Page 1


1


2 1. Загальні положення 1.1. Статут Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (далі – Статут) розроблено відповідно до законодавства України. Статут регламентує діяльність Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (далі – Університет) з урахуванням специфіки вищого військового навчального закладу. 1.2. Повне офіційне найменування Університету: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. Скорочене найменування, що може застосовуватися в текстах документів: Національний університет оборони України, НУОУ. Найменування іноземними мовами, що застосовується в міжнародному листуванні: англійською – The National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi; німецькою – Die Nationale Iwan-TschernjachowskiVerteidigungsuniversität der Ukraine; французькою – L’Unіversité Nationale de Défense de l’Ukraine Ivan Tcherniakhovskyi; російською – Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского. 1.3. Місце розташування Університету (юридична адреса): 03049, місто Київ, Повітрофлотський проспект, 28; тел./факс 248-10-76; веб-сайт nuou.org.ua; електронна пошта Е-mail: info@nuou.org.ua. 1.4. Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1992 року № 490 “Про реформу системи військової освіти” на базі Військової академії протиповітряної оборони Сухопутних військ імені Маршала Радянського Союзу Василевського О. М. створено Академію Збройних Сил України, яку постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 1999 року № 394 перейменовано в Академію оборони України. Статус національного вищого навчального закладу Академії надано Указом Президента України від 14 квітня 1999 року № 377 “Про надання Академії оборони України статусу національної”. Університет утворено шляхом реорганізації Національної академії оборони України відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 року № 1089. Університет є правонаступником Академії і визнаний вищим навчальним закладом IV (четвертого) рівня акредитації, що провадить підготовку фахівців з вищою освітою другого, третього та наукового ступенів. Почесне найменування “імені Івана Черняховського” Університету присвоєно Указом Президента України від 22 лютого 2013 року № 85 “Про присвоєння імені Івана Черняховського Національному університету оборони України”. Університет є вищим навчальним закладом державної форми


3 власності, що перебуває у сфері управління Міністерства оборони України та має статус юридичної особи, свій Бойовий прапор, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, а також власну символіку. 1.5. Відповідно до наказу Міністерства оборони України від 30 квітня 2014 року № 290 “Про встановлення Дня Національного університету оборони України імені Івана Черняховського” 18 червня є святковим днем, що відзначається щорічно. 1.6. Університет має право проводити підготовку фахівців за такими рівнями вищої освіти: магістр (вища військова оперативно-стратегічна та вища військова оперативно-тактична освіта); доктор філософії; доктор наук. 1.7. Основним напрямом діяльності Університету є підготовка фахівців з вищою освітою для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також правоохоронних органів та збройних сил іноземних держав. 1.8. Основними завданнями Університету є: провадження освітньої діяльності, що забезпечує здобуття офіцерами та державними службовцями вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями та спеціалізаціями; провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих результатів в освітньому процесі; участь у забезпеченні суспільного розвитку держави шляхом формування людського потенціалу; участь у науковому супроводженні формування та реалізації державної політики у сфері національної безпеки та оборони, військової освіти і науки держави та поширенні наукових знань в оборонній сфері; розвиток особистості шляхом військово-патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу лідерських та моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, уміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах; збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства; налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної діяльності в галузі безпеки та оборони держави; вивчення попиту на окремі спеціальності у воєнній галузі на ринку праці. Університет провадить діяльність за такими напрямами: перепідготовка та підвищення кваліфікації військових фахівців для Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органів та збройних сил іноземних держав;


4 перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців I– VII категорій з питань воєнної безпеки та оборони держави для Міністерства оборони України, інших органів державної влади, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування; підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації іноземних громадян; військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу; участь у розробленні проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародних договорів, наказів Міністерства оборони України та проведення їх експертизи; науково-технічна та інноваційна діяльність; режимно-секретна діяльність відповідно до законодавства України про державну таємницю; наукові дослідження; атестація наукових і науково-педагогічних працівників; проведення балістичних випробувань (зокрема приймальних, здавальних, періодичних, кваліфікаційних) нових (модернізованих) зразків вогнепальної зброї та набоїв до неї, засобів індивідуального і колективного бронезахисту (також їх окремих елементів) в інтересах Міністерства оборони України та на договірній основі в установленому законодавством порядку для зацікавлених підприємств, установ, організацій та фізичних осіб; участь у міжнародних освітніх та наукових програмах; видавнича діяльність, виготовлення та розповсюдження видавничої продукції; фінансово-господарська діяльність згідно з законодавством; розвиток і вдосконалення навчально-матеріальної та науководослідної бази Університету. Діяльність Університету ґрунтується на гуманістичних, демократичних традиціях вітчизняної освіти, науки, культури відповідно до Конституції України, Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову та науково-технічну діяльність”, інших нормативно-правових актів та цього Статуту. Засади автономії та самоврядування Університету визначаються Конституцією України та іншими законодавчими актами. Порядок реалізації автономії Університету визначається цим Статутом і передбачає: самостійне затвердження програм своєї діяльності відповідно до мети, задля якої створено заклад, та завдань, визначених державою в галузі безпеки та оборони держави; право Університету на прийняття самостійних рішень та здійснення відповідних дій у галузі своєї діяльності; фінансування за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України, та інших надходжень, передбачених законодавством; право за рахунок коштів, виділених з Державного бюджету України,


5 та коштів спеціального фонду встановлювати надбавки та заохочувальні виплати відповідно до законодавства України; право встановлювати ціну за навчання виходячи з кон’юнктури ринку освітніх послуг та рівня інфляції; використання військового майна, закріпленого за Університетом на праві оперативного управління, згідно з законодавством; безстрокове та безоплатне користування виділеними йому земельними ділянками відповідно до законодавства України; проведення різних видів робіт на підставі прямих договорів, угод і контрактів. 1.9. Університет відповідно до своїх завдань має право: приймати необхідні рішення і провадити діяльність у межах компетенції національного закладу, які не суперечать законодавству; розробляти і надавати Міністру оборони України пропозиції щодо вдосконалення організаційно-штатної структури Університету для забезпечення максимально повного використання інтелектуального і творчого потенціалу науково-педагогічних та наукових працівників; приймати на роботу та звільняти наукових, науково-педагогічних та інших працівників; розробляти та реалізовувати освітні (наукові) програми в межах ліцензованої спеціальностей; проводити підготовку фахівців з вищою освітою за власними експериментальними освітніми програмами та навчальними планами; у встановленому порядку запроваджувати спеціалізації, визначати їх зміст і програми навчальних дисциплін; самостійно визначати форми навчання та форми організації освітнього процесу; надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до законодавства; самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності; визначати норми часу навчальної, методичної та інших видів діяльності наукових і науково-педагогічних працівників; здійснювати перерозподіл ліцензованого обсягу прийому за спеціальностями у межах відповідної галузі знань та державного замовлення між спеціальностями в межах галузі знань в обсязі не більш як 5 відсотків загального обсягу державного замовлення з обов’язковим інформуванням Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України; здійснювати перерозподіл нормативів чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду науково-педагогічного працівника за спеціальностями однієї галузі знань з урахуванням результатів наукової діяльності працівників; приймати остаточне рішення щодо визнання, зокрема встановлення еквівалентності, здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук і вчених звань доцента, професора під час зарахування на навчання та (або) на посаду наукового чи


6 науково-педагогічного працівника; планувати і проводити фундаментальні та прикладні наукові дослідження за рахунок виділених коштів і додаткових джерел фінансування; розробляти правила та програми прийому на навчання; запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, науководослідницьких та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу; присуджувати ступені вищої освіти здобувачам вищої освіти, які відповідно до законодавства успішно пройшли процедуру атестації після завершення навчання на відповідному рівні вищої освіти; приймати остаточне рішення щодо присудження наукових ступенів акредитованими спеціалізованими вченими радами; отримувати відповідно до законодавства на пріоритетних засадах передбачені державним бюджетом кошти для провадження наукової і науково-технічної діяльності, проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, виконання наукових програм, проектів державного значення в обсязі не менш як 10 відсотків коштів державного бюджету, що виділяються на утримання Університету; у встановленому порядку утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати свої структурні підрозділи. провадити режимно-секретну діяльність; провадити видавничу діяльність, зокрема видавати підручники, навчальні посібники і наукові праці, а також розвивати власну поліграфічну базу; провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність з навчальними закладами, науковими установами та іншими юридичними особами; запроваджувати власну символіку та атрибутику; встановлювати власні форми морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу в межах повноважень, визначених законодавством України; звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють управління у сфері вищої освіти, про внесення змін до нормативно-правових актів у сфері вищої освіти або розроблення нових, а також брати участь у роботі над проектами; розпоряджатися власними надходженнями, зокрема від надання платних послуг, у порядку, визначеному законодавством; відкривати поточні та депозитні рахунки в банках; укладати із профспілковим органом колективний договір; користуватися будівлями, спорудами, навчальним, науковим, виробничим обладнанням, інвентарем та іншим майном, що на правах оперативного управління закріплено за Університетом; брати участь у роботі міжнародних організацій, здійснювати міжнародне співробітництво, укладати договори (контракти) про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з вищими навчальними


