissant face Ă  cette inquiĂŠtante rĂŠalitĂŠ.

Cette bataille nouvelle est ĂŠgalement prĂŠsente sur les ronds-points de la zone commerciale de La Jonquera, par lâ&#x20AC;&#x2122;intermĂŠdiaire dâ&#x20AC;&#x2122;individus que les

Perpignan et Girona tentent le rapprochement ĂŠconomique

Ă 35 centimes, tandis que la tarification des appels reçus, de 15 centimes jusquâ&#x20AC;&#x2DC;Ă  ce jeudi, passe Ă  11 centimes. Le roaming devient ainsi un produit inclus dans les gammes de forfaits des opĂŠrateurs, Ă  lâ&#x20AC;&#x2DC;exemple dâ&#x20AC;&#x2DC;Orange, qui tiennent compte de la nĂŠcessaire souplesse technologique exigĂŠe par les mobilitĂŠs europĂŠennes. En novembre dernier, les autoritĂŠs europĂŠennes avaient approuvĂŠ, par la voix de la Commissaire en charge des TĂŠlĂŠcommunications, Neelie Kroes, une ĂŠlimination des surcoĂťts. Ce projet, qui fera disparaĂŽtre la notion de tarif â&#x20AC;&#x17E;vers lâ&#x20AC;&#x2DC;ĂŠtrangerâ&#x20AC;&#x153; au bĂŠnĂŠfice dâ&#x20AC;&#x2DC;une zone tarifaire unifiĂŠe en Europe, devrait se transformer en rĂŠalitĂŠ avant 2015. Dans lâ&#x20AC;&#x2DC;immĂŠdiat, le montant des factures tĂŠlĂŠphoniques des frontaliers flĂŠchira, mais devrait encore rester relativement ĂŠlevĂŠ.

En lâ&#x20AC;&#x2DC;espace de quelques mois, une dĂŠcision et une contre-dĂŠcision auront accompagnĂŠ les automobilistes qui circulent sur les autoroutes espagnoles: le Conseil des Ministres espagnol, autour de JosĂŠ Luis RodrĂ­guez Zapatero, a choisi de rĂŠtablir la vitesse maximale Ă 120 km/h. Ă&#x20AC; la fin de cet hiver, une dĂŠcision gouvernementale avait provoquĂŠ une certaine surprise, car Madrid avait fixĂŠ le seuil maximal, très exactement Ă  compter du 4 mars, Ă  seulement 110 km/h. Cette mesure, lancĂŠe dans le but dâ&#x20AC;&#x2DC;obtenir une ĂŠconomie dâ&#x20AC;&#x2DC;ĂŠnergie massive, chiffrĂŠe Ă  quelque 450 millions dâ&#x20AC;&#x2DC;euros, concerne notamment le rĂŠseau autoroutier de lâ&#x20AC;&#x2DC;axe AP-7, qui prend son dĂŠpart Ă  La Jonquera et dĂŠbouche en Andalousie,

en traversant la Catalogne et la rĂŠgion de València. Mais ce changement se porte aussi sur les routes Ă 2X2 voies, dont la vitesse maximale lĂŠgale est ainsi supĂŠrieure Ă  celle quâ&#x20AC;&#x2DC;autorise la France sur son propre territoire, tandis que le seuil maximal sur autoroute est fixĂŠ Ă  130 km/h, notamment en Roussillon. Les 10 km/h retrouvĂŠs sur les autoroutes espagnoles, Ă  compter du 1er juillet, restent cependant modulĂŠs dans la province de Girona. Des travaux dâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠlargissement Ă  2X3 voies, partiellement achevĂŠs sur lâ&#x20AC;&#x2122;AP-7, imposent de nombreuses limitations de vitesse Ă  80 km/h, qui seront maintenues lors de la saison estivale. Les chantiers seront toutefois stoppĂŠs, afin de rĂŠduire la gĂŞne lors dâ&#x20AC;&#x2122;une pĂŠriode de trafic intense, tandis que la continuitĂŠ de la 2X3 voies de La Jonquera jusquâ&#x20AC;&#x2122;au Sud de Girona, seul tronçon manquant jusquâ&#x20AC;&#x2122;Ă  Barcelone, est prĂŠvue pour la fin de lâ&#x20AC;&#x2122;annĂŠe.


10

www.elpergami.com 15 juli - 15 augustus 2011

Nieuws

HOE VOORKOMT U EEN ZONNEBRAND?

Spaanse regering gaat vergoedingen bankdirecties extra belasten De Spaanse minister van Werk, Valeriano Gómez, heeft in een interview met de omroep Telecinco laten weten de ‘buitensporig hoge salarissen’ van bankdirectieleden extra zwaar te willen gaan belasten. Het kan volgens de minister niet zo zijn dat de directies ruim tien keer zoveel verdienen als hun personeel. Als voorbeeld noemt hij het excessief hoge bedrag van 10,15 miljoen euro dat jaarlijks wordt uitbetaald aan de directie van Bankia, de onlangs nieuw opgerichte bank die ontstond uit een fusie tussen Cajamadrid, Bancaja en vijf andere spaarbanken.

Vergoedingen Om een idee te krijgen volgen hier enkele vergoedingen op een rij: zo ontving de president van Grupo Santander, Emilio Botin, in 2010 een vergoeding van 3,8 miljoen euro; Francisco Gonzalez, president van de BBVA, verdiende dat jaar 5,3 miljoen euro; Isidro Faine, president van La Caixa kreeg 2,69 miljoen euro; Rodrigo Rato, president van Bankia, kon 3,64 miljoen euro op zijn rekening bijgeschreven zien; Angel Ron van de Banco

Popular kreeg 1,23 miljoen euro en Josep Oliu van Banco Sabadell verdiende 4,64 miljoen euro. Bankia Een ander banknieuwtje vandaag is dat de nieuwe bank Bankia, ontstaan uit een fusie tussen Bancaja, Caja Madrid en vijf andere spaarbanken, zijn cliënten per brief heeft laten weten 2 euro aan maandelijkse commissie te berekenen aan mensen die minder dan 2.000 euro op hun rekening hebben staan. De nieuwe regel gaat in per 13 augustus aanstaande en hiermee lijkt de bank zijn minder bedeelde cliènten te bestraffen. Zodra cliènten hun salaris of pensioen op een rekening bij Bankia laten storten vervalt de commissie. Ook wordt het bedrag dat berekend wordt bij het opnemen van geld met een normale bankpas minimaal een euro bij geldautomaten van Servired en 3,5 euro bij andere pinautomaten. Bij de ruim 7.700 pinautomaten van Bankia zelf zal het pinnen gratis blijven.

Costa Brava Medic is een huisartsenpraktijk gevestigd in Sant Antoni de Calonge. De praktijkvoering is in handen van een Nederlandse huisarts, mevrouw Anna van Hooff. De praktijk richt zich met name op Nederlandse, Belgische, Franse, Duitse en Engelse residenten en toeristen, maar andere nationaliteiten zijn ook van harte welkom. De praktijk is op maandag - vrijdag geopend van 9.00 - 13.00h. en van 16.00 -18.00h. U kunt tussen 9.00 uur en 19.00 uur bellen met 972660813 voor het maken van een afspraak. In overleg met de dokter kan ook een visite worden afgesproken. De praktijk is ook vaak geopend in de weekenden. Kijkt u voor de exacte openingstijden in het weekend op: www.costabravamedic. com of bel direct met: 626598930 U vindt er bovendien praktische informatie aangaande bereikbaarheid, spreekuren voor spoedgevallen in het weekend, medewerkers, etcetera. Daarnaast ook inhoudelijke informatie over de mogelijkheden voor aanvullend onderzoek in de praktijk, ingreepjes, ouderenspreekuur, links naar informatie over veel voorkomende ziektes etcetera.

Huisartsenpraktijk Costa Brava Medic Dr. Anna van Hooff Avg. Catalunya 110 Sant Antoni de Calonge Tel: 972660813 626598930

Eindelijk op vakantie, lekker naar het strand, en een beetje bruin worden. U heeft er lang naar uitgekeken, en nu is het dan zover.

7. Vergeet niet de lippen, neus en ogen te beschermen.

Maar hoe voorkom je een verbranding door de zon?

Bij een milde zonnebrand kunt u koude tot lauwwarme compressen nemen ter afkoeling van de verbrande huid. Bij de apotheek kunt u ook verschillende middelen kopen tegen de verbranding, bijv op basis van aloe vera, of sterkere met medicijnen bijv in de vorm van een schuim (espuma). Hiervan zijn er heel veel. Ook kan paracetamol of ibuprofen helpen voor de pijn.

Allereerst: Voor baby’s tot circa 1 jaar is zonlicht ongezond. Ze hebben een hele gevoelige huid en verbranden heel snel. Alle delen van de huid moeten goed beschermd worden, door katoenen kleding, een zonnehoed of petje en een parasol. Houd ze het liefst in de schaduw, maar ook dan geldt nog dat ze goed ingesmeerd moeten worden. Liefst met een antizonnebrandmiddel van minstens factor 30. Ook hebben baby’s sneller last van oververhitting en uitdroging. Dus geef ze tussendoor iets extra’s om te drinken. Blijven ze huilen, hebben ze hoge koorts, of worden ze suf, raadpleeg dan een dokter. Kinderen tussen 1 en 3 jaar kunnen een beetje zon verdragen, maar blijf heel voorzichtig, goed beschermen en niet te lang in de zon. Voor iedereen geldt, dat een beetje zon goed is. De huid maakt vitamine D aan en zon geeft energie. Maar teveel zon geeft al snel een forse verbranding van de huid, of zelfs een zonnesteek. En heel veel zon verhoogt de kans op huidkanker op latere leeftijd. Hieronder enkele tips om te proberen een verbranding te voorkomen. 1. Vermijd directe blootstelling aan de zon op het heetst van de dag tussen 10 uur ’s ochtends en 16 uur ’s middags. De zon staat dan op zijn hoogst en de stralen zijn het felst. Als u dan toch graag op het strand bent, gebruik dan in ieder geval een parasol, en een goed zonnebrandmiddel met zeer hoge beschermingsfactorvan 30 of meer. 2. Smeer u regelmatig in, liefst iedere 2 uur. 3. Aangebroken flessen die ouder zijn verliezen hun werkzaamheid. Gebruik geen zonnebrandmiddelen, die ouder zijn dan 1 jaar. 4. Bouw de tijd die u in de zon doorbrengt langzaam op; de eerste dag 15 minuten en dan langzaam omhoog. Dat vermindert de kans op zonnebrand en op zonneallergie. 5. Als u vaker gaat zwemmen, moet u ook vaker smeren. Met een waterproof zonnebrand, kan men wel 2 of 3x het water in, maar daarna is het meeste toch weggespoeld. 6. Ook als het bewolkt is, of als u onder de parasol zit kunt u verbranden. Gebruik dus ook dan een beschermend middel.

Girona: C/ Ciutadans, 13 (2 minuts to the City Council) Telf: 972227994 Barcelona: C/Asturies,50 (2 minuts Metro FONTANA) Telf: 932103922 DŽƌĞƚŚĂŶϯϬϬǀĂƌŝĞƟĞƐŽĨƚĞĂƐĂŶĚŝŶĨƵƐŝŽŶŝŶďƵůŬ WůƵƐĚĞϯϬϬǀĂƌŝĠƚĠƐĚĞƚŚĠƐĞƚŝŶĨƵƐŝŽŶĞŶǀƌĂĐ DĞĞƌĚĂŶϯϬϬƐŽŽƌƚĞŶƚŚĞĞĞŶĂŌƌĞŬƐĞůŝŶďƵůŬ ʥ̨̣̖̖ϯϬϬ̸̨̨̨̨̛̛̭̬̯̯̬̯̬̻̖̥̏̌́̏̌̌̏̍̚ DŽƌĞƚŚĂŶϱϬǀĂƌŝĞƟĞƐŽĨdǁŝŶŝŶŐƐͬWůƵƐĚĞϱϬǀĂƌŝĠƚĠƐĚĞdǁŝŶŝŶŐƐ DĞĞƌĚĂŶϱϬǀĂƌŝģƚĞŝƚĞŶǀĂŶdǁŝŶŝŶŐƐͬʥ̨̣̖̖ϱϬ̨̨̭̬̯̏dǁŝŶŝŶŐƐ

Wat te doen bij zonnebrand?

Wanneer moet u kontakt opnemen met een dokter? - U moet direkt kontakt opnemen met een dokter bij hevige klachten passend bij een zonnesteek, zoals extreme zwakte of duizeligheid, een versnelde pols of versnelde ademhaling, extreme dorst of wegblijven van de urineproduktie, hoge koorts boven de 40 graden, een zieke indruk, een bleke, koude, of klamme huid, koude rillingen, misselijkheid, fors pijnlijke ogen, die geen licht kunnen verdragen en de vorming van grote blaren op de huid. Bij minder ernstige klachten en andere vragen kunt u binnen 24 uur een afspraak maken. Na al deze waarschuwingen en tips hoop ik, dat u een hele goede vakantie hebt, en dat u kunt genieten van het strand, de zee en de zon…..

Huisartsenpraktijk Costa Brava Medic Dr. Anna van Hooff Sant Antoni de Calonge tel: 972660813

Wij waarschuwen de adverteerders! Weet u wat PGD is? Het is de instantie de de oplage controleert! De enige betrouwbare informatie van de oplage. Let op ! Wordt niet bedrogen, controleer het control zegel www.ojd.es/pgd Zonder dit zegel heeft u geen garantie van het rendement van uw investering. Het is uw recht te weten voor welke oplage u betaalt. Controleer, laat u niet bedriegen, sta in uw recht!


12

www.elpergami.com 15 juli - 15 augustus 2011

Nieuws Europees herstel houdt aan Het ziet ernaar uit dat de economie van de EU zich zal blijven herstellen. De vooruitzichten voor de rest van 2011 zijn inmiddels iets beter dan afgelopen najaar. Verwacht wordt dat het bruto binnenlands product dit jaar met zo’n 1,75% en in 2012 met bijna 2% zal groeien. Dit beeld wordt versterkt door de betere vooruitzichten voor de wereldeconomie en het algemene optimisme bij ondernemers in de EU. De inflatie stijgt echter sneller dan het bbp en de werkloosheid daalt langzamer. Spaanse economie In Spanje was afgelopen kwartaal ook een lichte groei te zien; 0,2%. De afgelopen maanden stond de economische groei in Spanje flink onder druk door de bezuinigingen van de Spaanse overheid. Die werden enigszins gecompenseerd door een kleine stijging van de uitgaven van consumenten en de bedrijfsinvesteringen. Grondstoffenprijzen werken inflatie in de hand De toenemende inflatie hangt samen met de stijging van de grondstoffenprijzen, een van de grootste problemen die sinds vorig najaar zijn opgedoken. De inflatie komt dit jaar waarschijnlijk uit op gemiddeld bijna 3% in de EU en 2,5% in de eurozone, om pas in 2012

Catalaanse verbod stierenvechten gaat in op 1 januari 2012

weer langzaam te zakken tot respectievelijk 2% en 1,75%. Op de arbeidsmarkt zal de situatie de komende anderhalf jaar langzaam verbeteren. De werkloosheid zal volgens de verwachtingen met een kwart procentpunt dalen tot zo’n 9,25% in 2012. De overheidsfinanciën worden gezonder: het begrotingstekort zal tegen 2012 dalen tot zo’n 3,75% van het bbp. Maar de vooruitzichten blijven sterk variëren van land tot land. De Commissie publiceert vier keer per jaar economische vooruitzichten. In voor- en najaar wordt uitgebreid ingegaan op de groei, de inflatie, het overheidstekort en de overheidsschuld in alle EU-landen en een aantal niet-EU-landen. In de minder uitgebreide tussentijdse vooruitzichten, die normaal in februari en september uitkomen, wordt alleen gekeken naar nieuwe ontwikkelingen van de grootste economieën ten opzichte van de voorgaande vooruitzichten.

CREU COSTA CATALANA, THUISZORG-ORGANISATIE AAN DE COSTA BRAVA (Sant Antoni de Calonge): Ruurd Braams, direkteur Creu Costa Catalana (CCC): Sinds wanneer heeft u een thuiszorg-organisatie aan de Costa Brava? In 2001 ben ik vanuit Barcelona gestart, waarna in 2004 het kantoor is gevestigd in Pals. In oktober 2009 is het kantoor verhuisd naar Sant Antoni, vanwege ruimtegebrek en een betere bereikbaarheid voor de cliënten. Wat biedt CCC? CCC biedt thuiszorg- gebaseerd op het Nederlandse Het team van Creu Costa Catalana systeem-, algemene zorg en Werken in een vakantieland als Spanje is naverpleegkundige zorg aan ouderen, chronisch tuurlijk altijd een feestje. Mijn werkzaamheden zieken en mensen met een beperking. Dit kan zijn erg divers: van wondverzorging, injecties zijn voor mensen die hier permanent wonen tot terminale thuiszorg. Ik ervaar het werken danwel hier op vakantie komen. Bijvoorbeeld: hier als zeer zinvol. Veel residenten gaan noodhulp bij het opstaan e.d., maar ook wondvergedwongen terug in de veronderstelling dat zorging of begeleiding naar het ziekenhuis (bij thuiszorg in Spanje niet bestaat. De mensen die taalproblemen b.v.). voor langere tijd hier verblijven en of vakantiegangers met gezondheidsproblemen kunnen Waarin onderscheidt u zich van andere aanbiealtijd rekenen op mijn deskundig advies of hulp. ders van thuiszorg aan de Costa Brava? We bieden voornamelijk maatwerk en werken Finny Hoekstra, projectmanager Stichting volgens een persoonlijke benadering. Tevens Toegankelijkspanje werken we met een kleine, flexibele groep meHoe werkt de Stichting Toegankelijk Spanje? dewerkers waarmee we, door de professionele De Stichting heeft als doel: de mogelijkheden veelzijdigheid t.a.v. taalkennis en opleiding een voor mensen met een beperking of chronisch brede groep cliënten zorg kunnen bieden. zieken die op vakantie gaan te verbeteren. Wij bieden informatie middels internet, via onze eiKunnen mensen lid worden van CCC? gen en gerelateerde websites, maar ook middels Ja, met Euro 10,- per maand krijgt u korting op beursen en open dagen van belangenorganihulpmiddelen, check-ups en regelmatige updasaties in Nederland. Op een beurs in Eindhoven tes per email. komt een jong stel naar ons toe, beiden in een rolstoel en ze willen graag naar Barcelona. Met welke organisaties werkt u samen? Hardstikke dapper natuurlijk, het is dan super - ANWB (contacpersoon) als je zulke mensen kunt helpen, want het is - Nederlandse huisarts wel degelijk mogelijk! - Het Nederlandse Consulaat in Barcelona - Alle Nederlandse verzekeraars Wat vindt u van de aangepaste accommodaties aan de Costa Brava voor mensen met een Sergio Suárez, administratie: beperking? Kunnen mensen de zorg vergoed krijgen vanuit Gelukkig worden de mogelijkheden steeds Nederland? beter, we zien steeds meer mooie, goed aangeOmdat wij met de Nederlandse verzekeraars paste hotelkamers en toegankelijke campings. samenwerken, kunnen wij per geval bekijken of Sinds kort beheren wij zelf een aangepast iemand in aanmerking komt voor vergoeding. appartement in Palamós, waarbij ook 24 uur Het contact met de verzekeraars doen wij rechtstreeks, dat scheelt velen extra administra- per dag-zorg mogelijk is. Zo kunnen we deze groep mensen (en diens familie!) toch een fijne tieve rompslomp. vakantie bieden. Hoeveel werknemers telt CCC? CCC telt momenteel 10 medewerkers, waarvan de meeste Nederlands-sprekend zijn. www.adcc.cat Marijke Loves, verpleegkundige: Wat is uw functie en hoe ervaart u uw werk alhier?

www.thuiszorg.es www.toegankelijkspanje.com

Op woensdag 6 juli zou het Catalaans Parlement stemmen over het voorstel van de politieke partij Ciutadans om te voorkomen dat het stierenvechten verboden wordt in Catalonië. Echter, het Catalaans Parlement heeft tegen het uitstel gestemd, waardoor het verbod op het stierenvechten van kracht blijft. Daarnaast heeft de politieke partij PP (Volkspartij) een voorstel ingediend om een uitstel van de ingangsdatum van het verbod op het stierenvechten naar 1 januari 2015 mogelijk te maken. Vandaag heeft het Catalaans Parlement ook tegen dít voorstel gestemd, waardoor het verbod op het stierenvechten zal ingaan op 1 januari 2012, zoals besloten werd op de historische dag 28 juli 2010. CiU, PSC, ERC, ICV-EUiA en Solidaritat hebben voorkomen dat deze voorstellen aangenomen werden. Jordi Turull, woordvoerder van CiU, betreurt het dat zowel PP als Ciutadans het debat over het verbod van het stierenvechten in Catalonië wil heropenen terwijl vorig jaar een duidelijke meerderheid vóór het verbod heeft gestemd (68 vóór, 55 tegen, 9 onthoudingen). Daarnaast werd vandaag gedebatteerd over een schadeloosstelling van 400 miljoen euro aan de stierenvechtsector in Catalonië. Turull spreekt van een overdreven bedrag: “dergelijke compensaties door het verbod moeten geschat worden op de duizenden euro’s, niet in miljoenen”. Daarnaast stelt Turull dat het bedrag onacceptabel is omdat de stierenvechtarena niet gesloten wordt maar zal dienen voor andere culturele activiteiten die voor een economische winst zullen zorgen. PP heeft eerder deze week aangegeven dat er geen prioriteit bestaat om de stierenvechtsector 400 miljoen euro schadeloosstelling te geven, want andere sectoren zoals gezondheidszorg en onderwijs hebben het geld harder nodig.

Dierenrechtenorganisaties hebben enthousiast gereageerd op het nieuws, maar stierenfokkers gaan nog in protest. Alleen de rechtsgeorienteerde volkspartij Partido Popular heeft tegen het verbod op het bloedige schouwspel dat eeuwenlang een belangrijk onderdeel heeft gevormd van de Spaanse cultuur. Ook heeft de PPC gevraagd om een herziening van de voorgestelde financiële compensaties voor mensen die afhankelijk zijn van de stierenvechtindustrie, zoals stierenfokkers. Partijleider, Rafael Luna heeft beargumenteerd dat met het verbod dat midden in de economisch moeilijkste omstandigheden sinds decennia wordt ingesteld, de regionale overheid het zich niet kan permitteren om hoge bedragen aan compensaties uit te betalen als gevolg van de ban op het stierenvechten. Met hele afdelingen van ziekenhuizen die dicht moeten vanwege te weinig financiële middelen en sociale voorzieningen waarin drastisch wordt gekort, snapt de partij niet waar het geld voor compensatie vandaan moet komen. Compensatiebedrag Volgens Luna gaat het qua door het verbod benadeelde personen niet alleen om fokkers en stierenvechters, maar ook kaartverkopers, medisch personeel, boeren en transportbedrijven. Het voorgestelde compensatiebedrag ligt tussen de 300 en 500 miljoen euro.

THUISZORG AAN DE COSTA BRAVA WIJ BIEDEN: - THUISZORG IN UW: HUIS, HOTEL, VAKANTIEHUIS, CAMPING ETC. - VERPLEEGKUNDIGE AAN HUIS - BEGELEIDING BIJ ARTSENBEZOEK - LIDMAATSCHAP MET CHECK-UPS EN KORTINGEN OP HUURARTIKELEN - MEERTALIG PERSONEEL - MEER DAN 10 JAAR ERVARING AAN DE COSTA BRAVAHOME HELP AT THE COSTA BRAVA WE OFFER: - HOME HELP AND HOLIDAY NURSING CARE - HOME NURSING CARE - ACCOMPANY YOU FOR DOCTOR´S VISITS - MEMBERSHIP WITH CHECK-UPS, DISCOUNT ON RENTING ARTICLES -MORE THAN 10 YEARS OF EXPERIENCE IN THE COSTA BRAVA-

c/ Sant Antoni 197 – 17252 – Sant Antoni de Calonge Tel.: +34 972653008 / Fax : +34 972650601 e-mail: info@adcc.cat / Web: www.adcc.cat


www.elpergami.com

14

ʻ̨̨̛̭̯̏

ϭϱ̛̣̀̽Ͳϭϱ̱̭̯̌̏̐ϮϬϭϭ

ɂɫɩɚɧɢɹɨɬɦɟɧɹɟɬ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟɫɤɨɪɨɫɬɢ ɞɨɤɦɱ

ɦɢɧɢɫɬɪɨɜɨɧɩɨɞɱɟɪɤɧɭɥɨɞɧɚɤɨɱɬɨ ³ɦɟɪɚɪɚɛɨɬɚɟɬɢɩɪɢɜɟɥɚɤɷɤɨɧɨɦɢɢ ɦɥɧ¼ ɋɤɨɪɨɫɬɶɦɟɞɥɟɧɧɟɟɤɦɱɛɵɥɚ ɜɜɟɞɟɧɚɦɚɪɬɚɷɬɨɝɨɝɨɞɚɧɚɬɨɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢɱɬɨɬɚɤɨɣɫɤɨɪɨɫɬɧɨɣɪɟɠɢɦ ɧɚɞɨɪɨɝɚɯɂɫɩɚɧɢɢɛɭɞɟɬɷɤɨɧɨɦɢɬɶ ɷɧɟɪɝɢɸɜɨɬɨɜɪɟɦɹɤɨɝɞɚɤɪɢɡɢɫɜ ɫɬɪɚɧɚɯɆɚɝɪɢɛɚɩɪɢɜɟɥɤɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɰɟɧɧɚɧɟɮɬɶɞɨɞɨɥɥɚɪɨɜɡɚ ɛɚɪɪɟɥɶɋɟɝɨɞɧɹɨɧɚɛɵɥɚɬɚɤɠɟɜɵɫɨɤɚ ɢɬɨɪɝɭɟɬɫɹɧɚɭɪɨɜɧɟɞɨɥɥɚɪɨɜɡɚ ɛɚɪɪɟɥɶ Ɉɞɧɚɤɨɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɂɫɩɚɧɢɢɜɢɞɢɦɨ ɜɫɩɨɦɧɢɥɨɱɬɨɩɚɞɟɧɢɟɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɛɟɧɡɢɧɚɜɥɢɹɟɬɧɚɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɨɯɨɞɵɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɥɸɞɢɧɟɫɩɟɲɚɬ ɡɚɩɨɥɧɹɬɶɚɜɬɨɛɚɝɚɠɧɢɤɢɤɚɧɢɫɬɪɚɦɢ ɛɟɧɡɢɧɚɢɥɢɢɡɛɚɜɥɹɬɶɫɹɨɬɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɱɟɪɟɡɢɧɬɟɪɧɟɬɦɚɝɚɡɢɧɚɨɤɨɥɨ ɩɨɥɨɜɢɧɵɰɟɧɵɤɚɠɞɨɝɨɥɢɬɪɚɧɚɫɬɚɧɰɢɢ ɡɚɩɪɚɜɤɢɫɨɫɬɨɢɬɢɡɧɚɥɨɝɨɜɜɬɨɦɱɢɫɥɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɧɚɥɨɝɚɧɚɛɟɧɡɢɧɢ,9$

ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɂɫɩɚɧɢɢɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸɫɤɨɪɨɫɬɶɧɚɚɜɬɨɫɬɪɚɞɚɯ ɫɬɪɚɧɵɞɨɤɦɱɄɚɛɢɧɟɬɦɢɧɢɫɬɪɨɜ ɩɪɢɧɹɥɪɟɲɟɧɢɟɧɟɩɪɨɞɥɟɜɚɬɶɦɟɪɵ ɤɨɬɨɪɵɟɜɜɟɥɢɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟɫɤɨɪɨɫɬɢ ɞɨɤɦɱɜɦɚɪɬɟɩɪɨɲɥɨɝɨɝɨɞɚ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɪɟɲɢɥɨɫɟɝɨɞɧɹɜ ɩɹɬɧɢɰɭɜɟɪɧɭɬɶɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸɫɤɨɪɨɫɬɶ ɧɚɢɫɩɚɧɫɤɢɯɚɜɬɨɦɚɝɢɫɬɪɚɥɹɯɞɨɤɦ ɱɫɢɸɥɹɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɫɨɨɛɳɟɧɢɹɜ ɩɪɟɫɫɟɱɬɨɩɪɟɠɧɢɟɦɟɪɵɫɷɤɨɧɨɦɢɥɢ ¼ɞɨɷɬɨɝɨ ȼɢɰɟɩɪɟɦɶɟɪɢɦɢɧɢɫɬɪɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɞɟɥ ȺɥɶɮɪɟɞɨɉɟɪɟɫɊɭɛɚɥɶɤɚɛɚɡɚɹɜɢɥɱɬɨ ɤɚɛɢɧɟɬɦɢɧɢɫɬɪɨɜɪɟɲɢɥɧɟɩɪɨɞɥɟɜɚɬɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɧɚɫɤɨɪɨɫɬɶɬɚɤɤɚɤ³ɦɟɪɚ ɭɠɟɧɟɢɦɟɥɚɫɦɵɫɥɚȼɯɨɞɟɩɪɟɫɫ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢɩɨɫɥɟɡɚɫɟɞɚɧɢɹɤɚɛɢɧɟɬɚ

ɉɨɊɨɫɫɢɢɛɭɞɭɬɯɨɞɢɬɶɢɫɩɚɧɫɤɢɟɩɨɟɡɞɚ

Ⱦɨɦɪɚɛɨɬɧɢɰɠɞɟɬɧɟ ɫɨɰɫɬɪɚɯ

ɂɫɩɚɧɫɤɢɟɜɥɚɫɬɢɜɩɨɢɫɤɚɯɧɨɜɵɯ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣɜɨɩɭɫɬɟɜɲɭɸɨɬɪɚɫɬɨɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢɤɚɡɧɭɪɟɲɢɥɢɜɡɹɬɶɫɹɡɚɞɨɦɪɚɛɨɬɧɢɰ Ɍɟɩɟɪɶɜɫɟɯɢɯ²ɢɬɟɯɤɬɨɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɚɩɨɱɚɫɨɜɨɣɨɩɥɚɬɟɭɪɚɡɧɵɯɯɨɡɹɟɜɢ ɬɟɯɤɬɨɪɚɛɨɬɚɟɬ³ɢɧɬɟɪɧɚɦɢ´ɨɛɥɨɠɚɬ ɫɨɰɫɬɪɚɯɨɜɫɤɢɦɢɩɨɞɚɬɹɦɢ ȼɥɚɫɬɢɩɨɫɱɢɬɚɥɢɱɬɨɜɫɬɪɚɧɟɫɟɣɱɚɫ ɬɵɫɹɱɞɨɦɪɚɛɨɬɧɢɰɂɡɧɢɯɬɨɥɶɤɨɬɵɫɹɱ ɩɥɚɬɹɬɜɫɨɰɫɬɪɚɯɜɧɚɞɟɠɞɟɡɚɪɚɛɨɬɚɬɶɫɟɛɟ ɩɟɧɫɢɸɩɨɫɬɚɪɨɫɬɢɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɯɨɱɟɬ ɱɬɨɛɵɫɹɧɜɚɪɹɝɨɞɚɩɥɚɬɢɥɢɜɫɟ ɑɬɨɨɡɧɚɱɚɟɬɷɬɨɧɚɩɪɚɤɬɢɤɟ" ȼɡɧɨɫɵɜɫɨɰɫɬɪɚɯɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɨɬ ɡɚɪɚɛɨɬɤɚɂɡɧɢɯɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶɨɛɹɡɚɧ ɨɩɥɚɬɢɬɶɈɫɬɚɥɶɧɨɟ²ɪɚɛɨɬɧɢɤ

Ʉɚɞɚɤɟɫ&DGDTXpV

Ʉɨɦɩɚɧɢɹ7DOJRɡɚɤɥɸɱɚɟɬɤɨɧɬɪɚɤɬ ɫɊɨɫɫɢɟɣɧɚɩɨɫɬɚɜɤɭɫɟɦɢɩɨɟɡɞɨɜ ɞɥɹɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣɤɨɦɩɚɧɢɢɊɀȾ ɧɚɫɭɦɦɭɦɥɧɟɜɪɨɩɨɫɥɨɜɚɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɫɨɫɬɚɜɨɜɞɥɹɠɟɥɟɡɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢȾɨɝɨɜɨɪɪɟɡɭɥɶɬɚɬɩɹɬɧɚɞɰɚɬɢ ɥɟɬɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɢɯɤɨɧɬɚɤɬɨɜɦɟɠɞɭɞɜɭɦɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢɢɛɵɥɩɨɞɩɢɫɚɧɜɋɚɧɤɬ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟɜɪɚɦɤɚɯɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɡɢɬɚɩɪɟɦɶɟɪɦɢɧɢɫɬɪɚɂɫɩɚɧɢɢɏɨɫɟ ɅɭɢɫɚɊɨɞɪɢɝɟɫɚɋɚɩɚɬɟɪɨ

ȼɧɢɦɚɧɢɟɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɟɣ ȼɵɡɧɚɟɬɟɱɬɨɬɚɤɨɟ «PGD»? ɗɬɨɤɨɧɬɪɨɥɶɬɢɪɚɠɚ ɤɨɬɨɪɵɣɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɨɩɢɣɤɨɬɨɪɵɟɩɭɛɥɢɤɭɸɬɫɹ ɗɬɨɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ ɇɟɩɨɡɜɨɥɹɣɬɟȼɚɫɨɛɦɚɧɵɜɚɬɶ ɬɪɟɛɭɣɬɟɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬZZZRMGHV Ȼɟɡɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚɧɟɬɝɚɪɚɧɬɢɢ ɜɚɲɢɯɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ȼɵɢɦɟɟɬɟɩɪɚɜɨɡɧɚɬɶɫɤɨɥɶɤɨ ɤɨɩɢɣɨɩɥɚɱɢɜɚɟɬɟ ɋɩɪɨɫɢɬɟɧɟɩɨɡɜɨɥɹɣɬɟȼɚɫ ɨɛɦɚɧɵɜɚɬɶ

