Page 1

สมุนไพรไทย

( นางสาวสุนนั ทา พานิช 5424391009 สาขาเทคโนโลยีการสือ่ สาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี )


คำนำ ในปัจจุบันกระแสผู้คนหันมำสนใจเกี่ยวกับสุขภำพมีมำกขึ้นผู้เขียนต้องกำรจะถ่ำยทอดควำมรู้ เกี่ยวกับสมุนไพรต่ำงๆที่อยู่ในก้นครัวของแต่ละบ้ำนเพื่อให้คุณผู้อำนสำมำรถหยิบจับสมุนไพรง่ำยๆที่มี อยู่ในชีวิตประจำวันเหล่ำนั้นขึ้นมำสำหรับช่วยป้องกันโรคภัยเยียวยำโรคภัยต่ำงๆให้หำยไปอย่ำงประหยัด และไม่เกิดผลข้ำงเคียงกับร่ำงกำย ผู้เขียนหวังว่ำนี้คงเป็นประโยชน์กับผู้อ่ำนไม่มำกก็น้อยและขอให้คุณผู้อ่ำนทุกท่ำนปรำศจำก โรคภัยกันทั่วหน้ำ

( นางสาวสุนนั ทา พานิช 5424391009 สาขาเทคโนโลยีการสือ่ สาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี)


สารบัญ เรื่อง

หน้ า

เรื่อง

หน้ า

สมุนไพรไทย

1

ฟ้าทะลายโจร

12

กระเจี๊ยบเขียว

2

มะกรู ด

13

กระเจี๊ยบแดง

3

มะเขือเทศ

14

กระเทียม

4

มะรุ ม

15

กะเพรา

5

มะละกอ

16

กานพลู

6

ยอ

17

ขมิน้ ชัน

7

ย่านาง

18

ข่ า

8

ว่านหางจระเข้

19

ตะไคร้

9

บรรณานุกรม

20

บัวบก

10

ฟักหม่ น

11

( นางสาวสุนนั ทา พานิช 5424391009 สาขาเทคโนโลยีการสือ่ สาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี )


สมุนไพรไทย สมุนไพร หมายถึง ผลิตผลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น พืช ผัก ผลไม้ สัตว์ และแร่ธาตุ ซึ่งใช้ประกอบกันเป็นยารักษาโรคบาบัดโรคบารุงร่างกาย ซึ่ง ยังไม่ได้ทาการปรุงแต่ง ปรับเปลี่ยนรูป หรือทาการการผสมตามตารับยา และอาจจะนาส่วนประกอบต่างๆที่เหมาะสมมาใช้งาน เช่น ราก เปลือกไม้ ลาต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด

ผักและผลไม้เป็นยาสมุนไพรผักและผลไม้มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรามากมาย ไม่ว่าจะเป็นไฟเบอร์หรือเส้นใยอาหารที่ช่วยในการย่อย และระบบขับถ่าย


1

กระเจีย๊ บเขียว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Abelmoschus esculentus

ชื่อภาษาอังกฤษ : Okra

สรรพคุณ ผล : มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการช่ ว ย

ล ด ค ว า ม เ สี่ ย ง ข อ ง แ ผ ล

ชื่ อ ท้ อ งถิ่ น : กระเจี๊ ย บ กระเจี๊ ย บมอญ มะเขื อ ทะวาย

ในกระเพาะอาหาร เยื่อบุกระเพาะ

มะเขือมอญ มะเขือพม่า มะเขือขื่น มะเขือละโว้

อั ก เสบ มะเร็ ง กระเพาะอาหาร

ลั ก ษณะทั่ ว ไป : เป็ น ไม้ ล้ ม ลุ ก ล าต้ น มี ข นหลาบสู ง

่ามื ประมาณ 1-2 เมตร ใบเป็นแบบใบเดี่ยวคล้ายฝ อมี 3-7 แฉก ดอกมีเหลือง โคนกลีบด้านในมีสีม่วงแดง

