Page 1

PROJECTE SOBRE NUTRICIÓ.


1. JUSTIFICACIÓ Els mals hàbits alimentaris del món occidental són un fenomen creixent i molt preocupant, amb conseqüències perfectament previsibles en la salut de la nostra societat. L’any 2004 es va conèixer una dada alarmant: Espanya és, en aquest moment, el segon país europeu en l’índex d’obesitat infantil. Nosaltres, els alumnes d’aquest grup, om adolescents i estem en ple procés de creixement per lo qual necessitam una dieta equilibrada que ens ajudi que aquest procés sigui el correcte tan a nivell físic, fisiològic com cognitiu. A més, estem en una etapa de nous aprenentatges, d’adquisició de nous hàbits per lo qual es bon moment, és més, és el moment ideal de instaurar pràctiques alimentàries correctes que puguin generalitzar-se allarg de la nostra vida. Aquest projecte que s’inicia ara serà la nostra eina per desenvolupar aquets dos grans objectius presentats al paràgraf anterior ENDAVANT!!!

2. MATÈRIES


-

C.Naturals Llengua castellana / catalana Geografia Matemàtiques TIC

3. OBJECTIUS -

Associar salut a la millora de la qualitat de vida i no únicament a l'absència de malaltia. Conèixer la diversitat d'estils de vida i la seva relació amb alimentació Analitzar els diferents estils de vida, observant bàsicament les conductes de risc i altres factors relacionats amb la alimentació Treballar el sistema mètric decimal (massa) per la confecció de dietes i càlcul de nutrients necessaris a cada situació. Analitzar la piràmide d’aliments i entendre cada un d’ells aíxi com la sevaa importància. Articular les pràctiques alimentàries i l'activitat física com a aspectes fonamentals que configuren els estils de vida. Avaluar la influència de l'alimentació equilibrada i l'activitat continuada en el manteniment i millora de la salut. Analitzar els diferents tipus de dietes que se donen ales diferents zones gogràfiques del món així com els factors que influieixen Mostrar una actitud crítica raonada front als missatges que comporten hàbits poc saludables, en particular els publicitaris. Elaborar productes finals a partir de les tasques desenvolupades treballant des de la col.laboració i ús de les TIC. Elaborar diferents dietes en funció del seu consumidor: adolescent, persona major, esportista,...

4. CONTINGUTS 4.1- Conceptes bàsics sobre nutrició - Què és la nutrició? - Què són els nutrients? - Nutrients que l'esser humà necessita per mantenir la salut. - Proporció d'aquests nutrients. - Què són les calories?


- Quantes calories necessita diàriament un individu sà? - Consells per dur una vida saludable. - Beneficis d'una correcta alimentació. Pàgines web: http://www.xtec.es/~mserra14/salut/alimentacio.htm http://www.xtec.es/~mcatala6/alimsana/index.htm http://www.xtec.es/~mmulet/trofos/index1.htm http://www.xtec.es/ieslabisbal/salut/index2.htm

a. L'Alimentació. - Què és l'alimentació? - Què són els aliments? - Què sol dir ració alimentícia? - Què és la piràmide dels aliments? - Classificació dels aliments en funció de la seva composició en nutrients. - Funcions dels aliments. - Aliments poc saludables.

a. Sistema mètric decimal (massa) -

Unitats de mesura i escala

-

Equivalències entre les unitats

-

Càlcul d’equivalències

-

Combinació amb treball de percetatges i %


b. Zones geogràfiques i alimentació -Diferents zones geogràfiques segons alimentació. -Varibles a tener en cuenta: *Clima *Tipus de sòl *Cutura i costums *Altres -Analisi des de la concepció DIETA SALUDABLE http://www.alu.ua.es/i/itg5/requermientos%20nutricionales.html http://www.efisalut.com/apunts/pdf/ESO403_Alimentacio_grups_aliments.pdf

Pàgines web: http://www.lavanguardia.com/estilos-devida/20110909/54212518949/las-otras-dietas-sanas-del-mundo.html http://blog.codeconutrilife.com/nutricion/alimentos-consideradossaludables-en-el-mundo/ http://www.uned.es/pea-nutricion-y-dieteticaI/guia/presentacion/index.htm -

Diferents zones del món amb nivell alt d’obestitat (combinació amb treball de percentatges)

c. LES DIETES


Tots tenim una dieta (Què mengem i com mengem) Continguts : Conceptuals (Fets, conceptes i sistemes conceptuals) 1.Factors que influeixen en l'adopció d'hàbits alimentaris. 2.Alimentació i nutrició. 3.Funcions dels nutrients. 4.Equilibri de la dieta i salut. 5.L'alimentació: necessitat bàsica i element de plaer. 6.Dieta equilibrada adaptada als gustos personals. 7.Influència de les modes en els hàbits alimentaris: dieta i imatge. 8.Variació de models estètics en les diferents èpoqueshistòriques i cultures. 9.Diversitat d'estils alimentaris. 10.La dieta mediterrània i la dieta occidental: característiques. Principals avantatges i inconvenients. 11.Conseqüències negatives d'una alimentació per excés o per defecte.

