Page 1Egzemplarz bezpłatny

Przydatne adresy

Leszno i powiat

2013 NR 1

str. 2

Wywiad z inspektorem nadzoru bud. str. 3

Wybrałem pompę ciepła str. 11

Porady fachowca str. 20

Dom i ogród str. 23

www.123budowa.pl - regionalny portal budowlany
ważne adresy

www.123budowa.pl

Ważne adresy

tel. / fax. 065 546 47 83 email: pinb@powiatrawicki.pl

fax 529-48-41 e-mail: leszno@poznan.wios.gov.pl

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa tel.: 22/661-80-10, 22/661-83-68 fax: 22/661-81-42

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Wrocławska 255 63-800 Gostyń tel./fax. 65/575-25-40 tel.: 65/575-25-55 email: gostyn@pinb.info.pl

Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Lesznie ul. Al. Jana Pawła II 21 64-100 Leszno tel.:65/529-81-94, 65/529-81-99 e-mail: architektura@leszno.pl budownictwo@leszno.pl

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków mgr Aleksander Starzyński ul. Gołębia 2, 61-834 Poznań tel.: 61/852-80-03, 61/852-80-04 email: wuoz@poznan.wuoz.gov.pl Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Lesznie kierownik: mgr Małgorzata Mikołajczak Pl. Komeńskiego 6, 64-100 Leszno tel.: 65/529-93-83 email: leszno.sekretariat@poznan. wuoz.gov.pl Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Inspektor Powiatowy: Małgorzata Klimaszewska al. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno tel.: 65/529-68-51 email: pinb.leszno@wp.pl Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Leszna Inspektor Powiatowy: Włodzimierz Klimkiewicz ul. Dekana 3b, 64-100 Leszno tel./fax: 65/619-35-56 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawiczu Inspektor Powiatowy: Paweł Moryson Wały Jarosłąwa Dąbrowskiego 2 63-900 Rawicz

Wydawca: TURUS PHUP Andrzej Cieślik 64-100 Leszno, Grunwaldzka 85/2 tel./fax 65 529 41 15 NIP 697-110-76-66 www.turus.pl e-mail: turus@turus.pl

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Kościelna 5 a 64-000 Kościan tel.: 65/512-74-23 fax 65/512-74-23 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wschowie Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa tel./fax: 65/540-21-10 email: pinb@wschowa.com.pl Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra tel.: 65/544-39-07 fax 65/544-39-08 Powiatowa Stacja SanitarnoEpidiomologiczna w Lesznie, ul. Niepodległości 66 64-100 Leszno tel.: 65/526-15-15, 65/526-21-97, 65/529-37-13, 65/529-70-17 fax: 65 526 21 41 e-mail: psse.leszno@pis.gov.pl Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu ul. Czarna Rola 4 61-625 Poznań tel.: 61/827-05-00 fax: 61/827-05-22 sekretariat@poznan.wios.gov.pl WIOS Delegatura Leszno ul. 17 Stycznia 4, 64-100 Leszno tel.: 65/529-58-56

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwo Powiatowe w Lesznie - bud. B, Al. Jana Pawła II 23, Sekretariat tel./fax: 65/529-68-43 Biuro Obsługi Klienta tel./fax: 65/529-68-49 e-mail: sp.geo@powiat-leszczynski.pl Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Biuro Obsługi Klienta ul. Przemysłowa 12, 64-100 Leszno tel. 65/525-68-00

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Lipowa 76, 64-100 Leszno Sekretariat tel.: 65/529-83-11 Biuro Obsługa Klienta tel.: 65/529-83-44 e-mail: sekretariat@mpwik-leszno.pl ENEA Operator. Sp. z o.o. Energetyka ul. Grunwaldzka 128 64-100 Leszno tel.: 65/525-81-00 e-mail: leszno.bok@enea.pl Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji ul. Kazimierza Karasia 15 64-100 Leszno tel.: 65/529-81-29-30, 33, 34 e-mail: mzd@leszno.pl