ȼɡɚɹɜɥɟɧɢɢɤɨɦɩɚɧɢɢ7DOJRɫɤɚɡɚɧɨɱɬɨ ɨɧɚɩɪɢɛɵɥɚɜɊɨɫɫɢɸɫɧɚɦɟɪɟɧɢɹɦɢ ɫɨɡɞɚɬɶɩɥɨɬɧɨɟɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨɫɊɀȾ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹɷɬɨɦɭɤɨɧɬɪɚɤɬɭɢɫɩɚɧɫɤɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɨɜɜɪɵɜɚɟɬɫɹɜ³ɨɞɢɧɢɡ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ ɪɵɧɤɨɜɜɦɢɪɟ´ɢɭɫɢɥɢɜɚɟɬɟɝɨ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɸɋɟɝɨɞɧɹɌɚɥɶɝɨ ɭɠɟɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬɜɋɨɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɒɬɚɬɚɯȽɟɪɦɚɧɢɢɄɚɡɚɯɫɬɚɧɟ ɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧɟɢȻɨɫɧɢɢ ɋɨɝɥɚɫɧɨɷɬɨɦɭɞɨɝɨɜɨɪɭ7DOJRɛɟɪɟɬɫɹ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟɢ ɩɨɫɬɚɜɤɭɬɪɟɯɩɨɟɡɞɨɜɊɭɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɠɟɥɟɡɧɨɣɞɨɪɨɝɟɧɚɩɨɤɪɵɬɢɟɦɚɪɲɪɭɬɚ ɆɨɫɤɜɚȻɟɪɥɢɧɌɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɩɪɢɞɟɬɫɹɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟɫɢɫɬɟɦɵ ɤɪɚɡɥɢɱɧɵɦɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɊɭɫɫɤɨɣ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣɫɟɬɢɄɨɦɩɚɧɢɹɌɚɥɶɝɨ ɛɭɞɟɬɬɚɤɠɟɩɨɫɬɚɜɥɹɬɶɱɟɬɵɪɟɩɨɟɡɞɚ ɞɥɹɦɚɪɲɪɭɬɚɆɨɫɤɜɚɄɢɟɜ ȼɫɟɩɨɟɡɞɚɦɨɝɭɬɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹɧɚ ɫɤɨɪɨɫɬɢɦɢɥɶɱɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɢɥɹɱɢɟɦɟɫɬɚɞɥɹɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɣɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢɫɨɫɩɚɥɶɧɵɦɢɦɟɫɬɚɦɢɞɥɹ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ

ɄɨɦɩɚɧɢɹɌɚɥɶɝɨɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɵɜɊɨɫɫɢɢɫɬɚɧɭɬɨɞɧɢɦɢɢɡ ³ɫɚɦɵɯɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯɭɫɥɭɝɞɥɹɜɵɫɨɤɨɣɫɤɨɪɨɫɬɢ ɢɛɨɥɶɲɢɯɪɚɫɫɬɨɹɧɢɣȿɫɬɶɞɚɧɧɵɟɱɬɨ ɩɨɟɡɞɚɛɭɞɭɬɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɵɢɡɚɥɸɦɢɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɣɩɨɡɜɨɥɹɟɬɫɨɱɟɬɚɬɶɥɟɝɤɨɫɬɶ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɢɧɢɡɤɨɟɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɢɢ ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɨɬɦɟɱɚɟɬɱɬɨ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚɧɚɤɥɨɧɚɩɨɟɡɞɚ ³ɩɨɡɜɨɥɹɟɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɢɟ ɫɤɨɪɨɫɬɢɢɩɨɜɨɪɨɬɨɜɩɧɟɜɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɜɟɫɤɨɣɫɢɫɬɟɦɚɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣɤɨɦɮɨɪɬ ɞɥɹɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ´ ɄɪɨɦɟɬɨɝɨȽɪɭɩɩɚɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɫɹ ɫɟɦɶɟɣɫɱɢɬɚɟɬɱɬɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɈɪɟɥ Ɍɚɥɶɝɨ³ɨɱɟɧɶɩɨɥɟɡɧɨ´ɧɚɪɭɫɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟɬɚɤɤɚɤɨɧɦɨɠɟɬɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɞɚɬɱɢɤɨɜ Ɍɚɥɶɝɨɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɨɣɢɡɤɨɦɩɚɧɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟɋɚɩɚɬɟɪɨɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɥɜɟɝɨ ɩɨɟɡɞɤɟɜɄɚɡɚɯɫɬɚɧɢɊɨɫɫɢɸɇɚɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟɨɧɩɨɞɩɢɫɚɥɤɨɧɬɪɚɤɬɫɪɭɫɫɤɨɣ ɠɟɥɟɡɧɨɣɞɨɪɨɝɢɜɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɮɨɪɭɦɟɜɋɚɧɤɬ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟɜɪɚɦɤɚɯɷɬɨɣɩɨɟɡɞɤɢ

Ʉɚɞɚɤɟɫ«ɗɬɨɬɝɨɪɨɞɩɨɱɬɢɧɚɝɪɚɧɢɰɟɫ Ɏɪɚɧɰɢɟɣɫɬɚɥɞɥɹɦɟɧɹɤɜɢɧɬɷɫɫɟɧɰɢɟɣ ɋɪɟɞɢɡɟɦɧɨɦɨɪɶɹɈɧɨ±ɢɦɟɧɧɨɬɚɤɨɟ ɥɚɡɭɪɧɨɟɫɨɬɛɟɥɟɧɧɵɦɢɫɬɟɧɚɦɢɞɨɦɨɜ ɫɛɟɫɤɨɧɟɱɧɵɦɢɹɯɬɚɦɢɢɥɨɞɨɱɤɚɦɢɫ ɫɨɫɧɚɦɢɫɨɛɪɵɜɚɦɢɫɤɚɦɟɧɢɫɬɵɦɞɧɨɦɢ ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɨɨɬɬɨɝɨɱɢɫɬɨɣɦɨɪɫɤɨɣɜɨɞɨɣɋ ɥɚɛɢɪɢɧɬɨɦɨɱɟɧɶɭɡɟɧɶɤɢɯɢɩɨɤɚɬɵɯɭɥɨɱɟɤ ɜɵɦɨɳɟɧɧɵɯɤɚɦɧɹɦɢɫɨɬɤɪɵɬɵɦɢɞɜɟɪɹɦɢ ɢɪɚɫɩɚɯɧɭɬɵɦɢɨɤɧɚɦɢɞɨɦɨɜɫɫɢɧɟɜɨɣɧɟɛɚ ɢɛɟɥɨɫɧɟɠɧɵɦɢɩɭɲɢɫɬɵɦɢɨɛɥɚɱɤɚɦɢ ɇɟɞɚɪɨɦɬɭɬɱɟɪɩɚɥɜɞɨɯɧɨɜɟɧɢɟɋɚɥɶɜɚɞɨɪ Ⱦɚɥɢɢɦɧɨɝɢɟɞɪɭɝɢɟɯɭɞɨɠɧɢɤɢɢɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɞɟɹɬɟɥɢɢɧɟɞɚɪɨɦɞɨɫɢɯɩɨɪɬɚɦɦɚɫɫɚ ɨɱɟɧɶɫɬɪɚɧɧɵɯɚɪɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɧɚɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɥɢɱɧɨɫɬɟɣɎɪɢɤɨɜɞɪɭɝɢɦɢɫɥɨɜɚɦɢ ɂɟɳɟɤɚɤɧɢɫɬɪɚɧɧɨɭɥɨɱɤɢɷɬɨɝɨɝɨɪɨɞɚ ɧɚɩɨɦɧɢɥɢɦɧɟɆɨɯɚɤɚɪɉɭɷɛɥɨ±ɬɚɤɢɟ ɠɟɢɡɜɢɥɢɫɬɵɟɝɨɪɧɵɟɬɚɤɢɟɠɟɛɟɥɵɟɢ ɤɚɦɟɧɢɫɬɵɟ«Ɍɚɤɢɟɩɨɱɬɢɪɨɞɧɵɟɤɨɬɨɪɵɦ ɨɬɞɚɧɤɭɫɨɱɟɤɦɨɟɝɨɫɟɪɞɰɚ Ʌɭɱɲɟɩɪɢɟɯɚɬɶɫɸɞɚɜɢɸɧɟ ɞɨɧɚɱɚɥɚ ɥɟɬɧɟɝɨɫɟɡɨɧɚ ɢɥɢɜɫɟɧɬɹɛɪɟɁɞɟɫɶɞɨ ɫɢɯɩɨɪɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹɤɚɦɟɧɢɫɬɵɟɩɥɹɠɢɜ ɩɟɪɜɨɡɞɚɧɧɨɣɱɢɫɬɨɬɟȿɫɬɶɬɚɤɠɟɧɭɞɢɫɬɫɤɢɣ ɩɥɹɠɜɄɨɧɤɚ &RQFD Ƚɨɪɨɞɫɥɚɜɢɬɫɹɫɜɨɟɣɢɡɵɫɤɚɧɧɨɣɤɭɯɧɟɣ Ɇɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟɤɚɮɟɪɟɫɬɨɪɚɧɵ ɩɪɢɝɥɚɲɚɸɬɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶɛɥɸɞɚɞɚɪɨɜ ɦɨɪɹɤɨɬɨɪɵɟɫɥɚɜɹɬɫɹɩɨɜɫɟɣȿɜɪɨɩɟɛɥɸɞɚ ɢɡɦɹɫɚɚɬɚɤɠɟɢɡɜɟɫɬɧɵɟɤɚɬɚɥɚɧɫɤɢɟ ɞɟɫɟɪɬɵɊɚɡɧɨɨɛɪɚɡɟɧɜɵɛɨɪɜɢɧ Ɍɭɪɢɫɬɚɦɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹɨɛɲɢɪɧɚɹ ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚɩɥɚɜɚɧɢɟɫ ɚɤɜɚɥɚɧɝɨɦɩɨɫɟɳɟɧɢɟȺɤɜɚɩɚɪɤɚɦɨɪɫɤɢɟ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢɜɷɤɡɨɬɢɱɟɫɤɢɯɛɭɯɬɵɦɵɫɚɄɚɞɚɤɟɫ ɩɥɹɠɧɵɟɤɚɪɧɚɜɚɥɵɂɤɨɧɟɱɧɨɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɦɭɡɟɟɜɢɩɪɢɹɬɧɵɟɩɟɲɢɟɩɪɨɝɭɥɤɢ


15

www.elpergami.com

News

15 july - 15 august 2011

New opening of a major outlet for shoes and fashion in Platja d'Aro

The artisan market at the beach of Platja d´Aro

We have been very surprised when we saw OUTLET Sabatic, an outlet that is very different to what we are used to see and even more when Jordi and Carme tell us who are pioneered in this type of business which this year celebrates its 20th anniversary. How is your concept of the outlet? The authentic outlets have evolved over the years but essentially in esthetic, since we always devote to sell surplus production sample of large firms , fashion and shoes, then started to appear all types of outlets of many different products including all shops selling seasonal outlet making your own space to spare. Our concept is not only original but with a touch of class and order. How can you offer a cheaper price when it comes to high-end brands? We are known for stores that have plenty of space and products, we have a really variety of models, we work with a lot of product that we can offer our customers unbeatable prices. Celebrated your anniversary and opened new store in Platja d'Aro, when did you started your business? We started Palafolls 20 years ago, there we have a small Village with shopping outlet Massimo Dutti, Bershka, Ray Bann, Anna Mora, Brunello and others. Now we have

Inside the shop in Platja d’Aro started this new project in Platja d'Aro and makes us excited and we have it as a special affection, we are convinced that the public here knows and recognizes the quality and the prestige of the brands we work with know and will appreciate prices and the variety that we can offer. We are glad to be here and grateful for the warm welcome, even we plan to move here. Are you dedicate only on shoes? No, now that we have set up the shoes, and having more space for fashions and accessories so we can also offer our customers clothing firms recognized as very important and always at prices without competition. Will you have small sizes like other outlets? Not at all, we have a very extensive sizes from 36 to 52 And with a wide variety of models for daily use, parties and ceremonies same as shoes, the people will be very surprised when they see the variety of sizes, as the other don’t have.

The shop in the Europe Square

We hope you the best. Thanks, we are convinced that everithing will go well, we have worked hard fot it, so this project will go as we expexted..

A second life to your clothes

QUALITY AT BEST PRICES!

QUALITAT

AL MILLOR PREU! FROM DES DE 4€ PRIMERES MARQUES TOP BRANDS

I NEED BIG WOMEN’S BLOUSES, SIZE 50+ Open from Tuesday to Friday 12:00 to 16:30 Obert de Dimarts a Divendres Rotonda de Castelló Nou tel.626473177

MI SPOT SECOND - HAND is a business about finding that special piece or thing that you could not find anywhere else, especially for a certain event or for your house. There is always a piece of clothing that you have in your wardrobe and you can’t find something to match, when you think all hope is lost you find it in Mi Spot Second hand and it becomes your favorite piece. CLOTHES SHOP, Second-hand is others peoples new. All my clothes are washed and ironed. We also have a 2€ rack which come in all sizes, also cater for men, shirts, pants, shoes etc... We will sell your designer Label clothes like Diesel, Armani, Ralph Lauren, Gucci etc... I am desperatly searching for Larger sizes in womens + mens clothing XL,XXXL. Please call from tuesday to friday from 12:00 to 16:30 in which we are open. Tel. 626473177 Sheree. Donations are always welcome

Welcome every thrusday to this great market at Platja d’Aro’s beach, all the best quality products of Catalonia that you can find here. After a sunny day on the beach, then continue from 18:00 to 23:30 to enjoy shopping in seven

different stops from CANDLES, HANDMADE BRACELETS, WINES, SOUPS, WOOD SOUVENIRS, CHEESE, TATOO’S, FLOWERS, CLOTHES, CATALANS DRY SAUSAGES, SWEETS... Don’t miss this appointment!

SUMMER ROCKS IN EMPURIABRAVA 16 JULY - PINOCCHIO rock & roll 21H 23 JULY - DIRTY JOBS rock & roll 21H 06 AUGUST - DIRTY JOBS rock & roll 21H 20 AUGUST - DIRTY JOBS rock & roll 21H 03 SEPTEMBER - DIRTY JOBS rock & roll 21H The place to be this summer, with fantastic live music, ice cold beer, our impressive selection of Mojitos, al fresco dining on the terrace with the delicious new menu from our Mediterranean and creative kitchen, tasty tapas and lots more!!! Book your table now!! Blue Sky Café, 347 San Maurici, EMPURIABRAVA. Tel: 972 450 281

www.blueskycafe.es DIRTY JOBS www.dirtyjobsrock.com


www.elpergami.com

16

ʻ̨̨̛̭̯̏

ϭϱ̛̣̀̽Ͳϭϱ̱̭̯̌̏̐ϮϬϭϭ

Ɂɚɛɨɪɶɛɭɫɤɭɪɟɧɢɟɦ ɩɪɢɞɟɬɫɹɩɥɚɬɢɬɶ

ɂɫɩɚɧɢɹɛɭɞɟɬɞɚɤɬɢɥɨɫɤɨɩɢɪɨɜɚɬɶ ɢɧɬɭɪɢɫɬɨɜ

ɂɫɩɚɧɫɤɚɹɮɟɞɟɪɚɰɢɹɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹɧɚɦɟɪɟɧɚɩɪɟɞɴɹɜɢɬɶɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɤɨɦɩɟɧɫɢɪɨɜɚɬɶɭɛɵɬɤɢɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɧɟɫɥɚɨɬɪɚɫɥɶɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɚɧɬɢɬɚɛɚɱɧɵɯ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯɦɟɪɩɪɢɧɹɬɵɯɜɝɨɞɭ ɇɚɩɨɦɧɢɦɱɬɨɷɬɢɦɟɪɵɞɨɡɜɨɥɹɥɢɤɭɪɢɬɶɜɛɚɪɚɯ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚɯɤɚɮɟɩɚɛɚɯɦɟɫɬɚɯɧɨɱɧɵɯɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɣ ɢɬɚɤɞɚɥɟɟɧɨɢɯɜɥɚɞɟɥɶɰɵɨɛɹɡɚɧɵɛɵɥɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɬɶɨɬɞɟɥɶɧɵɟɩɨɦɟɳɟɧɢɹɞɥɹɤɭɪɹɳɢɯ ɢɧɟɤɭɪɹɳɢɯɇɚɷɬɨɭɲɥɢɦɢɥɥɢɨɧɵȼɧɚɱɚɥɟ ɬɟɤɭɳɟɝɨɝɨɞɚɤɭɪɟɧɢɟɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨɡɚɩɪɟɬɢɥɢɬɚɤ ɱɬɨɜɥɨɠɟɧɢɹɜɩɟɪɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɩɨɦɟɳɟɧɢɣɬɚɤɢ ɧɟɨɩɪɚɜɞɚɥɢɫɶ ɋɱɢɬɚɟɬɫɹɱɬɨɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɡɚɤɨɧɚɨɬɝɨɞɚɜɥɚɞɟɥɶɰɵɬɪɚɬɢɥɢɧɚ ɩɟɪɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɨɬɬɵɫɹɱɟɜɪɨɢɜɵɲɟɇɭɚ ɪɟɫɬɨɪɚɧɵȼɂɉɝɪɭɩɩɵɤɩɪɢɦɟɪɭɩɨɬɪɚɬɢɥɢɧɚɷɬɢ ɰɟɥɢɦɢɥɥɢɨɧɚɟɜɪɨ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹɧɚɦɟɪɟɧɚɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɶɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹɩɪɨɬɢɜɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɫɨɰɩɚɪɬɢɢɢ ɩɨɛɭɠɞɚɟɬɩɨɞɚɬɶɜɫɭɞɜɫɟɯɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɩɨɧɟɫɲɢɯɭɛɵɬɤɢɜɫɜɹɡɢɫɚɧɬɢɬɚɛɚɱɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ

Ʉɬɨɡɚɳɢɬɢɬɠɟɧɳɢɧɩɨɞɜɟɪɝɚɟɦɵɯɢɡɛɢɟɧɢɹɦ ɧɚɛɵɬɨɜɨɣɩɨɱɜɟ"Ɇɨɠɟɬɛɵɬɶɩɨɥɢɰɢɹ" Ɇɨɠɟɬɛɵɬɶɫɚɦɨɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ"ɇɟɬ² ɨɬɜɟɱɚɟɬɎɟɪɧɚɧɞɨɋɨɥɟɬɨɞɢɪɟɤɬɨɪɲɤɨɥɵ ɞɪɟɫɫɢɪɨɜɤɢɫɨɛɚɤ³ɋɨɥɶɤɚɧ´ɱɬɨɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜ Ɇɚɞɪɢɞɟɀɟɧɳɢɧɭɫɩɨɫɨɛɟɧɡɚɳɢɬɢɬɶɬɨɥɶɤɨ ɟɟɱɟɬɜɟɪɨɧɨɝɢɣɞɪɭɝ Ɉɬɩɟɱɚɬɤɢɩɚɥɶɰɟɜɢɧɨɫɬɪɚɧɰɟɜ ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɸɳɢɯɜɢɡɭɜɂɫɩɚɧɢɸɛɭɞɭɬ ɯɪɚɧɢɬɶɫɹɜɬɟɱɟɧɢɟɥɟɬɜɨɛɳɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɟɜɢɡȿɋ 9,6 ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɣɪɟɝɥɚɦɟɧɬ ɜɫɬɭɩɢɜɲɢɣɜɫɢɥɭɜɂɫɩɚɧɢɢɜɢɸɧɟ ɝɨɞɚɨɫɧɨɜɚɧɧɚɈɛɳɟɣɤɨɧɫɭɥɶɫɤɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢȿɋɨɛɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦ ɫɛɨɪɟɛɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯɞɚɧɧɵɯɭ ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɸɳɢɯɜɢɡɵɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ ɢɨɬɩɟɱɚɬɤɨɜɩɚɥɶɰɟɜɪɭɤɗɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɜɦɟɫɬɟɫɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢɡɚɩɪɚɲɢɜɚɸɳɟɝɨɢɪɟɲɟɧɢɟɦ ɤɨɧɫɭɥɶɫɬɜɚ ɜɵɞɚɱɚɨɬɤɚɡɚɧɧɭɥɹɰɢɹ ɜɢɡɵ ɛɭɞɟɬɯɪɚɧɢɬɶɫɹɜɟɞɢɧɨɣɛɚɡɟ ɞɚɧɧɵɯɤɤɨɬɨɪɨɣɛɭɞɭɬɢɦɟɬɶɞɨɫɬɭɩ

ɇɨɜɵɣɡɚɤɨɧɨɛɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɝɪɚɠɞɚɧɚɯ

ɇɚɤɨɧɟɰɩɨɩɪɨɲɟɫɬɜɢɸɩɨɱɬɢɩɨɥɭɬɨɪɚɥɟɬ ɢɸɧɹɝɨɞɚɜɫɬɭɩɢɥɜɫɢɥɭɧɨɜɵɣɡɚɤɨɧ ɨɛɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɝɪɚɠɞɚɧɚɯɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɣ ɢɦɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɵɟɩɪɨɰɟɞɭɪɭɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɬɛɨɥɟɟɱɟɦɧɚɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɢɦɦɢɝɪɚɧɬɨɜɜɂɫɩɚɧɢɢ Ɂɚɤɨɧɫɨɫɬɨɹɳɢɣɢɡɛɨɥɟɟɱɟɦɫɬɚɬɟɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɪɟɮɨɪɦɭɈɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɚɨɬɹɧɜɚɪɹ /H\2UJiQLFD GHGHHQHUR ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɝɨɢ ɡɚɳɢɳɚɸɳɟɝɨɩɪɚɜɚɢɫɜɨɛɨɞɵɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɢɯɢɧɬɟɝɪɚɰɢɸɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɂɫɩɚɧɢɢɉɪɨɟɤɬɡɚɤɨɧɚɛɵɥɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦɂɫɩɚɧɢɢɢɟɝɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɟɬɟɪɩɟɥɨɜɟɫɶɦɚɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ ȼɫɬɭɩɥɟɧɢɟɜɫɢɥɭɞɚɧɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚɜɵɡɜɚɥɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɣɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɝɪɚɠɞɚɧɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɂɫɩɚɧɫɤɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɤɚɤ ɥɟɝɚɥɶɧɨɬɚɤɢɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨ Ɉɞɧɢɢɡɫɚɦɵɯɜɚɠɧɵɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣɜɡɚɤɨɧɟ ɤɚɫɚɟɬɫɹɡɚɞɟɪɠɚɧɢɹɢɦɦɢɝɪɚɧɬɨɜɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɜɫɬɪɚɧɟɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨɢɩɪɚɜɢɥ ɜɨɫɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɫɟɦɶɢ Ʉɚɤɡɚɹɜɥɹɟɬɫɹɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɦɢɨɪɝɚɧɚɦɢ ɧɨɜɵɣɡɚɤɨɧɛɭɞɟɬɛɨɪɨɬɶɫɹɢɦɟɧɧɨɫ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨɣɢɦɦɢɝɪɚɰɢɟɣɧɨɧɢɜɤɨɟɦ ɫɥɭɱɚɟɧɟɫɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢɈɞɧɨɢɡɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɣ²ɷɬɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨɫɪɨɤɚ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹɜɰɟɧɬɪɚɯɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɢɹɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɝɪɚɠɞɚɧ²

Ʉɬɨɡɚɳɢɬɢɬɠɟɪɬɜɵ ɛɵɬɨɜɨɝɨɧɚɫɢɥɢɹ"

&HQWURGH,QWHUQDPLHQWRGH([WUDQMHURV &,( ɂɧɨɫɬɪɚɧɰɵɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹɜɫɬɪɚɧɟ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨɫɦɨɝɭɬɠɞɚɬɶɪɟɩɚɬɪɢɚɰɢɢ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟɧɚɪɨɞɢɧɭ ɜ&,(ɧɟɞɧɟɣɤɚɤ ɛɵɥɨɪɚɧɟɟɚɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥɨɛɴɹɫɧɹɟɬɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɞɚɧɧɨɝɨ ɫɪɨɤɚɫɥɨɠɧɨɫɬɹɦɢɩɪɨɰɟɫɫɚɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɪɟɩɚɬɪɢɚɰɢɢɈɛɷɬɨɦɝɨɜɨɪɢɬɫɹɜɫɬɚɬɶɟ ɩɪɨɟɤɬɚɧɨɜɨɝɨɁɚɤɨɧɚɨɛɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɚɯ³ɋɪɨɤɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɰɟɧɬɪɟɢɧɬɟɪɧɢɪɨɜɚɧɢɹɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧɦɨɠɟɬɞɥɢɬɶɫɹɜɬɟɱɟɧɢɟɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢɤɨɬɨɪɨɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɞɥɹɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹɩɨɟɝɨɞɟɥɭɧɨɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣɫɪɨɤ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɞɧɟɣɢɩɨɜɬɨɪɧɨɟ ɢɧɬɟɪɧɢɪɨɜɚɧɢɟɩɨɬɨɦɭɠɟɞɟɥɭɧɟɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨɧɢɩɨɤɚɤɢɦɩɪɢɱɢɧɚɦ´ Ɍɨɟɫɬɶɟɫɥɢɜɬɟɱɟɧɢɟɞɧɟɣɢɦɦɢɝɪɚɧɬ ɧɟɛɵɥɜɵɫɥɚɧɢɡɫɬɪɚɧɵɬɨɩɨɢɫɬɟɱɟɧɢɸ ɞɚɧɧɨɝɨɫɪɨɤɚɨɧɜɵɯɨɞɢɬɢɡɰɟɧɬɪɚɧɚ ɫɜɨɛɨɞɭɢɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɜɫɬɪɚɧɟ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨɌɚɤɠɟɜɫɬɚɬɶɟɞɨɛɚɜɥɹɸɬɫɹ ɩɭɧɤɬɵɨɩɪɚɜɚɯɢɧɨɫɬɪɚɧɰɟɜɜɨɜɪɟɦɹ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹɜɞɚɧɧɵɯɰɟɧɬɪɚɯɋɬɚɬɶɹɛɢɫ $UWLFXORELV ³ɐɟɧɬɪɵɢɧɬɟɪɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɝɪɚɠɞɚɧɹɜɥɹɸɬɫɹɩɭɛɥɢɱɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢɧɟɦɟɫɬɚɦɢɥɢɲɟɧɢɹɫɜɨɛɨɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɢɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟɜɷɬɢɯɰɟɧɬɪɚɯ ɢɦɟɟɬɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɚɞɟɪɠɚɧɢɟɡɚɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɫɨɯɪɚɧɹɹ ɡɚɱɟɥɨɜɟɤɨɦɜɫɟɟɝɨɩɪɚɜɚɢɫɜɨɛɨɞɵ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɟɟɦɭɩɨɡɚɤɨɧɭ´ɋɪɟɞɢ ɩɪɚɜɤɨɬɨɪɵɟɢɦɟɟɬɢɦɦɢɝɪɚɧɬɩɨɦɟɳɟɧɧɵɣ ɜɰɟɧɬɪɢɧɬɟɪɧɢɪɨɜɚɧɢɹɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨɫɬɚɬɶɟɧɨɜɨɝɨɡɚɤɨɧɚ ɨɛɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɝɪɚɠɞɚɧɚɯ 

ɜɥɚɫɬɢɜɫɟɯɫɬɪɚɧɩɨɞɩɢɫɚɜɲɢɯ ɒɟɧɝɟɧɫɤɨɟɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɐɟɥɶɸɹɜɥɹɟɬɫɹɭɩɪɨɳɟɧɢɟɩɪɨɰɟɞɭɪ ɡɚɩɪɨɫɚɜɢɡɢɤɨɧɬɪɨɥɹɜɩɭɧɤɬɚɯ ɩɟɪɟɯɨɞɚɝɪɚɧɢɰɚɬɚɤɠɟɛɨɪɶɛɚɫ ɦɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɨɦɄɪɨɦɟɬɨɝɨɷɬɨ ɨɛɥɟɝɱɢɬɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɸɬɟɯɤɬɨɧɟ ɫɨɛɥɸɞɚɟɬɭɫɥɨɜɢɹɜɴɟɡɞɚɢɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɒɟɧɝɟɧɫɤɨɝɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ Ɉɬɫɞɚɱɢɨɬɩɟɱɚɬɤɨɜɜɫɟɯɩɚɥɶɰɟɜ ɛɭɞɭɬɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɵɞɟɬɢɞɨɥɟɬ ɢɥɢɰɚɞɥɹɤɨɬɨɪɵɯɷɬɨ©ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨªɄɪɨɦɟɬɨɝɨɤɚɠɞɚɹɫɬɪɚɧɚ ɦɨɠɟɬɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɜɨɢɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ

ɚ ɉɪɚɜɨɩɨɥɭɱɚɬɶɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɜɤɨɬɨɪɨɦɨɧɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɛ ɉɪɚɜɨɧɢɜɤɨɟɦɫɥɭɱɚɟɧɟɛɵɬɶ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɵɦɧɢɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɧɢɦɨɪɚɥɶɧɵɦ ɭɧɢɠɟɧɢɹɦ ɜ ɉɪɚɜɨɛɵɬɶɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɵɦɨɫɜɨɢɯ ɩɪɚɜɚɯɤɨɬɨɪɵɟɨɧɞɨɥɠɟɧɢɦɟɬɶɩɨɡɚɤɨɧɭ ɝ ɉɪɚɜɨɧɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸɢɫɚɧɢɬɚɪɧɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɞ ɉɪɚɜɨɧɚɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜɚɞɜɨɤɚɬɚɤɨɧɫɭɥɶɫɬɜɚ ɫɜɨɟɣɫɬɪɚɧɵɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟɜɰɟɧɬɪɟ ɢɧɬɟɪɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɟ ɉɪɚɜɨɧɚɩɨɫɟɳɟɧɢɟɚɞɜɨɤɚɬɚɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɟɜɪɟɦɹ²ɧɚɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢ ɂɧɵɦɢɫɥɨɜɚɦɢɢɦɦɢɝɪɚɧɬɡɚɞɟɪɠɚɧɧɵɣ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢɨɪɝɚɧɚɦɢɂɫɩɚɧɢɢ ɢɦɟɟɬɩɪɚɜɨɧɚɩɨɥɭɱɟɧɢɟɥɸɛɨɝɨɪɨɞɚ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣɩɨɦɨɳɢɢɜɫɟɩɪɚɜɚ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟɡɚɤɨɧɨɦ ɋɨɝɥɚɫɧɨɧɨɜɨɦɭɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɬɚɤɠɟɛɭɞɭɬɫɨɡɞɚɧɵɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯɫɰɟɥɶɸɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶɜɴɟɡɞɵ ɢɜɵɟɡɞɵɢɡɫɬɪɚɧɵɢɧɨɫɬɪɚɧɰɟɜɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹɬɟɯɝɪɚɠɞɚɧɤɨɬɨɪɵɟɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜɫɬɪɚɧɟɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨɄɪɨɦɟɬɨɝɨɨɪɝɚɧɵ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟɡɚɞɟɩɨɪɬɚɰɢɸɢɧɨɫɬɪɚɧɰɟɜ ɢɡɂɫɩɚɧɢɢɦɨɝɭɬɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɪɨɤ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɝɨɜɵɟɡɞɚɢɡɫɬɪɚɧɵɨɬɞɨ ɞɧɟɣɚɬɚɤɠɟɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶɡɚɩɪɟɬɜɴɟɡɞɚɜ ɫɬɪɚɧɭɫɪɨɤɨɦɧɚɥɟɬ Ɍɟɩɟɪɶɨɫɬɚɧɨɜɢɦɫɹɧɚɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɹɯ ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹɜɨɫɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɫɟɦɶɢ ɂɧɨɫɬɪɚɧɰɵɥɟɝɚɥɶɧɨɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɟɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɂɫɩɚɧɢɢɢɢɦɟɸɳɢɟɜɬɨɪɨɣ ɜɢɞɧɚɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɬɟɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹɜ ɫɬɪɚɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨɛɨɥɟɟɝɨɞɚ ɫɦɨɝɭɬ ɜɨɫɫɨɟɞɢɧɢɬɶɫɜɨɟɝɨɫɭɩɪɭɝɚɢɥɢɫɭɩɪɭɝɭ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɫɨɠɢɬɟɥɹ ³SDUHMD GHKHFKR´²ɭɤɚɠɟɦɱɬɨɜɨɫɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɫɨɠɢɬɟɥɟɣɧɟɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥɨɫɶ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦɡɚɤɨɧɨɦ ɢɞɟɬɟɣɦɥɚɞɲɟ ɥɟɬȾɥɹɜɨɫɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɫɜɨɢɯɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɛɚɛɭɲɟɤɞɟɞɭɲɟɤ ɢɧɨɫɬɪɚɧɟɰɞɨɥɠɟɧ ɛɭɞɟɬɢɦɟɬɶɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣɜɢɞɧɚɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɬɟɪɟɡɢɞɟɧɬɫɤɭɸɤɚɪɬɨɱɤɭɫɪɨɤɨɦɧɚɥɟɬ ɋɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɜɨɫɫɨɟɞɢɧɹɟɦɵɟ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɢɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɫɬɚɪɲɟɥɟɬɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɧɟɩɨɥɭɱɚɸɬɩɪɚɜɨɧɚɪɚɛɨɬɭ ɉɪɢɜɨɫɫɨɟɞɢɧɟɧɢɢɞɟɬɟɣɫɬɚɪɲɟɥɟɬ ɫɭɩɪɭɝɨɜɢɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯɫɨɠɢɬɟɥɟɣ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟɤɚɬɟɝɨɪɢɢɥɢɰɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɫɦɨɝɭɬɩɨɥɭɱɢɬɶɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɧɚɪɚɛɨɬɭ

ɋɨɥɟɬɨɢɟɝɨɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢɭɠɟɧɟɫɤɨɥɶɤɨɥɟɬ ɪɚɛɨɬɚɸɬɧɚɞɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣɫɩɟɰɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɨɛɚɤɩɪɢɝɨɞɧɵɯɞɥɹɨɯɪɚɧɵɠɟɧɳɢɧ ɨɬɞɪɚɱɥɢɜɵɯɫɩɭɬɧɢɤɨɜɠɢɡɧɢɉɪɚɜɞɚ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹɤɢɧɨɥɨɝɞɥɹɷɬɨɣɰɟɥɢɝɨɞɢɬɫɹ ɧɟɜɫɹɤɚɹɫɨɛɚɤɚɈɧɚɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶɤɪɭɩɧɨɣ ɫɦɟɥɨɣɢɫɢɥɶɧɨɣɱɬɨɛɵɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹɫ ɦɭɠɱɢɧɨɣɢɝɥɚɜɧɨɟɩɪɟɞɚɧɧɨɣɫɜɨɟɣɯɨɡɹɣɤɟ ³ɋɨɥɶɤɚɧ´ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɥɜɩɨɫɥɟɞɧɢɟɝɨɞɵɫɨɬɧɢ ɫɨɛɚɤɞɥɹɨɯɪɚɧɵɠɟɧɳɢɧɚɟɝɨɞɢɪɟɤɬɨɪ ɝɨɪɞɢɬɫɹɬɟɦɱɬɨɟɝɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɛɨɥɟɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɣɱɟɦɪɚɛɨɬɚɰɟɥɨɝɨ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɠɟɧɫɤɨɝɨɪɚɜɧɨɩɪɚɜɢɹɡɚɤɪɵɬɨɝɨ ɜɤɨɧɰɟɤɨɧɰɨɜɢɡɡɚɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ

ɉɨɥɨɜɢɧɚɥɟɬɧɢɯ ɞɟɬɟɣɜɂɫɩɚɧɢɢɢɦɟɸɬ ɢɡɛɵɬɨɱɧɵɣɜɟɫ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɛɵɥɚɫɨɛɪɚɧɚɢɡ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɞɟɬɟɣɩɨɜɫɟɣ ɂɫɩɚɧɢɢɤɨɬɨɪɨɟɩɨɤɚɡɚɥɨɱɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɵɫɜɟɫɨɦɜɥɢɹɟɬɧɚɞɟɬɟɣ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹɜɛɟɞɧɵɯɫɟɦɶɹɯɱɬɨɩɨɱɬɢ ɧɚɩɭɧɤɬɨɜɦɟɧɶɲɟɱɟɦɜɫɟɦɶɹɯɫɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɦɞɨɯɨɞɨɦɄɫɬɚɬɢɢɡɬɟɯɤɬɨ ɢɦɟɥɢɝɪɨɜɭɸɩɪɢɫɬɚɜɤɭɢɥɢɤɨɦɩɶɸɬɟɪɜ ɫɩɚɥɶɧɟɧɟɢɦɟɥɡɞɨɪɨɜɵɣɜɟɫ ȿɳɟɨɞɢɧɦɨɦɟɧɬɤɨɬɨɪɵɣɫɥɟɞɭɟɬ ɢɡɞɨɤɥɚɞɚɛɵɥɨɬɨɱɬɨɩɢɳɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹɜɲɤɨɥɶɧɵɯɫɬɨɥɨɜɵɯ ɡɞɨɪɨɜɟɟɫɟɝɨɞɧɹɱɟɦɟɞɚɫɴɟɞɟɧɧɚɹ ɞɟɬɶɦɢɤɨɬɨɪɵɟɯɨɞɹɬɤɭɲɚɬɶɞɨɦɚ ɞɥɹɞɟɬɟɣɤɨɬɨɪɵɟɟɞɹɬɜɲɤɨɥɟ ɢɦɟɸɬɧɨɪɦɚɥɶɧɵɣɜɟɫɜɬɨɜɪɟɦɹɤɚɤ ɬɨɥɶɤɨɬɟɯɤɬɨɟɫɬɞɨɦɚɦɨɝɭɬɷɬɢɦ ɩɨɯɜɚɫɬɚɬɶɫɹ Ɇɢɧɢɫɬɪɫɤɚɡɚɥɱɬɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɱɬɨɞɨɥɹɞɟɬɟɣɫ ɢɡɛɵɬɨɱɧɵɦɜɟɫɨɦɜɂɫɩɚɧɢɢɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɨɛɥɟɦɨɣɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹȼɂɫɩɚɧɢɢɨɞɢɧɢɡɫɚɦɵɯ ɜɵɫɨɤɢɯɩɪɨɰɟɧɬɨɜɬɭɱɧɨɫɬɢɜȿɜɪɨɩɟ ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫ579(ɂɫɩɚɧɫɤɨɝɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹɜɩɟɪɟɞɢ ɬɨɥɶɤɨɂɬɚɥɢɹɉɨɪɬɭɝɚɥɢɹɢɆɚɥɶɬɚ ɉɚɯɢɧɫɤɚɡɚɥɚɱɬɨɭɪɨɜɧɢɨɠɢɪɟɧɢɹ ɨɞɧɚɤɨɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɨɜɚɥEɫɶɜɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɥɟɬ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɧɟɞɚɜɧɨɨɞɨɛɪɢɥɨɡɚɤɨɧ ɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɩɢɳɟɜɵɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜɢ ɩɢɬɚɧɢɹɤɨɬɨɪɵɣɡɚɩɪɟɬɢɥɩɪɨɞɚɠɭɜ ɲɤɨɥɚɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜɩɢɬɚɧɢɹɢɧɚɩɢɬɤɨɜ ɤɨɬɨɪɚɹɨɛɥɚɞɚɸɬɜɵɫɨɤɢɦɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɧɚɫɵɳɟɧɧɵɯɠɢɪɨɜɬɪɚɧɫɠɢɪɨɜɫɨɥɶɸɢ ɫɚɯɚɪɨɦ


16

Passatemps A

7

5 3 5 1 8

3 8 2 6 5

8 5

7

7 4 2 8 4 7 9 4

9 1

3

B

4 5 9 8 6 3 7 8 9 6 5 3 7 7 1 5 4 2 2 8 3 5 7 7 4

Mots encreuats Per Pau Vidal - ACPG

1

2

3

4

5

6

7

810 11 12 13

1 2

8 7

1 8 2 9

C

1

4 8 7

4 7

8 5

3

7 5 8

5 1

4

8 5

6 6 8 5 1

3

2 8 7

9

A 8 1 5 9 4 6 7 3 2 C

7 5 3 2 4 6 1 9 8

2 9 3 1 7 5 8 4 6 2 9 1 3 8 7 4 6 5

7 6 4 3 2 8 9 5 1 6 4 8 5 1 9 3 7 2

5 6 7 8 10 11 12

www.elpergami.com 15 juliol - 15 agost 2011

SoluciĂł Sudoku nÂş. anterior: 6 3 2 5 1 7 4 9 8 5 1 9 6 3 2 8 4 7

1 5 9 8 3 4 2 6 7 3 2 7 8 9 4 6 5 1

4 8 7 6 9 2 5 1 3 4 8 6 7 5 1 2 3 9

9 4 6 2 8 3 1 7 5 1 7 5 4 6 8 9 2 3

5 2 1 7 6 9 3 8 4 9 3 4 1 2 5 7 8 6

3 7 8 4 5 1 6 2 9 8 6 2 9 7 3 5 1 4

B 2 5 7 6 4 3 1 9 8

9 3 8 5 2 1 6 7 4

1 4 6 9 7 8 3 5 2

8 2 5 3 9 7 4 6 1

7 1 4 8 6 2 5 3 9

6 9 3 1 5 4 2 8 7

3 8 2 7 1 6 9 4 5

4 7 9 2 3 5 8 1 6

5 6 1 4 8 9 7 2 3

Com sâ&#x20AC;&#x2122;hi juga: Sâ&#x20AC;&#x2122;han dâ&#x20AC;&#x2122;omplir les caselles buides dels quadrats segĂźents amb xifres de lâ&#x20AC;&#x2122;1 al 9. No sâ&#x20AC;&#x2122;ha de repetir cap nĂşmero en una mateixa ďŹ la ni columna i tampoc no repetir-ne cap en cap subquadrĂ­cula de 3x3

HORITZONTALS: 1. Hora de tornar a casa torrats i deixar en Serrat que canti. Sant maresmenc dels imants / 2. Coarto la llibertat de lâ&#x20AC;&#x2122;infant. Ha, ha, ha, ha! / 3. Nus inservible. Si en Pep Bou la bufa, adĂŠu immobiliĂ ries! Rus igual dâ&#x20AC;&#x2122;inservible / 4. Aquella misèria que ve de lâ&#x20AC;&#x2122;Est. Triganer en el contacte visual / 5. Motllura que ocupa bona part de la torre. Solen fer ha ha has dâ&#x20AC;&#x2122;aquells que hem dit / 6. MoixĂł fet com de cotĂł i or joliu. Es presenta / 7. La Casera en versiĂł mĂŠs seriosa. NomĂŠs un com ell Ă?TDBQBĂ&#x17D;EFHJSBSTFBJYĂ&#x201C;-BGBTFNFUĂ&#x2039;MtMJDBEFMYBSBNQJĂ&#x2DC;"QBUTRVFFTQBHVFOBNCEJWJTBĂ&#x2039;SBC4FOZPS#SFV&TUJNBSĂ?RVJ no amera bĂŠ. Cau en mala posiciĂł a la Tuca / 10. Escriptor mandrĂłs. Idioma uraliĂ  que fa mal de parlar / 11. A la punta de la llengua. La canalla menorquina ja els heuen al matĂ­. A la punta de la punta / 12. Divideixi entre dos i quatre. Elimina una franja del termòmetre / 13. Es remulli de neguit. IndagaciĂł dâ&#x20AC;&#x2122;antecedents de desmemòria en la famĂ­lia.

3 4

s?: no, fatigats / Gastats?, raspat U. / 3. Ă&#x2030;s als gens de nervis. 1. Guiat sense r. Un dels EE.U VERTICALS: o el veĂ­ sornegue cada anglès / 4. Un poc de a actitud. Escaliv 2. Engloben un forma la formosa. Embriac com t amb D.O. La Segarra / la Ă que tubercles com a no fa riure. Tom mediterrĂ nia iĂł fora de lâ&#x20AC;&#x2122;Ă rea e ĂŠs humor que misericòrdia, qu antitativament parlant. Fluctuac la NaciĂł / 7. qu ics de Governar 5. Considerable, dia. Tempesta de boira. Enem mĂŠs ďŹ na mĂŠs mig a la policia. Com una simple / 6. Dimarts a drĂł per entrar ala manera amb e surt de lâ&#x20AC;&#x2122;esqua e. Lesiona de m Tan mandra qu RVFQPESJFO en a lâ&#x20AC;&#x2122;aĂŻllacionism TBEPSFMEPMPS)JTFVFOBORVFT BT mal fa / 8. Port nal com que el JDB'BNĂ?TQ rla! Veritat tan ba QBTUFUB.JDBEFN , remenar una pe . Neva poc, però ho celebrem / 10. Quin gust ol arribar a tronar etrogust de poni però provĂŠ del at alterat / 11. R fa del nord-oest turisme ha qued perances / 12. Bu en i tanquen es igualment. Obr a acatina. ordres dâ&#x20AC;&#x2122;escuar un sud. Executi les

13

SoluciĂł nĂşmero anterior 1 2 3 4 5 6

M P R R U A N U R I X I T A C I A V A R A G I L A D A A N E T E P A R

B O C U D A

2

1

I G N O T A

7 8 9 10 11 12 13

3

4

5

6

E S R M I N N O E S R I O T L A F A D A E L

7

8

S I U R D A I T S T A A D I P O S I

M A E L L

9

MAESTRO GUNDO VIDENTE Solucione todos los problemas amorosos, de trabajo, negocios, mal de ojo, suerte, salud, odio, dejar las drogas, el alcohol, ventas de casas... ProtecciĂłn i impotencia sexual. Resultados 100% Ĺ?Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x;Ç&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x161;Ĺ˝Ć?Ä&#x17E;ŜώÄ&#x161;Ĺ&#x;Ä&#x201A;Ć? Tel. 672 529 853 Consulta en Figueres Maestro Turena

10 11 12 13

O E G E N R R I D E M O D M P A A D D E A U C R I S L A P E D E H E

Soluciono todos tus problemas gracias a mis secretos asombrosos puedo ayudar con resultados HÂżFDFHV\UiSLGRV Problemas amorosos, Enfermedades, Trabajo, Suerte en el juego, DWUDFFLyQGHFOLHQWHVLPSRWHQFLDVH[XDO Llama para cualquier problema, UHVXOWDGRVHQGRVGtDV

E T U S A B R O T X E M

EspaĂąol y FrancĂŠs

7HO610 32 41 79

Cites cèlebres

NomĂŠs sĂłm racionals a la llum dels individus de la nostra pròpia espècie Κ&Ć&#x152;Ä&#x201A;Ĺś:DÄ&#x201A;Ć&#x152;ĆĄĹś

Si tens imaginació i il¡lusió, tens la companyia de bons amics.ΚMaclidel

>Ä&#x201A;ĹŠĆľĆ?ĆĄÄ?Ĺ?Ä&#x201A;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ć&#x2030;Ć&#x152;Ĺ˝Ć&#x2030;Ĺ˝Ć&#x152;Ä?Ĺ?ŽŜÄ&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x192;Ć&#x2030;Ä&#x201A;ĆľÍ&#x2022;Ĺ?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹľÄ?Ä žŽůĆ&#x161;Ä&#x201A;ĨÄ&#x17E;Ĺ?ĹśÄ&#x201A; Ramon Llull >Ä&#x201A;Ä?Ĺ?Ç&#x20AC;Ĺ?ĹŻĹ?Ć&#x161;Ç&#x152;Ä&#x201A;Ä?Ĺ?ĹżŜŽĆ?ĆľĆ&#x2030;Ć&#x152;Ĺ?ĹľÄ&#x17E;Ĺ?Ç&#x2020;ĹŻÄ&#x201A;Ä?Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä?Ä&#x192;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;Í&#x2022; ĹŻÄ&#x201A;Ć&#x2030;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĨÄ&#x17E;Ä?Ä?Ĺ?ŽŜÄ&#x201A; ΚVoltaire

Fes de manera que la raó dels teus actes pugui servir com a llei universalΚKant

Sigues el que vols ser i si cal, que el mĂłn sâ&#x20AC;&#x2122;acabi per la teva decisiĂł ΚAnònim

Ć?Ć&#x2030;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x201A;ĹľĹ?ĹŻÄ&#x201A;ĹśÇ&#x2021;Ć?Ĺ?Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ĆľĆ&#x152;Ä&#x192;Ć?Ä?ŽžÄ Ć?Ć&#x2030;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä?Ĺ?Ĺ˝Ć?Ä&#x201A;ÄŽĹśĆ?Ĺ&#x161;Ĺ?Ć&#x161;Ĺ˝Ć&#x161;ĹŻÄ&#x17E;Ć? Ä&#x17E;Ć?Ä?ŽžÄ?Ć&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;Ć?Ä&#x161;Í&#x203A;ƾŜÄ&#x201A;Ä?Ĺ?Ç&#x20AC;Ĺ?ĹŻĹ?Ć&#x161;Ç&#x152;Ä&#x201A;Ä?Ĺ?ĹżÄ&#x17E;Ç&#x2020;Ć&#x;ĹśĹ?Ĺ?Ä&#x161;Ä&#x201A; Isaac Asimov

El savi busca la sabiduria, el tonto lâ&#x20AC;&#x2122;ha trobat Georg Ch. Lichtenberg

Sense mestre has dâ&#x20AC;&#x2122;aprendre dels errors ΚMaclidel

ĹŻÄ&#x201A;Ć?Ć?Ĺ?ĨĹ?Ä?Ä&#x201A;Ć&#x161;Ć?ĹŻÄ&#x201A;Ć?Ć?Ĺ?ĨĹ?Ä?Ä&#x201A;Ć&#x161;Ć? ĹŻÄ&#x201A;Ć?Ć?Ĺ?ĨĹ?Ä?Ä&#x201A;Ć&#x161;Ć?ĹŻÄ&#x201A;Ć?Ć?Ĺ?ĨĹ?Ä?Ä&#x201A;Ć&#x161;Ć? Classes guitarra St.Antoni i rodalies. Tlf: 603536214

Publicar el teu anunci gratis: 

Varis

classiďŹ cats.elpergami@gmail.com

Ven tombona de bebe marca JanĂŠ + CBOZFSBCFCĂ?WJBUHFJBDDFTTPSJT 3PCB bebĂŠ. Preu: 60 euros. Tel.658 388 324

Anunci classiďŹ cat amb mĂŠs paraules: 15â&#x201A;Ź

$BSSPHPMGFMFDUSJDÇ&#x152;5FM

Extensió mà xima: 5 paraules + telèfon

7FOD$ISZTMFS4BSBUPHBPDBTJĂ&#x2DC;Ç&#x152; 5FM

Se ofrece pareja de hermanos para cuidar NBTJB5FMTZ

Venc Calentador de cera roll on â&#x20AC;&#x153;Kokenâ&#x20AC;?Professional. Ideal per casa perque es molt petit. + Aparell per les ungles. Preu: 60 euros. Tel.658 388 324 Venc Suzuki swift Blanc. NomĂŠs una sola conductora i un sol mecĂ nic Preu: 1500 euros. Tel.658 388 324 Es ven cotxe històric marca Simca 1.200 EFBOZT CPOQSFV

Venc parc infantil plegable per 20 â&#x201A;Ź Tlf. 634-534-583

Treball

Es ven Montesa Impala, 175cc, motor SFDUJmDBU OPNĂ?T,N UĂ?BOZT .PMUCPOFTUBU5FM

4SB$BUBMBOBTPGFSFJYFQSDPNQBOZJBB hores a Girona. Tel. 686 122 376

Venc Saca Leche Phillips Avent. Electrònic +varis bebĂŠ. Utilitzat un cop. 'BDUVSBEFDPNQSBÇ&#x152;5FM ,BZBLQOFVNBUJDQMBĂ&#x17D;FT Ç&#x152; 5FM Venc Moisès color blau cel d´alumini. Completament nou.+ Llençols de conjunt. Ideal per regalar. QSFVFVSPT5FM

Venc gravador DVD/VHS/TDT samsung amb factura. Preu 200 euros Tel 658 388 324

Venc Barra de Bar + tauletes i Biombo SĂ&#x17E;TUJDT NPMUCPOBJFMFHBOUQSFV euros Tel.658388324

Venc iMac apple ordinador 21,5â&#x20AC;? tots el programes nous + Tv amb grabaciĂł directa. Ideal per descarregar dades de lâ&#x20AC;&#x2122;iphone o ipad. Factura de compra. Preu: FVSPT5FM

Venc taula de terrassa teca nova, 2 cadires, 2 coixins, meitat de preu. Matins 972 821 240

Exempleado de banca se ofrece a tiempo QBSDJBMBQFRVFĂ&#x2014;BZNFEJBOBFNQSFTB .JHVFMUFM

Es ven mĂ quina de segar i fer garba. Tel. 972 769 035

Busco empresa de Girona per ofertar serveis de marqueting telefònic. Maria 686 494 256

Venc 2 tombones. Una es nova marca JanĂŠ. Preu: 70 euros. Tel. 658 388 324

Auxiliar de geriatria sâ&#x20AC;&#x2122;ofereix per cura de HFOUHSBOJNBJOBEB$BSNF

Venc Yamaha Virago Custom, 1100, amb 37.000Km igual que nova amb tots els extres. 3500â&#x201A;Ź. Tel. 655 15 15 12

Llicenciat dĂłna classes de repĂ s a lâ&#x20AC;&#x2122;estiu, nivells de primĂ ria, ESO, batxillerat. Tinc molta experiència. Trucaâ&#x20AC;&#x2122;m i informaâ&#x20AC;&#x2122;t! Marc 606 51 51 29 Zona Sâ&#x20AC;&#x2122;AgarĂł - Platja dâ&#x20AC;&#x2122;Aro i Sant Feliu de GuĂ­xols

Bons ingressos temps parcial o complet Tel 654329023 www.trabajaahora.com

.PCJMJBSJUBVMFTDBEJSFTÇ&#x152;MPU /FHPDJBCMF

7FODUBMMBHFTQBNPMUCBSBU Vendo Cochecito bebe antiguo. AĂąos NVZCJFODPOTFSWBEP'VODJPOB perfectamente. 300â&#x201A;Ź. Tel.658 388 324 7FOD4FBU.BSCFMMB5

Venc campana i llar de foc amb portes de GFSSPDPMBU5 Venc Barra de Bar + tauletes i Biombo rĂşstics, molt bona i elegant. preu: 150 euros Tel.658388324 Ven generador Honda 3500 vats, dues plaques solars fotovoltaiques i bateria solar EFWBTPTTFQBSBUT5FM

Habitatges i locals

Venc local o possibilitat de lloguer a Palafrugell en funcionament al costat Sarfa 140 m venta. 150000â&#x201A;Ź, tot tipus de negoci 660347872 o jordividalb@terra.es Pis molt cèntric, 4 hab, solejat, prop de mar, St. Feliu, 600â&#x201A;Ź despeses comunitat, DPOUSJCVDJĂ&#x2DC;JFTDPNCSJODMĂ&#x203A;T Apartament lloguer Empuriabrava, moblat, equipat, cèntric, prop del mar. Ç&#x152;NFTEFTQFTFTJODM5FM Parcel¡la res. 1540mď&#x2122;Ł'PJYĂ&#x2039;

Venc estudi a Empuriabrava 1a lĂ­nia a QBSUJSEF5FM

Es lloga granja de conills per 200 mares + FOHSFJY'PJYĂ&#x2039;

7FODPMJWBSNPMUQSPEVDUJVBNCUFSSFOZT de 24.000 m2 a Cantallops. 5FM

Venc casa a Empuriabrava, 2 plantes, prop platja. 84.000. Tel. 653 142 668

7FODBQBSUBNFOUEFNVOUBOZBB.PJĂ&#x2039; (Bages) 80m2, moblat, tranquil, soleiat i BNCWJTUFTÇ&#x152;5FM

Se vende casa de 140mď&#x2122;Ł totalmente reformada zona Salvador Espriu, 4hab. EPCMFTDPOBSNBSJPFNQPU#BĂ&#x2014;PZBTFP QBUJPEFN HBSBKFN5FSSB[BZ balcon, a/a, calefacciĂłn, ventanas de aluminio 275.000â&#x201A;Ź interesados llamar 55POJ

Busco casa gran, zona tranquila, hort, pou, HBSBUHF"QSPYÇ&#x152;

Venc casa al centre CassĂ de la Selva.Preu Ç&#x152;OFHPDJBCMFT5FM

Alquilo habitacion en St. Antoni de Calonge, NJOQMBZBBQBSUJSEFTFUJFNCSF%FSFDIPB DPDJOB5FM Llogo estudi a Platja dâ&#x20AC;&#x2122;Aro 1a lĂ­nia. 5FM

Se vende casa 150mď&#x2122;Łď&#x2122;Ť ď&#x2122;Ł terrazas+patio. La Bisbal. Ç&#x152;5FM Llogo apartament St. Antoni Calonge EBWBOUFTHMĂ?TJB5FM

Relacions i amistats /PJFTQPSUJTUBCVTDBOPJBEFBOZT esportista que li agradi la natura, que sâ&#x20AC;&#x2122;abstinguin persones no serioses. Trucar a QBSUJSEFMFTIBM

Parcela alta Castell dâ&#x20AC;&#x2122;Aro Negociable. 5FM


www.elpergami.com

Entrevista

“El low cost és un brot verd” Jaume Puig

, ha estat guardonat com a Millor gestor de Renda Variable

J

aume Puig és Director General de GVC 'ĂĞƐĐŽ'ĞƐƟſ͘,ĂŽĐƵƉĂƚĚŝǀĞƌƐŽƐĐăƌƌĞĐƐ ĚŝŶƐĚ͛ĂƋƵĞƐƚĂĐŽŵƉĂŶLJŝĂŝŐĞƐƟŽŶĂ ĚŝĨĞƌĞŶƚƐĨŽŶƐĚ͛ŝŶǀĞƌƐŝſ͘ĞĨĞƚ͕ƚƌĞďĂůůĂ Ă's'ĂĞƐĐŽ;ĂďĂŶƐ'ĂĞƐĐŽͿĚĞƐĚĞů͛ĂŶLJ ϭϵϵϱ͘ƐĞĐŽŶŽŵŝƐƚĂ͕ĂĐƚƵĂƌŝŝ&;ĞƌƟĮĞĚ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚŶĂůLJƐƚͿ͘dĂŵďĠĠƐ ŵĞŵďƌĞĚĞůĂ:ƵŶƚĂ/ŶǀĞƌĐŽĂƚĂůƵŶLJĂ͘WƵŝŐ ĂĐƵŵƵůĂŵŽůƚƐƉƌĞŵŝƐĚĞŐĞƐƟſĚ͛ŝŶǀĞƌƐŝŽŶƐ͕ ƚĂŶƚƉĞůƐĨŽŶƐŐĞƐƟŽŶĂƚƐĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚ͕ĐŽŵĂ ůĂŐĞƐƚŽƌĂĞŶůĂƐĞǀĂƚŽƚĂůŝƚĂƚ͘ZĞĐĞŶƚŵĞŶƚŚĂ ƌĞďƵƚĞůƉƌĞŵŝĐŽŵĂDŝůůŽƌŐĞƐƚŽƌĚĞZĞŶĚĂ sĂƌŝĂďůĞdžƉĂŶƐŝſŶϮϱğĂŶŝǀĞƌƐĂƌŝ͘ ZĞĐĞŶŵĞŶƚŚĂƌĞďƵƚĞůƉƌĞŵŝĐŽŵĂŵŝůůŽƌ ŐĞƐƚŽƌĚĞƌĞŶĚĂǀĂƌŝĂďůĞ͘ ^ş͕ĞĨĞĐƟǀĂŵĞŶƚ͘ĂĚĂĂŶLJůĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂĚĞŐĞƐƟſ ĚſŶĂƉƌĞŵŝƐĂůƐŵŝůůŽƌƐĨŽŶƐĚ͛ŝŶǀĞƌƐŝſŝĂůĞƐ ŵŝůůŽƌƐŐĞƐƚŽƌĞƐƉĞƌůĂƐĞǀĂƚĂƐĐĂ͛͘ĂƋƵĞƐƚĂ ŵĂŶĞƌĂ͕ƐŝŚĂƐĞƐƚĂƚĐĂƉĂĕĚĞŐĞƐƟŽŶĂƌĂŵď ĞŶĐĞƌƚƉŽƚƐƚĞŶŝƌƵŶƉƌĞŵŝ͘ůƉƌĞŵŝƋƵĞŚĞƌĞďƵƚ ĂƋƵĞƐƚĂŶLJŚĂĞƐƚĂƚƵŶĂŵŝĐĂĞƐƉĞĐŝĂůƉĞƌƋƵğ ĞŶŵŽƟƵĚĞůϮϱğĂŶŝǀĞƌƐĂƌŝĚĞůĂƉƵďůŝĐĂĐŝſƋƵĞ ĞůƐĂƚŽƌŐĂ͕džƉĂŶƐŝſŶ͕Ɛ͛ŚĂĨĞƚƵŶƉƌĞŵŝĞƐƉĞĐŝĂů ĂůƋƵĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂĞůŵŝůůŽƌŐĞƐƚŽƌĚĞůĂZĞŶĚĂ sĂƌŝĂďůĞ͘ƋƵĞƐƚƉƌĞŵŝ͕ĚŽŶĐƐ͕ĠƐƵŶƉƌĞŵŝĂůĂ ŐĞƐƟſĚĞŵŽůƚƐĂŶLJƐ͕ǀŽůĚŝƌƋƵĞƐ͛ŚĂŐĞƐƟŽŶĂƚ ďĠĂůůůĂƌŐĚ͛ĂƋƵĞƐƚƚĞŵƉƐ͕ĞŶĞŶƚŽƌŶƐŵŽůƚ ĚŝĨĞƌĞŶƚƐĚĞŵĞƌĐĂƚ͕ŝĠƐƵŶƌĞĐŽŶĞŝdžĞŵĞŶƚƋƵĞ ǀĞĚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĚĞůƐĞĐƚŽƌ͕/ŶƚĞƌĂĐƟǀĞĂƚĂ͕ ĞŶĂƋƵĞƐƚĐĂƐ͕ƋƵĞĠƐů͛ĂŐğŶĐŝĂŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůƋƵĞ ho ha decidit. >ĂƌĞŶĚĂǀĂƌŝĂďůĞĠƐůĂŵŝůůŽƌĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƋƵĞŚŝ ŚĂĂĐƚƵĂůŵĞŶƚ͍ Sí. Un parell de comentaris al respecte. El primer ĠƐƋƵĞůĂƌĞŶĚĂǀĂƌŝĂďůĞĠƐƵŶĂďŽŶĂĂůƚĞƌŶĂƟǀĂ ƐĞŵƉƌĞ͘WĞƌĞdžĞŵƉůĞ͕ůĂƌĞŶĚĂǀĂƌŝĂďůĞĠƐů͛ĂĐƟƵ ŵĠƐƌĞŶĚŝďůĞĂĚŝƐƚăŶĐŝĂĚĞůƐĂůƚƌĞƐ͘EĞĐĞƐƐŝƚĞƐ ƚĞŵƉƐ͕ƉĞƌžƐŝĞŶƐƚĞŶƐĠƐůĂŵĠƐƌĞŶĚŝďůĞ͘EŽ ĠƐŵĠƐƌĞŶĚŝďůĞƉĞƌĐĂƉƋƺĞƐƟſŵăŐŝĐĂ͕ƐŝŶſ ƉĞƌƋƵğŝŶǀĞƌƟŶƚĞŶďŽƌƐĂĞƐƚăƐŝŶǀĞƌƟŶƚĞŶ ĞŵƉƌĞƐĞƐŝůĞƐĞŵƉƌĞƐĞƐ͕ĂŵďĞůƚĞŵƉƐ͕ƐſŶŵĠƐ ƌĞŶĚŝďůĞƐƋƵĞƋƵĂůƐĞǀŽůĂůƚƌĞĂĐƟƵ͘ůƋƵĞĨĂƋƵĞ ĂŝdžžƐŝŐƵŝĂŝdžşĠƐĞůĐƌĞŝdžĞŵĞŶƚĞĐŽŶžŵŝĐ͘ /ĞůƐĞŐŽŶŵŽƟƵ͍ ůƐĞŐŽŶ͕ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚƉĞƌž͕ĮŶƐŝƚŽƚ͕ůĂƌĞŶĚĂ ǀĂƌŝĂďůĞĠƐĞŶĐĂƌĂŵĠƐĂƚƌĂĐƟǀĂ͘ůϮϬϬϴŚŝǀĂ ŚĂǀĞƌƵŶĨŽƌƚĞŶƐƵƌƚũĂƋƵĞŚŝǀĂŚĂǀĞƌĐĂƐŽƐ ĐŽŵ>ĞŚŵĂŶƌŽƚŚĞƌƐ͘ŶĂƋƵĞůůŵŽŵĞŶƚĞƐǀĂ ĞƐƉĂŶƚĂƌƚŽƚŚŽŵ͘DŽůƚĞƐĞŵƉƌĞƐĞƐǀĂŶƚĂůůĂƌůĂ ƐĞǀĂƉƌŽĚƵĐĐŝſ͕ĞŶĐĂƌĂƋƵĞƟŶŐƵĞƐƐŝŶĚĞŵĂŶĚĂ͘ dĂŵďĠĞƐǀĂŶĞƐƉĂŶƚĂƌŝŶǀĞƌƐŽƌƐ͘>ĞƐĞŵƉƌĞƐĞƐ ƋƵĞĞƐǀĂŶĂĐŽǀĂƌĚŝƌĞŶĂƋƵĞůůŵŽŵĞŶƚǀĂŶƐĞƌ ƌăƉŝĚĞƐ͕ǀĂŶƚĂůůĂƌůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſĂůŶŽǀĞŵďƌĞ͕ ƉĞƌžĂůĨĞďƌĞƌ͕ƉĞƌĞdžĞŵƉůĞĂůĂyŝŶĂ͕ũĂĂŶĂǀĞŶĂ ƚŽƚĂŵăƋƵŝŶĂ͘ŶĐĂŶǀŝ͕ů͛ŝŶǀĞƌƐŽƌĠƐŵĠƐƉŽƌƵĐ ŝůŝĐŽƐƚĂŵĠƐƚŽƌŶĂƌĂůŵĞƌĐĂƚ͘ƋƵĞƐƚŝŶǀĞƌƐŽƌ ĞŶĐĂƌĂŶŽŚĂƚŽƌŶĂƚĚĞůƚŽƚ͘ŝdžžĨĂƋƵĞĞůƐƉƌĞƵƐ ĚĞůĞƐĞŵƉƌĞƐĞƐĞŶĂƋƵĞƐƚƐŵŽŵĞŶƚƐĞƐƟŐƵŝŶ ƉĞƌƐŽƚĂĚĞůĂĐŽƌƌĞĐƚĂǀĂůŽƌĂĐŝſĚ͛ĂƋƵĞƐƚĞƐ empreses. DŝůůŽƌĂƌăů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂĚĞĐĂƌĂĂĂƋƵĞƐƚϮϬϭϭ͍ ůƋƵĞƉƌŝŵĞƌƋƵĞŚĞŵĚĞƚĞŶŝƌĞŶĐŽŵƉƚĞĠƐ ƋƵĞů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂŵƵŶĚŝĂůǀĂĐƌğŝdžĞƌŵŽůƚů͛ĂŶLJ ƉĂƐƐĂƚ͘sĂĐƌğŝdžĞƌĞůϱй͕ĠƐƵŶĐƌĞŝdžĞŵĞŶƚ ĞdžĐĞůͼůĞŶƚ͘>͛ĞĐŽŶŽŵŝĂĞƐƉĂŶLJŽůĂ͕ŶŽ͘ƐƵŶĂůƚƌĞ ŵſŶĞŶĂƋƵĞƐƚƐŵŽŵĞŶƚƐ͘>ĂƉƌĞǀŝƐŝſ͕ƋƵĞŚĂ ĚŽŶĂƚƌĞĐĞŶƚŵĞŶƚĞů&ŽŶƐDŽŶĞƚĂƌŝ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ;&D/Ϳ͕ĠƐƋƵĞĐƌĞŝdžŝƵŶϰ͕ϱйƚĂŶƚĂƋƵĞƐƚĂŶLJĐŽŵ ĞůǀŝŶĞŶƚ͘^ſŶĐƌĞŝdžĞŵĞŶƚƐŵŽůƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ͘ YƵĂŶĂƋƵĞƐƚĐƌĞŝdžĞŵĞŶƚĞĐŽŶžŵŝĐĞůƚƌĂĚƵŢŵĂ ďĞŶĞĮĐŝƐĚĞůĞƐĞŵƉƌĞƐĞƐŚĞŵĚĞƉĞŶƐĂƌƋƵĞƐŝ ĞŶƐŚŽŵŝƌĞŵĂůůĂƌŐƚĞƌŵŝŶŝĐƌĞŝdžĞŶƵŶϲͲϳйƉĞƌ ĂŶLJ͘ƐƉƌĞǀĞƵƋƵĞĞůĐƌĞŝdžĞŵĞŶƚĚĞůĞƐĞŵƉƌĞƐĞƐ ƐŝŐƵŝĞůĚŽďůĞĚĞůŶŽƌŵĂů͕ĞŶƚƌĞƵŶϭϱͲϭϲй͕ƚĂŶƚ ƉĞůϮϬϭϭĐŽŵƉĞůϮϬϭϮ͘ůƋƵĞĞƐƚĞŵĚŝĞŶƚƉĞƌ ůĂďŽƌƐĂŵƵŶĚŝĂůŝďŽƌƐĂĞƵƌŽƉĞĂ͕ŶŽƐĞƌǀĞŝdžƉĞƌ ƐƉĂŶLJĂ͘EŽŵĠƐƐĞƌǀĞŝdžƉĞƌĂƋƵĞůůĞƐĞŵƉƌĞƐĞƐ Ě͛ĂƋƵşƋƵĞƐſŶĞdžƉŽƌƚĂĚŽƌĞƐ͘

