Page 1

PROJECTE VISIBILITAT POSITIVA

PROJECTE VISIBILITAT POSITIVA Índex. 1. ANTECEDENTS 2. JUSTIFICACIÓ 3. OBJECTIUS 4. TASQUES / ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPEN 5. PROFESSIONALS IMPLICATS 6. AVALUACIÓ 7. REFLEXIONS FINALS

1. ANTECEDENTS Com a professional que va iniciar la seva tasca al curs 99-00 als centres de menors un dels objectius que sempre vaig tenir clar va ser la promocioó positiva de la tasca que es feia a l’aula escolar conduïïa com a docent responsable d’aquesta. Aquest objectiu m’ha anat acompanyat al llarg dels anys i cursos escolars i s’han anat esdevenint de manera naturals, incluó s a vegades improvisada, tasques / activitats que han anat prenent forma d’eina que ens ha ajudat a desenvolupar la tasca que ocupa aquest projecte. Alguns exemple del que es va anar succeint soó n les seguï ents experieè ncies, moltes d’elles nascudes fa meó s d’una deè cada:      

REVISTA FUSTERET BLOG FUSTERET COL.LABORACIONS A ALTRES REVISTES EXPOSICIONS DE TASQUES ESCOLAR A PROFESSIONALS I FAMIÍLIES FESTES FINAL DE CURS / FINAL TRIEMSTRE ACITIVTATS AMB PROFESSIONALS / AGENTS DE LA XARXA


PROJECTE VISIBILITAT POSITIVA

Afegir que tali com hem avançat,

es varen anar dissenyant com a

experieè ncies pilots, peroè que ara ja soó n de trajectoè ria ferma i estructura soè lida i sistematitzada. Des del curso 20013/14, moment que es fa efectiu i oficial (des d’abril de 2012 inici una tasca de deteccioó de necessitats) que assumesc la coordinacioó de les unitats docents ubicades als tres centres de menors existents a la nostra comunitat i a un espai educatiu per FPB, assumesc tambeó

el compromïós

d’unificar criteris i actuacions a totes aquestes unitats docents per tal de promoure una uó nica lïónea d’intervencioó que acompanyeó s cap a l’eè xit els alumnes vinculats a les nostres unitats. Una d’aquestes lïónies d’intervencioó era continuar amb l’objectiu de promoure una visibilitat positiva de la tasca que es desenvolupava als nostre centres i sobre tot de l’ imatge dels alumnes. Per promocionar dita tasca es varen anar delineant altres activitats que ens ajudaè s a aconseguir els objectius esmentats a l’apartat corresponent. De cada vegada els resultats han estat meó s satisfactoris i cada convocatoè ria es rebuda per professionals, diferents entitats, famïólies i alumnes amb moltes games i il·lusioó . Per tal cosa es fa necessari redactar un document que doneó s la serietat i estructura que mereix dit projecte.

2. JUSTIFICACIÓ Els alumnes usuaris de les nostres unitats / nostres centres soó n alumnes que sempre venen acompanyats d’una carrega negativa i etiquetatge pejoratiu el qual eó s necessari treballar per transformar en positiu. Per una altra banda la imatge que eó s teó dels centres de menors o de la tasca formativa en particular i de dinaè mica de centre en general no sempre eó s justa i no doó na una imatge real del que realment es desenvolupa per aixoè ens


PROJECTE VISIBILITAT POSITIVA

plantegem la necessitat de promocionar / dissenyar / gestionar una seè rie de tasques / activitats que donin resposta ala necessitat que se’ns planteja: LA VISIBILITAT POSITIVA DELS MENORS / ALUMNES EN PARTICULAR I DELS CENTRES DE MENORS EN GENERAL. Aquesta necessitat pren forma en aquest document el qual pretén estructurar, protocolaritzar i garantir continuïtat a aquesta tasca ja iniciada fa un cursos i que de cada vegada és més necessària.

3. OBJECTIUS 3.1 GENERAL - Transmetre una visioó positiva dels alumnes / menors dels centres aixïó com de la tasca que es desenvolupa en les unitats docents en particular i ampliant a la dinaè mica dels centres en general que ens ocupa. 3.2 ESPECIÍFICS - Potenciar la visibilitzacioó positiva els alumnes de les Unitats docents adscrites a la FISE - Mostrar les diferents activitats / dinaè miques formatives / escolars / educatives que es desenvolupen al centres. - Treballar etiquetatges pejoratius el que fa a la imatge dels alumnes i dels centres amb les diferents entitats / organismes i professionals implicats -

Estimular activitats i generar refereè ncies, donant visibilitat positiva de les

tasques desenvolupades als centres de menors i del potencial dels alumnes

4. TASQUES / ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPEN Com hem avançat la tasca que esteim presentant no eó s una tasca innovadora del present curs ja que fa molts d’anys que s’advoca per la lïónia de visibilitzacioó positiva.