Redakcja Regionalnego Informatora Budlowanego 64-100 Leszno, Lipowa 4 www.123budowa.pl e-mail: info@123budowa.pl Redaktor naczelny: Andrzej Cieślik Skład i łamanie: Monika Hojzler

Zarząd Dróg Powiatowych Pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno tel./fax: 65/525-69-80, 525-69-79 Państwowa Inspekcja Pracy Oddział Leszno ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno tel.: 65/ 512-80-76, 65/512-80-71 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie Okrężna 19, 64-100 Leszno tel.: 65/529-93-33, 529 96 31 fax: 65/529-91-44 e-mail: km-leszno@psp.wlkp.pl

Policja 997 Straż pożarna 998 Pogotowie ratunkowe 112 OD WYDAWCY

Oddajemy do użytku pierwszy numer Regionalnego Informatora Budowlanego. Wydawnictwo będzie bezpłatnie dystrybuowane w Lesznie i regionie leszczyńskim. Mam nadzieje, że zarówno tematyka poruszana w tekstach informacyjnych i wywiadach jak i bogata oferta reklam zainteresuje czytelnika. Wszystkie zawarte w RIB teksty i informacje będą dostępne także na specjalnej stronie internetowej www.123budowa. pl. Planujemy wydawać RIB w formie kwartalnika – 3-4 razy w ciągu roku. Kolejny numer ukaże się w czerwcu b.r. Nawiążemy współpracę przy wydawaniu RIB z firmami i fachowcami z branży budowlanej. Andrzej Cieślik

Druk: Prasowe Zakłady Graficzne Sp. z o. o. ul. Połczyńska 61A, 75-811 Koszalin www.pzgraf.com.pl Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści informacyjne i reklamowe.


www.123budowa.pl

wywiad

Budowanie zgodnie z pozwoleniem.

Rozmowa z Włodzimierzem Klimkiewiczem, powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego dla miasta Leszna. - Chcę budować dom i szukam działki budowlanej. O czym muszę wiedzieć i co sprawdzić, nim przystąpię do budowy, aby nie narobić sobie kłopotów i nie stracić pieniędzy? - W pierwszej kolejności należy się dowiedzieć, czy dla danego terenu, którego jesteśmy właścicielem, przygotowano plan zagospodarowania przestrzennego. Taką informację możemy uzyskać w Urzędzie Miejskim w wydziale budownictwa. Jeżeli taki plan jest, to należy w tekście planu przeczytać, co nam wolno budować, a czego nie możemy. Na działce można budować, to na co nam pozwalają przepisy. - Czyli plan oznacza, że tylko w tych wyznaczonych miejscach mogę budować, a w innych nie. - Tak jest, bo plan obejmuje tereny przeznaczone pod szeroko rozumianą zabudowę, w tym także grunty budowlane. Krótko mówiąc, tam gdzie zamierzamy coś budować, czyli na gruntach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, obowiązują przepisy ustawy prawa budowlanego i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. - Mamy już miejsce gdzie możemy postawić nasz dom. Co teraz? - Gdy już wiemy, gdzie możemy budować i co możemy budować, zlecamy wykonanie projektu. Projekt winien być opracowany przez projektanta posiadającego stosowne uprawnienia budowlane. Taki projekt sporządzony w czterech egzemplarzach składamy w urzędzie w wydziale budownictwa, w celu jego zatwierdzenia i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Są również obiekty oraz roboty budowlane, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. W