ĠƐůĂƋƵĞ marca la ĚŝĨĞƌğŶĐŝĂ͘ ƐŵŽůƚ important per ĚŽƐŵŽƟƵƐ͘ ůƉƌŝŵĞƌĠƐ ƉĞƌƋƵğĞŶƚŽƚƐ ĞůƐƉĂŢƐŽƐĚĞů ŵſŶĞŶƋƵğ ha esclatat una bombolla ŝŵŵŽďŝůŝăƌŝĂ hi ha hagut ƵŶĂĚĂǀĂůůĂĚĂĚĞůĐŽŶƐƵŵ͘^ŝĞůĐŽŶƐƵŵĐĂƵ͕ǀŽů ĚŝƌƋƵĞĞůW/ŶŽĐƌĞŝdžŽƋƵĞĚĞĐĂƵ͕ƋƵĞů͛ĂƚƵƌ ƉƵũĂ͕ŵĞŶLJƐƌĞĐĂƉƚĂĐŝſĚ͛ŝŵƉŽƐƚŽƐ͕ĞƚĐ͘/ĂůĮŶĂů͕ ůĞƐĮŶĂŶĐĞƐƉƷďůŝƋƵĞƐĂĐĂďĞŶƉĂƟŶƚ͘ I el segon efecte de l’esclat d’una bombolla ŝŵŵŽďŝůŝăƌŝĂ͕ƋƵŝŶĠƐ͍ ůƐĞŐŽŶŵŽƟƵĚĞƋƵĂŶĐĂƵƵŶĂďŽŵďŽůůĂ ŝŵŵŽďŝůŝăƌŝĂĠƐƋƵĞƋƵŝƚĠƉƌŽďůĞŵĞƐĠƐĞů ƐŝƐƚĞŵĂďĂŶĐĂƌŝƉĞƌƋƵğĠƐƋƵŝŚĂĚŽŶĂƚĞůƐ ƉƌğƐƚĞĐƐ͘ŶĂƋƵĞůůƐŵŽŵĞŶƚƐĞŶƋƵğĞůŵĞƌĐĂƚ ŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝƉƵũĂǀĂƐĞŶƐĞƐŽůƚĂŶŝǀŽůƚĂ͕ĞůƐŝƐƚĞŵĂ ďĂŶĐĂƌŝƚĞŶŝĂĚƵĞƐĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ͘>͛ƵŶĂŵĠƐĂ ůůĂƌŐƚĞƌŵŝŶŝƋƵĞĠƐƉĂƌĂƌĚĞĚŽŶĂƌƉƌğƐƚĞĐƐ͘ ŝdžžƐ͛ŚĂŐƵĠƐƉŽŐƵƚĨĞƌŝŶŽĞƐǀĂĨĞƌ͘>ĂƐĞŐŽŶĂ ĞƌĂĐŽŶƟŶƵĂƌĚŽŶĂŶƚŚŝƉŽƚĞƋƵĞƐŵĞŶƚƌĞŚŝ ĐŽŶƟŶƵĠƐŚĂǀĞŶƚĚĞŵĂŶĚĂ͘ƋƵĞƐƚĂĠƐůĂƋƵĞ ĞƐǀĂĞƐĐŽůůŝƌ͕ůĞƐĞŶƟƚĂƚƐďĂŶĐăƌŝĞƐǀĂŶƐĞŐƵŝƌ ĚŽŶĂŶƚŵĠƐĐƌğĚŝƚƐŝĞƐǀĂŶĞŶĚĞƵƚĂƌƉĞƌĨĞƌͲŚŽ͘ ,ĞŵƉĂƌůĂƚƋƵĞůĞƐĞŶƟƚĂƚƐĮŶĂŶĐĞƌĞƐŶŽǀĂŶ ĂĐƚƵĂƌďĠ͘/ůĞƐĨĂŵşůŝĞƐ͕ƋƵğǀĂŶĨĞƌŵĂůĂŵĞŶƚ͍ >ĞƐĨĂŵşůŝĞƐŶŽŵĠƐŚĂŶŵŝƌĂƚĞůƉƌĞƵĚĞůƐƉŝƐŽƐ ŝŚĂŶĚŽŶĂƚĂƋƵĞƐƚƉƌĞƵƉĞƌďŽ͘,ĂŶĂĐƚƵĂƚ ĂŵďƵŶĞƐĨĂůͼůăĐŝĞƐĞĐŽŶžŵŝƋƵĞƐ͕ƋƵĞƐſŶ ĨĂůͼůăĐŝĞƐƉŽƉƵůĂƌƐ͕ƉĞƌžŶŽĐĞƌƚĞƐĞƐ͕ĐŽŵĂƌĂ ƋƵĞĞůƐƉƌĞƵƐĚĞůƐƉŝƐŽƐŵĂŝďĂŝdžĞŶ͘^ŝŵŝƌĞŵĂů ůůĂƌŐĚĞůĂŚŝƐƚžƌŝĂĂŝdžžŶŽĠƐĂŝdžş͘͞&ůŽǁƐĨŽůůŽǁ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͕͟ĠƐĂĚŝƌ͕Ɛ͛ŚĂŶĚĞŝdžĂƚŐƵŝĂƌƉĞůƐ ƉƌĞƵƐ͕ĞůƐŇƵdžŽƐƐĞŐƵĞŝdžĞŶĞůƐƉƌĞƵƐ͕ƉĞƌžĞů ƋƵĞƐ͛ŚĂĚĞŵŝƌĂƌĠƐůĂǀĂůŽƌĂĐŝſĚĞůĞƐĐŽƐĞƐ͘ >ĞƐĨĂŵşůŝĞƐŶŽŚŽŚĂŶĨĞƚ͘ƐŵŽůƚĨăĐŝů͕ƉĞƌž ĐĂƌƌĞŐĂƌůĞƐĐƵůƉĞƐĂůĞƐĨĂŵşůŝĞƐƉĞƌƋƵğŶŽ ŚĂŶŵŝƌĂƚůĂǀĂůŽƌĂĐŝſŝƐ͛ŚĂŶĚĞŝdžĂƚƉŽƌƚĂƌ͘>ĞƐ ĨĂŵşůŝĞƐŶŽƐſŶůĞƐĐƵůƉĂďůĞƐƉĞƌƋƵğĞůƋƵĞŚĂŶ ĨĞƚĂƋƵşĠƐĞůŵĂƚĞŝdžƋƵĞŚĂŶĨĞƚƚŽƚĞƐůĞƐĨĂŵşůŝĞƐ ĞŶĐŽŶƚĞdžƚŽƐƐĞŵďůĂŶƚƐ͘ůŐƷĚĞƐĚĞĚĂůƚŚĂƵƌŝĂ Ě͛ŚĂǀĞƌƉƌĞƐŵĞƐƵƌĞƐ͘>ĞƐĨĂŵşůŝĞƐǀĂŶĨĞƌĞů ƋƵĞƐƵƉŽƐĂǀĂƋƵĞĨĂƌŝĞŶŝĠƐĚĞŵĂŶĂƌŵĠƐƉĞƌ ĐŽŵƉƌĂƌƉŝƐŽƐ͘ůƐďĂŶĐƐĂĐƚƵĂǀĞŶĐŽŵĂŐĞƐƚŽƌƐ ĂĐƵƌƚƚĞƌŵŝŶŝ͕ƉĞŶƐĂŶƚĂŵďĞůƐďĞŶĞĮĐŝƐĚĞů͛ĂŶLJ͕ ŝŚŽƐĞŐƵŝƌĂŶĨĞŶƚ͘WĞƌƚĂŶƚ͕ĂůŐƷŚĂĚĞƐĂďĞƌƋƵĞ els agents famílies i els agents bancaris actuaran malament i ho ha de tenir en compte per tal de ƌĞŐƵůĂƌͲŚŽ͘ŝdžžĠƐĨĂĐƟďůĞŝƐ͛ŚĂŐƵĠƐƉŽŐƵƚĨĞƌ͘

Sabates de gran qualitat al millor preu! Dissenys exclusius hŶĂŵŝĐĂĚ͛ŽƉƟŵŝƐŵĞ͕ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚŽŶƚƌŽďĞŵ ĞůƐďƌŽƚƐǀĞƌĚƐĂƐƉĂŶLJĂ͍ ,ŝŚĂĞŵƉƌĞƐĞƐĂƐƉĂŶLJĂƋƵĞŚŽĞƐƚĂŶĨĞŶƚŵŽůƚ ďĠ͕ƐſŶ͕ƐŽďƌĞƚŽƚ͕ĂƋƵĞůůĞƐĞŵƉƌĞƐĞƐŽďĞƌƚĞƐ ĂůŵſŶŝĞdžƉŽƌƚĂĚŽƌĞƐ͘ůďƌŽƚƐǀĞƌĚƐƐſŶ͕ĞŶ ƉƌŝŵĞƌůůŽĐ͕ĂůƐĞĐƚŽƌƚƵƌşƐƟĐ͘ŽŵƋƵĞĞůŵſŶ ŶŽĞƐƚăƚĂŶŵĂůĂŵĞŶƚ͕ƐĞŵďůĂƋƵĞĞůƐƚƵƌŝƐƚĞƐ ĐŽŶƟŶƵĂƌĂŶǀĞŶŝŶƚŝƐĞŐƵŝƌĂŶĂƵŐŵĞŶƚĂŶƚ͘Ŷ ƐĞŐŽŶůůŽĐ͕ƚƌŽďĞŵƵŶƐĞĐƚŽƌƋƵĞĠƐŝŵƉĂƌĂďůĞ͘ Ġ͕ĚĞĨĞƚ͕ŶŽŶŽŵĠƐĂƋƵşƐŝŶſĂƚŽƚĞůŵſŶŝŶŽ ĠƐƵŶƐĞĐƚŽƌ͕ƐŝŶſƵŶĐŽŶĐĞƉƚĞƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂů͕ƋƵĞ ĠƐĞůůŽǁĐŽƐƚ͘ƋƵĞƐƚĐŽŶĐĞƉƚĞĠƐƵŶĂƚĞŶĚğŶĐŝĂ ŵƵŶĚŝĂů͕ƋƵĞŚĂǀŝŶŐƵƚĂƋƵşƉĞƌƋƵĞĚĂƌͲƐĞŝŶŽ ŶŽŵĠƐƉĞƌƋƵğŚŝŚĂĐƌŝƐŝ͘,ŝŚĂŵŽĚĞůƐĚĞůŽǁ ĐŽƐƚƋƵĞũĂĨƵŶĐŝŽŶĂǀĞŶƋƵĂŶŶŽŚŝŚĂǀŝĂĐƌŝƐŝ i ara senzillament han augmentat. El low cost ĞŶƚĠƐĐŽŵĂƌĂĐŝŽŶĂůŝƚĂƚ͕ŶŽĞŶƚĠƐĐŽŵĚŽŶĂƌƵŶ ŵĂůƐĞƌǀĞŝ͕ƐŝŶſĚ͛ĂũƵƐƚĂƌĞůƐĐŽƐƚŽƐ͘

Darrera de Wine Palace - Plaça Europa - Platja d’Aro

www.sabaticoutlet.com / Tf. 972 81 68 19

ŶƐƉŽƚƉŽƐĂƌĂůŐƵŶďŽŶĞdžĞŵƉůĞ͍ dĞŶŝŵĞdžĞŵƉůĞƐĂƋƵşŵĂƚĞŝdž͘ƌĞĂĚĞ'ƵŝƐƐŽŶĂ ĞŶƐĞƌŝĂƵŶ͘ƐƵŶĂĞŵƉƌĞƐĂƋƵĞŶŽĠƐ ĞdžƉŽƌƚĂĚŽƌĂ͕ƋƵĞŚŽǀĞŶƚŽƚĂƋƵş͕ŝƋƵĞĞůƐ ƐĞƵƐďĞŶĞĮĐŝƐĞƐƚĂŶĂƵŐŵĞŶƚĂŶƚ͘ƐƵŶĐĂƐĚĞ ĐŽƐƚŽƐŵŽůƚďĞŶĞƐƚƵĚŝĂƚƐŝƵŶĐŽŶƐƵŵƋƵĞĞƐƚă ƉƵũĂŶƚ͘WŽĚĞŵǀĞƵƌĞͲŚŽƚĂŵďĠĞŶĂůƚƌĞƐƐĞĐƚŽƌƐ͘ WĞƌĞdžĞŵƉůĞ͕ZLJĂŶĂŝƌ͕ƚĠƚĂŶƚďŽŶĂƉƌĞŵƐĂ ĐŽŵĚŽůĞŶƚĂ͕ƉĞƌžĠƐƵŶĂĞŵƉƌĞƐĂƋƵĞƐ͛ĞƐƚă imposant. WĞƌĂĐĂďĂƌ͕ƐŝƐŽŵƵŶŝŶǀĞƌƐŽƌ͕ƋƵğĞŶƐ ƌĞĐŽŵĂŶĂƌŝĂĐŽŵƉƌĂƌ͍ >͛ŝŶǀĞƌƐŽƌŝĞůƉĞƟƚĞƐƚĂůǀŝĂĚŽƌƉŽƚĐŽŵƉƌĂƌ ďăƐŝĐĂŵĞŶƚƌĞŶĚĂǀĂƌŝĂďůĞ͕ĠƐĂĚŝƌ͕ďŽƌƐĂĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚƐƉĂŢƐŽƐ͘YƵĂŶůĞƐĞĐŽŶŽŵŝĞƐŐŝƌĞŶŝ ĞůƐ/WƉƵŐĞŶ͕ŶŽƚŽƚĞƐůĞƐďŽƌƐĞƐƉƵŐĞŶŝŐƵĂů͘ WĞƌĞdžĞŵƉůĞ͕ƉƵŐĞŶŵĠƐůĞƐďŽƌƐĞƐĚĞƉĂŢƐŽƐ ĞŵĞƌŐĞŶƚƐ͘hŶƐĞŐŽŶůůŽĐŽŶƉŽĚƌşĞŵŝŶǀĞƌƟƌ ƐĞƌŝĂĞŶĞůƐĞĐƚŽƌĚ͛/н͘WĞƌĞdžĞŵƉůĞ͕/нĞŶ empreses de tecnologia. Una altra classe de ďŽƌƐĂƋƵĞĠƐŵŽůƚƌĞŶĚŝďůĞĠƐůĂĚĞƐŵĂůůĐĂƉƐ͕ ĠƐĂĚŝƌ͕ĚŝŶƐůĞƐĞŵƉƌĞƐĞƐƋƵĞĐŽƟƚnjĞŶĞŶďŽƌƐĂ ĂƋƵĞůůĞƐƋƵĞƐſŶŵĠƐƉĞƟƚĞƐ͘ƋƵĞƐƚĞƐƐſŶŵĠƐ ƌĞŶĚŝďůĞƐƋƵĞůĞƐŐƌĂŶƐ͕ƐĞŶnjŝůůĂŵĞŶƚ͕ƉĞƌƋƵğ ĂƋƵĞƐƚĞƐƚĞŶĞŶƵŶŵĂũŽƌĐƌĞŝdžĞŵĞŶƚŝŚŽŚĂŶ ĨĞƚŵŝůůŽƌƋƵĞůĞƐŐƌĂŶƐĞŶŵŽŵĞŶƚƐĞŶƋƵğ ů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂĐƌĞŝdžŵŽůƚ͘

La Cambra de Comerç de Sant Feliu

ofereix als emprenedors

despatxos en lloguer per començar l’activitat de la seva empresa

Disposen d’ordinador, accés a internet, calefacció/aire condicionat, servei de fotocòpies i neteja.

>͛ĂŶăůŝƐŝƋƵĞĞŶƐĨĂĚĞů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂŵƵŶĚŝĂůŶŽ ƐĞƌǀĞŝdžƉĞƌĂƐƉĂŶLJĂ͘YƵŝŶŚĂĞƐƚĂƚĞůƐĞƵ ƉƌŽďůĞŵĂ͍ ƐƉĂŶLJĂŚŝŚĂŚĂŐƵƚƵŶƉƌŽďůĞŵĂƋƵĞ ƉƌăĐƟĐĂŵĞŶƚĐĂƉĂůƚƌĞƉĂşƐĚĞůŵſŶŚĂƟŶŐƵƚŝĠƐ ƵŶƉƌŽďůĞŵĂŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ͘>ĂƋƺĞƐƟſŝŵŵŽďŝůŝăƌŝĂ

Consulteu preus i condicions al telèfon 972.32.08.84


14

/ŶĨŽƌŵăƟĐĂ Selecció de pàgines web d’interès On està el cul del món? Bé, doncs la resposta depèn de la teva situació al globus terraqui! I si la vols descobrir, ara han fet una web que et diu on està l’altra punta del món, és a dir, on aniries a parar si comencessis a cavar a la platja. Direcció: http://map.talleye.com/ Audiollibres: Que no tens temps de llegir? Ara t’ho posen més fàcil, et pots descarregar en format mp3 llibres i escoltar-los mentres vas caminant, en cotxe... Ja no hi ha excusa! http://www.leerescuchando.net/

Dissenya diagrames ràpidament: Que has de fer un diagrama, i en paper hi estàs un segons, però ai! si és que el necessito a l’ordinador i com l’escanegi quedarà fatal! Però ja tenim la solució, una web amb milers de icones per col·locar i aconseguir ràpidament una presentació professional, i gratis. Direcció: http://cacoo.com/ Mobles reutilitzats: Una web on t’ensenyen com han fet objectes a partir d’altres de reciclats, per exemple, un boller a partir d’unes perxes; és com una recepta de cuina, ingredients, eines, preparació i consells útils per tal que el teu maridatge quedi de perles. A més pots baixar-te el pdf per tenir a mà les instruccions. Direcció: http://www.elrecetario.net

Facebook cowboy Facebook torna a fer de les seves i ens demostra una vegada més que l’important és fer negoci. Ni idea globalitzadora de la democràcia ni de supracomunitat per sobre de les races. Facebook és una gran empresa dirigida per un tipus que com a bon estudiant de Harvard vol rendibilitzar al màxim el seu producte. Diem això arran de les últimes notícies aparegudes sobre la major xarxa social del món. Facebook ha activat una eina de reconeixement facial perquè els noms de les persones surtin etiquetats de forma automàtica sense que l’usuari ni els seus amics puguin intervenir per decidir qui surt en cada imatge. Potser el més preocupant és la fórmula en què l’empresa de Zuckerberg gestiona les seves innovacions. L’internauta veu com aquesta eina apareix instal·lada al seu portal web i és ell qui ha de desactivar-la. És a dir Facebook com qualsevol cowboy, primer dispara i després pregunta. La privacitat és un tema molt delicat i els mitjans d’Internet i, fins i tot, els més grans experts del sector encara no saben com tractar-lo. És per aquest motiu que és problemàtic que la major empresa del món es salti a la torera les normes bàsiques de privacitat perquè dóna un exemple pèssim de bon fer. Es bloqueja per els que ho vulgueu fer a configuració de la privacitat, personalitzar la configuració, suggerir etiquetes de les fotos, editar configuració, desactivar funció. Redacció / ACPG

www.elpergami.com 15 juliol - 15 agost 2011 Photoshop Nivell Bàsic

Photoshop: ordinador lent? Solucions Photoshop Aquesta forma d’usar Photoshop és bastant senzilla, un lloc on poder editar les teves imatges i fotografies sense necessitat de descarregar cap tipus de programa ni de bon tros el mateix photoshop, funciona en línia i manté les mateixes eines que podem trobar en el programa original però amb l’avantatge de treballar amb les nostres fotografies en línia la qual cosa ajuda a no sobrecarregar el nostre disc dur. Si ets dels que fa servir el programa per fer simples retocs de fotografia i no et vas pels detalls i dissenys professionals, llavors aquesta opció és molt bona. Fins i tot les lletres que tens instal·lades al teu ordinador les pots fer servir des del lloc. Un cop ja tinguis la teva imatge llesta pots dirigir-te a File i després Save per guardar immediatament la imatge al teu ordinador. Ja està... una fotografia retocada usant Photoshop online. El pots posar en castellà a l’adreça web: http://photoshopen.blogspot.com/ Ja no tens excusa! Altres programes de retoc en línia també gratuïts Slimpic - T’has aprimat, oi?

aquest lloc web és que està treballat completament en espanyol pel que no tindrem problemes en llegir i seguir les instruccions que en aquest mateix lloc se’ns indica com sol passar en serveis disponibles exclusivament en anglès. Com fer-ho? Per començar a fer ús d’aquesta utilitat hem d’accedir a l’inici del lloc oficial de Slimpic a slimpic.com i posteriorment fer clic a “Anem a provar”. Pugem la nostra foto ja sigui des del nostre ordinador o del nostre àlbum de fotos de Facebook... Esperem que el lloc carregui la nostra imatge i fem la configuració com més ens agradi. Recorda no excedir-te massa amb l’ajust perquè es vegi una fotografia real i no retocada. Pictreat - Elimina imperfeccions

Slimpic.com és una aplicació en línia editora de fotografies que té una gran característica, ens presenta una eina que no havia trobat en alguna altra web editor d’imatges online, Slimpic ens sorprèn amb la possibilitat d’estar més prims en una fotografia simplement seguint alguns passos. Un gran avantatge que ens dóna

Pictreat és una excel·lent aplicació en línia on podrem retocar les nostres fotos per eliminar imperfeccions a la pell, rostre, pigues indesitjables i impuresas en qualsevol imatge o fotografia. A més de corregir les imperfeccions que hi ha a la pell també dóna una millor tonalitat en els colors si és que la nostra imatge és de poca qualitat

i els colors gairebé no s’aprecien. A continuació t’assenyalo els passos que has de fer per retocar la teva fotografia. No serà per res difícil encara que el lloc no està en anglès. Com puc aconseguir una pell perfecta? Anem a accedir a la següent adreça: pictreat.com. Ok, un cop dins farem clic a CLICK HERE!. Ara fem clic en el botó per obrir el nostre arxiu d’imatges, busquem la nostra foto, la seleccionem i li donem a Upload. No cal que tu facis res més, el lloc s’encarregarà de corregir les imperfeccions que hi hagi, a més d’arreglar el to dels colors. Així de senzills són els passos. Convert to Cartoon - Foto a caricatura Eina en línia per convertir la meva foto en caricatura en dos simples passos, carregar la fotografia en converttocartoon.com, donar-li al botó Cartoonize now i ja està, és tot, pots gaudir de la teva foto caricaturitzada en línia. És una eina bastant senzilla i no fa més que convertir una fotografia a un efecte de caricatures o cartoon, de manera que si t’agrada aquest efecte en les fotos pots editar les teves fotos en línia amb aquest editor bàsic per a les teves fotografies i ensenyar als teus amics.

(/60,//25635(86'(/$*$/$;,$

ࢃ VENDA D’EQUIPS PC I PORTÀTILS ࢄ SERVEI TÈCNIC PROPI ࢅ REPARACIONS URGENTS ࢆ INSTAL·LACIÓ DE XARXES ࢇ DISSENY WEB I GRÀFIC ࢈ SERVEIS A EMPRESES ࢉ TINTES COMPATIBLES A PREUS IMBATIBLES! ࢊ COMPONENTS, PERIFÈRICS, SOFTWARE, TELEVISORS, JOCS ࢋREPARACIÓ DE CONSOLES: WII, PS3, XBOX

TORRES JONAMA, 91 PALAFRUGELL 972 30 44 60

PALAFRUGELL@INFO-COSTE.COM OSP

c/H

H

L ITA

TAL

SPI

AVD A.C ATA LU

NYA

la Salle C/ MUNTANER

P

.com

P

C/ MUNTANER

NYA

ZE

R

Z

ED E

EL MA

SE

TE

ON

O c/H

H Avd a

.CA TAL U

E BR EM

ET

DE S

E

MB R

Ruiz Giméne VIAL D

C/ AMPLE

ON

MUNTANER, 19 PALAMÓS 972 31 85 60

PALAMOS@INFO-COSTE.COM

Aquesta promoció no inclou reinstal·lació de S. O. ni components addicionals


Cenas perfectas al lado de la piscina

Restaurant/bar Piscina

Don Diego

Especialidades restaurante: Mejillones rellenos, pescados, Couscous martes noche, fines de semana Paellas y Fideua. BAR: Cocteles Variados

Disfrute el dia con la gran piscina, abierto todos los dias, ambiente familiar y acogedor Menu diario a 12€ Fin de semana a 15€ IVA incluido, no bebidas Parking Privado c/ Tramuntana, 48 (enfrente Caprabo) Tel. 972 81 50 84 PLATJA D'ARO

Especialitat:

Cuina internacional

Cocina mediterránea e internacional C/ Pablo Picasso, 1-19 - S'Agaró Tel. 972 326 932

www.barcarola.com Vine a conèixer el primer

Obert tot l'any Ambient familiar i cosmopolita Tel. 972 45 10 62

www.restaurantcapitan.es EMPURIABRAVA

Restaurante Mar Blau

Tex Mex de Sant Feliu

Especialitades:

Platets variats a preus molt econòmics: Nachos, tacos, fajitas...

Arroces, pescados frescos, pizza casera y carnes a la brasa

Àmplia terrassa · =RQD:LÀ davant del Monestir

Estupendas vistas a PIE DE PLAYA One of the best paellas of the Costa Brava

Menú especial per grups amb reserva

Tel. 972 63 60 79 reservas Platja el Racó

Plaça Monestir, 48 Sant Feliu de Guíxols Telf: 972986157 Mòb: 633480554

PLATJA DE PALS V

/RXQJH5HVWDXUDQW

La Tisana >ĂTisanaĐŽŶϮϱĂŹŽƐĚĞĞdžƉĞƌŝĞŶĐŝĂĞŶWůĂƚũĂĚ͛ƌŽ͘ >ĂƐŵĞũŽƌĞƐƉĂĞůůĂƐLJůŽƐĨĂŵŽƐŽƐLJƷŶŝĐŽƐĐĂůĂŵĂƌĞƐĂ ůĂƌŽŵĂŶĂƋƵĞũĂŵĄƐŚĂŶĚĞŐƵƐƚĂĚŽ͘ WĞƐĐĂĚŽĨƌĞƐĐŽLJƐĂďƌŽƐŽƐďŝƐƚĞĐƐ͘ hŶƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚĞơƉŝĐŽĞƐƉĂŹŽůĐŽŶĞůƚĞŵƉĞƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞĐŽĐŝŶĞƌŽ:ŽƐĠĐŽŶƐƵĚĞůŝĐŝŽƐŽƉĂƚĂŶĞŐƌĂĚĞ ^ĂůĂŵĂŶĐĂ͘

)ULHQGV

“Tisana”̭ϮϱͲ̨̨̛̣̖̯̦̥̪̼̯̥̏ʿ̣̜̖̌̌̔ʤ̨̬͘ ʯ̡̛̛̛̦̥̖̦̯̪̣̱̦̣̦̼̖̙̬̖̦̼̖̌̌́̌̾̽́̌̽̌ ̡̣̥̬̼̌̽̌Ͳ̸̸̨̣̱̹̖̖͕̯ʦ̡̨̼̐̔̌Ͳ̨̨̨̛̛̣̪̬̣̍̍̏̌͘ ˁ̡̡̛̛̖̙̬̼̱̭̦̼̖̭̯̖̜̏̌́̍̌̏͘ ˃̸̡̨̛̛̛̛̪̦̼̜̭̪̦̭̜̬̖̭̯̬̦̭̯̖̥̪̖̬̥̖̦̯̦̼̥̌̌̌ ̴̹̖Ͳ̨̨̪̬̥̏̌ˈ̨̨̡̛̭̖̖̱̭̦̖̜̹̖̜̐̏͞ˋ̨̖̬̦̜ ʻ̨̡̨̙̜͟;WĂƚĂEĞŐƌĂͿ̛̚ˁ̡̛̣̥̦̌̌̌͘

“Soms kom je ze tegen, van die mensen waar het enthousiasme vanaf straalt, met vuur in hun ogen” Nu al weer tien jaar een begrip in Platja D’Aro. Aan de boulevard LOUNGE RESTAURANT FRIENDS. Uitzicht op zee, kinderen spelend in het zand, ouders genietend met een glaasje en een hapje op het terras. Jonge stelletjes lekker tegen elkaar aan op de lounge bank.

>ĂTisanaĂůϮϱũĂĂƌĞĞŶďĞŐƌŝƉŝŶWůĂƚũĂĚ͛ĂƌŽ͘ ĞŽǀĞƌŚĞĞƌůŝũŬĞWĂĞůůĂ͕ƐĚĞďĞƌŽĞŵĚĞĞŶďĞƌƵĐŚƚĞ ĐĂůĂŵĂƌĞƐnjŽĂůƐƵnjĞŶĞƌŐĞŶƐĞĞƚĞŶ ĚĞŐĞŵŽĞĚĞůŝũŬĞƐĨĞĞƌ͘ sĞƌƐĞǀŝƐĞŶnjĞĞǀƌƵĐŚƚĞŶƚŽƚŵŽŽŝĞƐƚĞĂŬƐ͘ ĞŶƚLJƉŝƐĐŚ^ƉĂĂŶƐƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚŵĞƚĚĞƚĞŵƉĞƌĂŵĞŶƚǀŽůůĞ ŬŽŬ:ŽƐĞŵĞƚnjŝũŶƉĂƚĂŶĞŐƌĂƵŝƚ^ĂůĂŵĂŶĐĂ͘

Heerlijke lounge muziek en twee avonden in de week life muziek en een keuken met wereldse gerechten. Je kunt hier de hele dag terecht.

>ĂTisanaǁŝƚŚŽǀĞƌϮϱLJĞĂƌƐŝŶWůĂƚũĂĚ͛ƌŽ͘ dŚĞŐƌĞĂƚĞƐƚƉĂĞůůĂƐĂŶĚƚŚĞĨĂŵŽƵƐĂŶĚŶŽƚŽƌŝŽƵƐ ĨƌŝĞĚĐĂůĂŵŝƌŝŶŐƚŚĂƚLJŽƵŚĂǀĞŶĞǀĞƌƚƌŝĞĚ͘ &ƌĞƐŚĮƐŚĂŶĚŇĂǀŽƵƌƐƐƚĞĂŬƐ͘ ƚLJƉŝĐĂůƐƉĂŶŝƐŚƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚǁŝƚŚƚŚĞƚĞŵƉĞƌĂŵĞŶƚ ĐŽŽŬ:ŽƐĠǁŝƚŚŚŝƐĚĞůŝĐŝŽƵƐƉĂƚĂŶĞŐƌĂĨƌŽŵ ^ĂůĂŵĂŶĐĂ͘

Ps. Maritime, 62 Platja d'Aro Tel. +34 972 818267 www.friendsplatjadaro.com

WƐ͘DĂƌŝƟŵŽϳϮWůĂƚũĂĚ͚ƌŽнϯϰϵϳϮϴϭϲϵϯϭ Xurreria Jofre d'Olot Especialitat: Xurros, porres, bunyols, xuixus, creps i gofres Obert tots els caps de setmana

Estiu obert cada dia

www.xurreriajofre.com Tel. 972 324059 Carrer Major, 23

SANT FELIU DE GUÍXOLS


12

Salut natural + Coaching

www.elpergami.com 15 juliol - 15 agost 2011

ůƐĐĂĐĂƵĞƚƐ͕ĂůŝĂƚƐĐŽŶƚƌĂĞůĐŽůĞƐƚĞƌŽů ůƐĐĂĐĂƵĞƚƐƚĞŶĞŶŵŽůƚƐĞĨĞĐƚĞƐďĞŶĞĮĐŝŽƐŽƐƉĞƌů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ͕ůĂŵĂũŽƌŝĂĐŽŶƟŶŐƵƚƐĂůĂƉĞůĂĚĞĐŽůŽƌŐƌĂŶĂƚſƐ

E

ls cacauets (Arachis hypogaea) són plantes de la família de les papilionàcies a les quals pertanyen altres plantes alimentàries com les llenties, la soja o els cigrons. Encara que, botànicament parlant, el cacauet és una lleguminosa, des d’un punt de vista alimentari, es considera que els cacauets pertanyen al grup de la fruita seca, igual que, per exemple, les ametlles, avellanes o nous. La raó d’això és perquè els seus fruits no tenen polpa i contenen les llavors o cacauets dins d’una beina que, quan madura, es torna seca i dura. Creix en llocs càlids i amb abundant humitat, necessitant sòls permeables, tous i de consistència sorrenca. Els cacauets procedeixen de la zona tropical d’Amèrica del sud. El seu cultiu s’inicia uns 8000 o 7000 anys AC en els Andes del Perú, on van ser àmpliament utilitzats pels Inques, tal com ens informen els textos dels colonitzadors espanyols. Restes arqueològiques trobades a Pachacamac (Perú) confirmen el seu ús en aquesta zona. D’Espanya es va estendre per Europa i Àfrica, on s’ha convertit en un aliment bàsic en aquest continent. Els portuguesos varen estendre els cacauets a orient i avui en dia la Xina n’és el primer productor.

U

sos dels cacauets

Planta alimentària: Els cacauets s’utilitzen principalment pels seus fruits que resulten nutritivament molt complets. L’oli de cacauet és un oli molt utilitzat a l’orient.

També és molt comú a partir de cacauets elaborar crema o mantega de cacauet, és una crema amb un valor proteic molt elevat. Planta medicinal: El cacauet, a més de nutritiu, té propietats medicinals molt reconegudes. El seu fruit es considera un antioxidant molt potent. L’oli de cacauet s’utilitza com a base en molts preparats medicinals. Combustible: Les peles de cacauet s’utilitzen com a combustible en alguns països. Sabó: Les restes de l’oli de cacauet s’usen en la fabricació del sabó.

P

ropietats dels cacauets El rei de les proteïnes

Els cacauets són molt rics en proteïnes. Contenen proteïnes de molt alta qualitat amb tots els aminoàcids. En aquest sentit superen la soja, que és molt famosa com a aliment ric en proteïnes. El seu contingut gairebé iguala el de la carn de vedella en molts aminoàcids i en altres els supera àmpliament, com en el cas de l’arginina (3, 085 g per cada 100 gr en els cacauets davant 1,996 g de la carn de vedella). Dues cullerades soperes de mantega de cacauet són més riques en proteïnes que un ou.

