Page 1

นิทาน เรื่อง คุณยายพยาบาล


มีคุณยายคนหนึง่ เป็นผูท้ มี่ คี วามสามารถในการรักษาโรคภัยต่างๆ ได้ดี ชื่อ "คุณยายปุก๊ ปุย้ " ใครที่ เจ็บป่วยต่างพากันมารักษาพยาบาลทุกคน จึงมีสมญานามว่า คุณยายพยาบาลคุณยายใจดี รักษาคนไข้ อย่างดีและคิดค่ารักษาพยาบาลไม่แพง ด้วยเหตุนี้ ผู้คนทัง้ หลายจึงมารักษากับคุณยายมากขึน้ ๆ คุณ ยายจึงตัง้ ใจว่าจะเปิดสถานพยาบาลขึน้ ใหม่ ที่บ้านของตนเองและเพือ่ เป็นการเปิดตัว คุณยายก็มี ความคิดทีจ่ ะชวนเพื่อนบ้านมารับประทานอาหารด้วยกัน


คุณยายได้เคยช่วยชีวติ เด็กหญิงวัยรุน่ คนหนึง่ ไว้ เด็กคนนีก้ เ็ ลยช่วยคุณยายมาตลอด "หลานช่วยนา รายการอาหารนีไ้ ปให้เจ้าของร้านหน่อย ยายอยากได้อาหารมาเลีย้ งเพื่อนบ้าน ตามทีส่ งั่ นีโ้ ดยด่วน จ้ะ"เด็กคนนัน้ รับรายการอาหารเสร็จก็รบี ไปโดยเร็ว เพราะใครๆ ก็อยากช่วยคุณยายทัง้ นัน้


ทางร้านอาหารได้ให้เด็กหนุม่ คนหนึง่ ไปส่งอาหารให้คณ ุ ยาย สิ่งที่เด็กหนุม่ นามามีอาหารมากมาย หลายชนิดตามทีค่ ณ ุ ยายต้องการ "ของกินเยอะดีนา่ อร่อยทัง้ นัน้ ถ้าเรานาไปส่งให้คณ ุ ยาย คงจะได้รบั ค่า จ้างบ้างละ เดี๋ยวก็ถึงแล้ว" เจ้าหนุม่ น้อยขับรถไปคิดไป


ใกล้ๆ บ้านของคุณยาย มีเจ้าหนุม่ ชื่อ เจ้าโบโบ้ เป็นคนเกียจคร้าน วันๆ ไม่ทาอะไร คิดแต่เรือ่ งกิน ๆ ในขณะทีก่ าลังคิดอย่างสบายๆ อยู่นนั้ ก็เห็นคนส่งของไปให้คณ ุ ยายผ่านมา แถมมีของกินแยะเลย


ดังนัน้ หนุม่ โบโบ้เลยเรียกให้หยุดก่อน ถามว่า "หวัดดี เพื่อนรักจะไปส่งอะไรให้ไครเร๊อะ โห..เยอะแยะเลย" หนุ่มวัยรุน่ ส่งของตอบ "หวัดดีเช่นกันเพื่อน ฉันกาลังนาของกินพวกนีไ้ ปส่ง คุณยายทีเ่ ป็นหมอทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ นนายนะแหละ"


"ช่างดีจริงๆ ที่ต้องเอาของหนักๆ ไปให้คนอืน่ เขา แล้วนายจะได้อะไรกับเขาละ ได้ดบิ ได้ดีรปึ ล่าว.. " หนุ่มโบโบ้กล่าวเยาะเย้ยคาพูดของเจ้าโบโบ้ ทาให้เจ้าหนุม่ หยุดคิดและรูส้ กึ ว่าโบโบ้พูดถูกทีต่ ้องมาส่ง ของให้คณ ุ ยาย


"จริงซิฉนั นีโ่ ง่เป็นบ้าเลย" เจ้าหนุม่ พูด โบโบ้ได้โอกาสเลยชักชวนเจ้าหนุม่ "เชื่อฉันเถอะน่ะอย่าเอาไปให้เหนือ่ ยเลย เอาอาหารเล่านีม้ าแจกกินกันเถอะ เธอไม่หวิ หรอเนีย้ ะ"


