Page 1

NUORTEN KESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2013

1


TOIMINTA VUONNA 2013 Nuorten Keskuksen toimintaa linjaa vuoteen 2015 ulottuva toimintastrategia Nuori kuuluu – nuoret kuuluvat. Järjestö kehittää ja palvelee seurakunnissa toteutettavaa rippikoulu-, nuoriso- ja erityisnuorisotyötä sekä nuorten aikuisten parissa tehtävää työtä. Järjestön palvelutehtävään kuuluu myös se nuorisotoiminta, johon nuoret ja nuoret aikuiset Nuorten Keskuksen järjestämässä toiminnassa osallistuvat ja jota he itse järjestössä toteuttavat. Nuorten Keskuksen toiminnan painopisteet vuoteen 2015 ovat: * nuorten kristillisen identiteetin vahvistaminen * nuorten ääni kuuluu kirkossa ja yhteiskunnassa * vapaaehtoistyön kehittäminen seurakuntien nuorisotyössä * monikulttuuristen nuorisotyön taitojen kehittäminen * nuorisodiakonian kehittäminen

Sisällysluettelo: 1. Toiminta vuonna 2013.....................................................................................2

1.1. Nuoren kristillisen identiteetin vahvistaminen...............3

1.2. Nuoren kasvun tukeminen.....................................................4

1.3. Nuoren osallisuuden tukeminen..........................................7

Artikkeli: Nuoret ja kirkon päättäjät kohtasivat toisensa......................10 2. Viestintä..............................................................................................................12 3. Leirikeskus Pöyhölä.........................................................................................13 Artikkeli: Pappilasta kansainväliseksi leirikeskukseksi...........................14 4.Yhteydet..............................................................................................................16

4.1. Kotimaiset yhteydet................................................................16

4.2. Kansainväliset yhteydet.........................................................16

5. Hallinto................................................................................................................16 6. Toiminnan tilastot............................................................................................20 7. Talous...................................................................................................................32

7.1. Tuloslaskelman yhdistelmä...................................................33

7.2. Tuloslaskelma toiminnoittain...............................................34

7.3. Tase...............................................................................................40

7.4. Tilinpäätöksen liitetiedot.......................................................41

7.5. Suurimmat suoraan toiminnalle saadut avustukset...45

7.6. Tilintarkastuskertomus...........................................................46

8. Nuorten Keskuksen jäsenyhteisöt.............................................................47

Nuorten Keskus ry Vuosikertomus 2013 Valokuvat: Emilia Mänttäri, Noora Wikman, Tarja Liljendahl, Elise Kyttä, Iida-Maija Silfverhuth, Nuorten Keskus arkisto Ulkoasu ja taitto: Emilia Mänttäri Painopaikka: Kopijyvä, Espoo

2

Nuorten Keskuksen hallitus arvioi yhdessä järjestön työntekijöiden kanssa strategian toteutumista kuluneen strategiakauden osalta käynnistäessään syyskuussa uuden, vuoteen 2020 ulottuvan toimintastrategian laatimista. Yhteenvetona todettiin, että järjestössä voidaan olla varsin tyytyväisiä toimintastrategian toteutumiseen. Strategia on vaikuttanut järjestön työhön ja strategiset valinnat painopisteiksi ovat osoittautuneet ajankohtaisiksi. Uusien sisältöjen edistämisen kanssa järjestön työssä on toimintavuoden aikana kulkenut rinnan työmuotojen kehittäminen. Kirkon Nuorisopäivien uudistaminen jatkui suunnitellusti. Leiritoiminnalle avautui aivan uudenlaisia mahdollisuuksia Partaharjun leirikylään siirtymisen myötä. Palveluoperaatio Saappaan toimintaa on uudistettu ja uudistuksen myötä syntynyt NettiSaapas on vakiintunut osaksi etsivää työtä. Toimintavuoden keväällä hyväksyttiin koulutuksen pidemmän aikavälin kehittämissuunnitelma. Uusia avauksia järjestössä olivat valmistautuminen vuonna 2014 käynnistyvään Moottoripaja -hankkeeseen sekä Yhdessä maailmassa hankkeen myötä syntynyt Global Friends hanke. Toimintavuoden aikana järjestössä jouduttiin tekemään vaikea päätös leirikeskus Pöyhölästä luopumisesta. Pöyhölä on palvellut järjestön leiritoimintaa vuodesta 1928 sotavuosia lukuun ottamatta yhtäjaksoisesti 85 vuoden ajan. Kun päätös luopua kiinteistöstä tehtiin, päätettiin kutsua eri vuosikymmenten leiriläisiä ja yhteistyökumppaneita Pöyhölän kiitosjuhlaan. Eri-ikäisten, entisten ja nykyisten leiriläisten kohtaamisissa kävi ilmeiseksi, kuinka merkityksellistä Pöyhölän leiritoimintaan osallistuminen on ollut. Vaikka Pöyhölän ovet suljettiin haikeissa tunnelmissa, oli yhteinen kokemus, että leiritoiminnan siirtyminen Partaharjuun avaa oven uudenlaisiin mahdollisuuksiin tulevia leiriläisiä ajatellen.


1.1. NUOREN KRISTILLISEN IDENTITEETIN VAHVISTAMINEN Kokoontuvan nuorisotoiminnan kehittäminen

Nuorten Keskuksen toteuttama nuorisotoiminta

Vieraanvaraisuuden kirkko -teematyöskentely Vieraanvaraisuuden kirkko -teematyöskentely pyrkii rakentamaan kirkkoa, jossa jokainen saisi olla hyväksytty omana itsenään, Jumalan kuvana. Teema nostaa esille globaalin kirkon kysymykset paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. Vuosiin 20142015 ulottuvan teematyöskentelyn valmisteluista on vastannut kirkkohallituksen toiminnallinen osasto. Nuorten Keskus on mukana yhteisen teeman suunnittelussa ja valmistelussa erityisesti toteuttamalla yhdessä Kirnu-järjestöjen kanssa Lapset ja nuoret globaalissa kirkossa -hankkeen vuosina 2012– 2014. Hankkeesta lisää s. 8.

Kirkon Nuorisopäivät Toimintavuonna suunniteltiin vuoden 2014 tapahtumaa ja kehitettiin nuorisopäivien toimintamallia yhteistyökumppaneiden kanssa. Huhtikuussa toteutettiin suunnitteluleiri, jossa nuoret ideoivat tapahtumaa. Nuorten osallistuminen oli leirillä innokasta ja syntyneet ideat tulevat näkymään monin eri tavoin tapahtuman ohjelmassa ja muussa toteutuksessa. Tapahtumaorganisaation keventäminen ja tapahtuman toteuttaminen toistamiseen samalla paikkakunnalla tuottivat positiivisen tuloksen: suunnittelu on entistä joustavampaa ja vähemmän aikaa vievää.

Jumis.fi Jumalanpalvelus-ja hartausmateriaalin jakamiseen tarkoitetun jumis.fi -sivuston ylläpitoa ja kehittämistä jatkettiin yhdessä Kirkkohallituksen ja Kirnu-järjestöjen kanssa suunnitelmien mukaisesti. Kävijätilastojen perusteella sivusto on löytänyt paikkansa materiaalin etsimisessä, mutta omien materiaalien jakamiseen sivuston käyttäjät eivät ole innostuneet. Uuden materiaalin tuotanto on jäänyt palkkiotoimisen sihteerin ja toimintaa kehittävän työryhmän tehtäväksi. Jotta sivusto voi jatkaa toimintaansa elinvoimaisena, on tulevaisuudessa keskityttävä entistä voimakkaammin uuden materiaalin riittävään tuottamiseen.

Tapahtuman tiedotuksessa päätettiin hyödyntää edellisen vuoden graafista ilmettä ja tapahtumalle tuolloin luotua nettisivustoa yhdenhinnalla.fi. Tämä johti siihen, että tapahtumaa alettiin kutsua Yhden hinnalla -tapahtumaksi, Kirkon Nuorisopäivät- nimi näkyy edelleen tämän nimen rinnalla mm. tapahtuman logossa, julisteessa ja tiedotuksessa. Vuoden 2014 tapahtuman teemaksi valittiin vieraanvaraisuuden kirkko -teeman ensimmäisen vuoden sisältöä tukeva ”Kotona kirkossa”.  Tapahtuman tunnuksena ovat Jeesuksen sanat ” Minun Isäni kodissa on monta huonetta” (Joh. 14:2).  Teema korostaa kirkkoa erilaisten ihmisten kohtaamisen ja kasvun paikkana. Teema tulee näkymään tapahtuman ohjelmasisällöissä ja viestinnässä.

Nuorisotyön perusteet Nuorisotyön perusteet -koulutusta tarjottiin yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa tilauskoulutuksena. Kirkon henkilöstökoulutuksen täydentävään koulutukseen kuuluvaan moduuliin ei kohdistunut kysyntää. Toimintavuonna päätettiin, että koulutusta ei tarjota enää vuonna 2014. Haastavat nuoret rippikoulussa Haastavat nuoret rippikoulussa -koulutuksissa vahvistetaan rippikouluohjaajia toimimaan tarkoituksenmukaisella tavalla itselleen haastavien nuorten kanssa. Koulutusten tarpeellisuutta ja ajankohtaisuutta kuvaa se, että tilauskoulutuksia toteutettiin huomattavasti ennakoitua enemmän. Sen sijaan yhteistyössä hiippakuntien ja kristillisten opistojen kanssa järjestetyt avoimet koulutukset eivät herättäneet kiinnostusta toivotulla tavalla. Osallistujat ovat kiittäneet erityisesti koulutuksen toiminnallisuutta sekä keskustelevaa otetta.

Joulukuussa Tampereen ev.lut seurakunnat päätti, että Kirkon Nuorisopäivät voidaan järjestää Tampereella myös vuonna 2015. Päätöksen myötä toteutuu Nuorten Keskuksen hallituksen asettama tavoite toteuttaa Kirkon Nuorisopäivät jokavuotisena, yhdelle paikkakunnalle vakiintuneena tapahtumana. Siitä, toteutuuko tapahtuma myös vuoden 2015 jälkeen Tampereella, ei kuitenkaan toistaiseksi ole päätöstä. Valtakunnalliset nuorten leirit ja kurssit Leiritoimintaa väritti sen siirtyminen Keuruulta, Pöyhölästä Pieksämäelle, Partaharjun leirikylään syyskuun alussa. Kaiken kaikkiaan leiritoiminnan siirtyminen uuteen paikkaan sujui hyvin. Nuoria kuultiin prosessin kuluessa, mikä mahdollisti sen, että siirtyminen uuteen sujui haikeissa mutta toiveikkaissa tunnelmissa.

3


Leiritoiminta toteutui muilta osin suunnitellusti. Osallistujamäärät ovat pysyneet osapuilleen ennallaan. Osallistujatavoitteista jäätiin, kun elokuun lopulla perinteisesti järjestetyn nuorten leirin sijaan järjestettiin Pöyhölä 85 -vuotta kiitosjuhla ja osallistujista vain osa oli alle 18-vuotiaita nuoria. Viikonlopun kestäneeseen juhlaan kutsuttiin eri vuosikymmenten aikana Pöyhölän toimintaan osallistuneita leiriläisiä. Juhlasta lisää sivulla 13. Keväällä aloitettiin leiritoiminnan sisällöllinen kehittäminen. Nuoret vaikuttivat leirien nimiin, sisältöihin ja ajankohtiin. Isoskoulutusta ja sen tehtäviä alettiin muokata vuorovaikutteisemmaksi ja tehtäviin lisättiin valokuvausta ja videoiden tekemistä. Julkaisut Julkaisutoiminnassa keskityttiin tuottamaan uutta, vuosina 2014 ja 2015 julkaistavaa materiaalia. Vuoden aikana julkaistiin vain yksi uusi tuote: Jani Kairavuon ja Kari Kanalan kirjoittama Raamis testaa. Julkaisut kustantaa Lasten Keskus, jonka osakas Nuorten Keskus on. Lasten Keskus Oy fuusioitui vuoden alussa Kirjapaja Oy:n kanssa. Uutena nimenä kustannusosakeyhtiö käyttää nimeä Lasten Keskus – Kirjapaja Oy. Fuusion myötä Lasten Keskus - Kirjapajasta tuli johtava kirkollinen kustantamo maassamme. Jatkossa järjestön julkaisut kustannetaan jatkossa Kirjapaja -nimikkeen alla.

