Page 1

2012

North Pakistan: Life is Adventure

By Nunit


Pakistan: Life is Adventure ทริปปากีสถานตอนเหนือครัง้ นีเ้ ป็ นหนึง่ ในเส ้น ทางสายแพรไหม ที่พ วกเราใฝ่ ฝั น พยายาม ไล่เดินทาง เก็บเมืองต่าง ๆ ตามเส ้นทางสาย ี าน หลานโจว ซินเจียง แพรไหม เริม ่ ตัง้ แต่ซอ ปากี ส ถาน อิห ร่ า น ตุ ร กี อิต าลี ฯลฯ...ก็ พยายามเก็ บ ไล่ไ ปทีล ะนิด ๆ ค่ะ ...ซัก วั น คง ครบ... ไปปากีส ถานตอนเหนื อ ในเดือ นเมษาครั ง้ นี้ ้ ยอดจาก อย่า งแรกเลย ได ้แรงบั น ดาลใจชัน ทริ ป มหากาพย์ ข องคุ ณ Bandarban ได ้ ข ้อมูล ในเว็ บ นี้ จ ากกระทู ้ของคุณ Nath คุณ KookKung และต อ้ งขอบคุ ณ อย่ า งสุ ด ซึ่ง สำาหรับน้องบุง้ กี๋ ทีอ ่ ต ุ ส่าห์ลก ุ ขึน ้ มารีววิ กระทู ้ สุดท ้ายเพือ ่ ให ้ข ้อมูลเรา ทันก่อนเดินทาง การเตรียมต ัว แผนการเดินทางของเราครั ง้ นี้ เราหวังกันว่า จะไปดู Cherry Blossom กั บ กิน ปลาเทราส์ กั น ที่ Ghizar ไ ป trek เ บ า ๆ กั น แ ถ ว ๆ Tarashing จ า ก นั ้ น ค่ อ ย ว ก ขึ้ น เ ห นื อ ข า้ ม ทะเลสาบเกิด ใหม่ Attabat Lake ไป Passu เ พื่ อ ไ ป trek ที่ ธ า ร นา้ำ แ ข็ ง Black Batula Gracier และสุดท ้ายวางแผนว่าจะกลับลงมา อยู่ แ ถว ๆ Hunza กั น หลาย ๆ วั น ก่อ น กลั บ เมือ งไทย... นั่ น คือแผนการเดิน ทางสำา หรั บ ทริป สองอาทิต ย์เ ต็ ม ๆ ค่ะ ....ส่ว นที่ก ลุ่ม เรา ได ้ไปจริงอย่างทีเ่ ราวางแผนไว ้หรือเปล่า ต ้อง ติดตามอ่านกันค่ะ..

เสน่ ห ์ข องการเดิน ทางอยู่ ต รงนี้ เ อง ...อยู่ ท ี่ เวลาเดิน ทางจริง แล ้ว มีตั ว แปรอื่น ๆ ที่เ รา ควบคุม ไม่ไ ด ้เข ้ามาตลอด ต ้องคอยคิด แผน สำา รอง แผนหนึ่ ง แผนสอง และทำา ใจให ้

ปล่ อ ยวางไว ้ ....และสุ ด ท า้ ยถ า้ เราควบคุ ม อะไรไม่ได ้แล ้วก็ต ้องพูดว่า “Isha Allah” แล ้ว แ ต่ พ ร ะ ผู ้ เ ป็ น เ จ ้ า ....ตามทีค ่ นปากีสถานชอบพูดกัน....555

สำา หรับการเตรียมตัว โชคดี ทีม ่ โี ปรโมชั่นกา รบิน ไทย ไป-กลั บ BKK-Isalamabad 14 วัน ราคาพิเศษ มาพอดี ทำา ให ้เราเปลีย ่ นแผนนิด หน่อย จากทีจ ่ ะไปกันสามอาทิตย์แล ้วหาทาง นั่ งร ถทั วร์ กั น เอ ง (ก ะ ว่ า จ ะ ต า มร อ ย คุ ณ Bandarban ) ก็ กลายเป็ นไปแค่ส องอาทิต ย์ และเอาส่ ว นที่ ป ระหยั ด ค่ า ตั๋ ว ได ไ้ ปจ า้ งรถ แ ท น ....เ ห็ น ไ ห ม ว่ า แ ผ น เ ร า เ ป ลี่ ย น ไ ด ้ ตลอด.....

สำา หรั บ รถ..เราติด ต่ อ รถเช่า ของ Altaf จาก Life Adventure โดยได ค ้ ำา แนะนำ า จากระทู ้


ของน ้องบุ ้งกีแ ๋ หล่ะค่ะ ..ค่ารถเช่าก็ได ้ราคาไม่ ต่า งจากน ้องบุ ้งกี๋ ..ส่ว นอาหารและที่พั ก เรา ออกกันเอง....

สำา หรับเรื่องวีซ ่าปากีสถานนั น ้ ก่อนหน ้านี้คน ไทยสามารถไปขอวีซา่ ปากีสถานทีอ ่ น ิ เดียได ้ แต่ตัง้ แต่เดือนมีนาคมปี นี้ (2555) เป็ นต ้นไป ท า ง ก า ร ป า กี ส ถ า น เ พิ่ ง อ อ ก ก ฎ ใ ห ม่ ไ ม่ สามารถไปขอวีซ า่ ปากีสถานทีป ่ ระเทศอืน ่ ได ้ นอกจากประเทศบ ้านเกิด ของตั ว เองนะคะ และทางปากีสถานจะไม่ตอ ่ อายุวซ ี า่ ให ้เมือ ่ อยู่ ในปากีส ถาน ต ้องกลั บ มาต่อ อายุ ท ี่ป ระเทศ บ ้านเกิดเท่านั น ้ ...(หมายถึงคนไทย ก็ต ้องขอ วีซา่ ปากีสถานทีเ่ มืองไทยเท่านั น ้ ..)…จำา นวน วันที่เ ราอยู่ใ นปากีส ถานได ้จะเท่า กับ จำา นวน วั น ตามตั๋ ว เครื่ อ งบิ น และในวี ซ ่ า จะมี ต ร า แสตมป์ ว่าไม่สามารถต่ออายุวซ ี า่ ได ้.. และสำาหรับการขอวีซา่ ปากีสถานในเมืองไทย ถ ้าหลักฐานพร ้อม ตอบคำาถามได ้ เรือ ่ งวีซา่ จะ ไม่ม ีปั ญ หาค่ะ ...ปี ที่แ ล ้วเพื่อนไปขอวีซ ่า เข ้า ปากีสถานโดยไม่มต ี ั๋วเครือ ่ งบิน ไม่มจ ี ดหมาย รั บ รองจาก agency เพราะจะเข า้ ทางซิ น เจีย ง...ก็ ได ้วีซ ่า มา เพีย งแต่ต ้องไปสามครั ง้ เท่านั น ้ เอ๊ง ..เอง... เพราะต ้องไปรอเจอกงศุล คุยกับกงศุล...ปี นเี้ ราอยากไปสถานฑูตแค่ครัง้ เดีย วและเริ่ม เห็ น ว่ า ทางการปากีส ถานเริ่ม ประกาศกฎการขอวีซ ่าเข ้มงวดขึน ้ ...เราก็เลย

ขอให ้ Altaf ออกจดหมายรับรองมา พอหลัก ฐานครบ เราได ้วีซา่ มาไม่ยาก ยืน ่ วันเดียว วัน รุง่ ขึน ้ ได ้... การแลกเงิน ....เราอ่า นใน LP มาว่ า ถ ้าจะ แ ล ก เ งิ น ใ ห ้ ไ ป แ ล ก ที่ Blue Area ใ น Islamabad หรื อ ไม่ ก็ ไ ปแลกที่ Gilgit เลย อัตราการแลกเปลีย ่ นจะดีกว่า และไม่เ สียค่า ธรรมเนียมเหมือนแลกเงินในสนามบิน ...แต่ใน ช่ ว ง เ ว ล า ร ะ ห ว่ า ง ที่ เ ร า ไ ป ใ น เ ดื อ น เมษายน...ปรากฏว่าที่ Islamabad แลกเงินที่ ธนาคารไหนก็ได ้อัตราการแลกเปลีย ่ นเท่ากัน หมด และ rate จะดีกว่าแลกที่ Gilgit..ซึง่ อาจ เป็ นเพราะช่ว งเมษายนด่า นที่กุน จีร าบยั ง ไม่ เปิ ด ไม่มน ี ั กท่องเทีย ่ ว รวมทัง้ สถานการณ์ท ี่ Gilgit ก็ กำา ลั ง ย่าำ แย่ ด ้วยสถานการณ์ ทั ง้ ทาง เศรษฐกิจและการเมือง ทำา ให ้เราไม่สามารถ แลกเงิน ที่ Gilgit ได ้เลยไม่ ว่ า จะไปแลกที่ ธนาคาร หรือไปตามร ้าน....