"ความคิดของเธอดีนี่ ฉันเองก็หวิ เหมือนกัน" เจ้าหนุม่ กับเจ้าโบโบ้จงึ เอาของกินทัง้ หมดทีจ่ ะไปส่งมาเลือกกินกันตามใจชอบ อย่าง เอร็ดอร่อย


ในขณะทีส่ องคนกาลังเอร็ดอร่อยอยู่นนั้ หาได้รอดพ้นจากสายตาของเด็กคนหนึง่ ทีช่ อื่ น้องปุ้ง ก็เลยแอบดูเลยรูว้ า่ แอบกินของ ที่จะส่งไปให้คณ ุ ยาย ก็เลยคิดว่าจะต้องดัด นิสัยสองคนนีใ้ ห้สานึก


จึงนาไปเล่าให้คณ ุ ยายฟัง และขอคาแนะนาว่าจะจัดการกับเจ้าสองคนนัน้ อย่างไรดี


เมื่อคุณยายแนะนาน้องปุง้ เข้าใจดีแล้ว น้องปุง้ ก็รบี วิง่ มาหาหนุม่ ทัง้ สองและพร้อมกับตะโกนบอกว่า "หยุดกิน หยุดกินเดีย๋ วนี้ เธอไม่รหู้ รอว่า อาหารทัง้ หมดในกล่องทีส่ ่งให้คณ ุ ยายมีพิษกินเข้าไป จะต้อง ตายเพราะเขาจัดมาให้คณ ุ ยายพยาบาล ทดลองรูไ้ หม พวกเธอคงต้องแย่แน่แล้ว"


ทันทีที่สองคนได้ยินจากปากน้องปุ้ง ก็ตกใจกลัวตายขึน้ มาทันที รีบทิ้งของกินทั้งหมด แล้ววิง่ เต็มเหยียดมาหาคุณยายพยาบาลทีบ่ ้าน


"คุณยายพยาบาลช่วยพวกเราด้วย พวกเรากินของมีพษิ เข้าไปต้องตายแน่" เจ้าหนุม่ ร้องขอความช่วยเหลือ "พวกเธอกินอาหารมีพษิ เข้าไป ได้อย่างไรกัน?" คุณยายถามทัง้ สองคนรูส้ กึ อับอายมากทีข่ โมยอาหารของคุณยายกิน


คุณยายก็ตรวจดูอาการของทัง้ สอง ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร คุณยายบอกว่า "กินยาแก้อาหารเป็นพิษเสีย ไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวก็หาย"


พร้อมกับส่งน้าให้ดื่มตามมาก ๆ "ขอบคุณมากครับ ขอบคุณคุณยายเหลือเกินทีช่ ว่ ยชีวติ ของพวกเราไว้" ทั้งคู่ดีใจทีร่ อดตาย เลยกล่าวขอบคุณคุณยาย หลายต่อหลายครัง้


สองคนรูส้ กึ ละอายใจและรูส้ กึ ตัวทีแ่ อบขโมยอาหารของคุณยายกิน คิดแก้ตวั ใหม่ ทั้งสองจึงชวน กันว่า "เราช่วยกันทาอาหารไปให้คณ ุ ยายเถอะ" และทัง้ สองก็ชว่ ยกันขนอาหารไปให้คณ ุ ยายพยาบาล มากมาย และตัง้ ใจจะทาความดีต่อไป


คุณยายได้จัดงานเลีย้ งผ่านไปอย่างสนุกสนาน มีเพื่อนๆ มาร่วมงานโดยทัว่ หน้ากัน คุณยายดีใจมาก และมีความสุขทีส่ ดุ ทีเ่ ห็น เจ้าหนุม่ โบโบ้และ หนุ่มส่งของประพฤติตวั ดีขึ้น ดีขึ้น ..

Nursing grandmother.  

Storybook1234