1.2. NUOREN KASVUN TUKEMINEN Nuoren vuorovaikutus- ja tiimityötaitojen vahvistaminen

Nuisku - nuorten ihmissuhdetaitojen kurssi Nuorten Keskus kouluttaa ohjaajia toteuttamaan Nuisku nuorten ihmissuhdetaitojen kursseja omilla paikkakunnillaan. Tilattujen koulutusten ansiosta ohjaajia koulutettiin toimintavuonna edellisvuosia enemmän. Sen sijaan peruskurssien toteutumisesta kertova materiaalivälitys oli vähäisempää kuin kertaakaan aiemmin 2000-luvulla. Nuiskua uudistettiin julkaisemalla taitollisesti päivitetty Nuisku-työkirja elokuussa. Tästä syystä on vielä vaikea arvioida, miten uudistus vaikuttaa peruskurssien järjestämiseen.   Erilaisille oppijoille suunnattujen Erityisnuisku-kurssien osalta toiminta oli vaatimatonta. Ohjaajakoulutus peruttiin ilmoittautuneiden vähäisyyden vuoksi. Aiemmin kouluttautuneet Erityisnuisku-ohjaajat eivät tilanneet peruskurssin materiaalia toimintavuonna. äXäri - toimivaksi ryhmäksi 10–17-vuotiaille nuorille tarkoitettujen toiminnallisten, tiimityötaitoihin liittyvien äXäri-kurssien ohjaajaksi pätevöidytään Nuorten Keskuksen järjestämissä ohjaajakoulutuksissa. Toimintavuoden aikana Nuorten Keskuksen omaa ohjaajakoulutusta ei järjestetty vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Sen sijaan peruskurssien materiaalivälitys oli arvioitua vilkkaampaa. Tästä huolimatta viime vuosina näkynyt tilausten määrän väheneminen jatkui. Ryhmis - yksilöstä ryhmäksi Ryhmis - yksilöstä ryhmäksi -koulutukset antavat valmiuksia käyttää toiminnallisia menetelmiä ryhmäyttämisen tavoitteellisina välineinä. Samansuuntaisesti aiempien vuosien kanssa osallistujamäärä koulutukseen oli alhainen - toimintavuonna niin pieni, että koulutus peruttiin. Vuonna 2014 koulutusta päätettiin järjestää vain tilauksesta. Seurustelun taitoja nuorille -hanke Yhteistyössä Kirkkohallituksen Kasvatus ja perheasiat -yksikön kanssa suunnitellun Seurustelun taitoja nuorille -kehittämishankkeen tavoitteena oli se, että nuorilla on riittävät vuorovaikutustaidot hyvän ja toimivan seurustelusuhteen luomiseen ja ylläpitämiseen. Hanketta ei toteutettu, koska anottua avustusta ei saatu Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiöltä. Hankkeen sijaan koulutussuunnittelija osallistui Kirkkohallituksen Kasvatus ja perheasioiden Seurustelun palikat -työryhmän työskentelyyn.

4


Nuorisodiakonian edistäminen Palveluoperaatio Saapas Palveluoperaatio Saapas toteuttaa etsivää työtä eri paikkakunnilla. 18 vuotta täyttäneiden vapaaehtoisten toteuttama toiminta rakentuu viikoittaisesta katupäivystyksestä, festivaalityöstä sekä NettiSaappaan päivystyksestä. Eri osa-alueita yhdistää toimiminen matalan kynnyksen auttajana niille nuorille, jotka eivät itse lähtisi hakemaan itselleen apua. Palveluoperaatio Saappaan syksyä sävytti voimakkaasti pääseminen mukaan Ylen Nuorille Nyt! -kampanjaan. Kampanja toi runsaasti medianäkyvyyttä ja viitisenkymmentä yhteydenottoa vapaaehtoisena toimimisesta kiinnostuneilta. Saappaan toiminnan tunnettuutta parantamaan Nuorten Keskus tuotti yhdessä Jyväskylän Saappaan kanssa uuden videon. Video on nähtävissä Youtubessa ja saatavana painettuna ilmaisena dvd:nä. Saappaan vapaaehtoisten valtakunnalliset päivät järjestettiin ensimmäistä kertaa Partaharjulla. Ohjelmasta vastasivat Kotkan Saappaan vapaaehtoiset yhdessä Nuorten Keskuksen kanssa. Saappaan vastaavien ohjaajien työkokous järjestettiin Tukholmassa. Ohjelmassa oli työkokouksen ohella Högalidin seurakunnassa tehtävään erityisnuorisotyöhön ja katupartiointiin tutustuminen sekä vierailu maailman suurimmassa nuorisotalossa Fryshusetissa. Saappaan intranet -sivustoa kehitettiin ja laajennettiin palvelemaan NettiSaappaan päivystyksiä, mutta myös koko Saapastoimintaa. Uudistettu sivusto mahdollistaa kokousten pitämisen intranetin kautta sekä koulutusten striimaamisen. KatuSaappaan toimintatilastot saatiin kolmeltatoista ryhmältä. Määrä on sama kuin edellisenä vuonna. Viikonloppupäivystyksiä ja niissä päivystäneitä vapaaehtoistyöntekijöitä oli hiukan aiempaa vähemmän mutta nuoria kohdattiin edellisvuotta selkeästi enemmän (v. 2014 / 7587 nuorta, v.2013 / 6153 nuorta). Huomionarvoista on, että vaikka lastensuojeluilmoitusten määrä pysyi edellisen vuoden tasolla, otettiin vanhempiin yhteyttä kaksinkertainen määrä. Kaksi KatuSaapas-ryhmää lopetti toimintansa vuoden aikana, mutta samanaikaisesti uusilla paikkakunnilla käytiin keskusteluja toiminnan aloittamisesta. FestivaaliSaapas Saapas osallistui yhteisoperaatioilla kuuteen festivaaliin. Positiivista oli laaja yhteistyö eri Saapasryhmien välillä ja innokkuus mennä toisten ryhmien toiminta-alueilla järjestettäviin festivaaleihin. Kaiken kaikkiaan festivaalipäivystyksiä oli hiukan edellisvuotta vähemmän ja vapaaehtoisia niissä päivystämässä selkeästi vähemmän. Samoin kohdattuja nuoria oli vain noin puolet edellisen vuoden tasosta.

NettiSaapas toiminta on vakiintunut kiinteäksi ja merkittäväksi osaksi Saappaan toimintaa. NettiSaappaan toiminnan kehittäminen edellyttää jatkuvaa arviointia ja seurantaa. Toimintavuoden uusi avaus oli, että NettiSaappaan ohjaajakoulutukseen osallistui seurakunnan vapaaehtoinen vastuunkantaja. NettiSaapas kuuluu Nuorille suunnatun verkkotyön valtakunnalliseen foorumin, NuSuVeFo:n verkostoon Erityisnuorisotyö Järjestön erityisnuorisotyö on suurelta osin yllä kuvattua Palveluoperaatio Saappaan toimintaa. Tämän lisäksi Nuorten Keskus oli mukana järjestämässä Kirkon Autopajojen vastaavien ohjaajien työkokousta Lahdessa sekä suunnitteli Moottoripaja 2020 -hankkeen käynnistämistä. Hankkeesta on lisätietoa seuraavassa kappaleessa. Nuorten Keskuksen yhteistoiminta erityisnuorisotyössä oli uusien alkujen vuosi. Järjestö aloitti tiiviin toiminnan uudessa Mun Talous-verkossa. Nuorten Keskuksen erityisnuorisotyön sihteeri toimii verkostossa nuorten tavoittamista pohtivan työryhmän sihteerinä. Lisäksi järjestö osallistui Allianssin Nuorisotakuu taustaryhmän työskentelyyn ja Seurakuntien lapsityön keskuksen hallinnoiman PIKE -hankkeen suunnitteluun. PIKE on pienten lasten kiusaamisen ehkäisyn hanke, jonka on tarkoitus toteutua varhaiskasvatuksen piirissä vuodesta 2014.   Yhteistyö Kirkkohallituksen Kasvatus- ja perheasiat -yksikön kanssa tiivistyi entisestään ja Nuorten Keskus oli yhdessä heidän kanssaan toteuttamassa  kasvatuksen erityiskurssin erityisnuorisotyön osuuksia ja suunnittelemassa ja toteuttamassa erityisnuorisotyön neuvottelupäiviä. Moottoripaja -hanke Moottoripaja -hankeen tavoitteena on vahvan sosiaalisen tuen antaminen nuorille, jotka ovat vaarassa jäädä työ- ja koulutuspalveluiden ulkopuolelle. Kohderyhmän nuoret kaipaavat vahvempaa tukea kuin mitä heille on tällä hetkellä mahdollista tarjota. Nuoret sitoutetaan toimimaan moottoripajoissa, joissa on saatavilla moniammatillista tukea, ohjausta ja jossa he saavat työkokemusta. Moottoripaja -hanke toteutetaan laajalla yhteistyöllä. Hankkeelle haettiin rahoitusta RAY:ltä. Projektin aikana mallinnetaan moottoripajan työmalli vähintään kuudelle (6) paikkakunnalle. Nelivuotinen projekti käynnistyy vuoden 2014 keväällä, mikäli RAY:n myöntää sille riittävän rahoituksen.

Vanhemmuuden tukeminen Nuorten Keskus kouluttaa työntekijöitä ja vapaaehtoisia ohjaamaan omalla alueellaan Toimiva Perhe -peruskursseja. Toimintavuoden ohjaajakoulutus toteutettiin tilauskoulutuksena Lahden seurakuntayhtymälle. Toimintasuunnitelmaan verrattuna peruskurssien materiaalivälitys oli odotettua vilkkaampaa. Materiaalivälityksen perusteella peruskursseille osallistui 5 vanhempia saman verran kuin edellisvuosina.


Työntekijöiden ja vapaaehtoisten tukeminen Vapaaehtoistoiminta Nuorten Keskus osallistui Nuorten Akatemian hallinnoimaan ja RAY:n rahoittamaan Tukipari -hankkeeseen (2011–2013). Hankkeessa kehitetään toimintamallia, jossa vapaaehtoiset toimivat tukiaikuisina erityistä tukea tarvitseville 13-18 -vuotiaille nuorille. Nuorten Keskus oli mukana hankkeen ohjausryhmässä kehittämässä toimintamallia ja etsimässä seurakuntia mukaan toimintamallin toteutukseen. Seurakuntien osuus toimintamallin pilotoimisessa on ollut merkittävä, sillä suuri osa hankkeen tukipareista on toteutunut seurakunnissa. Syynä tähän lienee seurakuntien toiminnan ammatillisuus ja koulutettujen nuoriso- ja erityisnuorisotyöntekijöiden toimiminen toiminnan koordinaattoreina seurakunnissa. Hankkeen piti alun perin päättyä vuonna 2013, mutta toimintamäärärahoja jäätyä tukiparien osalta käyttämättä, myönsi RAY luvan tukiparitoiminnan jatkamiseen ja toimintamallin kehittämiseen vielä vuonna 2014 Nuoret seurakuntalaisina – osallisuus -koulutus Nuoret seurakuntalaisina - osallisuuskoulutus toteutui pienellä aktiivisella ryhmällä. Osallistujat kiittivät osallistavien toimintamallien esittelyä. Uutena toimintatapana oli esillä mm. Britanniassa pitkään yhteiskunnan puolella vaikuttanut osallistava budjetointi. Palautteen perusteella koulutus on kannustanut työntekijöitä ottamaan mukaan nuoria ja nuoria aikuisia toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Toimiva Koulu Toimiva Koulu -peruskursseilla opettajat ja muu koulun henkilökunta vahvistavat vuorovaikutustaitojaan suhteessa oppilaisiin, vanhempiin ja työyhteisöön. Toimintavuonna järjestettiin ohjaajakoulutus opettajien täydennyskoulutukseen liittyvälle hankkeelle. Materiaalimyynti peruskurssilaisille oli varsin vaatimatonta. Toimiva Vuorovaikutus Esimerkiksi vapaaehtoisten kouluttamiseen tai nuorten aikuisten toimintaan sopivilla Toimiva Vuorovaikutus -kursseilla vahvistetaan kaikilla elämänalueilla tarvittavia puhumisen, kuuntelemisen ja ristiriitojen ratkaisemisen taitoja. Toimiva Vuorovaikutus -ohjaajaksi pätevöittävässä koulutuksessa huomattiin, että jatkossa olisi parasta suosia kahdessa lähijaksossa toteutettavia koulutuksia. Lisäksi on pohdittava koulutuksen laajuuteen ja ryhmän toimivuuteen liittyviä kysymyksiä. Peruskurssien materiaalivälitys palasi aikaisemmalle tasolle poikkeuksellisen hyvän vuoden 2012 jälkeen. Koulutuksen aluetoiminta Raha-automaattiyhdistyksen avustama Koulutuksen aluetoiminta vahvistaa vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojen kurssien saatavuutta tarjoamalla ohjaajille osaamista ylläpitävää ja laajentavaa koulutusta sekä tukea kurssien toteuttamiseen.

6

Alueyhdyshenkilöiden seminaarissa arvioitiin ja suunniteltiin toimintaa. Vuoden lopussa alueyhdyshenkilöiden joukossa oli jonkin verran vaihtuvuutta liittyen mm. muuttuneisiin työtilanteisiin. Alueellisia ohjaajatapaamisia järjestettiin aiempaa enemmän erityisesti Nuisku-kiertueen ansiosta. Viidellä paikkakunnalla toteutetulla Nuisku-kiertueella päivitettiin ohjaajan taitoja ja tutustuttiin uuteen Nuisku-työkirjaan. Osallistujat antoivat kiertueesta hyvää palautetta. Ohjaajille tarkoitettua sähköisen alustan, Extranetin, sisältöjä laajennettiin liittyen erityisesti Nuisku-kiertueeseen. Toimintavuonna on kehitetty käytäntöjä Extranetin tunnusten sekä Facebook-ryhmä Gordonin kavereiden suhteen. Osallistumista ohjaajakoulutuksiin taloudellisin ja / tai alueellisin perustein sekä peruskurssien materiaalien hankkimista taloudellisin perustein on tuettu suunnitellusti. Yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa tehtiin Nuorten Keskuksen vastuulla olevassa Nuorten hyvinvoinnin asiantuntijaryhmässä. Lisäksi osallistuttiin Nuorten elämäntaidot -verkostoon. Toimintavuodelle suunniteltu Monikulttuurisuuden valmiuksia vuorovaikutustaitojen kurssien ohjaajille -hanke ei toteutunut, koska haettua avustusta ei saatu Ragnar Ekbergin säätiöltä. Koulutustoiminnan kehittäminen Järjestön hallitus hyväksyi koulutustoiminnan pidemmän aikavälin kehittämissuunnitelman lokakuussa. Kehittämissuunnitelmassa arvioitiin koulutustoiminnan painopisteitä, tarvetta uusien koulutusten kehittämiseen sekä koulutustoiminnan taloudellisia suuntaviivoja. Koulutuksen kehittämissuunnitelman valmistuttua järjestössä alettiin työstää koulutustoiminnan tiedotus- ja markkinointisuunnitelmaa, jota tullaan tarkentamaan jatkossa. Koulutustoiminnan sisältöjen kehittämistä jatketaan, kun järjestön toimintastrategian linjaukset selkiytyvät vuoden 2014 aikana.