ดูดซึมสารอาหาร ช่วยต้านมะเร็ง

รักษาโรคเบาหวาน รักษาอาการ ท้องผูก เป็นยาบารุงกระดูก

ผลมีขนอ่อนๆ ทั่วผลมี 5 เหลี่ยม ผักอ่อนมีทรงยาวสี เขี ยว รสชาติ ห วานกรอบ ฝัก เก่า มี เนื้ อ เหนี ยวและจะ ( นางสาวสุนนั ทา พานิช 5424391009 สาขาเทคโนโลยีการสือ่ สาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี)


2

กระเจี๊ยบแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hibiscus sabdariffa Linn. ชื่อภาษาอังกฤษ : Jamaica sorrel, Roselle ชื่อท้องถิ่น : กระเจี๊ยบแดง กระเจี๊ยบเปรี้ ยว ส้มปู ส้มเก็ง

ลักษณะทัว่ ไป : เป็ นไม้พุ่มสู งประมาณ 50-180 ชม.ลาต้น มี สี ม่ ว ง แดง ใบเดี่ ย วมี 5 แฉกกว้า งและยาว ดอกเดี่ ย ว

สรรพคุณ ใบ : ใช้เป็ นยาแก้โรคพยาธิ ตวั จี๊ด ยาละลายเสมหะ แก้ไอ ขับเมือกมันในลาไส้ให้ลงสู่ ทวารหนัก ช่วยย่อยอาหาร หล่อลื่นลาไส้ ขับปัสสาวะ เป็ นยาระบายและบารุ งธาตุ

กลี บ ดอกสี ช มพู ห รื อ เหลื อ ง บริ เ วณกลางดอกสี ช มพู หรื อสี เหลือง บริ เวณกลางดอกสี ม่วงแดงมีกลีบเลี้ยงสี แดง

ดอก : ใช้เป็ นยาแก้โรคนิ่วในไต ในกระเพาะปัสสาวะ ขัดเบาละลายไขมันในเส้นเลือด ผล : ใช้เป็ นยาลดไขมันในเส้นเลือด แก้กระหายน้ า รักษาแผลในกระเพาะ แก้ความดัน

( นางสาวสุนนั ทา พานิช 5424391009 สาขาเทคโนโลยีการสือ่ สาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี )


กระเทียม

3

สรรพคุณ หัวกระเทียมทั้งสดและแห้ง สามารถป้ องกันโรคหลอดเลือดอุดตันและกล้ามเนื้อ หัวใจหยุดทางานเฉียบพลัน ช่วยลดปริ มาณคลอเลสเตอรอลในเส้นเลือด รักษาโรคที่ เกี่ยวกับกระเพาะอาหารและลาไส้ รักษาโรคหวัดวัณโรค คอตีบ ปอดบวม ไทฟอยด์ มาลาเรี ย และอหิวาตกโรค

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Allium sativum Linn ชื่อภาษาอังกฤษ : garlic ชื่อท้องถิ่น : หอมขาว กระเทียมขาว กระเทียมจีน ปะเซ้วา หอมทียม หัวเทียม ลักษณะทัว่ ไป : เป็ นพืชล้มลุกที่มีลาต้นอยูใ่ ต้ดินสูงประมาณ 2-4 เมตร กิ่งอ่อน มี ห นาม ใบเดี ย วเรี ย งสลับ ใบแหลมแคบ ดอกออกเป็ นช่ อ ออกที่ ปลายกิ่ ง และซอกใบ กลีบสี ขาวมีกลิ่นหอมฉุน

( นางสาวสุนนั ทา พานิช 5424391009 สาขาเทคโนโลยีการสือ่ สาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี )


กะเพรา

4

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ocimum Sanctum Linn

ชื่อภาษาอังกฤษ : Holy Basil, Sacred Basil ชื่อท้องถิ่น : กะเพราขน กะเพราขาว กะเพราแดง กอมก้อ ห่อกวอซู ห่อตูปลู อิ่ม ลักษณะทัว่ ไป : เป็ นไม้ลม้ ลุก เป็ นไม้พุ่ม สู งประมาณ 30-60 ซม.ลาต้นมีขน เป็ น ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม กันสลับตั้งฉาก ดอกออกเป็ นฉัตรที่ปลายยอดดอกสี ขาวแกม