. สำา ห รั บ เ รื่ อ ง ตั๋ ว เ ค รื่ อ ง บิ น ภ า ย ใ น จ า ก Islamabad ไป Gilgit เราต ้องไปจองตั๋วกันที่ PIA ที่ ต ึก ชาญอิส สระทาวเวอร์ เท่ า นั ้ น ค่ ะ และตั๋วทีไ ่ ด ้มาจะไม่เป็ นตั๋ วที่คอนเฟิ ร ์มนะคะ พ อ ไ ป ถึ ง Isalamabad เ ร า ต ้อ ง โ ท ร ไ ป ค อนเฟิ ร์ ม ว่ า เ ร า จ ะ บิ น โด ย โ ท ร ไ ป ที่ call center ของ PIA ที่ Islamabad ซึง่ เราก็ต ้อง อ า ศั ย Altaf ห รื อ locat agency


ทำา ให ้ ...และการโทรไปคอนเฟิ ร์ ม ก็ ไ ม่ ไ ด ้ หมายความว่าเราจะได ้ทีน ่ ั่ ง ขึน ้ อยู่กับว่าก่อน หน ้านี้ มีไฟล์ทตกค ้างและมีผู ้โดยสารตกค ้าง หรือเปล่า ซึง่ ทางสายการบิน จะให ้ priority กั บ ผู โ้ ด ย ส า ร ต ก ค า้ ง ก่ อ น ...โ อ ้ ....Ischa Allah....กันตัง้ แต่ยังไม่เริม ่ ทริปเลย....

สภาพอากาศ….ในช่ว งก่อนที่เ ราจะไปเป็ น ช่วงเปลีย ่ นของอากาศ เราดูพยากรณ์อากาศ กันแทบทุกวัน ต ้น ๆ เดือนมีน าคม ยั ง มีห ม ิ ะ ตก อากาศที่เ มือง Gilgit ยัง ต่าำ ว่า ศูน ย์อ งศา อากาศปิ ด พอกลางเดือนมีนาคม อากาศเริม ่ อุ่นขึน ้ แต่ยังมีบางวันอุณหภูมต ิ ด ิ ลบ อากาศ ปิ ด จนอาทิต ย์ สุ ด ท า้ ยปลายเดือ นมี น าคม อากาศเริม ่ อยูร่ ะหว่าง 0- 20 องศา บางวันเริม ่ มีแดด อากาศเริม ่ เปิ ด เราก็เริม ่ มีความหวังว่า flight จาก Islamabad ไป Gilgit เราจะบิน ได ้...และสุดท ้ายพยากรณ์อากาศบอกว่าวันที่ เราจะบินจาก Islamabad ไป Gigit อากาศจะ เปิ ด...เย ้.เย ้..เราก็มค ี วามหวังกันเต็มทีว่ ่าเรา จ ะ ไ ด ้ บ ิ น จ า ก Islamabad ไ ป Gilgit… แน่นอน...

ว ันแรก เดินทางจากกรุงเทพไป Islamabad ก่อนหน ้า เราทราบมาว่าทีส ่ วุ รรณภูมม ิ ป ี ั ญหา คิว ที่ต ม คิว ยาว...เราก็ เ ลยต ้องมา check in ก่ อ น เ ว ล า บิ น ป ร ะ ม า ณ 3-4 ชั่ ว โ ม ง กั น พลาด...นั่ งเครื่ อ งสบาย ๆ ห า้ ชั่ ว โมงก็ ถ ึง สนามบิ น ที่ Rawanpindi พอออกมาจ าก สนามบิน Altaf ก็ ใ ห ้หลานมารั บ เรา ไปส่ง ที่ ที่พั ก ที่จ องไว ้ ...ก่อ นขึน ้ รถ เราเห็ น บู ท ของ PIA เราก็เลยแวะเข ้าไปถามซะหน่อยว่าตั๋วบิน จาก Islamabad ไป Gilgit วั น พรุ่ ง นี้ ข องเรา คอนเฟิ รม ์ หรือยัง ...ปรากฏว่า เจ ้าหน ้าทีบ ่ อก ว่ า ตั๋ ว เรายั ง standby อยู่ ยั ง ไม่ ส าม าร ถ confirm ได ้ ...เอาหล่ ะ ซิ ...เริ่ ม ห่ ว ง ๆ กั น แล ้ว...ไม่เป็ นไร แผนสำารองของเราก็คอ ื นั่ งรถ ทัวร์ไป Gilgit… ห ล า น ข อ ง Altat ชื่ อ Sana แ ล ะ เ พื่ อ น Amman พาเราไปส่ง ที่ Regent Hotel...เจอ กั น ค รั ้ ง แร กก็ หั ว เร าะ กั น ท อ ้ งแข็ งซ ะ แ ล ว้ เพราะภาพทีพ ่ วกเราสามคนพร ้อมเป้ ใบใหญ่ ยั ด กัน เข ้าไปอยู่ด ้านหลั ง ของรถ Zusuki คั น เล็ก ๆ รุ่นโบราณ นั น ้ ก็ตลกดี ....อีกทัง้ Sama และ Amman นัน ้ ก็อารมณ์ดเี หลือหลาย...

่ ารเดิน เล่าเรือ ่ งเตรียมตัวมาเยอะแล ้ว...เข ้าสูก ทางของเรากันดีกว่าค่ะ ...ทริปนี้เป็ นทริป Life is Adventure จริง ๆ... ว ันทีส ่ อง : Islamabad- Gilgit


วั น นี้ นั ด Sana และ Amman มารั บ กัน ตั ง้ แต่ หกโมงเช ้า เพราะเราอยากไปรอ stand by กันที่ check in ของสายการบิน เผือ ่ จะได ้คิว แรก....Sana บอกว่า เดี๋ย วจะรอจนกว่า เราจะ บินนะ จะได ้ชัวร์ว่าเราไปได ้ ถ ้าไปไม่ได ้ จะ ได ้ช่ว ยจั ด การหารถให ้ ...เราเองเห็ น ว่ า เค ้า ต ้องรอนาน เพราะกว่าจะบินก็ตัง้ สิบโมงแล ้ว ่ ั่วโมงเลย..ก็เลยบอกว่า เค ้าต ้องรอกันสามสีช ไม่ต ้องรอหรอก...ถ ้าไปไม่ได ้เดีย ๋ วเราไปจอง ตั๋ ว รถทั ว ร์ ไ ปเอง..ตอนนั ้น มั่ น ใจว่ า มาเช ้า อย่ า งนี้ ได ไ้ ปแน่ ๆ อยู่ แ ล ว้ ....พอเข า้ ไป check in ปรากฏว่าตั่วพวกเรายังเป็ น waiting list ต ้องรอถึงเก ้าโมงครึง่ กว่าจะรู ้ว่า จะได ้ไป หรือไม่ เจ ้าหน ้าที่ check ให ้ว่า มี under อยู่ สองที่ เทียบกับสามทีน ่ ั่ งทีเ่ ราต ้องการ คือเรา ตอ ้ ง ลุ น ้ ว่ า จ ะ มี ค น ไ ม่ ม า ซั ก ห นึ่ ง ค น ห รื อ ไม่ ...ระหว่า งนั ้น พวกเราก็ เ ริ่ม กัง วลเล็ ก น อ ้ ย แ ล ว้ เ พ ร า ะ ว่ า เ ร า ก็ ส่ ง ตั๋ ว ใ ห ้ Altaf ม า confirm ล่ ว ง ห น ้า ตั ้ ง น า น ทำา ไ ม ยั ง เ ป็ น waiting list อีก...(มาทราบภายหลังว่า flight บินขึน ้ ไม่ได ้มาหลายวันแล ้ว จำานวนผู ้โดยสาร ตกค ้างเยอะ ทำา ให ้เรา confirm ไม่ได ้) พวก เราเหลือบไปเห็ น อีก flight นึง ตอนสิบ โมง ครึ่ง อ ้าว วั น นี้ ม ีเ พิ่ม flight ด ้วย เมื่อ วานยั ง ไม่ม ีเ ทีย ่ วบิน นี้เ ลย..มีลุ ้นได ้ไปแฮะ...เหลีย ว มองไปรอบ ๆ เอ..มี ค นมารอ waiting list เยอะเลยทัง้ รอบินไป Gilgit ไป Skardu. ..ลุ ้น อยู่อ ย่า งนี้ จ นเก ้าโมงนิด ๆ...เราก็ ไ ปรอหน า้ เคาน์ เ ตอร์ ลุ ้นว่ า จะได ้บิน หรือ เปล่ า ...ช่ว ง ระหว่างลุ ้น มะรุม มะตุ ้มกันอยู่ห น ้าเคาน์เ ตอร์ ก็ได ้พูดคุยกับคนทีม ่ ารอลุ ้นด ้วยกัน จนพบว่า ่ ว่า หนึง่ ในนั น ้ เป็ นทหารไทย......เย ้ ไม่น่าเชือ จะเจอทหารไทยทีน ่ ี่ ....แล ้วทหารไทยท่านนี้ ก็ ไ ด ้ให ้นามบั ต รของท่ า นเลขาทู ต ทหารใน ปากีสถานกับเราไว ้ พร ้อมบอกว่า ถ ้าเกิดเหตุ ฉุกเฉินอะไร ติดต่อมาได ้นะครับ...ตอนนั น ้ เรา ไม่ได ้คิดเลยว่าจะได ้ใช ้นามบัตรอันนี้...