1.3. NUOREN OSALLISUUDEN TUKEMINEN Nuorten

vaikutusmahdollisuuksien ja osallisuuden lisääminen kirkossa ja yhteiskunnassa

NAVI-ryhmä ja NAVI-verkosto NAVI:n strategia linjasi kuluneen vuoden tavoitteeksi “Vahvista[a] NAVIn toimintatapoja ja tietoisuutta NAVI:sta. Suuntaamme kohti vaaleja.” Vuoden aikana kehitettiin hiippakunnissa tapahtuvaa toimintaa, järjestöyhteistyötä sekä vahvistettiin verkoston ruotsinkielistä puolta. NAVI-ryhmä on halunnut laajentaa Nuorten Keskuksessa tapahtuvaa toimintaa luottamushenkilöiden tukemisen lisäksi nuorten aikuisten toiminnan yleiseen kehittämiseen. Tätä tuki toimintavuonna yhteistyö Diakin opiskelijoiden kanssa, jonka lopputuloksena syntyi opinnäytetyö toimivasta nuorten aikuisten työstä kolmessa seurakunnassa. NAVI-ryhmän kokoonpano laajeni toimintavuonna, kun mukaan kutsuttiin entistä enemmän järjestöedustajia. Haasteena ryhmän toiminnassa on kuitenkin aktiivisesti toimintaan osallistuvien jäsenten pieni osuus sekä se, että jäsenistä vain osa toimii itse luottamustehtävässä seurakunnassaan. Nuorten seurakuntavaalit 2014 kampanja Nuorten seurakuntavaalikampanja tähtää nuorten aktivoimiseen sekä äänestäjinä että ehdokkaina marraskuussa 2014 toteutettavissa luterilaisten seurakuntien luottamushenkilövaaleissa. Hanke ja sen ohjausryhmän toiminta käynnistyivät toimintavuoden syksyllä. Vaaleja pidettiin esillä mm. hiippakunnallisissa kasvatuksen seminaareissa sekä Maata Näkyvissä -festivaaleilla. Vaalikampanjan päätavoitteena on nuorten aktivoiminen päätöksenteon kaikilla tasoilla. Kampanjan painopisteiksi määriteltiin ehdokasrekrytointi, nuorten äänestäjien aktivointi, sekä luottamushenkilöiden koulutuksen merkityksen esillä pitäminen.

Nuorten kuuleminen Kirkolliskokous kohtaa lapset ja nuoret -tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sekä Kirkkohallituksen ja Kirnu -järjestöjen yhteisen Lasten ja nuorten oikeudet kirkossa -työryhmän kanssa. Nuorten osuus tilaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa oli merkittävä. Kirkolliskokousedustajat kuulivat tilaisuudessa videoterveisiä lapsilta ja nuorilta eri puolilta Suomea ja keskustelivat paikalla olevien nuorten kanssa. Pienryhmissä käydyt keskustelut käsittelivät kirkon imagoa, uskonnonopetusta, diakoniatyötä ja nuorten osallisuutta. Tapahtumasta koottu videomateriaali ja kirjallinen kooste toimitettiin kirkolliskokousedustajien lisäksi kaikkiin suomen- ja ruotsinkielisiin seurakuntiin. Tapahtuman toteutukseen ja

materiaalien julkaisemiseen saatiin avustusta Cimo:sta. Sekä kirkolliskokousedustajat että nuoret kokivat kohtaamisen onnistuneena. Lasten ja nuorten viestit olivat tuoreita ja innostavia ja kohtaaminen keskusteluissa molemmin puolin antoisaa. Kirkolliskokousedustajat arvostivat erityisesti välitöntä kontaktia ja toivoivat päättäjien ja nuorten kohtaamisten toteutuvan myös paikallisseurakunnissa.

Nuorten osallistuminen ympäristövastuuseen Vihreät riparit -hanke ”Vihreät riparit” on Nuorten Keskuksen, WWF:n ja Kirkkohallituksen yhteinen kehittämishanke (2012-2014), jonka tavoitteena on antaa tukea ja vahvistaa kristillistä ympäristökasvatusta rippikouluissa ja siihen liittyvässä isostoiminnassa. Toimintavuoden aikana julkaistiin vihreän rippikoulun kriteerit, innostettiin seurakuntia liittymään mukaan toimintaan ja koulutettiin vihreitä isosia. Toiminnan tueksi WWF tuotti Ruokameriaali -lehden ja ruokapelikortit ja Kirkkohallitus julkaisi materiaalin rippikoulusunnuntain viettoon. Julkista näkyvyyttä hankkeelle saatiin tammikuussa, jolloin Vuoden Urheilugaalan yhteydessä valittiin ensimmäistä kertaa Suomen lasten ja nuorten luontoliikuttaja: Vihreät riparit valittiin mukaan kolmen parhaan luontoliikuttajan joukkoon. Vihreäksi rippikouluksi ilmoittautui 56 rippikoulua eri puolelta maatamme. Saadun palautteen perusteella teema koettiin luontevaksi osaksi rippikoulun sisältöjä.

Nuorten osallistuminen kansainväliseen toimintaan

Toimintavuoden aikana keskityttiin lisäämään seurakuntien lapsi- ja nuorisotyön mahdollisuuksia lisätä kansainvälisiä kontaktejaan. Keskeisin tuotos oli Kirkon lapsi- ja nuorisotyön kansainvälisten asioiden yhteistyöryhmän tuottama kansainvälisen toiminnan nettisivusto. Sivusto avattiin syyskuussa kirkkohallituksen seurakuntien työntekijöille suunnatuilla sivuilla www.sakasti.evl.fi/kvkasvatus. Sivusto tukee seurakuntia lasten ja nuorten kansainvälisyyskasvatuksessa ja kansainvälisten yhteyksien luomisessa. Nuorten Keskuksen edustajana työryhmässä toimii kurssisihteeri, joka on myös työryhmän sihteeri. Nuorilla oli mahdollisuuksia osallistua kansainväliseen toimintaan Nuorten Keskuksen kautta European Fellowship (EF) ja Global Fellowship (GF) verkostojen kautta. European Fellowship of Christian Youth (EF) järjesti pääsiäiskurssin Reykjavikissa Islannissa. Suomesta kurssille osallistui viisi nuorta ja matkanjohtaja. Teemana kurssilla oli Hand in hand - Take a stand.

7


Global Fellowship of Christian Youth (GF) vietti 50-vuotispäiviään Lontoossa. Skotlantilainen Boys’ Brigade järjesti nuorille telttaleirin juhlan yhteyteen. Valitettavasti leirille osallistui englantilaisten ja skotlantilaisten lisäksi nuoria vain Suomesta. Samana viikonloppuna Lontoossa järjestettyyn GF:n Young leaders workshopiin osallistui yksi suomalaisnuori.

ta tehtiin myös mobiilisovellus. Mukana olivat samat järjestöt ja toimijat kuin Yhdessä maailmassa -hankkeessa. Koordinaattori, joka hoiti myös Yhdessä maailmassa –hanketta, työskenteli 40%:n työajalla 18.6. alkaen. Ks. lisää kohdasta Yhdessä maailmassa - globaalikasvatushanke.

Nuorten osallistuminen kotimaiseen ja kansain-

Syyskaudella tehtiin ympäri Suomea yhdeksän Global Friends -pajavierailua, joissa yhdistettiin globaalikasvatuksellinen tiedollinen osuus ja taidetyöskentely ammattilaisten johdolla. Metodeina käytettiin alustusta globaaleihin teemoihin, toiminnallisia harjoitteita sekä taidetyöskentelyssä ruohonjuurisarjakuvaa, valokuvausta sekä videokuvausta ja -editointia. Materiaaleja laitettiin esille Global Friends -sivustolle ja Youtubeen. Ohjaajille markkinoitiin sivuston virikepakettia globaalikasvatustyöskentelyyn. Lisäksi hanke toteutti kanavatyöskentelyjä Espoon ja Helsingin hiippakuntien leirillä sekä Nuorten Keskuksen leireillä. Hanketta esiteltiin kasvatuksen teemaseminaarissa, kerhonohjaajien koulutuspäivillä sekä Maata Näkyvissä -festivaaleilla.

väliseen vastuuseen

Yhdessä maailmassa - globaalikasvatushanke Yhdessä maailmassa on Kirnu-järjestöjen yhteinen globaalikasvatushanke, joka tukee seurakuntien lapsi- ja nuorisotyössä toteutettavaa globaalikasvatusta. Toimintavuoden aikana hanke pohjusti luterilaisen kirkon vuosina 2014-2015 toteutettavaa vuosiaihetta Vieraanvaraisuuden kirkko. Hanke sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä vuonna 2013 jatkorahoituksen Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2012–2015 varoista, tosin huomattavasti pienempänä kuin oli haettu. Hankekoordinaattori työskenteli kokoaikaisesti 1.1.– 30.6.2013 ja uusi koordinaattori 20%:n työajalla 18.6. alkaen. Koordinaattori osallistui alkuvuonna edellisessä kohdassa mainitun kansainvälisen toiminnan nettisivuston laatimiseen. Keväällä valmisteltiin nuorten monikulttuurista taideleiriä sekä Global Friends -hanketta, joka syntyi Yhdessä maailmassa -hankkeen suojissa samojen toimijoiden kesken. Ks. lisää kohdasta Global Friends -hanke. Kesällä ja syksyllä hanke toteutti globaalikasvatuksen kanavatyöskentelyjä seurakuntien tapahtumissa. Syyskuulle suunniteltu nuorten monikulttuurinen taideleiri ja lokakuulle suunniteltu Lupa pelastaa maailma -tapahtuma peruttiin vähäisen ilmoittautujamäärän vuoksi. Koordinaattori osallistui Oulun hiippakunnan syksyn 2014 kasvatuksen painopisteseminaarin suunnitteluun sekä veti globaalikasvatuksen ohjelmaa järjestön nuorille suunnatulla Kaamos-leirillä. Hanketta esiteltiin kasvatuksen teemaseminaarissa, kerhonohjaajien koulutuspäivillä sekä Maata Näkyvissä -festivaaleilla. Kesällä hanke sai uudet nettisivut. Hankkeesta sekä seurakuntien monikulttuurisesta nuorisotyöstä ja nuortenryhmien matkoista kirjoitettiin Nuorten Keskuksen nettisivuilla, hankkeen omilla verkko- ja Facebook-sivuilla sekä Pikkuväki- ja Villi-lehdissä. Ainakin syksyyn 2014 jatkuvalle hankkeelle haettiin vuoden 2013 lopulla jatkorahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Hankkeen talous on hoidettu ja hankekoordinaattorit ovat työskennelleet Nuorten Keskuksessa. Global Friends -hanke Yhdessä maailmassa -hankkeen suojissa syntynyt Global Friends -globaalikasvatushanke käynnistyi keväällä ulkoministeriön tuella. Sen ytimen muodosti osoitteessa www.globalfriends.fi toimiva verkkokahvila, jossa lapset ja nuoret oppivat maailmanlaajuisista teemoista. Syyskuussa auenneista sivuis8

Palaute pajavierailuista ja keskustelut osallistujien ja nuorisotyönohjaajien kanssa olivat positiivisia: globaali- ja taidekasvatuksen yhdistäminen toteutui innostavalla tavalla. Nuoret tahtoivat yleensä jakaa tuotoksensa verkossa. Seurakunnissa virisi halu jatkaa yhteistyötä globaalikasvatuksen tiimoilta. Yhteydet ulkomaisiin seurakuntiin eivät sen sijaan toteutuneet suunnitellusti. Lapset ja nuoret eivät myöskään juuri lähteneet omaehtoisesti käyttämään sivustoa. Kuten alun perin suunniteltiin, hanke toteutui yksivuotisena. Yhteisvastuukeräys Yhteisvastuukeräyksen nuorille suunnattu teema oli toimintavuonna Action Angels ja keräyskohteena vanhukset Suomessa ja Kambodzhassa. Action Angels järjesti nuorille toimintakisan, jossa tehtävänä oli keksiä ja toteuttaa tosielämän hyvä työ lähimmäisten auttamiseksi. Tikkurilan nuoret voittivat kisaan suunnittelemalla ja toteuttamalla energisen virkistyspäivän senioreille. Nuorten Keskus innosti seurakuntien nuorisotyötä osallistumaan Yhteisvastuukeräyksen toteuttamiseen tiedottamalla keräyksestä ja sen kohteista. Taksvärkkikeräys Nuorten Keskus toimi yhteistyössä Taksvärkki ry:n kanssa järjestettäessä koululaisten päivätyökeräystä lukuvuonna 20122013. Keräyksen teemana oli “Huominen tehdään tänään”. Hankkeen tavoitteena oli parantaa Guatemalan nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä ja osallistumista kunnalliseen päätöksentekoon.