tym przypadku chodzi tu o mniejsze budynki na przykład gospodarcze i tymczasowe oraz uproszczone roboty budowlane. Pamiętać należy, że niektóre z nich wymagają zgłoszeniu we właściwym organie i te wymienione zostały w artykule 30 i 31 ustawy prawo budowlane . - Lecz większość inwestorów musi uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę. - Zdecydowanie tak. Gdy już ten dokument mamy, na siedem dni przed podjęciem prac budowlanych zgłaszamy ten fakt w nadzorze budowlanym i wtedy inwestor jest zobowiązany powołać kierownika budowy. Kierownik powinien posiadać stosowne uprawnienia budowlane oraz załączyć aktualną przynależność do Izby Inżynierów. - Co to znaczy stosowne? - Jeśli np. stawiamy dom jednorodzinny, budynek gospodarczy czy garaż wystarczą uprawnienia budowlane ograniczone. Ale gdy planujemy budowę o złożonej konstrukcji wielkoprzestrzennej, uprawnienia takie są niewystarczające. Tu potrzebujemy kierowników, którzy posiadają uprawnienia bez ograniczeń. Warto wspomnieć, że przez stosowne uprawnienia budowlane należy również rozumieć, te które są odpowiednie do prowadzonych robót, czyli roboty elektryczne - kierownik z uprawnieniami do robót elektrycznych, budowa sieci i przyłączy wodnokanalizacyjnych - kierownik z odpowiednimi uprawnieniami, roboty drogowe-drogowiec i tak dalej. - Mamy pozwolenia i kierownika budowy, możemy zacząć budować? - W zasadzie tak. Należy jednak pamiętać, że teren budowy powinien być odgrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Czyli wokół działki musimy postawić płot, o wysokości minimum półtora metra. Do tego należy zawiesić tablicę informacyjną. Takie tablice kupimy we wszystkich sklepach, czy hurtowniach budowlanych. Warto pamiętać, że od chwili zatwierdzenia projektu, do rozpoczęcia prac na budowie inwestor ma trzy lata. Jeśli w tym czasie prace nie zostaną zgłoszone i rozpoczęte, to wydane pozwolenie i projekt wygasają. Trzeba powtórzyć całą procedurę. - Co jeśli już zaczniemy budować? - Życzę, by budowa szła szybko i sprawnie, bo tak jest po prostu taniej. I nie chodzi tu o prywatne

domy, ale też o obiekty przemysłowe, czy usługowe. Dawno nie spotkałem się już z przypadkiem, tak jak to kiedyś bywało, że inwestycje ciągnęły się latami. Teraz buduje się szybko, bo o tym decydują względy ekonomiczne . - Inna sprawa to już istniejące budynki, przede wszystkim kamienice. - W planach miast, w szczególności w starej zabudowie są zakreślone tak zwane strefy objęte ochroną konserwatorską. W takich przypadkach w istniejących obiektach, które chcemy przebudować, modernizować, remontować czy dokonać zmiany sposobu użytkowania, takie prace należy uprzednio uzgodnić z konserwatorem zabytków. Następnie musimy uzyskać stosowne pozwolenie na budowę. Poza granicami objętymi taką strefą do robót, o których mowa wyżej, można przystąpić po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Przy czym jeśli są to drobne przeróbki, czy remonty to często wystarczy uproszczone pozwolenie na budowę, czyli zgłoszenie. - W tym momencie mówimy o strefie zabytkowej, ale nie o zabytkowych obiektach. - Tak, należy tu wyraźnie zaznaczyć, że inne obowiązki ciążą na właścicielu, którego obiekt leży w strefie a inne, którego obiekt wpisany jest do rejestru zabytków. W tym drugim przypadku właściciel ma więcej obowiązków, ponieważ wszelkie działania dotyczące jakichkolwiek prac w obiekcie, muszą być w szczegółach uzgodnione z konserwatorem zabytków. I dopiero kiedy uzyskamy od niego zgodę w postaci postanowienia czy decyzji na wykonanie danej pracy, możemy ruszyć z tymi pracami i tak jak poprzednio po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia na budowę . - Jakie błędy najczęściej popełniają osoby budujące lub przerabiające swój dom? - Trudno jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć. Na początku ważną rolę spełnia projektant, z nim należy w fazie projektowania wszystko omówić i uzgodnić. To on powinien nas poinformować co i jak należy załatwić. Poprowadzić do momentu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Później, kiedy inwestor powołuje kierownika na budowę to on jest „królem” na budowie, on odpowiada za właściwą, zgodną z prawem i obowiązującymi przepisami realizację inwestycji.