Controlen el colesterol Els cacauets són aliments molt rics en greixos. Contenen gairebé un 50% de greixos de les quals gairebé un 70% són insaturats. Entre ells els principals són l’oleic i el linoleic (Omega 6). Tots dos resulten extremadament importants en el control del colesterol. A més els cacauets, igual que el raïm negre, són rics en resveratrol, un component amb propietats antioxidants molt destacades. Les propietats del resveratrol en el control del colesterol i la prevenció de les malalties circulatòries ha estat àmpliament destacades en nombrosos estudis.

Sang més fluïda Menjar cacauets pot ajudar a mantenir la sang més fluida, prevenint la formació de trombes que són responsables de l’aparició d’ictus, infarts i

altres problemes circulatoris. A més incloure el cacauet en la dieta ajudarà a controlar els processos inflamatoris en malalties com la artritis reumatoide o el síndrome premenstrual.

Aporten molta energia La riquesa en greixos d’aquest llegum, la converteix en una bona ajuda en situacions que requereixen disposar d’una gran reserva d’energia: treballs durs, esports, jocs, etc. Resulten molt convenients per menjar fora de casa perquè són fàcilment transportables. Així, per exemple, resulta molt recomanable incloure’ls com refrigeri per mig matí o per a l’hora del pati en els nens. No obstant això, cal tenir en compte que hem de ser prudents a utilitzar quantitats moderades d’aquest aliment, especialment en casos de sobrepès o obesitat.

Controla la retenció de líquids Els cacauets són aliments molt rics en minerals. Destaca, sobretot, en potassi, que és un mineral molt interessant per al control dels líquids en el organisme. Els cacauets crus són un dels aliments més rics en potassi. I a més el potassi dels cacauets contraresta seu elevat contingut en sodi.

Errors Albert Einstein deia: No podràs solucionar cap problema amb el mateix nivell de pensament que ha creat el problema. Es una frase profunda. No has tingut mai la sensació de que una i una altre vegada et topes amb les mateixes circumstàncies a la vida? Un tipus de parella que semblen tallats per un mateix patró, els mateixos problemes a les diferents feines que has tingut, etc. Es com si el món es poses en contra vostre. El Coaching es una tècnica d’èxit provada. Un acompanyament amb la persona per a que aquesta aconsegueixi els seus objectius, siguin quins siguin. Molta gent aixeca una cella quan senten que aconseguiran qualsevol objectiu que es proposin. I es que molta gent comet varis errors en aquest sentit, que els limiten i no els deixa veure mes enllà. Error numero 1: Confondre desig amb objectiu. Un desig esta molt be, però només es això un desig. En canvi si agafes aquest desig i li poses una data ja tens ara si, un objectiu. La perspectiva canvia dràsticament. El nivell de compromís s’eleva i es treballa més eficientment. Error numero 2: Centrar-se més en allò que li desagrada de la vida que no pas en allò que els fa feliços. Es un error molt corrent, i moltes persones estan duent una vida que no els hi agrada només per aquest error, és literal. Error numero 3: Confondre la comoditat amb el nivell de vida. La comoditat es un arma de doble tall, còmodes potser si que volem estar, però per descansar, i res mes. Les persones gaudim de la nostre pròpia “zona còmoda” on tot esta controlat, on no hi ha lloc per grans imprevistos i ens

Ossos forts El contingut en fòsfor dels cacauets és elevadíssim. Encara que no arriben al nivell del germen de blat, o la civada seu contingut és similar al que té el blat o les nous. Per això els cacauets poden contribuir al bon estat dels ossos i al creixement en els nens.

No són adequats estómacs dèbils

per

els

Per la seva riquesa en greixos, els cacauets no són recomanables per aquelles persones que presenten problemes de falta de bilis, malalts de fetge o persones amb pàncrees delicats.

Com menjar els cacauets La majoria dels principis medicinals dels cacauets estan a la pell de color vermell que té el fruit, d’aquí la importància de menjar aquest producte en cru i amb la pell. Als cacauets cuits i salats habitualment se’ls hi treu la pela, perdent les vitamines més importants.

Obert divendres, dissabtes, diumenges i festius als matins Avda. Prat de la Riba, 98 - 17100 LA BISBAL D’EMPORDÀ Tel. 972 64 44 08 - 626 755 110

sentim segurs. Però acostumar-se es una manera disfressada de morir. Com en la natura, tot allò que no esta creixent, es mor. Les persones no som alienes a aquesta llei. Error numero 4: Posposar. Ja ho faré demà, ja tindre temps, ara no és el moment, amb aquesta crisis que vols que faci, etcètera. Posposar es endarrerir l’acció per el futur i aquest mai arriba. Realment son excuses. El millor moment per començar a fer qualsevol cosa sempre és ara. Error numero 5: Fugir dels errors. Cada error una vergonya, cada fracàs un dit senyalant-te. I tots fugim dels fracassos. Si be és cert que el fracàs no es posa be, no es menys cert que d’aquest fracàs es d’on trauràs màxim aprenentatge per el futur. No funciona cometre el mateixos errors una vegada i un altre. Però funciona i molt bé, errar tantes vegades com puguis i sempre diferents errors. Els guanys personals son immensos. Aquest son uns quants errors típics que cometem, però si t’hi has reconegut en alguns d’ells, torna a

llegir l’error numero 5. Els humans som tossuts, i per desgracia, molt sovint, en direcció equivocada. Som capaços de redoblar esforços quan creiem que ens hem equivocat en algun fet, tornar-hi, insistir-hi, però fent el mateix. Obtens el mateix resultat que la primera vegada, però augmentat en consonància el teu esforç. És un esgotament d’energia perduda. Jo prefereixo calmar-me, asserenar-me, seure, inclús senzillament no fer res, abans que insistir en una formula per aconseguir uns resultats que s’ha demostrat que no funcionen. Exemples n’hi han moltíssims: El pare que sempre nega el fill i aquest segueix fent el contrari del que li demana, la parella que tens la impressió que no t’escolta per molts intents de parlar que fas, el cap que per molt que treballis et tracta com si no existissis etcètera. I sempre és el mateix, redoblem esforços i com un brau en una plaça envestim cecs de la nostra pròpia limitació.

Un altre aspecte necessari si volem avançar en direcció als objectius marcats, és la responsabilitat. Respons-Habilitat. La responsabilitat no és res mes que l’habilitat de té una persona alhora de respondre davant una situació qualsevol. Quina habilitat tens tu? Respons sempre igual? Si en alguna d’aquestes preguntes t’has enxampat responen coses semblants a: No, es clar que no responc sempre igual perquè les situacions i les persones son diferents. Aquesta que sembla una resposta molt sensata amaga una dels motius per els quals les persones justament no ens convertim en veritables responsables de nosaltres mateixos i de la nostra vida. Hem de ser capaços de decidir per nosaltres mateixos cap on volem dirigir la nostra vida, la responsabilitat pròpia es com les mans que agafen el volant d’un cotxe, tu, i nomes tu estàs agafant el volant del cotxe, i decideixes el destí. Això es ser responsable. No hi han excuses, no hi han culpables, no hi han pors. Has escoltat cap conductor queixant-se i somicant perquè tot i que volia anar a Sant Feliu de Guíxols a acabat a La Bisbal o a Cadaqués o qualsevol altre lloc? Però si tu tens el volant agafat!. A la vida et dirigeixes allà on vols anar, en siguis conscient o no. Però això de ser realment conscient... En parlaré un altre dia. Donald Torres Coach Personal i Corporatiu Més articles: creacionyconciencia.blogspot.com facebook.com/creacionyconciencia Mail de contacte: donald@hotmail.com


www.elpergami.com

Actualitat

11 15 juliol - 15 agost 2011

Educació

Ensenyament elimina la sisena hora del 75% de les escoles EŽŵĠƐĞƐŵĂŶƟŶĚƌĂĂϯϭĞƐĐŽůĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĞƐƐŝƚƵĂĚĞƐĞŶĐŽŶƚĞdžƚŽƐƐŽĐŝĂůŵĞŶƚĚĞƐĨĂǀŽƌŝƚƐ

L

a Conselleria d'Ensenyament ha concretat que eliminarà la sisena hora en aproximadament el 75% de les escoles, i que únicament la mantindrà a 420 escoles on "cal", segons va assegurar ahir el portaveu del PP, Enric Millo, qui va presumir d'haver arrencat aquest compromís al Govern a partir de l'acord per facilitar l'aprovació dels comptes del 2011. Segons va informar el portaveu popular, a les comarques de Girona es mantindrà la sisena hora a 24 escoles de primària i a 7 Zones d'Escolarització Rural (ZER). En una roda de premsa celebrada, el portaveu popular va explicar que l'acord signat amb el Govern de CiU, a més de mantenir la sisena hora

a 420 escoles, garantirà també per al pròxim curs que la resta de centres escolars puguin demanar la docència "per a grups reduïts o alumnes particularitzats" si així ho consideren oportú.

El document que posa negre sobre blanc l'acord entre el Govern i els populars detalla la distribució territorial de les escoles situades en contextos socialment desafavorits: 36 escoles a Barcelona ciutat; 38 més en la seva comarca i una Zona Escolar Rural (ZER); 11 escoles i un institutescola al Baix Llobregat; 10 al Maresme-Vallès Oriental; 19 a la Catalunya Central en manté; 24 a Girona 24 i a 7 ZER; 18 escoles a Lleida i a 12 ZER; 18 a Tarragona i 12 ZER, i 2 escoles i 12 ZER a les Terres de l'Ebre. El pacte també fixa la "prioritat absoluta en la lluita contra el fracàs escolar" que es concreta en abordar la millora de resultats acadèmics a través de l'esforç

individual, destinant com a mínim 9 milions d'euros per a un pla de xoc i digitalització de les aules, i implantant la detenció precoç dels trastorns de l'aprenentatge, entre d'altres mesures. Finalment, Enric Millo va explicar que l'acord també conté el compromís d'elaborar "una avaluació de l'impacte acadèmic de la sisena hora en aquells centres on s'ha mantingut" en acabar el curs 2011-2012.

WŽůşƟĐĂ

ůƐƉŽůşƟĐƐĞůĞĐƚĞƐĚĞůĂŝƐďĂůĚΖŵƉŽƌĚăĐŽďƌĞŶŵĞŶLJƐ

L

’Ajuntament de la Bisbal va aprovar per unanimitat les retribucions de l'equip de govern i l'oposició, després que al matí abans del ple el govern i els grups de l'oposició mantinguessin una trobada per consensuar algun punt. Com a nota destacada, hi ha el fet que desapareixen les dedicacions al govern (l'alcalde renuncia a la seva) quan el 2007 n'hi havia dues d'exclusives i una de parcial. Tot i la renúncia del batlle, es manté a la partida de retribucions un sou de 45.000 euros bruts a l'any per si mai hi ha una dedicació exclusiva i per tenir una xifra orientativa de cares al futur.

Segons l'alcalde, la despesa de l'equip de govern és un 70% inferior a la de l'any 2007: aleshores, amb set regidors, fou de 163.000 euros a l'any, mentre que amb els números aprovats ahir, es queda en 49.000, per sis regidors. Quant a la despesa de tots els membres del ple (govern i oposició), la despesa en retribucions passa de 179.000 euros fa quatre anys a 89.000 l'actual, malgrat que el ple ha passat de 13 a 17 regidors. Les retribucions a grups polítics baixen un 20% tot i que hi ha un grup més i quatre regidors més, de manera que la despesa final és la mateixa que el 2007. Si aquell any, el grup cobrava 212 euros i el

regidor 65, ara són 170 i 52 respectivament. Les retribucions dels regidors per assistència als Ple seran de 200 euros; per assistència a la Junta de Govern, 200 euros; per assistència a la comissió informativa, 40 euros; i per assistència a la junta de portaveus, 40 euros. El Ple també va acordar una assignació fixa als grups municipals de 170 euros al mes i de 52 euros al mes per cada regidor electe, dedicades a atendre despeses del grup polític però no per a personal. En el mateix ple també es va aprovar que les sessions plenàries es facin el darrer dimarts de cada mes a les vuit del vespre, com fins ara.


10

EŽơĐŝĞƐн^ŽƌƚĞŝŐ

www.elpergami.com ϭϱũƵůŝŽůͲϭϱĂŐŽƐƚϮϬϭϭ

Urbanisme

ĂƐƚĞůůſĚĞŵĂŶĂĂhƌďĂŶŝƐŵĞƋƵĞůŝƌĞƚŽƌŶŝĞůWKhDƉĞƌĨĞƌͲŚŝĐĂŶǀŝƐ

E

l nou govern de Castelló d’Empúries ha demanat a Urbanisme que torni el Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) per revisar-lo. El document està pendent de l’aprovació definitiva després de gairebé deu anys de tramitacions. Justament, el nou alcalde, Xavier Sanllehí (CiU), considera que en aquest moment la situació econòmica és diferent de quan es va tramitar i que cal replantejar algunes qüestions. S’estudiarà quins canvis cal aplicar, tot i que es descarta tornar a la proposta plantejada per CiU i PSC el 2007. Una de les modificacions podria ser reduir el creixement en algun punt com el polígon les Calendrieres. Això no hauria de suposar, en principi, una modificació substancial del planejament i, per tant, un nou alentiment en l’aprovació d’un document que es tramita des de fa gairebé una dècada.

Sanllehí no avança el conjunt de qüestions que canviaran perquè prefereixen estudiar-lo, però sí es refereixen als canvis dels darrers anys, per exemple econòmics, com un dels motius que obliguen a replantejar algunes previsions. Un del sectors que podria resultar afectat seria el de les Calendrieres, la polèmica àrea que es vinculava a empresaris amb qui tindria relació el regidor Julià Genovés (PP). Hi ha altres temes amb els que no estaven d’acord com el fet d’incloure els atermenaments en el POUM. El planejament de Castelló és el protagonista des de fa anys d’una clara divisió a l’ajuntament. El 2007, a punt de l’aprovació prèvia a enviar-lo a Urbanisme es va decidir deixar sobre la taula perquè hi havia eleccions, justament el document va desencadenar l’aparició d’una trànsfuga, es va refer i just abans d’aquestes eleccions estava apunt d’aprovar-se.

ůϮϬϭϭŚĂĂƵŐŵĞŶƚĂƚůĂĚĞŵĂŶĚĂĚ͛ŚŝƉŽƚĞƋƵĞƐŝŶǀĞƌƐĞƐ

L

a necessitat d’obtenir més ingressos per completar les pensions ha fet incrementar l’interès per les hipoteques inverses que permeten convertir l’estalvi en forma de patrimoni immobiliari en un complement econòmic mensual de les pensions, mentre el propietari continua vivint a l’habitatge o l’ha llogat a altres persones. A tota Espanya, una de cada quatre sol·licituds d’aquest producte es concentren a Barcelona. La hipoteca inversa és un préstec amb garantia

hipotecària, adreçat a persones més grans de 65 anys o dependents que permet obtenir una renda mensual garantida de per vida o per un període de temps, mantenint la propietat i l’ús de l’habitatge. A més la fiscalitat és molt favorable, ja que la renda rebuda no tributa. Els hereus poden liquidar el deute dels diners prestats venent l’habitatge. Les baixes pensions, l’alça dels preus, l’allargament de l’esperança de vida, les retallades en les ajudes als dependents o la necessitat de pagar els elevats

$48(670(66257(*(0c7+,60217+'5$: ̰˷Ύ ƥƝƦȖΎƫƧƪƨƪƝƫƙ˴ΎȲȳȷɆȯ̃ɂΎȾȽɀɂȯɀΎȯΎɂɀȯɄɡɁΎȲȳȺΎȻȳȼʰΎ̐ΎƫƭƪƨƪơƫƝΎƥƝƦȖ˴ΎɅȯȺȹȷȼȵΎɂȶɀȽɃȵȶΎ ɂȶȳΎȻȳȼɃΎɄȯȺ˷Ύ̰̯̯͗̐ΎΎ̮ΎƞƪơƝƦƜƫ ̱˷Ύ ƫƧƨƙƪΎơƚNJƪơƛΎ̐ΎơƚƝƪơƙƦΎƜơƦƦƝƪΎɄȯȺ˷Ύ̶̯͗Ύ̮ΎƤƙΎƬơƫƙƦƙ ̲˷Ύ ƥƙƪơƫƛƙƜƙΎƨƝƪΎ̱ΎƨưΎ̐ΎƫƝƙƞƧƧƜΎƞƧƪΎ̱ΎƨƝƪƫ˷ΎɄȯȺ˷Ύ̸̸˴̴͗Ύ̮ΎƬƙƚƝƪƦƙΎƜƝƤΎƥƙƪΎ ̳˷Ύ ƦƝƬƝƢƙΎƜƝƦƬƙƤΎ̰̯́͊ΎȲɂȳΎȳȼΎɂɀȯȱɂȯȻȳȼɂɁΎ̐ΎƜƝƦƬƙƤΎƛƤƝƙƦƦơƦƟΎ̰̯́͊ΎƜơƫƛƧƭƦƬΎȷȼΎ ɂɀȳȯɂȻȳȼɂΎ̮ΎƜƝƦƬƙƤΎƜ̃ƙƪƧ ̴˷Ύ ƥƝƦȖΎȾȳɀΎ̱ΎȾɆΎΎΎ̐ΎƥƝƦƭΎ̱ΎƨƝƪƫ˷ΎɄȯȺ˷Ύ̲̯͗Ύ̮ΎƨƧƪƬΎƟƪƝƛ ̵˷Ύ ƚƭƞƝƬΎƨƝƪΎ̱ƨưΎ̐ΎƚƭƞƞƝƬΎ̱ΎƨƝƪƫ˷ΎɄȯȺ˷Ύ̳̯͗ΎΎ̮ΎƠƧƬƝƤΎƙƪƧƥƙƪ ̶˷Ύ ƚƝƪƝƦƙƪΎ̳ΎƨưΎ̐ΎƫƦƙƛƣΎƞƧƪΎ̳ΎƨƝƪƫ˷ΎɄȯȺ˷Ύ̱̯̮͗ΎưƭƪƪƝƪơƙΎƢƧƞƪƝ ̷˷Ύ ƦƝƬƝƢƙΎƜƝƦƬƙƤΎ̐ΎƜƝƦƬƙƤΎƛƤƝƙƦƦơƦƟΎɄȯȺ˷Ύ̴̯͗Ύ̮ΎƜƝƦƬƙƤΎƜƝƤΎƫƧƤ ̸˷Ύ ̱ΎƥƝƦȖƫΎƜƝΎƥơƟƜơƙΎ̐Ύ̱ΎƤƭƦƛƠΎƥƝƦƭΎɄȯȺ˷Ύ̱̯̮͗ΎƚƤƭƝΎƫƣƱ ̰̯˷Ύ ƝƫƨƝƤƥƙΎƜƝΎƬƙƭƤƙΎ̐ΎƛƙƦƜƤƝΎƬƙƚƤƝΎɄȯȺ˷Ύ̳̯̮͗ΎƤƤƭƥơƦƳƪơƝƫ ̰̰˷Ύ ƛƭƪƫƙΎƨƝƪΎ̱ΎȾȳɀɁ˷ΎȯȺΎȹȯɀɂȷȼȵΎ̐ΎƣƙƪƬơƦƟΎƪƙƛƝƫΎȴȽɀΎ̱ΎȾȳɀɁ˷ΎɄȯȺ˷Ύ̵̲͗Ύ̮ΎƣƙƪƬơƦƟΎƨƙƤƙƥǹƫΎ ̰̱˷Ύ ƪƝƛƧƦƝơưƝƥƝƦƬΎƥNJƜơƛΎȱȽȻȾȺȳɂ˴ΎƜƝƫƨƙƪƙƫơƬƙƛơǹΎȷȼɂȳɀȼȯΎȷΎȳɆɂȳɀȼȯ˴ΎƝƤƝƛƬƪƧƛƙƪƜơƧƟƪƙ˹ ƥƙΎƧΎƙƦƙƤǡƬơƛƙΎ̮ΎƙƪƧƮƝƬΎ̚Ʉȳɂȳɀȷȼȯɀȷ̛Ύ̐ΎƞƭƤƤΎƥƝƜơƛƙƤΎƛƠƝƛƣ˹ƭƨ˴ΎȷȼɂȳɀȼȯȺΎ˱ΎȳɆɂȳɀȼȯȺΎ ƜƝƯƧƪƥơƦƟ˴ΎƝƤƝƛƬƪƧƛƙƪƜơƧƟƪƙƥΎȽɀΎƙƦƙƤƱƬơƛƙƤΎɄȯȺɃȳΎ̷̴͗Ύ̮ΎƙƪƧƮƝƬΎ̚Ʉȳɂȳɀȷȼȯɀɇ̛Ύ ̰̲˷Ύ ƪƝƦƬƙƪ˴ΎƬƙƤƤƙƪ˴ΎƛƧƤƧƪΎơΎƫƝƛƙƪΎ̐ΎƠƙơƪΎƯƙƫƠ˴ΎƛƭƬ˴ΎƛƧƤƧƭƪΎ˱ΎƜƪƱΎɄȯȺ˷Ύ̳̯͗Ύ̮ΎƨƝƪ˷ΎƥƧƦƬƫƝΎ ̰̳˷Ύ ƪƝƨƪƧƜƭƛƬƧƪΎƜƮƜΎƫƭƦƫƬƙƫƣΎ̐ΎƜƮƜΎƨƤƙƱƝƪΎƫƭƦƫƬƙƫƣΎɄȯȺ˷Ύ̶̯͗Ύ̮ΎƛƤơƥƙƟƙƫΎƛƧƫƬƙΎƚƪƙƮƙ ̴̰˷Ύ ƨƙƝƤƤƙΎȾȳɀΎȲȽɁΎȾȳɀɁȽȼȳɁΎ̐ΎƨƙƝƤƤƙΎȴȽɀΎɂɅȽΎȾȳɀɁȽȼɁΎɄȯȺ˷Ύ̲̯͗Ύ̮ΎƥƙƪΎƚƤƙƭ ̵̰˷Ύ ̱ΎƬơƩƭƝƬƫΎƪƝƫƬƙƭƪƙƦƬΎ̐Ύ̱ΎƪƝƫƬƙƭƪƙƦƬΎƬơƛƣƝƬƫΎɄȯȺ˷Ύ̲̯͗Ύ̮ΎƨơƫƬƙƛƠơƧ ̶̰˷Ύ ưƙƦƛƤƙΎƜ̃ƠƧƥƝΎBUNKERΎ̐ΎƫƙƦƜƙƤΎƞƧƪΎƥƝƦΎBUNKERΎɄȯȺ˷Ύ̴̯͗Ύ̮ΎƫƙƚƙƬơƛ ̷̰˷Ύ ƥƙƫƫƙƬƟƝΎƙΎƛƙƫƙΎ̐ΎƥƙƫƫƙƟƝΎƠƧƥƝΎƫƝƪƮơƛƝΎ̮ΎƥƙƫƫƙƬƟƝƫΎơΎƬƝƪƳƨơƝƫ ̸̰˷Ύ ̱ΎƥƝƦƭƫΎ̐Ύ̱ΎƥƝƦƭΎɄȯȺ˷Ύ̱̳͗Ύ̮ΎƪƝƫƬƙƭƪƙƦƬΎƨơƫƛơƦƙΎƜƧƦΎƜơƝƟƧ ̱̯˷Ύ̰ΎƙƥƨƧƤƤƙΎƜƝΎƛƙƮƙΎ̐Ύ̰ΎƛƙƮƙΎƚƧƬƬƤƝΎɄȯȺ˷Ύ̶̱͗Ύ̮ΎƪƝƫƬƙƭƪƙƦƬƝΎƛƙƨơƬƙƦ ̱̰˷Ύ ƬƪƙƥΎ̰ΎƜƝΎƣƙƱƙƣΎ̰ΎƨƝƪƫ˷̐ΎƬƪƙƛƬΎ̰ΎƧƞΎƣƙƱƙƣΎ̰ΎƨƝƪƫ˷ΎɄȯȺ˷Ύ̴̱͗Ύ̮ΎƣƙƱƙƣΎƜƝƤΎƬƝƪ ̱̱˷Ύ ƫƧƨƙƪΎƨƝƪΎ̱ΎƨƝƪƫ˷Ύ̐ΎƜơƦƦƝƪΎƞƧƪΎ̱ΎƨƝƪƫ˷ΎɄȯȺ˷Ύ̴̯͗Ύ̮ΎƪƝƫƬƙƭƪƙƦƬΎƤƙΎƪơƝƪƙ ̱̲˷Ύ ƫƧƨƙƪΎƨƝƪΎ̱ΎƥƝƦƭΎƟƙƫƬƪƧƦǸƥơƛΎ̐ΎƜơƦƦƝƪΎ̱ΎƨƝƪƫΎƟƙƫƬƪƧƦƧƥơƛΎƥƝƦƭΎɄȯȺ˷Ύ̵̯͗Ύ̮ΎƙƪƙƜơ ̱̳˷ΎƫƧƨƙƪΎƨƝƪΎ̱ΎƨƝƪƫƧƦƝƫΎ̐ΎƜơƦƦƝƪΎƞƧƪΎ̱ΎƨƝƪƫ˷ΎɄȯȺ˷Ύ̳̯͗Ύ̮ΎƛƙƞƝƬƝƪơƙΎƣƱ̃ƫ

̨̡̛̯̦̍̌ ̬̌

̨̦̦̦̼̖̌̍ ̨̐

ʽ̸̨̛̺̖̖̱̬̖̦̖̍̍̏̌̏̌̚ ̨̨̨̛̬̯̦̯̔́ ʿ̸̡̨̛̛̖̯̬̖̭̖̔̌ ̸̨̛̱̬̖̦̖̍̏̌̏̌̚ ˈ̛̛̬̱̬̐́Ͳ̡̨̡̛̭̥̖̯̌ ̨̨̛̛̛̥̪̣̦̯̣̌̐ ʿ̵̨̛̬̖̬̦̖̦̖̔̌ ˀ̶̛̛̛̖̣̯̌̍̌́

˃̖̣. 972 83 58 60

c/ Barrera, 14 - CALONGE - 972 650.858

preus d’una residència d’avis, han fet que la renda rebuda amb una hipoteca inversa es vegi amb bons ulls per part de la persona gran o per part dels familiars que tenen problemes per a ajudar als seus pares. Però aquest producte també té inconvenients com ara que les quantitats mensuals rebudes són baixes, per exemple una persona de 65 anys amb un immoble valorat en uns 215.000 euros rebrà cada més uns 250 euros. A més, elements socials

i tradicionals frenen la contractació d’aquest producte, perquè “la gent gran vol deixar als hereus la totalitat de l’habitatge”. Un altre dels problemes és la caiguda del preu, que suposa rendes més baixes, cosa que també comporta endeutaments més baixos per als hereus. La hipoteca inversa es va introduir a Espanya el 2004. Un curt període de temps comparat amb els 46 anys de vigència en països com el Regne Unit.

*Els premiats teniu fins al 30 d’agost per anar a buscar el vostre regal * The winners has limited time to take their gifts until 30th August

*8$1<$'2568/7,06257(,*c/$67:,11(56 ƥƝƦȖΎƫƧƪƨƪƝƫƙ˴ΎȲȳȷɆȯ̃ɂΎȾȽɀɂȯɀΎȯΎɂɀȯɄɡɁΎȲȳȺΎȻȳȼʰΎ̐ΎƫƭƪƨƪơƫƝΎƥƝƦȖ˴ΎɅȯȺȹȷȼȵΎɂȶɀȽɃȵȶΎɂȶȳΎȻȳȼɃΎɄȯȺ˷Ύ̰̯̯͗Ύ̮Ύ ƞƪơƝƦƜƫʬCarme Dalmau Martí, Palamós ƫƧƨƙƪΎơƚNJƪơƛΎ̐ΎơƚƝƪơƙƦΎƜơƦƦƝƪΎɄȯȺ˷Ύ̶̯͗Ύ̮ΎƤƙΎƬơƫƙƦƙʬRosa Maria Alvarez Fernandez, Vidreres ƥƙƪơƫƛƙƜƙΎƨƝƪΎ̱ΎƨưΎ̐ΎƫƝƙƞƧƧƜΎƞƧƪΎ̱ΎƨƝƪƫ˷ΎɄȯȺ˷Ύ̸̸˴̴͗Ύ̮ΎƬƙƚƝƪƦƙΎƜƝƤΎƥƙƪʬJean Schäfer, RosesΎ ƦƝƬƝƢƙΎƜƝƦƬƙƤΎ̰̯́͊ΎȲɂȳΎȳȼΎɂɀȯȱɂȯȻȳȼɂɁΎ̐ΎƜƝƦƬƙƤΎƛƤƝƙƦƦơƦƟΎ̰̯́͊ΎȲȷɁȱȽɃȼɂΎȷȼΎɂɀȳȯɂȻȳȼɂΎ̮ΎƜƝƦƬƙƤΎƜ̃ƙƪƧʬ Josefa Emilia Martinez Campos, Palamós ƥƝƦȖΎȾȳɀΎ̱ΎȾɆΎΎ̐ΎƥƝƦƭΎ̱ΎƨƝƪƫ˷ΎɄȯȺ˷Ύ̲̯͗Ύ̮ΎƨƧƪƬΎƟƪƝƛʬRicardo Guixà Pareja ƚƭƞƝƬΎƨƝƪΎ̱ƨưΎ̐ΎƚƭƞƞƝƬΎ̱ΎƨƝƪƫ˷ΎɄȯȺ˷Ύ̳̯͗ΎΎ̮ΎƠƧƬƝƤΎƙƪƧƥƙƪʬRaquel Morente, Palafrugell ƚƝƪƝƦƙƪΎ̳ΎƨưΎ̐ΎƫƦƙƛƣΎƞƧƪΎ̳ΎƨƝƪƫ˷ΎɄȯȺ˷Ύ̱̯͗Ύ̮ΎưƭƪƪƝƪơƙΎƢƧƞƪƝʬJordi Vicente Palomo, Platja d’Aro ƦƝƬƝƢƙΎƜƝƦƬƙƤΎ̐ΎƜƝƦƬƙƤΎƛƤƝƙƦƦơƦƟΎɄȯȺ˷Ύ̴̯͗Ύ̮ΎƜƝƦƬƙƤΎƜƝƤΎƫƧƤʬIsmael Marquez Cuello, Castell d’Aro ̱ΎƥƝƦȖƫΎƜƝΎƥơƟƜơƙΎ̐Ύ̱ΎƤƭƦƛƠΎƥƝƦƭΎɄȯȺ˷Ύ̱̯͗Ύ̮ΎƚƤƭƝΎƫƣƱʬMohamed Maaroufi ƝƫƨƝƤƥƙΎƜƝΎƬƙƭƤƙΎ̐ΎƛƙƦƜƤƝΎƬƙƚƤƝΎɄȯȺ˷Ύ̳̯͗Ύ̮ΎƤƤƭƥơƦƳƪơƝƫʬAnna Maria Muzas Sanchez, S’Agaró ƛƭƪƫƙΎƨƝƪΎ̱ΎȾȳɀɁ˷Ύ̐ΎƣƙƪƬơƦƟΎƪƙƛƝƫΎȴȽɀΎ̱ΎȾȳɀɁ˷ΎɄȯȺ˷Ύ̵̲͗Ύ̮ΎƣƙƪƬơƦƟΎƨƙƤƙƥǹƫʬJamal Haddade, Platja d’Aro ƪƝƛƧƦƝơưƝƥƝƦƬΎƥNJƜơƛΎȱȽȻȾȺȳɂ˴ΎƜƝƫƨƙƪƙƫơƬƙƛơǹΎȷȼɂȳɀȼȯΎȷΎȳɆɂȳɀȼȯ˴ΎȳȺȳȱɂɀȽȱȯɀȲȷȽȵɀȯȻȯΎȽΎȯȼȯȺɷɂȷȱȯΎ̐ΎƞƭƤƤΎ ƥƝƜơƛƙƤΎƛƠƝƛƣ˹ƭƨ˴ΎȷȼɂȳɀȼȯȺΎ˱ΎȳɆɂȳɀȼȯȺΎƜƝƯƧƪƥơƦƟ˴ΎȳȺȳȱɂɀȽȱȯɀȲȷȽȵɀȯȻΎȽɀΎȯȼȯȺɇɂȷȱȯȺΎɄȯȺɃȳΎ̷̴͗Ύ̮ΎƙƪƧƮƝƬΎ ̚Ʉȳɂȳɀȷȼȯɀɇ̛ʬTeresa Riva Guerrero, Sant Feliu de Guíxols ƪƝƦƬƙƪ˴ΎƬƙƤƤƙƪ˴ΎƛƧƤƧƪΎȷΎɁȳȱȯɀΎ̐ΎƠƙơƪΎɅȯɁȶ˴ΎƛƭƬ˴ΎƛƧƤƧƭƪΎ˱ΎȲɀɇΎɄȯȺ˷Ύ̳̯͗Ύ̮ΎƨƝƪ˷ΎƥƧƦƬƫƝʬGemma Gonzalez ƪƝƮơƫơǹΎƧƨƬƧƥNJƬƪơƛƙΎ́ΎƜɂȳΎ̲̯͗ΎȾȳɀΎȵɀȯȲɃȯȲȳɁΎȽΎȲȳΎɁȽȺΎ̚ȻɷȼȷȻΎ̴̛̰̯͗̐ΎƧƨƬƧƥNJƬƪơƛΎƪƝƮơƝƯΎɄȯȺ˷Ύ̱̯͗Ύ́Ύ̲̯͗ΎΎ ƜȷɁȱȽɃɂΎȴȽɀΎȵȺȯɁɁȳɁΎȽɀΎɁɃȼȲȵȺȯɁɁȳɁΎ̚ƥȷȼȷȻɃȻΎ̴̛̰̯͗Ύ̮ΎƞƝƜƝƪƧƨƬơƛƫΎƝƤơƫƙƚƝƬʬTeresa Chávez Vargas ƪƝƨƪƧƜƭƛƬƧƪΎƜƮƜΎƫƭƦƫƬƙƫƣΎ̐ΎƜƮƜΎƨƤƙƱƝƪΎƫƭƦƫƬƙƫƣΎɄȯȺ˷Ύ̶̯͗Ύ̮ΎƛƤơƥƙƟƙƫΎʬJaime Vilatje Campa ̱ư̰ΎƙƤΎƨƙƪƛΎƜ̃ƙƮƝƦƬƭƪƙΎ̐Ύ̱ư̰ΎƨƙƪƛΎƜ̃ƙƮƝƦƬƭƪƙΎɄȯȺ˷Ύ̶̱͗Ύ̮ΎƝƤΎƚƧƫƛΎƜƝƤƫΎơƥƨƧƫƫơƚƤƝƫʬMarta Caballero ̴̳ΎȻȷȼɃɂɁΎƜƝΎƥƙƫƫƙƬƟƝΎ̐Ύ̴̳ΎȻȷȼɃɂȳɁΎƥƙƫƫƙƟƝΎɄȯȺ˷Ύ̳̯͗Ύ̮ΎƥƙƫƫƙƬƟƝƫΎƜ̃ƙƪƧʬEva Zapater Masias ƨƙƝƤƤƙΎȾȳɀΎȲȽɁΎȾȳɀɁȽȼȳɁΎ̐ΎƨƙƝƤƤƙΎȴȽɀΎɂɅȽΎȾȳɀɁȽȼɁΎɄȯȺ˷Ύ̲̯͗Ύ̮ΎƥƙƪΎƚƤƙƭʬHella Keog ̱ΎƥƝƦƭƫΎȾȳɀΎȲȽɁΎȾȳɀɁȽȼȳɁΎ̐Ύ̱ΎƥƝƦƭΎȴȽɀΎɂɅȽΎȾȳɀɁȽȼɁΎɄȯȺ˷Ύ̲̯͗Ύ̮ΎƪƝƫƬ˷ΎƜơƦƦƝƪʬAntonio Hebles Martin ̱ΎƬơƩƭƝƬƫΎƪƝƫƬƙƭƪƙƦƬΎ̐Ύ̱ΎƪƝƫƬƙƭƪƙƦƬΎƬơƛƣƝƬƫΎɄȯȺ˷Ύ̲̯͗Ύ̮ΎƨơƫƬƙƛƠơƧʬJoan Viaplana Mompart, s’Agaró ưƙƦƛƤƙΎȲ̃ȶȽȻȳΎBUNKERΎ̐ΎƫƙƦƜƙƤΎȴȽɀΎȻȳȼΎBUNKERΎɄȯȺ˷Ύ̴̯͗Ύ̮ΎƫƙƚƙƬơƛʬCarme Dalmau Martí ̱ΎɂȯɀȵȳɂȳɁΎɀȳȵȯȺΎƜơƫƨƝƦƫƙƜƧƪΎdeΎƮơƦƫΎ̐Ύ̱ΎɂȷȱȹȳɂɁΎƯơƦƝΎƜơƫƨƝƦƫƝƪΎɄȯȺ˷Ύ̳̯͗Ύ̮ΎƥƙƫΎƟƭƫǹʬSantiago Rebarter ̱ΎƚƧƦƫΎ̰̯ΎƨƙƪƬơƜƝƫΎȲȳΎƚƧƤƧƫΎ̐Ύ̱ΎƚƧƦƭƫΎ̰̯ΎƨƤƙƱƫΎƚƧƯƤơƦƟΎɄȯȺ˷Ύ̰̯̯͗Ύ̮ΎƚƧƯƤơƦƟΎƜ̃ƙƪƧʬJordi Villa Andreu

