Page 1

LA PRIMERA      GUERRA MUNDIAL.                                                                              Paula Tarín, Núria Mora, Carla Peiró i Vicent Fenoll 4.ESO.C   


 INTRODUCCIÓ.  CAUSES DEL CONFLICTE:   Crisis prebèliques.   Raons reals per a l’inici de la guerra.   La Triple Aliança.   La Triple Enteça.   DESENVOLUPAMENT DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL:   La guerra de moviments.   La guerra de posicions.   La intervenció dels Estats Units.   Sortida de la guerra de Rússia.   Final de la guerra    CARACTERISTIQUES DEL CONFLICTE:   Noves tècniques aplicades a la guerra   Canvis socials.   La dona i la guerra.   Aspectes econòmics.   CONSEQÜENCIES DE LA GUERRA:   Pèrdues.   Transformació de la societat.   Modificacions territorials.   Problemes econòmics.   CONCLUSIONS.           

1  


Som quatre alumnes de 4.ESO.C de Florida Secundaria, Paula, Carla, Núria i Vicent. En aquest  treball anem a parlar sobre tots els aspectes relacionats amb la primera guerra mundial,  causes del conflicte, desenvolupaments, característiques i conseqüències d’aquest tema.  Esperem fer‐ho breu i que tot queda clar, així que a continuació vos mostrarem la nostra  síntesi d’informació:   La principal raó per a l’inici de la guerra va ser quan va morir l’últim rei de la dinastia dels  Àustries,  Carles II, així el seu  testament va anar per a Felip net de Lluis XIV de França. Àustria,  Anglaterra i Països Baixos pensaven que aquell nomenament donaria mes poder a França i van  donar suport a altre candidat per al tron espanyol: l’arxiduc  Carles, de Àustria.   Una de les causes del conflicte varen ser les crisis prebeliques, que eren en especial dues  zones: MARRUECOS‐ L'encreuament d'interessos imperialistes entre França, Anglaterra i  Alemanya (en menor mesura d'Espanya i els Estats Units) el que provoca dues crisis: 1904‐ 1906 i 1911.  BALCANES‐S'enfronten els interessos d'Alemanya, Àustria i Rússia.            Durant la guerra mundial es formaren dos territoris, la triple aliança: Es va formar el 1882  promoguda pel canceller alemany Bismarck. Va estar constituïda per Alemanya, Àustria‐ Hongria i Itàlia. Aquesta última no va complir els seus compromisos quan va esclatar la guerra i  en principi es va mantenir neutral fins intervenir més tard com a membre del bàndol contrari. I  la triple Enteça: Es va crear el 1907 i els seus integrants van ser França, Gran Bretanya i Rússia,  a les quals es va afegir més tard Sèrbia. Durant el conflicte es van incorporar Bèlgica, Japó  aspirant a arrabassar a Alemanya les seves colònies del Pacífic i substituir el seu paper de  potència imperialista a la Xina, Itàlia, Romania, Portugal, Estats Units, Grècia, també va ser el  cas de la Xina i diversos estats llatinoamericans.    La Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra fou un conflicte bèl∙lic que va tenir lloc a Europa i  el Pròxim Orient entre 1914 i 1918. La política exterior,  d'Àustria‐Hongria, Rússia, i Alemanya  va  originar  el  conflicte. .Alemanya  va  declarar  la  guerra  a  Rússia    i  a  França   Dels  32  països  participants,  els  principals  països  involucrats  van  ser,  d'una  banda  França,  l'Imperi  Britànic, Sèrbia, l'Imperi Rus, els Estats Units i el Regne d'Itàlia, i de l'altra les l'Imperi Alemany,  l'imperi Austrohongarès, l'Imperi Turc i Bulgària.  Hi havien distints tipus de guerres:   La guerra de moviment: batalles en les fronteres. Els francesos van agrupar les seves tropes en  la frontera francoalemanya. Els Alemanys comptaven amb la rapidesa  per a sorprendre a les  tropes franceses i van llançar  part de les seves tropes  per a resistir l'atac frontal. Els alemanys  van progressar sempre.       