9


NUORET JA KIRKON PÄÄTTÄJÄT KOHTASIVAT TOISENSA Teksti: Noora Wikman Kuvat: Noora Wikman, Emilia Mänttäri

Kirkolliskokous kohtaa lapset ja nuoret -tilaisuus yhdisti kirkon tulevaisuudesta kiinnostuneet nuoret ja kirkon päättäjät. Kirkolliskokousviikolla Sinapin leirikeskuksessa Turussa järjestettyyn tilaisuuteen osallistui 79 kirkolliskokousedustajaa sekä 20 nuorta Turusta, Jyväskylästä, Kotkasta, Helsingistä, Espoosta, Akaalta sekä Porvoosta.

matto edessä, jolla lapset voisivat istua ja nähdä paremmin. Seurakunnasta voisi myös saada pusun, jos on surumielellä. Edustajat pääsivät myös keskustelemaan paikalla olevien nuorten kanssa. Keskustelurastilla kirkolliskokousedustajat ja nuoret jakautuivat pienryhmiin keskustelemaan kirkon imagosta, uskonnonopetuksesta, diakoniatyöstä ja nuorten osallisuudesta.

Kotkalaiset Nelma Taipale, 17, ja Tuomas Karikorpi, 15, osallistuivat tapahtumaan nuorisotyöntekijän ehdotuksesta. Nelma ja Tuomas innostuivat tilaisuudesta päästä tapaamaan kirkon päättäjiä ja ehkä vaikuttamaan isoihinkin asioihin.

Ryhmissä pohdittiin muun muassa sitä, miten nuoret voisivat osallistua enemmän seurakunnan diakoniatyöhön, pitääkö uskonnonopettajan olla itse uskossa, sekä sitä, mitkä tekijät innostavat nuoria osallistumaan seurakunnan toimintaan.

Nelman ja Tuomaksen mielestä nuoret voivat hyvin vaikuttaa seurakunnan ja kirkon asioihin, omalla tavallaan.

Akaalta Turkuun saapuneet Marianna Kallio, 16, ja Vesa Tella, 17, olivat vaikuttuneita keskusteluista. ”Oli tosi hienoa, että edustajat olivat oikeasti näin kiinnostuneita meidän asioista. Keskustelussa he kertoivat paljon omia kokemuksiaan siitä, miten ovat itse nuorena päässeet vaikuttamaan”, Marianna kertoo. ”Oli kiva huomata, että he itsekin miettivät asioita jotka nostimme esille ja heille tuli uusia ideoita”, diakoniakeskusteluun osallistunut Vesa sanoo. Kirkolliskokousedustajat pitivät iltaa innostavana ja virkistävänä.

”En minä voi päättää koko kirkon asioista, sen tekevät viisaammat ihmiset, mutta pienilläkin asioilla voi saada hyviä vaikutuksia aikaan”, Tuomas sanoo. Illan aikana kirkolliskokousedustajat osallistuivat rastityöskentelyyn, jossa he muun muassa kuulivat videoterveisiä nuorilta eri puolilta Suomea ja irrottelivat turkulaisen nuortenbändi Hemulin tahdissa. Lasten terveisiä tapahtumaan toivat Turun tuomiokirkossa asuva Rouskis-rotta ja hänen ystävänsä Naakka. Lasten toiveissa tulevaisuuden kirkossa olisi purkka-automaatti ja iso 10


”Rastityöskentely oli kerta kaikkiaan innostavaa”, sanoi Helsingin piispa Irja Askola työskentelyn päätyttyä. ”Tämä oli koskettava ilta, nuoret olivat avoimia, aitoja ja iloisia. Parasta oli keskusteluyhteys nuoriin. Olin vaikuttunut siitä, että nuori ihminen johti tilannetta, jossa oli kirkolliskokouksen kokeneita jääriä ympärillä, levollisesti ja haastoi meitä terävästi keskusteluun, kirkolliskokousedustaja Tapio Seppälä sanoo. Edustajat saivat keskusteluista myös ideoita omaan työhönsä paikallisseurakunnissa ja viemisiä kirkolliskokoukseen. ”Minulle illan oivallus oli se, miten vähän me keskitymme kuuntelemaan sitä, mitä nuoret sanovat. Meidän pitäisi ottaa nuoria mukaan myös päätöksenteossa ja suunnittelussa”, Irja Askola kertoo.

”Puhuimme nuorten kanssa hyvien käytäntöjen materiaalipankista, jota voisi jakaa seurakuntien välillä. Mietin myös sitä, miksi emme kuuntele tätä jengiä enemmän. Joka ikisessä seurakuntaneuvoston kokouksessa ja kirkolliskokouksessa voisi kuunnella ensin mielipiteet nuorelta sukupolvelta. Se antaisi vähän perspektiiviä meidänkin päätöksenteolle”, kirkolliskokousedustaja Katri Korolainen sanoo. Illan aikana kuultiin myös arkkipiispa Kari Mäkistä. ”Toivottavasti tämä on jotain sellaista, joka antaa esimerkkiä tai kuljettaa pidemmälle niin, että seurakunnissa samalla tavalla päättäjät kuuntelevat tai haluavat kuulla lapsia ja nuoria”, arkkipiispa sanoi. Loppuillasta kirkolliskokousedustajat intoutuivat mukaan ponileikkiin, kunnes hiljentyivät nuorten toimittamaan hartauteen.

11


2. VIESTINTÄ Viestinnän tavoitteena toimintavuoden aikana oli tehdä tunnetuksi järjestön tavoitteita, toimintaa ja palveluita laadukkaina, ajanmukaisina ja luotettavina. Painotus oli jäsenviestinnässä, koulutustoiminnassa ja Kirkon Nuorisopäivissä. Jäsenviestinnän vuorovaikutusta lisättiin kohtaamisissa erilaisissa tapahtumissa, kuten painopisteseminaareissa. Tuotettiin jäsenetuesite ja tiedotettiin järjestön palveluista internetin ja sähköisen uutiskirjeen välityksellä jäsenistölle. Koulutustoiminnan pidempiaikaista kehittämistä tuettiin viestinnän ja markkinoinnin keinoin. Toimintavuoden aikana koulutuksille tehtiin erilaisia markkinointitempauksia mm. sosiaalisessa mediassa. Toimintavuoden aikana valmistui myös koulutusten markkinointisuunnitelma, jonka kehittämistä jatketaan vuoden 2014 aikana. Yhden hinnalla - Kirkon Nuorisopäivien 2014 markkinointi käynnistettiin. Toimintavuoden ydinviestinä oli Nuorta on kuultava. Järjestö piti omassa viestinnässään esillä nuorten kuulemista ja osallisuutta. Parhaiten tämä toteutui Kirkolliskokous kohtaa lapset ja nuoret tilaisuudessa ja sen ympärille rakennetussa viestinnässä. Viestinnässä hyödynnettiin tehokkaasti eri viestintävälineitä, kuten Nuorten Keskuksen internetsivuja ja facebook-sivua. Tiedotuksellista yhteistyötä jatkettiin Kirnu-järjestöjen kanssa. Villi-lehti julkaistiin yhteistyössä Kirkkohallituksen kasvatus ja nuorisotyö yksikön sekä PTK:n kanssa kuusi kertaa vuoden aikana.

12


3. LEIRIKESKUS PÖYHÖLÄ Nuorten Keskuksen toiminta Leirikeskus Pöyhölässä päättyi elokuun lopussa. Leirikeskus Pöyhölä on palvellut järjestön leiripaikkana vuodesta 1928 alkaen. Päätös leirikeskuksesta luopumisesta tehtiin alkuvuodesta. Syynä päätökseen luopua Pöyhölästä oli leirikeskuksen suuri peruskorjaustarve, johon ei löydetty ulkopuolista rahoitusta, leirikeskuksen alhainen käyttöaste ja se, etteivät leirikeskuksen tilat sellaisenaan enää vastanneet nykyaikaisen leiritoiminnan tarpeita. Leirikeskus Pöyhölä laitettiin myyntiin toukokuussa 2013. Leirikeskuksen kaksi vakituisessa työsuhteessa ollutta työntekijää irtisanottiin, niin että emännän työsuhde päättyi 31.8. ja johtajan 31.10. Leirikeskus laitettiin luovutuskuntoon, irtaimisto inventoitiin ja leiritoiminnan tarvikkeet siirrettiin Partaharjuun. Leirikeskus etsi vuoden vaihtuessa yhä uutta omistajaa.

Pöyhölä 85-vuotta kiitosjuhla Nuorten Keskuksen leiritoiminta on toteutunut 85 vuoden ajan Leirikeskus Pöyhölässä. Kun päätös luopua kiinteistöstä tehtiin, päätettiin kutsua eri vuosikymmenten leiriläisiä ja yhteistyökumppaneita Pöyhölän kiitosjuhlaan. Juhlapäivää vietettiin lauantaina 24.8. Pöyhölässä nuoruuttaan 60-70-luvuilla viettäneet organisoivat perjantai-illasta lauantaiaamuun kestäneet Etkot ja 80-luvulla ja sen jälkeen leiritoimintaan osallistuneet lauantai-illasta sunnuntaihin kestäneet Jatkot. Eri ikäisten entisten ja nykyisten leiriläisten kohtaamisissa kävi ilmeiseksi, kuinka merkityksellistä Pöyhölän leiritoimintaan osallistuminen eri vuosikymmenten nuorille on ollut. Vaikka Pöyhölän ovet suljettiin haikeissa tunnelmissa, koettiin leiritoiminnan siirtyminen Partaharjuun mahdollisuutena uuteen.

Leirikeskus Pöyhölän oman toiminnan käytön määrä oli lähes tavoitteen mukainen elokuun loppuun asti. Järjestön omat ja jäsenseurakuntien leirit toteutuivat suunnitellusti, mutta muun jäsentoiminnan käyttö oli tavoitetta vähäisempi. Pöyhölän ulkopuolinen käyttö jäi määrällisesti toimintasuunnitelman tavoitteesta.  Ulkopuolisen toiminnan tulos oli jonkin verran tavoitetta parempi.

Pöyhölä 85-vuotta kiitosjuhlaa vietettiin 24.8.2013.

13


PAPPILASTA KANSAINVÄLISEKSI LEIRIKESKUKSEKSI Teksti: Emilia Mänttäri, Eija Kallinen Kuvat: Nuorten Keskus, arkisto

Leiri- ja kurssikeskus Pöyhölässä saattoi kesällä tuntea, kuinka historia kosketti nykypäivää. Kauniina elokuisena viikonloppuna vietettiin Pöyhölän 85-vuotis kiitosjuhlaa, joka kokosi Keuruulle kymmeniä pöyhölistejä eri vuosikymmeniltä. Samalla paikalla on aikoinaan astellut pappeja ja lukkareita, talonpoikia ja kukaties myös kuppareita. Nuorisotyön leirikeskukseksi vuonna 1928 Keuruun seurakunta valitsi vuonna 1690 kappalaispappinsa asuinpaikaksi kauniin Kitiänniemen. Sitä ennen tilaa oli asuttanut toista sataa vuotta Pöyhösen suku. Tuona aikana paikan nimeksi vakiintui Pöyhölä. Pappilan aika Pöyhölässä jatkui vuoteen 1920. Nuorten Keskus osti Pöyhölän vuonna 1928, jonka jälkeen siitä tuli nuorisotyön leirikeskus, olivathan puitteet jo tuolloin mitä parhaimmat erilaista kesätoimintaa ajatellen. Leiritoiminta oli alussa verkkaista, mutta vuonna 1931 tahti muuttui, kun Pöyhölässä järjestettiin talon historian toistaiseksi suurin kansainvälinen leiri. Tämä Keuruu-leiri keräsi heinäkuussa 1931 Pöyhölän pelloille 464 suomalaista ja 270 ulkomaalaista partiotyttöä pohjoismaista, Liettuasta, Englannista, Hollannista, Kanadasta ja Australiasta.