ม่วงแดงมีจานวนมากผลแห้งแล้วจะแตกออกมีเมล็ดเล็กๆ

สรรพคุณ ใบ : ใช้ขบั ลมแก้ปวดท้อง แก้อาการท้องอืดท้องเฟ้ อ แก้จุกเสี ยด ขับลม แก้ไอ ขับเหงื่อ ขับพยาธิ ลดไข้ รักษาหูด กลากเกลื้อน ไล่ยงุ

เมล็ด : นาไปแช่น้ าจะพองตัวเป็ นเมือกขาวใช้พอกบริ เวณตาเมื่อตา มีผงละอองฝุ่ นเข้าตา

ราก : ใช้รากที่แห้งแล้วชงหรื อต้มกับน้ าร้อนดื่ม แก้โรคธาตุพิการ ( นางสาวสุนนั ทา พานิช 5424391009 สาขาเทคโนโลยีการสือ่ สาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี )


กานพลู

5

สรรพคุณ

ชื่อวิทยาศาสตร์: Syzygium aromaticum ชื่อภาษาอังกฤษ : Clove Tree

เปลือกต้น : แก้ปวดท้อง แก้ลม

ชื่อท้องถิ่น : จันจี่ ดอกจันทร์

ใบ : แก้ปวดมวน

ลัก ษณะทั่ว ไป : เป็ นไม้ ยื น ต้ น ทรงพุ่ ม มีกิ่งก้านสาขามาก สู งประมาณ 9-20 เมตร ล าต้ น ตั้ งตรง ใบเดี่ ยวเรี ยงตรงข้ า ม แตกกิ่งก้านสาขา ผิวมัน ช่อดอกออกที่ซอก ใบหรื อปลายกิ่ ง ดอกกานพลู มี น้ ามั น ซึ่ งมี ก ลิ่ น หอมและรสเผ็ ด ร้ อ น ผลจะ ออกเป็ นรู ปกรวยยาว

ดอกตูม : ขับลม ใช้แต่งกลิ่น ดอกกานพลู แ ห้ง : แก้ป วดฟั น ช่ ว ยขับ ลม แก้อาการปวดท้องอืดท้องเฟ้ อ แน่นจุกเสี ยด แ ก้ โ ร ค เ ห น็ บ ช า แ ก้ หื ด แ ก้ ไ อ แก้น้ าเหลืองเสี ย แก้ธาตุพิการ บารุ งธาตุ ขับ เสมหะ ขับลมในลาไส้ แก้รามะนาด ดับกลิ่น เหล้า ผล : ใช้เป็ นเครื่ องเทศ เป็ นตัวช่วยให้มีกลิ่น หอม ( นางสาวสุนนั ทา พานิช 5424391009 สาขาเทคโนโลยีการสือ่ สาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี )


ขมิน้ ชัน

6

( นางสาวสุนนั ทา พานิช 5424391009 สาขาเทคโนโลยีการสือ่ สาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี )


7

ข่า ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alpinia galanga

ชื่อภาษาอังกฤษ : Galingale, Galangal ชื่อท้องถิ่น : ข่าหยวก ข่าหลวง ข่าตาแดง ไม้จวง จวงหอม เทพธาโร และจะไค้ตน้

