Page 1

ORTHOPEDICS ORTHOPÉDIE ORTHOPEDIE βδζβγΩΨάσ

Since 1975

SALE AND RENTAL VENDA ET LOCATION KOOP EN HUUR ΦΩαΨΤάΤδΩαΨΤ

BIG OFFER BOILERS FROM € 1490

HEATING FROM € 2999 INSTALLATION AND VAT INCLUDED

FJJL@LPQ>?O>S>@LJ

T. 666 45 39 64 - 609 45 02 14

TTT

ĨƌĞĞĐŽƉŝĞƐ

ϮϬ͘ϬϬϬ

www. tresedats .es - t. 972 308 014

Distributor

Specialists in PVC and aluminum closures Spécialistes en fermetures en PVC et aluminium Specialisten in PVC en aluminium sluitingen ǝǻDZȂǴǬǷǴǽǾȇǴdzǛǎǡǴǬǷȊǸǴǹǴȋǬǶǼȇǾǴȋ

Tel. 972 158 000 - 649 66 55 17 www.bentancat.cat info@bentancat.cat

ĚǀĞƌƟƐĞŽŶWĞƌŐĂŵş ϲϳϱϵϳϵϰϵϮ English Français

ǁǁǁ͘ĞůƉĞƌŐĂŵŝ͘ĐŽŵ

DŽŶƚŚůLJ:ŽƵƌŶĂů/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ

dŚĞŽŶůLJŝŶƚŚĞĂƌĞĂǁŝƚŚĐŽŶƚƌŽůůĞĚĚŝīƵƐŝŽŶ

Costa Brava

Dutch Ɋɭɫɫɤɢɣ

International

From March 15 ƚŽƉƌŝůϭϱ͕ϮϬϭϯ

Year 7 EŽ͘ϳϰ

^ĐĂŶĚĂůĞĚ͛ĞƐƉŝŽŶŶĂŐĞƉŽůŝƟƋƵĞăĂƚĂůŽŐŶĞ X ĞŶŽŵďƌĞƵdžŚŽŵŵĞƐƉŽůŝƟƋƵĞƐĚĞƚŽƵƚďŽƌĚƐŽŶƚĐŽŶĐĞƌŶĠƐ͕ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĞŐƵĞƌƌĞƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞĞŶƚƌĞƉĂƌƟƐ͘ηWŐ͘ϰΘϱ XdƌĂŶƐƉŽƌƚ N-II lorry ban between Maçanet de la Selva and ůĂ:ŽŶƋƵĞƌĂ͘ιWŐ͘ϯ

X>Ăǁ Corrupt Unió officials will go to prison as a warning to politicians ιWŐ͘Ϯ

XŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ Deux dauphins morts d’échouent sur la Costa Brava, La mer a rendu à L’Escala et à l’Estartit ιWŐ͘ϰ

XWŽůŝƚŝĞŬ Spaanse tolwegennet worden genoemd in de ‘documenten van ĄƌĐĞŶĂƐ͛͘ιWŐ͘ϱ

Xʰ̡̨̭̪̦̭̖̌ ̨̨̨̨̨̦̣̖̖̥̭̯̌̐̏̏̔̏ ̨̛̼̣̏́̏ϰϳϬϬ̸̭̣̱̖̌̏ ̸̨̛̦̖̣̖̣̦̜̭̐̌̽̔̌ ̡̛̬̯̬̬̖̦̱̏̌̏̌̔ ι͘ϱ

X<̶̨̛̬̬̱̪́ ˑ̡̭Ͳ̥̬̾ʸ̨̬̖̯̽Ͳ̖̔Ͳʺ̬̌ ̨̨̨̡̛̪̬̖̬̭̬̼̯̖̏̐ ̴̡̨̛̛̖̦̖̬̱̭̭̜̥̔̐ͨ̌ͩ ̦̌ʶ̵̵̨̨̨̜̥̦̼̭̯̬̌̌̏̏̌

ƐƚĂƌƟƚƉƌŽŵĞŶĂĚĞĚĞƐƚƌŽLJĞĚďLJƚŚĞƐƚŽƌŵ

η͘ϲ

Tree services Tree pruning and dismantling

STUMP GRINDING SERVICE Stump removal even from the PRVWGLIÀFXOWSODFHV

616 400 173 972 32 38 74

Xʦʶ̨̨̨̛̛̯̣̦̪̭̯̬̯̌̌́ XŝũŶĂϱϬ͘ϬϬϬŚĂŶĚƚĞŬĞŶŝŶŐĞŶ ƚĞŐĞŶĞŶƚƌĞĞƉƌŝũnjĞŶWĂƌŬ'ƺĞůůŝŶ ĂƌĐĞůŽŶĂιW͘ϱ

̡̛̬̱̪̦̖̜̹̜̏ʰ̵̛̛̭̪̦̬̥̌̌ ʺ̵̨̡̨̡̨̨̛̭̭̪̯̬̬̯̏̐̌̌̌̌

ʰ̨̛̛̛̖̭̯̬̯̖̣̭̯̪̬̦̣̖̙̯̔́̽̏̌̌̔ ˇ̨̦̱̬̱̖̜̔̔̚ˀ̨̛̛̭̭͘ιW͘ϲ

Supermercats des de 1967 Empuriabrava - Castelló d'Empúries www.smontserrat.com

ηW͘ϯ


2

www.elpergami.com 15 march - 15 april 2013

News Unique fifth century well-preserved tombstone lid on show in a Catalan coastal town The Basilica of Santa Maria in the coastal town of Mataró, some 30 km north of Barcelona, is exhibiting an archaeological treasure: a tombstone lid some more than 1,500 years old. This Early Christian tombstone lid is in one piece and with a cross in relief at the head. It is a unique piece in Spain’s archaeological landscape and one of the most well-preserved in southern Europe. This extraordinary historical piece has been restored and is now on show at the church’s old baptistery.

the first examples of the consolidation of Christianity at a local level after the last Roman period. The cross on the tombstone lid is decorated with the letters of the Greek alphabet T ‘tau’ and P ‘rho’ superimposed which would be a variant of Christ’s monogram. For years it was exhibited in the lobby of the Museum of Mataró. In 1975 it was transferred to the Museum and Archive of St. Mary and was then placed in the Chapel crypt. Over time, the piece deteriorated and so needed to be restored. Since the end of Its discovery dates back to 1958 during January, the tombstone lid is exhibited in the archaeological excavations around the Basilica of Santa Maria which makes the piece church of Santa Maria. This piece is one of more visible and more accessible to visitors.

New speed limits Spain’s Interior Minister and the Director of Trafico have announced new limits which will be put into operation as soon as practical. The decision was arrived at after consultation with the Spanish Victims Association. There were no surprises in store as the Minister had revealed in January of this year that congested roads would be reduced while the “safe” roads such as motorways might see an increase in speed limits.

The question of reducing speeds in rain or fog was not tackled and may be looked at again later in the year.

Businessman Fidel Pallerols and two officials of the Unió Democrática political / 138Y/ 13.%3'$1$&(.- +". +(3(.-+$#!8 3'$ø(Z' 5$!$$-%.4-#&4(+38.%(++$& + political party financing, misappropriation of funds and will face prison.

A man who stole a wallet and then rang the owner to ask for his credit card PIN number has been arrested. The accused pretended to be from the credit card company, and the account-holder gave his four-digit number over the phone, believing his story. But the thief had already managed to block the card by typing in the wrong number combination two many times. According to the Mossos d’Esquadra the victim, from Solsona reported in early December that his wallet containing two credit cards and 200 euros in cash had been stolen. '$3'($%]6'.+(5$2(- ! #$++Y÷ 1"$+.- /1.5(-"$Z31($#3.&$3,.-$8.43%1., cashpoints in various locations in the city of Barcelona, but as he could not crack the PIN code he called the card’s owner on his phone.