Procedimentals (Procediments) 1.Reflexió i anàlisi dels factors que més incideixen en els costums descrits d'uns personatges ficticis. 2. Anàlisi dels propis hàbits alimentaris. 3.Resposta a un qüestionari sobre algunes creences relacionades amb l'alimentació. 4.Identificació i anàlisi d'alguns models estètics de diferents èpoques històriques. 5.Identificació de plats típics de la cuina de diverses regions espanyoles. 6.Investigació sobre plats típics de minories ètniques. 7.Identificació de característiques de la dieta mediterrània i occidental. 8.Anàlisi dels principals valors d'uns personatges ficticis descrits. 9.Concreció escrita de recomanacions per a millorar l'estil de vida dels personartges. 10.Elaboració d'un mural que contingui de forma atractiva els principals hàbits alimentaris.

Actitudinals (Valors, normes i actituds) 1.Avaluació positiva de la pluralitat d'estils alimentaris. 2.Acceptació de diferents preferències en els menjars. 3.Relativitat del concepte de bellesa. 4.Acceptació de la pròpia imatge i respecte cap a la dels altres. 5.Avaluació positiva de la relació entre dieta equilibrada i salut. 6.Avaluació dels interesos publicitaris: els beneficis econòmics o la salut. 7.Creences i opinions sobre la dona i l'home ideal de bellesa.

Pàgines web: http://www.xtec.es/~fbernard/INDEX_archivos/frame.htm http://www.xtec.es/~mcatala6/alimsana/index.htm http://www.xtec.es/~mmulet/trofos/index1.htm http://www.xtec.es/ieslabisbal/salut/index2.htm


5. CCBB Comunicativa lingüística i audiovisual. Capacitat de conversar, escoltar i expressar-se oralment, per escrit i a través dels llenguatges audiovisuals, fent servir les tecnologies de la comunicació, transferint allò treballat a diverses llengües , amb l’ús de diferents suports i tipologies de text, treballant l’adequació a diferents funcions, contextos socials i culturals. Artística i cultural Coneixement medi natural Comprensió i valoració crítica de diferents anifestacions culturals i artístiques com a part delpatrimoni de cada cultura. Creació de produccions artístiques pròpies i d’expressar continguts a través de mitjans artístics. Tractament de la informació i competència digital Capacitat que fa referència a la cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació amb l’ús de tècniques i estratègies diverses ( orals , escrites, audiovisuals, digitals) amb una actitud crítica i reflexiva. Tractament i aprenentatge de llenguatges específics : textual, numèric, icònic, visual,... Matemàtica Comprèn el desenvolupament de les habilitats de comprendre, utilitzar i relacionar els números, les informacions numèriques i els aspectes espacials de l’entorn. Aprendre a aprendre Desenvolupament d’habilitat que ajudin a ser conscients del què sabem i que no per tal de conduir el propi aprenentatge i continuar aprenent d’una manera cada vegada més eficaç i autònoma, en relació als objectius i necessitats. D’autonomia i iniciativa personal Adquisició i aplicació de valors i actituds personals interrelacionades i que són bàsiques pel propi creixement personal i intel·lectual: sentit de la responsabilitat, perseverança, esforç, autoestima, autocrítica, control emocional, capacitat d’escollir de proposar projectes i portar-los ndavant, d’assumir riscos i aprendre dels errors. Coneixement i interacció amb el món físic Connexió, transferència de sabers que han de permetre comprendre les relacions que s’estableixen entre les societats i el seu entorn. Social i ciutadana Capacitat per comprendre la realitat social on es viu i de conviure i resoldre els conflictes a partir de valors i pràctiques democràtiques, actuant amb criteri propi i argumentat. Mantenint una actitud constructiva, solidària i responsable davant el compliment de deures i drets cívics.