หลั ง จากวุ่ น วายหน า้ เคาน์เ ตอร์กั น อยู่ พั ก นึง ปรากฏว่าพวกเราไม่ได ้ไปไฟล์ท รอบสิบโมง เช ้า เลยต อ้ งลุ น ้ ต่ อ เป็ น waiting list ของ เทีย ่ วบินรอบสิบโมงครึง่ ทีเ่ พิม ่ ขึน ้ มา...ขณะที่ กำา ลังมะรุมมะตุ ้มกันอยู่หน ้าเคาน์เตอร์นั่นเอง นายสถานี ก็ป ระกาศว่า เที่ย วบิน วั น นี้ ย กเลิก หมด ไฟล์ท สิบ โมงเช ้าที่ take off ออกไป แล ้วก็ กำา ลั ง วนกลั บ มา...อ ้าว....ตอนนี้ไ ม่รู ้ว่า ดีใจ หรือเสียใจ คร่า...เพราะไฟล์ทท ์ แ ี่ ย่งกัน เมือ ่ กีก ้ ็ต ้องวนกลับมาเหมือนกัน....

ทีนี้ จ ะเอาไงดี จะเที่ย วใน Islamabad ก่อ น แล ้วค่ อ ยบิน พรุ่ ง นี้ หรือ จะนั่ ง รถทั ว ร์ไ ปเลย ดี ...เ ร า ล อ ง อ อ ก ไ ป ค อ น เ ฟิ ร์ ม ตั๋ ว ที่ PIA ออฟฟิ ศด ้านนอก ก็ ป รากฏว่า ออฟฟิ ศไม่รั บ confirm ต ้องให ้เราโทรไป call center เอง โชคดีเ จอ Sana ทีย ่ ั งรอเราอยู่ข ้างนอก (ซึง้ ใจมากเลย เพราะ Sana และ Amman นั่ งรอ เราอยู่ ตั ้ง สี่ ชั่ ว โมง) Sana เลยโทรไป call center ของ PIA ให ้ ... ทาง Call center ก็ ไม่รั บ confirm บอกว่า ยั ง ไม่รู ้ว่า พรุ่ ง นี้ จ ะบิน ได ห ้ รื อ เปล่ า ..ที นี้ พ วกเราตั ด สิน ใจทิ้ ง ตั๋ ว เลย...ไม่บ น ิ แล ้ว..ไปรถทั วร์ด ก ี ว่า ..(.ส่ว นตั๋ ว เอาไปให ้ทางออฟฟิ ศตีต ราว่า ไฟล์ท ยกเลิก แล ้วกลับมาเมืองไทยค่อยเอาไปจัดการคืนตั๋ว ได ้นะคะ)...


เลิกลุ ้นกับ การบิน จาก Islamabad ไป Gilgit ก็ ไ ปจองตั๋ ว รถทั ว ร์แ ทน พวกเราก็ ไ ด ้ Sana และ Amman ที่ร ออยู่ พ าไปจองที่บ ริษั ทรถ ทั ว ร์ และฝากเป้ ไว ้ที่บ ริษั ทรถทั ว ร์ พวกเรา จองได ้รถเที่ย วสองทุ่ม ราคา 2100 รูปี โดย เลือ กรถของ NATCO และเลือ กรถที่ค ด ิ ว่า ดี ทีส ่ ด ุ !! รถจาก Islamabad ไป Gilgit ปกติใช ้ เวลา 14-16 ชั่ว โมง สำา หรั บ เที่ย วนี้ พวกเรา ใช ้เวลาไป 24 ชั่วโมง...เพราะอะไร เดีย ๋ วรอ เฉลยในวันทีส ่ ามนะคะ... หลั ง จากจองตั๋ ว รถได ้ก็ เ ที่ย ง เราก็ ใ ห ้ Sana และ Amman พาเที่ย วซะเลย ไปกิน ข ้าวที่ Blue Area ไปจุดชมวิวที่ Margalla Hills และ ไ ป ช ม มั ส ยิ ด Shah Faisal Mosque ...ระหว่างทีเ่ ทีย ่ วด ้วยกันวันนึงนีเ้ ราก็ พ บ นา้ำ ใ จ ข อ ง ค น ป า กี ฯ เ ล ย ...ที่ Faisal Mosque มีเด็ กหนุ่ ม ปากีฯมารุม ขอถ่า ยรูป กับ เรา...เราไม่ถอ ื ไม่สา เพราะคุ ้นเค ้ยดีอยูก ่ บ ั การ ถู ก รุ ม ข อ ถ่ า ย รู ป ...แ ต่ Amman ก ลั บ ไ ม่ ชอบใจ เค ้าบอกกลุ่มเด็กหนุ่มนั น ้ ว่า ให ้คิดว่า เราเป็ นญาติผู ้หญิง เป็ นพี่ส าว ถ ้าเราเป็ นพี่ สาว เด็ ก หนุ่ ม นั ้น จะยั ง ขอเข ้ามาถ่า ยรู ป ด ้วย ไหม การรุ ม เข ้ามาถ่ า ยรู ป ถือ เป็ นการไม่ ใ ห ้ เกียรติเราซึง่ เปรียบเสมือนพีส ่ าว.....พวกเด็ก หนุ่ม ๆ ก็องึ้ และถอยไปเลย....(ปกติมส ุ ลิมใน แถบนี้ ผู ้หญิง เวลาไปไหน ต ้องไปกั บ ญาติ ผู ้ชาย ถ ้าจะถ่ า ยรู ป ก็ ต ้องขออนุ ญ าติ ญาติ ผู ้ชายที่ไ ปด ้วยก่อ นค่ะ ผู ้หญิง เค ้าจะไม่เ ปิ ด เผยใบหน ้ากับคนนอก คนทีจ ่ ะเห็นใบหน ้าได ้ มีเ พีย งสามีแ ละคนในบ ้านเท่า นั ้น และเค ้าก็ เกรงว่ารูปถ่ายเค ้าจะถูกเผยแพร่ตามเว็บต่าง ๆ – นั่นเป็ นทีม ่ าว่า ในรีววิ ปากีฯนี้ เราจะไม่ลงรูป สาว ๆ มุสลิมทีถ ่ า่ ยมานะคะ)

