Issuu on Google+

M’hi apunto!


alumnes   professors   equip  direc1u   personal  no  docent  


COMPROMÍS  


Incorporació   Vinculació   Produc1vitat   Innovació  


L’art  de  la  Mo1vació  


MOTIVACIÓ  1.O:  supervivència.  

MOTIVACIÓ  2.O:  gra1ficacions  i  càs1gs.  

MOTIVACIÓ  3.O:  impuls  d’aprendre,   crear  i  millorar  el  món.  


Funciona?  


1.  Pot  eliminar   Mo1vació  Intrínseca  

3.  Pot  ofegar  la   crea1vitat  

2.  Pot  reduir  el   rendiment   4.  Pot  potenciar  les   dreceres,  trampes,…  

5.  Pot  tornar-­‐se   addic1u  

6.  Pot  potenciar  el   pensament  a  curt   termini  


Tasques  ru1nàries   Raona  perquè  cal  fer-­‐la   Reconeix  que  és  avorrida   Garanteix  autonomia  


Tipus  de  RECOMPENSES  

“si…aleshores”   “ara  sí”   Considera  les  gra1ficacions  no  tangibles   Aporta  informació  ú1l  


Recompenses…quan?  


MOTIVACIÓ  INTRÍNSECA   Autonomia   Domini   Finalitat  


Autonomia   Treball   Temps   Equip   Tècnica  


Domini  


Finalitat  


Prepara’t  per  Mo1var…   Test  de  fluïdesa   Bons  objec1us   Examen  de  rendiment  


Concedeix  autonomia   Fora  protagonisme   Potencia  habilitats  

Proporciona  eines  

Prac1ca  FedEx  

Treball  equip   Revisa  finalitat  

Reunions  engrescadores  


Objec1us  clars   Protagonisme  i  autonomia   Vesteix  i  ambienta   Realitat,  ficció  o  sorpresa   Gra1ficacions  “ara  sí”   Avaluin   Felicita’ls…quan  toqui   Ac1vitats  Rínxols  d’Or  


I  si  no  funciona?!  


Sen1ment  de  

competència  

Perseverança  

Sen1t  del  deure  

resistència  

Aplacament  ansietat  

Op1misme  

Confiança  en  un  mateix  

Compromís  amb   valors  morals  

Assumir  responsabilitats  

esperança  

Creure  en  les  pròpies   capacitats  M'hi apunto Aprendre a Motivar