Given that he had his wallet with his ID card, he knew enough information about the victim’s identity to pass for a customer services representative from Visa and convince him to give out his PIN. Officers have arrested a 28-year-old Spaniard called Joan Carles M.M., who fits the description of the pickpocket.

The new speeds are as follows: ˜da*,/'(-.-$6 8231$$32(-.6-2 ˜fa*,/'.--.1, +1. #2(-.6-2 ˜ha*,/'.- 1. #2.%g_f,6(#3'.1+$22 ˜ja*,/'Y1$#4"$#%1.,baa*,/'Z.- National roads ˜bda,*/'Y(-"1$ 2$#%1.,bca*,/'Z

Corrupt Unió officials will go to prison as a warning to politicians A businessman and two officials from the Unió Democrática political party will face prison for illegal political party financing and misappropriation of funds. Corrupt Unió officials will go to prison as a warning to politicians

Pickpocket rings victim to ask for his credit card PIN

On March 6, a Barcelona court rejected an deal previously agreed between the prosecution and the defence to limit sentences in the case to a maximum of two years, which would have allowed the accused to avoid serving time behind bars. In his ruling the judge explained that it was intended to “intimidate citizens and politicians” tempted by corruption. According to a poll conducted by Spain’s ø$-31$%.1."(.+.&(" +$2$ 1"'YøZ] corruption is now the second-ranked issue that worries the Spanish, just after unemployment.

info@costabravacasa.com

Looking for apartment or house?? ,ĞƌĞLJŽƵ͛ůůĮŶĚŝƚ͊ the portal of real estate professionals

CostaBravaCasa.com

Lleida’s burkha ban outlawed by Supreme Court A supreme Court ruling has abolished the burkha ban in Lleida which has been in force since 2010. The city council had forbidden Muslim women from entering public spaces with their faces completely covered, for safety reasons, but did not forbid them from wearing any other kind of veil, such as a headscarf or niqab. They said it was to protect the public – since a criminal could easily disguise behind a Burkha before holding up a shop, or if someone had to show their photo identity it could not be properly checked where the woman’s face was covered – and also because they considered it a form of repressing women. An appeal against the city council bye-law was lodged by the Islamic association Watani, although it is not clear whether any women were behind the complaint. Although a motion was approved in the Senate for Spain as a whole on June 23, 2010 to get the government to ‘regulate’ a ban on complete face-coverings in public areas, to date no law has been passed in this respect. On the same date, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe recommended that member State governments did not ban the burkha. They claim it could actually backfire in the bid to abolish oppression of Muslim women, since instead of allowing her to walk the streets without a burkha, it would probably mean that if she was not permitted to wear one, she would not even be allowed out of the house. Now, the Supreme Court says preventing women from wearing burkhas in public is a violation of Article 16 of the Spanish Constitution, which guarantees the right

to free expression of one’s religion, saying that wearing a burkha is a religious matter rather than merely a cultural one imposed in certain countries. But Lleida’s mayor, Àngel Ros, said upon being notified of the verdict that he did not agree with it since ‘the symbol of the Islamic veil is that of inequality between men and women’. Islamic doctrine states that if a man who is not the woman’s husband or other male relative sees ‘a hair on her head’, she will go to hell, which is why she is expected to wear a scarf. But in very strict Muslim societies, she has to go one step further and wear a gown covering her entire body and a hood which only leaves either a narrow strip to see through or even just two eye-holes covered in netting. If the woman is in the company of other women only, she may take off her burkha or headscarf, but if men are within sight of her, she is expected to wear it.


3

www.elpergami.com

15 march - 15 april 2013

News Licence loophole drivers expats around the bend

N-II lorry ban to come into force in April HGVs are to be prohibited from using the N-II from April 2nd, which is good news for anyone using that road. Lorries heavier than 12 tonnes will be required to use the AP7 instead, receiving a discount of between 25 and 50 percent on the tolls due. The lorry ban applies between Maçanet de la Selva and la

Jonquera. Several fatal accidents have occurred on the N-II, which is heavily used by all sorts of traffic. However, it is mainly single carriageway and not really suited for such a large volume of traffic, particularly containing heavy lorries.

The Spanish Supreme Court validates the Catalan school model based on the principle of linguistic immersion

Law-abiding expats who need to change their driving licence from an English to a Spanish one are going round in circles between Trafico and the DVLA - and its driving them to distraction. It appears that over the last two years the number of licence change-overs that seem to go missing somewhere between the two departments has increased. Many expats have been waiting for the DVLA to return their ‘right to drive’ slips for more than 12 months.

hire a car because my photo card is invalid. If I drive in Spain I could face a fine. Trafico originally issued me with documents to present to the police if I got stopped, but they are over a year old now and it would depend on the individual police officer as to whether this is a problem or not.” Ian Baker of Angel Expat Services, San Miguel, has at least 12 customers with outstanding paperwork.

According to recent new licensing laws in Spain, if you are a Spanish resident, on the padrón, living in Spain, drive a car on Spanish plates and have your car insured with a Spanish company or international company based in Spain, Trafico expects you to hold a Spanish Driving Licence. Once you are a Spanish resident it is obligatory to change your licence. However, through no fault of their own more and more people are being trapped between the two systems.

He has seen what was once a fairly simple process – one visit to Trafico with a Spanish licence being issued in six weeks - evolve into one which can take two or three visits per client and drag on for months. Ian said: “There seems to be no rhyme or reason to the problems some people are experiencing. We recently handled the process for a husband and wife, one permission was sent to Trafico and one was not. The DVLA deny all knowledge of the one set of paperwork yet they were sent at the same time.” For those whose paperwork has fallen through the cracks the situation is frustrating and potentially serious.

Leah Webster said: “I began the process more than a year ago. Trafico assure me they have faxed the paperwork to the DVLA and even produced a copy of the faxed report. They have sent the documents three times to date, but when I call the DVLA they claim they have never received them. During the months that have passed my photo-card ID has expired. So now I am stuck in noman’s land. If I visit the UK I can’t drive or

No amount of phone calls to the DVLA or visits to Trafico seems to result in a solution to the situation, so where does that leave them legally in terms of being able to drive? And at what point will the fines start to be issued for driving without the correct documentation? There have been 24 recent local cases of roadside fines connected with foreign driving licences resulting in penalties ranging from 200 euros to 600 euros.

Spain launches youth job drive to fight crisis Spain’s government Tuesday announced urgent efforts to help a million young people left jobless by the recession get back to work. Prime Minister Mariano Rajoy unveiled a 3.5 billion-euro ($4.6 billion) plan to boost hiring of young people and help them start businesses. The double recession sparked by the collapse of Spain’s building boom in 2008 has driven the unemployment rate above 55 percent among the under-25s and 26 percent overall. “We intend this to mark a turning point in our joint battle against the crisis and youth unemployment,” Rajoy said, presenting his plan in a speech to business and union leaders. He said the four-year plan aimed to help more than a million unemployed young people. The plan includes reductions in social security payments for the self-employed and for companies hiring workers under 30 and over 45. It invests in training for young people who did not finish high school -- like many who were lured by unskilled work on building

sites during the boom. The plan will also allow job-seekers to claim benefits while carrying out certain freelance activities or to receive their unemployment allowance in one lump payment and invest it in starting a business. Rajoy said his plan would benefit from Spain’s share of a six-million-euro fund launched by the European Union to tackle the bloc’s high youth unemployment rate from 2014-2020. EU figures show that the unemployment rate has climbed to 23.6 percent across the bloc. Rajoy’s conservative government last year launched a series of reforms aimed at lowering Spain’s budget deficit and strengthening its economy in the long run. But his spending cuts and tax rises have hit consumption and sharpened the hardship of Spaniards in the crisis, and unemployment has continued to rise for the time being. Spain’s two leading trade unions, the UGT and CCOO, urged a broader shift in favour of growth-oriented policies.