Aconsegueix els teu regals per només 5€ l’any truca al 972 31 95 43

ƙƥƚΎƤƙΎƛƧƤ̘ƤƙƚƧƪƙƛơǹ˶Ύ̐ΎƬƠơƫΎƥƧƦƬƠΎƫƨƧƦƫƧƪƝƜΎƚƱ˶ La Tisana

Tints antialèrgics (Sense amoníac ni PPD) Rastes & trenes Productes afro Tractaments nutricionals 7UDFWDPHQWVHVSHFtÀFVှš¤“ŒŠ“‘§ŠထŠš¤“ŒŠ£Š“‘¢Š££Šဿ Pensionistes “˜ŽŒ¡Ž£““”œ¦£ ¤Žš­“¡“˜Š¡ŒŠ¡ 18ၦှŒŠ‹Ž——Œ¦¡¥ဿ De 0 a 25 anys: Preus especials

· ʿ̨̔

̵̌ ̖̦

̵̶̭̯̱̪̦̼ ̨̔

Mar Blau Platja d’Aro Tel. 972 817 054

Monturiol, 33 ̵̥̖̭̯̦̼ 3 (̌̚Esclat)

Santa Cristina d’Aro · dentaldaro@hotmail.com

½®Ä®‘ƒ—›Äヽ—›½Ýʽ International cuisine Specialty Seafood

Port Grec, 1 · Empuriabrava

Salins, 1 · Empuriabrava Tel. 0034 972 454 898 Tel. 0034 972 45 47 71 www.tabernadelmar.com

www.portgrec.es

Menu migdia dill : div 10 €

ŝŽĚĞŶƟƐƚĞƌşĂ͕ ŝŵƉůĂŶƚŽůŽŐşĂ ĐŝƌƵŐşĂ͕ ŽƌƚŽĚŽŶĐŝĂ ĚŽĐƚŽƌ͗ĂǀŝĚϱϯϱϴ

Restaurant/bar Piscina

Don Diego

Disfrute el dia con la gran piscina, abierto todos los dias, ambiente familiar y acogedor

ĚŽĐƚĞƵƌƉĂƚƌŝĐŬĚĂǀŝĚΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ ƚĞů͘ϵϳϮϴϮϴϴϲϲŵſǀŝůϲϰϵϴϰϳϰϴϬ ĐͬƌƵƐƐĞůͼůĞƐ/ůůĂϰϯЇWůĂƚũĂĚ͛ƌŽ /ŵƉůĂŶƚĞƐĂƉĂƌƟƌĚĞϳϱϬΦ

Menu diario a 12€ Fin de semana a 15€ IVA incluido, no bebidas

www.blueskycafe.es 972 450 281

Parking Privado c/ Tramuntana, 48 (enfrente Caprabo)


www.elpergami.com

Actualitat

9 15 juliol - 15 agost 2011

Medi Ambient

Tanquen el Montgrí als vehicles pel risc d'incendi

L

'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha tallat l'accés de vehicles motoritzats al massís del Montgrí arran de l'alt risc d'incendi, com ja s'ha fet altres anys. Aquesta mesura és efectiva des del dia 4 de juliol, en què l'alcalde, Jordi Cordón, va signar el corresponent decret, després que s'haguessin detectat tres petits incendis en poc temps. La restricció municipal, que es fa efectiva en els cinc principals accessos al massís, es fa per evitar el risc d'inici d'un incendi forestal i per assegurar la seguretat dels béns i la protecció de les persones que viuen en zones properes al bosc.

A més, en el decret es recorda que la vulneració de les restriccions pot ser sancionada amb una multa, segons el que determina la tramitació de les infraccions assenyalades en el decret 64/1995, de prevenció d'incendis forestals. El tancament del massís del Montgrí per part de l'Ajuntament es du a terme des del 2006. A més, aquell any els bombers van fer cremes controlades per reduir el material de combustió i crear zones des d'on actuar, i es va crear un servei de vigilància i prevenció. El darrer gran foc al massís del Montgrí va tenir lloc el setembre del 2004, amb forta tramuntana. El foc va afectar una superfície d'unes 700 hectàrees i es van haver de desallotjar unes 400 persones.

beneficiar els aeroports secundaris, però que tot plegat s'ha de complementar amb altres mesures de gestió. Per això va insistir que la Generalitat continuarà demanant el traspàs, i que aquest serà l'únic model que acceptaran. El Consell de Cambres de Catalunya, que agrupa les tretze cambres que hi ha al país, va reclamar també el traspàs dels aeroports secundaris de Girona, Reus i Sabadell a la Generalitat. També sol·liciten que se segueixi una política de preus privats en les taxes aeroportuàries, de manera que els aeroports competeixin entre ells de manera real i amb les seves pròpies polítiques comercials en funció de les necessitats territorials.

Botiga especialitzada en

SCOOTERS free style

accessoris

Oferta 1 Caldera de condensación 24 kW 5 estrellas de rendimiento

1.889€ Iva incluido 39.22€ al mes ó

Aire acondicionado 3500 Frg/h Gas Inverter 410

788 € IVA incluido ó 16.36 € al mes

Aeroport

Compañia colaboradora

El ministre promet una baixada de taxes a l'aeroport

E

l ministre José Blanco va centrar una part del seu discurs a l'aeroport de Girona. Primer va recordar que el govern ha invertit 128 milions d'euros i que les taxes han baixat un 17% els últims quatre anys: “Ara les taxes ja són un 30% més barates a Girona respecte a Barcelona, i això encara anirà a més”, explicant també que el govern té previst invertir 30 milions d'euros en la infraestructura fins al 2014. Blanco va insistir, a crear comitès de rutes als aeroports de Girona i Reus per diversificar companyies i aconseguir nous vols. Per això va emplaçar al diàleg amb la Generalitat “per fer un treball coordinat i donar resposta a la demanda de més autonomia de l'aeroport”. Per la seva banda, el secretari de Territori i Mobilitat Damià Calvet va respondre dient que els anuncis “són mesures positives, però que hem de calibrar”. Va insistir que l'objectiu de la Generalitat és aconseguir el traspàs dels aeroports de Girona, Reus i Sabadell; i que la proposta de comitè de rutes que ha presentat el Ministeri “no és satisfactòria perquè perpetua el model d'Aena”. En aquest sentit, Calvet va reconèixer que el futur gestor del Prat apujarà taxes i que això pot

Recuperen l'accés a Aigua Xelida tallat per roques caigudes

CLIMAGAS Costa Brava Empresa de servicios con más de 25 años de experiencia, especializada en instalaciones de gas y climatización con un amplio equipo profesional con contrastada experiencia. Contamos con un grupo de asesores comerciales que le informaran de la mejor opción para la climatización de su hogar o negocio. Así mismo si usted lo quiere, le proporcionaran un presupuesto sin compromiso y le informaran GHOD¿QDQFLDFLyQTXHPiVOH convenga. Contamos con un equipo de servicio técnico propio con las marcas más importantes.

de varies marques,

patinet

el convencional de tota la vida i

elèctrics

L

'accés a la cala d'Aigua Xelida de Tamariu, al terme municipal de Palafrugell, que restava tallat per les roques i terres caigudes fa nou mesos del penya-segat, torna a ser operatiu a partir d'aquest juliol. Això ha estat possible després d'una actuació d'urgència que ha decidit executar l'Ajuntament de Palafrugell, davant les qüestions plantejades pel servei de Costes del Ministeri de Medi Ambient respecte a la responsabilitat de sanejar-ho. El despreniment va tenir lloc el mes d'octubre. I l'Ajuntament va decidir posar una tanca avisant del risc d'esllavissades a la part de dalt per evitar que la gent hi passés. A més, van haver-hi contactes amb el servei de Costes, però la cosa no avançada en cap direcció. Fins i tot, el govern anterior, comandat per Sergi Sabrià (ERC), va fer una roda de premsa a la mateixa cala per exigir a Costes que actués, com també ho demanaven per a dues cales més: la dels Lliris, també a Tamariu, i la de les Aigües Mortes, a Calella de Palafrugell.

d'alta gama

Crta. Palamós, 104 17220 Sant Feliu de Guíxols Tel. 673 189 732

Energía solar Calefacción Aire acondicionado Instalaciones de gas GRATIS (consultar condiciones) Instalaciones de gas propano canalizando y depósitos Instalaciones de gasoil

902 199 566

Ctra. Palamós, 94 Sant Feliu de Guíxols www.climagas.cat


8

EŽơĐŝĞƐ

www.elpergami.com 15 juliol - 15 agost 2011

La multa a Endesa per la nevada es queda en mig milió d’euros

Apunt per aprovar les Gavarres zona d’interès etnològic i protegir el patrimoni cultural i històric

Apagada

Patrimoni

Tècnics de la Generalitat prenent mostres de les torres caigudes

E El Molí d’en Frigola a Sant Miquel de Cruïlles, l’únic molí restaurat de les Gavarres

L

a declaració de les Gavarres com a zona d’interès etnològic ha entrat ja en la recta final. Aquesta declaració, que ha d’aprovar el Departament de Cultura, ha de servir per preservar-ne el patrimoni cultural, que ara mateix no disposa de cap classificació de protecció específica. Per això a finals dels anys noranta es va començar a treballar per aconseguir una protecció més efectiva d’aquests elements. Tot plegat va quedar sobre la taula, però fa aproximadament cinc anys es van recuperar els tràmits per tirar endavant la declaració de Zona d’Interès Etnològic, tramitat pel Consorci de les Gavarres a través del Centre de Promoció de la Cultura Tradicional i Popular de la Generalitat, un organisme adscrit a Cultura. Ara l’aprovació ja està per caure, pendent tan sols d’unes últimes anàlisis que ha de fer el gabinet jurídic abans d’enviar el document al conseller perquè l’enviï al govern i aquest l’aprovi de manera definitiva.

Cartell de la cuita de rajoles

La protecció del patrimoni es vol fer per dinamitzar les activitats tradicionals que encara es mantenen Segons la documentació que ha presentat el Consorci, a les Gavarres hi ha catalogats més de 1.400 elements patrimonials: molins fariners, pous de glaç, forns de calç, rajoleries... Tot plegat s’engloba dins del projecte de Zona d’Interès Etnològic, fet que suposa que aquest patrimoni tindrà la mateixa protecció que si fos BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional). Amb l’aprovació de la Zona d’Interès Etnològic, el Consorci vol potenciar una gestió transversal del massís, que incorpori tant aspectes naturals com culturals. A més, permetrà també dinamitzar i evitar que es perdin activitats tradicionals que es mantenen com la carbonera o la cuita de rajols. En el projecte de zona d’interès etnològic el Consorci de les Gavarres ha definit els nou elements que considera més representatius de la cultura tradicional del massís. Molí d’en Frigola Situat prop del Daró a Sant Miquel de Cruïlles, es considera un clar exemple de molí fariner d’època moderna. És del segle XVII i es tracta de l’únic molí completament restaurat de les Gavarres. Molí del mas Xifra de Vall A la vall de Bell-lloc de Palamós, és un element que permet documentar les diverses fases evolutives, tant tècniques com arquitectòniques, d’un molí hidràulic des de l’època medieval a la moderna. Molí de Canyadell També a la vall de Bell-lloc de Palamós, és una de les poques mostres de molins primigenis, d’una tècnica molt senzilla.

Està en mal estat i hi cal un projecte de protecció i recuperació. Rajoleria de Can Frigola Situada prop de Sant Climent de Peralta, s’ha escollit perquè s’hi han fet investigacions i s’hi celebra una festa popular. A més, és una de les més grans, amb una capacitat de cuita de rajol gairebé industrial. Es creu que data del segle XVIII i va funcionar fins a finals del segle XIX. Forn Gran És un forn de calç a Forallac, prop de Fonteta, i conegut també com el forn d’en Torró. És un dels més ben conservats i l’únic en què s’ha fet un treball de recuperació. Pous de glaç de la font d’en Salomó A la Bisbal d’Empordà, són dos grans pous propers, de fàcil accés. Un encara es conserva sencer, amb la volta de pedra. Són de finals del segle XVII o inicis del XVIII, i demostren el comerç que hi havia aleshores a les Gavarres. La font Picant de Madremanya Les surgències d’aigua sempre es van aprofitar, i en aquest cas es mantenen encara part dels edificis que van servir per a l’activitat embotelladora que va tenir la font al voltant, a partir de finals del segle XIX. Mines Victoria Esperanza i Niño Jesús Situades a Celrà, la mineria és una de les activitats més desconegudes però més antigues de les Gavarres. En aquest cas, són un dels paradigmes per demostrar com es va voler implantar aquesta activitat a la zona. Sistema hidràulic de Can Vilallonga Al mas de Can Vilallonga, a Cassà de la Selva, hi ha una de les mostres més clares de la importància de l’aigua a les Gavarres. El conjunt combina diversos sistemes de conducció, captació i embassament de l’aigua, on en destaquen cinc aqüeductes que forment part dels 1,6 quilòmetres del sistema de captació.

ndesa haurà de pagar una multa de 550.000 euros per la gestió de la comunicació als ajuntaments i la direcció general d’Energia i Mines durant la nevada i l’apagada del 8 de març del 2010. Així ha resolt la Generalitat l’expedient sancionador obert a l’estiu passat a la companyia. Aquell document va atribuir els efectes del temporal a una causa major, l’excepcionalitat meteorològica de l’episodi, eximint de responsabilitat les elèctriques. En canvi, sí que va trobar arguments per sancionar Endesa pel que fa a la falta d’informació tant als ajuntaments com a la mateixa Generalitat. Per això va obrir l’expedient sancionador, amb una multa que aleshores es va anunciar que podria anar dels 600.000 euros als 6 milions, per incompliment dels requisits dels plans d’incidències vigents inclosos en la legislació. Al final, seran 550.000 euros, ja que, segons fonts de la conselleria d’Empresa i Ocupació, d’on ara depenen els temes energètics, s’ha fet servir el principi de proporcionalitat. D’aquesta manera, també es vol assegurar que, en cas de recurs, la multa prosperi. A més, s’ha recordat que la multa no és per l’apagada, sinó perquè en alguns casos es considera provat que no es va proporcionar la informació en els

terminis i a través dels canals en què preveu la normativa. La companyia va mostrar en un comunicat el seu desacord amb la resolució de la Generalitat. De fet, ara n’estan estudiant el contingut i no descarta, “si s’estima oportú”, presentar un recurs d’alçada davant del conseller. 320.000 euros més per falta d’infraestructures La Generalitat ha imposat una segona sanció a Endesa perquè considera que no ha complert en alguns casos amb els requeriments de qualitat del servei. En concret, ha multat amb 320.000 euros la companyia per “incompliment de l’obligació que té Endesa Distribución Eléctrica de realitzar les escomeses i connexions de nous subministraments, o d’ampliacions dels ja existents”. L’expedient determina que s’han endarrerit diferents peticions, i que això s’ha fet per sobre dels límits establerts per la llei. Per això la Generalitat ha posat en marxa una comissió, on també hi ha Endesa, per evitar aquests casos. De fet, la companyia ja ha recorregut la sanció al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Finalment, Generalitat i Endesa han creat un mecanisme per reduir les queixes per errors en la facturació.

Agricultura

La collita de pera a Girona supera en un 7% la del 2010

L

a collita de pera a les comarques gironines es preveu un 7% superior a l’any passat, contràriament al que ha passat a Lleida i Tarragona. Segons el director general d’Agricultura i Ramaderia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Miquel Molins, els rendiments de la pera Conference s’estimen més bons que el 2010 a les comarques gironines, ja que l’any passat hi va haver uns rendiments més baixos que els habituals. Aquest hivern a la demarcació s’han arrencat algunes parcel·les de Conference i

Passa Crassana, entre d’altres. Quant a la data de collita, es preveu un avançament de 7 a 10 dies respecte a l’any passat i similar a un any normal, tot i que dependrà del temps que faci al juliol i l’agost.


www.elpergami.com

EŽƥÄ?Ĺ?Ä&#x17E;Ć?ĹŻĹ˝Ä?Ä&#x201A;ĹŻĆ? Ć&#x2030;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x;Ć&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹŻÎ&#x2013;Ä&#x201A;ĹśÇ&#x2021;Ć&#x2039;ĆľÄ&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć?Ć&#x2030;Ĺ˝Ä&#x161;Ć&#x152;Ä&#x192; Ä&#x201A;ĹśÄ&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x201A;ĹŻÄ&#x201A;ĹśÄ&#x17E;Ć?Ć?Ä&#x17E;ĹśĆ?Ä&#x17E;ĨÄ&#x17E;Ć&#x152; Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x201A;ĹśĆ?Ä?Ĺ˝Ć&#x152;Ä&#x161;Í&#x2022;Ć&#x152;Ĺ˝Ä&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹ?Ä&#x17E;Ć?Ä?Ä&#x201A;Ä&#x161;Ä&#x201A;Ĺ&#x161;Ĺ˝Ć&#x152;Ä&#x201A;

>Î&#x2013;Ä&#x201A;Ĺ?Ĺ?ĆľÄ&#x201A;Ä&#x201A;ĹŻÄ&#x201A; Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹľÄ&#x201A;Ć&#x152;Ä?Ä&#x201A;Ä?Ĺ?ĹżÄ Ć? žĠĆ?Ä?Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x2039;ĆľÄ&#x17E;ĹŻÄ&#x201A; ĹľĹ?Ć&#x161;ĹŠÄ&#x201A;ĹśÄ&#x201A;Ä?Ä&#x201A;Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻÄ&#x201A;ĹśÄ&#x201A;

L'estaciĂł de trens de Blanes

Les poblacions de Blanes, Figueres i Portbou ho han rebut amb molt bons ulls, ja que veuen com els obre noves expectatives, especialment en l'Ă mbit turĂ­stic, ja que de podran connectar amb l'alta velocitat i l'aeroport de Girona. El tren va arribar a Blanes l'any 1859, amb la posada en servei del tram d'Arenys de Mar a Tordera. Actualment a l'estaciĂł de Blanes s'hi estan fent obres a les vies i a l'estaciĂł a mĂŠs de fer-hi un pas inferior amb ascensor i escales.

7 15 juliol - 15 agost 2011

Busca

assessors comercials persones responsables

E

s podrĂ viatjar des de Portbou ďŹ ns a Blanes amb trens que circularan cada hora amb enllaç de Blanes a Figueres i amb parada a totes les estacions, i de l'extensiĂł entre Figueres i Portbou cada dues hores. Abans de ďŹ nal d'any la Generalitat assegura que posarĂ  en perĂ­ode de proves aquest servei i que a partir del 2012 estarĂ  plenament operatiu, d'aquesta manera es podrĂ  anar ďŹ ns al Maresme des de la lĂ­nia de trens de l'interior. El nou servei que es planiďŹ ca suposa recuperar una part de l'antiga lĂ­nia que anava ďŹ ns al Maresme i amb la qual tambĂŠ es podia anar ďŹ ns a Barcelona. Fa uns vint anys, però, es va optar per suprimir-la i potenciar les connexions per l'interior. El problema derivat ĂŠs que cal canviar de tren a MaçanetMassanes si es vol anar ďŹ ns a Blanes o ďŹ ns a algun punt del Maresme, amb el greuge afegit que les diferents freqßències fan que les esperes per agafar un altre tren siguin llargues. La Generalitat i l'operadora, Renfe, ja tenen deďŹ nida l'oferta, i ara se'n debaten aspectes concrets com ara el preu dels bitllets. Hi haurĂ  trens entre les sis del matĂ­ i les deu del vespre, amb parades en vint estacions, segons va explicar el secretari de Territori i Mobilitat. Els trens circularan per les lĂ­nies existents i l'oferta afegida s'haurĂ  d'encaixar amb l'existent, sense que vagi en detriment dels trens de mitges distĂ ncies.

Possibilitat de VRXĂ&#x20AC;[HFRPLVVLRQV ,QWHUHVVDWVWUXFDUDO

A

les famílies de les comarques de Girona, la factura de l'aigua comporta una despesa mensual de 16,37 euros, mentre que la mitjana de Catalunya Ês de 19, 51 euros. La demarcació de Girona Ês la segona on aquesta despesa Ês mÊs baixa, ja que nomÊs a Lleida paguen menys (13,57 euros). Tot i això en alguns municipis es paga 10 vegades mÊs que en altres. La diversitat de preus, corresponent al preu de subministrament ja que el cà non Ês gairebÊ igual a tot Catalunya, s'explica per factors com el cost d'oferir el servei que sovint va lligat a les pròpies característiques del municipi. Les dades de l'informe de l'observatori del preu de l'aigua, conclouen que durant els últims set anys el preu de la factura de l'aigua ha pujat un 41,92%, i si s'observa nomÊs l'import corresponent al cànon de l'aigua aquest augment Ês d'un 92%.

Angel Cuadros FernĂĄndez

Tel. 647 446 206

Platja d'Aro

Instal¡lacions, reparacions i reformes de: Electricitat, fontaneria, gas, aire condicionat, calefacció, interfons, desaigßes, plaques solars. Reformes de banys i cuines, reparació i neteges de calderes, etc... Som professionals des de l'any 1983, dedicats exclusivament a la reparació i manteniment en edificis i vivendes Demani'ns pressupost sense compromís Estem a la seva disposició Servei rà pid i amb qualitat

Tints antialèrgics (Sense amonĂ­ac ni PPD) Rastes & trenes Productes afro Tractaments nutricionals 7UDFWDPHQWVHVSHFtĂ&#x20AC;FVá&#x20AC;žÂ&#x161;¤Â&#x201C;Â&#x152;Â&#x160;Â&#x201C;Â&#x2018;§Â?Â&#x160;á&#x20AC;&#x2018;Â&#x160;Â&#x161;¤Â&#x201C;Â&#x152;Â&#x160;ÂŁÂ?Â&#x160;Â&#x201C;Â&#x2018;¢Â&#x160;ÂŁÂŁÂ&#x160;á&#x20AC;ż Pensionistes Â?Â&#x201C;Â&#x2DC;Â&#x17D;Â&#x152;ÂĄÂ&#x17D;ÂŁÂ&#x201C;Â?Â&#x201C;Â&#x201D;Â&#x153;ÂŚÂŁ10% Dte. De 0 a 25 anys: Preus especials

c/ Barrera, 14 - CALONGE - 972 650.858


6

EŽơĐŝĞƐůŽĐĂůƐ ĂƌƌĞƚĞƌĞƐ

>͛ĂƵƚŽǀŝĂĚĞůĂŽƐƚĂƌĂǀĂŽďĞƌƚĂ ƌĞĐĞŶƚŵĞŶƚŚĂƚĂƌĚĂƚϭϳĂŶLJƐĂĨĞƌͲƐĞ sĂĐŽŵĞŶĕĂƌů͛ĂŶLJϭϵϵϰĂůƚƌĂŵĚĞůĂƐŽƌƟĚĂĚĞů͛ĂƵƚŽƉŝƐƚĂĚĞsŝĚƌĞƌĞƐ

www.elpergami.com 15 juliol - 15 agost 2011

ŽŶƐƵŵĐŽŶƚƌŽůĂ ĞůƐĂƌƟĐůĞƐĚĞƉůĂƚũĂ ƉĞƌĐŽŵƉƌŽǀĂƌĞů ĐŽŵƉůŝŵĞŶƚĚĞůĂ ŶŽƌŵĂƟǀĂ

ZĞǀŝƐĞŶůĞƐĚƵƚdžĞƐŝůĂ ƐŽƌƌĂƉĞƌĂƐƐĞŐƵƌĂƌůĂ ƐĞǀĂƋƵĂůŝƚĂƚ

^ĞŐƵƌĞƚĂƚ

WůĂƚŐĞƐ

L L

a construcció de l’autovia des de l’autopista a la Costa Brava ha trigat disset anys. Tot va començar al petit tram de la sortida de l’autopista, entre Maçanet i Vidreres. Un recorregut de 2.200 metres que va costar 3,5 milions d’euros. Aquell mateix any es va inaugurar la variant de Santa cristina d’Aro, que eliminava el punt negre de la cruïlla de semàfors del nucli. Quatre anys més tard es va fer el desdoblament del tram entre la pujada de l’Alou i Santa Cristina, 2,4 quilòmetres i 6,6 milions d’euros. I a continuació, el desdoblament de la variant de Santa Cristina fins a Castell d’Aro, en dues fases. Els 7 quilòmetres van costar 17,5 milions d’euros. L’actuació següent, inaugurada el 2007, ja va ser el tram de desdoblament de Palamós a Palafrugell, amb el pas subterrani pel nucli urbà de Mont-ras. Els 7,6 quilòmetres van costar 50,8 milions d’euros. Una mica més, 58 milions d’euros,

va costar el desdoblament de Vidreres a la pujada de l’Alou, que fa 16,5 quilòmetres. Dijous es va enllestir el darrer tram d’aquesta autovia de la Costa Brava, entre Castell d’Aro i Palamós, que fa 13 quilòmetres de llargada. Aquest tram ha costat 88 milions d’euros. Són 48 quilòmetres d’autovia, un tram de la qual – entre la pujada de l’Alou i Palafrugell– forma part del tan reclamat també desdoblament de l’anella de les Gavarres, que ha d’unir la Costa Brava amb l’interior de Girona. La intenció del govern és continuar executant l’anella, especialment el tram nord, de Palafrugell cap a Girona, on hi ha la variant de la Bisbal i el tram de Palafrugell a Figueres passant per Torroella de Montgrí; però també va assegurar el departament d’Economia que actualment no hi ha diners per fer-ho.

ĐŽŶŽŵŝĂ

ƌĞŝdžů͛ĞdžƉŽƌƚĂĐŝſŐŝƌŽŶŝŶĂƵŶϮϬй

E

l Dipsalut ha començat un altre estiu el programa de neteja i control de les platges gironines, que aquest any s’aplicarà en 78 platges de 19 municipis de la Costa Brava. Aquest programa té diversos apartats, entre els quals destaca el de la desinfecció dels sortidors dels rentapeus i les dutxes de platja, i també s’aprofita per analitzar-los i descartar la presència de legionel·la. Si bé el risc és baix, amb aquests controls es vol esvair qualsevol dubte. D’altra banda, els tècnics de l’organisme també revisen les plataformes de les dutxes per veure si hi ha fongs i en cas afirmatiu es comunica a l’Ajuntament pertinent perquè ho resolgui. Finalment, també s’analitza la qualitat de la sorra. En total, es revisaran 319 dutxes i rentapeus, més que durant l’estiu de l’any passat.

>ĂŶŽǀĂƉĂƐƐĞƌĂĚĞĚĞů ĂƌſĂĐĂďĂĚĂĂďĂŶƐĚĞ ůĂ&ĞƐƚĂDĂũŽƌ

>͛ĞdžƉŽƌƚĂĐŝſǀĂƐŽďƌĞƚŽƚĚŝƌŝŐŝĚĂĂů͛ƵƌŽƉĂĚĞůƐϮϳ͕ƐĞŐƵŝĚĂƉĞƌůĂƌĞƐƚĂĚĞ ůĂhŶŝſƵƌŽƉĞĂ͕ů͛ƐŝĂŝů͛ŵğƌŝĐĂ>ůĂƟŶĂ

L

’exportació gironina s’ha incrementat un 20,6% el primer quadrimestre d’aquest 2011, en comparació amb el mateix període de l’any passat. De fet, és la venda a l’exterior la principal via de sortida per al teixit empresarial, no només gironí sinó de tot el país. L’import total de les exportacions fins al mes d’abril s’enfila fins als 1.334 milions d’euros. Percentualment, la demarcació de Girona és la segona de Catalunya amb un major increment de l’exportació (només té al davant Tarragona, amb

un 25,3%, mentre que Barcelona i Lleida se situen en el 14% i el 15%). Els principals productes exportats són la carn d’animals i embotits, cables, fils, essències, cafè i medicaments. Destaca també l’exportació de motocicletes, suro i articles de pastisseria. Pel que fa a les importacions, a les comarques gironines hi ha un increment del 16,2%, amb un valor econòmic total de 758 milions d’euros. En aquest cas, Girona sí que és la demarcació líder al país (Tarragona està molt a prop, amb un 16%; a Barcelona el percentatge és del 13% i, a Lleida, del 15,8%).

J AVIER V ÁZQUEZ V ÁZQUEZ Marcamos la diferencia en calidad y servicio Tel: 659 988 284

jvr.vazquez2@gmail.com

P INTURA I NDUSTRIAL Y D ECORATIVA

Estudio y diseño de interiores Decoración y restauración Estucos y lacados decorativos Rehabilitación de fachadas Aplicación de morteros monocapa

’Agència Catalana del Consum i la direcció regional d’Empreses, Competència, Consum, Treball i Ocupació dels Pirineus Orientals faran una campanya conjunta de control del mercat sobre articles de platja amb l’objectiu de comprovar el compliment de la normativa d’informació i seguretat d’aquests productes. Totes dues administracions duran a terme aquesta actuació durant el mes de juliol en municipis del Baix Empordà i de la regió del Llenguadoc - Rosselló. La primera actuació es farà la tercera setmana de juliol amb inspeccions conjuntes d’inspectors catalans i funcionaris francesos. Al setembre, es farà una campanya d’inspecció a les empreses de lloguer de vehicles a l’aeroport de Girona, a la Costa Brava i al sud de França. A l’octubre, es controlarà l’etiquetatge en el sector tèxtil en establiments comercials de Girona, principalment multipreus. Aquest és el cinquè any que Catalunya i M&TUBU GSBODÒT DPMtMBCPSFO FO NBUÒSJB EF control i disciplina de mercat amb inspeccions conjuntes a banda i banda de la frontera. L’Agència Catalana del Consum recomana que a l’hora de comprar articles de platja es comprovi l’etiquetatge i la informació, per obtenir un ús segur d’aquests articles.

^͛ŽďƌĞĞůƉƌŝŵĞƌƚƌĂŵ ĚĞůĐĂŵşĚĞƌŽŶĚĂ ŶŽƌĚĚĞWůĂƚũĂĚ͛ƌŽ

L

a nova passera sobre el riu Daró a la Bisbal d’Empordà podria estar acabada abans de la festa major, segons els serveis municipals d’Urbanisme. Les obres es van iniciar el 13 de juny, l’endemà de l’Aplec i ara ja s’instal·len els suports de l’estructura. El nou pont sobre el Daró disposa d’una subvenció de La Diputació de Girona de 225.000 euros i ha de connectar la zona del Mundial i de l’aparcament del camp de futbol vell i el passeig Marimon Asprer, amb la zona de futurs equipaments com la Biblioteca Central Comarcal, el futur Centre Cívic i la zona esportiva. El pont es col·locarà a la meitat de distància entre el pont nou , i el pont del camp de Futbol i ha de salvar una distància superior als 35 metres, serà una estructura d’un sol tram, cosa que en facilita la construcció i no suposa impediment en les crescudes del riu, han informat les fonts. Per altra banda per millorar l’aspecte del riu, l’Ajuntament de la Bisbal té previst començar aquest any la redacció d’un pla especial per rehabilitar les façanes dels edificis que donen al riu Daró, especialment les que es troben al Pont Vell en direcció cap a les Gavarres. El regidor de Desenvolupament Local, Àngel Planas, ha explicat que la idea és convertir aquest espai en un lloc més atractiu. Aquest pla especial, és molt similar al que l’Ajuntament de Girona ha dut a terme amb les façanes de l’Onyar: així, es marcarà una taula de colors, de materials i d’ajuts perquè els veïns facin la reforma. Planas ha explicat que es tracta d’una actuació que recull el Pla de barris i que està subvencionada.