PROJECTE VISIBILITAT POSITIVA

Com hem presentat a l’apartat d’antecedents soó n moltes les activitats / dinaè miques les que s’han anat desenvolupant els darrers anys i totes ells han donat resultats molt positius Per aixoè la idea d’estructurar i donar serietat i forma a totes aquestes actuacions per tal de crear un espai i una sequï enciacioó i sobre tot garantir el suport de tots els professionals i

entitats implicades per tal de obtenir resultats

productius i satisfactoris. Ara per ara algunes de les tasques s’estan desenvolupant i que ja formen part d’aquest projecte soó n les seguï ents:

 JORNADES FAMILIES. Trimestral (desenvolupat al document pertinent)  JORNADES PORTES OBERTES A PROFESSIONALS (una o dues convocatoè ries cada curs)  BLOGs PROPIS (ES FUSTERET , AULES DOCENTS FISE i taller i FPB jardineria)  COL.LABORACIONS A ALTRES REVISTES (“Sin Mas” Centre de dia de menors Barritzu i Revista / Blog centre de menors Julisbol)  PRESENTACIOÍ DE PROJECTES / TASQUES AL BLOG COL.ABORATIU DE DOCENTS DE TOTES DELS CCAA: TACTICAS  REVISTA THINK MAGAZINE  PAÀ GINES DE PROMOCIOÍ A LES XARXES SOCIALS ( FACEBOOK, GOOGLE +, TWITER, SCCOPPIT,...)  SERVEI DE CATERINGS PER PART ALUMNES FPB CUINA / CERTIFICAT PROFESSIONALITAT A DIFERENTS EVENTOS  FESTES FINAL DE CURS / FINAL TRMESTRE  ACITIVTATS AMB PROFESSIONALS / AGENTS DE LA XARXA:  PROJECTE ESPAI  SAVE THE CHILDREN ( PUNTS DE LLIBRE I KILOMETRES SOLIDARITAT)  ACTIVITATS DE COL.LABORACIOÍ AMB “ALDEAS INFANTILES”  PARTICIPACIOÍ A ACTIVITATS PROMOCIONADES PER UNICEF I ODDM  PARTICIPACOÍ CONGREÍ S INFAÀ NCIA UNICEF


PROJECTE VISIBILITAT POSITIVA

5. SEQÜENCIACIÓ Per tal de donar continuïïtat i serietat a aquest projecte s’arriba a compromïós de garantir les seguï ent sequï enciacioó : Una entrada setmanal als blogs de les unitats que es promocionaran a diverses xarxes socials (FB, twiter, scoop.it) Col·laboracioó cada 5 setmanes al blog TACTICAS amb experieè ncues de es unitats docents Jornades de famïólies trimestrals als tres centres. Jornades de Portes obertes per professionals una vegada al curs Participacioó al Congreó s anual d’Infaè ncia Preparacioó de caè terings a diferents eventos Dues col·laboracions anuals amb ONG “Save The Children” Recerca regular per potenciar participacioó en totes que les activitats que ens puguin convidar 6. PROFESSIONALS IMPLICATS Cal aclarir que es fa imprescindible la implicacioó de tot els professionals vinculats a les unitats docents ubicades als

centres SE dependents de la

Fundacioó S’Estel ja que sense el suport d’aquests es fa molt complicat donar viabilitat al projecte peroè destaquem els processionals seguï ents com a conductors meó s directes i d’intervencioó maè xima al pla que ens ocupa: -

Equip Docent. Tot l’equip docent teó com a tasca compartida amb coordinadora el disseny, promocioó , gestioó i desenvolupament de tasques / activitats que promocioni proceó s de visibilitzacioó positiva.

-

Pedagogues vinculades als Centres de Menors. Les pedagogues soó n les professionals que comparteixen amb l’equip docent dirigit per la coordinadora docent la tasca del vetllar pel bon funcionament


PROJECTE VISIBILITAT POSITIVA

del Programa d’Ensenyament reglar. Participen de manera activa a totes les tasques de conduccioó de dit Programa in cloent, tot alloè relacionat amb el proceó s de visibilitzacioó positiva de la tasca dels nostres alumnes. -

Altres professionals vinculats als centres. EÍ s important tornar a remarcar que soó n molts el professionals vinculats de manera meó s directa i/o indirecta en aquest projecte i que l’equip docent necessita de tot l’equip educatiu, teè cnic i de coordinacioó / direccioó de centres aixïó com de professionals externs per tal de crear objectius comuns de feina que tenguin com a fites tot alloè relacionat amb la visibilitats positiva dels alumnes de les unitats docents ubicades al centre de la FISE

7. AVALUACIÓ Ens plategem dos tipus d’avaluacioó : *INTERNA. Desenvolupada des de l’uó s de ruó briques d’autoavaluacioó a partir dels ïótems que trobem adients i interessants a valorar . *EXTERNA. Feta per professionals / famïólies / ... que hagin participat o observats qualque de les tasques desenvolupades. Aquesta es pot fer de manera meó s estructurada a partir de quï estionaris d’avaluacioó (veure exemple als annexes)

o de manera manco estructurada com per exemple a partir de

comendataris / aportacions que es puguin deixar als blogs / xarxs socials, mail d’agraïïment o feed back de qualque activitat / tasca ..., La idea es podem dissenyar instruments d’avaluacioó / autoavaluacioó variats que ens pugui aporta informacioó productiva i eines per recollir la INFO que ens pugui arribar de manera meó s informal o manco estructurada per tal de poder marcar nous objectius de feina.

8. REFLEXIONS FINALS


PROJECTE VISIBILITAT POSITIVA

Per concloure podem afirmar que tenim l’absoluta fermesa de la necessitat d’estructurar el projecte que s’ha presentat. Per lo qual aquest document just eó s un primer esborrany del projecte que estaè en proceó s de disseny, De qualque manera ha estat la primera passa per la estructuracioó de la feina, la sequï enciacioó de les tasques i l’assumpcioó de les diferents responsabilitats per part dels professionals vinculats de manera meó s o manco directa. Ens plategem com objectiu per aquest nou curs continuar la tasca iniciada encaminant-la cap a un itinerari de la formalitzacioó amb tota la documentacioó necessaè ria, recursos, adients i suports necessaris.

Projecte visibilitat positiva  
Advertisement