__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Treffpunkt (2013) q = 60

° H 43 -

ON

Turntable 1

ï -ïïó ïïó

mf

Bass Clarinet in Bb

3 ¢& 4

{

#>Ϟ

1

46

Œ

OFF

≈ œœ. œœ. œœ. ‰ ≈ r Œ >8

œœœ

mf

46

Slap

3

ON

43

∑

sfz

3

43

∑

#>Ϟ

1

Feet

Œ

>8

œœœ

5

/4

sfz

3

3

45

Œ

OFF

≈ œœ. œœ. œœ. ‰ ≈ r

mf

1> Feet ∏∏∏∏∏ II ∏∏∏∏∏ r I r j j fij ° 3 I bœ nœfij ‰B ‰ & ÆœJ ‰ / 7. ≈ 46 7. ≈ 7. ≈ 7. ≈ 7. ≈ 7. ≈ 7. ≈ 7. ≈ 7. ≈ 7. ≈ 7. ≈ 7. ≈ 7. ≈ & 43 ≈bœJ nœ‰ B ‰ & ÆœJ ‰ / 7. ≈ 45 Viola & 4 ≈ J ¢ pp # œ µ œfij pp # œ µ œfij 3 3 s.p.

m.s.p.

s.t.

Œ :Û붶43 O ™

‰™ ‰

› 3 &4 Œ

(Hand microphone ON)

(White keys gliss. with hand-mic.)

{

R

L

Pno.

R

L

R

L

R

L

m.s.p.

R

s.t.

R

≤r ‰™ ‰ 6

Û J

mf

(Inhaling. Mic. on the mouth. 5 cm)

3 mf

bœœ. œœ. mp

≈ ‰

3

Œ

Rub the microphone in irregular motion with metallich foil paper

Œ

∑

46

∑

≈ 7r ‰ ≈ 7r ‰ 7 77 ≈ 7 . . . .. .

Œ

(Left foot)

R L R

L

L

3

2 &4

#>Ϟ

L

R

L

R

L

R

L

H 45

R

L

R

™ ∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏ :Û붶 45 O ™ O › 5 ∑ &4 ∑

1

≤r ‰™ 6

r ∏ 5 pp 4

Œ

45

Œ

45

3 mf

≈ ‰

Œ

Œ

≈ œœ. œ 3

œœ. œœ. ‰ œœ

42

Œ

3

≈ r / 43 ≈ 7. ≈ 7. ≈ 7. ≈ 7. ≈ 7. 7. 7. 7. & 42 3 p 8> R

gliss

s.t.

.

gliss.

f

mp

42 1 ≈ ‰ R Œ 42 O

Û J (mf)

‰ ‰ bœœ. œœ. œœ. mp 3

ÆÚJ

Œ

R

L

L

R

L

R

L

sfz

Feet

s.p.

42 ‰

ÆÚJ

3

45

(mf)

43 Œ

1> ∏∏∏∏∏ II j 2I bœ nœfij ≈ R 43 J & 4 ≈ J ‰ B j& fi # œ µ œ mf 3

42 Œ

mp

p

Feet

m.s.p.

mf

bœœ. œœ.

Û J

43 ‰ ™

R

43 Œ

42

(Right foot) R

‰™

OFF

46

3 mf

mp

r ™ ∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏ Œ 6 ™ pp 4 43 O ™ O™ O™

Œ

ÆÚJ

f

43 1 ≈ ‰ R

46

ON

mf

& 45

R

L

mf

° 5 ≈ 7 ≈ 7 ≈ 7 ≈ 7 ≈ 7 ≈ 7 ≈ 7 ≈ 7 ≈ 7 ≈ Vla. ¢ / 4 7 . . . . . . . . . .

MGP

R

L

p

∑

5Œ B.Cl. / 4 ¢

TB. 2

s.p.

(Left foot)

R

s. glis

3 mf

mp

°H5 4 4

TB. 1

(Right foot)

pp

3 &4 ‰

=

Feet

s. glis

f

H 43 Œ

Turntable 2

Piano

II

gliss.

mf

Aluminium foilI fixed to I string IV string detuned an octave lower.