สรรพคุณ

ลักษณะทัว่ ไป : เป็ นพืชล้มลุกที่มีลาต้น

เหง้า : รั ก ษาโรคกลากเกลื้ อ น เป็ น

เป็ นก่อสู ง 1.5-2 เมตร มีหัวหรื อเหง้า อยู่

ยาหอมขับลม รักษาท้องอืด ท้องเฟ้ อ

ใต้ดิน เหง้ามีสีน้ าตาลอมแสดมีเส้นแบ่ง

แน่ นจุ ก เสี ยด ปวดท้ อ ง ลมพิ ษ

ข้อช่วงสั้นๆ เนื้ อในเหง้ามีสีขาวใบเดี่ยว

ปวดฟัน อาการไอ

ใบยาวปลาย ขอบใบเรี ยบ ก้าน และใบ

ลาต้น : ช่วยขับน้ าเหลือง ขับลมใน

ยาวเป็ นกาบหุ ้มซ้อ นกัน ดอกเป็ นช่ อ สี

ลาไส้

ขาวนวล ผลกลมสี แ ดงส้ ม ดอกจะอยู่ บริ เวณตรงปลายยอดเมื่อผลแห้งแตกได้

( นางสาวสุนนั ทา พานิช 5424391009 สาขาเทคโนโลยีการสือ่ สาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี )


8

ตะไคร้ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cymbopogon citratus (DC.) ชื่อภาษาอังกฤษ : Lemongrass

่ ชื่ อ ท้ อ งถิ่ น : จะไคร ไคร คาหอม ห่ อ วอตะโป หั ว

สรรพคุณ ราก : แก้ เ สี ย ดแน่ น แสบบริ เ วณหน้ า อก ปวดกระเพาะอาหาร แก้ นิ่ ว แก้ ปั ส สาวะ

ลักษณะท้องถิ่น : เป็นล้มลุกตระกูลหญ้า สูงประมาณ

พิการ กลากเกลือน

4-5 ฟุ ต ใบเป็ น ใบเดี่ ย วยาวเรี ย ว ปลายใบมี ข น

ใบสด : ช่วยลดความดันโลหิตสูง

หนาม มีน้ามันหอมระเหย ล้าต้นรวมกันเป็นกอถูก หุ้มด้วยกาบใบโดยรอบมีกลิ่นหอม ดอกออกเป็นช่อ ยาวมีดอกเล็กฝอยเป็นจ้านวนมาก แต่ดอกออกยาก

ต้น : เป็นยาขับลม แก้ผมแตกปลาย เป็นยา ช่วยให้ลมเบ่งขณะคลอดลูก ใช้ดับกลิ่นคาว แก้ เบื่ออาหาร แก้หนองใน ทังต้น : แก้หวัด ปวดศีรษะ ไอ แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่นจุกเสียด ขับลมในล้าไส้ บ้ารุง ธาตุท้าให้เจริญอาหาร แก้ท้องเสีย แก้ปวด ข้อ ( นางสาวสุนนั ทา พานิช 5424391009 สาขาเทคโนโลยีการสือ่ สาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี )


9

บัวบก

( นางสาวสุนนั ทา พานิช 5424391009 สาขาเทคโนโลยีการสือ่ สาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี )


10

ฟักหม่น

( นางสาวสุนนั ทา พานิช 5424391009 สาขาเทคโนโลยีการสือ่ สาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี )


11

ฟ้าทะลายโจร

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acanthaceae

สรรพคุณ

ส่วนที่เป็ นยาใช้ได้ท้งั ราก ใบ ลาต้น ฟ้ าทะลายโจรเป็ นสมุนไพร แก้ไ ข้ และไข้ห วัด ใหญ่ ได้รั บ รองจากองค์ก ารอนามัย โลก ชื่อท้องถิ่น : น้ าลายพังพอน หญ้ากันงู ฟ้ าสาง เขยตายายคลุม (WHO) ว่ า ช่ ว ยบรรเทาอาการหวัด เสริ ม ภู มิ ต ้า นทานดี ก ว่ า สามสิ บดี เมฆทะลาย ฟ้ าสะท้าน ยาปฏิชีวนะ ช่วยป้ องกันตับจากกสารพิษต่างๆ ลักษณะทัว่ ไป : เป็ นพืชไม้ลม้ ลุก สูงประมาณ 1-2 ศอก ลาต้น สี่ เ หลี่ ยมตั้ง ตรง แตกกิ่ ง สาขามากมาย ใบเรี ยว ดอกสี ข าว ผลเป็ นฝักสี เขียวอมน้ าตาลเมล็ดสี น้ าตาลอ่อน มีรสขมมาก ชื่อภาษาอังกฤษ : Chiretta