Els operaris realitzant la restauració del camí

L

’Ajuntament de Platja d’Aro va reobrir el primer tram del camí de ronda a la part nord del municipi el passat Sant Joan, és el tram que uneix Cala Sa Cova amb Cala del Pi, i que estava afectat per unes esllavissades provocades pels efectes del temporal del neu de març de 2010. El tram reobert s’hi va detectar l’esllavissada el 7 desembre de 2010, concretament a la popular zona de les arcades entre les cales Sa Cova i Cala del Pi. En aquells moments els Agents cívics municipals van senyalitzar la zona com a perillosa i l’ajuntament va comunicar la situació a la Direcció Provincial de Costes a Girona. El 20 de desembre els serveis tècnics de la regidoria d’urbanisme de l’ajuntament van determinar que calia apuntalar la zona afectada, ja que malgrat les indicacions de perill continuava essent utilitzada pels usuaris del camí. Així, a finals d’abril es va assegurar, la impossibilitat d’accés en aquest tram de l’itinerari i es va tornar a senyalitzar, i ara, després de nous estudis dels serveis tècnics municipals, se n’ha executat la reparació per garantir de nou el seu lliure accés amb seguretat.


www.elpergami.com

EŽơĐŝĞƐůŽĐĂůƐ Salvem l'Empordà defensa la Vall de Santa Creu, un veïnat verge del camí a Sant Pere de Rodes

La UdG atrau ŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌƐĚĞƉƌŝŵĞƌ ŶŝǀĞůůŽĨĞƌŝŶƚŝŶĐĞŶƟƵƐ

La vall que forma part del municipi del Port de la Selva, és segons el ecologistes l'últim veïnat verge de la Costa Brava

Panoràmica de la vall amb el mar de fons D'aquesta manera, com ha concretat Schmitt, es volia immortalitzar "el paisatge de l'últim veïnat de la Costa Brava que no ha estat destruït per la febre urbanística". L'acció s'ha fet dins una jornada reivindicativa, que s'ha completat amb una caminada i un dinar popular. La Vall de la Santa Creu és un petit nucli que es troba dins el camí que porta cap al monestir de Sant Pere de

Rodes. Està format per unes 30 cases i pertany al terme municipal del Port de la Selva. La Generalitat, dins la Llei Òmnibus, ha decidit excloure el nucli (de 2 hectàrees) de l'espai protegit del Parc Natural del Cap de Creus. Aquesta decisió ha encès els ànims dels ecologistes, que ja han guanyat dos contenciosos administratius per evitar que la Vall de la Santa Creu es desprotegeixi.

E

l projecte de campus d'excel·lència internacional de la UdG, promogut conjuntament amb la Universitat de les Illes Balears, ha obtingut 1,1 milions d'euros del Ministeri d'Educació. Aquest projecte, que se centra bàsicament en la sostenibilitat turística, l'aigua i la recerca avançada, inclou un programa per atraure i retenir talent, que vol incentivar l'atracció d'investigadors de primer nivell per mitjà de facilitats relacionades amb l'habitatge i altres incentius de caràcter social. Aquest programa ha obtingut 400.000 euros. El Ministeri també ha destacat el pol de recerca i ensenyament superior Pirineus-Mediterrani (PRES PM), liderat per la UdG, amb les universitats de les Illes Balears, Lleida, Perpinyà i París VI, que ha obtingut 245.000 euros. El PRES PM vol crear un espai transfronterer de formació i transferència de coneixement en la sostenibilitat turística, l'aigua, l'alimentació i la salut, i la física, computació i aplicacions. El projecte d'integració vertical de l'FP dels IES Montilivi i Narcís Xifra a l'estructura universitària també té un ajut per a l'organització del campionat europeu universitari de rem, que tindrà lloc a Banyoles l'any 2012.

5 15 juliol - 15 agost 2011

Llum Aigua Calefacció Aire condicionat

Reformes Integrals

L

'entitat ecologista Salvem l'Empordà ha 'emmarcat' simbòlicament el nucli de la Vall de la Santa Creu, al terme del Port de la Selva, per reclamar que no s'exclogui del Parc Natural del Cap de Creus. Dos activistes han col·locat un marc de fusta a l'entrada del nucli i després, un fotògraf vestit com els de principis de segle XX, ha fet fotos en blanc i negre a qui volgués. L'entitat assegura que la modificació que promou el Govern, dins la Llei Òmnibus, obeeix a interessos urbanístics i que es perdrà "l'últim veïnat inalterat de la costa empordanesa". La Generalitat, per la seva banda, ressalta que l'exclusió del nucli es fa per corregir un error de límits, vigent des de l'any 1998. Aleshores, es va incloure el nucli com a espai protegit, cosa que feia que fos sòl no urbanitzable, i que no es poguessin fer actuacions de millora als habitatges.

La TERRASSA DE LA BÒBILA Sushi & copes a l'Empordà

Crta. Palamós 1. - Corçà (Girona) Juliol obert de dimarts a diumenge de 21h a 3h Agost cada dia

648 770 503 CALONGE moha-inst@hotmail.es

La solució a les relliscades! també a banyeres i dutxes

Supermercats des de 1967 Empuriabrava - Castelló d'Empúries www.smontserrat.com

La Bòbila de Corçà obre un nou espai a l'aire lliure per a gaudir de les nits d'estiu. La Terrassa de la Bòbila ofereix un acurada selecció de sushis, formatges i combinats refrescants. L'eclecticisme de la decoració, una il·luminació cuidada i un fil musical exquisit, permeten crear un ambient íntim i especial per a gaudir en parella o en grup.

info@laterrassadelabobila.com facebook.com/laterrassadelabobila twitter.com/laterrassadelabobila http://www.laterrassadelabobila.com/

El nostre espai també és idoni per reservar-lo i realitzar-hi esdeveniments, amb la professionalitat del nostre equip qualificat. Fins i tot podeu adquirir el mobiliari de la Terrassa alhora que gaudiu d’una copa i d’una sessió musical de qualitat. La Terrassa de la Bòbila es converteix en l’indret ideal per iniciar l'oci nocturn abans d'endinsar-se de ple en el cor de la nit empordanesa. La nostra selecció de menjars: - Shake maki (Salmó). - Spicy roll (Tonyina i bitxo). - Uramaki vegetal (Enciam, abocat i cogombre)... - Formatges artesans de l'Empordà

HORARI de 21h a 3h Juliol - dilluns tancat Agost - obrim cada dia CONTACTE I RESERVES (+34) 616 781 408 info@laterrassadelabobila.com Crta. Palamós 17121 Corçà | Girona laterrassadelabobila www.laterrassadelabobila.com

La nostra selecció de begudes: - Combinats, whiskys, gintònics, mojitos, caipirinyes, còctels...


4

EŽƥÄ?Ĺ?Ä&#x17E;Ć?ĹŻĹ˝Ä?Ä&#x201A;ĹŻĆ? hĹśÄ&#x17E;Ć?Ć&#x161;ĆľÄ&#x161;Ĺ?Ä&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ć&#x161;Ä&#x201A;Ĺ?Ć&#x152;Ä&#x17E;ĆľĆ? ĹľÄ&#x201A;ĹśÄ?Ä&#x201A;ĹśÄ?Ä&#x17E;Ć?Ä&#x17E;ĹśÄ&#x17E;ĹŻĆ?Ĺ?ĹśÄ&#x161;Ĺ?Ä?Ä&#x201A;Ä&#x161;Ĺ˝Ć&#x152;Ć?Ä&#x161;Ä&#x17E; Ä?Ä&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x201A;

ŽžÄ&#x17E;ĹśÄ&#x2022;Ä&#x201A;ĹŻÄ&#x201A; Ä?ŽŜĆ&#x161;Ć&#x152;ĆľÄ?Ä?Ĺ?ĹżÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹŻĆ&#x161;ơŜÄ&#x17E;ĹŻ Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;ĹśĆ&#x161;

dĆľĆ&#x152;Ĺ?Ć?ĹľÄ&#x17E;

ĹľĆ&#x2030;ĆľĆ&#x152;Ĺ?Ä&#x201A;Ä?Ć&#x152;Ä&#x201A;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;

La maqueta del tĂşnel del vent

E

ls treballs de construcciĂł de lâ&#x20AC;&#x2122;esperat tĂşnel del vent de CastellĂł dâ&#x20AC;&#x2122;EmpĂşries van començar la setmana passada amb el moviment de terres i sâ&#x20AC;&#x2122;espera que a partir de lâ&#x20AC;&#x2122;octubre es comenci a aixecar lâ&#x20AC;&#x2122;estructura en uns terrenys que fan 10.500 metres quadrats, al costat de lâ&#x20AC;&#x2122;aeròdrom on hi ha el centre de paracaigudisme. El tĂşnel suposa una inversiĂł de 8,5 milions dâ&#x20AC;&#x2122;euros i suposarĂ la creaciĂł de 25 llocs de treball directes i uns 15 dâ&#x20AC;&#x2122;indirectes en el primer any en funcionament. El calendari amb què es mouen ĂŠs que el mes dâ&#x20AC;&#x2122;octubre es pugui començar a aixecar paret i que el mes dâ&#x20AC;&#x2122;agost les obres ja estiguin acabades -tambĂŠ es milloraran els accessos- per

poder obrir el setembre del 2012. La seva posada en marxa permetrĂ â&#x20AC;&#x153;acomplir unes expectatives que els usuaris de lâ&#x20AC;&#x2122;aeròdrom han tingut durant molt de tempsâ&#x20AC;?, segons explica el consultor i director del projecte, Joan Baldrich. I ĂŠs que aquesta instal¡laciĂł, Ăşnica a Catalunya i amb nomĂŠs una altra a MĂşrcia en una antiga base militar permet â&#x20AC;&#x153;aprendre a volarâ&#x20AC;?. Un dels grans avantatges que suposa ĂŠs que permet augmentar substancialment el temps que estĂ s ďŹ&#x201A;otant en lâ&#x20AC;&#x2122;aire amb una sensaciĂł molt similar a lâ&#x20AC;&#x2122;experiència real del salt. Com que el simulador permet graduar la potència de lâ&#x20AC;&#x2122;aire, lâ&#x20AC;&#x2122;usuari potencial va des dâ&#x20AC;&#x2122;un nen de quatre anys ďŹ ns als adults.

Les ruĂŻnes dâ&#x20AC;&#x2122;EmpĂşries ĂŠs un dels punts dâ&#x20AC;&#x2122;interès turĂ­stic mĂŠs mal senyalitzats

E

ls hospitals de PalamĂłs, Blanes i Figueres, el jaciment dâ&#x20AC;&#x2122;EmpĂşries i les illes Medes encapçalen el rĂ nquing de les destinacions mĂŠs mals senyalitzades de la Costa Brava, segons un estudi del RACC. El treball ha estudiat La senyalitzaciĂł dâ&#x20AC;&#x2122;orientaciĂł de lâ&#x20AC;&#x2122;Ă mbit de la Costa Brava ha obtingut 3 estrelles RACC (65 punts sobre 100). Sâ&#x20AC;&#x2122;han analitzat 737 quilòmetres en 36 itineraris, i ha detectat greus mancances en la senyalitzaciĂł que els automobilistes troben a peu de carretera per dirigir-se a destins concrets. Les destinacions que obtenen una nota mĂŠs baixa (ĂŠs a dir ĂŠs mĂŠs difĂ­cil arribarhi sĂłn lâ&#x20AC;&#x2122;hospital de PalamĂłs i les ruĂŻnes dâ&#x20AC;&#x2122;EmpĂşries. Segons el RACC el principal problema ĂŠs la continuĂŻtat en la senyalitzaciĂł.

ĹľĆ&#x2030;ĆľĆ&#x152;Ĺ?Ä&#x201A;Ä?Ć&#x152;Ä&#x201A;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;

Segons el treball, la distĂ ncia entre el primer indicador dâ&#x20AC;&#x2122;un indret concret i el segĂźent ĂŠs sovint excessiva i això provoca desorientaciĂł. En aquest sentit, es posa lâ&#x20AC;&#x2122;exemple de les ruĂŻnes dâ&#x20AC;&#x2122;EmpĂşries, ja que des de lâ&#x20AC;&#x2122;autopista no es tornen a senyalitzar ďŹ ns Viladamat, i de Tossa, on no hi ha cap senyal entre Lloret i aquesta poblaciĂł. En el cas del Museu DalĂ­, lâ&#x20AC;&#x2122;estudi adverteix que es fa servir un pictograma propi de difĂ­cil comprensiĂł. Entre les recomanacions que fa el RACC hi ha la de reforçar la senyalitzaciĂł de les destinacions turĂ­stiques i que aquestes destinacions estiguin senyalitzades molt abans. TambĂŠ es recomana mĂŠs coordinaciĂł entre les administracions que tenen competències en senyalitzaciĂł.

www.elpergami.com 15 juliol - 15 agost 2011

^Ă&#x160;Â?Ă&#x2122;Â&#x203A;Ă&#x2013;Ă&#x160;Â?½Â&#x192;Â&#x2018;ÂŽĂ&#x152;Í&#x2022;Â&#x2014;Â&#x203A;Ă?Â&#x203A;Ă&#x2DC;玽ŽÂ?Ă&#x2122;ÂŽÂŽÂ&#x2018;Â&#x192;Ă&#x160;Ă? Quan en el planeta terra els humans varem arribar als mil milions dâ&#x20AC;&#x2122;habitants ja ĂŠrem prous. A partir dâ&#x20AC;&#x2122;aquest Â&#x2019;Â&#x2014;Â?Â&#x2013;ÇĄ Â&#x17D;ÇŻÂ&#x160;Â&#x2018;Â?Â&#x2021; Â&#x2026;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x192; Â&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2021; Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x2022; Â&#x2022;Â&#x2014;ƤÂ&#x2026;Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2013; Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â?Â&#x203A;Â&#x192;Â&#x2013; o intel¡ligent per no arribar al descontrol que va Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2030;Â?Â&#x2039;ƤÂ&#x2026;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2014;Â&#x2026;Â&#x2039;Ă&#x2014;Â&#x2039;Â?Â&#x2020;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x17D;ǤÂ&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;ÇĄÂ&#x2DC;Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x201D; Â&#x17D;Â&#x192; Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013; Â&#x2039; Â&#x2021;Â&#x17D; Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x201E;Â&#x201D;Â&#x2039; Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x2018;Â&#x17D;Ă&#x2013;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x2026; ƤÂ?Â&#x2022; Â&#x192; Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x201D;ÇĄ lamentablement, en aquest punt crĂ­tic actual. Totes les â&#x20AC;&#x153;solucionsâ&#x20AC;? que sâ&#x20AC;&#x2122;apliquen ara a nivell mundial Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x192;ÇĄÂ?Â&#x2018;Â&#x2022;Ă&#x2014;Â?Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2022;Â?ÂąÂ&#x2022;Â&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2021;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x192;­Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2039; no reduĂŻm drĂ sticament la natalitat i el consumisme desenfrenat i banal. Â&#x17D;Â?Ă&#x2014;Â?Â&#x2026;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x2014;Â?Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Í&#x2122;Í Í&#x2DC;Í&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x192; Â&#x2021;Â&#x17D;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x192;Â&#x2039;Â?Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â?Â&#x2039;Â?Â?Â&#x192;Â&#x201D;ǤÂ?Â?Ă&#x2014;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x2022; aquells valors harmònics i de respecte a la natura i Â&#x2021;Â?Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2DC;Â&#x192;Â?­Â&#x192;ÇĄÂ&#x2030;Â&#x192;Â&#x2014;Â&#x2020;Â&#x2039;Â?Â&#x2013;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2022;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x192; Â&#x2026;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2039;Ă&#x2014;Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2021;Â&#x2021;Â?Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2013;ǤÇŻÂ&#x192;Â&#x201D;Â&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x2013;Â&#x2021; de lâ&#x20AC;&#x2122;univers ens ha donat un paradĂ­s que ens cal saber cuidar intel¡ligentment i ĂŠs el deure que tĂŠ lâ&#x20AC;&#x2122;home el regal natural vivent. Ingènuament no puc deixar dâ&#x20AC;&#x2122;insistir en aquesta lluita perduda per salvar la vida humana a la terra. SĂŠ que no hi ha res a fer, sĂŠ que no escarmentem, que desgraciadament lâ&#x20AC;&#x2122;economia estĂ  per sobre de Â&#x17D;ǯ°Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;ÇĄÂ&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2014;Â&#x2039;Â?Â&#x2013;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x17D;ÇŻÂ&#x192;Â&#x2C6;Â&#x192;Â?Â&#x203A;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄÂ&#x17D;ÇŻÂ&#x192;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Ă&#x20AC;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x192;ÇĄÂ&#x17D;ÇŻÂ&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2030;Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x17D; i els egos negatius, poden mĂŠs que la honestedat, el respecte, lâ&#x20AC;&#x2122;equilibri, la veritat, lâ&#x20AC;&#x2122;austeritat, predicar amb lâ&#x20AC;&#x2122;exemple, etc. Aquest Ăşltims son uns valors Â&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2021; Â&#x152;Â&#x192; Â?Â&#x2018; Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â? Â&#x2020;Â&#x2021; Â?Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x192;Ǥ ÇŻÂ&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2019;Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x192; Â&#x160;Â&#x2014;Â?Â&#x192;Â?Â&#x192; Â?Â&#x2018; Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2022;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2022;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x201E;Â&#x2014;Â&#x2013;Â&#x152;Â&#x192;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x201C;Â&#x2014;°Â?Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x201E;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;ƤÂ&#x2026;Â&#x2039;Â&#x2022; materials o poder a la gran banca mundial que controla als polĂ­tics. Igual que els nens petits quan no fan bondat, ens passarĂ  el mateix a nosaltres, necessitem un fort cĂ stig perquè no siguem dolents. Sobreviurem els humans a lâ&#x20AC;&#x2122;apocalipsi nuclear? Sobreviurem a aquesta crònica estupidesa humana? Sobreviurem a la manca dâ&#x20AC;&#x2122;ètica i a la banalitat mundial? Sobreviurem al canvi climĂ tic? Ara els nous Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2019;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Ă&#x20AC;ƤÂ&#x2026;Â&#x2022;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x17D;ÇŻÂ&#x2014;Â?Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x2026;Â?Â?Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192; quĂ ntica, de la singularitat o dels forats negres, però a Â&#x2018;Â?Â&#x2019;Â&#x2014;Â?Â&#x203A;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2DC;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2014;Â&#x192;Â?Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x201D;ÇŤÂ&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2014;Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x192; de casa, que la teniu bruta. Quan mĂŠs estigui lâ&#x20AC;&#x2122;home al servei de la cibernètica, mĂŠs dèbil. Quan mĂŠs estigui lâ&#x20AC;&#x2122;home al servei de la mĂ quina, mĂŠs dèbil, ho enteneu això, futurs professionals digitals? Ara el nou repte serĂ  el ciberespionatge o la ciber-guerra. Un atemptat a nivell Â&#x2030;Â&#x17D;Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x201D;Ă&#x2013;ƤÂ&#x2026;ǤÂ&#x192;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â?ÂąÂ&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x2014;Â&#x17D;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2022;Ǥ

No es tracta de tenir o de posseir, es tracta de ser. Joaquim Pugnau Vidal - Sant Feliu de GuĂ­xols

/ĹśÄ&#x201A;ĆľĹ?ĆľĆ&#x152;Ä&#x17E;ĹśƾŜÄ&#x201A;Ä&#x17E;Ć?Ä?ƾůĆ&#x161;ĆľĆ&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ć?Ä&#x201A;ĹśÇ&#x2021;Ć?Ä&#x161;Ä&#x17E;Ć?Ć&#x2030;Ć&#x152;Ä Ć? Ä&#x161;Í&#x203A;Ä&#x201A;Ä?Ä&#x201A;Ä?Ä&#x201A;Ć&#x152;ͲůÄ&#x201A; ĆľĆ&#x152;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x2039;ĆľÄ&#x17E;Ć?Ć&#x161;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹľĆ&#x2030;Ć?ĹŻÄ&#x201A;Ć&#x152;Ĺ˝Ć&#x161;ŽŜÄ&#x161;Ä&#x201A;Ĺ?ĹŻÍ&#x203A;Ä&#x17E;Ć?Ä?ƾůĆ&#x161;ĆľĆ&#x152;Ä&#x201A;Ĺ&#x161;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x17E;Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ä&#x201A;Ä?Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;ŽŜÄ&#x201A;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ć?

L

â&#x20AC;&#x2122;Ajuntament de CastellĂł dâ&#x20AC;&#x2122;EmpĂşries aproďŹ tarĂ les Festes del Carme per inaugurar un monument i una font situat a un dels principals accessos dâ&#x20AC;&#x2122;Empuriabrava que es va acabar el 2008. Lâ&#x20AC;&#x2122;anterior govern, molt crĂ­tic amb els 120.000 euros que havia costat lâ&#x20AC;&#x2122;obra, va decidir no acabar de dotar la font i es va deixar sense funcionar. El nou govern, en canvi, ha decidit posar-la en funcionament i inaugurar-la com una de les mesures que sâ&#x20AC;&#x2122;ha decidit posar en marxa per revitalitzar Empuriabrava. El monument de la rotonda de Ca la Silvia ĂŠs obra de lâ&#x20AC;&#x2122;artista local Isabel Ferrer. El monument tĂŠ un mosaic en representaciĂł dâ&#x20AC;&#x2122;Empuriabrava. Es va construir com un dels elements de la commemoraciĂł dels 40 anys

funcionament. La decisiĂł va comportar les crĂ­tiques dâ&#x20AC;&#x2122;un sector de la marina. Una de les primeres actuacions del nou govern ha estat posar-la a punt, uns treballs que sâ&#x20AC;&#x2122;han portat a terme a travĂŠs de lâ&#x20AC;&#x2122;empresa de serveis municipals en les dues darreres setmanes i la font ja estĂ en funcionament. Per tal de donar rellevĂ ncia a un fet que representa lâ&#x20AC;&#x2122;inici dâ&#x20AC;&#x2122;una polĂ­tica per millorar Empuriabrava, Detall de mosaic que sâ&#x20AC;&#x2122;innaugura aquest mes sâ&#x20AC;&#x2122;ha decidit inaugurar per la Festa del Carme. Just abans de la processĂł pels canals, a les set de la tarda es farĂ  un acte, tot i que senzill, per donar per estrenat el monument i la font.

dâ&#x20AC;&#x2122;Empuriabrava però el juny de 2007 quan hi va haver un canvi de govern, encara no sâ&#x20AC;&#x2122;havia acabat. Es va decidir que havia suposat un cost massa elevat que arribava als 120.000 euros i no es va voler acabar dâ&#x20AC;&#x2122;invertir per posar-la en

Â&#x2026;Č&#x20AC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2014;Â&#x2039;Â&#x161;Ă&#x2014;ÇĄÂ&#x17D;Â&#x2018;Â&#x2026;Â&#x192;Â&#x17D;Í&#x161; Palafrugell

972 301 416 - 662 070 144

joanaixo@hotmail.com

EÄ&#x201A;Ć&#x;ZÄ&#x201A;žŽŜÄ&#x17E;Ç&#x2020;Ć&#x2030;Ĺ˝Ć?Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹŻÄ&#x201A;Ć?Ĺ?ŜŽ Ä&#x161;Ä&#x17E;^Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;&Ä&#x17E;ĹŻĹ?ĆľÄ&#x161;Ä&#x17E;'ĆľĹ&#x;Ç&#x2020;ŽůĆ? >Ä&#x201A;Ć&#x2030;Ĺ?ĹśĆ&#x161;Ĺ˝Ć&#x152;Ä&#x201A;Ĺ?ĆľĹ?Ç&#x2020;ŽůÄ&#x17E;ĹśÄ?Ä&#x201A;Ä&#x17E;Ç&#x2020;Ć&#x2030;Ĺ˝Ć?Ä&#x201A;Ä&#x17E;ĹŻĆ?ŜŽƾĆ?Ć&#x2039;ĆľÄ&#x201A;Ä&#x161;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ć? ĹľÄ&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?ĹśÄ&#x17E;Ć&#x152;Ć?Ä&#x201A;Ć&#x2039;ĆľÄ&#x17E;Ć?Ć&#x161;ĹľÄ&#x17E;Ć?Ä&#x161;Í&#x203A;Ä&#x201A;Ĺ?Ĺ˝Ć?Ć&#x161;

H

i ha quadres que, tenen una vida amagada, un constant batec entre les armonies i els contrastos de color. Nati Ramon pinta el moment de lâ&#x20AC;&#x2122;etern joc de llums i sobres, atrapant el batec de la natura, del paisatge que sâ&#x20AC;&#x2122;estĂ contemplant. Tot artista ĂŠs un creador perquè tĂŠ alguna cosa per compartir que neix dâ&#x20AC;&#x2122;ell, que li ĂŠs propi. NomĂŠs aixĂ­ la pintura transmet una presència i estĂ  viva. Podeu admirar els quades de Nati Ramon al Casino de Sant Feliu de GuĂ­xols, un ediďŹ ci modernista mosĂ rab construit per lâ&#x20AC;&#x2122;arquitecte General Guitardt al 1888, durant tot el mes dâ&#x20AC;&#x2122;agost.

Nati Ramon porta exposant sense parar des del 1982 a la comarca, a Platja dâ&#x20AC;&#x2122;Aro, Calonge, Santa Cristina dâ&#x20AC;&#x2122;Aro, Figueres... TambĂŠ ha fet de professora de pintura a escoles de Girona i Sant Feliu de GuĂ­xols aixĂ­ com als centres cĂ­vics i tallers particulars de pintura i arts manuals. La senzillesa i honestedat empleada en els olis caracteriza el retrat dels paisatges i marines, captant la llum precisa en cada moment. La naturalesa ĂŠs el ďŹ l conductor de la seva pintura, la llum dels paisatges marins i els ocells que mĂŠs habiten aquest espai, centrant-se en el vol, lleuger i Ă gil dâ&#x20AC;&#x2122;aquests reis del mar.


www.elpergami.com

EŽơĐŝĞƐůŽĐĂůƐ

3 15 juliol - 15 agost 2011

>ĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝĂƚŵĂƌŝŶĂĚĞůĂĐŽƐƚĂƚŽĐĂĨŽŶƐ >ĂĐĂůĂůƌŝƚĚĞDŽŶƚͲƌĂƐ͕ŽďƚĠůĂ ŶŽƚĂŵĠƐĂůƚĂ͕ŵĞŶƚƌĞƋƵĞůĂĐĂůĂĚ͛ŝŐƵĂĨƌĞĚĂĂĞŐƵƌŽďƚĠůĂŵĠƐďĂŝdžĂĚĞůĂŽƐƚĂƌĂǀĂ

L

’últim informe que ha fet públic la Fundació Mar en el marc del projecte SILMAR, una xarxa de seguiment de l’estat del litoral marí formada per una vintena d’estacions de control a Catalunya i tres a Balears, denuncia la degradació de determinats punts de la costa i reclama urgentment la necessitat d’engegar mesures correctores. Davant la creixent degradació del medi marí, l’informe proposa “invertir en la conservació des d’una visió supramunicipal i regional, recuperar els espais marins degradats a escala local, incrementar el nivell de protecció de les àrees marines litorals més fràgils i sensibilitzar la societat dels valors del patrimoni natural”. El document atribueix el deteriorament a factors com la pèrdua d’espais naturals de qualitat, la pesca i la navegació d’esbarjo irresponsables i la contaminació, i també a la introducció d’espècies invasores i la construcció d’infraestructures litorals. Com explica Evelyn Segura, coordinadora de SILMAR. A Girona, “el fondeig massiu de les barques en zones ecològicament sensibles així com la instal·lació de camps de boies mal gestionats generen efectes col·laterals com ara la sobrefreqüentació humana, la pesca massiva i la contaminació, motius principals del deteriorament dels ecosistemes marins”. D’entre les notes que atorga l’estudi partint d’una ponderació dels bioindicadors analitzats, és especialment greu el cas de les estacions de control del Delta del Llobregat i de Cala Aiguafreda, a Begur, les úniques que suspenen “per la contaminació històrica que prové de les aigües

6,5

7

Es Caials - Cadaqués

6

Punta Romaní - l’Escala 7,5 Montgó - l’Escala 6 Aigua Freda - Begur 4 El Crit - Mont-ras 8 5,5 La Caleta - Palamós

Vigatà - Guíxols 6,7 6

Mar Menuda - Tossa l’Alguer - Mataró

7

Pont del petroli - Badalona Delta del Llobregat - El Prat De la Móra - Tarragona Cala Vidre - l’Ametlla

del riu” en el primer cas i per “la gran quantitat de residus nàutics i blocs de formigó amb cadenes que erosionen i desertitzen els fons” en el segon. Per contra a la cala el Crit de Mont-ras, que forma part de l’espai protegit de Cap Roig - Castell, s’hi troba una alga típica de les zones rocoses superficials que indica la gran qualitat de l’aigua que banya aquest litoral. Per aquesta raó la nota de l’estudi és la més alta de tot Catalunya, un 8 sobre 10. Només superada per la platja d’Es Banc de Formentera, amb una nota d’un 9 sobre 10. A Tarragona, i en concret a la Costa Daurada,

5

3,5

el medi marí es veu perjudicat, segons les conclusions, per la construcció de vivendes dels anys 60 i 70 que va desfigurar el perfil litoral i la creació d’infraestructures que tenen encara avui dia un funcionament deficitari en la canalització de les aigües residuals i del clavegueram. També “per la contaminació dels residus procedents de la indústria petroquímica o de les aigües per refrigerar de les nuclears, però també de la navegació en general i que aporten estrés a aquesta costa”. Els pocs espais naturals atractius de la demarcació tarragonina són molt buscats i es malmeten a causa de la sobrefreqüentació d’usuaris. Pel que fa a les Balears, les tres estacions de control (dues a Eivissa i una a Formentera) aproven, però l’informe adverteix de l’elevat risc de dos factors importants sobre els ecosistemes marins: la presència massiva de l’alga invasora Caulerpa racemosa i que determinarà un canvi del paisatge submarí d’aquest lloc ; i l’excés d’usuaris en àrees ecològicament sensibles i l’ancoratge irresponsable d’embarcacions d’esbarjo sobre fons de posidònia.

Finques Sa Conca

compra - venda - lloguer

Ref. 2001 - S’AGARÓ - APARTAMENT. 60m², 2 hab dobles, 2 banys. Terrassa, calefacció, cuina equipada, nou, de disseny, zona comunitària amb piscina, ascensor, molt aprop del mar i del centre, tot equipat. Preu: 372.000€

Ref. 2016 - S’AGARÓ - APARTAMENT. 2 hab i bany. 85m², terrassa, parquing, cuina equipada, totalment reformat, calefacció de gas. Zona comunitària amb piscina. A dos pasos de la platja. Preu: 250.000€

Ref. 2045 - S’AGARÓ - APARTAMENT. 90 m², 2 suits, 2 banys. Garatge tancat, totalment reformat, terrassa de 30 m², ascensor. Calefacció de gas i aa/cc. Parquet, dos terrasses petites, vistes al mar. Preu: 630.000€ 550.000€

Ref. 4012 - S’AGARÓ - CASA. 98m² 3 hab dobles, 2 banys. Cuina equipada amb sortida al jardí, amplia terrassa, calefacció, garatge per 3 cotxes, gran jardí amb rec automàtic, prop del centre, zona tranquila. Preu: 401.700€

Ref. 4001 - S’AGARÓ - CASA ADOSSADA CANTONERA 125m² 3 hab, 2 banys, aseo. Terrassa, parquing, calefacció, zona comunitària amb pisicina. Molt cèntrica prop de les platges. En molt bon estat Preu: 490.000€

Ref. 3042 - S’AGARÓ - DÚPLEX. 100m², 3 hab, 2 banys. Terrassa gran, garatge, en molt bon estat, moblat, bones vistes al mar, solàrium, videoporter, prop de la platja del centre i els serveis. Preu: 598.000€

Ref. 2089 - PLANTA BAIXA - APARTAMENT. 70 m² 2 hab, bany. Terrassa, parquing, zona comunitària amb piscina. Calefacció, amb jardí privat, i sortida directe a la pisicina, molt solejat. Preu: 250.000€

Ref. 2083 - S’AGARÓ - ÀTIC. 70 m², 2 hab, bany. Terrassa, parquing, calefacció, traster, ascensor, zona comunitària amb piscina. Molt soleiat, vistes al mar, prop de les platges i serveis. Preu: 315.000€

Ref. 2070 - S’AGARÓ - APARTAMENT. 2 hab i bany. Terrassa, parquing, calefacció, molt bon estat. Zona comunitària amb piscina. Al centre de S’Agaró, a quatre minuts de la platja. Preu: 230.405€

Poda d’arbres

Especialistes en eliminació de SOQUES D’ARBRE ÀQVLWRWHQ ]RQHVGHGLItFLODFFpV

Herbolisteria ݈ Dietètica Cosmètica ݈ Alimentació bio Dietes professionals per esportistes

^ŝŶĞĐĞƐƐŝƚĞƵƉŽĚĂƌŽƚĂůĂƌĂƌďƌĞƐ͕ ďĂƌĚŝƐƐĞƐ͕ƚĂŶƋƵĞƐŽƉĞƌƋƵĂůƐĞǀŽů ĐŽŶƐƵůƚĂƚƌƵƋƵĞƵĂů

C/ Sant Sebastià, 54 · PALAFRUGELL Avda. Generalitat, 34 Tel. 972 301 678 www.vitassana.com Obert dilluns

616 400 173

Ref. 4065 - S’AGARÓ - CASA. 110m², 3 hab, 2 banys, aseo. Terrassa, parquing exterior, calefacció, en molt bon estat, assolellada, zona comunitària amb piscina. Prop de la platja i els serveis. Preu: 362.250€

Ref. 4071 - PARC DE SANT RAMON - CASA. 140m² 3 hab dobles, 2 banys. 2 terrasses, calefacció, parquing, zona com., pisicina. Moblat, prop de la platja i dels serveis, molt bon estat Preu: 357.000€

Ref. 5057 - S’AGARÓ - XALET. 120m² de casa, 600m² parcela, 3 hab, 1 suite, 2 banys. Terrassa, garatge, calefacció, possibilitat de piscina. Mobles a negociar, llar de foc, zona molt tranquil·la. Preu: 463.500€

Av. Vall d’Aro, 69 - 71 www.finquessaconca.com S’AGARÓ Tels. 972 32 73 75 - 617 04 13 63

ĞĐŽƌŝĞůƐĞƵĐĂƐĂŵĞŶƚͬǀĞŶƚ

ƐƉĞůŵĞƐĂŶƟŵŽƐƋƵŝƚƐͬŵŽƐƋƵĞƐ

^ƵďŵŝŶŝƐƚƌĞŵƌĞĐĂŶǀŝƐ

dĞůĨ͘ϲϱϭϭϮϲϭϵϴ

ǁǁǁ͘ůůƵŵŝŶĂƌŝĞƐ͘ĐŽŵ


2

Segona plana On recollir EL PERGAMÍ

Benz. BP - Begur Mar Blau - Platja el Racó, Begur Jodofi supermercat - Begur Catalan holidays - Begur Cercle Societat Calongí Llibreria el Castell - Calonge Perruqueria Joan - Calonge Rest. Les Cols - Castelló Super Montserrat - Castelló Mi Spot - Castelló Nou Benzinera BP - Corçà BlueSky Cafè - Empuriabrava Supers Montserrat Engel&Völkers - Empuriabrava Benzinera - Empuriabrava Anna M Pelu - Empuriabrava Interhome - Empuriabrava Immocenter - Empuriabrava Goerts & Partnerts - Empuria Port Grec - Empuriabrava Hiper Plaza - Empuriabrava Taberna del Mar - Empuria GP Supermarket - l’Estartit Kim’s - L’Estartit Of. de Turisme - l’Estartit Bar Puccini - l’Estartit Book shop - l’Estartit Valvi - Estartit Benz Cepsa - Forallac Engel&Völkers - l’Escala Benzinera Agip - La Bisbal La Latina - La Bisbal Pollastres Ca la Roser Can Rodà - La Bisbal Toc Bar - La Bisbal d’Empordà Rei de la Rajola - Medinyà Sa Bucadilleria - Mont-ras Benz BP - Palafrugell Biblioteca Palafrugell Sarfa - Palafrugell Rest. Pinguins - Palafrugell Móngroup - Palafrugell Mercat Municipal - Palamós Sarfa - Palamós Delicatessen - Palamós Cinema Kiton - Palamós Cinema Arinco - Palamós La Paperera - Pals Oficines de Turisme - Pals Aparthotel Golf Beach Can Padrés 2 - Pals Verpleegpostspanje - Pals Assalam - Platja d’Aro Cafè Platja d’Aro Friends - Pl. Aro Bar - fleca Dia - Platja d’Aro Caprabo - Platja d’Aro Dental del Sol - Platja d’Aro Dr. Hohne - Platja d’Aro Gabriel Borràs - Platja d’Aro Saleem Kebab - Platja d’Aro Ocine - Platja d’Aro Oficina turisme -Platja d’Aro Hotel Aromar - Pl. Aro Benzinera Shell- Platja d’Aro Veterinària Pou - Platja d’Aro La Tisana - Platja d’Aro Benzinera Campsa - La Pera Benzinera - Regencós Glenn van den Bergh - Roses Immocenter - Roses Immo Roses House - Roses Mokey - Sta. Margarita Roses Benz Campsa- Sant Antoni Bicicletes Jesús - Sant Antoni Cafè Dalí - Sant Antoni Les Gavarres - Sant Antoni Oficina turisme - Sant Antoni Wok - Sant Antoni Benz BP - Sant Feliu de Guíxols Sarfa - Sant Feliu L’Estanc nº6 - Sant Feliu Espiga d’or - Sant Feliu Evara Electro. - Guíxols Fleca Farreras - St. Feliu Ferreteria 95 - Sant Feliu Taco Ganxó - Guíxols Llenceria Margarita - Guíxols Barcarola - S’Agaró Finques Sa Conca - S’Agaró Fleca Valvi - S’Agaró Tucan Beach - S’Agaró Benzinera BP - Santa Cristina Dental d’Aro - Santa Cristina Of. Turisme - Santa Cristina Benz Repsol - Serra de Daró Federoptics -Torroella La Latina -Torroella de Montgrí Magda Prat - Torroella Supermercat Llos - Torroella Fleca Vall-llòbrega Benz Cepsa - Verges

LA TEVA VEU

½‘Êփ¦ƒÃ›Ä㽃ÖÙø®Ãƒփك—ƒ›Ä ‘ÊÄãك›½›Ä›ÝãƒÙ Els politics ja ens estan avançant del que serà en els pròxims anys el copagament sanitari, que consistirà en pagar una quantitat de diners quant anem al metge. El primer que faran es bomberdajejar la població mitjançant les factures sanitàries ( quant obtenim assistència medica ens donaran una factura amb el que ha costat la Asistencia Estatal), desprès aprovaran una llei de copagament, que titllaran de avanç. El neoliberalisme imperant i la falta de alternatives esta servint en bandeja els serveis públics al mercat. Estem concertin-se en una societat americanitzada on qui té diners rep totes les prestacions i qui no en té, no pot accedir ni tan sols a la educació.