2  


Guerra de posició: soldats britànics duen màscara antigàs per protegir‐se de la guerra química.  Després d'aquestes diferents estratègies tan ambicioses, l'equilibri de forces i la presència d'un  exèrcit facilita la defensa enfront de l'atac i imposa una estabilització del front. Els alemanys  avancen poc, però les pèrdues de la part francesa eren enormes. Els alemanys van transformar  aquesta batalla en una vasta guerra. Els anglesos desfermen una batalla redueixen la pressió  sobre França. Els alemanys van retrocedir però es van recuperar ràpidament.    A  l’inici  de  la  Primera  Guerra  Mundial,  els  Estats  Units  havien  mantingut  una  posició  de  neutralitat  que  els  va  permetre  una  cursa  comercial  per  tal  de  subministrar  als  països  bel∙ligerants els armaments i proveïments que necessitaven.  El  blocatge  al  qual  estava  sotmesa  Alemanya  va  fer  que  aquests  intercanvis  comercials  es  realitzessin bàsicament amb els aliats. Així, les forces econòmiques nord‐americanes tenien un  clar interès en el triomf dels aliats.  La  neutralitat  dels  Estats  Units,    es  va  veure  compromesa  quan  els  alemanys  van  iniciar  la guerra submarina, que dificultava el transit per l’Atlàntic i impedia el comerç nord‐americà  amb  Europa  Així,  la  seva  intervenció  es  faria  tindria  lloc  després  que  l’enfonsament  de  dos  transatlàntics     Per  a  la  eixida  de  la  guerra  de  Rússia  va  ajudar,  la  deficient  preparació  del  seu  exèrcit,  mal  armat,  instruït  i  organitzat,  va  ser  causant  de  primerenques  i  severes  derrotes  enfront  d'Alemanya que li van conduir a fortes pèrdues territorials, materials i humanes .  A  l’any  1918  es  torna  a  la  guerra  de  moviment.  Els  aliats  contraatacaran  fins  al  final  de  la  guerra: mal alimentades, mal rellevades, cansades, les tropes alemanyes no van poder resistir  els exèrcits aliats coordinats i reforçats pel material i els homes americans, els primers tancs  i  la superioritat submarina i aèria: després d'una revolució obrera a Berlín, el govern de la nova  república alemanya signà. I així va ser el final de la guerra.  L'estratègia bàsica va ser la de guerra de desgast amb un camp de batalla fix on posaven home  i  més  homes  haver  quin  aguantava  més,  es  ús  l'atac  massiu  amb  peces  d'artilleria  per  dur  a  terme, quan s'estava ja acabant entre la competició el tanc i l'aviació.  Durant la guerra es feren distints canvis social, les dones van tornar a incorporar‐se al mercat  laboral per manca d'homes com a la 1a GM a les fàbriques majoritàriament. Europa es va  convertir en deutora dels EUA gràcies al Pla Marshall, amb el qual aquest va injectar diners per  a la reconstrucció d'Europa i li va prendre la davantera en la producció i exportació doncs  Europa estava destruïda. Es va marcar encara més la rivalitat EUA‐Rússia, donant lloc a la  guerra freda. La qual cosa també va fer que les mobilitzacions obreres sobretot als EUA no  fossin molt ben vistes per por al comunisme.  La dona, fins a començaments de la Primera Guerra Mundial, havia estat relegada a les tasques  domèstiques, i la seva principal funció consistia a acompanyar l'home en els compromisos  socials. En el camp laboral, la Revolució Industrial va significar un retrocés, ja que abans les  tasques artesanals en els habitatges, portaven a les dones a participar de la producció  econòmica. La fàbrica va excloure la dona, sobretot a la casada, que va quedar a la cura dels  nens i de la casa.  3   


La segona Revolució Industrial va provocar que Alemanya voldria tot el poder i ser la potència  mundial, en canvi la Gran Bretanya i França ho evitaven. També hi va haver un gran  desenvolupament en les armes de combat.  Les principal conseqüències de la primera guerra mundial varen ser  Les pèrdues de monuments històrics que pertanyien a patrimonis de la humanitat de molts  països, però el mes important varen ser les vides humanes que es pergueren de xiquets, joves,  dones, ancians que donaven coneixements als pobles.   Va ocórrer transformacions a la societat, front a la societat estamental‐feudal, la societat de  classes suposa en principi, l'aparició de tots els individus davant la llei. Hi havia dos classes  fonamentals: La burgesia, propietària dels mitjos de producció (fabriques, maquinaria, terres,  etc.) i El proletariat (sense propietats i per això necessitat de vendre la seua força de treball a  canvi d'un salari).    I van haver modificacions territorials com, la triple Aliança: formada en un principi per  Alemanya, Àustria‐Hongria i Itàlia. Aquesta unió no va sorgir a causa de la guerra, sinó que  s’havia firmat ja el 1887 per contrarestar el poder i les influències de Gran Bretanya i França.                                        Itàlia va trair aquesta aliança i va combatre al costat dels britànics i els francesos.  Alemanya va  liderar la coalició, a la qual a mesura que avançava el conflicte es van anar afegint altres països,  com Bulgària o l’Imperi otomà.   La Triple Entesa : formada per Gran Bretanya, França i Rússia a principi del segle XX  davant les  perspectives d’una guerra imminent. L’objectiu d’aquesta aliança va ser frenar l’ambició  expansionista d’Alemanya.  També l’economia va afectar molt, ja que com tota anàlisi històrica i econòmica està  profundament lligat a la ideologia política. Es va concedir que va ocasionar grans convulsions  que marquen el final d'una època i l'inici d'una transició cap a un nou ordre mundial que es  consolidaria amb la Segona Guerra Mundial  I per últim ens em adonat de que en la primera guerra mundial tenien molts problemes,  pergueren coses molt importants degut a la guerra quan el rei Carles II va morir. Es varen  produir distints canvis socials i econòmics, i per últim també hem investigat que es feren  modificacions territorials.     

4  

Treball primera guerra mundial  
Treball primera guerra mundial  
Advertisement