On Tuesday, the Spanish Supreme Court rejected an appeal presented by one family against the Catalan Supreme Court’s decision adopted in March last year in which it validated Catalonia’s public school model of linguistic immersion. The Spanish Supreme Court has stated that the Catalan Government does not have to change the entire Catalan school model, which has been in place since the early 1980s. However, it has to consider individual petitions from families wanting to school their children in Spanish and make Spanish the language of instruction “in the proportion that the Catalan Government considers to be convenient” in “the school and class in which the offspring of the petitioner is being taught”. This special individual attention has been in place for the last years, included in Catalonia’s Education Law. This year, only 0.024% of the new pupils (12 families out of 50,000) asked for their children being taught in Spanish. The Catalan school model has already been validated twice by the Constitutional Court and it has been praised by UNESCO and the European Commission as one best practice example, fostering equal opportunities, empowering true bilingualism and not creating two separate language communities. It is based on the linguistic immersion principle and Catalan is

the language of instruction. This way, children from Spanish speaking families living in Catalonia get the opportunity to learn Catalan because otherwise they would not be exposed to it. The model has proved its effectiveness for the last three decades, guaranteeing that students are proficient in both Spanish and Catalan by the end of the school period. In fact, results show that Catalan students have the same knowledge of the Spanish language as the rest of their peers throughout Spain and, in some years, they even got higher results than the average. The President of the Catalan Government, Artur Mas, is said to be satisfied with the Spanish Supreme Court’s decision, as “it exactly says” what the Catalan Government and the entire Catalonia were claiming: the Catalan school model must be preserved.

Storms hit Costa Brava closing port of Roses The port of Roses was closed on Wednesday due to massive waves caused by the storms sweeping a large part of the Costa Brava, while access to the beaches in Lloret de Mar was cut off by police. Estartit saw seven metre waves, while at l’Escala they were measured at five metres high and four metres in Palamós. Trains were also affected into Barcelona where, on the Maresme coast, the railway runs next to the sea forcing one track to be closed. Inland was also affected, with the rivers Ter and Fluvià in danger of bursting their banks near Girona. The rain has finally stopped after three

intense days of rainfall but it will take some time for water levels to subside. Hopefully the recent weather will have a positive affect on reservoirs, which have tended in recent years to suffer lower and lower water levels.


4

www.elpergami.com 15 mars - 15 avril 2013

Nouvelles 4 variétés d’oeufs de dinosaures, à 60 km de la Cerdagne

Deux dauphins morts d’échouent sur la Costa Brava

A une soixantaine de kilomètres de Puigcerdà, le site préhistorique de Coll de Nargó contient quatre variétés différentes d’oeufs de dinosaures, selon une communication de l’Institut Catalan de Paléontologie publiée le 12 mars par le magazine de référence Cretaceous Research. Découvert en 2005, le gisement présent dans ce site fouillé depuis 1985 abrite notamment plusieurs oeufs fossilisés portant le nom de Cairanoolithus, exceptionnels à l’échelle européenne et jamais identifiés dans la péninsule ibérique. Les équipes de chercheurs

La mer a rendu deux corps de dauphins, fin février et début mars à L’Escala et à l’Estartit, sur le littoral de la province de Girona. Le Réseau d’assistance de la faune marine du gouvernement catalan ignore les causes de leurs morts, mais révèle avoir répertorié 50 cétacés sans vie en 2012 sur l’ensemble des côtés catalanes.

mandatées par le gouvernement catalan, dans ce secteur de la région catalane de l’Alt Urgell, portent la datation de cette zone de nidification unique sur une échelle de 67 à 71 millions d’années. Selon les analyses opérées ces derniers mois sur l’intégralité des coquilles d’oeufs répertoriées sur place, dont certaines ont été extraites de strates de terre identiques en âge, la cohabitation parfaitement simultanée de plusieurs sortes de dinosaures devient une certitude, sanctionnée au niveau international. L’ensemble des découvertes de Coll de Nargó, visible en partie dans un Musée des dinosaures situé à proximité du site, démontre une présence probablement nombreuse de ces animaux dans les Pyrénées catalanes.

Scandale d’espionnage politique à Barcelone Un vaste scandale d’espionnage politique révèle ses détails depuis lundi 11 février à Barcelone, dans un grand enchevêtrement d’intérêts. Cette affaire a débuté par la révélation de l’existence de l’enregistrement d’une conversation entre la présidente du Partido Popular de Catalogne (PP), Alícia Sánchez Camacho, et Victoria Álvarez, ancienne compagne de Jordi Pujol Ferrussola, fils de l’ancien président du gouvernement catalan, Jordi Pujol, fondateur du parti politique Convergence et Union (CiU). Le commanditaire de ce document réalisé en juillet 2010 dans un restaurant de Barcelone par l’agence de détectives Método 3 serait l’ancien secrétaire de l’organisation du Parti Socialiste de Catalogne (PSC), José Zaragoza, selon le quotidien El Mundo du 12 février. L’obtention d’informations sur le financement de CiU, parti nationaliste catalan majoritaire, semble être l’intention de cet acteur politique adversaire de CiU et du PP. En une semaine, la police espagnole a débusqué 500 dossiers constitués sur

des personnalités politiques, selon des méthodes illégales parfois appliquées pendant plusieurs années. Différentes sources proches de l’enquête précisent que des journalistes, juges et dirigeants économiques ont également été victimes de système, principalement porté sur les partis politiques CiU, PP et PSC. Des interrogations persistent sur l’identité d’autres commanditaires de cet espionnage, qui a notamment visé l’ancien président du gouvernement catalan, José Montilla, l’actuelle viceprésidente, Joana Ortega, l’ancien leader indépendantiste Josep Lluís Carod-Rovira et le haut dirigeant de CiU Felip Puig. La crainte exprimée par le gouvernement espagnol, est une diffusion de ces dossiers sur un mode de type Wikileaks, pouvant déstabiliser l’architecture politique. Pour sa part, le 17 février, le porte-parole du gouvernement catalan, Francesc Homs, signalait la révélation soudaine de ces procédés comme une manoeuvre du gouvernement espagnol visant à ôter sa crédibilité au processus souverainiste catalan.

Hewlett Packard s’installe à Girona La crise persiste durement en Catalogne du Sud, mais des signes de regain économique se profilent. Le 15 février, la multinationale Hewlett Packard (HP) a inauguré à Girona un Centre d’Innovation et de Modernisation d’Applications (CIMA) d’envergure européenne. Cette unité, installée au coeur du Parc Scientifique et Technologique de l’Université de la ville, est appelée à devancer la concurrence mondiale dans le domaine des systèmes de communication de demain, par le biais de nouvelles solutions. HP, dont le siège est situé à Palo Alto, en Californie, a choisi Girona pour son dynamisme et sa nouvelle projection du monde, manifestée depuis 2006 par la multiplication des entreprises, aujourd’hui près d’une centaine, au sein de son Parc d’inspiration américaine. Dans un premier temps, le site HP de Girona emploiera 30 personnes, chargées

du développement de logiciels, la recherche globale et le développement d’applications de tous types. Mais les effectifs atteindront “300 ou 400 personnes” d’ici 2016, selon Enrique Solbes, le vice-président de la division Espagne-Portugal du géant de l’informatique fondé en 1939, présent lors de la cérémonie d’installation. A ses côtés, le ministre-conseiller de l’Entreprise et de l’Emploi du gouvernement catalan, Felip Puig, assurait que l’arrivée d’HP à Girona confirme que “les grandes entreprises misent sur la Catalogne”, territoire ou cette multinationale emploie 3500 personnes. Le maire de Girona, Carles Puigdemont, se félicitait d’un “fait extraordinaire” et la présidente de l’Université, Anna Maria Geli, prévpoyait un fort impact sur la “formation des étudiants” et leurs “débouchés professionnels”. Parmi ses arguments mise en avant pour attirer HP à Girona, le gouvernement catalan a commandé à cette société la transformation et la maintenance de différentes applications utilisées par son administration.