Megaphone (MGP)

1>

Nuria Núñez Hierro

ÆœJ p

7. ≈ 7. ≈ 7. 7. 7. 7. ≈ R

/

L

3

p

≈ - 43 ™ R ≤ ≈ 6r 3 4 O™ ‰

R L

R

L

2

&4

42 42

43

∑

42

43

∑

42


2

° H2 4 7

TB. 1

B.Cl.

#>Ϟ

≈ œœ. œœ. œœ. ‰ œ œ œ

2 ¢& 4 J mf

Vla.

TB. 2

MGP

Pno.

{

3

° 2 ≈ bœ ¢& 4 J m.s.p.

nœfij

I

3 mf

H 42 1 R

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏ B j ‰ j #œ µ œfi

gliss.

mp

‰™

Œ :Û붶 42 O Û J

bœœ. œœ. œœ. wh

mp 3 ite k

e ys

glis

s

(mf)

°H3 4

#>Ϟ

{

f

1>

3 mf

m.s.p.

44

œ ≈ bœ J

R ≤ ≈ 6r

44

44 /4

Pedal

/

L

O

>j -

> ê

> ê

>j -

1 ≈ 2 Œ 8

3

R

L

3 . œ. œ. & 8 ≈ œ œœœ œœœ 3 mf

Œ

f

≈ ‰

R

B3 8 ≈

Œ

>j -

mf

gliss.

> ê

(Pedal up)

Œ

Û 3 J &8 mf

j µ œfi

‰&

3

II

mf

3 (mf)

> bœœ. œœ. œœ. œœœœ mp

ÆÚJ

3

mf

3

ss

œfij

.

mp

p

3 mf

œfij

bœœ. œœ. œœ. œœ. whit e ke

mp 3

ys g

ÆÚJ

liss

3

43

p

43

≤j 6™

≈

43

43 3

Œ

/4

38

∑

≈ 42 œœ. œ

œœ. ≈ 7. 7. 7. 7. 7. 7. ≈ 3 œ pp L

R

L

R

L

38

R

3

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏ r ≈ 2 j B4 ≈ 7. 7. 7. 7. 7. & 38 # œ µ œfij pp 3 Feet

œfij

m.s.p.

28 ≈I bœ

s.

gliss.

f

mf

gli

glis

Feet

f

1>

s.p.

42

28 ≈ J

s.p.

≈ -

38 Œ

38 ‰

∑ (Pedal down)

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

3 sfz

3

mp

38 O™

› 3 &4

s.t.

œœ. ≈ ≈ j œ >8

>8

sfz

3

(mf)

#>Ϟ

43

r ‰

mf

42 ‰ Û 2 J &4

∑

≈

s.t.

Π42 O

(mf)

pp

Œ

3 ‰ / 4 Pedal

42

38 -

r 7. ≈ 7. ≈ 7. ≈ 7. ≈ 7. ≈ R

H 43 1 R

:Û붶43 O ™

3 mf

cresc. RPM

44 O

4‰

Œ

gliss.

œœ. ‰ œ

> ∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏ II 1 ≈ B j ‰& J # œ µ œfij

nœfij

42 R

I

p

¨

œœ. œ

3

gliss.

43

∑

. 42 ≈ œœ œ

J

Feet

m.s.p.

3 mf

#>Ϟ mf

∑

Œ

Pno.

44 Ó™

mf

° 3I bœ nœfij ≈ J ‰ Vla. ¢& 4

MGP

ÆÚJ

II

&

(turntable manual regulator)

› 2 &4 Œ

3 B.Cl. ¢& 4 J

TB. 2

s.p.

≈ ‰

42

∑

sfz

s.t.

10

TB. 1

≈ r >8

3

ff

2 &4 ‰

=

44

∑

gliss.

3 mf

s.t.

L

R

R

L

R

gliss.

f

mf

1 ‰

28

42

28

œ>œ 24 ‰ b œœ ‰

28 O

42 O ∑

28 ≈ ÷

so

glis

(mf)

n

38 38

Œ

3 mf

(Make gliss. with hand mic. direct on the strings)

g strin

3

38

Œ

s

÷ ÆJ

‰ 42 Pedal

>j -

mf

> ê

38


≈ -R 28

°H 3 Œ 8 14

TB. 1

B.Cl.