14

Leiririppikoulut alkoivat vuonna 1947 Sotien aikaan Pöyhölä ehti toimia mm. lääketehtaan pilleripakkaamona ja inkerinsuomalaisten kulkutautisairaalana. Jatkosodan alussa siellä piti majaansa myös radiotiedusteluyksikkö. Sotien jälkeen Pöyhölästä tuli koti Suomussalmelta evakkoon joutuneille lastenkoti Betanian lapsille. Betanialaisten päästyä takaisin ”oikeaan kotiinsa” Kainuuseen jatkui Pöyhölässä kristillisten nuortenleirien järjestäminen. Leiririppikoulujen voittokulku alkoi vuonna 1947. Hyvin pian uusimuotoinen rippikoulu löysi tiensä myös Pöyhölään. Valtakunnalliset rippikoulut ovat kansainvälistyneet ja kokoavat osallistujia Pöyhölään vuosittain aina Kauko-Itää ja EteläAmerikkaa myöten. ”Kävin rippileirin Pöyhölässä Moskovan olympialaisten aikaa. Riparin jälkeiset leirit merkitsivät paljon. Pöyhölässä vietetty aika, oli mukavaa aikaa. Usko kantoi. Sain ystäviä. Ystäviä Pöyhölistejä on vieläkin. Usko kantaa edelleen. Päällimmäisenä on kiitollisuus. Kaikella on aikansa.” Mikko Koponen


Leiritoiminnan kulta-aika 1960-1970 -luvulla Nuorten Keskuksen leiritoiminta Pöyhölässä oli vilkkainta 1960-1970-luvuilla. Jopa sadan hengen rippikoululeirit ja talvikauteen sijoittuneet, nuorten leirit, kinkerit, kokosivat nuoria Pöyhölään kaikkialta Suomesta. Raamattuluennot, seurat ja nuoren seurakunnan veisut, joita nuoret itse säestivät mukanaan tuomilla soittimilla kuuluivat jokaisen leirin ohjelmaan. Kesäkauden ohjelmaan kuuluivat myös lentopallo ja perunamaan kitkeminen. Kinkereille osallistui parhaimmillaan yli 150 nuorta vetäjineen. Leiritoiminnasta vastasi tuolloin kenttäsihteeri Matti E Pitkänen. Peruskorjauksella ajanmukaiseksi Vuonna 1987 Pöyhölässä alkoi peruskorjaus, jonka ansiosta pappila sai ajanmukaiset tilat niin leiri-, kurssi- kuin kokoustoimintaakin ajatellen. Vuonna 2009 Pöyhölän keittiö uusittiin täydellisesti ja Kivimannila-rakennuksen uudet suihku- ja WCtilat valmistuivat juuri ennen leirikauden alkua keväällä 2010. Viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana lähiseudun väki on löytänyt yhä useammin tiensä Pöyhölään. Valkealahden kaunis pappila toimi kokoontumispaikkana, jollaisena se tultiin tuntemaan jo 1600-luvun lopulla. Retki nuoruuden muistoihin Pöyhölän 85-vuotista taivalta juhlittiin elokuun lopulla 2013. Paikalle oli kokoontunut suuri joukko muistelemaan, laulamaan, nauramaan ja tapaamaan vanhoja ystäviä. Viikonlopun aikana päästiin muistelemaan nuoruusmuistoja, laulamaan suosikkiveisuja ja kohtaamaan vanhoja ystäviä vuosikymmenienkin takaa. ” Ainutkertainen, riemullinen, haikea retki nuoruuden muistoihin ja maisemiin! Oli ilo tavata siellä myös nykyisiä nuoria!” Hilkka Granroth Viikonloppu oli täynnä rakkaudentäyteistä tunnelmaa paikkaa ja toisia kohtaan. Pöyhölän 85-vuotis taival Nuorten Keskuksen leirien pitopaikkana oli tullut päätökseen ja katseet suunnattiin kohti uutta. ”Terveisiä Pöyhölän 85-vuotisjuhlilta. Suomen vanhin leirikeskus sulki samalla ovensa. Oli kiitolllisen haikea tunnelma. Näin ihmisiä, joita en ollut tavnnut 40 vuoteen ja lauloin laujuja, joita en ollut kuullut vuosikymmeniin. Taas koettiin, että ”Pöyhölän kohdalla ei taivaassa ole kattoa.”” Martti Muukkonen

15


4. YHTEYDET 4.1. Kotimaiset yhteydet Nuorten Keskus vaikuttaa seurakuntien nuorisotyön kannalta keskeisiin kysymyksiin. Tätä tehtäväänsä järjestö toteutti toimimalla laaja-alaisesti erilaisissa nuorisotyön ja nuorten hyvinvointia edistävien tahojen verkostoissa strategiansa mukaisesti. Yhteistyötä tehtiin eri nuoriso- ja diakoniajärjestöjen, sosiaali- ja terveysalan järjestöjen, koulutoimen, kouluttavien tahojen, sosiaalitoimen, Suomessa toimivien kristillisten kirkkojen nuorisotyön, luterilaisen kirkon keskusten ja järjestöjen, hiippakuntien, seurakuntien ja herätysliikkeiden kanssa. Toimintavuoden aikana korostuivat yhteistyö PTK:n kanssa leiritoiminnan siirryttyä Partaharjulle, yhteistyön tiivistäminen sisarjärjestöjen SLK:n ja PTK:n kanssa, uusien yhteistyökumppanien etsiminen koulutustoiminnalle sekä yhteistyön laajeneminen erityisnuorisotyössä.

4.2. Kansainväliset yhteydet European Fellowship of Christian Youth (EF), EF on eurooppalaisten kristillisten nuorisojärjestöjen yhteistyöverkosto, oli toimintavuonna Nuorten Keskuksen tärkein kansainvälinen yhteistyökumppani.. EF:n tärkein nuorisotapahtuma on vuosittainen Easter Course, joka pidettiin Reykjavikissa Islannissa. European Fellowshipin vuosikokous pidettiin 19.-21.4. 2013 Birminghamissa Britanniassa. Kokouksessa valittiin järjestölle suomalainen puheenjohtaja Juhana Malme kolmen vuoden toimintakaudeksi.

5. HALLINTO Jäsenistö Nuorten Keskus ry:n jäsenistön muodostavat 174 Suomen evankelis-luterilaista seurakuntaa ja 6 Nuorten kristillistä yhdistystä. Jäsenistössä ei tapahtunut muutoksia. Jäsenseurakunnissa toimintaan osallistuvat 15-29-vuotiaat nuoret lasketaan järjestön jäseniksi. Heitä oli vuoden 2013 lopussa 26 000. Yhdistyksissä kaikki alle 29-vuotiaat jäsenet lasketaan järjestön jäseniksi. Heitä oli vuoden lopussa 299. Vaikka jäsenyhdistysten määrä pysyi vuoden 2012 tasolla, laski henkilöjäsenten määrä tuhannella.

Vuosikokous Nuorten Keskuksen vuosikokous pidettiin Kuopiossa 18.5.2013 Kirkkopäivien yhteydessä. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin hiippakuntasihteeri Raine Haikarainen Helsingin hiippakunnasta. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat sekä sääntömuutos, joka koski sääntöjen

16

viidettä pykälää, tilintarkastajien valintaa. Uusien sääntöjen mukaan järjestölle valitaan jatkossa kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan sijaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Hallituksesta olivat erovuorossa ensimmäisen kauden jälkeen Jussi Laine, toisen kauden jälkeen Marjo Hänninen, Aila Mäkinen ja Jouko Porkka. Vuosikokous valitsi heidät kaikki yksimielisesti uudelle kaudelle.

Hallitus Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana viisi kertaa. Yksi kokouksista oli sähköpostikokous. Syyskauden kokousten yhteydessä pidettiin strategiatyöskentelyt. Näihin järjestön toimintastrategian 2020 laatimiseen tähdänneisiin työskentelyihin osallistuivat hallituksen jäsenten lisäksi toiminnalliset työntekijät. Hallitukseen kuuluivat: Mäkinen Aulikki, kirkkoherra, Kuopio, puheenjohtaja Ahonen Jani, nuorisotyönohjaaja, Rauma Helminen Vilja, opiskelija, Helsinki Hänninen Marjo, nuorisotyönohjaaja, Lappeenranta Koivula Annika, opiskelija, 1.5. alkaen Laine Jussi, pastori, Tampere, 1. varapuheenjohtaja Mäkinen Aila, nuoriso- ja koulutyön pappi, Helsinki, 2. varapuheenjohtaja 17.9. alkaen Nortunen Sami, nuorisotyönohjaaja, Ylistaro Paalanne Helena, pastori, Jyväskylä Porkka Jouko, koulutusjohtaja, Järvenpää Siukonen Antti, pastori, Espoo, 2. varapuheenjohtaja 17.9. asti Vehkaoja Tarja, erityisnuorisotyönohjaaja, Kajaani Kallinen Eija, pääsihteeri, toimivapaalla 30.4. asti Liljendahl Tarja, vs. pääsihteeri 30.4. asti, työntekijöiden edustaja 17.9.alkaen Mänttäri Emilia, tiedottaja, kokouksen sihteeri Kyttä Elise, työntekijöiden edustaja 17.9. asti

Työvaliokunta Työvaliokunta piti toimikauden aikana neljä kokousta. Työvaliokuntaan kuuluivat: Laine Jussi, pastori, Tampere, 1. varapuheenjohtaja Mäkinen Aila, nuoriso- ja koulutyön pappi, Helsinki, varapuheenjohtaja, 17.9. alkaen Mäkinen Aulikki, kirkkoherra, Kuopio Siukonen Antti, pastori, Espoo, varapuheenjohtaja, 17.9. asti Vehkaoja Tarja, erityisnuorisotyönohjaaja, Kajaani Kallinen Eija, pääsihteeri, toimivapaalla 30.4. asti Liljendahl Tarja, vs. pääsihteeri 30.4. asti, työntekijöiden edustaja 17.9.alkaen


Mänttäri Emilia, tiedottaja, kokouksen sihteeri Kyttä Elise, työntekijöiden edustaja 17.9. asti

Toimikunnat Järjestön eri työaloja olivat kehittämässä toimintavuoden aikana seuraavat hallituksen nimeämät toimikunnat tai työryhmät: Koulutuksen kehittämissuunnitelman työryhmä, Koulutuksen toimikunta, NAVI-ryhmä, Nuorten hyvinvoinnin asiantuntijaryhmä ja Palveluoperaatio Saappaan neuvottelukunta. Koulutuksen kehittämissuunnitelman työryhmä Ahonen Jani Mäkinen Aila Porkka Jouko Jattu Sanna, pj. ja siht. Koulutuksen työryhmä Autio Marko Nurmi Mika Porkka Jouko Sotamaa Iiris Törrönen Minna Jattu Sanna, pj. ja siht. NAVI-ryhmä Puheenjohtaja: Helminen Vilja Varapuheenjohtaja: Kaura Amanda Järjestöedustajat Changemaker: Tytti Matsinen Teologian ylioppilaiden tiedekuntayhdistys (TYT): Noora Isoranta Teologistudentföreningen vid Åbo Akademi (TSF): Sabina Sweins / Sofia Flinck SLEY: Jenni Haapanen Lähetysseura: Sara-Anna Latvus / Tuomas Meurman Kirkko 2020 -nuorten tulevaisuusseminaari: Meeri Larinen ja Jussi Mikkonen Hiippakuntaedustajat Espoo: Vilja Helminen / Ira Hietanen Helsinki: Tuuli Kotisalo / Heidi Tirkkonen Kuopio: Kristian Vepsäläinen / Anu Backman Lapua: Henna Nortunen Oulu: Henri Kylén Porvoo: Rolf Blauberg / Kajsa Karlsson Turku: Joonas Rantala

Nuorten hyvinvoinnin asiantuntijaryhmä Artemjeff Panu, Erityisasiantuntija, Sisäasianministeriö, Oikeusyksikkö, Yhdenvertaisuusalue Hitasilta Jari, vs. nuorisosihteeri, Erilaisten oppijoiden liitto ry Jattu Sanna, koulutussuunnittelija, Nuorten Keskus ry Kalliokoski Tiina, (kehitysjohtaja, Helsingin seudun erilaiset oppijat ry:stä) Liljendahl Tarja / Kallinen Eija, pääsihteeri, Nuorten Keskus ry Lundqvist Marcus, Projektisuunnittelija, VERKE – Verkkonuorisotyön kehittämiskeskus Luodeslampi Juha, lehtori (kevään 2013 työalasihteerinä Kirkkohallituksessa), Uskonnonpedagoginen instituutti Mäntyniemi-Sipilä Kirsi, Nuorisotyön johtaja, Kalliolan nuoret ry Ojajärvi Anni, Tutkija, Nuorisotutkimusverkosto Porkka Jouko, Lehtori, Diakonia-ammattikorkeakoulu Pärssinen Anu, Projektikoordinaattori, A-klinikkasäätiö, Lasinen lapsuus, Sirpaleinen mieli -hanke Ruuhilahti Susanna, Lähisuhde- ja parisuhdeväkivaltatiimin vastaava ohjaaja, Espoon kaupunki Santalahti Tarja, Seksologian johtava asiantuntija, Väestöliitto Talvio Markus, tutkija                            Uusitalo Tuula / Ville Viljakainen, erityisnuorisotyön sihteeri, Nuorten Keskus ry.

Palveluoperaatio Saappaan neuvottelukunta Uusitalo Tuula, Mikkelin hpk, puheenjohtaja, (varalla Juha Kasari, Helsingin hpk), kausi 2012 – 2013 Grönholm Petri, Lapuan hiippakunta, (varalla Jussi Maasola, Lapuan hpk), kausi 2012 – 2013 Kettusaari Henna-Mari, Helsingin hpk, (varalla Sanna Laitinen, HKI hpk), kausi 2012 – 2015 Nevalainen Matti, Kuopion hpk, (varalla Pasi Nieminen, Kuopion hpk), kausi 2012 – 2013 Saarinen Meri, Espoon hpk, (varalla Marjut Timonen, Espoon hpk), kausi 2012 – 2013 Sirkka Tapu, Tampereen hpk, (varalle Tapio Salomäki,Tre hpk), kausi 2012 – 2015 Vähäoja Tanja, Oulun hpk,(varalle Kari-Pekka Vehkaoja, Kuopion hpk), kausi 2012 – 2015 Mäkelä Mikko, Kirkkohallituksen Kasvatus ja perheasiat -yksikkö Viljakainen Ville, Nuorten Keskus, siht.

17


Henkilöstö Toimintavuoden aikana järjestön vakituisessa työsuhteessa olevien henkilöiden määrä väheni kahdella, kun leirikeskus Pöyhölän johtaja ja emäntä irtisanottiin toiminnan päätyttyä leirikeskuksessa. Pöyhölän emännän Soile Alamäen työsuhde päättyi 31.8. ja johtajan Seppo Perälän 31.10. Vakituisessa henkilöstössä tapahtui muutos erityisnuorisotyön sihteeri Arja Lehikosken irtisanouduttua tehtävästä 15.1. Tuula Uusitalo palkattiin hoitamaan erityisnuorisotyön sihteerin tehtäviä 16.1.-30.4. välisen ajan. Nuorten Keskuksen hallitus valitsi uudeksi erityisnuorisotyön sihteeriksi Ville Viljakaisen. Hän aloitti tehtävässä 2.5. Järjestön pääsihteeri Eija Kallisen toimivapaa jatkui 30.4. asti ja vs. pääsihteerinä työskenteli Tarja Liljendahl. Nuorisosihteerin sijaisena jatkoi puolestaan Annika Koivula 30.4. asti. Vakituisen henkilökunnan lisäksi järjestön palveluksessa on ollut määräaikaisia työntekijöitä, kausityöntekijöitä ja harjoittelijoita. Keskustoimisto / vakituisessa työsuhteessa olevat työntekijät Eskelinen-Toroi Päivi, taloussihteeri Fabritius Kristina, talouspäällikkö Jattu Sanna, koulutussuunnittelija, 80%:lla työajalla Kallinen Eija, pääsihteeri, 1.5. alkaen Kyttä Elise, kurssisihteeri Lehikoski Arja, erityisnuorisotyön sihteeri, 15.1. asti Liljendahl Tarja, vs. pääsihteeri 30.4. asti ja nuorisosihteeri 1.5. alkaen Mänttäri Emilia, tiedottaja Viljakainen Ville, erityisnuorisotyön sihteeri 1.5. alkaen Väänänen Annika, toimistonhoitaja Keskustoimisto / muut työntekijät Almgren Anssi, Vihreiden ripareiden tuntipalkkainen koordinaattori Hyyrynen Milla-Maria, hankekoordinaattori, 17.6. alkaen, osaaikainen Koivula Annika, vs. nuorisosihteeri 30.4. asti ja hanketyöntekijä 1.-31.5. Luumi Jaakko, atk-tukihenkilö, osa-aikainen Mannert Minna, jumis.fi -sivuston sihteeri, osa-aikainen Nykänen Saara, NAVI-sihteeri ja Nuorten seurakuntavaalit 2014 kampanjapäällikkö, osa-aikainen Repo Pia, koulutuksen assistentti, osa-aikainen 31.7.asti Salminen Janni, markkinoinnin harjoittelija, 20.5.-25.8. Sillanpää Laura, koulutuksen assistentti, osa-aikainen, 4.9.31.12. Uusitalo Tuula, vt. erityisnuorisotyön sihteeri, 16.1.-30.4. Taanila Heini, hallinnon harjoittelija, 11.2.-10.4. Wrang Mia, hankekoordinaattori, 30.6. asti

18

Leirikeskus Pöyhölä / vakituisessa työsuhteessa olevat työntekijät Alamäki Soile, leirikeskuksen emäntä, 31.8. asti Perälä Seppo, leirikeskuksen johtaja, 31.10. asti Leirikeskus Pöyhölä / muut työntekijät Kuitunen Päivi, keittäjä-siivooja, 2.6-31.8., lisäksi tarvittaessa Mustonen Mila, harjoittelija, 2.6-3.8.2013 Olkkola Hilkka, keittäjä-siivooja, 2.6-31.8 Pitkänen Janna, harjoittelija, 2.6 - 30.7. Saksinen Maarit, keittäjä-siivooja, 2.6-31.8., lisäksi tarvittaessa Saksinen Veli-Pekka, kiinteistön hoitaja, 2.5-16.8. Tuomasjukka Pietari, keittäjä-siivooja, 24.6-9.8. Viikki Tiia, harjoittelija, 2.6-7.7.


19


6. TOIMINNAN TILASTOT

20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


o o o o o

30


31


7. TALOUS Toimintavuoden talouden tavoite, säilyttää järjestön talous tasapainossa, saavutettiin. Toimintavuosi toteutui talouden osalta ennakoitua paremmin.   Tulos osoittaa ylijäämää 47.816,85 euroa.  Tavoitteena oli saavuttaa 8.000 euron ylijäämä.  Toimintavuoden tulos vahvistaa järjestön taseen omaa pääomaa, joka heikkeni huomattavasti vuosina 2008-2010. Tulokseen vaikutti keskustoimiston säästöt hallintokuluissa, Kirkon Nuorisopäivien 2014 pienemmät suunnittelukulut sekä järjestön koulutustoiminnan ennakoitua parempi tulos. Lisäksi kolehtituotto oli odotettua suurempi. Nuorten Keskuksen hallitus teki 7.1.2013 päätöksen järjestön omistaman leiri- ja kurssikeskus Pöyhölän käytöstä luopumisesta ja sen laittamisesta myyntiin huhtikuussa. Leirikeskuksen tilojen ylläpito ja kunnostus vaativat sellaisia resursseja, joihin järjestön talous ei pitkällä tähtäimellä anna myöten. Myöskään tilojen käyttöaste erityisesti talvikaudella ei ole riittävä toiminnan ylläpitämiseen. Leirikeskuksen toiminta päättyi 31.8.2013, jonka jälkeen Nuorten Keskus siirsi oman leiritoimintansa Partaharjun leirikylään Pieksämäelle. Pöyhölän oman toiminnan tulos oli alijäämäinen, mihin vaikutti toiminnan päättymiseen liittyvät kustannukset ja ulkopuolisen liiketoiminnan lakkauttamisen vuoksi kiinteiden kustannusten siirtyminen kokonaisuudessaan oman toiminnan katettavaksi 1.9. alkaen. Pöyhölän kiinteistöä ole saatu myytyä vuoden 2013 loppuun mennessä, joten järjestö tarvitsee rahavaroja leirikeskuksen kiinteiden kustannusten kattamiseksi. Eri toimintamuodot toteutuivat joitain poikkeuksia lukuun ottamatta talousarvion mukaisesti. Osa hankkeista peruutettiin tai pienennettiin, kun niille anotut avustukset eivät toteutuneet. Tuloslaskelman tilikauden varsinaisen toiminnan kulujäämä oli -501.635,31 euroa (edellisenä vuonna -502.281,69 euroa).   Tilikauden kulujäämän talousarviotavoite oli 535.863 euroa, joka alittuu 34.227,69 eurolla.   Kulujäämä on katettu jäsenmaksuilla, yleisavustuksilla, varainhankinnalla sekä sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotoilla.

32


7.1. Tuloslaskelman yhdistelmä TULOSLASKELMAN YHDISTELMÄ

01.01.-31.12.2013

01.01.-31.12.2012

Avustukset

230 378,23

165 189,42

Muut tuotot

347 494,28

447 156,83

Tuotot yhteensä

577 872,51

612 346,25

Henkilöstökulut

-619 432,59

-600 197,45

Varsinainen toiminta Tuotot

Kulut

Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Varsinaisen toiminnan kulujäämä

-11 152,15

-9 700,32

-448 923,08

-504 730,17

-1 079 507,82

-1 114 627,94

-501 635,31

-502 281,69

26 299,00

26 999,00

Varainhankinta Tuotot

Jäsenmaksutuotot Vapaat kolehdit

Kulut

487,85

1 246,07

Liiketoiminnan tuotot

45 997,00

71 415,19

Tuotot yhteensä

72 783,85

99 660,26

-18 322,43

-27 204,63

Liiketoiminnan kulut Henkilöstökulut Poistot

-3 239,22

-4 575,29

Muut kulut

-22 151,51

-39 575,80

Kulut yhteensä

-43 713,16

-71 355,72

29 070,69

28 304,54

-472 564,62

-473 977,15

Varainhankinta yhteensä Kulujäämä Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot

52 833,65

55 092,57

Kulut

-25 405,76

-29 429,77

27 427,89

25 662,80

-445 136,73

-448 314,35

492 953,58

498 262,36

47 816,85

49 948,01

Sijoitus- ja rah.toiminta yht. Kulujäämä Yleisavustukset Tilikauden yli-/alijäämä

1

33


7.2. Tuloslaskelma toiminnoittain TULOSLASKELMA TOIMINNOITTAIN VARSINAINEN TOIMINTA

01.01.-31.12.2013

01.01.-31.12.2012

Kokoontuvan nuorisotyön kehittäminen 2013: Nuorisotyön perusteet, muu kokoontuva 2012: Nuorisotyön perusteet, muu kokoontuva, globaalihanke Tuotot Avustukset

0,00

8 000,00

Muut tuotot

26 784,32

14 260,32

26 784,32

22 260,32

-17 964,80

-15 446,90

Tuotot yhteensä Kulut Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Kokoontuvan nuorisotyön kehittäminen yht.

-6 233,09

-5 676,06

-24 197,89

-21 122,96

2 586,43

1 137,36

Kirkon nuorisopäivät Tuotot Avustukset

19 000,00

9 000,00

Muut tuotot

513,00

79 160,65

19 513,00

88 160,65

Henkilöstökulut

-31 283,45

-38 384,60

Muut kulut

-16 913,70

-73 346,19

Kulut yhteensä

-48 197,15

-111 730,79

Kirkon nuorisopäivät yht.

-28 684,15

-23 570,14

Avustukset

3 017,86

2 641,00

Kolehdit

1 365,41

665,28

172 433,45

176 682,33

176 816,72

179 988,61

Tuotot yhteensä Kulut

Nuorten leirit ja kurssit Tuotot

Muut tuotot Tuotot yhteensä Kulut Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Nuorten leirit ja kurssit yht.

-51 494,09

-52 638,80

-193 672,78

-200 404,19

-245 166,87

-253 042,99

-68 350,15

-73 054,38

Julkaisutoiminta Tuotot Avustukset

0,00

4 834,02

Muut tuotot

20 547,37

29 084,09

20 547,37

33 918,11

-21 891,41

-22 666,49

Tuotot yhteensä Kulut Henkilöstökulut Varaston muutos Muut kulut Kulut yhteensä Julkaisutoiminta yht.

2 020,71

-2 608,21

-10 194,70

-14 978,75

-30 065,40

-40 253,45

-9 518,03

-6 335,34

0,00

1 374,45

2 34

Kirkko 2020 seminaari Tuotot Muut tuotot


Kirkko 2020 seminaari Tuotot Muut tuotot

0,00

1 374,45

0,00

1 374,45

Henkilöstökulut

0,00

-1 443,49

Muut kulut

0,00

-2 885,11

0,00

-4 328,60

0,00

-2 954,15

Tuotot yhteensä Kulut

Kulut yhteensä Kirkko 2020 yht.

Nuorten vuorovaikutustaitojen vahvistaminen Nuisku, Äxäri, Ryhmis Tuotot Avustukset

855,00

3 021,00

Muut tuotot

30 231,10

32 747,70

31 086,10

35 768,70

-19 998,42

-20 760,00

2 059,21

-1 705,85

-14 109,64

-15 521,30

-32 048,85

-37 987,15

-962,75

-2 218,45

Tuotot yhteensä Kulut Henkilöstökulut Varaston muutos Muut kulut Kulut yhteensä Nuorten vuorovaikutustaitojen vahvist. yht.

Nuorisodiakonian edistäminen Poikki, Art, Alis Tuotot Muut tuotot

0,00

0,00

0,00

0,00

Henkilöstökulut

0,00

0,00

Varaston muutos

0,00

0,00

Muut kulut

0,00

-235,00

0,00

-235,00

0,00

-235,00

94 447,00 94 447,00 55,60 55,60 30 525,71 30 525,71 125 028,31 125 028,31

90 518,46 90 518,46 86,64 86,64 39 500,65 39 500,65 130 105,75 130 105,75

-49 203,11 -49 203,11 -76 063,11 -76 063,11 -125 266,22 -125 266,22 -237,91 -237,91

-46 958,72 -46 958,72 -83 154,32 -83 154,32 -130 113,04 -130 113,04 -7,29 -7,29

0,00 0,00 8 198,00 8 198,00 8 198,00 8 198,00

836,00 836,00 10 833,00 10 833,00 11 669,00 11 669,00

-6 696,89 -6 696,89 607,15 607,15 -4 366,07 -4 366,07 -10 455,81 -10 455,81 -2 257,81 -2 257,81

-8 586,32 -8 586,32 -1 013,06 -1 013,06 -4 282,76 -4 282,76 -13 882,14 -13 882,14 -2 213,14 -2 213,14

Tuotot yhteensä Kulut

Kulut yhteensä Poikki, Art, Alis yht. Palveluoperaatio Saapas, nettisaapas ja erityisnuorisotyö Palveluoperaatio Saapas, nettisaapas ja erityisnuorisotyö Tuotot Tuotot Avustukset Avustukset Kolehdit Kolehdit Muut tuotot Muut tuotot Tuotot yhteensä Tuotot yhteensä Kulut Kulut

3

Henkilöstökulut Henkilöstökulut Muut kulut Muut kulut Kulut yhteensä Kulut yhteensä Saapas, nettisaapas ja erityisnuorisotyö yht. Saapas, nettisaapas ja erityisnuorisotyö yht. Vanhemmuuden tukeminen Vanhemmuuden tukeminen Toipe Toipe

Tuotot Tuotot

Avustukset Avustukset Muut tuotot Muut tuotot Tuotot yhteensä Tuotot yhteensä Kulut Kulut

Henkilöstökulut Henkilöstökulut Varaston muutos Varaston muutos Muut kulut Muut kulut Kulut yhteensä Kulut yhteensä Vanhemmuuden tukeminen yht. Vanhemmuuden tukeminen yht.