Jordi Vidal

^ÊÙãØ盹ƒÄÊ›ÝãƒÄƒ½͛ƒ¹çÄãƒÃ›Äã L’alcaldia de Torroella – L ´Estarti, va ser pactada el 2007, per UPM, Joan Margall i ERC, Josep Maria Rufí. Amb la qual cosa els dos “Polítics” van fer un tracte, jo ho diria un negoci, J. Margall seriosa 2 anys alcalde i 2 anys de tinent alcalde, cobrant sempre ͛͘͘͝Ǧ͂ƒŽ‡•ƒ„͙͜’ƒ‰—‡•ƒŽǯƒ›ǡ͜͡Ǥ͘͘͘Ǧ͂ƒŽǯƒ›‹ —Ƥǡ seriosa 2 anys tinent alcalde i 2 anys alcalde, cobrant sempre 2.000-€ al mes amb 14 pagues a l’any, 28.000-€ a l’any i 44.000€ a l’any de la diputació. Jo a aquests dos, els donaria la medalla a l’honor i honestedat

José Fortea Fabra l’Estartit

ÝÖÊã›ÝãƒÙ›Ä‘ƒÙƒÝݮė®¦Äƒã͍ Des del matí d’hora i durant el transcurs del dia busco informació sobre el que està passant al Parc de la Ciutadella. I vaja, no deixa de sorprendre’m el tractament de la ¿informació? En qualsevol mitjà massiu la tornada era la mateixa: caos, violència, coacció, valors antidemocràtics, però, per més que vaig buscar i vaig buscar no vaig veure una sola imatge realment violenta per part dels indignats. A mi em sembla que el que és veritablement antidemocràtic és creure que els que ocupen escons representen la societat en conjunt, quan les eleccions i les mobilitzacions han posat en evidència una decepció massiva cap a la classe política. És imprudent parlar des d’una democràcia que silencia els que volen participar en la presa de decisions i és penós que la classe política defensi la democràcia d’una vegada cada 4 anys. Ƥ”ƒ” “—‡ ‡Ž ‘˜‹‡– ͙͝ ƒ‡ƒ­ƒ ‡Ž• ˜ƒŽ‘”• †‡‘…”–‹…• “—‡ –ƒ– ha costat aconseguir, no només em sembla oportunista sinó també cínic i si aquest és el sistema que defensen, si aquesta és la democràcia de poca volada que somien, llavors no estan a l’altura de les circumstàncies que demanen polítics més valents i menys mesquins. ˜‹†‡–‡– ‡Ž• ’ƒ”Žƒ‡–ƒ”‹• ‡…ƒ”ƒ ‘ ‡• ˆƒ ”‡••Ö †‡Ž “—‡ •‹‰‹Ƥ…ƒ el moviment i del que és el legítim dret a dissentir, a increpar i a demanar, ’‡”“—°‘˜ƒ‹‰‡•…‘Ž–ƒ”‹—ƒ•‘Žƒ†‡…Žƒ”ƒ…‹×‘•‡„Ž±•‡Ž…‘–”ƒ”‹ǡƤ•‹ tot el president de la Generalitat va insistir en què es va “obsessionar” perquè la jornada es desenvolupés amb normalitat. Voldrà dir-nos amb això que li interessa invisibilitzar el moviment i les causes que li han donat origen? Per què creuen els parlamentaris que les seves investidures són tan sagrades? Per què s’escandalitzen d’una violència que no es veu en cap mitjà i que només existeix en boca d’opinólegs de TV i de la classe política? Jo crec que el que és sagrat no són les investidures, sinó les persones, les que ja estem pagant deutes que no són nostres, patint la pauperització dels serveis i la privatització dels béns de l’estat, és a dir, els teus, els meus, els nostres.

Mariela Acjia

www.elpergami.com 15 juliol - 15 agost 2011

opinio@elpergami.com

½Ý¦Ù›‘Ýփ¦ƒÄ›½ٛݑƒã —›½ƒƒÄ‘ƒ Mentre la UE sospira alleugerida, Grècia és crema davant del paquet de mesures que el seu parlament acaba d’aprovar. Aquesta petita millora precedeix a la mort o a la fallida econòmica d’un país. Les borses i els líders europeus és congratulen perquè la precària sostenibilitat del euro es mante amb pinces i els bancs podran cobrar les seves deutes. Però de manera paradoxal, seran els ciutadans grecs els que vagin a pagar amb sang, suor i llàgrimes els excessos especulatius de la banca, que es en realitat la que ha provocat aquestes deutes. Les cures pal·liatives que s’estan administrant a Grècia prolonguen la ƒ‰‘‹ƒ Ƥ• ƒ ƒ–ƒ” Ž‡• ‡•’‡”ƒ…‡• †‡ futur d’un poble. Un respir de dol que sols agrada a la psicopatia dels mercats. El sistema s’enfonsa, però esta disposat a destruir amb tot el que se li posi pel davant. Els balons d’oxigen i els rescats no estan destinats a la ciutadania. Nosaltres sols som les víctimes d’un sistema que poc a poc s’està morint. Jordi Vidal Bernades Palafrugell

½„ÄÊÄ®½ƒ>½›®LÃÄ®ç݃Ýݛ¦çٛÄ›½ě¦Ê‘®ÖÙ®òƒã—›½͛ƒ®¦çƒ El passat 2 de juny, Lluís Recorder, Conseller de Territori i Sostenibilitat, anunciava la pujada del cànon de l’aigua argumentant la possible fallida econòmica de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). L’endemà es presentava l’avantprojecte de la Llei Òmnibus, que planteja una gran reforma de la llei d’Aigües i de les seves institucions públiques. Cal recordar que la Llei Òmnibus és la transposició de la Directiva Europea relativa a serveis de Mercat Interior (més coneguda per Directiva Bolkenstein). Directiva que en el seu moment es va obrir un gran debat en el sí de la Unió Europea per l’impuls de polítiques neoliberals i la pretesa obligació a la privatització. Finalment, els serveis públics d’aigua van quedar-ne exclusos, gràcies a la mobilització social, però això avui podria canviar. •…‘‡‹š“—‡‡Ž†°Ƥ…‹–†‡Žǯ±•†‡±• de 1500M€, i el d’Aigües Ter Llobregat (ATL) de més de 500M€. Però hem de recordar que en la creació de l’ACA ja hi havia un “forat” de més de 500M€. Fa temps que el cost de la gestió del cicle integral de l’aigua està cobert de forma desigual. Així, hi ha ’ƒ”–•†ǯƒ“—‡•–…‹…Ž‡ƒ„ˆ‘”–„‡‡Ƥ…‹•ǡ…‘ és l’abastament en baixa, i hi ha altres parts ƒ„—‰”ƒ†°Ƥ…‹–…‘±•‡Ž…Žƒ˜‡‰—‡”ƒ i altres serveis que no cobreixen ni el 25% del seu costos. Mentre el Conseller parla d’augmentar un 4,5%, un punt per sobre de l’IPC, hem de tenir present que durant el 2010 es va autoritzar l’augment de la tarifa d’abastament en baixa a l’àrea

metropolitana, gestionada principalment pel Grup AGBAR, en més d’un 8%, mentre que el cànon de l’aigua es va congelar. Aquest fet, no és aïllat, és recurrent des de la creació de l’ACA l’any 2000. Durant aquest període les obligacions legals de l’Agència han augmentat, com obliga la Directiva Marc de l’Aigua Europea. Així mateix, el cànon de l’aigua només s’ha augmentat l’IPC o poc més, amb arguments de pors polítiques i per ser un tema altament sensible. Però durant aquest anys, els mateixos que no s’han atrevit a augmentar el cànon de l’aigua, d’un i altre color polític, s’han atrevit a augmentar les tarifes del sector privat de l’aigua i han permès augmentar-ne ‡Ž• •‡—• „‡‡Ƥ…‹•Ǥ •‡…–‘” ’”‹˜ƒ– “—‡ –± —•„‡‡Ƥ…‹•‡š–”ƒ‘”†‹ƒ”‹•“—‡’‡”‡–‡ comprar la Torre Agbar per més de 160 milions d’euros però que no estan generant llocs de treball, sinó que acomiaden a 194 treballadors/es (amb unes 160 jubilacions anticipades). És evident que el cànon de l’aigua s’està utilitzant com a cortina de fum per avortar el debat de la reforma de fons, la reforma de la Llei d’Aigües, que està inclosa en l’Avantprojecte de la Llei Òmnibus. Una reforma que obre la porta a la privatització d’ATL, a la desregulació de la gestió del cicle integral de l’aigua i a l’eliminació d’espais oberts de participació ciutadana. Aquesta desregulació comporta augmentar la mercantilització del medi i hipoteca la nostra qualitat ambiental, a més de la nostra dignitat. S’han presentat

Humor

més de 1200 d’al·legacions, només per temes d’aigua. Mentre debatem sobre el cànon, ells impulsen reformes normatives de gran transcendència social i impacte que faran que d’aquí poc no es pugui ni discutir sobre l’augment del cànon ni sobre les grans línies estratègiques de l’aigua i el seu model de gestió, ja que la reforma proposa que molts acords només precisin d’un Acord de Govern, sense la necessitat de que es tramitin al parlament. En aquets moments cal un exercici de transparència. Donar únicament la xifra del deute no és aportar la informació necessària sinó que és generar alarma. L’ACA des de la seva creació té un deute de més de 500M€. Si hi ha transparencia en la gestió, la ciutadania podrà entendre quina és la situació real. Era necessari que el Conseller expliquès quin percentatge del cànon se’n va a pagar interessos dels bancs (90M€, publicat per El Economista), com s’han reduït les dietes dels membres del Consell d’Administració i dels membres de Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua, quina quantitat s’inverteix en protocol, inauguracions,etc. El debat fonamental és sobre quin model de gestió de l’aigua volem. Sempre, però especialment en aquest moments de “crisi”, volem una gestió de l’aigua sense ànim de lucre, on el control absolut sigui democràtic i no del mercat i on es dugui terme la gestió de l’aigua sota els principis de servei públic. La situació actual de les institucions públiques no ha estat provocada ni pels

treballadors i les treballadores ni per la ciutadania del país. Per tant, hem de ser honestos. Volem que a la gestió de l’aigua de tota Catalunya li passi el mateix que a Aigües de Barcelona? (Aigües de Barcelona – Grup AGBAR controlada en un 75% pel francès Grup Suez, del qual el Govern de França en controla aproximadament el 10%). Volem impulsar lleis en les que tingui més poder de decisió el govern de França que el de Catalunya? Volem seguir considerant l’aigua com a una mercaderia, gestionada sota la lògica del mercat i no amb vocació de servei públic de qualitat? Encara som a temps de canviar el rumb. ‹ ƤƒŽ‡– ‡• ˆ”ƒ‰‡–ƒ Žƒ ‰‡•–‹× †‡Ž cicle integral de l’aigua es deixarà en mans del sector privat totes aquelles accions que actualment no tenen pèrdues ‹ ‰‡‡”‡ „‡‡Ƥ…‹•ǡ ‹ ’‡Ž •‡…–‘” ’ï„Ž‹… quedaran aquells altres que no estan totalment cobertes econòmicament. Per tant, perdrem la possibilitat de destinar resultats positius a altres serveis amb resultats negatius i equilibrar el resultats econòmics del serveis públics i de les institucions públiques que els gestionen. Si es fragmenta la gestió del cicle integral de l’aigua, no farà res més que agreujar la situació econòmica de les nostres institucions públiques, la ciutadania Šƒ—” †‡ ’ƒ‰ƒ” ‡Ž• „‡‡Ƥ…‹• †‡Ž •‡…–‘” privat i el deute del sector públic. És una aventura que, tot i que a la banca li interessa, la ciutadania ha de denunciar. Jordi Oriola

curiosa@elpergami.com

Foto curiosa

Atenció anunciants! Sabeu qué es el PGD? És el control de tirada que garantitza la quantitat d’exemplars que s’imprimeixen. L’única dada fiable per conèixer les còpies reals impreses. Compte! que no l’enganyin, asseguri’s i exigeixi el segell i el control certificat de www.ojd.es/ Sense el certificat no té garanties de la verdadera difussió de la seva inversió. Té dret a saber per quants exemplars està pagant. Pregunti, no es deixi enganyar.

Foto: José Fortea Fabra

/EZ1>WZLsZ/dd

>ĂĨŽƚŽŵŽƐƚƌĂůĂďĞƐƟĞƐĂƋƵĞŚĂŶƉĞƌŵğƐĂů͛ĂũƵŶƚĂŵĞŶƚĚĞdŽƌƌŽĞůůĂĚĞDŽŶŐƌşͲů͛ƐƚĂƌƟƚ͕ĞŶĂƵƚŽƌŝƚnjĂƌ ůĞƐƚĞƌƌĂƐƐĞƐĂĚŝŶƐĚĞůĐĂƌƌĞƌŝƋƵĞĐĞŶƚĞŶĂƌƐĚĞĐŽƚdžĞƐŝĚŽƚnjĞŶĞƐĚ͛ĂƵƚŽďƵƐŽƐƋƵĞƉĂƐƐĞŶĐĂƉĂůĞƐƐĞǀĞƐ ĐĂƐĞƐŝĂů͛ĞƐƚĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚĚĞůĮŶĂůĚĞůƉĂƐƐĞŝŐƉĂƐƐĞŶĂĚĞƵĐĞŶơŵĞƚƌĞƐĚĞůĞƐƉĞƌƐŽŶĞƐĂƐƐĞŶƚĂĚĞƐĂůĞƐ ƚĞƌƌĂƐƐĞƐ͘ůƋƵĞŚŽŚĂĂƵƚŽƌŝnjĂƚƐ͛ŚĂƵƌŝĂĚĞƉŽƌƚĂƌĂůƉƐŝƋƵŝĂƚƌĂ͘

WĞƌŝžĚŝĐŵĞŶƐƵĂůŐƌĂƚƵŢƚĚĞůĂŽƐƚĂƌĂǀĂ Edita:ůƉĞƌŐĂŵş͕^͘͘ Dipòsit legal: B3272-2007 Direcció general:ĂǀŝĚDƵŹŽnjǀŝůĂ Direcció editorial: EƵƌŝ^ĞƌƌĂĚĞůůWƵŝŐĚĞŵŽŶƚ Direcció publicitat: :ĂŝŵĞĐĞǀĞĚŽŽŶĂƐ

KĮĐŝŶĂ͗ͰDƵŶƚĂŶĞƌ͕ϭϵ ϭϳϮϯϬWĂůĂŵſƐ Publicitat:dϵϳϮϯϭϵϱϰϯͲϲϳϱϵϳϵϰϵϮͲϲϳϱϵϳϵϰϵϬ ŽƉŝŶŝŽΛĞůƉĞƌŐĂŵŝ͘ĐŽŵƉƵďůŝĐŝƚĂƚΛĞůƉĞƌŐĂŵŝ͘ĐŽŵ ŽŶƚƌŽůĚĞƟƌĂĚĂ

ϮϬ͘ϬϬϬĞdžĞŵƉůĂƌƐ ǁǁǁ͘ŽĚũ͘ĞƐͬW'

ƐƉĞƌŵĞƚůĂƌĞƉƌŽĚƵĐĐŝſĚĞůƐĐŽŶƟŶŐƵƚƐĐŝƚĂŶƚůĂƐĞǀĂ ƉƌŽĐĞĚğŶĐŝĂ͘ůWĞƌŐĂŵşŶŽĐŽŵƉĂƌƚĞŝdžŶĞĐĞƐƐăƌŝĂŵĞŶƚůĞƐ ŽƉŝŶŝŽŶƐŶŝĞƐĨĂƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůƐĂŶƵŶĐŝƐ͘ Amb la col·laboració:


Diari mensual d’informació

XEmpuriabrava ŽŵĞŶĕĂůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſ ĚĞůƚƷŶĞůĚĞůǀĞŶƚ͕ĞƐƚă ƉƌĞǀŝƐƚƋƵĞƐ͛ĂĐĂďŝĞůϮϬϭϮ ιWăŐ͘ϰ

Apartment, Rooms & Hotels

GIROROOMS

Girona Costa Brava

Reservas turísticas

www.girorooms.com Tel: 680 703 992

MECÀNICA RÀPIDA DE VEHICLES REPARACIÓ I VENDA DE PNEUMÀTICS ALINEACIÓ - EQUILIBRAT - MECÀNICA C/ del suro, parcel·la 4 nau 1 17200 PALAFRUGELL

972 30 84 57 - 664 22 20 87 MONGROUP007@YAHOO.ES WWW.MONGROUP.ES

Anuncia't al Pergamí - 972 31 95 43

20.000 exemplars

gratuïts

Costa Brava

www.elpergami.com

ĞůϭϱĚĞũƵůŝŽůĂůϭϱĚ͛ĂŐŽƐƚĚĞůϮϬϭϭ

L'únic de la zona amb control de difusió

Apunt la protecció del patrimoni cultural i històric de les Gavarres # Pg. 8

XTurisme

Any 5 EƷŵ͘ 54

XEconomia >͛ĂŝŐƵĂĂůĂĚĞŵĂƌĐĂĐŝſĠƐ ŵĠƐďĂƌĂƚĂƋƵĞůĂŵŝƚũĂŶĂ ĐĂƚĂůĂŶĂ ιWăŐ͘ϳ

XCompensacions >ĂŵƵůƚĂĂŶĚĞƐĂƉĞƌůĂ ŵĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſĚƵƌĂŶƚůĂ ŶĞǀĂĚĂĞƐƋƵĞĚĂĞŶŵŝŐ ŵŝůŝſĚ͛ĞƵƌŽƐ

Un estudi detecta ŐƌĞƵƐĚĞĮĐŝğŶĐŝĞƐĞŶůĂ ƐĞŶLJĂůŝƚnjĂĐŝſĚ͛ŚŽƐƉŝƚĂůƐŝ njŽŶĞƐĚ͛ŝŶƚĞƌğƐ

ιWăŐ͘ϴ

ιWăŐ͘ϰ

XBegur

XUrbanisme

ZĞĐƵƉĞƌĞŶů͛ĂĐĐĠƐĂůĂĐĂůĂ Ě͛ŝŐƵĂyĞůŝĚĂƚĂůůĂƚƉĞƌ ĚĞƐƉƌĞŶŝŵĞŶƚƐ

>Ă'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚǀŽůĞdžĐůŽƵƌĞ ůĂǀĂůůĚĞ^ĂŶƚĂƌĞƵĚĞů ƉĂƌĐEĂƚƵƌĂů

ιWăŐ͘ϵ

ιWăŐ͘ϱ

XAeroport

XUniversitat

ůŵŝŶŝƐƚƌĞƉƌŽŵĞƚƵŶĂ ďĂŝdžĂĚĂĚĞůĞƐƚĂdžĞƐ ĂĞƌŽƉŽƌƚƵăƌŝĞƐĂ'ŝƌŽŶĂ

>ĂhĚ'ĂƚƌĂƵŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌƐ ŽĨĞƌŝŶƚͲůŽƐŝŶĐĞŶƟƵƐƉĞƌ ƚĂůƋƵĞǀŝŶŐƵŝŶĂĞƐƚƵĚŝĂƌ ƌĞĐĞƌĐĂĂǀĂŶĕĂĚĂιWăŐ͘ϱ

ιWăŐ͘ϵ

XCastelló d’Empúries

XLa Bisbal d’Empordà >ĂŶŽǀĂƉĂƐƐĞƌĂĚĞůĂƌſ ĞƐƚĂƌăĂƋƵĞƐƚĂŐŽƐƚιWăŐ͘ϲ

XPlatja d’Aro ^͛ŽďƌĞĞůƉƌŝŵĞƌƚƌĂŵĚĞů ĐĂŵşĚĞƌŽŶĚĂιWăŐ͘ϲ

sŽůĞŶƚŽƌŶĂƌĂĨĞƌĐĂŶǀŝƐ ĂůWKhDũĂĞŶǀŝĂƚĂ hƌďĂŶŝƐŵĞιWăŐ͘ϭϬ

El Crit: la cala amb més biodiversitat marina X La cala d’Aiguafreda és la que té més mal estat boilògic a causa de les boies # Pàg. 3

XEducació >ĂƐŝƐĞŶĂŚŽƌĂŶŽŵĠƐĞƐ ŵĂŶƟŶĚƌăĂůĞƐĞƐĐŽůĞƐ ĂŵďƉƌŽďůĞŵĞƐιWăŐ͘ϭϭ

$48(670(66257(*(0c7+,60217+'5$: ̰˷Ύ ƥƝƦȖΎƫƧƪƨƪƝƫƙ˴ΎȲȳȷɆȯ̃ɂΎȾȽɀɂȯɀΎȯΎɂɀȯɄɡɁΎȲȳȺΎȻȳȼʰΎ̐ΎƫƭƪƨƪơƫƝΎƥƝƦȖ˴ΎɅȯȺȹȷȼȵΎɂȶɀȽɃȵȶΎɂȶȳΎȻȳȼɃΎɄȯȺ˷Ύ̰̯̯͗̐ΎΎ̮ΎƞƪơƝƦƜƫ ̱˷Ύ ƫƧƨƙƪΎơƚNJƪơƛΎ̐ΎơƚƝƪơƙƦΎƜơƦƦƝƪΎɄȯȺ˷Ύ̶̯͗Ύ̮ΎƤƙΎƬơƫƙƦƙ ̲˷Ύ ƥƙƪơƫƛƙƜƙΎƨƝƪΎ̱ΎƨưΎ̐ΎƫƝƙƞƧƧƜΎƞƧƪΎ̱ΎƨƝƪƫ˷ΎɄȯȺ˷Ύ̸̸˴̴͗Ύ̮ΎƬƙƚƝƪƦƙΎƜƝƤΎƥƙƪΎ ̳˷Ύ ƦƝƬƝƢƙΎƜƝƦƬƙƤΎ̰̯́͊ΎȲɂȳΎȳȼΎɂɀȯȱɂȯȻȳȼɂɁΎ̐ΎƜƝƦƬƙƤΎƛƤƝƙƦƦơƦƟΎ̰̯́͊ΎƜơƫƛƧƭƦƬΎȷȼΎɂɀȳȯɂȻȳȼɂΎ̮ΎƜƝƦƬƙƤΎƜ̃ƙƪƧ ̴˷Ύ ƥƝƦȖΎȾȳɀΎ̱ΎȾɆΎΎΎ̐ΎƥƝƦƭΎ̱ΎƨƝƪƫ˷ΎɄȯȺ˷Ύ̲̯͗Ύ̮ΎƨƧƪƬΎƟƪƝƛ ̵˷Ύ ƚƭƞƝƬΎƨƝƪΎ̱ƨưΎ̐ΎƚƭƞƞƝƬΎ̱ΎƨƝƪƫ˷ΎɄȯȺ˷Ύ̳̯͗ΎΎ̮ΎƠƧƬƝƤΎƙƪƧƥƙƪ ̶˷Ύ ƚƝƪƝƦƙƪΎ̳ΎƨưΎ̐ΎƫƦƙƛƣΎƞƧƪΎ̳ΎƨƝƪƫ˷ΎɄȯȺ˷Ύ̱̯̮͗ΎưƭƪƪƝƪơƙΎƢƧƞƪƝ ̷˷Ύ ƦƝƬƝƢƙΎƜƝƦƬƙƤΎ̐ΎƜƝƦƬƙƤΎƛƤƝƙƦƦơƦƟΎɄȯȺ˷Ύ̴̯͗Ύ̮ΎƜƝƦƬƙƤΎƜƝƤΎƫƧƤ ̸˷Ύ ̱ΎƥƝƦȖƫΎƜƝΎƥơƟƜơƙΎ̐Ύ̱ΎƤƭƦƛƠΎƥƝƦƭΎɄȯȺ˷Ύ̱̯̮͗ΎƚƤƭƝΎƫƣƱ ̰̯˷Ύ ƝƫƨƝƤƥƙΎƜƝΎƬƙƭƤƙΎ̐ΎƛƙƦƜƤƝΎƬƙƚƤƝΎɄȯȺ˷Ύ̳̯̮͗ΎƤƤƭƥơƦƳƪơƝƫ ̰̰˷Ύ ƛƭƪƫƙΎƨƝƪΎ̱ΎȾȳɀɁ˷ΎȯȺΎȹȯɀɂȷȼȵΎ̐ΎƣƙƪƬơƦƟΎƪƙƛƝƫΎȴȽɀΎ̱ΎȾȳɀɁ˷ΎɄȯȺ˷Ύ̵̲͗Ύ̮ΎƣƙƪƬơƦƟΎƨƙƤƙƥǹƫΎ ̰̱˷Ύ ƪƝƛƧƦƝơưƝƥƝƦƬΎƥNJƜơƛΎȱȽȻȾȺȳɂ˴ΎƜƝƫƨƙƪƙƫơƬƙƛơǹΎȷȼɂȳɀȼȯΎȷΎȳɆɂȳɀȼȯ˴ΎƝƤƝƛƬƪƧƛƙƪƜơƧƟƪƙƥƙΎƧΎƙƦƙƤǡƬơƛƙΎ̮ΎƙƪƧƮƝƬΎ̚Ʉȳɂȳɀȷȼȯɀȷ̛ΎΎ ̰̲˷Ύ ƪƝƦƬƙƪ˴ΎƬƙƤƤƙƪ˴ΎƛƧƤƧƪΎơΎƫƝƛƙƪΎ̐ΎƠƙơƪΎƯƙƫƠ˴ΎƛƭƬ˴ΎƛƧƤƧƭƪΎ˱ΎƜƪƱΎɄȯȺ˷Ύ̳̯͗Ύ̮ΎƨƝƪ˷ΎƥƧƦƬƫƝΎ ̰̳˷Ύ ƪƝƨƪƧƜƭƛƬƧƪΎƜƮƜΎƫƭƦƫƬƙƫƣΎ̐ΎƜƮƜΎƨƤƙƱƝƪΎƫƭƦƫƬƙƫƣΎɄȯȺ˷Ύ̶̯͗Ύ̮ΎƛƤơƥƙƟƙƫΎƛƧƫƬƙΎƚƪƙƮƙ ̴̰˷Ύ ƨƙƝƤƤƙΎȾȳɀΎȲȽɁΎȾȳɀɁȽȼȳɁΎ̐ΎƨƙƝƤƤƙΎȴȽɀΎɂɅȽΎȾȳɀɁȽȼɁΎɄȯȺ˷Ύ̲̯͗Ύ̮ΎƥƙƪΎƚƤƙƭ ̵̰˷Ύ ̱ΎƬơƩƭƝƬƫΎƪƝƫƬƙƭƪƙƦƬΎ̐Ύ̱ΎƪƝƫƬƙƭƪƙƦƬΎƬơƛƣƝƬƫΎɄȯȺ˷Ύ̲̯͗Ύ̮ΎƨơƫƬƙƛƠơƧ Ɲƫ ƬƝ Ƥƙ ƬƙƪƟƝƬƙ ̶̰˷Ύ ưƙƦƛƤƙΎƜ̃ƠƧƥƝΎBUNKERΎ̐ΎƫƙƦƜƙƤΎƞƧƪΎƥƝƦΎBUNKERΎɄȯȺ˷Ύ̴̯͗Ύ̮ΎƫƙƚƙƬơƛ ƨƝƪ ƨƙƪƬơƛơƨƙƪ ̷̰˷Ύ ƥƙƫƫƙƬƟƝΎƙΎƛƙƫƙΎ̐ΎƥƙƫƫƙƟƝΎƠƧƥƝΎƫƝƪƮơƛƝΎ̮ΎƥƙƫƫƙƬƟƝƫΎơΎƬƝƪƳƨơƝƫ Ƥ ƙƦƱ ƨƝƪ ƝƦƬƪƙƪ ̸̰˷Ύ ̱ΎƥƝƦƭƫΎ̐Ύ̱ΎƥƝƦƭΎɄȯȺ˷Ύ̱̳͗Ύ̮ΎƪƝƫƬƙƭƪƙƦƬΎƨơƫƛơƦƙΎƜƧƦΎƜơƝƟƧ ƝƦ ƬƧƬƫ ƝƤƫ ƫƧƪƬƝƢƧƫ ̱̯˷Ύ̰ΎƙƥƨƧƤƤƙΎƜƝΎƛƙƮƙΎ̐Ύ̰ΎƛƙƮƙΎƚƧƬƬƤƝΎɄȯȺ˷Ύ̶̱͗Ύ̮ΎƪƝƫƬƙƭƪƙƦƬƝΎƛƙƨơƬƙƦ ̱̰˷Ύ ƬƪƙƥΎ̰ΎƜƝΎƣƙƱƙƣΎ̰ΎƨƝƪƫ˷̐ΎƬƪƙƛƬΎ̰ΎƧƞΎƣƙƱƙƣΎ̰ΎƨƝƪƫ˷ΎɄȯȺ˷Ύ̴̱͗Ύ̮ΎƣƙƱƙƣΎƜƝƤΎƬƝƪ ƪƭƛƙ ƙƤ ̱̱˷Ύ ƫƧƨƙƪΎƨƝƪΎ̱ΎƨƝƪƫ˷Ύ̐ΎƜơƦƦƝƪΎƞƧƪΎ̱ΎƨƝƪƫ˷ΎɄȯȺ˷Ύ̴̯͗Ύ̮ΎƪƝƫƬƙƭƪƙƦƬΎƤƙΎƪơƝƪƙ ̱̲˷Ύ ƫƧƨƙƪΎƨƝƪΎ̱ΎƥƝƦƭΎƟƙƫƬƪƧƦǸƥơƛΎ̐ΎƜơƦƦƝƪΎ̱ΎƨƝƪƫΎƟƙƫƬƪƧƦƧƥơƛΎƥƝƦƭΎɄȯȺ˷Ύ̵̯͗Ύ̮ΎƙƪƙƜơ ̱̳˷ΎƫƧƨƙƪΎƨƝƪΎ̱ΎƨƝƪƫƧƦƝƫΎ̐ΎƜơƦƦƝƪΎƞƧƪΎ̱ΎƨƝƪƫ˷ΎɄȯȺ˷Ύ̳̯͗Ύ̮ΎƛƙƞƝƬƝƪơƙΎƣƱ̃ƫ

Ƭ

C A L D E R E S

AIRE

OFERTES

OFERTES C O N D I C I O N A T

Descomptes

Descomptes

20%

20%

c/ Rufo, 58 bx - SANT FELIU DE GUÍXOLS

Tels. 972 328 185 - 666 45 39 64 - 609 45 02 14

www.raian-instalacions.com - raian_instalacions@yahoo.es

ƞ ˹ Ύ Ύ Ύ Ύ ˻ Ύ ̴Ύ͗Ύ ̃ Ύ Ύ Ύ Ύ Ύ ˻ Ύ Ύ̸̶̱Ύ̲̰Ύ̸̴Ύ̳̲

www.reformesgabrielborras.com

Reformes integrals Crta. Palamós, 104 · Sant Feliu de Guíxols · Avda. Castell d’Aro, 34 · Platja d’Aro Tels. 687 059 610 - 606 250 308 gabriel_reformes@hotmail.es

Pergami juliol2011  

Diari mensual gratuït de la Costa Brava

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you