 Jeśli inwestor w trakcie realizacji budowy chce coś zmienić, winien o tym fakcie bezwzględnie poinformować kierownika budowy, który oceni taki zamiar jako nie istotny lub istotny, wymagający zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę. W razie wątpliwości proszę dzwonić do nas. Lepiej trzy razy pytać, niż popełnić jeden błąd. Naprawdę warto chociażby dlatego że informacja jest za darmo, a błędy kosztują. Przy czym jeszcze dodam, że odradzam budowę lub wykonywanie robót budowlanych bez uzyskania stosownego pozwolenia na budowę . - A jeśli ktoś się na to zdecyduje? -To zrobi błąd. Jeśli wyjdzie to na jaw, a jest to proste do sprawdzenia, będzie ukarany. Przy czym i tak później czeka go legalizacja inwestycji. Legalizacja, tak to określa ustawodawca. Ja na to mówię kara legalizacyjna. Bowiem i tak wszystkie procedury prawne łącznie z projektem i pozwoleniami, będzie musiał załatwić. Do tego dochodzi kara finansowa, o której mowa wcześniej, często tak wysoka, że przekracza wartość inwestycji. Warto też wiedzieć, że nie wszystko da się zalegalizować, a wówczas inwestor ponosi najsurowszą karę, rozbiórkę . - Co w przypadku osób, które kupują gotowe domy? - Kupujący jest w komfortowej sytuacji, ponieważ wszelkie dokumenty i pozwolenia związane z realizacją inwestycji, otrzymuje od sprzedającego. Tutaj warto dodać, że w przypadku zakupu budynku, który nie został zakończony, do kupującego należy obowiązek przeniesienia pozwolenia na budowę, jako nowego właściciela. I on ma obowiązek, po zakończeniu budowy, zawiadomić o tym fakcie nadzór budowlany. W przypadku zakończenia budowy obowiązek ten ciąży na sprzedającym. Klient po prostu kupuje gotowy produkt łącznie z dokumentami. Natomiast zawsze do takich osób apeluję, aby przed zakupem, wynajęli kogoś, kto się zna na budownictwie. I naprawdę warto wyłożyć cząstkę tej sumy na fachowca, by dokładnie go obejrzał i ocenił. Znam sporo przypadków, gdy klienci tego nie zrobili, w efekcie w krótkim czasie sprawy znalazły swój finał w sądzie. Nawet jeśli wygrają, to są rzeczy, których nie da się już naprawić, a poprawki trwają latami. Rozmawiał: Damian Szymczak
okna, drzwi, podłogi


okna, drzwi, podłogi


okna, drzwi, podłogi


stolarstwo


akcesoria meblowe, Ĺ azienki


hurtownie elektryczne
10

instalatorstwo elektryczne, eko-energia


wywiad, docieplenia

11

Stawiam na pompę ciepła. ogrzewania, który najbardziej odpowiada naszym potrzebom. - Czy to jedyne źródło ogrzewania? - Nasz domek ma powierzchnię 140 m kw i Pompa ciepła jest głównym źródłem ogrzewania. Mamy jeszcze kominek, który jednak jest używany sporadycznie. Rozmowa z Jackiem Gablerem, użytkownikiem Pompy Ciepła - Co zdecydowało, że zdecydowaliście państwo zainstalować w swoim domu Pompę ciepła? - Przed pięciu laty postanowiliśmy budować swój dom jednorodzinny. Na osiedlu, na którym mieliśmy działkę nie było gazu, więc szukaliśmy alternatywnego źródła ogrzewania. Ze względu na specyfikę naszej pracy szukaliśmy systemu, który wymagałby minimum obsługi i jednocześnie byłby ekonomiczny w eksploatacji. Naszą uwagę przyciągnęła Pompa ciepła, jako rodzaj

