Page 1

M’hi apunto!


alumnes professors   equip  direc1u   personal  no  docent  


COMPROMÍS


Incorporació Vinculació   Produc1vitat   Innovació  


L’art de  la  Mo1vació  


MOTIVACIÓ 1.O:  supervivència.  

MOTIVACIÓ 2.O:  gra1ficacions  i  càs1gs.  

MOTIVACIÓ 3.O:  impuls  d’aprendre,   crear  i  millorar  el  món.  


Funciona? Â


1. Pot  eliminar   Mo1vació  Intrínseca  

3. Pot  ofegar  la   crea1vitat  

2. Pot  reduir  el   rendiment   4.  Pot  potenciar  les   dreceres,  trampes,…  

5. Pot  tornar-­‐se   addic1u  

6. Pot  potenciar  el   pensament  a  curt   termini  


Tasques ru1nàries   Raona  perquè  cal  fer-­‐la   Reconeix  que  és  avorrida   Garanteix  autonomia  


Tipus de  RECOMPENSES  

“si…aleshores” “ara  sí”   Considera  les  gra1ficacions  no  tangibles   Aporta  informació  ú1l  


Recompenses…quan?


MOTIVACIÓ INTRÍNSECA   Autonomia   Domini   Finalitat  


Autonomia Treball   Temps   Equip   Tècnica  


Domini Â


Finalitat Â


Prepara’t per  Mo1var…   Test  de  fluïdesa   Bons  objec1us   Examen  de  rendiment  


Concedeix autonomia   Fora  protagonisme   Potencia  habilitats  

Proporciona eines  

Prac1ca FedEx  

Treball equip   Revisa  finalitat  

Reunions engrescadores  


Objec1us clars   Protagonisme  i  autonomia   Vesteix  i  ambienta   Realitat,  ficció  o  sorpresa   Gra1ficacions  “ara  sí”   Avaluin   Felicita’ls…quan  toqui   Ac1vitats  Rínxols  d’Or  


I si  no  funciona?!  


Sen1ment de  

competència

Perseverança

Sen1t del  deure  

resistència

Aplacament ansietat  

Op1misme

Confiança en  un  mateix  

Compromís amb   valors  morals  

Assumir responsabilitats  

esperança

Creure en  les  pròpies   capacitats  


M'hi apunto Aprendre a Motivar  

Presentació xerrada motivació A21E

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you