35


Työntekijöiden ja vapaaehtoisen tukeminen v. 2013: Toiku, Toivu, vapaaehtoistoiminnan hanke, osallisuuskoulutus v. 2012: Toiku, Toivu, vapaaehtoistoiminnan hanke Tuotot Avustukset

7 761,35

5 000,00

Muut tuotot

16 107,00

24 710,68

23 868,35

29 710,68

-12 940,25

-13 756,84

Tuotot yhteensä Kulut Henkilöstökulut Varaston muutos

-125,57

-340,00

-7 835,66

-14 276,77

-20 901,48

-28 373,61

2 966,87

1 337,07

Avustukset

42 460,00

39 183,71

Muut tuotot

0,00

38,86

42 460,00

39 222,57

Henkilöstökulut

-20 566,21

-21 227,65

Muut kulut

-21 894,40

-18 000,89

-42 460,61

-39 228,54

-0,61

-5,97

Avustukset

0,00

0,00

Muut tuotot

0,00

0,00

0,00

0,00

Henkilöstökulut

-1 665,66

-1 921,96

Muut kulut

-3 457,94

-805,72

-5 123,60

-2 727,68

-5 123,60

-2 727,68

Avustukset

0,00

0,00

Kolehdit

0,00

0,00

Muut tuotot

0,00

0,00

0,00

0,00

-14 883,05

-17 916,60

Muut kulut Kulut yhteensä Työntekijöiden ja vapaaeht. tukeminen yht.

Koulutuksen aluetoiminnan kehittäminen ja tukeminen Tuotot

Tuotot yhteensä Kulut

Kulut yhteensä Aluetoiminnan kehittäminen yht. v. 2013 Seurakuntavaalikampanja

4

v. 2012 Kirkkolliskokousvaalikampanja Tuotot

Tuotot yhteensä Kulut

Kulut yhteensä Seurakuntavaalikampanja yht.

NAVI-toiminta Tuotot

Tuotot yhteensä Kulut Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Navi-toiminta yht.

-6 151,87

-7 910,26

-21 034,92

-25 826,86

-21 034,92

-25 826,86

Nuorten kuuleminen Tuotot Avustukset

11 144,00

0,00

11 144,00

0,00

Henkilöstökulut

-7 529,97

0,00

Muut kulut

-7 860,21

0,00

-15 390,18

0,00

-4 246,18

0,00

Tuotot yhteensä Kulut

36

Kulut yhteensä Nuorten kuuleminen yhteensä


Kulut yhteensä Nuorten kuuleminen yhteensä

-15 390,18

0,00

-4 246,18

0,00

2 000,01

1 085,99

v. 2013 Vihreät riparit v. 2012 Ekonisti-hanke Tuotot Avustukset Kolehdit

0,00

118,21

39,74

1 045,00

2 039,75

2 249,20

Henkilöstökulut

-1 005,64

-2 404,83

Muut kulut

-1 227,91

-3 025,07

-2 233,55

-5 429,90

-193,80

-3 180,70

Muut tuotot Tuotot yhteensä Kulut

Kulut yhteensä Vihreät riparit, ekonisti-hanke yht. Nuorten osallistuminen kansainväliseen toimintaan Tuotot Muut tuotot

3 240,39

20,32

3 240,39

20,32

Henkilöstökulut

-4 332,20

-4 857,24

Muut kulut

-5 226,28

-541,97

-9 558,48

-5 399,21

-6 318,09

-5 378,89

Tuotot yhteensä

5

Kulut

Kulut yhteensä Nuorten osallistuminen kv-toimintaan yht.

Globaali-hanke Tuotot Avustukset

34 000,00

0,00

34 000,00

0,00

Henkilöstökulut

-27 364,01

0,00

Muut kulut

-10 637,17

0,00

-38 001,18

0,00

-4 001,18

0,00

Tuotot yhteensä Kulut

Kulut yhteensä Globaali-hanke yht.

Globalfriends Tuotot

Avustukset

14 272,00

0,00

14 272,00

0,00

Henkilöstökulut

-8 700,61

0,00

Muut kulut

-8 066,25

0,00

-16 766,86

0,00

-2 494,86

0,00

111,46

174,36

Henkilöstökulut

-28 220,20

-27 673,72

Muut kulut

-13 406,00

-9 840,18

-41 626,20

-37 513,90

-41 514,74

-37 339,54

Tuotot yhteensä Kulut

Kulut yhteensä Globalfriends yht. Viestintä (tiedotus) Tuotot Muut tuotot Kulut

Kulut yhteensä Viestintä yht.

37


Villi-lehti Tuotot Muut tuotot

35 308,35

34 382,29

35 308,35

34 382,29

Henkilöstökulut

-22 649,00

-24 739,94

Muut kulut

-27 824,57

-25 156,36

-50 473,57

-49 896,30

-15 165,22

-15 514,01

1 057,50

199,11

Tuotot yhteensä Kulut

Kulut yhteensä Villi-lehti yht.

Leirikeskus Pöyhölä, oma toiminta Tuotot Kolehdit Muut tuotot Tuotot yhteensä

0,00

204,39

1 057,50

403,50

-81 874,23

-95 913,19

-2 440,28

-267,67

Kulut Henkilöstökulut Varaston muutos Poistot

-10 875,53

-8 497,00

Muut kulut

-63 241,25

-87 797,23

-158 431,29

-192 475,09

152 713,00

172 010,52

-4 660,79

-20 061,07

601,14

476,20

601,14

476,20

-20 520,85

-20 135,12

Kulut yhteensä Tuotot omasta käytöstä Leirikeskus Pöyhölä, oma toiminta yht.

YHTEISTOIMINTA Kotimaiset yhteydet Tuotot Muut tuotot Tuotot yhteensä Kulut Henkilöstökulut Muut kulut

-6 351,82

-3 771,49

-26 872,67

-23 906,61

-26 271,53

-23 430,41

1 778,15

845,10

1 778,15

845,10

Henkilöstökulut

-4 331,99

-3 614,36

Muut kulut

-6 224,63

-6 049,92

-10 556,62

-9 664,28

-8 778,47

-8 819,18

Kulut yhteensä Kotimaiset yhteydet yht.

Kansainväliset yhteydet Tuotot Muut tuotot Tuotot yhteensä Kulut

Kulut yhteensä Kansainväliset yhteydet yht.

7

38


HALLINTO JA YHTEISET TYÖMUODOT Keskustoimisto Tuotot Muut tuotot Tuotot yhteensä

17,60

1 616,44

17,60

1 616,44

-164 316,55

-159 150,68

-14 897,24

-14 226,28

Kulut Henkilöstökulut Vuokrat Jäsenmaksut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Keskustoimisto yht. Varsinaisen toiminnan kulujäämä

-3 828,40

-2 729,00

-276,62

-1 203,32

-74 072,61

-76 191,08

-257 391,42

-253 500,36

-257 373,82

-251 883,92

-501 635,31

-502 281,69

26 299,00

26 999,00

VARAINHANKINTA Tuotot Jäsenmaksut Vapaat kolehdit Liiketoiminnan tuotot Tuotot yhteensä

487,85

1 246,07

45 997,00

71 415,19

72 783,85

99 660,26

Kulut Liiketoiminnan kulut -18 322,43

-27 204,63

Poistot

Henkilöstökulut

-3 239,22

-4 575,29

Varaston muutos

-1 667,69

-841,72

-20 483,82

-38 734,08

-43 713,16

-71 355,72

29 070,69

28 304,54

-472 564,62

-473 977,15

2 851,42

2 442,95

Muut kulut Kulut yhteensä Varainhankinta yhteensä Kulujäämä

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot

Osinkotuotot Korkotuotot Vuokratuotot Muut tuotot

40,43

50,82

49 941,80

52 348,80

0,00

250,00

52 833,65

55 092,57

Vastikkeet

-17 130,85

-16 305,30

Korkokulut

-2 233,96

-3 757,14

Muut kulut

-1 162,71

-90,00

Poistot

-4 878,24

-9 277,33

Kulut yhteensä

-25 405,76

-29 429,77

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä

27 427,89

25 662,80

-445 136,73

-448 314,35

365 000,00

365 000,00

43 000,00

43 000,00

Tuotot yhteensä Kulut

Omatoiminen kulujäämä YLEISAVUSTUKSET Valtionapu toimintaan Kirkon Keskusrahaston avustus Seurakuntien avustukset Muut avustukset Virallinen kolehti

8

500,00

500,00

10 000,00

10 000,00

74 453,58

79 762,36

492 953,58

498 262,36

Kokonaiskulu-/tuottojäämä

47 816,85

49 948,01

Tilikauden tulos

47 816,85

49 948,01

Tilikauden yli/- alijäämä

47 816,85

49 948,01

Yleisavustukset yhteensä

39


7.3. Tase

TASE

VASTAAVAA

31.12.2013

31.12.2012

14 785,69

19 489,87

PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

7 586,96

7 586,96

130 256,38

135 683,73

35 805,44

44 943,52

yhteensä

173 648,78

188 214,21

Osakkeet ja osuudet

517 669,68

517 669,68

706 104,15

725 373,76

15 825,03

19 412,92

Sijoitukset

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Lyhytaikainen Myyntisaamiset

23 915,31

29 795,02

Siirtosaamiset

47 785,14

63 293,47

Muut saamiset

64,70

2 536,17

71 765,15

95 624,66

Rahat ja pankkisaamiset

174 835,51

131 758,86

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

262 425,69

246 796,44

VASTAAVAA YHTEENSÄ

968 529,84

972 170,20

VASTATTAVAA

31.12.2013

31.12.2012

449 173,34

449 173,34

yhteensä

OMA PÄÄOMA Rahastot Arvonkorotusrahasto

70 801,40

70 801,40

127 762,89

77 814,88

47 816,85

49 948,01

695 554,48

647 737,63

58 500,00

72 021,62

Lainat rahoituslaitoksilta

13 950,35

18 719,16

Saadut ennakkomaksut

46 600,00

58 920,00

Ostovelat

23 201,88

13 402,25

Siirtovelat

121 655,96

147 591,02

Edell.tilikausien ali-/ylijäämä Tilikauden yli-/alijäämä OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta

10

Lyhytaikainen

Muut lyhytaikaiset velat yhteensä VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

40

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

9 067,17

13 778,52

214 475,36

252 410,95

272 975,36

324 432,57

968 529,84

972 170,20


7.4. Tilinpäätöksen liitetiedot

LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Pienenä yhdistyksenä Nuorten Keskus ry ei ole laatinut kirjanpitolain mukaista toimintakertomusta. Tilinpäätökseen on liitetty hallituksen laatima vapaamuotoinen sääntöjen edellyttämä vuosikertomus. Sijoitusomaisuus on arvostettu hankintahintaan tai sitä alempaan tilinpäätöspäivän markkina-arvoon. Leirikeskus Pöyhölän toiminnan loputtua 31.8.2013 varainhankinnan tuotot ja kulut sekä Pöyhölän oman toiminnan kulut eivät ole vertailukelpoisia edelliseen tilikauteen. Avustukset Opetusministeriöltä, Kirkkohallitukselta ja muilta tahoilta saadut yleisavustukset on esitetty tuloslaskelmassa kohdassa "yleisavustukset". Raha-automaattiyhdistykseltä ja muilta tahoilta saadut projekti- ja erityisavustukset sisältyvät ao. toiminnanalan tuottoihin. Näistä avustuksista on tuloutettu toteutuneita kuluja vastaava osuus. Kulujen kohdistusperiaatteet Toiminnanaloille on kohdistettu niiden erilliskulut sekä lisäksi osuus yhteiskuluista (toiminnan palkka- ja lakisääteiset sosiaalikulut, yhtiövastikkeet, toimistotarvikkeet, posti, puhelin, valokopio ja atk-kulut). Yhteiskuluosuutta laskettaessa on noudatettu mahdollisimman tarkkaa aiheuttamisperiaatetta. Varainhankinnassa on esitetty Leirikeskus Pöyhölän ulkopuolisesta käytöstä aiheutuneet liiketoiminnan tuotot ja kulut. Arvonkorotusrahasto Sijoitukset on arvostettu hankintahintaan lukuunottamatta As Oy Liisankatu 27:ssa sijaitsevia huoneistoja, joihin sisältyy 70.801,40 euron arvonkorotus. As Oy Liisankatu 27 osakkeet, 382 m2, on arvostettu tilinpäätöksessä 407,53 euron keskimääräiseen neliöhintaan. Pysyvät vastaavat ja poistot Käyttöomaisuus on aktivoitu välittömään hankintamenoon. Muut aktivoidut investoinnit on poistettu suunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelma: Huoneistokorjaukset

tasapoisto 20%

ATK-ohjelmat

tasapoisto 20%

Koneet ja kalusto 10 v. Pöyhölä

tasapoisto 10%

Rakennukset

menojäännöspoisto 4%

Koneet ja kalusto: * keskustoimisto

menojäännöspoisto 25%

* sijoitustoim. huoneistot

menojäännöspoisto 25%

* Pöyhölä

menojäännöspoisto 25% ajalla 1.1.-30.9.2013, ajalla 1.10.-31.12.2013 Pöyhölän koneet ja kalusto on poistettu kokonaan, koska niillä ei ole enää käyttöarvoa.

Sijoitushuoneistojen poistot esitetty sijoitus- ja rahoitustoiminnan kuluissa, muut poistot varsinaisen toiminnan kuluissa.