- Jaki był koszt zainstalowania tego ogrzewania w waszym domu? - Całkowity koszt zainstalowania pompy ciepła w roku 2008 to ok. 35.000 zł. Muszę jednak wspomnieć o pewnych oszczędnościach związanych z tym ogrzewaniem. Zaoszczędziliśmy na kosztach podczas budowy domu – brak kosztów podłączenia instalacji gazowej, pieca gazowego i w naszym przypadku zrezygnowaliśmy z jednego komina. Są również inne korzyści, o których powiem za chwilę. - W naszym domu mamy zainstalowana pompę szwedzkiej firmy Zirius. Do funkcjonowania pompy

ciepła niezbędne jest tzw. dolne źródło. W naszym przypadku jest to kolektor poziomy, czyli elastyczne rurki z gazem zakopane w ziemi na głębokości ok. 1 m, czyli poniżej granicy przemarzania gruntu. Tam zachodzi pobieranie ciepła z ziemi przez krążący w rurkach gaz i oddawane jest ono potem podczas sprężania i rozprężania tegoż gazu za pomocą specjalnej sprężarki. Po kilku latach eksploatacji mogę stwierdzić, że ten rodzaj ogrzewania całkowicie spełnia nasze oczekiwania. Jest praktycznie bezobsługowy, za to większe koszty wydane na instalację rekompensowane są przez stosunkowo nieduże koszty bieżącej eksploatacji. Pompa ciepła jest źródłem ciepła o stosunkowo niskiej temperaturze, dlatego potrzebna jest duża powierzchnia grzewcza – idealnym rozwiązaniem jest ogrzewanie podłogowe. Na podłogach w prawie całym domu (poza łazienką i kotłownią) położone są panele podłogowe, które dzięki zastosowaniu odpowiedniego podkładu doskonale radzą sobie z przekazywaniem ciepła spod posadzki. Z drugiej strony – ten rodzaj ogrzewania cechuje się dużą bezwładnością, co powoduje, że nie da się regulować temperatury w mieszkaniu w zależności od chwilowej potrzeby. Dobra ekonomika wiąże się jak zawsze z rozsądnym poziomem zadanej temperatury w domu.

Oznacza to w naszym przypadku, że temperatura oscyluje w granicach 20 do 22 stopni Celsjusza. Niezbędny jest też wybór odpowiedniej taryfy energetycznej, gdyż sprężarka zasilana jest prądem elektrycznym i to poziom jego zużycia decyduje o kosztach eksploatacji. - Jakie są koszty energii potrzebnej na napędu sprężarki? - Przeciętnie koszt energii potrzenej do napędu sprężarki wynosi od 180 do 250 zł miesięcznie. - Czy gdyby budował pan następny dom, też wybrałby pan Pompę ciepła jako ogrzewanie? - Myślę, że po pięcioletnich doświadczeniach ponownie wybrałbym Pompe ciepła. W naszej sytuacji jest to bardzo korzystne rozwiązanie, świetnie radzi sobie w naszych warunkach klimatycznych, również podczas surowej zimy. Żeby jednak tak było trzeba spełnić kilka podstawowych warunków istotnych również przy wyborze innego źródła ciepła: odpowiedni dobór mocy (w tym przypadku sprężarki), dobra termoizolacja budynku, wybór sprzętu o sprawdzonej renomie i oczywiście solidny i odpowiedzialny wykonawca, który posiada doświadczenie w tej dziedzinie. Rozmawiał: Andrzej Cieślik


12

hurtownie budowlane


hurtownie budowlane

13


14

hurtownie budowlane


instalacje wod - kan, gaz, c.o., odzieĹź bhp

15


16

różne usługi budowlane


różne usługi budowlane

17


18

Bramy, rolety, Ĺźaluzje, markizy


Bramy, ogrodzenia

19


20

           Wywiad z Kazimierzem Jęczem, projektantem budowlanym, kierownikiem budów, inspektorem nadzoru budowlanego. - Do czego w ogóle potrzebny jest projektant? - Jest niezbędny, to od niego zaczyna się dzieło inwestycyjne. Nie tylko przygotowuje dla nas projekt, ale powinien też załatwiać wszystkie uzgodnienia oraz pozwolenia na budowę, słowem sprawy prawne. Musi być bezwzględnie uczciwy wobec swego klienta, który zleca mu wykonanie koncepcji, a następnie projektu budowlanego. - Projektant powinien nam uświadomić ważną rzecz. Na naszej działce nie możemy budować czego chcemy i jak chcemy. - Owszem, należy trzymać się projektu. Lecz i wcześniej, projekt przygotowując, nie możemy plano-