Le coup d’Est des 5 et mars sur la côte catalane et languedocienne a provoqué l’échouage de nombreux mollusques et poissons, selon plusieurs relevés à SaintCyprien et Portbou, mais le principal signe des dégâts occasionnés sur le milieu marin par cette llevantada est révélé plus au Sud. Les Agents ruraux du gouvernement catalan ont en effet identifié le 8 mars le corps d’un dauphin rendu par la mer à l’Estartit. Ce cétacé a été localisé sur la plage principale de cette localité rattachée à la commune de Torroella de Montgrí, tandis qu’un autre a été retrouvé échoué à l’Escala, fin février. Sans lien avec l’épisode météorologique récent, ce premier dauphin gisait sur l’île Mateua, très

proche de la terre ferme. Les causes de la mort des deux mammifères restent inconnues, mais ces phénomènes ne sont pas isolés, car, en 2012, le Réseau d’assistance de la faune marine gouvernemental a effectué un relevé de 50 cétacés morts, parmi lesquels figuraient 8 grands dauphins, les moins farouches à la présenc humaine, ainsi que 28 dauphins bleus, 3 dauphins de Risso et un rorqual commun. Ce réseau, chargé de déterminer les causes de mortalité des habitants marins, alimente une base de données destinée à maîtriser les évolutions de la biodiversité marine en Catalogne.

23.000 spectateurs du Festival International du Cirque de Figueres Le Festival du Cirque de Figueres, dont la deuxième édition était organisée du 21 au 25 février, a accueilli 23.000 spectateurs venus découvrir des spectacles classiques, des prouesses physiques et des tours de magie, pour la plupart encore jamais vus en Europe. Cet évènement destiné à renforcer l’attractivité de la ville de Dalí en période hivernale, entre le temps du carnaval et le Semaine sainte, s’est offert une progression de 6000 spectateurs depuis sa première édition, mise en place sous forme de pari. En effet, contre toute attente, ce rendez-vous composé de 22 séquences, animé cette année par 63 artistes en provenance de 13 pays, dont

le Vietnam, la Russie et le Chili, figure déjà parmi les références européennes. Les acrobaties aériennes de la Russe Yana Serdyukova et le jeu de diabolos du Japonais Arata Urawa, tout comme la présence de Line Giasson, directrice de casting du Cirque du Soleil, ont jalonné cette deuxième étape prometteuse.

50 maçons construisent une frontière à BourgMadame Le différentiel de compétitivité entre les entreprises du BTP françaises et espagnoles monte jusqu’à 40 % au profit des dernières et provoque une situation cruelle pour de nombreux maçons des Pyrénées-Orientales. En signe de protestation, une trentaine d’entre eux ont mené une action à forte charge symbolique, le 19 février : un mur a marqué la frontière disparue entre les communes de Bourg-Madame et Puigcerdà. La colère d’une partie du secteur du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) des Pyrénées-Orientales, confrontée à la concurrence de la Catalogne du Sud, s’est exprimée par un symbole violent, le 19 février à Bourg-Madame. Au coeur de la région de la Cerdagne, partagée entre les territoires français et espagnol, une cinquantaine d’ouvriers et dirigeants d’entreprises présents ont littéralement muré l’ancien passage frontalier. Cette action, qui a comporté l’installation de parpaings, sans ciment, a donné lieu pendant plusieurs dizaines de minutes à la vision d’une barrière physique, jamais vue dans l’Histoire. La stratégie employée devait dénoncer

la situation insoutenable de nombreux professionnels du territoire français, confrontés à l’impossibilité de travailler en territoire espagnol, alors que leurs homologues de basse-Cerdagne bénéficient d’une compétitivité accrue. Ce panorama, avoué en juin 2012 comme un «syndrome du maçon espagnol», oppose des entreprises françaises à des entreprises espagnoles à compétitivité supérieure, dans une dure réalité, notoire en Cerdagne, qui s’installe durablement dans les zones de plaine. Salem Doner Kebab Halal Hamburgesas Avda. Cavall Bernat, 66 · Platja d’Aro


5

www.elpergami.com

15 maart - 15 april 2013

Nieuws Spaanse tolwegennet gelieerd aan BĂĄrcenas-gate Zes van de twaalf wegen in ďŹ nanciĂŤle moeilijkheden bevinden zich in een faillissementsprocedure. Het gaat om de R-3, 4 en 5 rond Madrid. De AP-36 OcaĂąaLa Rodaen de AP-41 Madrid- Toledo en de weg Cartagena-Vera. Ook gaat het onder meer niet goed met de R-2 Madrid, de M-12 naar vliegveld Madrid-Barajas en de rondweg Alicante. De actiegroep Ecologistas en AcciĂłn heeft vastgesteld dat enkele constructiebedrijven die verantwoordelijk waren voor de bouw van diverse tolwegen die de laatste 10 jaar werden gebouwd, worden genoemd in de â&#x20AC;&#x2DC;documenten van BĂĄrcenasâ&#x20AC;&#x2122;. Het gaat hier om de schaduwadministratie

van de regeringspartij Partido Popular, waar voormalig PP-penningmeester Luis Barcenas jarenlang verantwoordelijk voor was. Donaties van bedrijven werden als bonussen zwart aan diverse PP-kopstukken uitgekeerd. Hieronder ook de huidige premier Mariano Rajoy. Het ministerie van Ontwikkeling heeft nu aangekondigd de in problemen verkerende tolwegen te redden in samenwerking met Spaanse banken. Het gaat om een injectie van 1,2 miljard euro betaald door die banken. Daarbij ďŹ nanciert de overheid via verschillende constructies met belastinggeld de noodlijdende wegen. De tolwegen hebben samen een schuld van 3,5 miljard euro en vormen volgens

Opschudding rond aďŹ&#x201A;uisterschandaal binnen Catalaanse politiek

De papers van Barcenas onthuld door de krant â&#x20AC;&#x153;El PaĂ­sâ&#x20AC;? Ecologistas en AcciĂłn nu een economische ruĂŻne. Ze hadden nooit gebouwd mogen worden gezien het feit dat het aantal verwachte passagiers uitbleef. In enkele gevallen kwam het totale aantal passagiers dat gebruik maakte van een tolweg niet boven 20 procent van het aantal

HET VOORJAAR KOMT ERAAN, HEERLIJK... BEHALVE BIJ HOOIKOORTS

beschermde getuige tot het OM. In 2012 werd bekend dat hij de bedrijven van zijn zoons lucratieve contracten zou hebben toegespeeld. De zaak werd onderzocht, maar verder gebeurde er niets tot onlangs de opname opdook.

MĂŠtodo3 zou volgens bronnen bij de politie in september 2010 een gesprek tussen SĂĄnchez Camacho en exvriendin Maria Victoria Alvarez hebben afgeluisterd. Het detectivebureau had hiertoe een microfoon bevestigd aan de tafel waaraan beide dames zaten te lunchen in restaurant La Camarga in Barcelona.

Ondertussen stond MĂŠtodo 3 er niet zo ďŹ&#x201A;orissant voor. Onder de ontslagen werknemers die nog op hun geld wachtten, zat ook de beheerder van alle data van het bedrijf. Deze stapte met video- en audio-opnamen en andere documenten naar de politie van Barcelona.

Echter met het voorjaar begint ook het hooikoorts seizoen. In Nederland verspreiden in maart de eerste voorjaarsbomen al hun pollen, bijv de els en de hazelaar. Het seizoen in Nederland loopt tot en met september, en dan zijn alle inheemse kruiden grassen en bomen wel langs geweest.