7 закладами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами в порядку, установленому Міністерством оборони України; бути, відповідно до Закону України “Про господарську діяльність у Збройних Силах України”, орендодавцем нерухомого (рухомого) військового майна, закріпленого на праві оперативного управління за Університетом; списувати з балансу військове майно, що стало непридатним для подальшого використання або застаріло, у межах повноважень, установлених законодавством; провадити фінансово-господарську та видавничу діяльність, виготовляти та розповсюджувати видавничу продукцію; залучати до проведення занять на умовах сумісництва та погодинної оплати праці керівників і спеціалістів центральних органів виконавчої влади та органів військового управління, провідних науково-педагогічних і наукових працівників інших вищих навчальних закладів і наукових установ держави; залучати іноземних фахівців до проведення занять на підставі угод, укладених в установленому порядку; організовувати і проводити підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації науково-педагогічних та наукових працівників у провідних освітньо-наукових і наукових установах, органах військового та державного управління України, а також за її межами відповідно до законодавства та на підставі укладених угод; подавати кандидатури науково-педагогічних та наукових працівників Університету на здобуття державних премій і присвоєння почесних звань України; організовувати конференції, симпозіуми, семінари, у тому числі й міжнародні; бути засновником (співзасновником) друкованих засобів масової інформації та використовувати покладені на нього обов’язки відповідно до законодавства; набувати, отримувати матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо), а також кошти від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадян і благодійних фондів у порядку, передбаченому законодавством, для розвитку матеріально-технічної бази, забезпечення навчально-виховного процесу, поліпшення побутових умов, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я особового складу Університету; спрямовувати кошти, отримані з державного бюджету за загальним і спеціальним фондами, у повному обсязі на забезпечення власних потреб відповідно до затверджених кошторисів; проводити реконструкцію, поточний та капітальний ремонт основних фондів; брати участь у забезпеченні в установленому порядку постійним та службовим житлом постійного складу Університету;


8 провадити свою діяльність у складі навчальних та навчально-наукових комплексів, створених відповідно до законодавства; створювати специфічні підрозділи, тимчасові творчі колективи для провадження освітньої діяльності, виконання науково-дослідних (дослідноконструкторських) та інших робіт на договірній (госпрозрахунковій) основі, а також спільно з іншими навчальними закладами, науковими установами, науково-виробничими об’єднаннями, підприємствами промисловості; надавати послуги з технічних випробувань та досліджень, робити висновки за їх результатами зі складанням відповідних протоколів; визначати режим роботи і правила внутрішнього розпорядку; реалізовувати інші права, що не суперечать законодавству. 1.10. Університет зобов’язаний: вивчати та задовольняти потреби Міністерства оборони України та Збройних Сил України щодо підготовки військових фахівців та державних службовців для органів військового управління, військових частин видів Збройних Сил України, родів (військ) та інших військових формувань держави; дотримуватися державних стандартів освіти та виконувати договірні зобов’язання; створювати належні умови для проведення освітньої, наукової та інших видів діяльності; виконувати вимоги законодавчих та нормативних документів щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації; забезпечувати розроблення та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції; дотримуватися норм охорони праці та забезпечувати соціальний захист науково-педагогічних і наукових працівників, слухачів, докторантів, ад’юнктів та інших учасників навчально-виховного процесу; дотримуватися вимог фінансової дисципліни та зберігати державне майно; забезпечувати охорону державної таємниці та захист іншої інформації з обмеженим доступом, технічний захист інформації, протидію технічним розвідкам; шляхом запровадження відповідних новітніх технологій вживати заходів щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності; мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти; створювати необхідні умови для здобуття вищої освіти особами з особливими освітніми потребами; оприлюднювати на офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб інформацію про реалізацію своїх прав і виконання зобов’язань; виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством та цим


9 Статутом. 1.11. Структура Університету 1.11.1. Структура Університету, статус і функції його структурних підрозділів визначаються Законом України “Про вищу освіту” та цим Статутом. 1.11.2. Структурні підрозділи Університету створюються відповідно до законодавства, напрямів та завдань діяльності Університету і функціонують згідно з окремими положеннями, які затверджує начальник Університету. 1.11.3. Основними структурними підрозділами Університету є інститути, факультети, кафедри, навчальні (навчально-наукові, науковометодичні) центри, бібліотеки, наукові (науково-дослідні), адміністративногосподарські та інші підрозділи, що забезпечують навчальний процес, наукові дослідження та підтримують життєдіяльність Університету. 1.11.4. За рішенням Міністра оборони України до складу Університету як відокремлені структурні підрозділи можуть входити навчальні заклади, наукові (науково-дослідні) установи. 1.11.5. З метою поліпшення діяльності Університету, обміну досвідом роботи з іншими вищими навчальними закладами та установами, у тому числі іноземними, можуть створюватися асоціації та інші об’єднання, що не заборонені законодавством України.

2. Концепція освітньої діяльності Університету 2.1. Освітня діяльність Університету ґрунтується на концептуальних засадах Національної доктрини розвитку освіти, Державної національної програми “Освіта” (Україна ХХІ століття), Законів України “Про освіту” та “Про вищу освіту”. Освітня діяльність Університету організовується та провадиться на підставі законодавства, стандартів вищої освіти, інших нормативноправових документів, а також цього Статуту. 2.2. Основною метою діяльності Університету є забезпечення умов, необхідних для отримання громадянами України та іноземних держав вищої освіти у відповідних галузях знань, а також науково-методична, науковотехнічна і культурно-просвітницька діяльность. 2.3. Основними принципами освітньої діяльності Університету є: рівного доступу для здобуття вищої освіти на конкурсних засадах кожного вступника до Університету; рівності умов для кожного слухача щодо повної реалізації його здібностей, таланту, всебічного розвитку; гуманізму, демократизму, пріоритетності загальнолюдських духовних цінностей; незалежності освітньої діяльності Університету від впливу політичних партій, громадських і релігійних організацій;


10 єдності і наступності у навчанні від тактичного до оперативнотактичного та оперативно-стратегічного рівнів підготовки; постійного вдосконалення змісту навчання, орієнтації на новітні технології та методики навчання, максимального використання в навчальному процесі сучасних інформаційно-аналітичних систем; інтеграції освітніх та наукових підходів для розвитку діяльності Університету. 2.4. Цільовими програмами освітньої діяльності Університету є проведення навчальної, методичної, виховної роботи, наукової і науковотехнічної діяльності за замовленнями Міністерства оборони України та інших військових формувань. 2.5. Навчальна робота є основним видом діяльності Університету та включає заходи щодо організації і науково-методичного забезпечення проведення всіх видів навчальних занять, самостійної роботи, практичної підготовки, проведення діагностики результатів навчання, виховання і розвитку слухачів, їх атестації та управління якістю навчального процесу. 2.6. Методична робота в Університеті є складовою частиною освітнього процесу, основними завданнями якої є: науково-методичне забезпечення організації, здійснення контролю за якістю освітнього процесу; підвищення методичної майстерності керівного складу, науковопедагогічних працівників Університету; удосконалення методики, форм та технологій проведення всіх видів навчальних занять тощо. 2.7. Виховна робота в Університеті є невід’ємною частиною освітнього процесу і включає організаційні, морально-психологічні, педагогічні, інформаційні, правові, культурно-просвітницькі та військовосоціальні заходи, спрямовані на формування та розвиток у науковопедагогічних, наукових працівників і слухачів професійно необхідних психологічних якостей. 2.8. Наукова і науково-технічна діяльність є одним із видів діяльності Університету, що спрямована на вирішення проблем забезпечення обороноздатності України, та засобом підвищення якості підготовки військових фахівців. Головними завданнями наукової і науково-технічної діяльності Університету є: дослідження актуальних проблем національної безпеки України у воєнній сфері; участь у розробленні концептуальних документів з питань оборони держави та розвитку Збройних Сил України; дослідження форм та способів підготовки, застосування та забезпечення Збройних Сил України, родів військ та спеціальних військ; науково-методичне забезпечення освітнього процесу Університету; підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів; виконання науково-дослідних робіт;


11 наукове супроводження проектів нормативно-технічних документів та науково-методичних матеріалів; підготовка, проведення та участь у наукових і науково-практичних конференціях, семінарах; винахідницька та раціоналізаторська робота.

3. Повноваження Міністерства оборони України щодо управління Університетом

3.1. Університет належить до сфери управління Міністерства оборони України. 3.2. Міністерство оборони України в межах повноважень, визначених законодавством України щодо управління Університетом: визначає шляхи перспективного розвитку Університету; затверджує структуру та чисельність особового складу Університету; визначає вимоги до освіти та професійної підготовки військових кадрів в Університеті; контролює дотримання вимог стандартів освітньої діяльності та вищої освіти в Університеті; вносить пропозиції та затверджує персональний склад Наглядової ради Університету; зараховує слухачів, ад’юнктів та докторантів з числа офіцерів на навчання до Університету, розподіляє та призначає їх на посади після закінчення навчання в Університеті; контролює фінансово-господарську діяльність Університету; затверджує Статут Університету; призначає начальника Університету на умовах контракту відповідно до Закону України “Про вищу освіту”; подає пропозиції до Кабінету Міністрів України щодо реорганізації чи ліквідації Університету; координує взаємодію Університету з органами державного та військового управління, науковою громадськістю в інтересах національної безпеки та оборони держави; затверджує перелік спеціальностей та спеціалізацій підготовки військових фахівців, напрями наукових досліджень та тематику науководослідних робіт в Університеті; призначає військовослужбовців Університету на посади відповідно до затвердженої номенклатури; призначає голову та заступників голови екзаменаційної комісії в Університеті; визначає обсяги фінансування Університету з Державного бюджету України, встановлює норми матеріально-технічного та фінансового забезпечення Університету;


12 забезпечує проведення ліцензування й акредитації Університету; сприяє розвитку міжнародного військового співробітництва Університету; забезпечує дотримання визначених законодавством прав і гарантій слухачів, докторантів, ад’юнктів, науково-педагогічних, наукових та інших категорій працівників Університету; здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства щодо забезпечення охорони державної таємниці, технічного захисту інформації, протидії технічним розвідкам; здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України. 3.3. Міністерство оборони України реалізовує повноваження щодо управління Університетом в особі Міністра оборони України. 3.4. Повноваження структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України щодо координації діяльності Університету визначає Міністр оборони України. 4. Управління Університетом

4.1. Загальні принципи управління Університетом 4.1.1. Управління Університетом здійснюється на основі принципів: єдиноначальності; автономії та самоврядування; розмежування прав, повноважень та відповідальності Міністерства оборони України, керівництва Університету та його структурних підрозділів; поєднання колегіальних та єдиноначальних засад; незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій. 4.1.2. Автономія та самоврядування Університету реалізовуються відповідно до законодавства України і передбачають право: самостійно визначати порядок організації освітнього процесу та види навчальних занять; приймати на роботу науково-педагогічних, наукових та інших працівників; залучати на договірній основі до освітнього процесу провідних вітчизняних та іноземних фахівців в установленому законодавством порядку; надавати додаткові освітні послуги; самостійно розробляти та запроваджувати власні програми наукової і науково-виробничої діяльності; надавати пропозиції Міністерству оборони України щодо створення інститутів, коледжів, факультетів, відділень, філій, навчальних, методичних, наукових, науково-дослідних центрів та лабораторій, конструкторських та конструкторсько-технологічних бюро, інших структурних навчальних та наукових підрозділів; провадити спільну діяльність на підставі відповідних угод з іншими


13 вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями; брати участь у роботі міжнародних організацій; запроваджувати власну символіку й атрибутику; у встановленому порядку звертатися до органів управління вищою освітою з ініціативою про внесення змін до нормативно-правових актів у галузі вищої освіти або розроблення нових, а також брати участь у роботі щодо їх удосконалення; користуватися земельними ділянками в порядку, установленому Земельним кодексом України. 4.2. Права та обов’язки начальника Університету 4.2.1. Керівництво діяльністю Університету безпосередньо здійснює начальник Університету, який діє на засадах єдиноначальності відповідно до законодавства та цього Статуту. 4.2.2. Начальник Університету призначається на посаду на конкурсній основі і звільняється з посади Міністром оборони України. Конкурс на заміщення посади начальника Університету проводиться відповідно до вимог законодавства. 4.2.3. Начальник Університету безпосередньо підпорядковується Міністру оборони України, є прямим начальником для всього особового складу Університету і відповідає перед державою за дотримання законів, наказів і договірних зобов’язань, бойову та мобілізаційну готовність Університету, виконання покладених на Університет завдань, стан навчальної, методичної і наукової діяльності, забезпечення охорони державної таємниці, захист іншої інформації з обмеженим доступом, технічного захисту інформації, протидії технічним розвідкам, індивідуальну підготовку, виховання та морально-психологічний стан особового складу, військову і трудову дисципліну, належну експлуатацію та збереження озброєння і військової техніки, фінансову, економічну та господарську діяльність, стан будівель, споруд та іншого майна, переданого Університету для використання. 4.2.4. Начальник Університету в межах наданих повноважень: здійснює керівництво Університетом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності; є представником Університету у відносинах з державними органами, органами військового управління, місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах його повноважень; вирішує питання діяльності Університету, організовує розробку його структури, штату і штатного розпису; організовує мобілізаційну підготовку Університету; видає накази і розпорядження, обов’язкові для виконання всім особовим складом та структурними підрозділами Університету; організовує конкурс на заміщення вакантних посад наукових та науково-педагогічних працівників, затверджує його результати; приймає на роботу та звільняє з роботи працівників, визначає їх функціональні обов’язки, укладає контракти з науковими та науково-


14 педагогічними працівниками; забезпечує реалізацію державної політики щодо охорони державної таємниці в межах повноважень державного експерта з питань таємниць; організовує охорону праці, дотримання законності та порядку; подає разом із профспілковою організацією на ухвалення загальним зборам особового складу Університету правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після ухвалення підписує їх; формує контингент осіб, які навчаються в Університеті; приймає рішення про відрахування осіб, які навчаються в Університеті, та їх поновлення на навчання; контролює виконання навчальних планів і програм; розпоряджається згідно з законодавством військовим майном та коштами Університету; виконує кошторис, укладає угоди, дає доручення і контролює їх виконання; контролює дотримання штатно-фінансової дисципліни та притягає до відповідальності осіб, винних у виявлених порушеннях; контролює відшкодування збитків та усунення порушень у сфері використання державних коштів і майна; забезпечує охорону державної таємниці та захист іншої інформації з обмеженим доступом, технічний захист інформації, протидію технічним розвідкам; контролює якість роботи наукових та науково-педагогічних працівників, організацію наукової та науково-технічної діяльності, навчально-виховної та культурно-масової роботи; створює робочі та дорадчі органи, визначає їх повноваження для вирішення основних завдань діяльності Університету; всебічно сприяє створенню належних умов для діяльності наукового товариства слухачів, ад’юнктів та докторантів (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо); заохочує особовий склад Університету в порядку і розмірах, визначених законодавством; здійснює інші повноваження відповідно до законодавства. 4.2.5. Начальник Університету зобов’язаний: підтримувати готовність Університету до переведення на функціонування в умовах особливого періоду; забезпечувати виконання завдань, визначених Університету та поставлених Міністром оборони України; забезпечувати виконання державного замовлення на підготовку фахівців; організовувати розроблення, погодження та затвердження правил прийому до Університету; організовувати роботу приймальної комісії Університету та проведення вступних випробувань до Університету; організовувати роботу з відбору кандидатів на навчання до Університету, безпосередньо керувати комплектуванням курсів слухачів, подавати пропозиції щодо розподілу випускників;


15 організовувати навчальну, методичну, виховну роботу, наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність в Університеті; здійснювати керівництво розробленням стандартів вищої освіти Університету, забезпечувати повне та якісне їх виконання; вживати заходів щодо постійного вдосконалення освітнього процесу, втілення передових методів навчання і виховання слухачів, забезпечувати викладання навчальних дисциплін на високому науковому та методичному рівні; особисто проводити навчальні заняття зі слухачами, а також заняття з військовослужбовцями постійного складу Університету; вживати заходів щодо запобігання порушенням і злочинам, зміцнення військової та трудової дисципліни, створення в підрозділах Університету здорового соціально-психологічного клімату; забезпечувати умови для підвищення професійного рівня особового складу Університету; організовувати роботу з добору, розподілу та ротації науковопедагогічних та наукових працівників Університету; визначати навчальне навантаження науково-педагогічних працівників Університету; організовувати контроль за якістю роботи науково-педагогічних працівників, організацією навчальної, виховної, методичної роботи, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності підрозділів Університету; підтримувати взаємодію з військовими частинами, іншими навчальними закладами, установами та організаціями Збройних Сил України, підприємствами, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, та іншими центральними органами виконавчої влади з усіх питань діяльності Університету; організовувати військову підготовку громадян за програмою підготовки офіцерів запасу, укладати з ними контракти на військову підготовку за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, брати участь в атестації студентів на присвоєння первинного військового звання офіцера запасу; організовувати розроблення функціональних обов’язків військовослужбовців та посадових інструкцій для працівників Університету, затверджувати їх та забезпечувати контроль за виконанням; організовувати експлуатацію та збереження озброєння і військової техніки Університету; забезпечувати вдосконалення матеріально-технічної бази, складання та подання заявок до постачальних органів (структурних підрозділів) Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України на отримання озброєння, військової техніки, пально-мастильних матеріалів, військово-технічного майна, технічних засобів навчання та літератури, інших матеріальних засобів для Університету в межах табельної потреби та норм постачання; організовувати роботу, пов’язану з обробкою та захистом персональних даних;


16 забезпечувати охорону державної таємниці та захист іншої інформації з обмеженим доступом, технічний захист інформації, протидію технічним розвідкам відповідно до вимог законодавства та здійснювати постійний контроль за її станом; виконувати функції державного експерта з питань таємниць щодо віднесення інформації до державної таємниці, зміни ступеня секретності цієї інформації та її розсекречування (за компетенцією); забезпечувати регулярну оцінку корупційних ризиків у діяльності Університету і здійснювати відповідні антикорупційні заходи; забезпечувати охорону праці, дотримання законності та внутрішнього порядку в Університеті і місцях виконання завдань особовим складом; забезпечувати збереження управлінської документації, що утворюється у процесі діяльності Університету, своєчасне здавання її на державне зберігання до Галузевого державного архіву Міністерства оборони України та подання звітностей. 4.2.6. Начальник Університету може бути достроково звільнений з посади Міністром оборони України за поданням загальних зборів особового складу Університету у зв’язку з прийняттям рішення про його відкликання з посади на підставах, визначених законодавством про працю, за порушення Статуту Університету та умов контракту. Подання про відкликання може бути внесено на розгляд загальних зборів особового складу Університету не менш як половиною складу Наглядової ради Університету або Вченої ради Університету. Рішення приймається більшістю голосів за умови присутності не менше двох третин складу загальних зборів особового складу Університету. У разі дострокового припинення повноважень начальника Університету конкурс оголошується протягом тижня з дня утворення вакансії. 4.3. Заступники начальника Університету, керівники структурних підрозділів 4.3.1. Безпосереднє керівництво навчальним, методичним, виховним, науковим, адміністративно-господарським та іншими напрямами діяльності Університету здійснюють заступники начальника Університету відповідно до розподілу функціональних обов’язків між ними. 4.3.2. Права і обов’язки першого заступника начальника Університету, заступників начальника Університету, начальників інститутів (центрів), керівників структурних підрозділів, начальників (завідувачів) кафедр та інших керівних осіб визначає начальник Університету відповідно до функцій, які вони виконують. 4.4. Наглядова рада Національного університету оборони України імені Івана Черняховського 4.4.1. Наглядова рада Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (далі – Наглядова рада Університету) утворюється для здійснення нагляду за організацією освітньої та наукової діяльності, а також управлінням майном Університету.


17 4.4.2. Склад Наглядової ради Університету затверджується Міністерством оборони України. Термін повноважень Наглядової ради Університету становить п’ять років. 4.4.3. Наглядова рада Університету сприяє розв’язанню перспективних завдань розвитку Університету, залученню фінансових ресурсів для забезпечення діяльності Університету з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Університету з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Університету, здійснює громадський контроль за діяльністю Університету тощо. 4.4.4. Засідання Наглядової ради Університету проводиться за необхідності, але не рідше одного разу на рік. Рішення про проведення засідання приймає голова Наглядової ради Університету. 4.4.5. Голова Наглядової ради Університету організовує роботу Наглядової ради Університету і несе відповідальність за виконання покладених на неї повноважень. 4.4.6. Рішення Наглядової ради Університету набирають чинності, якщо в засіданні взяли участь не менше двох третин членів та проголосували за рішення не менше трьох четвертих присутніх. 4.4.7. Члени Наглядової ради Університету мають право брати участь у роботі загальних зборів особового складу Університету з правом дорадчого голосу. 4.4.8. Наглядова рада Університету має право вносити загальним зборам особового складу Університету подання про відкликання начальника Університету з посади на підставах, передбачених законодавством, цим Статутом, контрактом. 4.5. Вчені ради 4.5.1. Вчена рада Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (далі – Вчена рада Університету) є колегіальним органом управління Університету, що утворюється строком на п’ять років. 4.5.2. Склад Вченої ради Університету затверджується наказом начальника Університету протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради Університету. 4.5.3. Очолює Вчену раду Університету її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради Університету, які мають науковий ступінь та (або) вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради Університету. За відсутності голови Вченої ради Університету його обов’язки виконує його заступник або призначена ним особа з числа членів Вченої ради Університету. 4.5.4 До складу Вченої ради Університету за посадами входять: начальник Університету, заступники начальника Університету, начальники інститутів, навчально-наукових (науково-методичних) центрів, начальник центру воєнно-стратегічних досліджень, начальник фінансово-економічного


18 управління – помічник начальника університету (з фінансово-економічної роботи), начальник бібліотеки, секретар Вченої ради Університету, голова профспілкової організації працівників Університету. Також до складу Вченої ради Університету входять виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників та обираються з числа начальників (завідувачів) кафедр, професорів, докторів наук, докторів філософії (кандидатів наук); виборні представники, які представляють інших працівників Університету та працюють на постійній основі; виборні представники ад’юнктів, докторантів, слухачів. При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої ради Університету повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники та не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа слухачів Університету. 4.5.5. Виборні представники з числа наукових, науково-педагогічних й інших працівників Університету обираються до складу Вченої ради Університету на загальних зборах трудового колективу структурного підрозділу згідно з нормами представництва, визначеними Вченою радою Університету. 4.5.6. Вибори до складу Вченої ради Університету починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради Університету. Порядок виборів делегатів до складу Вченої ради Університету визначається Положенням, яке затверджується наказом начальника Університету. 4.5.7. До компетенції Вченої ради Університету належить: визначення стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету; розроблення та подання до загальних зборів трудового колективу Університету проекту Статуту, а також змін і доповнень до нього; ухвалення звітів Університету; визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; ухвалення рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах; обрання голови та членів конкурсної, атестаційної комісій Університету; за рекомендаціями конкурсної комісії Університету таємним голосуванням прийняття рішення щодо кандидатур претендентів на заміщення вакантних посад керівництва Університету, наукових, науковопедагогічних працівників Університету відповідно до умов оголошеного конкурсу; ухвалення рішень з питань організації освітнього процесу; затвердження зразка та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам;


19 ухвалення основних напрямів проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності; оцінювання науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів; розгляд проектів варіативних частин освітньо-кваліфікаційних (кваліфікаційних) характеристик випускників Університету, освітньопрофесійних програм підготовки, засобів діагностики якості вищої освіти, навчальних планів і програм навчальних дисциплін, питань вдосконалення освітнього процесу та підвищення якості підготовки слухачів; затвердження освітніх програм та навчальних планів для кожної спеціальності, спеціалізації; ухвалення навчальних планів та програм навчальних дисциплін; розгляд питань організації та контролю за підготовкою науковопедагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації, підвищення якості підготовки докторантів, ад’юнктів і здобувачів наукових ступенів доктора філософії (кандидата наук) та доктора наук; присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого дослідника (старшого наукового співробітника); прийняття остаточного рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання; право вносити подання про відкликання начальника Університету з посади на підставах, передбачених законодавством, Статутом, контрактом, на розгляд загальних зборів трудового колективу Університету; розгляд питань про присвоєння почесних звань, отримання державних премій, іменних стипендій та інших видів морального та матеріального стимулювання; розгляд планів і результатів наукових досліджень, питань видання навчальної і наукової літератури, розгорнутих планів та затвердження тем докторських і кандидатських дисертацій; розгляд підсумків навчальної, методичної, виховної роботи, наукової та науково-технічної діяльності, стажувань, прийому на навчання та випуску слухачів, а також результатів вивчення досвіду військової служби випускників у військах (силах), роботи державної екзаменаційної комісії та контролю освітнього процесу, перевірки та інспектування Університету; розгляд питань про відрахування слухачів та поновлення їх на навчання; розгляд питань про зміни організаційно-штатної структури Університету; розгляд інших питань діяльності Університету за рішенням голови Вченої ради Університету. Порядок денний засідань Вченої ради Університету формується керівництвом, з урахуванням пропозицій структурних підрозділів і членів Вченої ради Університету та затверджується простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Вченої ради Університету. Засідання Вченої ради Університету є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як дві


20 третини персонального складу Вченої ради Університету. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більше ніж половина присутніх на засіданні членів Вченої ради Університету. 4.5.8. Рішення Вченої ради Університету з усіх питань навчальної, методичної, виховної роботи, наукової та науково-технічної діяльності приймаються відкритим голосуванням. Під час проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівного складу, науково-педагогічних та наукових працівників, інших працівників, а також на присвоєння вчених і почесних звань рішення приймається таємним голосуванням в установленому порядку. 4.5.9. Рішення Вченої ради Університету затверджуються начальником Університету. 4.5.10. Вчена рада інституту (центру, факультету) є колегіальним органом структурного підрозділу Університету. 4.5.11. Вчену раду інституту (центру, факультету) очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради інституту (центру, факультету), які мають науковий ступінь та (або) вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради інституту (центру, факультету). За відсутності голови вченої ради інституту (центру, факультету) його обов’язки виконує його заступник або призначена ним особа з числа членів вченої ради інституту (центру, факультету). 4.5.12. До складу вченої ради інституту (центру, факультету) за посадами входять: начальник інституту (центру, факультету), заступники начальника інституту (центру, факультету), начальники (завідувачі) кафедр, представники профспілкової організації працівників інституту (центру, факультету), а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, докторів наук, докторів філософії (кандидатів наук); виборні представники, які представляють інших працівників інституту (центру, факультету) і працюють на постійній основі; виборні представники ад’юнктів, докторантів, слухачів. При цьому не менш як 75 відсотків складу вченої ради інституту (центру, факультету) повинні становити наукові, науковопедагогічні працівники та не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа слухачів інституту (центру, факультету). Виборні представники обираються зборами трудового колективу інституту (центру, факультету) за поданням структурних підрозділів, у яких вони проходять службу (працюють). Виборні представники з числа осіб, які навчаються в інституті (центрі, факультеті), обираються загальними зборами слухачів, ад’юнктів та докторантів інституту (центру, факультету). 4.5.13. До компетенції вченої ради інституту (центру, факультету) належить: розгляд та погодження навчальних планів та програм навчальних дисциплін; вирішення питань організації освітнього процесу в інституті (центрі, факультеті); визначення загальних напрямів наукової діяльності інституту (центру,


21 факультету). Компетенція вченої ради інституту (центру, факультету) визначається Вченою радою Університету та прописується в положенні про відповідну вчену раду інституту (центру, факультету). Вчена рада Університету може делегувати частину своїх повноважень вченим радам інститутів (центрів, факультетів). 4.5.14. Порядок денний засідань вченої ради інституту (центру, факультету) формується керівництвом інституту (центру, факультету) з урахуванням пропозицій структурних підрозділів та членів вченої ради інституту (центру, факультету) і затверджується більшістю голосів присутніх на засіданні членів вченої ради інституту (центру, факультету). 4.5.15. Засідання вченої ради інституту (центру, факультету) є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж дві третини персонального складу вченої ради інституту (центру, факультету). Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше ніж половина присутніх на засіданні членів вченої ради інституту (центру, факультету). 4.5.16. Рішення вченої ради інституту (центру, факультету) затверджуються рішеннями начальника інституту (центру, факультету). Рішення вченої ради інституту (центру, факультету) може бути скасовано Вченою радою Університету. 4.5.17. В Університеті можуть бути створені вчені ради інших структурних підрозділів, повноваження яких визначаються начальником Університету. 4.6. Робочі та дорадчі органи 4.6.1. Для вирішення поточних питань діяльності Університету утворюються робочі органи – конкурсні, атестаційні, відбіркові, приймальні комісії тощо. 4.6.2. З метою вироблення стратегії та напрямів провадження освітньої та наукової діяльності в Університеті можуть утворюватися на громадських засадах дорадчі (дорадчо-консультативні) органи (методична рада, рада ветеранів, рада офіцерів, жіноча рада тощо). 4.6.3. Положення про робочі та дорадчі органи, їхні функції затверджуються Вченою радою Університету та затверджуються наказом начальника Університету. 4.7. Органи громадського самоврядування 4.7.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету є загальні збори трудового колективу Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (далі – загальні збори трудового колективу Університету). 4.7.2. Головою загальних зборів трудового колективу Університету є начальник Університету. Заступником голови загальних зборів трудового колективу Університету є перший заступник начальника Університету. 4.7.3. Порядок виборів делегатів загальних зборів трудового колективу Університету визначається положенням, яке затверджується Вченою радою Університету. Загальні збори трудового колективу Університету включають представників з числа всіх категорій військовослужбовців і працівників


22 Університету та осіб, які навчаються в Університеті. Загальна чисельність делегатів – 230 осіб. При цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів виборного органу становлять наукові та науково-педагогічні працівники, які працюють в Університеті на постійній основі, і не менш як 15 відсотків – виборні представники з числа осіб, які навчаються в Університеті, решта – інші категорії військовослужбовців та працівників Університету. Делегати загальних зборів трудового колективу Університету обираються на загальних зборах трудових колективів структурних підрозділів згідно з нормами представництва, визначеними Вченою радою Університету. 4.7.4. За посадами до складу загальних зборів трудового колективу Університету входять: начальник Університету, заступники начальника Університету, начальники інститутів та центрів, голова профспілкової організації. 4.7.5. Працівники структурних підрозділів, які працюють за сумісництвом або на умовах погодинної оплати праці, участі у виборах делегатів не беруть і не можуть бути обраними делегатами загальних зборів трудового колективу. 4.7.6. Склад загальних зборів трудового колективу Університету є повноважним на навчальний рік. 4.7.7. Загальні збори трудового колективу Університету виконують такі функції: погоджують за поданням Вченої ради Університету Статут або зміни (доповнення) до нього; заслуховують щороку звіт начальника Університету та оцінюють його діяльність; обирають комісію з трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю України; за обґрунтованим поданням Наглядової ради Університету або Вченої ради Університету розглядають питання про дострокове припинення повноважень начальника Університету; розглядають за обґрунтованим поданням Наглядової ради Університету або Вченої ради Університету питання про дострокове припинення повноважень начальника Університету; розглядають проект колективного договору і уповноважують профспілковий комітет підписати договір з начальником Університету від імені колективу Університету; розглядають питання розвитку Університету; розглядають інші питання діяльності Університету. 4.7.8. Загальні збори трудового колективу Університету скликаються не рідше ніж один раз на рік за рішенням Вченої ради Університету. Позачергово загальні збори можуть бути скликані за мотивованим поданням вчених рад структурних підрозділів (не менше однієї третини загальної кількості структурних підрозділів). При цьому збори проводяться за рішенням начальника Університету, але не пізніше одного місяця з моменту