เราถาม Amman ว่ า ทำา ไมเค ้าคิด แบบนี้ ล่ ะ เค า้ บอกว่ า เค า้ ถื อ ว่ า เราเป็ นแขกของเค า้ หน า้ ที่ข องเค ้าก็ ค ือ take care แขกและให ้ เกียรติแขกให ้ดีทส ี่ ุด การทีเ่ ด็ กหนุ่ มมารุมขอ เราถ่ายรูปถือเป็ นการไม่ให ้เกียรติเรา เค ้าบอก ว่าถึงเราจะไม่ถอ ื แต่ในสังคมเค ้าถือว่าไม่ให ้ เ กี ย ร ติ ผู ห ้ ญิ ง ..(.ป ล ..ป ก ติ เ ท่ า ที่ คุ ย น อ ้ ง Amman นีห ้ วั ก ้าวหน ้านะ เรียนป.เอกอยู่..) ...ไม่ ใ ช่ แ ค่ น อ ้ ง Amman นี่ เ ค า้ คิด คนเดีย ว นะ...และระหว่า งเวลาที่เราอยู่ใ นปากีฯ เราก็ พบกับว่าคนปากีฯถือว่าแขกเป็ นสิง่ ทีพ ่ ระเจ ้า ป ร ะ ท า น ม า ใ ห ้ ...เ ค า้ ต อ ้ ง ดู แ ล แ ข ก ใ ห ด ้ ี ที่สุด ....ไปไหนมาไหน เราจะได ้รั บ เชิญ ให ้ เข า้ บ า้ น ดื่ม ชา เสมอ ๆ.... (คนปากีฯ ให ้ ความสำา คัญกับแขกก่อนครอบครั วตัวเอง จน บางครัง้ ถ ้าเจอแขกไม่ด ี ครอบครัวอดยากก็ม ี นะคะ..) Shah Faisal Mosque เป็ นมั ส ยิด ที่ใ หญ่ ม าก ได ร้ ั บ การสนั บสนุ น การสร า้ งจากกษั ตริ ย ์ Faisal จากซาอุด ีอ าระเบีย จุค นได ้ประมาณ หนึง่ แสนคน ออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุร กี โดยทรงมั ส ยิด จะเหมื อ นเต น ้ ท์ก ระโจมใน ทะเลทราย หอขานนมาดสูง 88 เมตร ข ้างใน มั ส ยิด ตกแต่ ง เรี ย บง่ า ยสมถะมาก เหมื อ น มัสยิดทีเ่ ราเจอแถบเส ้นทางสายไหมทุกแห่ง เลย...มัสยิดนี้อนุญาติให ้นั กท่องเทีย ่ วเข ้าได ้ ค่ะ เพราะถือหลั กว่า ไม่ว่า จะมาจากชาติไ หน


ศาสนาไหน ล ้วนเท่าเทียมกัน..สำาหรับผู ้หญิง ควรแต่ง กายสุภ าพและหาผ ้าคลุม ผมไปด ้วย เพือ ่ ให ้เกียรติสถานทีน ่ ะคะ... ค่าำ ๆ พวกเราก็ ไ ปนั่ ง รอรถกัน ที่อ อฟฟิ ศของ บริษัทรถบัส...รถออกสองทุม ่ ว ั น ที่ ส า ม Highway

: It is a Karakoram

24 ชั่วโมงที่นั่ง รถจาก Islamabad มา Gilgit นั ้ น เป็ นประสบการณ์ สุ ด จะบรรยายจริ ง ๆ ค่ะ...เส ้นทางคดเคีย ้ ว หวาดเสียว ตัดเขาลัด เลาะเรียบแม่นาสิ ้ำ น ธุ ซึง่ เป็ นแม่นาสายเดี ้ำ ยว กั บ Leh ที่เ ราเคยไปมาก่อ นหน า้ ...หิน ที่อ ยู่ บ น ห น า้ ผ า พ ร อ ้ ม ที่ จ ะ ห ล่ น ล ง ม า เ มื่ อ ไ ร ก็ ไ ด ้ ....ถนนขรุ ข ระ รถกระแทก กลางคื น หนาว กลางวัน ร ้อน จนเพื่อ นร่ ว มทริป เราไม่ สามารถนอนได ้ และทำา ให ้ป่ วยในเวลาต่ อ มา...(ส่ว นเราหลั บ ปุ๋ยตั ง้ แต่ข น ึ้ รถ ไม่รู ้อะไร เลย 555) นอกจากนี้ระหว่างทาง 24 ชั่วโมง พวกเราก็ พ บเห็ น นาใจของคนปากี ้ำ ฯ เห็ น วิถ ี ชีวต ิ ของคนทีน ่ ี่เป็ นระยะ ๆ ซึง่ ถ ้าเราเหมารถ จิ๊ ป กั น ม า ก็ ค ง ไ ม่ ไ ด พ ้ บ เ ห็ น อ ะ ไ ร แ บ บ นี้ แน่นอน....ช่วงกลางคืนขณะทีเ่ ราหลับ ๆ ตืน ่ ๆ รู ้แต่ว่ามีช ว่ งหนึง่ ทีร่ ถติดอยู่ในช่องเขา ไป ต่ อ ไม่ไ ด ้ เพราะมีห น ิ หล่ น มา..มีร ถกำา ลั ง มา ช่วยเกลีย ่ ออก ติดอยู่ซักพักใหญ่ ๆ รถบัสเรา ถึงไปต่อได ้....

ช่วงเช ้าประมาณเจ็ ดโมง รถพัก ให ้ผู ้โดยสาร กิน ข ้าวเช ้า เราเพิง่ รู ้ว่า ด ้านหลั ง เราเป็ นที่นั่ ง ของผู ้หญิง ผู ้หญิง ที่ม ากับ ครอบครั ว จะแยก โซนไปนั่ ง ต่า งหาก ร ้านอาหารก็ จ ะแยกโซน ชัด เจน ผู ้หญิง จะไปนั่ ง ในห ้องที่จั ด ไว ้ให ้กับ ครอบครั ว มีห ้องนาแยกต่ ้ำ า งหาก...ส่ว นเรา เป็ นนั กท่องเที่ย ว ไปนั่ ง ไหนก็ ไ ด ้ ...ไม่ม ีใ คร ว่า.555..ตอนคิดเงินค่าอาหาร มีคนปากีฯเข ้า มาช่ว ยเมีย ง ๆ มอง ๆ ว่ า ร า้ นอาหารคิด ค่ า อาหารเราเกินหรือเปล่า ...ตอนพักรถบางช่วง ื้ ขนมมาให ้เพื่อนเราทีเ่ ป็ นผู ้ชาย คนปากีฯก็ซอ (ผู ้ชายปากีฯ เค ้าไม่สบตา ไม่คย ุ กับเราทีเ่ ป็ น ผู ้หญิง เลย...แต่จะชวนเพื่อนเราที่เ ป็ นผู ้ชาย คุยด ้วยตลอด ไอ ้เราก็ต ้องไปคุยภาษามือกับ ผู ้หญิงปากีฯไปตามเรือ ่ งตามราว)... สิ บ โ ม ง เ ช า้ ร ถ เร า เ พิ่ ง จ ะ ม า ถึ ง Besham โอ ้ ...มาแค่เ กือบครึง่ ทางเอง และจากเมือ ง Besham นีไ ้ ป รถโดยสารสาธารณะต ้องไปกัน เป็ นกลุ่มโดยมีรถตำา รวจนำ า เป็ นระยะ ๆ...ทัง้ นี้ เนื่ อ งจากว่ า ก่ อ นหน า้ นี้ ซั ก สองเดือ นมี ก าร ปล ้นรถโดยสารและลากผู ้โดยสารมายิงทิง้ ลง แม่นา...เราอ่ ้ำ านข่าวนี้กอ ่ นไปเหมือนกัน ...และ ก็ ยั ง ตั ด สิน ใจไป เพราะว่า เรื่อ งความขั ด แย ้ง ่ นั ก ภายในเป็ นเรื่องของคนละกลุ่มความเชือ ท่องเทีย ่ วไม่ได ้เป็ นเป้ าหมาย และเราก็ไม่ได ้ ่ งทัง้ หลายด ้วย... เข ้าไปในเขตเสีย