( นางสาวสุนนั ทา พานิช 5424391009 สาขาเทคโนโลยีการสือ่ สาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี )


12

มะกรูด

( นางสาวสุนนั ทา พานิช 5424391009 สาขาเทคโนโลยีการสือ่ สาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี )


13

มะเขือเทศ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lycopersicon esculentum Mill. ชื่อภาษาอังกฤษ : Tomato ชื่ อ ท้อ งถิ่ น : มะเขื อ มะเขื อ ส้ ม ตรอบ ลักษณะทัว่ ไป : เป็ นพืชล้มลุก ลาต้นตั้ง ตรง มีลกั ษณะเป็ นพุ่ม มีขนอ่อนๆปกคลุม ใบออกสลับกันใบย่อยมีขนาดไม่เท่ากัน ดอกเป็ นช่ อ หรื อ ดอกเดี่ ย ว ออกบริ เ วณ ซอกใบมีสีเหลืองผลเป็ นผลเดี่ยวผลดิบมี สี เ ขี ย ว เมื่ อ สุ ก มี สี เ หลื อ งสี ส้ ม สี แ ดงมี

สรรพคุณ ผล : ช่วยดับกระหายทาให้เจริ ญอาหาร บารุ งและกระตุน้ กระเพาะอาหารลาไส้ ไต ช่วย ขับพิษเป็ นยาระบายอ่อนๆทาเป็ นอาหารสาหรับคนโรคนิ่ ว วัณโรค ไทรอยด์ หู อกั เสบ เยื่อตาอักเสบ ลดอัตราการเกิดโรคมะเร็ งในลาไส้ มะเร็งต่อมลูกหมาก รักษาสิ ว ช่วยลด

การแข็งตัวของผนังหลอดเลือด รักษาโรคลักปิ ดลักเปิ ด เลือดออกตามไรฟัน ช่วยบารุ ง สายตา ใบ : ใช้รักษาผิวหนังที่โดนแดดเผา

เมล็ดเป็ นจานวนมาก

รากลาต้นใบ : แก้อาการปวดฟัน ( นางสาวสุนนั ทา พานิช 5424391009 สาขาเทคโนโลยีการสือ่ สาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี )


14

มะรุม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Moringa oleifera Lam

ชื่อภาษาอังกฤษ : Horse Radish Tree ชื่ อท้อ งถิ่ น : ผักอี ฮุม ผักอี ฮึม มะค้อ มก้อ น กาแน้งเดิง ผักเนื้อไก่ ลักษณะทัว่ ไป : เป็ นไม้ตน้ ใบเป็ นแบบขน นก 3 ชั้น เรี ย งเวี ยน ดอกช่ อ ออกที่ ง่ า มใบ สี ขาวนวลแกมเหลือง ผลเป็ นผลฝัก สรรพคุณ

ใบ : ใช้ถอนพิษไข้ แก้เลือดออกตามไรฟัน แก้อกั เสบ แก้แผล ฆ่าเชื้อแบคทีเรี ย ขับปัสสาวะ ป้ องกันมะเร็ง ดอก : ใช้แก้ไข้หวั ลม เป็ นยาบารุ ง ขับปัสสาวะ ขับน้ าตา ป้ องกันมะเร็ง เมล็ด : ปรุ งเป็ นยาแก้ไข้ แก้บวม แก้ปวดตามข้อ ป้ องกันมะเร็งโรคเกาต์ แก้ผวิ แห้ง

เปลือกลาต้น : ขับลมในลาไส้ ทาให้ผายลมหรื อเรอ คุมธาตุอ่อนๆแก้ลมอัมพาต ( นางสาวสุนนั ทา พานิช 5424391009 สาขาเทคโนโลยีการสือ่ สาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี )


15

มะละกอ

( นางสาวสุนนั ทา พานิช 5424391009 สาขาเทคโนโลยีการสือ่ สาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี )


16

ยอ

สรรพคุณ ผลดิบ : ใช้ขบั ลม บารุ งธาตุ เจริ ญอาหาร ขับโลหิ ต

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Morinda citrifolia Linn

ระดูของสตรี ฟอกเลือด แก้คลื่นเหี ยนอาเจี ยน อม

ชื่อภาษาอังกฤษ : Great morinda, Indian mulberry

แก้เหงือกเปื่ อย แก้เสี ยงแหบแห้ง และแก้ร้อนใน

ชื่อท้องถิ่น : มะตาเสื อ ยอ ยอบ้าน และ แยใหญ่

ผลสุก : ช่วยขับผายลมในลาไส้

ลักษณะทัว่ ไป : ต้นยอเป็ นต้นไม้ที่มีขนาดเล็ก ลาต้นตั้งตรงสูงประมาณ3-8 เมตร

ใบ : มีวิตามินเอ ใช้บารุ งสายตา หัวใจ แก้ไข้ ฆ่าเหา

ไม่ผลัดใบ ใบใหญ่หนาสี เขียวสด มีดอกเป็ นช่อสี ขาว ผลยาวรี มีตาเป็ นปุ่ มรอบผล ลูกอ่อนสี เขียวเปลี่ยนเป็ นสี ขาวนวลเมื่อสุก มีกลิ่นฉุนมาก

ปวดขอ คั้นน้ าทาแก้โรคเกาต์ แก้ทอ้ งร่ วงในเด็ก แก้เหงือกบวม

( นางสาวสุนนั ทา พานิช 5424391009 สาขาเทคโนโลยีการสือ่ สาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี )


17

ย่านาง

( นางสาวสุนนั ทา พานิช 5424391009 สาขาเทคโนโลยีการสือ่ สาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี )


18

ว่านหางจระเข้

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aloe vera ชื่อภาษาอังกฤษ : Aloin, Jafferabad ชื่อท้องถิ่น : หางตะเข้ ว่านไฟไหม้ ว่าน แข้ หว่านตะแข่ ประเตียล หว่านเข้ ลั ก ษณะทั่ ว ไป : เป็ นไม้ ล้ ม ลุ ก สู ง ประมาณ 0.5-1 เมตร ล าต้น เป็ นข้อ ปล้องสั้น ใบเป็ นใบเดี่ ยว ใบหนาและ ยาวออกเวี ย นรอบต้น โคนใบใหญ่ ปลายใบแหลม ขอบใบเป็ นหนาม แหลมห่ างกัน เขียวอ่อน ข้างในเป็ นวุน้ ใส ดอกออกเป็ นช่ อ ที่ ปลาย ยอดก้า น ช่ อ ดอกยาว ดอกสี แ ดงอมเหลื อ ง ผล เป็ นผลแห้งรู ปกระสวย

สรรพคุณ ใบ : ใช้ตาผสมสุราฟอกฝี ราก : ใช้ถ่ายโรคโรคหนองใน ระดูขาว ยางจากใบ : ใช้เป็ นยาระบาย น้ าวุน้ จากใบ : ใช้ลา้ งด้วยน้ าสะอาด ฝานบางๆ รักษาแผลสดภายนอก น้ าร้อนลวก ไฟไหม้ ทาให้ แผลเป็ นจางลง ดับพิษร้อน ทาผิวป้ องกันและรักษาอาการไหม้จากแสงแดด เนื้อวุน้ : บรรเทาอาการปวดฟัน เหน็บทวาร รักษาสี ดวงทวาร ใช้เป็ นยาฆ่าเชื้อ รักษาโรคผิวหนัง ลบ รอยแผลเป็ น รักษาโรคกระเพาะอักเสบ ( นางสาวสุนนั ทา พานิช 5424391009 สาขาเทคโนโลยีการสือ่ สาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี )


บรรณานุกรม ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสานักหอสมุดแห่งชาติ เชิญศิริ รุ่งสบแสง

สมุนไพรไพรไทย