Lange lijsten met cliĂŤnten zouden het bureau opdracht hebben gegeven tot het aďŹ&#x201A;uisteren van partijleiders, politici, aanklagers, rechters en andere prominente ďŹ guren in CataloniĂŤ. Een van die opnames betrof de lunch, waaruit zou blijken dat ook Pujol senior zich schuldig zou maken aan witwaspraktijken.

Hier in Spanje groeien gedeeltelijk dezelfde planten en bomen. Gedeeltelijk echter zijn er ook speciďŹ ek Mediterrane planten, zoals bijv de mimosa, de olijf en de cypres.

Volgens dezelfde bronnen is het bij de politie afgeleverde materiaal zo omvangrijk, dat er een speciaal team van onderzoekers op is gezet.

Bijna 50.000 handtekeningen tegen entreeprijzen Park GĂźell in Barcelona Op de website van Change. org is men een campagne begonnen om handtekeningen te verzamelen tegen de plannen van de gemeente Barcelona om entreegeld te gaan vragen voor het betreden van het openbare stadspark Park GĂźell. Vanaf oktober dit jaar moeten bezoekers aan het Park GĂźell van Antonio GaudĂ­ entreegeld gaan betalen. het platform â&#x20AC;&#x153;Plataforma Defensem el Park GĂźellâ&#x20AC;? wil dat het park openbaar blijft en verzetten zich tegen elke privatisering van het beroemde en meest bezochte park van Barcelona. Vanaf deze herfst moeten bezoekers 7 of 8 euro gaan betalen voor een bezoek aan Par GĂźell. De inwoners van de wijken rondom het park mogen nog steeds gratis naar binnen aangezien het nog steeds om een oďŹ&#x192;cieel openbaar stadspark gaat. Daarnaast worden het aantal bezoekers gelimiteerd tot enkele honderden per

uur waardoor het kan voorkomen dat er toeristen zullen zijn die vanwege een overschot aan bezoekers niet naar binnen kunnen. Volgens het platform gaat het bij deze entreegeld heďŹ&#x192;ng niet om een vorm van bescherming van het park maar meer om het economisch uitbaten van een van GaudĂ­â&#x20AC;&#x2122;s monumenten. Om mee te doen met deze actie kun je via Change.org je handtekening plaatsen op deze petitie die bij het bereiken van 100.000 handtekeningen aan de burgemeester van Barcelona Xavier Trias uitgereikt zal worden.

De staat onderhandelt nu met banken over de voorwaarden waaronder de totale schuld van 3,5 miljard euro overgenomen kan worden via een nieuwe kapitaalvennootschap die onder beheer komt van staatsbedrijf Seittsa.

TIPS VAN DE DOKTER

De hoofdrolspelers zijn een detectivebureau MĂŠtodo 3, de exvriendin van de zoon van prominent Catalaans politicus Jordi Pujol en de huidige leider van de Catalaanse Partido Popular (PPC), Alicia Sanchez-Camacho.

De ex-vriendin zou Camacho hebben verteld van een reis naar Andorra die ze onlangs had gemaakt met Jordi Pujol junior. De koďŹ&#x20AC;erbak zat vol met briees van 500 euro die door Pujol in Andorra op een bankrekening werden gestort. De ex wilde aangifte doen van de witwaspraktijken van de jonge Pujol, maar durfde dit niet uit angst voor represailles. Daarom riep ze de hulp van de PP-leidster in. Deze zou op haar beurt de ex-vriendin hebben aangeraden zich te wenden als

verwachte gebruikers.

Deze week het eerste echt lekkere weekend gehad, zonnetje, windje, genieten. Daar zijn we allemaal wel aan toe.

Hier begint het allergieseizoen daarom ook nu al met de pollen van de mimosa.

altijd uitvoerbaar. Â&#x2DC; $$,5..1'$32+ /$-$53$$-#.4"'$_ was en borstel je haar goed, (niet in de Klachten van hooikoorts of pollenallergie slaapkamer). kun je een beetje onderverdelen naar de Â&#x2DC;=+2)$4(3&$!1$(#(- -1 *(-&!$-3 plaats waar ze optreden: geweest met pollen, doe dan de kleren in Â&#x2DC;#$-$42],$3 +2&$5.+&-($9$-]5$123./3$ de was. neus, jeuk in neus en loopneus, Â&#x2DC;á())$4*(-#$.&$-+($%23-($3(-#$.&$- Â&#x2DC;#$.&$-],$3 +2&$5.+&$1.#$./&$9$33$ wrijven. Daardoor wordt het vrijwel altijd ogen, jeuk in ogen, erger. Eventueel tegen de irritatie een nat Â&#x2DC;3.32+.3#$+4"'36$&$-],$3 +2&$5.+& washandje erop leggen. kortademigheid of piepen. Medicatie Niet iedereen heeft overal last van. Er zijn een aantal medicijnen die gebruikt Sommige mensen hebben alles, anderen worden bij hooikoorts. Deze medicijnen hebben alleen last van hun ogen of neus. zijn afhankelijke van de locatie (alleen de Ook zal men bij droog en winderig weer ogen, alleen de neus, of overal inclusief de veel meer last hebben dan bij vochtig luchtwegen), en ook van de ernst (milde weer. tot ernstige hooikoortsklachten). Algemene tips tegen hooikoorts Ze zijn te verdelen in lokale medicijnen als Â&#x2DC;>1 &$5$-34$$+$$-9.--$!1(+.,)$ ogen te beschermen tegen pollen. Vermijd neusspray en oogdruppels met een middel dat pollen via je handen in je ogen komen tegen allergie, of met een corticosteroid. Of in bijvoorbeeld tabletvorm of drank, die door regelmatig de handen te wassen. in feite overal werken. Â&#x2DC;1.!$$1#$2+ /* ,$1/.++$-51()3$ houden, door alleen selectief het raam Als u advies wilt met betrekking tot open te doen (bijvoorbeeld bij vochtig medicatie, of andere vragen heeft, neemt weer, of als er geen wind op staat) u dan rustig contact op met de praktijk. Â&#x2DC; ,$-./$-9$33$-*4-)$'$3!$23$Â&#x17E;2 Geniet van de lente die voor ons ligt! De ."'3$-#251.$&.%Â&#x17E;2 5.-#2+ 3#.$-] mooiste maanden komen eraan... dan is de pollenconcentratie het laagst. Ook via ventilatiesystemen kunnen pollen D. Anita van HooďŹ&#x20AC;, General Practitioner gemakkelijk binnenkomen. Costa Brava Medic Â&#x2DC;#$ +&$9($-3$&$-'..(*..132(21 ,$- Avda Catalunya 110 | Sant Antoni de Calonge dichthouden, maar dat is natuurlijk niet Tel. 972 66 08 13 Hablamos HolandĂŠs Wij spreken Nederlands Hablamos InglĂŠs English spoken

INTERNATIONAL DOCTOR Huisartsenpraktijk - General Practitioner Hausarzt - Consultorio mĂŠdico Ę&#x2DC; 972 66 08 13 Dra. Anna van Hooff Avgda. Catalunya, 110 17252 Sant Antoni de Calonge tel: 972660813 / 626598930