และเนื่ อ งจากต ้องมีข บวนตำา รวจนำ า นี่ เ อง ที่ ทำา ให ้รถเสีย เวลาไปมาก ต ้องคอยขบวนกัน เวลาที่ต ้องเปลี่ย นรถนำ า ...ส่ว นรถที่ม าแบบ private นั ้น สามารถไปเองได ้เลย ไม่ ต ้องมี ตำา ร ว จ นำ า เ พ ร า ะ ไ ม่ ไ ด ้เ ป็ น ก ลุ่ ม เ ป้ า หมาย...สุดท ้ายประมาณหนึง่ ทุม ่ พวกเราก็มา ถึง ทางเข ้าเมือง Gilgit กัน แล ้ว เห็ น ตั ว เมือง อยู่ข ้างหน ้า...แต่เอ๊ะ ทำาไมรถเราหยุด เข ้าไป ไม่ได ้ ...คุณลุง ทีอ ่ ยู่เบาะหน ้าเรา หันมาบอก เราว่า ...it is Karakoram highway แหล่ะ อี หนู เ อ๋ย ...ไม่ม ีอะไรทีค ่ าดการณ์ได ้ ...จากนั น ้ คุณลุงก็ลงไปข ้างล่างลงไปดูลาดเลา แล ้วขึน ้ มาบอกเราว่า ตำา รวจไม่ให ้รถโดยสารเข ้าไป เพราะมีการยิง กัน ที่เ มือง Gilgit ไม่ปลอดภั ย และมีกลุ่มคนมาประท ้วงเอาหินมากัน ้ ถนนไม่ ให ้เข ้าด ้วย...คืน นี้พ วกเราอาจต ้องนอนกัน ที่ โรงแรมนอกเมืองนี้ ...โธ่...อีกนิดเดียวก็จะถึง Gilgit อยูแ ่ ล ้ว...ทำาไงดี... Ischa Allah .... เราลองโทรหา Altaf โชคดีจริง ๆ ทีก ่ อ ่ นออก ้ Simcard เอา จาก Islamabad เราไปหาซือ ไว ้ ...เลยลองโทรหา Altaf, Altaf บอกว่า รอ เราอยูท ่ ส ี่ ถานีรถบัสนานแล ้ว พอเราบอกว่าอยู่ นอกเมืองยังเข ้าไปไม่ได ้ เค ้าก็เลยบอกให ้รอ หน่อย จะมาหา...สุดท ้าย Altaf ก็ขับรถมารับ เราที่นอกเมือง...แต่ ...ช ้าก่อน ถึงแม ้จะมีค น ม า รั บ ตำา ร ว จ ไ ม่ ป ล่ อ ย ใ ห พ ้ ว ก เ ร า ไ ป กั น ลำา พั ง ...เพราะสถานการณ์ ไ ม่ ไ ด ข ้ ึ้น อยู่ กั บ

ตำา รวจ อยู่ทค ี่ นปิ ดถนนด ้านล่า งนั่ น ...วุ่น วาย เจรจากั น อีก ซั ก พั ก กลุ่ม คนที่ปิ ดถนนก็ เ ปิ ด และปล่อยให ้รถเข ้าไปในเมืองได ้ ....โล่งอก ไปหนึ่ง ยก....เนื่ อ งจากสถานนี ร ถโดยสารที่ Gilgit อยู่ห่า งจาก ตั ว เมือ งมาก และนี่ก็ ส อง ทุ่ม แล ้ว เราก็ เ ลยชวนคุณลุง เบาะหน ้าให ้ไป ด ้วยกัน เนื่องจากบ ้านลุงอยู่ใ กล ้กับ Medina Guest House ทีเ่ ราจะไปพักเลย...ก่อนลงรถ คุณ ลุ ง ชวนทานข ้าว บอกว่ า ก่อ นกลั บ มากิน ข ้าวกัน นะ...แต่ว่า หลั ง จากคืน นี้ เ ราก็ ไ ม่ไ ด ้มี โอกาสกลั บ ไปที่ Medina Guest House อีก เลย..

ที่ Medina เร าป็ นแ ข ก กลุ่ ม เ ดี ย วข อ ง ที่ นี่ เพราะยั ง ไม่ ถ งึ ฤดู ท่ อ งเที่ย ว...เก็ บ ของแล ้ว Altaf ก็พาเราไปกินข ้าวที่ Park Hotel ขับรถ ไปสองนาที ทีน ่ ี่เป็ นที่เดีย วทีร่ ้านอาหารเปิ ด ให บ ้ ริ ก าร...อาหารมื้ อ แรกใน Gilgit อร่ อ ย ดี...พอกินข ้าวเสร็ จก็ได ้ยินเสียงเหมือนเสียง ประทั ด ดั ง ขึน ้ เป็ นระยะ ๆ ...รู ้ทีห ลั ง ว่า ไม่ใ ช่ ประทัดนะจ๊ะ...เสียงปื นเค ้ายิงกันจ๊ะ ...พวกเรา สามคนในกลุ่ม เก็ บ การอาการกัน ดีม าก ไม่ม ี ใ ค ร ทำา ท่ า ก ลั ว ห ว า ด เ สี ย ว อ ย า ก รู ้ กั น เลย...แม ก ้ ระทั่ ง ตอนกลั บ จากทานอาหาร Altaf แวะจอดถามสถานการณ์ตำา รวจแถวนั น ้ แ ล ะ รี บ ขั บ ร ถ ก ลั บ โ ด ย ปิ ด ไ ฟ ห น า้ ร ถ ไ ว ้ ตลอด...ก็ ยั ง ไม่ม ีใ ครพูด อะไร...กลั บ ถึง ห ้อง


ต่า งคนต่า งอาบนานอน....แถมนอนกั ้ำ น หลั บ ส นิ ท ช นิ ด ที่ ว่ า ไ ม่ ไ ด ย ้ ิ น เ สี ย ง อ ะ ไ ร อี ก เลย...555 สงสั ย จะเหนื่ อ ยกั บ Karakoram highway จนไม่แปลกใจอะไรกันแล ้ว... (พวก เรามารู ้ทีห ลั ง หลั ง จากกลั บ มาจากไปเที่ย ว แถบ Gupiz ว่า คืนนี้เป็ นคืนทีย ่ งิ กันหนั กที่ สด ุ จนตอนดึก ตำารวจต ้องไปคุ ้มกันและอพยพคน ต่างชาติทท ี่ ำา งานเป็ น NGO ในหมู่บ ้านต่าง ๆ แถบนี้ให ้มาอยู่ทเี่ ดียวกัน ในโรงแรม Serena Hotel) ..

้ ของเข ้าโรงแรมเพือ หาเงินซือ ่ ให ้สามารถเริม ่ รับแขกได ้เท่านัน ้ ...

ว ันทีส ่ ี่ : Gilgit- Gupis - Khanti Lake

จัดการเรือ ่ งตั๋วเสร็ จก็เริม ่ ลุยออกนอกเมืองกัน เลย ไปคราวนี้ ใ ช ้รถจิ๊ ปสีแ ดงแปร๊ ด และมี Altaf เป็ นคนขับให ้ ทัง้ ๆ ทีเ่ ราไม่ได ้จองไกด์ แต่ชว่ งเช ้า คุยไปคุยมาท่าจะถูกใจ Altaf เลย ขับไปให ้ซะเลย... แผนวันนี้เราจะลัดเลาะไป ทางตะวั น ตก ไปดู Cherry Blossom กั บ กิน ปลาเทราส์กันทีแ ่ ถบ Ghizar โดยกะว่าถ ้าไป ถึง Phandur ได ้ก็ จ ะดี แต่ถ ้าไม่ถ งึ ก็ ไ ปนอน กั น กลางทาง ระยะทางในวั น นี้ จ ะประมาณ Gilgit ไป Gakuch (70 กม )  Gupis (40 กม) Phandar (60 กม)

พวกเราตื่น เช ้า ตามประสาคนไทย (อั น นี้ Altaf บอกนะ) ทานอาหารเช ้านิด ๆ หน่อย ๆ ที่ Medina guest House นั่ ง คุ ย กั บ Yagoob เจ ้าของ Guest House เราถาม Yagoob ว่ า ได ้ข่ า วว่ า เจ า้ ของที่ เ ค า้ ขายที่ ไ ปแล ว้ แล ว้ Medina Guest House จ ะ ไ ป อ ยู่ ไ ห น Yagoob บ อ ก ว่ า เ ค า้ กำา ลั ง ส ร ้า ง Guest House ใหม่ อยู่ น อกเมือ งชื่อ New Medina Hotel ตั ว ตึก สร า้ งเสร็ จ หมดแล ว้ เหลือ แต่

สาย ๆ เราก็ ไ ปหาที่แ ลกเงิน เพิ่ม เพราะเรา เปลีย ่ นแผนจากเดิมทีข ่ ากลับจาก Gilgit ไป Isalamabad จะ นั่ งร ถกลั บ มาเป็ นบิ น กลั บ แทน เพราะขามาเราเสียเวลาไปสองวัน ก็เลย ต ้องแลกเงิน เพิ่ม ปรากฏว่ า ร า้ นแลกเงิน ไม่ เปิ ดเลย (คงเป็ นเพราะสถานการณ์ เ มื่อ คืน ) และธนาคารก็ไม่รับแลกเงิน สุดท ้าย เราต ้อง ยืมเงินรูปีของ Altaf มาจองตั๋วเครื่องบินขาก ลับกัน และเช่นเคย ตั๋วไม่ได ้เป็ นตั๋วคอนเฟริม ์ เราต ้องมาลุ ้นกันก่อนวันกลับว่าจะได ้บินกลับ หรือไม่...


