Page 1

PROGRAMACIÓ COL.ABORATIVA. CENTRE D’INTERÈS / TEMÀTICA CENTRAL: LES LÍNIES DEL TEMPS MATÈRIES / ÀMBITS:

MATEMATTIQUES, C. SOCIALS, C. NATURALS, INFORMÀTICA, LLENGUES, ED. ARTÍCTICA

/

CT – SL - DIGITAL


COMPETÈNCIES / ACTIVITATS QUE Subcompetències CONTINGUTS CONFIGUREN EL (promovent una mesura en el COL.ABORATIVA. A PROGRAMACIÓ TREBALLAR TALLER tres nivells de concreció: conceptes /procediments Actv. /actituds) D’aprenentatge 1.

Ser capaç d’imaginar, emprendre, desenvolupar i avaluar accions o projectes individuals o col·lectius

2.

Mantenir la motivació per aconseguir l’èxit

3.

Acceptar els errors i aprendre d’ells

4.

Manifestar interès per aprendre

5.

Desenvolupar estratègies

que

facilitin la comprensió, l’expressió, l’atenció,

la

concentració,

la

memorització, el raonament i la motivació. 6.

Presentar els treballs amb cura i ordre

7.

Accedir a fonts d’informació, comunicació i aprenentatge, en diferents formats, en llengua pròpia i estrangera.

8.

Cercar, recopilar, seleccionar, processar i comunicar informació.

9.

-Etapes de la història / • Delimitar /decidir el esdeveniments período que se va a graficar.(C.Socials) significatius -Els invents al llarg de • Seleccionar fets / invents/ … que es van a la història assanyalarr. (C.Socials / -Descobriments naturals) científics - Els nombres positius • Treballar nombres positius i negatius i negatius: càlcul (càlcul) i nombres -El nombres romns: romans (pels segles) equivalències (matemat) - Sistema mètric • Fer el procés de decimal: l’escala, és a dir , la equivalències i relació entre la unitat de escales temps i la unitat de - Els power point longitud (matemat) -Les línies de temps • Construcció manual -Les línies de temps de la línea base digitals (ed.plàstica / http://www.timerime.com/ comunicació) • Construcció digital de la línea base (informàtica)

Emprar recursos (notes, esquemes...) per comprendre, processar i presentar textos orals i escrits complexos.

10. Estructurar, organitzar i autoregular el propi coneixement en les produccions orals i escrites. 11. Interpretar

i

expressar

amb

l

AVALUACIÓ

Activitat

Criteris

PRODUCTE FINAL

1. Plafó manual línia dle temps: -

 Exposició dels productes finals

RÚBRIC A

-

Etapes de la història / esdeveniments significatius Els invents al llarg de la història Descobriments científics.

2. Plafó digital línia dle temps: -

-

Etapes de la història / esdeveniments significatius Els invents al llarg de la història Descobriments científics

3. Exposició dels plafons a altres alumnes, / professionals o família


PROGRAMACIĂ“ COL.ABORATIVA.

Font: http://cses.sepdf.gob.mx/intranet/academia/biologia/act_exper/cat_rubrica.pdf


PROGRAMACIÓ COL.ABORATIVA.


PROGRAMACIÓ COL.ABORATIVA.

FONT: Canal de CeDeC CATEGORÍA Fechas

4 Sobresaliente

3 Notable

Una fecha precisa y completa ha Una fecha precisa y completa ha sido sido incluida para cada evento. incluida para casi todo evento.

Contenido/Hechos Los hechos son precisos para todos los eventos reportados.

Los hechos son precisos para casi todos los eventos reportados.

Conocimiento del Contenido

El estudiante puede describir El estudiante puede describir precisamente 75% (o más) de los precisamente 50% de los eventos en la eventos en la línea de tiempo sin línea de tiempo sin referirse a ésta y referirse a ésta y puede puede rápidamente determinar cuál de rápidamente determinar cuál de dos eventos ocurrió primero. dos eventos ocurrió primero.

Recursos

La línea de tiempo contiene por lo menos de 8-10 eventos relacionados al tema que está siendo estudiado.

2 Aprobado

1 Insuficiente

Una fecha precisa ha sido incluida para casi todo evento.

Las fechas son incorrectas y/o faltan algunos eventos.

Los hechos son precisos para la mayoría (~75%) de los eventos reportados.

Con frecuencia los hechos son incorrectos para los eventos reportados.

El estudiante puede describir El estudiante no puede usar cualquier evento en la línea de la línea de tiempo tiempo si se le permite referirse a eficazmente para describir o ésta y puede determinar cuál de dos comparar eventos. eventos ocurrió primero.

La línea de tiempo contiene por lo menos La línea de tiempo contiene por lo 6-7 eventos relacionados al tema que está menos 5 eventos relacionados al siendo estudiado. tema que está siendo estudiado.

La línea de tiempo contiene menos de 5 eventos.


PROGRAMACIÓ COL.ABORATIVA.

Gráficas

Todas las gráficas son efectivas Todas las gráficas son efectivas, pero y balanceadas con el uso del parece haber muy pocas o muchas. texto.

Algunas gráficas son efectivas y su Varias gráficas no son uso es balanceado con el uso del efectivas. texto.

Ortografía y Uso de Mayúsculas

La ortografía y el uso de La ortografía y el uso de mayúsculas fue mayúsculas fue revisado por otro revisado por otro estudiante y es en su estudiante y es correcto en todas mayor parte correcto. sus instancias.

La ortografía y el uso de mayúsculas es en su mayor parte correcto, pero no fue revisado por otro estudiante.

Conocimiento del "Software"

El estudiante sabe cómo usar el \"software\" y puede contestar con precisión y claridad casi toda pregunta relacionada a cómo realizar ciertas funciones.

El estudiante sabe cómo usar el \"software\" y puede contestar con precisión y claridad muchas preguntas relacionadas a cómo realizar ciertas funciones.

El estudiante sabe cómo usar El estudiante no parece algunas partes del \"software\" y saber cómo usar puede contestar con precisión y el \"software\" sin asistencia. claridad algunas preguntas relacionadas a cómo realizar ciertas funciones.

Uso del Tiempo

El tiempo de la clase fue usado para trabajar en el proyecto. Las conversaciones no fueron perjudiciales sino enfocadas al trabajo.

El tiempo de la clase fue usado para trabajar en el proyecto la mayoría del tiempo. Las conversaciones no fueron perjudiciales sino enfocadas al trabajo.

El tiempo de la clase fue usado para El estudiante no usó tiempo trabajar en el proyecto la mayoría de la clase para trabajar en del tiempo, pero las conversaciones el proyecto y/o fue fueron perjudiciales o no se altamente indisciplinado. enfocaron en el trabajo.

PER ELABORAR RUBRIQUES PRÒPIES

Hubo muchos errores de ortografía y de uso de mayúsculas.

………………………….http://rubistar.4teachers.org/index.php?lang=es&skin=es

Prog colab linea tiempo  
Prog colab linea tiempo  
Advertisement