Hablamos Alemån Wir sprechen Deutsch Hablamos FrancÊs On parle Français +DEODPRV(VSDŠRO


www.elpergami.com

6

ʻ̨̨̛̭̯̏

ϭϱ̥̬̯̌Ͳϭϱ̪̬̖̣̌̽ 2013

ɗɤɫɦɷɪɅɶɨɪɟɬɞɟɆɚɪɨɩɪɨɜɟɪɝɫɨɤɪɵɬɢɟ ɞɟɧɟɝ©ɪɭɫɫɤɨɣɦɚɮɢɢªɧɚɄɚɣɦɚɧɨɜɵɯ ɨɫɬɪɨɜɚɯ &RPSDQ\ 6/ ''& Ȼɨɥɟɟɱɟɬɵɪɟɯɱɚɫɨɜ ɪ ɭ ɤ ɨ ɜ ɨ ɞ ɢ ɬ ɟ ɥ ɟ ɦ ɞɥɢɥɨɫɶ ɫɥɭɲɚɧɢɟ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɞɟ ɅɶɨɪɟɬɞɟɆɚɪ Ⱥɧɞɪɟɣɉɟɬɪɨɜ ɩɨ ɞɟɥɭ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɩ ɪ ɟɞ ɩ ɪ ɢ ɧ ɢ ɦ ɚɬɟɥ ɹ Ⱥɧɞɪɟɹ ɉɟɬɪɨɜɚ ɏɚɜɶɟɪ Ʉɪɟɫɩɨ ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɚɧɟɟ ɛɵɥ ɩɪɢɡɧɚɥ ɱɬɨ ɩɪɢɡɧɚɧ ɜɢɧɨɜɧɵɦ ɫɨɜɟɪɲɢɥ ɞɜɟ ɦɟɫɬɧɵɦɢ ɜɥɚɫɬɹɦɢ ɩɨɟɡɞɤɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɸ ɜ ɨɬɦɵɜɚɧɢɢ ɞɟɧɟɝ ± ɜ ɮɟɜɪɚɥɟ ©ɪɭɫɫɤɨɣ ɦɚɮɢɢª ɢ ɦɚɪɬɟ ɝɨɞɚ ɇɚ ɷɬɨɬ ɪɚɡ ɩɟɪɟɞ ± ɩɨ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɸ ɫɭɞɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɥ ɉɟɬɪɨɜɚ ɫ ɰɟɥɶɸ ɛɵɜɲɢɣ ɦɷɪ ɝɨɪɨɞɚ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ ɫ ɏɚɜɶɟɪ Ʉɪɟɫɩɨ ɰ ɟ ɧ ɬ ɪ ɚ ɥ ɶ ɧ ɵ ɦ ɩ ɨ ɞ ɨ ɡ ɪ ɟ ɜ ɚ ɟ ɦ ɵ ɣ ɨɮɢɫɨɦ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɫɜɹɡɹɯɫɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɦ Ʉɪɟɫɩɨɨɩɪɨɜɟɪɝɱɬɨɩɨɥɭɱɢɥɜɩɨɞɚɪɨɤ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɚ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ ɨɬ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ ɜ ɅɶɨɪɟɬɞɟɆɚɪ ɩɨɞɚɪɨɤ ɧɚ ɞɟɧɶ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɱɚɫɵ ɦɚɪɤɢ ©Ɂɟɧɢɬªɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸɬɵɫɟɜɪɨ ɋɭɞ ɡɚɞɚɥ ɜɨɩɪɨɫ ɏɚɜɶɟɪɭ Ʉɪɟɫɩɨ ɧɵɧɟɲɧɟɦɭ ɞɟɩɭɬɚɬɭ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚ ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɫɥɭɲɚɧɢɹ ɫɭɞ ɬɚɤɠɟ ɡɚɞɚɜɚɥ Ʉɚɬɚɥɨɧɢɢ ɨɬ ɩɪɚɜɹɳɟɣ ɩɚɪɬɢɢ &L8 ɜɨɩɪɨɫɵɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨ ɫɨɤɪɵɬɢɢ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɅɶɨɪɟɬɞɟɆɚɪ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɚ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɮɲɨɪɧɨɣ ɡɨɧɟ Ʉɚɣɦɚɧɨɜɵɯ ɨɫɬɪɨɜɨɜ Ʉɪɟɫɩɨ ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɨ ɫɜɹɡɹɯ ɦɷɪɢɢ Ʉɚɤ ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɩɪɟɫɫɫɥɭɠɛɚ ɫɭɞɚ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ Ʉɪɟɫɩɨɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɧɟɯɨɬɟɥɨɬɜɟɱɚɬɶɧɚ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɞɟɥɭ Ⱥɧɞɪɟɹ ɜɨɩɪɨɫɵɫɭɞɚɧɨɩɨɫɥɟɫɨɜɟɬɚɫɨɫɜɨɢɦ ɉɟɬɪɨɜɚ ɚɞɜɨɤɚɬɨɦɨɬɜɟɬɢɥɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɋɥɭɲɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɱɢɥɨɫɶ ɩɨɫɥɟ ɱɚɫɨɜ ɏɚɜɶɟɪ Ʉɪɟɫɩɨ ɧɟ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥ ɜɟɱɟɪɚ ɜɨ ɜɬɨɪɧɢɤ ɦɚɪɬɚ ɉɨɫɥɟ ɤɚɤɨɝɨɥɢɛɨ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɥɭɲɚɧɢɹ ɏɚɜɶɟɪ Ʉɪɟɫɩɨ ɜɨɡɞɟɪɠɚɥɫɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɅɶɨɪɟɬɞɟɆɚɪɜɩɨɥɶɡɭ ɨɬɨɛɳɟɧɢɹɫɩɪɟɫɫɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 'HYHORSPHQW 'LDJQRVWLF