ระหว่างทาง Altaf แวะพาพวกเราไปแวะทาน ชากัน ที่ร ้านของญาติท ี่ Gakuch มีน ้องๆสาว ๆ เข ้ามาคุย มาชวนทานชาและ มาขอถ่ายรูป ด ้วย

เส ้นทางนี้ชว่ งแรก ๆ ดอกแอปปริคอทจะยั ง ไม่ม ากนั ก พอเข ้าไปลึก ๆ ตั ง้ แต่แ ถบเมือ ง Gakuch ไป จะเห็นดอกแอปปริคอทบานเยอะ เต็ ม ภู เ ขาเลย บ ้านแถบนี้ เ ป็ นบ า้ นหิน และ หมู่บ ้านแถบนี้ บ รรยากาศคล ้ายกลั บ หมู่ บ ้าน แ ถ บ Nubra Valley ใ น Leh...เ ห็ น แ ล ว้ ก็ อยากไปแถบ Skardu ขึน ้ มาซะงัน ้ เพราะเป็ น เขตทีต ่ อ ่ กับ Leh

มัวแต่แวะถ่ายรูประหว่า งทาง วันนี้เ ราเลยมา ได ้แค่ Khanti Lake นอนกั น ที่ Lake View Point Hotel เป็ น โรงแรมเล็ก ๆ อยู่ด ้านหน ้า ของ Khanti Lake ห ้องสะอาด มีห ้องนาในตั ้ำ ว จำา ราคาห ้องไม่ไ ด ้ค่ะ รู ้แต่ว่า จ่า ยไปทั ง้ หมด 2,500 รูปี โดยรวมค่าห ้องสองห ้องรวมอาหาร เย็ น และอาหารเช ้า ...โดยอาหารเย็ น นั ้น เรา ้ ปลาเทราส์จากโรงแรม ราคากิโลละ เลือกซือ 1000 รูปี ค่ะ..ปลาเทราส์ทน ี่ ี่สด อร่อยและถูก มาก ๆ แต่ว่า กุ๊กทีโ่ รงแรมเค ้าทำา เป็ นแค่ป ลา เทราส์ทอดนะคะ..ทำาอย่างอืน ่ ไม่เป็ น..


ว ั น ที่ ห้ า Kthanti Lake – Gakuch คนไทยตืน ่ เช ้าอีกเช่น เคย เจ็ ดโมงเช ้า เราก็ ออกไปเดิน เล่ น ริม ทะเลสาบ ฝนตกพรำา ๆ สาย ๆ ถึงได ้มาทานจาปาตีทาแยม คนครัวที่ นี่มแ ี ต่ผู ้ชาย ห ้องครัวสะอาดเชียว เค ้าทำาครัว กั น ใจเย็ น ใช ้เวลาปั ้ น แป้ ง นวดแป้ งสี่ก ้อน ่ น ิ้ ประมาณหนึง่ ชั่วโมง เพือ ่ ทำาจาปาตีทอดสีช สาย ๆ เราตกลงกัน ว่า วั น นี้จ ะกลั บ เข ้า Gilgit เลย ไม่แ วะเข ้าไปทาง Phandar แล ้ว จะไป แถบ Tarashing เลย ขากลับก็แวะถ่ายรูปกัน เช่นเคย...

ประมาณเทีย ่ งเราก็ ม าถึง Gakuch ปรากฏว่า รถเราไปต่ อ ไม่ ไ ด แ้ ล ว้ เพราะมีก ารเอาหิน (ก ้อนเล็ ก ๆ) มาปิ ดถนน มีการเอายางรถมา เผา Altaf ลงไปเจรจาความปรากฏว่ า เค ้า ประท ้วงกัน และมีการปิ ดถนนเป็ นระยะ ๆ..ยัง ไม่รู ้ว่าจะเปิ ดถนนช่วงไหน...พวกเราก็เลยแวะ ไปหาข ้าวกลางวันทานกันที่ โรงแรม Green Palace Gakuch Hotel ที่ อ ยู่ ใ ก ล ้ ๆ แ ล ว้ Altaf ก็ ข อให ้เค ้าเปิ ดห ้องให ้เพื่ อ นเราที่ ไ ม่ สบายนอนพั ก ก่อ น...ทานข ้าวกลางวั น เสร็ จ แล ้ว Altaf ก็แวะไปหาญาติ เพือ ่ สืบข่าวคราว และดูว่าถนนเปิ ดหรือยัง ...ส่วนพวกเราก็เ ดิน เล่นกันอยูใ่ นโรงแรม

โรงแรมนี้สวยมากเลยเพราะมีววิ ของเทือกเขา Hindu Gush อยู่ ร อบ 360 องศ า (ดู แ ล ว้ ก็


นึก ถึง วิว 360 องศาที่ Annapurna จั ง )ห ้อง พักก็สะอาดโอเค ราคาห ้องคืนละ 1200 รูปี

ช่วงบ่าย ๆ Altaf ก็กลับมาพร ้อมกับหลานชาย บอกว่า ถนนตรงหน ้าเปิ ดแล ้ว แต่ไ ม่รู ้ว่าที่อน ื่ เปิ ดหรือยั ง สักพั กก็มเี มสเสจเข ้า โทรศั พท์ Altaf เราเห็ น Altaf หน า้ เครีย ดคุย กับ หลาน ชายเป็ นภาษาปากีฯ เราพอจับใจความได ้ว่ามี ประท ้วงจราจรมีร ะเบิด แถบ Chillas (Chillas เป็ นเมืองทีอ ่ ยู่ทางใต ้ของ Gilgit ไปประมาณ 100 กม) …พวกเราก็ เ ลยตั ด สิน ใจค ้างกัน ที่ Gakuch ทีโ่ รงแรมนี้ ไม่ไปต่อแล ้ววันนี้ นั่ ง ๆ นอน ๆ ดู ด อกซากุร ะบานที่โ รงแรมนี้ ก็ ส วย ทีส ่ ด ุ แล ้ว...

อาหารที่ Green Palace Gakuch นีอ ้ ร่อยดีนะ ในครัวมีแต่พ่อครัว เจ ้าหน ้าทีต ่ ้อนรับก็น่ารักดี

พยายาม Service พวกเรามากเลย...ตอนเย็น เราสั่งอาหารเย็นสองอย่าง บอกเค ้าว่าจะทาน ประมาณทุ่ม เค ้าบอกว่าทำา ไม่ทัน ขอเป็ นทุ่ม ครึ่ง นะนาย...เราเพิ่ง รู ว้ ั น หลั ง ว่ า คนที่ นี่ เ ค ้า ทานข ้าวเย็ น กัน ดึก มื้อเย็ น ทานกัน ประมาณ ่ ุ่ม แล ้วนอนกัน เที่ย งคืน ตืน สามสีท ่ สามโมง เช ้า...ส่วนกระเหรี่ย งไทยอย่า งพวกเรา ทาน ข ้าวเย็ นประมาณทุ่ม นอนสองทุ่ม ตืน ่ ไม่เ กิน เจ็ดโมง...ดังนัน ้ ทุกเช ้า เราตืน ่ มาเดินเล่นนอก โรงแรมกัน ได ้สองสามชั่ว โมง เพื่อรอให ้พ่ อ ครั ว มาทำา งานก่ อ น ถึง จะได ก้ น ิ ข ้าวเช ้ากั น ประมาณเก ้าโมงสิบโมง...

ว ันทีห ่ ก อยูก ่ ันที่ Gakuch วันนี้ชว่ งสายหลังจากทานจาปาตีกับแยมเป็ น อาหารเช ้า Altaf ซึง่ ออกไปสืบข่าวตอนเช ้าก็ บอกว่า เมื่อ วานสถานการณ์ ท ี่ Gilgit ไม่ด ี มี ค น ต า ย แ ล ะ บ า ด เ จ็ บ ที่ Gilgit ป ร ะ ก า ศ เคอร์ฟิ ว และ ก็พ ยายามโทรหาคนใน Gilgit เพื่ อ ดู ว่ า สถานการณ์ ใ น Gigit เป็ นอย่ า งไร ปรากฎว่า โทรหาใครก็ไม่ตด ิ เลย...ตอนนีพ ้ วก เราไม่ รู แ ้ ล ว้ ว่ า จะกลั บ ไป Gilgit ได ห ้ รื อ ไม่ หรือเกิดอะไรขึน ้ ...เอาหล่ะ ก็ได ้แต่สนุกและมี ความสุขกับสิง่ ทีอ ่ ยู่ตรงหน ้าละกัน ... Altaf ก็ เลยจะพาพวกเราไปหมู่ บ ้านบนเขาแถบ ๆ นี้...


ให ้ได ้เรียนหมดสมใจ....ชาวบ ้านแถบนี้ชงชา เหมือนแถบเลห์ และ สิกขิม คือต ้มชานมร ้อน ๆ ใส่เกลือ ทานกับขนมปั งแข็ง ๆ อร่อยดี...

หมู่ บ ้านบนภู เ ขาที่ Altaf พาพวกเราไปสวย ม าก ๆ มี่ ห มู่ ต น ้ แอป ป ริ ค อท ที่ กำา ลั งบ าน ส ะ พ รั่ ง ด ้ า น ห ลั ง เ ป็ น เ ทื อ ก เ ข า Hindu Guch ....มี วั ง เ ก่ า ข อ ง เ จ ้ า เ มื อ ง Gakuch มีสนามคริกเก็ตเชิงเทือกเขา Hindu Gush เ ด็ ก ห นุ่ ม แ ถ บ นี้ เ ล่ น ค ริ ก เ ก็ ต กั น สนุกสนานเชียว

เราได ้รับเชิญจากน ้องสาวคนนึงให ้ไปทานชา ก็เลยตามน ้องไปทีบ ่ ้าน ห ้องครัวบ ้านนีอ ้ ยูด ่ ้าน หน ้าแยกเป็ นเหมือนเป็ นส่วนผู ้หญิง เข ้าไปใน ห ้องครัวเห็นน ้องเปิ ดทีวภ ี าคภาษาอังกฤษ อยู่ ก็ เ ลยเข ้าใจว่ า น อ ้ งและแม่ ข องน อ ้ งเข า้ ใจ ภาษาอังกฤษแน่ ๆ และอยากฝึ กพูด เพียงแต่ ค่อนข ้างจะเขินเวลาเจอคนแปลกหน ้า..พวก เราก็ เลยคุยกับน ้องนานเลย...น ้องสาวอยาก เ รี ย น ห ม อ ต อ น นี้ เ รี ย น มั ธ ย ม อ ยู่ ที่ เ มื อ ง Gakuch ด ้านล่าง.. พวกเราได ้แต่อวยพรน ้อง

วันนี้อากาศเย็น ๆ กำาลังดี แดดจ ้า...เหมาะกับ การเล่นคริกเก็ตมากเลยนะเนีย ่ ...

ช่วงเย็น ๆ เราไปเดินเล่นทีห ่ มูบ ่ ้าน Sil-Punial ตรงข ้ามเมื อ ง Gakuch ...เช่น เคย ระหว่ า ง เดิน ก็ เ ห็ น เด็ ก หนุ่ ม เมีย ง ๆ มอง ๆ ...แล ้วก็ เหมือนจะรวบรวมความกล ้าเข ้ามาทักพวกเรา น ้อง ๆอยากฝึ กภาษาอังกฤษนั่ นเอง เดินไป คุยไปกับน ้อง ๆจนค่าำ ... มือ เย็ น นี้ Altaf พาไปทานข ้าวบ ้านลุง บ ้าน ชาวปากีฯ จะแยกส่วนชายหญิง เด็กผู ้หญิงจะ ยังมาเล่นในส่วนผู ้ชายซึง่ เป็ นส่วนรับแขกได ้ ส่ ว นเด็ ก ที่เ ริ่ม จะเป็ นสาวจะอยู่ อ ีก ห อ้ งหนึ่ง ภรรยาและลูกสาวของลุง Altaf อยากคุย กับ


เรา เราก็เลยแยกไปคุยกับสาวๆ อีกห ้อง สาว บ ้านนี้ พู ด ภาษาอั ง กฤษไม่ ไ ด ้ เพราะเรี ย น ภาษาถิน ่ และภาษาอาหรั บ ..เลยคุ ย กั น ด ้วย ภาษามือบ ้าง...ยิม ้ บ ้าง...555… จน Altaf เดิน มาช่วยแปลให ้ ...ลูกสาวคนโตบ ้านนี้อายุ 13 หมัน ้ แล ้ว อีกสองปี จะแต่ง งาน เราถาม Altaf ว่ า แถบปากีฯ ผู ห ้ ญิง ต อ้ งไปขอผู ช ้ ายหรื อ เปล่า Altaf บอกว่ า ธรรมเนี ย มทางเหนื อ กั บ ทางใต ้ไม่เหมือนกัน ทางใต ้ผู ้หญิงจะเป็ นฝ่ าย หาสิน สอดไปขอผู ช ้ ายเหมือ นอิน เดีย ส่ ว น ทางเหนื อ ทางญาติผู ห ้ ญิง จะร่ ว มกั น ลงขั น รวบรวมของใช ้จำา เป็ นเพื่อให ้ฝ่ ายหญิงไปเริม ่ ชีว ต ิ ใหม่ท ี่บ ้านหลั ง ใหม่ เช่น ที่ห าชุด ที่น อน เครือ ่ งครัว

อืม ...วันนี้เ ราเจอน ้องผู ้หญิง วั ย รุ่ น อายุ เ ท่า ๆ กัน แต่ตา่ งกันสองแบบ เลย เจอน ้องผู ้หญิงที่ ฝั นอยากจะเรียนต่อเป็ นหมอ เจอน ้องผู ้หญิงที่ กำา ลั ง จะแต่ ง งาน...ปากีฯ ช่า งเป็ นประเทศที่ Diversity จริง ๆ .. วันนี้ทานข ้าวกันตามธรรมเนียมปากีฯเลย คือ ่ ุ่ม แขกและผู ้ชายจะทาน ทานกันประมาณสีท ก่ อ น จ า ก นั ้ น ฝ่ า ย ห ญิ ง ถึ ง จ ะ ท า น ที ห ลั ง อาหารก็คอ ื จาปาตีกบ ั แกงถั่ว...อร่อยดี...

ว ันทีเ่ จ็ด Gakuch – Gilgit

วั น นี้ ต อนแรกปรึก ษากั น ว่ า จะไปเที่ย วแถบ Yasin กันก่อนวันสองวันแล ้วค่อยกลับ Gilgit หรือ ไป Gilgit เลย สุด ท ้ายก็ ต กลงกั น ว่ า จะ พยายามหาทางเข า้ เมื อ ง Gilgit กั น ให ไ้ ด ้ หรือไม่ก็ไปให ้ใกล ้เมืองกันทีส ่ ด ุ แล ้วค่อยหา ทางผ่านจาก Gilgit ออกไปเทีย ่ วในเส ้น KKH ...ไ ม่ ว่ า จ ะ ไ ป Hunza เ ลย ไ ป Tarashing หรื อ ไป Fairy Medow ล ว้ นต อ้ งผ่ า น Gilgti เพือ ่ ไปอีกเส ้น KKH ทัง้ นั น ้ ...และตอนเช ้าเรา ได ้ข่าวว่าเมือ ่ วานมี Curfew Break เพือ ่ ให ้รถ โดยสารออกมาสองชั่วโมง เราเลยกะว่าวันนี้ เ ร า จ ะ ห า ท า ง ถึ ง Gilgit ใ ห ท ้ ั น แ ล ว้ ถ า้ มี Curfew break ในวัน นี้เ ราจะผ่า น Gigit ออก ไปพั ก ที่ห มู่ บ ้านของ Altaf ซึง่ อยู่ น อกเมือ ง Gilgit ก่ อ นจะค่ อ ยไปเที่ ย วต่ อ ....อั น นี้ เ ป็ น แผนนะ...ของจริง เป็ นอย่ า งไร ติด ตามกั น ค่ะ...