12

41


Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Kokonaistuotot ja -kulut

31.12.2013

31.12.2012

Kokonaistuotot

1 196 443,59

1 265 361,44

Kokonaiskulut

-1 148 626,74

-1 215 413,43

47 816,85

49 948,01

Yli-/alijäämä Henkilöstökulut (henkilöstökuluihin ei sis. enn.perintäpalkkiot)

532 857,13

526 108,64

TYEL-eläkevakuutusmaksut

Palkat

91 988,04

89 340,01

Muut henkilösivukulut

16 940,57

17 117,59

Saadut työll.tuet & sair.pv-rahat(väh.palkoista)

-4 030,72

-5 164,16

637 755,02

627 402,08

32 572,50

23 009,79

9

11

Yhteensä Ed. olevien lisäksi on maksettu; Muut palkkiot ennakkoperintärekisteriotteella Vakituisen henkilöstön lukumäärä Korkotuotot ja korkokulut Korkotuotot

40,43

50,82

Korkokulut

2 233,96

3 757,14

Yhteensä

-2 193,53

-3 706,32

31.12.2013

31.12.2012

Tasetta koskevat liitetiedot Muut pitkävaikutteiset menot Menojäännös 31.12.2012

19 489,87

29 369,61

Lisäys tilikaudella

0,00

0,00

Vähennys tilikaudella

0,00

0,00

Investointivähennys

0,00

0,00

Tilikauden suunn.muk.poistot

-4 704,18

-9 879,74

Menojäännös 31.12.2013

14 785,69

19 489,87

7 586,96

7 586,96

Maa- ja vesialueet Menojäännös 31.12.2013 Rakennukset ja rakennelmat 135 683,73

141 337,22

Lisäys tilikaudella

Menojäännös 31.12.2012

0,00

0,00

Vähennys tilikaudella

0,00

0,00

Investointivähennys

0,00

0,00

-5 427,35

-5 653,49

130 256,38

135 683,73

44 943,52

52 963,23

Tilikauden poistot Menojäännös 31.12.2013 Koneet ja kalusto Menojäännös 31.12.2012 Lisäys tilikaudella Tilikauden suunn.muk.poistot Lisäpoisto

0,00

0,00

-8 784,08

-8 019,71

-354,00

Menojäännös 31.12.2013

35 805,44

44 943,52

-276,62

-368,83

Poistot Koneet&kalusteet (keskuststo)

13

ATK-ohjelmat (keskuststo)

0,00

-834,49

Koneet &kalusto (Pöyhölä)

-8 687,40

-7 418,80

Rakennukset (Pöyhölä)

-5 427,35

-5 653,49

Koneet ja kalusto (sij.huoneistot) Huoneistokorjaukset (keskuststo, sij.huoneistot)

42

Yhteensä Sijoitukset

-174,06

-232,08

-4 704,18

-9 045,25

-19 269,61

-23 552,94


Lisäpoisto

-354,00

Menojäännös 31.12.2013

35 805,44

44 943,52

-276,62

-368,83

Poistot Koneet&kalusteet (keskuststo) ATK-ohjelmat (keskuststo)

0,00

-834,49

Koneet &kalusto (Pöyhölä)

-8 687,40

-7 418,80

Rakennukset (Pöyhölä)

-5 427,35

-5 653,49

Koneet ja kalusto (sij.huoneistot) Huoneistokorjaukset (keskuststo, sij.huoneistot) Yhteensä

-174,06

-232,08

-4 704,18

-9 045,25

-19 269,61

-23 552,94

155 674,74

155 674,74

Sijoitukset Asunto-osakkeet As. Oy Liisankatu 27, kirjanpitoarvo As. Oy Meririutta, kirjanpitoarvo

87 148,26

87 148,26

As. Oy Merenkäynti, kirjanpitoarvo

107 653,73

107 653,73

As. Oy Seitsenaukio, kirjanpitoarvo

107 653,73

107 653,73

Yhteensä

458 130,46

458 130,46

Lasten Keskus Oy, kirjanpitoarvo

43 664,95

43 664,95

Pörssiosakkeet, kirjanpitoarvo

15 874,27

15 874,27

Pörssiosakkeet, markkina-arvo

74 853,05

57 845,02

449 173,34

449 173,34

70 801,40

70 801,40

Julkaisutoiminnan osakkeet

Oma pääoma Rahastot Kiinteistörahasto Arvonkorotusrahasto

14

127 762,89

77 814,88

Tilikauden yli-/ alijäämä

Edellisten tilikausien yli/alijäämä

47 816,85

49 941,94

Oma pääoma yhteensä

695 554,48

647 731,56

6 500,00

19 500,00

31.12.2013

31.12.2012

30000,00

30000,00

2828,14

2624,56

65 000,00 0,00

65 000,00 0,00

As. Oy Meririutta B20 osakkeita, kirjanpitoarvo

87 148,26

87 148,26

As. Oy Seitsenaukio H 103 osakkeita, kp-arvo

107 653,73

107 653,73

35 000,00

35 000,00

428,41

0,00

38 706,76

38 706,76

38 706,76

38 706,76

Velat jotka eräätyvät maksettavaksi myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Rahalaitoslaina OP Laina 476200-80013816 Vakuudet ja vastuusitoumukset Nordea Rahoitus Oy Business MasterCard josta käytössä Limiitit Nordea limiitti Nordean limiitistä käytössä joiden vakuudeksi annettu

OP limiitti OP:n limiitistä käytössä joiden vakuudeksi annettu As. Oy Liisankatu 27 G 13 osakkeita, kirjanpitoarvo OP rahalaitoslainan vakuudeksi on annettu As. Oy Liisankatu 27 G 13 osakkeita, kirjanpitoarvo Leasing-vastuut (toimisto: kopiokone, postimaksukone, puhelinjärjestelmä) Seuraavalle tilikaudelle

4 044,16

5 677,70

Myöhemmille tilikausille

13 530,73

4 464,32

Leasing-vastuut yhteensä

17 574,89

10 142,02

43


OP rahalaitoslainan vakuudeksi on annettu As. Oy Liisankatu 27 G 13 osakkeita, kirjanpitoarvo

38 706,76

38 706,76

Leasing-vastuut (toimisto: kopiokone, postimaksukone, puhelinjärjestelmä) Seuraavalle tilikaudelle

4 044,16

5 677,70

Myöhemmille tilikausille

13 530,73

4 464,32

Leasing-vastuut yhteensä

17 574,89

10 142,02

Asunto-osakeyhtiö Liisankatu 27 rahoitusvastikelaina Nuorten Keskus ry:n toimitilaosakkeisiin kohdistuu Asunto-osakeyhtiö Liisankatu 27 yhtiölainan osuus 31.12.2013 tehdyn arvion mukaan 28.713,54 euroa. Rahoitusvastikelainan laina-aika on 20 vuotta. Jäljellä oleva lainaosuus on mahdollista maksaa pois kunkin vuoden kesä- ja joulukuussa.

Tilinpäätöksen allekirjoitus Helsinki 12.3.2014 HALLITUS

Aulikki Mäkinen, pj

Jani Ahonen

Vilja Helminen

Marjo Hänninen

Annika Koivula

Jussi Laine

Aila Mäkinen

Sami Nortunen

Helena Paalanne

Jouko Porkka

Antti Siukonen

Tarja Vehkaoja

Eija Kallinen, pääsihteeri

Kristina Fabritius, talouspäälliikkö

Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä maaliskuun 17. päivänä 2014 Oy Tuokko Ltd KHT-yhteisö

Suvi Suonsivu KHT

44

15


7.5. Suurimmat toiminnoille kohdennetut avustukset 2013 2012 OPETUSMINISTERIÖ Lapset ja nuoret globaalissa kirkossa -hanke 34 000 8000 Etsivän työn käsikirjan tuottaminen 4834 KESKI-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Ekonisti -luontoriippuvainen hanke 1 086 KIRKKOHALLITUS Saappaan kolehtiosuus 12 500 8 500 Vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke 5 000 Kirkon Nuorisopäivien kehittäminen 19 000 6 000 Kirkon Nuorisopäivät 2012 3 000 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Palveluoperaatio Saappaan toiminta 81 747 55 018 Koulutuksen aluetoiminta 42 460 39 184 NettiSaappaan toiminnan käynnistämiseen, projektiavustus 25 000 ULKOASIAINMINISTERIÖ Global Friends -hanke 14 272 CIMO, EU:n nuorisotoimintaohjelma Youth in Action Nuorten kuuleminen 11 144 TUNKELON SÄÄTIÖ Saapas 40 vuotta juhlaseminaarin järjestämiseen 2 000 Vihreät rippikoulut 2 000 HELMI HOLMGRENS STIFTELSE Nuorten Keskuksen toimintaan 10 000 10 000 NUORTEN AKATEMIA Tukipari hanke 6 000

45


7.6. Tilintarkastuskertomus

46


8. NUORTEN KESKUKSEN JÄSENET 2013 Jäsenseurakunnat aakkosittain Akaan seurakunta Alavuden seurakunta Enontekiön seurakunta Espoonlahden seurakunta Espoon tuomiokirkkoseurakunta Euran seurakunta Forssan seurakunta Haagan seurakunta Haapaveden seurakunta Hakunilan seurakunta Haminan seurakunta Hangon suomalainen seurakunta Harjavallan seurakunta Hartolan seurakunta Hausjärven seurakunta Heinolan seurakunta Helsingin Mikaelin seurakunta Helsingin tuomiokirkkoseurakunta Hollolan seurakunta Hyvinkään seurakunta Hämeenlinna - Vanajan seurakunta Iisalmen seurakunta Ilmajoen seurakunta Imatran seurakunta Jalasjärven seurakunta Janakkalan seurakunta Joensuun seurakunta Jokioisten seurakunta Joutsenon seurakunta Jyväskylän seurakunta Järvenpään seurakunta Järvi-Kuopion seurakunta Kaarinan seurakunta Kajaanin seurakunta Kallion seurakunta Kannelmäen seurakunta Karstulan seurakunta Kauhajoen seurakunta Kaustisen ja Ullavan seurakunta Kemin seurakunta Keminmaan seurakunta Kempeleen seurakunta Keravan seurakunta Keuruun seurakunta Kirkkonummen suomalainen seurakunta Kiteen seurakunta Kiuruveden seurakunta Kokemäen seurakunta Kokkolan suomalainen seurakunta Kontiolahden seurakunta Kotkan seurakunta Kouvolan seurakunta Kuopio Alavan seurakunta Kuopion Kallaveden seurakunta Kuopion Männistön seurakunta Kuopion Puijon seurakunta Kuopion tuomiokirkkoseurakunta Kuortaneen seurakunta Kurikan seurakunta Kuusankosken seurakunta Kymin seurakunta

Lahden Joutjärven seurakunta Lahden Keski-Lahden seurakunta Lahden Salpausselän seurakunta Laihian seurakunta Laitilan seurakunta Langinkosken seurakunta Lappeen seurakunta Lappeenrannan seurakunta Lapuan tuomiokirkkoseurakunta Laukaan seurakunta Lauritsalan seurakunta Lauttasaaren seurakunta Leppävaaran seurakunta Leppävirran seurakunta Liedon seurakunta Lohjan seurakunta Lohtajan seurakunta Loimaan seurakunta Malmin seurakunta Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta Muhoksen seurakunta Multian seurakunta Munkkiniemen seurakunta Muonion seurakunta Mustasaaren suomalainen seurakunta Mynämäen seurakunta Mäntsälän seurakunta Mänttä-Vilppulan seurakunta Mäntyharjun seurakunta Nastolan seurakunta Nivalan seurakunta Nokian seurakunta Noormarkun seurakunta Nousiaisten seurakunta Nurmeksen seurakunta Nurmijärven seurakunta Olarin seurakunta Orimattilan seurakunta Oulun tuomiokirkkoseurakunta Oulunsalon seurakunta Outokummun seurakunta Paavalin seurakunta Pakilan seurakunta Parkanon seurakunta Pellon seurakunta Petäjäveden seurakunta Pieksämäen seurakunta Pielaveden seurakunta Pihtiputaan seurakunta Pirkkalan seurakunta Pitäjänmäen seurakunta Porvoon suom.seurakunta Puumalan seurakunta Pyhäjärven seurakunta Pyhäselän seurakunta Pöytyän seurakunta Raision seurakunta Rauman seurakunta Rautalammin seurakunta Rekolan seurakunta Riihimäen seurakunta Rovaniemen seurakunta

Ruokolahden seurakunta Saarijärven seurakunta Salon seurakunta Sammonlahden seurakunta Sastamalan seurakunta Savonlinnan seurakunta Seinäjoen seurakunta Siilinjärven seurakunta Sipoon suom. seurakunta Sotkamon seurakunta Suonenjoen seurakunta Säkylän seurakunta Taivassalon seurakunta Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä: - Aitolahden seurakunta - Harjun seurakunta - Hervannan seurakunta - Härmälän seurakunta - Kalevan seurakunta - Messukylän seurakunta - Pyynikin seurakunta - Teiskon seurakunta - Tuomiokirkkoseurakunta - Viinikan seurakunta Tapiolan seurakunta Tarvasjoen seurakunta Teuvan seurakunta Tikkurilan seurakunta Tohmajärven seurakunta Toivakan seurakunta Tuusulan seurakunta Töölön seurakunta Ulvilan seurakunta Uudenkaupungin seurakunta Vaasan suom. seurakunta Vantaankosken seurakunta Varkauden seurakunta Varpaisjärven seurakunta Vartiokylän seurakunta Vetelin seurakunta Vihdin seurakunta Viitasaaren seurakunta Virtain seurakunta Ylivieskan seurakunta Ylöjärven seurakunta Ähtärin seurakunta Äänekosken seurakunta Jäsenyhdistykset Helsingin NMKY Kotkan Saappaan tuki ry Luumäen srk:n nuoret Nurmijärven NKY Oulun NMKY Turun Saappaan tuki ry

47


NUORI KUULUU - NUORET KUULUVAT

48

Liisankatu 27 A 5, 00170 Helsinki, puh (09) 6229 670, toimisto@nuortenkeskus.fi

Nuorten Keskuksen vuosikertomus 2013  

Nuorten Keskuksen vuosikertomus 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you