ȼɄɚɬɚɥɨɧɢɢɩɨɫɬɪɨɹɬɤɪɭɩɧɟɣɲɢɣɜ ɂɫɩɚɧɢɢɯɪɚɦɆɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨɩɚɬɪɢɚɪɯɚɬɚ ȼɄɚɬɚɥɨɧɢɢɛɭɞɟɬɩɨɫɬɪɨɟɧɤɪɭɩɧɟɣɲɢɣ ɜɫɬɪɚɧɟɯɪɚɦɆɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨɩɚɬɪɢɚɪɯɚɬɚ ɂɞɟɹɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɎɨɧɞɭɞɪɭɡɟɣɊɨɫɫɢɢɉɨɫɥɨɜɚɦɟɝɨ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚɈɤɬɚɜɢɨȺɭɝɭɫɬɨɋɨɧɪɨɦɚ ɦɚɫɲɬɚɛɧɵɦɩɪɨɟɤɬɨɦɜɫɟɪɶɟɡ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɢɫɶɦɟɫɬɧɵɟɜɥɚɫɬɢɢ ɢɧɜɟɫɬɨɪɵ ɉɨɦɧɟɧɢɸɋɨɧɪɨɦɚɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝɨɯɪɚɦɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ Ʉɚɬɚɥɨɧɢɢ ©ȿɠɟɝɨɞɧɨɂɫɩɚɧɢɸɩɨɫɟɳɚɸɬɨɤɨɥɨ ɦɢɥɥɢɨɧɚɬɭɪɢɫɬɨɜɢɡɊɨɫɫɢɢɩɪɢɱɟɦ ɢɯɧɢɯɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬɨɬɞɵɯɚɬɶ ɧɚɡɧɚɦɟɧɢɬɵɯɤɚɬɚɥɨɧɫɤɢɯɩɥɹɠɚɯ ɄɨɫɬɚȾɨɪɚɞɚɢɋɚɥɨɭȼɫɟɝɨɠɟɩɨ ɧɚɲɢɦɩɨɞɫɱɟɬɚɦɟɠɟɝɨɞɧɨɜɷɬɢ ɦɟɫɬɚɩɪɢɟɡɠɚɸɬɨɤɨɥɨɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɬɭɪɢɫɬɨɜɢɡɞɪɭɝɢɯɫɬɪɚɧɍɱɢɬɵɜɚɹ ɱɬɨɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹɰɟɪɤɨɜɶɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬ ɦɢɥɥɢɨɧɨɜɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣɩɨ ɜɫɟɦɭɦɢɪɭɦɢɥɥɢɨɧɨɜɢɡɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɜɊɨɫɫɢɢɦɵɩɨɫɱɢɬɚɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɷɬɨɝɨ ɯɪɚɦɚɇɚɞɚɧɧɵɣɦɨɦɟɧɬɦɵɜɟɞɟɦ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵɫɲɟɫɬɶɸɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɨɤɪɭɝɚɦɢɄɚɬɚɥɨɧɢɢɢɫɨɞɧɨɣɨɱɟɧɶ ɜɥɢɹɬɟɥɶɧɨɣɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɤɨɦɩɚɧɢɟɣª ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɥɨɜɚɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚɮɨɧɞɚɪɚɞɢɨ ©ȽɨɥɨɫɊɨɫɫɢɢª ɉɨɡɚɦɵɫɥɭɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɨɜɩɥɨɳɚɞɶ ɛɭɞɭɳɟɝɨɯɪɚɦɚɫɨɫɬɚɜɢɬɨɬɞɨ ɬɵɫɹɱɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯɦɟɬɪɨɜɗɬɨɩɨɱɬɢ ɜɬɪɢɪɚɡɚɛɨɥɶɲɟɭɠɟɫɬɪɨɹɳɟɝɨɫɹɜ ɆɚɞɪɢɞɟɫɨɛɨɪɚɊɉɐɤɨɬɨɪɵɣɨɬɤɪɨɟɬ ɫɜɨɢɞɜɟɪɢɦɚɹɜɞɟɧɶɤɨɝɞɚɜɫɟ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɟɩɪɚɡɞɧɭɸɬɉɚɫɯɭɐɟɪɤɨɜɶ ɞɨɥɠɧɵɭɜɟɧɱɚɬɶɡɨɥɨɬɵɯɤɭɩɨɥɨɜ ©Ɇɵɯɨɬɢɦɫɨɡɞɚɬɶɱɬɨɬɨɭɧɢɤɚɥɶɧɨɟ ɬɨɱɬɨɛɭɞɟɬɩɨɪɚɠɚɬɶɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɋɬɨɢɦɨɫɬɶɩɪɨɟɤɬɚɦɵɨɰɟɧɢɜɚɟɦɜ ɦɢɥɥɢɨɧɨɜɟɜɪɨȼɫɟɡɚɜɢɫɢɬɨɬɫɪɟɞɫɬɜ ɤɨɬɨɪɵɟɧɚɦɭɞɚɫɬɫɹɩɪɢɜɥɟɱɶɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚªɩɨɞɱɟɪɤɧɭɥɈɤɬɚɜɢɨ Ⱥɭɝɭɫɬɨɋɨɧɪɨɦɚ

ɂɫɩɚɧɫɤɨɟɧɚɥɨɝɨɜɨɟɜɟɞɨɦɫɬɜɨ ɜɵɹɜɢɥɨɫɥɭɱɚɟɜɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨɣ ɫɞɚɱɢɤɜɚɪɬɢɪɜɚɪɟɧɞɭ ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹ ɫ ɞɨɦɚɲɧɢɦɢ ɠɢɜɨɬɧɵɦɢ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɩɨ ɧɚɥɨɝɚɦ ɂɫɩɚɧɢɢ ɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨ ɜɡɹɥɨɫɶ ɡɚ ɧɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɸ ɨɛɴɟɦɨɜɫɨɛɢɪɚɟɦɵɯɫɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɭɤɥɨɧɟɧɢɹ ɠɢɬɟɥɹɦɢ ɫɬɪɚɧɵ ɨɬ ɜɵɩɥɚɬɜɤɚɡɧɭɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɋɞɚɱɚɤɜɚɪɬɢɪɜɧɚɟɦɤɚɤɢɡɜɟɫɬɧɨ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɛɢɡɧɟɫɨɦ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɚɪɟɧɞɨɞɚɬɟɥɹɦ ɞɨɯɨɞ Ɉɞɧɚɤɨ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɢ ɝɨɪɹɬ ɠɟɥɚɧɢɟɦ ɩɨɞɟɥɢɬɶɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɨ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ ɢɦɢ ɫɭɦɦɚɯ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɹ ɜɨɨɛɳɟ ɡɚɦɚɥɱɢɜɚɬɶ ɮɚɤɬ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɠɢɥɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɚɪɟɧɞɟ ɇɚɥɨɝɨɜɢɤɢ ɞɨɝɚɞɚɥɢɫɶ ɞɨ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɹɤɨɛɵ ɩɭɫɬɭɸɳɢɦ ɠɢɥɶɟɦ ɬɚɦ ɝɞɟ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɠɢɜɟɬ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɧɭɥɟɜɨɟ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟ ɯɪɚɧɹɳɟɣɫɹ ɜ ɧɟɞɪɚɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ ɷɧɟɪɝɨɫɧɚɛɠɚɸɳɟɣɤɨɦɩɚɧɢɢɫɥɭɠɚɳɢɟ ɮɢɫɤɚɥɶɧɨɝɨɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɜɝɨɞɭɤɚɤɦɢɧɢɦɭɦɤɜɚɪɬɢɪ

ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹɜɧɚɣɦɟɢɧɟɩɪɢɧɨɫɹɳɢɯ ɜɤɚɡɧɭɧɢɰɟɧɬɚ Ʉɚɤɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬɧɚɥɨɝɨɜɢɤɢɜɂɫɩɚɧɢɢ ɟɫɬɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɥɢɲɶ ɨɞɧɚ ɫɞɟɥɤɚ ɚɪɟɧɞɵ ɠɢɥɶɹ ɢɡ ɱɟɬɵɪɟɯ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɦ ȼɫɟɝɨ ɠɟ ɫɥɭɠɚɳɢɟ ɮɢɫɤɚɥɶɧɨɝɨ ɜɟɞɨɦɫɬɜɚ ɝɨɜɨɪɹɬ ɨ ɦɢɥɥɢɨɧɟɫɞɚɜɚɟɦɵɯɜɚɪɟɧɞɭɤɜɚɪɬɢɪ ɛɟɡɜɧɟɫɟɧɢɹɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜɞɟɤɥɚɪɚɰɢɸɨɞɨɯɨɞɚɯ

ɀɢɬɟɥɢɄɚɬɚɥɨɧɢɢɜɵɫɬɭɩɚɸɬɩɪɨɬɢɜ ©ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢªɉɚɪɤɚ Ƚɭɷɥɹ Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ©Ɂɚɳɢɬɢɦ ɉɚɪɤ Ƚɭɷɥɹª ɫɨɛɪɚɥɨ ɬɵɫ ɩɨɞɩɢɫɟɣ ɩɨɞ ɩɟɬɢɰɢɟɣ ɜ ɚɞɪɟɫ ɦɷɪɢɢ Ȼɚɪɫɟɥɨɧɵ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ ɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɜɨɛɨɞɧɵɦ ɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɦ ɜɯɨɞ ɜ ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɣ ɩɚɪɤ ɫɨɡɞɚɧɧɵɣ Ⱥɧɬɨɧɢ Ƚɚɭɞɢ ɉɟɬɢɰɢɹɛɵɥɚɪɚɡɦɟɳɟɧɚɧɚ ɫɚɣɬɟ&KDQJHRUJ ɮɟɜɪɚɥɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ Ȼɚɪɫɟɥɨɧɵ ɩɪɢɧɹɥɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ ɉɚɪɤɚ Ƚɭɷɥɹ ɋ ɨɤɬɹɛɪɹ ɝɨɞɚ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɩɚɪɤɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬ ɟɜɪɨɞɥɹɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɬɚɧɭɬ ɠɢɬɟɥɢ ɛɥɢɡɥɟɠɚɳɢɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ ɱɥɟɧɵ ɤɥɭɛɚ ȾɪɭɡɶɹɉɚɪɤɚȽɭɷɥɹ

ɉɨɦɧɟɧɢɸɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣɩɥɚɬɮɨɪɦɵ ©Ɂɚɳɢɬɢɦ ɉɚɪɤ Ƚɭɷɥɹª ɧɨɜɵɟ ɦɟɪɵ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɭɳɟɦɥɹɸɬ ɩɪɚɜɚ ɬɟɯ ɤɬɨ ɠɢɜɟɬ ɜɞɚɥɢ ɨɬ ɩɚɪɤɚ ɉɨ ɢɯ ɦɧɟɧɢɸ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɚɪɤ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ ɞɨɫɬɭɩɟɧ ɞɥɹ ɜɫɟɯ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɜɫɬɭɩɹɬ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɨɜɵɟ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣɚɜɜɟɞɟɧɢɟɩɥɚɬɵɡɚɜɯɨɞ ɧɨɪɦɵ ɩɨ ɩɨɫɟɳɟɧɢɸ ɩɚɪɤɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ©ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɨɝɪɚɧɢɱɚɬ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɩɚɪɤɚª ɜɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɡɨɧɚɯɩɚɪɤɚ

Ɇɚɫɲɬɚɛɵɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɩɨɡɜɨɥɹɬ ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶɜɟɝɨɫɬɟɧɚɯɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɰɟɧɬɪɝɞɟɦɨɠɧɨɛɭɞɟɬɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɜɵɫɬɚɜɤɢɤɭɪɫɵɪɭɫɫɤɨɝɨɢɢɫɩɚɧɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɨɜ ©Ɇɵɩɨɥɭɱɢɥɢɨɞɨɛɪɟɧɢɟɧɟɬɨɥɶɤɨɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵɧɚɫɬɨɹɬɟɥɹȻɥɚɝɨɜɟɳɟɧɫɤɨɝɨ ɯɪɚɦɚȻɚɪɫɟɥɨɧɵɢɝɭɦɟɧɚɋɟɪɚɮɢɦɚ ɧɨɢɫɨɫɬɨɪɨɧɵɩɚɬɪɢɚɪɯɚɄɢɪɢɥɥɚɌɚɤ ɱɬɨɦɵɧɟɫɨɦɧɟɜɚɟɦɫɹɜɭɫɩɟɯɟɷɬɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚªɫɤɚɡɚɥɩɪɟɡɢɞɟɧɬɎɨɧɞɚ ɞɪɭɠɛɵɫɊɨɫɫɢɟɣ ɋɟɝɨɞɧɹɜɂɫɩɚɧɢɢɩɪɨɠɢɜɚɟɬɨɤɨɥɨ ɬɵɫɹɱɪɭɫɫɤɢɯɨɞɧɚɤɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɯɪɚɦɩɨɤɚɜɫɟɝɨɥɢɲɶɨɞɢɧɉɨɫɥɨɜɚɦ ɈɤɬɚɜɢɨȺɭɝɭɫɬɨɋɨɧɪɨɦɚɰɟɪɤɜɢɜ ɆɚɞɪɢɞɟɆɚɪɛɟɥɶɟȺɥɶɬɟɢɄɚɬɚɥɨɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɟɞɨɥɠɧɵɩɨɹɜɢɬɶɫɹɜɛɥɢɠɚɣɲɢɟ ɝɨɞɵɩɨɡɜɨɥɹɬɜɩɨɥɧɨɣɦɟɪɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶɞɭɯɨɜɧɵɟɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɪɭɫɫɤɨɣɨɛɳɢɧɵ

ȼɂɫɩɚɧɢɢɡɚɞɟɪɠɚɥɢɤɢɛɟɪɦɨɲɟɧɧɢɤɨɜ ɢɡɊɨɫɫɢɢɢɞɪɭɝɢɯɫɬɪɚɧɛɵɜɲɟɝɨɋɋɋɊ ɂɫɩɚɧɫɤɚɹ ɩɨɥɢɰɢɹ ɩɪɟɫɟɤɥɚ ɩɪɟɫɬɭɩɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɲɚɣɤɢ ɤɢɛɟɪɦɨɲɟɧɧɢɤɨɜ ɫɨɫɬɨɹɳɟɣ ɤɪɨɦɟ ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɢ ɢɡ ɭɤɪɚɢɧɰɟɜ ɢ ɝɪɭɡɢɧ ɑɥɟɧɵ ɲɚɣɤɢ ɪɚɫɫɵɥɚɥɢ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ ɜɢɪɭɫɵ 5DQVRPZDUH ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɥɢ ɪɚɛɨɬɭɉɄɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢɫɶɩɨɫɥɚɧɢɹɦɢ ɢɡ ɩɨɥɢɰɢɢ ɢ ȿɜɪɨɩɨɥɚ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɥɢ ɡɚɩɥɚɬɢɬɶɲɬɪɚɮɜɟɜɪɨ ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɜ ɜɢɧɭ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦ ɫɬɚɜɢɥɨɫɶ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɟ ɫɤɚɱɢɜɚɧɢɟ ɮɚɣɥɨɜ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɩɨɪɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɢɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯɫɚɣɬɨɜ0ɨɲɟɧɧɢɤɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɜɚɪɢɚɧɬɚɦɢ ɜɢɪɭɫɚ 5DQVRPZDUH ȼɨɨɛɳɟɬɨ ɷɬɨɬ ɜɢɪɭɫ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɟɳɟ ɜ ɝɨɞɭ ɧɨ ɦɨɲɟɧɧɢɤɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɟɝɨ

ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɥɢ Ɉɧ ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ ɫɨɡɞɚɜɚɥ ɥɨɝɨɬɢɩɵ ɩɨɥɢɰɢɣ ɫɬɪɚɧ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɢ ɢ ɦɧɨɝɨɟɞɪɭɝɨɟ ©ɒɬɪɚɮª ɩɥɚɬɢɥɢ ɤɚɤ ɜɵɹɫɧɢɥɚ ɧɚɫɬɨɹɳɚɹ ɩɨɥɢɰɢɹ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɲɚɧɬɚɠɢɪɭɟɦɵɯ ɉɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɷɬɨɣ ɧɟɯɢɬɪɨɣ ɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɦɨɲɟɧɧɢɤɢ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɲɢɟ ɫ ɥɟɬɚ ɝɨɞɚ ɡɚɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢ ɛɨɥɟɟ ɦɢɥɥɢɨɧɚ ɟɜɪɨɜɝɨɞɁɚɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟɧɟɩɪɚɜɟɞɧɵɦɢ ɬɪɭɞɚɦɢ ɞɟɧɶɝɢ ɨɧɢ ɩɟɪɟɜɨɞɢɥɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɸ ɑɥɟɧɨɜɲɚɣɤɢɡɚɞɟɪɠɚɥɢɧɚɢɫɩɚɧɫɤɨɦ ɤɭɪɨɪɬɟ Ʉɨɫɬɚ ɞɟɥɶ ɋɨɥɶ ɚ ɜɨɠɚɤɚ ɥɟɬɧɟɝɨɪɨɫɫɢɹɧɢɧɚɟɳɟɜɞɟɤɚɛɪɟ ɩɪɨɲɥɨɝɨɝɨɞɚɜȾɭɛɚɟɤɭɞɚɨɧɩɪɢɟɯɚɥ ɨɬɞɵɯɚɬɶ ɋɟɣɱɚɫ Ɇɚɞɪɢɞ ɞɨɛɢɜɚɟɬɫɹ ɟɝɨɷɤɫɬɪɚɞɢɰɢɢ

Pergami - March 2013  

Monthly Journal information from the Costa Brava

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you