6. ACTIVITATS A DESENVOLUPAR 6.1.- Acitivitats de video forum - Visionat del documental „Super size me“ - Breu comentari sobre el documental. Cineforum: “Quin és el tema de la pel·lícula? I el missatge de l’autor? Creus que el director aconsegueix transmetre les seves intencions? Per què? Assenyala les tres seqüències que més t’han impactat. Descriu amb tres adjectius la pel·lícula.  Quins valors positius i negatius trobes en la pel·lícula?  Creus que el cas dels EEUU pot arribar al nostre país? Per què?  Què has aprés veient la pel·lícula?.  Busca informació sobre les principals cadenes de menjar ràpid i fes un petit mural gràfic.  Com creus que afecten els anuncis de la televisió i les revistes en el què mengem?

- Visonat d'un curt sobre la fam a Somalia.

-Comentari i comparació de les desigualtats existents al món.

-

Visionat de dos documentals relaciona amb salut i


alimentació: 1. Genes: ¿Somos Lo Que Comemos? Interesante documental que habla sobre las dietas y la relación con la epigenética, es decir, en este caso, la repercusión de las dietas en el genoma humano.

http://www.ciberdocumentales.com/ver/876/genes---somos-lo-quecomemos-/ 2. El Misterio De Los Centenarios En pocas décadas los centenarios del mundo han pasado de ser un grupo excepcional a una familia numerosa; Los investigadores constatan que tanto alimentación como genética son factores determinantes para conseguir una larga y buena vida.

http://www.ciberdocumentales.com/ver/1343/el-misterio-de-loscentenarios/

6.2. Elaboració d'una dieta per als alumnes de Fusteret. Una vegada sabeu quins nutrients necessita el cos humà, en quina proporció i quins són els aliments que contenen aquests nutrients, heu de confeccionar una dieta per un dia qualsevol de la setmana. Aquesta dieta ha de ser sana i equilibrada De manera colaborativa dissenyaremuna dieta equilibra a quatre setmanes vista (un mes) perls alumnes dle nostre cnetre tenint en compte: edadt, moment de desenvolupament que ens trobem (adolescencia) , activitats esportives que feim, hores d’estuid,... ialtres variables que es considerin importants. Per ajudar-vos amb aquesta feina, aquí teniu unes quantes direccions d'Internet on podeu consultar els plats que més s'aproximen al vostre gust. Així que, a cuinar. http://www.guardia.cat/cuina

Web de receptes catalanes.

http://www.Karlosnet.com

Web de Karlos Arguiñano.

http://www.tvcatalunya.com/cuinaxsolters

Web del programa de TV3.

http://ca.wikibooks.org/wiki/Receptes de cuina Web de receptes de wiquipedia.

6.3. Estudi comparatiu de les zones on hi hamés obesitat.  Estudiar percentatges.  Fer gràfiques  Ubicar a un mapa mundi  Justificació.


6.3 Estudi comparatiu sobre diferents dietes zones gaogràfiques:

a diferents

 Dieta mediterrànea  Dieta orental / Asiàtica  Dieta nord americana  Dieta sud amerticana  Dieta Africana: Àfrica àrab / Àfrica negre

6.4 Elaboració d’un díptic: Una dieta sana també es pot vendre. Amb les informacions de les activitats 1, 2 i 3, heu de confeccionar un díptic per informar a la població sobre els beneficis de dur una dieta sana i equilibrada. Heu de procurar que aquest díptic resulte atractiu, així que heu de posar les il·lustracions que creieu convenients. Per elaborar el díptic podeu utilitzar el format que vulgueu (word, power point...). En acabar el díptic haureu de presentar-lo al reste de la classe. http://www.sabormediterraneo.com/salud/dietamediterranea.htm

7. PRODUCTES FINALS -

Díptico Dieta per a Fusteret. Doc col.laboratiu amb tota les tasques desenvolupades Exposició oral del treball a altres grups d’alumnes

8. AVALUACIÓ 8.1 Criteris d’avaluació -

És capaç de conèixer la diversitat d'estils de vida i la seva relació amb alimentació Sabem analitzar els diferents estils de vida, observant bàsicament les conductes de risc i altres factors relacionats amb la alimentació Hem assolit el sistema mètric decimal (massa) per la confecció de dietes i càlcul de nutrients necessaris a cada situació. Coneixem la piràmide d’aliments i entendre cada un d’ells aíxi com la seva importància. Podem mostrar una actitud crítica raonada front als missatges que comporten hàbits poc saludables, en particular els publicitaris. Coneixem la dieta adaptada a les nostre necessitats


8.2 Eines d’avaluació -Control de les tasques / activitats de cada dia -Rúbriques per cada producte final -Examen 8.3 Eina per complementar avaluació: http://www.fmcs.urv.cat/media/upload/arxius/portafolis/avaluaciop ortafoli-_nutricio.numeros.pdf

ÀNIM!

Projecte nutricio