Vla.

TB. 2

MGP

Pno.

{

3

° 3‰ ¢& 8

™ H 38 -

3

3

› bœœ. œœ. œœ>œœ 3 ‰ & 8 ≈ mp 3

mf

3

gl

is

œfij

s.

gliss.

p

28 O

38 O™

28

≈ œœ. œœ. 42 œ œ

∑

œœ. œ

ys g

liss

R

ÆÚJ

œœ. ≈ ‰ œ

› 2 &8

Û

2 &8 J (mf)

3

42 ‰O

whit e ke

ys g

ÆÚJ

≈ ≈ 42 R

liss

3

mf

∑

≥ ≤ ≈ ¿ ≈ ¿ ‰

(Rub soflty the hand mic. on the clothes)

mf

. . 24 ≈ bœœ œœ ‰

∑

1> II J

&

3 p

‰ ∑

&

OO

s.

œfij

38 bœJ ™

p

œfij

gliss.

m.s.p.

œfij

p

mf

> bœœ. œœ. œœœœ mf

3

≈ bœR 28 gliss.

mf

28

28

strings

≈

≈ ‰

3

mp

2 r 4

>8

1> R & ≈

∏∏∏∏∏∏ r B2 ≈ 8 # œ µ œfij

s.p.

s.t.

II

mf

mp

bœœ.

42

sfz

28

‰ ÷ ÆJ

1

3

fij bœ

œ ≈ J

a. gettato.

s.p.

38 O™ ‰

œœ. 28 œœ. ‰ œ œ

-™ J

38 ‰™

(mf)

.

28

sfz

f

gliss on

ss

O™

28

3 mf

mf

38 ÷

gli

28

≈

≈ ≈ œœ. œ

O bO nO O

38 ‰

3

1>

-™

-™ J

m.s.p.

glis

II

∑

(mf)

sfz

∑

>8

f

sfz

3 mp

3 r ≈ 8

s.p.

3

≈ R 28

œfij

.

:󑦦 28 O

3

œœ. ≈ ≈ j œ >8 3

s.p.

R

38 ‰™

3

L

3

3

Œ

42

#>œ

iss

Pno.

1

œœ.

≈ ≈ 38

≈ ‰

gliss.

3 mp

3

28

gl

MGP

7. 7. 7. R

∑

mp

s.t.

H 28

mf

. . 38 bœœ œœ

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏ ° 2 j ≈ B ≈ j ≈ ‰ Vla. & 8 42 R ¢ j # œ µ œfi f

TB. 2

3

pp

3

whit e ke

≈

œœ. œ

R

L

38

1 42 R

œfij

L

Feet

28 1R ≈ ‰

3 mf

gliss.

R

3

3 mp

Û 28 J

≈ 7. 7. 7. 7. ≈

œœ. œ

L

s.t.

(mf)

<#> œû 2 R ≈ B.Cl. & 8 ¢

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏ 38 j ≈ bœR 28 R ≈ B ≈ j ≈ ≈ 7. j # œ µ œfi pp mf f œfij

m.s.p.

∑

°H 2 8

{

1>

gliss.

mf

≤ ≈ 6j

:Û붶 38 ‰O ™

œœ. œ

3 mf

II

18

TB. 1

≈ œœ. œœ. 38 œ œ

f

s.p.

≈

-

Feet

sfz

3 &8

=

œû 2 ≈ R 8 R ≈ #>œ

3 œ. œ. ≈ ≈ j ¢& 8 œ œ œ œ >83 mf

38 1R

p

42 42

≤r ≈ 6 42

28 ‰ O

. . 28 bœœ œœ

œœ.

28

∑

3

42 42

Profile for Nuria Nuñez Hierro

Treffpunkt (2013) Extract.  

Work for bass clarinet, piano, viola and two turntables

Treffpunkt (2013) Extract.  

Work for bass clarinet, piano, viola and two turntables

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded