Page 1

B IBLE

AND

PRAYER

UPDATE UP P DATE

42

18.10.    

Иов 12:1 –15:35 1 Кор 15:29 – 58 Пс 39:1–14 Притч 21:30 – 31

С ПАСИ Б О ЗА П Р О Ш Е Д Ш ЕЕ Л Е ТО .

18.10. 18. 18 . 10 10.. – 14 14.11. 14. . 11 11..

19.10.    

Иов 16:1 – 19:29 1 Кор 16:1–24 Пс 40:1–10 Притч 22:1

Б Л А ГО С Л О В И

20. 10.    

Иов 20:1 – 22:30 2 Кор 1:1–11 Пс 40:11–18 Притч 22:2–4

21. 10.    

Иов 23:1 – 27:23 2 Кор 1:12 – 2:11 Пс 41:1–14 Притч 22: 5– 6

22. 10.    

23. 10.

Иов 28:1 – 30:31 2 Кор 2:12–17 Пс 42:1–12 Притч 22:7

П О М О Г И О С ТА В И Т Ь

О СВ О Б ОД И НАС ОТ

М Ы М ОЛ И М С Я ЗА

ГОД И Б УД Ь С НА М И

М А Л ЕН ЬК И Е И Б ОЛ ЬШ И Е

Н О Ш ЕН И Я БЕСП ОЛ Е З Н ЫХ

В ЕРУ Ю Щ ИХ В

Р Я ДО М В НА Ш ИХ П Л А НА Х .

П ЕЧ А Л И Т ЕБЕ И

БРЕ М ЕН И П О М О Г И НА М

П РИ Н И М АТ Ь К А Ж Д Ы Й Д ЕН Ь К А К П ОД А Р О К .

П РЕ ДС ТО Я Щ И Й У Ч ЕБН Ы Й

   

Иов 31:1 – 33: 33 2 Кор 3:1–18 Пс 43: 1–5 Притч 22: 8 – 9

24. 10.    

Иов 34:1 – 36:33 2 Кор 4:1–12 Пс 44:1–8 Притч 22:10 –12

О СО БЕН Н О М ОЛ И М С Я

П Р О Б УД И С П О М О Щ ЬЮ

И ЗА Т Е , П РИХОД Ы ОТ

Д У Х А ТВ О ЕГО И СК АТ Ь

П Р ОТ И В КОТО РЫХ БЫ Л И

КОТО РЫХ Т ЕРР О РИ С Т Ы

ТВ О ЕГО Ц АР С Т ВА И

Ж И Т Ь В СЕГОД Н Я Ш Н Е М

СО В ЕРШ ЕН Ы ВЗ РЫ В Ы

У Г Р ОЖ А Я ИХ ВЗ О РВАТ Ь ,

ТВ О ЕЙ В ОЛ И .

ДНЕ.

БОМБ.

В Ы М О ГА Ю Т У Н ИХ Т Е М

Н ЕПА Л Е ,

С А М Ы М Д ЕН ЬГ И .

43

25. 10.    

Д АРУ Й С М И РЕН И Я ,

26. 10.    

Иов 40:1 – 42:17 2 Кор 5:11–21 Пс 45:1–17 Притч 22:14

27. 10.    

Еккл 1:1 – 3:22 2 Кор 6:1–13 Пс 46:1–12 Притч 22:15

28. 10.    

Еккл 4:1 – 6:11 2 Кор 6:14 – 7:7 Пс 47:1–10 Притч 22:16

29. 10.    

30. 10.

Еккл 7:1 – 9:18 2 Кор 7: 8 –16 Пс 48:1–15 Притч 22:17 –19

   

У К РЕП И НАШ У Ж ИЗ Н Ь В

Еккл 10:1 – 12:14 2 Кор 8:1–15 Пс 49:1–21 Притч 22: 20 –21

31. 10.    

Песн 1:1 – 4:16 2 Кор 8:16 –24 Пс 50:1–23 Притч 22: 22–23

Б Л А ГОД А РЮ , Ч ТО У Ч И Ш Ь

Н А У Ч И О БРА Щ АТ Ь С Я К

Б ЛА ГОД АРЮ , Ч ТО И И С УС

V М ОЛ И М С Я ЗА ТО ,

Б УД Ь Б Л ИЗ О К В ГО РЕ И

К РИ Т ИЧ ЕСКО ГО

НАС В О В СЕ Х Н Е Я СН ЫХ

Т ЕБЕ В О В СЕ Х В О П Р О С А Х .

П О БЕ Д И Л Г РЕ Х И С М ЕР Т Ь

В ЕРЕ ДО Т Е Х П О Р П О К А

Ч ТО БЫ

П О М О Г И С ДО В ЕРИ Е М

М Ы Ш Л ЕН И Я И

ВОПРОСА Х.

И О СВ О Б ОД И Л В ЕСЬ М И Р. .

М Ы В КО Н Ц Е КО Н ЦО В Н Е

ГО С УД АР С Т В ЕН Н Ы Е

ДО С Т И Г Н Е М СВ О Б ОД Ы И

О РГА Н Ы В

Т В О ЕЙ СВ Я ТО С Т И .

П РЕК РАТ И Л И У Г Р ОЖ АТ Ь

П О Н И М А Н И Я , ТА К Ч ТО БЫ Я В Ы БИ РА Л БЫ ТО , Ч ТО

П РИ Н И М АТ Ь Г Р Я Д У Щ И Е ДНИ.

В ЕР О И СП О В Е Д А Н И Я .

В ЕЧ Н О С Т И .

1. 11.    

Р О ССИ И

СВ О Б ОД Е

М Н Е П ОЛ Е З Н О З Д ЕСЬ И В

44

45

Иов 37:1 – 39:30 2 Кор 4:13 – 5:10 Пс 44:9–26 Притч 22:13

2. 11.

Песн 5:1 – 8:14 2 Кор 9:1–15 Пс 51:1–19 Притч 22: 24–25

   

О Г РА Д И ОТ БЕ З НА Д ЕГ И К А Ж ДО ГО ПА Д Ш ЕГО .

3. 11.

Ис 1:1 – 2:22 2 Кор 10:1–18 Пс 52:1–11 Притч 22: 26 –27

   

4. 11.

Ис 3:1 – 5:30 2 Кор 11:1–15 Пс 53:1–7 Притч 22: 28 –29

   

5. 11.

Ис 6:1 – 7:25 2 Кор 11:16 – 33 Пс 54:1– 9 Притч 23:1–3

   

6.11.

Ис 8:1 – 9:20 2 Кор 12:1–10 Пс 55:1–24 Притч 23: 4–5

   

7. 11.

Ис 10:1 – 11:16 2 Кор 12: 11–21 Пс 56:1–13 Притч 23: 6 – 8

   

Ис 12:1 – 14:32 2 Кор 13:1–13 Пс 57:1–12 Притч 23: 9 –11

Б Л А ГОД А РЮ ЗА ТО , Ч ТО

Б Л А ГОД А РЮ , Ч ТО И

Н А У Ч И М ЕН Я

С Д Е ЛАЙ М ЕН Я К РЕПЧ Е ,

ПОМОГИ МНЕ

Б ЛА ГОД АРЮ , Ч ТО

Т Е М Н ОТА Н Е И М ЕЕ Т НА ДО

СЕГОД Н Я П О СРЕ Д И

Д ЕЙ С Т В О ВАТ Ь С

Ч ТО БЫ Н Е С Л Е ДО ВАТ Ь

ОТ Н О СИ Т Ь С Я К

О СВ О Б ОД И Л ОТ РАБ С Т ВА

М Н О Й В Л АС Т И .

С М ЕР Т И И ГО Р Я

ТЫ М ОЖ ЕШ Ь ЗА Ж ЕЧ Ь С В О Й СВ Е Т .

Л Ю Б О В ЬЮ И ОТ В ЕРГАТ Ь

З Л У, КО ГД А О Н О О БЕЩ А Е Т

Д РУ Г И М Л ЮД Я М БЕ З

В СЕ , Ч ТО И Д Е Т П Р ОТ И В

ЗАКО Н У.

Л ЕГ К У Ю Ж ИЗ Н Ь И Л И

Т В О ЕЙ В ОЛ И .

ИЗ М ЕН Я Е ТС Я В Н ЕШ Н Е ИЗ -

П РЕБ У Ж Д ЕН И Й .

О С ТАВАТ Ь С Я В ЭТО Й

Д АРУ Й

СВ О Б ОД Е .

ЗА В СЕО БЩ ЕГО М Н ЕН И Я И В СЕО БЩ ЕЙ В Ы ГОД Ы .

8. 11.    

Ис 15:1 – 18:7 Гал 1:1–24 Пс 58:1–12 Притч 23:12

9. 11.    

Ис 19:1 – 21:17 Гал 2:1–16 Пс 59:1–18 Притч 23:13 –14

10. 11.    

Ис 22:1 – 24: 23 Гал 2:17 – 3:9 Пс 60:1–14 Притч 23:15 –16

О Г РА Д И М ЕН Я ОТ

Н А У Ч И С Л Ы Ш АТ Ь ТВ О Е

Д А Р У Й , Ч ТО БЫ Т В О Я

П РИ В ЯЗА Н Н О С Т И К

С Л О ВО.

И С Т И НА И Л Ю Б О В Ь

Т РА Д И Ц И Я М И П РИ В ЫЧ К А М , КОТО РЫ Е М ЕША Ю Т Л Ю БИ Т Ь Т ЕБЯ И Б Л И Ж Н ЕГО .

Р У КО В ОД И Л И НА Ш И М И С Л О ВА М И И Д Е Л А М И .

11. 11.    

Ис 25:1 – 28:13 Гал 3:10 –22 Пс 61:1– 9 Притч 23:17 –18

П О М О Г И О С ТАВ И Т Ь М А Л ЕН ЬК И Е И Б ОЛ ЬШ И Е П ЕЧА Л И Т ЕБЕ И П РИ Н И М АТ Ь К А Ж Д Ы Й Д ЕН Ь К АК П ОД АР О К .

12.11.    

Ис 28:14 – 30:11 Гал 3:23 – 4:20 Пс 62:1–13 Притч 23:19 –21

13. 11.    

Ис 30:12 – 33:12 Гал 4:21 – 5:12 Пс 63:1–12 SПритч 23:22

14. 11.    

Ис 33:13 – 35:10 Гал 5:13 –26 Пс 64:1–11 Притч 23: 23

О СВ О Б ОД И НАС ОТ

Д АРУ Й С М И РЕН И Я ,

М ОЛ И М С Я ЗА ГО Н И М ЫХ

Н О Ш ЕН И Я БЕСП ОЛ Е З Н ЫХ

К РИ Т ИЧ ЕСКО ГО

ХРИ С Т ИА Н В СЕГО М И РА .

БРЕ М ЕН И П О М О Г И НА М

М Ы Ш Л ЕН И Я И

Ж И Т Ь В СЕГОД Н Я Ш Н Е М

П О Н И М А Н И Я ТАК , Ч ТО БЫ

ДНЕ.

Я В Ы БИ РА Л БЫ ТО , Ч ТО М Н Е П ОЛ Е З Н О .


BIBLE AND

PRAYER

UPDATE UP PDATE 15 15.11. 15. . 11 11.. – 12.12.

46

15. 11.    

16. 11.

Ис 36: 1 – 37: 38 Гал 6: 1 –18 Пс 65: 1–14 Притч 23: 24

   

Б ЛА ГОД А РЮ , Ч ТО У Ч И Ш Ь НАС В О В СЕ Х Н Е Я СН ЫХ

17. 11.

Ис 38: 1 – 41: 16 Еф 1: 1–23 Пс 66: 1–20 Притч 23: 25–28

   

18. 11.

Ис 41: 17 – 43: 13 Еф 2: 1–22 Пс 67: 1–8 Притч 23: 29–35

   

19. 11.

Ис 43: 14 – 45: 10 Еф 3: 1–21 Пс 68: 1–19 Притч 24: 1–2

   

20. 11.

Ис 45: 11 – 48: 11 Еф 4: 1–16 Пс 68: 20–36 Притч 24: 3–4

   

21. 11.

Ис 48: 12 – 50: 11 Еф 4: 17 – 5: 2 Пс 69: 1–18 Притч 24: 5–6

Ис 51: 1 – 53: 12 Еф 5: 3–33 Пс 69: 19–37 Притч 24: 7

   

Н А У Ч И О БРА Щ АТ Ь С Я К

М ОЛ И М С Я ЗА

Б ЛА ГОД АРЮ , Ч ТО И И С УС

Б УД Ь Б Л ИЗ О К В ГО РЕ И

Б ЛА ГОД АРЮ , Ч ТО И

Б ЛА ГОД АРЮ ЗА ТО , Ч ТО

Т ЕБЕ В О В СЕ Х В О П Р О С А Х .

М И ССИ О Н ЕР СК У Ю

П О БЕ Д И Л Г РЕ Х И С М ЕР Т Ь

П О М О Г И С ДО В ЕРИ Е М

СЕГОД Н Я П О СРЕ Д И

Т Е М Н ОТА Н Е И М ЕЕ Т

Д Е Я Т Е Л ЬН О С Т Ь В

И О СВ О Б ОД И Л В ЕСЬ М И Р.

П РИ Н И М АТ Ь Г Р Я Д У Щ И Е

С М ЕР Т И И ГО Р Я

ДНИ.

М ОЖ ЕШ Ь ЗА Ж ЕЧ Ь

ВОПРОСА Х.

Э С ТО Н И И , О СО БЕН Н О

ТЫ

В ЛАС Т И НА Д Т Е М И , К ТО

СВОЙ

СО

Х РИ С ТО М .

СВ Е Т .

ЗА М ОЛ ОД Е Ж Н У Ю Д Е Я Т Е Л ЬН О С Т Ь .

47

22. 11.    

23. 11.

Ис 54: 1 – 57: 13 Еф 6: 1–24 Пс 70: 1–6 Притч24: 8–9

   

П О Ш Л И С В О ИХ А Н Г Е Л О В Б О Р ОТ Ь С Я П Р ОТ И В З Л А .

24. 11.

Ис 57: 14 – 59: 21 Флп 1: 1–26 Пс 71: 1–24 Притч 24: 10–11

   

25. 11.

Ис 60: 1 – 62: 5 Флп 1: 27 – 2: 18 Пс 72: 1–20 Притч 24: 12

   

У К РЕП И М ЕН Я В С В О Е М С Л О В Е , Ч ТО БЫ М И Р Н Е

Д А Р У Й Н Е ТО Р О П Л И В Ы Й

П О БЕ Д И Л БЫ М ЕН Я .

ОТД АТ Ь С Я П ОД

УМ И ПОМОГИ МНЕ

ТВ О Ю

ЗА Щ И Т У.

26. 11.

Ис 62: 6 – 65: 25 Флп 2: 19 – 3: 4a Пс 73: 1–28 Притч 24: 13–14

   

27. 11.

Ис 66: 1 – 24 Флп 3: 4b – 4: 1 Пс 74: 1–23 Притч 24: 15–16

   

М ОЛ И М С Я , Ч ТО БЫ

Н А У Ч И У ВА Ж АТ Ь В СЕ Х

ХРИ С Т ИА Н СК А Я

Л ЮД ЕЙ И О К А З Ы ВАТ Ь

В ЕРА С М О ГЛА БЫ

Д РУ Г И М Л Ю Б О В Ь И

РАСП Р О С Т РА Н И Т Ь С Я В

ГО С Т ЕП РИ И М С Т В О .

28. 11.

Ам 1 Флп 4: 2–23 Пс 75: 1–10 Притч 24: 17–20

   

Ам 2 Кол 1: 1–20 Пс 76: 1–13 Притч 24: 21–22

Б ЛА ГОД АРЮ ЗА

М ОЛ И М С Я ЗА Д Е Т ЕЙ И

Ч УД ЕСН Ы Е Т В О И Д АРЫ

М ОЛ ОД Е Ж Ь .

ТВ О ЕГО Ц АР С Т ВА .

О ХРА Н И ИХ

ОТ Ж ЕС ТО КО ГО М И РА .

И РА Н Е , Н ЕС М ОТ Р Я НА П ОД В ЕРЖ ЕН И Е ГО Н ЕН И Я М В ЕРУ Ю Щ ИХ .

48

49

29. 11.    

30. 11.

Ам 3 Кол 1: 21 – 2: 7 Пс 77: 1–21 Притч 24: 23–25

   

Н А У Ч И НАС ДО В ЕР Я Т Ь ТО МУ, Ч ТО М Ы Т В О И В ОЗ Л Ю Б Л ЕН Н Ы Е Д Е Т И , ТО ГД А КО ГД А НА М У Г Р ОЖ А Е Т И СК У Ш ЕН И Е О С УД И Т Ь СЕБЯ .

1. 12.

Ам 4 Кол 2: 8–23 Пс 78: 1–31 Притч 24: 26

   

2. 12.

Ам 5 Кол 3: 1–17 Пс 78: 32–55 Притч 24: 27

   

3. 12.

Ам 6 Кол 3: 18 – 4: 18 Пс 78: 56–72 Притч 24: 28–29

   

4. 12.

Ам 7 1 Фес 1: 1 – 2: 8 Пс 79: 1–13 Притч 24: 30–34

   

5. 12.

Ам 8 1 Фес 2: 9 – 3: 13 Пс 80: 1–20 Притч 25: 1–5

   

Ам 9 1 Фес 4: 1 – 5: 3 Пс 81: 1–17 Притч 25: 6–7

М ОЛ И М С Я , Ч ТО БЫ

М ОЛ И М С Я , Ч ТО БЫ

П Р О СИ М РУ КО В ОДС Т ВА

T Н А П ОЛ Н И НАС СВ О И М

Д ЕРЖ И НАС К РЕП КО В

Б ЛА ГОД АРЮ , Ч ТО Т Ы

Б О Г ОТ К РЫ Л БЫ

К А К М ОЖ Н О Б ОЛ ЬШ Е

Д У Х А С В Я ТО ГО , Ч ТО БЫ

П РИ С У ТС Т В И Е М , Ч ТО БЫ

СЕБЕ .

Д АРУ ЕШ Ь НА М Ж И ВУ Ю

Д В ЕРИ В ЕР У Ю Щ И М

М ОЛ ОД ЫХ , П ОЛ У Ч И В Ш ИХ

М Ы Л Ю БИ Л И БЫ Т ЕБЯ

БИЗ Н ЕС М ЕНА М И Д Р У Г И М

О БРА З О ВА Н И Е ,

П РЕВ Ы Ш Е В СЕГО .

Д Л Я ТО ГО , Ч ТО БЫ О Н И

П Р ОДОЛ Ж А Л И БЫ

С М О ГЛ И БЫ Д Е Л И Т Ь С Я

СВ О Ю Д Е Я Т Е Л ЬН О С Т Ь В

Б Л А ГО Й В ЕС Т ЬЮ О

П РИХОД Е .

НАША И СП О РЧ ЕН НА Я

НА Д Е Ж Д У, М И Л О С Т Ь И

П РИ Р ОД А Н Е У П РАВ Л Я ЛА

П Р О Щ ЕН И Е .

БЫ НА М И , Н О М Ы Ж И Л И БЫ РУ КО В ОД И М Ы Е

ТВ О И М Д У ХО М .

Х РИ С Т Е С Т У РК А М И .

6. 12.    

Мих 1 1 Фес 5: 4–28 Пс 82: 1–8 Притч 25: 7–10

П О М О Г И В ЕРИ Т Ь , ХОТ Я Я НЕ ВИЖУ

ТЕБЯ .

7. 12.    

Мих 2 2 Фес 1: 1–12 Пс 83: 1–19 Притч 25: 11–14

8. 12.    

Мих 3 2 Фес 2: 1–17 Пс 84: 1–13 Притч 25: 15

9. 12.    

Мих 4 2 Фес 3: 1–18 Пс 85: 1–14 Притч 25: 16

10. 12.    

Мих 5 1 Тим 1-2 Пс 86: 1–17 Притч 25: 17

11. 12.    

Мих 6 1 Тим 3-4 Пс 87: 1–7 Притч 25: 18–19

12.12.    

Мих 7 1 Тим 5-6 Пс 88: 1–19 Притч 25: 20–22

П О М О Г И С Л Е ДО ВАТ Ь

М ОЛ И М С Я ЗА В СЕ Х

П О М О Г И П О М О ГАТ Ь

Д АРУ Й В СЕ М Л ЮД Я М

Б ЛА ГОД АРЮ , Ч ТО И

ТВ О Е МУ С Л О ВУ, ХОТ Я Н Е

У В ЕР О ВА В Ш ИХ В

Н У Ж Д А Ю Щ И М С Я Л ЮД Я М .

П О Н Я Т Ь , Ч ТО Т Ы М ОЖ ЕШ Ь

СЕГОД Н Я Т Ы Ж И В ЕШ Ь

В СЕГД А СН О ВА И СН О ВА ,

З НА Ю , К УД А О Н О В Е Д Е Т .

И С Л А М Е , КОТО РЫ М

П О М ОЧ Ь В О В СЕ Х

П О СРЕ Д И НАС .

Ч ТО Т Ы П РИ Ш Е Л

П РИХОД И ТС Я В О М Н О Г ИХ

Ж ИЗ Н ЕН Н ЫХ СИ Т УА Ц И ЯХ .

С Т РА НА Х СК РЫ ВАТ Ь СВ О Ю В ЕР У ОТ Б Л ИЗ К ИХ Л ЮД ЕЙ .

Н А П О М И НАЙ НА М

П О БЕ Д И Т Ь Г РЕ Х И С М ЕР Т Ь .

Profile for Nuotta.com Youth Media

Vybor Bible and prayer update 18.10-14.11.2010  

Vybor Bible and prayer update 18.10-14.11.2010

Vybor Bible and prayer update 18.10-14.11.2010  

Vybor Bible and prayer update 18.10-14.11.2010

Profile for nuotta