23 прийняття рішення вченими радами структурних підрозділів. 4.7.9. Рішення загальних зборів трудового колективу Університету приймаються на підставі відкритого голосування (окрім питань, пов’язаних з виборами начальника Університету та з достроковим припиненням повноважень начальника Університету) більшістю голосів, за участі в загальних зборах не менше двох третин списочного складу делегатів загальних зборів трудового колективу. Рішення загальних зборів трудового колективу оформляються протоколом, який підписується головою загальних зборів та секретарем. 4.8. Збори трудового колективу інституту (центру, факультету) 4.8.1. Органом громадського самоврядування інституту (центру, факультету) в Університеті є збори трудового колективу інституту (центру, факультету). 4.8.2. До складу делегатів зборів входять представники з числа всіх категорій військовослужбовців і працівників інституту (центру, факультету) та осіб, які навчаються в інституті (центрі, факультеті). За посадами до складу делегатів загальних зборів трудового колективу інституту (центру, факультету) входять: начальник інституту (центру, факультету), його заступники та начальники (завідувачі) кафедр інституту (центру, факультету), представники профспілкової організації інституту (центру, факультету). 4.8.3. Делегати зборів трудового колективу інституту (центру, факультету) обираються на зборах трудових колективів структурних підрозділів інституту (центру, факультету). Квоти для відповідних категорій військовослужбовців і працівників, а також порядок виборів делегатів зборів трудового колективу інституту (центру, факультету) визначаються положенням, яке затверджується Вченою радою інституту (центру, факультету). При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності делегатів зборів трудового колективу структурного підрозділу становлять наукові і науково-педагогічні працівники, які проходять службу (працюють) у зазначеному інституті (центрі, факультеті) за основним місцем роботи та не менш як 15 відсотків – виборні представники з числа осіб, які в ньому навчаються. 4.8.4. Збори трудового колективу інституту (центру, факультету): ухвалюють річний звіт про діяльність інституту (центру, факультету); обирають виборних представників до вченої ради інституту (центру, факультету); обирають кандидатури делегатів (членів) до загальних зборів трудового колективу Університету та Вченої ради Університету. 4.8.5. Збори трудового колективу інституту (центру, факультету) скликаються не рідше ніж один раз на рік. Збори трудового колективу інституту (центру, факультету) вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш як дві третини загальної кількості обраних делегатів. Рішення на зборах трудового колективу інституту (центру, факультету) приймаються більшістю голосів присутніх делегатів. 4.9. Загальні збори слухачів, ад’юнктів та докторантів


24 4.9.1. Вищим органом громадського самоврядування осіб, які навчаються в Університеті, є загальні збори слухачів, ад’юнктів та докторантів. 4.9.2. У своїй діяльності загальні збори слухачів, ад’юнктів та докторантів керуються законодавством, цим Статутом та положенням про загальні збори слухачів, ад’юнктів та докторантів, яке затверджується загальними зборами трудового колективу Університету. 4.9.3. Загальні збори слухачів, ад’юнктів та докторантів: ухвалюють положення про загальні збори слухачів, ад’юнктів та докторантів; беруть участь в управлінні Університетом в порядку, установленому законодавством та цим Статутом; беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля та побуту; проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи; беруть участь у заходах (процесах) забезпечення якості вищої освіти; захищають права та інтереси слухачів, ад’юнктів та докторантів, які навчаються в Університеті; делегують своїх представників до робочих та консультативнодорадчих органів Університету; уносять пропозиції до змісту навчальних планів і програм; уносять пропозиції до розвитку матеріальної бази Університету; виконують інші функції, передбачені Законом України “Про вищу освіту” та положенням про загальні збори слухачів, ад’юнктів та докторантів.

5. Трудовий колектив

5.1. До складу трудового колективу Університету входять військовослужбовці та працівники Збройних Сил України, які проходять службу та працюють в Університеті на постійній основі. 5.2. Члени трудового колективу мають такі права: обирати і бути обраними до органів управління Університету, обирати і бути обраними делегатами загальних зборів трудового колективу; брати участь в обговоренні і розв’язанні всіх найважливіших питань діяльності Університету; одержувати інформаційні, нормативні та інші матеріали, що стосуються діяльності Університету, крім інформації, для якої встановлено окремий вид доступу. Ознайомлення з такою інформацією проводиться відповідно до законодавства України; безкоштовно користуватися приміщеннями та обладнанням Університету для здійснення своїх посадових обов’язків;


25 безкоштовно користуватися всіма видами послуг, що їх може надати Університет, а також іншими його можливостями (зокрема, одержувати матеріальну допомогу) для оперативного та ефективного вирішення проблем своєї діяльності; обирати методи і засоби роботи, що найбільше відповідають індивідуальним можливостям і передбачають розвиток творчої ініціативи і самостійності; за зразкове виконання своїх посадових обов’язків отримувати моральні та матеріальні заохочення; мати в Університеті профспілку та бути її членами. 5.3. Обов’язки членів трудового колективу: бути дисциплінованими; працювати чесно, сумлінно; виконувати розпорядження керівників та рішення колегіальних органів, діяти відповідно до своїх посадових інструкцій; дотримуватися цього Статуту, Правил внутрішнього розпорядку; дбати про зміцнення авторитету Університету; забезпечувати високий рівень виконання посадових обов’язків; піклуватися про свій професійний і творчий розвиток; постійно підвищувати професійний рівень, майстерність, культуру; виконувати рішення загальних зборів трудового колективу Університету, інших органів управління Університету; дотримуватися вимог законодавства України, не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень. Прийняття на роботу працівників проводиться в порядку, установленому законодавством України. Права і обов’язки працівників структурних підрозділів Університету визначаються законодавством України, цим Статутом, положенням про структурний підрозділ, Правилами внутрішнього розпорядку, колективним договором та посадовими інструкціями. Інтереси військовослужбовців Університету представляє рада офіцерів. Представником інтересів цивільних працівників є профспілковий комітет (профком) Університету. 6. Учасники освітнього процесу

6.1. Учасниками освітнього процесу в Університеті є: науково-педагогічні працівники; педагогічні працівники; наукові працівники; особи, які навчаються в Університеті; фахівці-практики, які залучаються до освітнього процесу; інші працівники Університету. 6.2. Науково-педагогічними працівниками Університету є: начальник Університету;


26 перший заступник начальника Університету; заступник начальника Університету з навчальної роботи, заступник начальника Університету з наукової роботи; начальники інститутів та їх заступники; начальники навчальних (навчально-наукових) центрів та їх заступники; начальники факультетів та їх заступники; начальники (завідувачі) кафедр та їх заступники; начальник (завідувач) бібліотеки; професори; доценти; старші викладачі; викладачі. 6.3. Педагогічними працівниками є завідувачі методичних кабінетів та методисти кафедр, центрів та інститутів 6.4. Науковими працівниками Університету є: начальник центру воєнно-стратегічних досліджень та його заступники; начальники наукових (науково-методичних, науково-дослідних) центрів та їх заступники; начальники наукових (науково-дослідних, науково-методичних, науково-випробувальних) управлінь та відділів (лабораторій, відділень, груп, бюро) та їх заступники; вчені секретарі; головні наукові співробітники; провідні наукові співробітники; старші наукові співробітники; наукові співробітники; молодші наукові співробітники. 6.5. Науково-педагогічні, наукові і педагогічні працівники Університету мають право: на академічну свободу, що реалізовується в інтересах особи, суспільства та людства загалом; на академічну мобільність для провадження професійної діяльності; на участь в обговоренні питань навчальної, методичної, наукової і виробничої діяльності Університету; на захист професійної честі та гідності; брати участь в управлінні Університетом, зокрема обирати та бути обраним до загальних зборів трудового колективу Університету, Вченої ради Університету; обирати методи та засоби навчання, що забезпечують високу якість навчального процесу; на забезпечення створення відповідних умов праці, підвищення свого професійного рівня, організацію відпочинку та побуту, установлених законодавством, нормативними актами Університету, умовами індивідуального трудового договору та колективного договору;


27 безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами, послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів Університету; на оплату праці відповідно до свого професійного рівня та особистого внеску в діяльність Університету; на захист права інтелектуальної власності; на підвищення кваліфікації та стажування не рідше одного разу на п’ять років; одержувати та користуватися житлом, зокрема службовим, у встановленому законодавством порядку; на соціальне та пенсійне забезпечення в установленому законодавством порядку. 6.6. Науково-педагогічні, наукові і педагогічні працівники Університету зобов’язані: забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і методичному рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої (освітньонаукової) програми за спеціальністю, провадити наукову та методичну діяльність; підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію; дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються в Університеті, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України та державних символів України; розвивати в осіб, які навчаються в Університеті, лідерські якості, самостійність, ініціативу, творчі здібності та здатність мислити нешаблонно; дотримуватися вимог законодавства, цього Статуту та Правил внутрішнього розпорядку Університету. 6.7. Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на заміщення вакантних посад 6.7.1. Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на заміщення вакантних посад командування, наукових та науково-педагогічних працівників Університету та порядок їх заміщення визначаються Законом України “Про вищу освіту”, Інструкцією про порядок заміщення вакантних посад командування (керівного складу), наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів та науководослідних установ Збройних Сил України на конкурсній основі, затвердженою наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 27 січня 2015 року № 37/51, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 162/26607 (зі змінами), та цим Статутом. В умовах особливого періоду на вакантні посади науковопедагогічних працівників Університету призначаються особи офіцерського складу, які мають відповідну освіту, досвід безпосереднього керівництва (забезпечення) ведення бойових дій та статус учасника бойових дій або


28 досвід служби у військах (силах) на посадах оперативно-тактичного рівня без проведення конкурсу, у мирний час – на конкурсній основі. 6.7.2. Посади науково-педагогічних працівників Університету можуть займати: викладача – особи, які мають ступінь вищої освіти “магістр”, оперативно-тактичний рівень військової освіти та: досвід учасника бойових дій; або досвід служби у військах (силах) на посадах оперативнотактичного рівня; або стаж наукової, науково-педагогічної діяльності та досвід служби у військах (силах) на посадах оперативно-тактичного рівня; старшого викладача – особи, які мають ступінь вищої освіти “магістр”, оперативно-тактичний рівень військової освіти та: досвід учасника бойових дій; або досвід служби у військах (силах) на посадах оперативнотактичного рівня не менше двох років; або стаж наукової, науково-педагогічної діяльності не менше двох років та досвід служби у військах (силах) на посадах оперативно-тактичного рівня; доцента – особи, які мають ступінь вищої освіти “магістр”, оперативно-тактичний рівень військової освіти та: досвід учасника бойових дій; або досвід служби у військах (силах) на посадах оперативнотактичного рівня не менше трьох років та науковий (освітньо-науковий) ступінь; або стаж науково-педагогічної (наукової) діяльності не менше п’яти років та науковий (освітньо-науковий) ступінь; професора – особи, які мають ступінь вищої освіти “магістр”, оперативно-стратегічний (оперативно-тактичний) рівень військової освіти та: досвід учасника бойових дій; або досвід служби у військах (силах) на посадах оперативнотактичного рівня не менше п’яти років та науковий (освітньо-науковий) ступінь; або стаж науково-педагогічної (наукової) діяльності не менше п’яти років та науковий (освітньо-науковий) ступінь, вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника, старшого дослідника); начальника (завідувача) бібліотеки – особи, які мають ступінь вищої освіти “магістр”, оперативно-тактичний рівень військової освіти, досвід бібліотечної роботи не менше п’яти років; начальника (завідувача) кафедри, заступника начальника кафедри – особи, які мають ступінь вищої освіти “магістр”, оперативно-стратегічний (оперативно-тактичний) рівень військової освіти та: досвід учасника бойових дій; або досвід служби у військах (силах) на посадах оперативнотактичного рівня не менше п’яти років та науковий (освітньо-науковий)


29 ступінь, вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника, старшого дослідника); або стаж науково-педагогічної (наукової) діяльності не менше п’яти років та науковий (освітньо-науковий) ступінь, вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника, старшого дослідника); начальника факультету, заступника начальника факультету – особи, які мають ступінь вищої освіти “магістр”, оперативно-стратегічний (оперативно-тактичний) рівень військової освіти та: досвід учасника бойових дій; або досвід військової служби на посадах керівного складу в органах військового управління тактичного та вищих рівнів не менше десяти років та науковий (освітньо-науковий) ступінь, вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника, старшого дослідника); або стаж науково-педагогічної (наукової) діяльності не менше трьох років та науковий (освітньо-науковий) ступінь, вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника, старшого дослідника); начальника інституту (центру), заступника начальника інституту (центру) – особи офіцерського складу, які мають ступінь вищої освіти “магістр”, оперативно-стратегічний (оперативно-тактичний) рівень військової освіти та: досвід учасника бойових дій; або досвід військової служби на посадах керівного складу в органах військового управління тактичного та вищих рівнів не менше десяти років та науковий (освітньо-науковий) ступінь, вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника, старшого дослідника); або стаж науково-педагогічної (наукової) діяльності не менше трьох років та науковий (освітньо-науковий) ступінь, вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника, старшого дослідника); заступника начальника Університету з навчальної (наукової) роботи – особи офіцерського складу, які мають вчене звання, науковий ступінь, оперативно-стратегічний рівень військової освіти, стаж науковопедагогічної (наукової) діяльності не менше п’яти років та мають досвід військової служби на посадах керівного складу в органах військового управління (військових частинах) не менше одного року, або особи офіцерського складу, які мають оперативно-стратегічний рівень військової освіти, досвід учасника бойових дій та військової служби на посадах керівного складу в органах військового управління тактичного та вищих рівнів не менше п’яти років; першого заступника начальника Університету – особи офіцерського складу, які мають вчене звання, науковий ступінь, оперативно-стратегічний рівень військової освіти, стаж науково-педагогічної (наукової) діяльності не менше десяти років, а також досвід військової служби на посадах керівного складу в органах військового управління (військових частинах), або особи офіцерського складу, які мають оперативно-стратегічний рівень військової освіти, досвід учасника бойових дій та військової служби на посадах


30 керівного складу в органах військового управління тактичного та вищих рівнів не менше десяти років; начальника Університету – особи офіцерського складу (цивільні особи), які мають науковий ступінь, вчене звання, оперативно-стратегічний рівень військової освіти, стаж науково-педагогічної (наукової) діяльності не менше десяти років, а також досвід військової служби на командних посадах в органах військового управління, або особи офіцерського складу, які мають оперативно-стратегічний рівень військової освіти, досвід учасника бойових дій та військової служби на посадах керівного складу в органах військового управління стратегічного та оперативного рівнів не менше десяти років. 6.7.3. Посади педагогічних працівників Університету можуть займати: методиста – особи, які мають ступінь вищої освіти “магістр”; завідувача методичного кабінету – особи, які мають ступінь вищої освіти “магістр” та стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше 2 років. 6.7.4. Посади наукових працівників Університету можуть займати: молодшого наукового співробітника – особи, які мають ступінь вищої освіти “магістр”; наукового співробітника – особи, які мають ступінь вищої освіти “магістр” та стаж наукової (науково-педагогічної) роботи не менше двох років (за наявності наукового (освітньо-наукового) ступеня або вченого звання – без пред’явлення вимог до стажу) або досвід служби у військах на посадах оперативно-тактичного рівня; старшого наукового співробітника – особи, які мають ступінь вищої освіти “магістр” та стаж наукової (науково-педагогічної) роботи не менше п’яти років (за наявності наукового (освітньо-наукового) ступеня або вченого звання – без пред’явлення вимог до стажу) або досвід служби у військах на посадах оперативно-тактичного рівня; головного та провідного наукового співробітника – особи, які мають науковий (освітньо-науковий) ступінь та досвід організації науководослідної роботи у відповідній галузі знань; начальника наукового (науково-дослідного, науково-методичного, науково-випробувального) відділу (лабораторії, відділення, групи, бюро) – особи, які мають ступінь вищої освіти “магістр”, оперативно-тактичний рівень військової освіти, науковий (освітньо-науковий) ступінь, досвід організації науково-дослідної роботи у відповідній галузі знань; начальника (заступника) наукового (науково-методичного, науководослідного) центру – особи, які мають ступінь вищої освіти “магістр”, оперативно-стратегічний (оперативно-тактичний) рівень військової освіти, науковий (освітньо-науковий) ступінь, стаж наукової (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років; начальника центру воєнно-стратегічних досліджень – особи, які мають ступінь вищої освіти “магістр”, оперативно-стратегічний рівень військової освіти, науковий (освітньо-науковий) ступінь доктора (кандидата) наук (доктора філософії), стаж наукової (науково-педагогічної) роботи не менше п’яти років.