wywiad, betoniarnie, kruszywo wać wszystkiego, co nam się podoba. Należy przestrzegać przepisów prawa budowlanego i warunków jakimi powinny odpowiadać obiekty budowlane. Nasz dom może być usytuowany zgodnie z istniejącą lub planowaną linią zabudowy oraz w odpowiedniej odległości od granic działek sąsiednich, posiadać taką, a nie inną wysokość spadku dachu itp. Warunki te normują istniejące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub wydane decyzje o warunkach zabudowy. Na przykład jeśli chodzi o odległości, to budynek posiadający otwory okienne powinien być usytuowany cztery metry od granicy działki. Natomiast jeśli takich otworów nie ma, to może być trzy metry. Przy czym jest wyjątek od tej reguły. Otwór można zabudować szklanymi pustakami i w tym przypadku nie jest traktowany jako otwór okienny, bowiem stanowi element konstrukcyjny dający światło dzienne - A co jeśli w trakcie budowy dojdziemy do wniosku, że chcemy coś przerobić? - Możemy zmienić ściany działowe poprzez przestawienie lub ich zmianę. Wolno nam też zmienić elementy konstrukcyjne wewnętrzne, typu schody, klatka schodowa,

podesty. Natomiast nie możemy już dokonać zmian wielkości budynków. Zresztą często nie jest to techniczne możliwe, bo prace są za bardzo zaawansowane. Natomiast zmienić rozmiary budynku można na etapie robót ziemnych. Przy czym wtedy musi być przygotowany projekt zamienny oraz wydane nowe pozwolenie na budowę. Nie ma możliwości przy wydaniu pierwotnego pozwolenia na budowę, późniejszej zmiany parametrów budynku. - Wielu właścicieli domów robi dobudówki. - Zawsze na taką dobudowę,czy rozbudowę musimy mieć projekt. Natomiast nie jest on potrzebny, gdy chcemy wykonać obiekt wolnostojący o powierzchni do trzydziestu metrów kwadratowych. Lecz musi tu być zgoda na prowadzenie robót budowlanych. Otrzymamy ją automatycznie, gdy te roboty zgłosimy i będziemy realizować taki obiekt zgodnie z warunkami i przepisami prawa budowlanego. Nie trzeba też pozwolenia, ani projektu. Wystarczy szkic, który możemy wykonać sami i nie musi go firmować żaden fachowiec. - Jakie błędy najczęściej popełniają osoby, które budują budynek gospodarczy lub dom?

- Podstawowy to taki, że lekceważą projekt, a zarazem przepisy budowlane. Przede wszystkim jeśli chodzi o wymiary i konstrukcję budynku. W trakcie budowy niejedna już osoba doszła do wniosku, że jeszcze powiększy dom i nie będzie mieć z tego powodu problemów. Tym bardziej, że nie przekroczyła tej odległości trzech, czy czterech metrów od sąsiedniej działki. Dlatego taką rozbudowę dokonują bez dodatkowych rysunków i pozwoleń oraz bez konsultacji z kierownikiem budowy To błąd, jeszcze raz podkreślę, takie przypadki trzeba prawnie uregulować. - Oprócz projektanta potrzebujemy też kierownika budowy. Nie lepiej zamiast dwóch wynająć jednego specjalistę, z oboma tymi uprawnieniami? - Zdecydowanie tak. Choćby z tego powodu, że dość często w czasie budowy zachodzą drobne korekty. Kierownik, który budynek projektował, może je nanieść do dziennika budowy lub dołączyć odpowiednie dodatkowe rysunki. Natomiast jeśli realizuje cudzy projekt, to każda najdrobniejsza zmiana musi być uzgodniona z projektantem poprzez jego autoryzację. Rozmawiał: Damian Szymczak


tartak, składy drewna, biura projektowe

21


22

biura nieruchomości, projektowanie ogrodów


usługi geodezyjne

23


Regionalny Informator Budowlany  

Regionalny Informator Budowlany, AR Turus

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you