31 6.8. Кваліфікаційні вимоги до посад інших працівників визначаються законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відповідні сфери діяльності, та положеннями про структурні підрозділи Університету. 6.9. Права та обов’язки осіб, які навчаються в Університеті 6.9.1. Особами, які навчаються в Університеті, є: слухачі; ад’юнкти; докторанти; студенти. 6.9.2. Особи, які навчаються в Університеті, мають право на: вибір форми навчання; безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту; навчальну та наукову діяльність у позанавчальний час; безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, науковою та спортивною базами Університету; безоплатне забезпечення інформацією для навчання в доступних форматах з використанням технологій, що враховують можливість доступу до інформації без відриву від виконання службових обов’язків, а також обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я; користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, оздоровчою базами Університету; забезпечення гуртожитком на період навчання в порядку, установленому законодавством; участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікації; участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у встановленому законодавством порядку; участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчальновиховного процесу, наукової і науково-технічної діяльності, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення; участь у діяльності органів громадського самоврядування Університету, інститутів, центрів, факультетів, Вченої ради Університету, загальних зборів слухачів, ад’юнктів, докторантів Університету; вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою (освітньо-науковою) програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для визначеного рівня вищої освіти; академічну мобільність, зокрема міжнародну; отримання соціальної допомоги у випадках, установлених законодавством; відпустку або перерву в навчанні зі збереженням окремих прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання в порядку, визначеному законодавством;


32 участь у формуванні індивідуального навчального плану; моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи в навчанні, науковій та науково-технічній діяльності, громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо; захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства; канікулярну відпустку; оскарження дій органів управління Університету та їх посадових осіб, педагогічних і науково-педагогічних працівників; спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури Університету відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я. 6.9.3. Особи, які навчаються в Університеті, зобов’язані: додержуватися законів, статутів Збройних Сил України, Статуту Університету та Правил внутрішнього розпорядку Університету; виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями; сумлінно виконувати вимоги освітньої (освітньо-наукової) програми. 6.9.4. Через невиконання обов’язків і порушення Правил внутрішнього розпорядку Університету особа, яка навчається в Університеті, може бути відрахована з Університету або отримати дисциплінарне стягнення. 6.9.5. Особа, яка навчається в Університеті, може бути відрахована з Університету: за власним бажанням; через невиконання навчального плану; через недисциплінованість (порушення законів, статутів Збройних Сил України, цього Статуту та Правил внутрішнього розпорядку Університету); через систематичне порушення умов договору (контракту), укладеного між Університетом та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання; за станом здоров’я на підставі висновку (постанови) військоволікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до військової служби; через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких встановлено Кабінетом Міністрів України; у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили; у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку; у зв’язку зі скороченням штатів; в інших випадках, передбачених законодавством. 6.10. Права та обов’язки наукових, науково-педагогічних і інших працівників та осіб, які навчаються в Університеті, визначаються законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з питань вищої


33 освіти, наукової та науково-технічної та інших видів діяльності. 6.11. Порядок організації освітнього процесу в Університеті регулюється законодавством, нормативно-правовими актами та відповідними наказами начальника Університету.

7. Обсяг основних засобів, джерела використання коштів та майна Університету

надходження

і

порядок

7.1. За Університетом для забезпечення його діяльності, передбаченої цим Статутом, закріплюються на правах оперативного управління будівлі, споруди, передавальні пристрої, усі види озброєння, бойова та інша техніка, боєприпаси, навчальне та наукове обладнання, пально-мастильні матеріали, продовольство, технічне, аеродромне, шкіперське, речове, культурнопросвітницьке, медичне, ветеринарне, побутове, інженерне майно, майно військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, майно зв’язку тощо. Університет відповідно до законодавства розпоряджається надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством платних послуг. 7.2. Земельні ділянки, надані в користування Університету, підлягають державній реєстрації в Державному земельному кадастрі та державній реєстрації речових прав на них, а також відображенню їх вартості в бухгалтерському обліку Університету. 7.3. Шкода, завдана Університету внаслідок порушення його майнових та немайнових прав фізичними або юридичними особами, відшкодовується відповідно до вимог законодавства. 7.4. Фінансування Університету здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та додаткових джерел, не заборонених законодавством. 7.5. Видатки в Університеті на підготовку фахівців у межах державного замовлення та проведення науково-дослідних робіт здійснюються за рахунок загального і спеціального фондів. 7.6. Джерелами формування спеціального фонду Університету є: кошти, одержані за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів відповідно до укладених договорів; оплата за надання додаткових освітніх послуг; надходження від реалізації інноваційної продукції, виконання науково-дослідних робіт і надання послуг з технічних випробувань та досліджень за договорами з підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами; кошти від передачі в оренду військового майна, закріпленого за Університетом на праві оперативного управління; добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян, та інші кошти; інші власні надходження згідно з законодавством України.


34 7.7. Кошти Університету, повністю або частково отримані з бюджету; одержані від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом; кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять безкоштовно у вигляді фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, зокрема нерезидентів, для здійснення освітньої, наукової, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком і не оподатковуються. У разі отримання додаткових коштів асигнування з Державного бюджету України не зменшуються. 7.8. Асигнування з Державного бюджету України за загальним та спеціальним фондами використовуються відповідно до законодавства України в межах затвердженого кошторису. 7.9. Фінансово-господарські відносини Університету з іншими установами, організаціями, підприємствами та громадянами у всіх сферах діяльності здійснюються на підставі укладених угод (контрактів), письмових зобов’язань відповідно до законодавства. 7.10. Університет проводить фінансово-господарську діяльність, веде бухгалтерський облік, складає фінансову звітність відповідно до законодавства та подає її за призначенням. 8. Порядок звітності та контролю за провадженням фінансовогосподарської діяльності 8.1. Державний контроль за дотриманням Університетом законодавства у сфері освіти і науки та стандартів освітньої діяльності здійснює Міністерство освіти і науки України та Міністерство оборони України. Громадський контроль за дотриманням Університетом законодавства у сфері освіти і науки та стандартів освітньої діяльності здійснюється громадськими об’єднаннями та окремими громадянами на принципах відкритості і прозорості. 8.2. Університет відповідно до Бюджетного та Податкового кодексів України складає затверджені форми місячної, квартальної та річної звітності та подає їх у встановленому порядку до Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України. 8.3. Начальник Університету та начальник управління – помічник начальника університету (з фінансово-економічної роботи) персонально відповідають за використання коштів, достовірність бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 8.4. Контроль за провадженням фінансово-господарської діяльності Університету здійснюється згідно з законодавством. 8.5. Аудит діяльності Університету здійснюється згідно з законодавством.


35 9. Порядок внесення змін до Статуту Університету 9.1. Зміни та доповнення до Статуту Університету вносяться за поданням Вченої ради Університету загальними зборами особового складу Університету. 9.2. Зміни та доповнення до Статуту Університету затверджуються і погоджуються в тому самому порядку, що й Статут.

10. Порядок реорганізації чи ліквідації Університету

10.1. Ліквідація або реорганізація Університету здійснюється згідно з законодавством. 10.2. Для ліквідації Університету Міністерство оборони України створює ліквідаційну комісію, до складу якої входять представники Міністерства оборони України та Університету. Порядок і строк ліквідації, а також граничний термін подання претензій з боку кредиторів визначає Міністерство оборони України відповідно до законодавства. 10.3. Ліквідаційна комісія набуває всіх повноважень стосовно управління Університетом від дати її призначення. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Університетом, сповіщаються про ліквідацію чи реорганізацію в порядку, визначеному законодавством України. Після завершення розрахунків з кредиторами – юридичними особами, які перебували в договірних відносинах з Університетом, ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Університету й подає його до Міністерства оборони України на затвердження. ___________________________________________________________________

Статут Національного університету оборони України імені Івана Черняховського  

The National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi. Статут регламентує діяльність Національного університету оборон...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you