ออกจาก Gakuch มาไม่ เ ห็ น รถสวนมาเลย เจอรถตู ้สวนมาสองคันช่วงแรกเท่านั น ้ จากนัน ้ ไม่ ม ี ร ถสวนมาเลย ถนนหนทางเงี ย บหมด ถนนบางช่วงยังเห็นมีร่องรอยหินทีเ่ คยเอามา วางปิ ดถนนไว ้ ...ช่วงเทีย ่ งก็เข ้าเขต Gilgit มี ทีเ่ ราต ้องไปลงทะเบียนเข ้าออก ตำารวจทีด ่ า่ น บอกว่า ทางการสั่งให ้นั กท่องเทีย ่ วไปรวมกัน ที่ Serana Hotel แล ้วทางตำา รวจก็ ใ ห ้ตำา รวจ ขึ้น มากั บ รถเราสองคน เพื่ อ ไปคุ ม้ กั น พวก เรา...ตอนแรกเราก็ยังคุยกันว่า เดีย ๋ วให ้เข ้าใน


เมืองก่อน แล ้วค่อยหาทางออกนอกเมืองไป หมู่ บ า้ น Altaf ...ไปถึง เขตตั ว เมื อ ง มี ด่ า น ของกองทหาร ตำา รวจทีม ่ าด ้วยก็ลงไปติดต่อ ทหารทีเ่ ฝ้ าด่าน ทัง้ ตำารวจทัง้ Altaf ถูกตรวจ ่ ส่วนนั กท่องเทีย บัตร จดชือ ่ วกระเหรีย ่ งอย่าง เราอยู่บ นรถจิ๊ ปเฉย ๆ...ทหารขอเคลีย ร์เ ส ้น ทางซั ก พั ก ก่อ นจะปล่ อ ยให ้รถเราเข ้าเมือ ง Gilgit...พอเข ้าไปซัก ไม่เกิน 500 เมตร พวก เราไปเจออีก ด่า น ครั ง้ นี้ทั ง้ ตำา รวจ ทั ง้ Altaf และรถทีเ่ รานั่ งมาถูกค ้น ส่วนพวกเราทีเ่ ป็ นนั ก ท่องเทีย ่ วหน ้าดำา ๆ ก็ ออกมายืน ่ เฉย ๆ หน ้า รถ..เท่านั น ้ เอง...Altaf บอกว่า ทีต ่ ำารวจถูกค ้น ก็เพราะตอนนี้ทหารไม่ไว ้ใจใครเลย เพราะว่า เมื่อ สองเดือ นก่ อ นที่ เ กิด เหตุ ก ารณ์ ป ล ้นรถ โดยสารแล ้วยิงกัน ผู ้ร ้ายปลอมตัวเป็ นตำา รวจ ขอขึน ้ ไปค ้นรถ ก่อนยิงเรียงตัวผู ้โดยสาร...(นี่ เป็ นสาเหตุท ี่ เวลาเราเดินทางไปบางทีเ่ ราไม่ ค่อยใส่ชด ุ พืน ้ เมือง เพราะเราอยากให ้คนท ้อง ถิน ่ แยกนั ก ท่อ งเที่ย วหน า้ ดำา ๆ อย่ า งเราให ้ ออกจากคนพื้นเมือง...เพราะบางทีเ่ ป้ าหมาย เค ้าคือคนพืน ้ เมืองกันเอง...)

ทหารนี้มาจากทางใต ้ ไม่ใช่ทหารทางเหนือ เ มื อ ง Hunza , Skardu แ ล ะ Chillas ก็ ประกาศเคอร์ฟิวหมด เค ้าคิดว่าน่าจะเคอร์ฟิว อีกเป็ นเดือน เพราะกองทหารทางใต ้กำา ลังจะ เข ้ามาเสริมอีก...ก่อนจะปล่อยเราไปก็บอกว่า พวกเราต ้องไป Hunza ให ้ได ้นะ…โอ ้ ข่า วนี้ หมายถึงว่าเส ้นทางสาย KKH ถูกปิ ดหมดเลย ไปไหนไม่ได ้ ...และแล ้วพกวเราก็ถูกนำ ามาถึง Serena Hotel จนได ้ ...ไม่สามารถเฉไฉออก นอกทางเพือ ่ ออกนอกเมืองได ้เลย... สะบักสะบอม หิวโหย กันมาถึงโรงแรม อันดับ แรกคือกินกินกันจนอิม ่ ก่อน จากนั น ้ Altaf อีก เช่นเคยไปเจรจากับผู ้จั ดการโรงแรม ขอเปิ ด ห ้องแค่ห นึ่ง ห ้องสำา หรั บ สามคน โดยใช ้บั ต ร ่ น ลดพิเศษของ Altaf (สุดท ้ายเรานอนกันสีค รวม Altaf ด ้วย เพราะเค ้าก็ไม่มท ี น ี่ อนเหมือน กัน 555)

จากนัน ้ เราก็ผา่ นด่านกันอีกนั บไม่ถ ้วน แทบจะ ทุก ๆ 100 เมตรเลย จน Altaf บอกว่า ตอนนี้ ่ Altaf คงดังทั่วกองทหารแล ้วหล่ะนะ... ชือ ระหว่า งที่เ ข ้าเมือ ง แถว ๆ กลางเมือ งมีร่ อ ง รอยของหินทีน ่ ำ ามาปิ ดถนน ยางรถยนต์ถก ู เผา ำ แ ล ะ ข ว ด นา้ อั ด ล ม ที่ ใ ช ้ข ว ้า ง ป า ต อ น ประท ้วง...ดูไปดูมา เค ้าใช ้อาวุธประท ้วงกันไม่ แรงเท่าใน กทม นะ …hihihi ทหารปากีฯทีข ่ งึ ขังน่าเกรงขามจัง ช่วงแรก ๆ ทีผ ่ ่านด่าน เราไม่คอ ่ ยกล ้ามอง พอผ่านหลาย ๆ ด่า นเข ้าก็ เ ริ่ม มองแล ้วยิม ้ แถมเริ่ม โบกมือ ให ้ ทหารหลายคนก็ยม ิ้ ตอบ มีอยู่ด่านนึงเจอ ทหารหุน ่ สูงผอมใส่แว่นดำาสไตล์ถอ ื ปื นไรเฟิ ล เดินเข ้ามาตรวจพวกเราอย่า งเข ้ม พอเรายิม ้ ให ้ พีท ่ า่ นก็รเี่ ดินเข ้ม ๆ เข ้ามา แล ้วยิม ้ ฟั นขาว ๆ ให ้เรา ชวนคุ ย ไปคุ ย มาได ค ้ วามว่ า กอง

...Serana Hotel เป็ นโรงแรมหรู แ บบว่ า ห า้ ดาว ของที่ นี่ ราคาห อ ้ ง Standard คื น ละ 10,000 รูปี Altaf ยาพวกเราว่ ้ำ า พวกยูไม่ต ้อง จ่า ยตั งค์อะไรไปนะ ให ้เค ้ามาเป็ นคนจั ด การ เอง เพราะว่าต ้องใช ้บัตรของเค ้าถึงจะได ้ลด. และ money is not important พวกยูไม่ต ้อง กั ง วลเรื่ อ งเงิ น เดี๋ ย วเค า้ จั ด การเอง....ซึ่ง ั รูปีในช่วงที่ สุดท ้ายแล ้วเราก็ไม่ได ้จ่ายตังค์ซก อยู่ท ี่นี่ ..ช่ว งแรกเราค่อนข ้างกัง วลเพราะเรา ไม่ม ีเ งิน รู ปี เหลือ กั น แล ้ว หาแลกเพิม ่ ไม่ ไ ด ้


ด ้วย แต่พอรู ้ว่าที่นี่รับ บั ตรเครดิต และรั บ เงิน ดอลลาร์ ก็ไม่กงั วลแล ้ว...

เฟต์ม ื้ อ เย็ น ให พ ้ วกเราทานกั น ด ว้ ย ...น่ า รั ก จัง...

ผู จ้ ั ด การโรงแรมบอกเราว่ า ทางทหารให ้ Serena Hotel เป็ นทีร่ ับรองช่วยเหลือนั กท่อง เทีย ่ ว ตอนนี้มน ี ั กท่องเทีย ่ วอยู่ประมาณ เกือบ 50 คน แล ้วพรุ่งนี้จะมีนักท่องเทีย ่ วอพยพมา จาก Skardu และ Hunza อีก และทางทหาร น่าจะให ้เครือ ่ งบินทหารมารับนั กท่องเทีย ่ วกับ ใ น วั น พ รุ่ ง นี้ ...อั น นี้ เ ป็ น ข่ า ว ข อ ง วั น นี้ น ะ จ๊ะ....หลังจากวัน ้ นั น ้ เราก็ได ้เรียนรู ้ว่าข่าวสาร เปลี่ย นทุ ก วั น ไม่ ม ีใ ครทราบสถานการณ์ ท ี่ แน่ น อน... ไม่ม ีใ ครรู ้ว่า เราจะได ้ออกไปจาก โรงแรมเมือ ่ ไร อย่างไร..ได ้แต่รอ และ Isha Allah...แล ้วแต่พระผู ้เป็ นเจ ้า...

ที่นี่ม ี Internet และ Wifi และมีโทรศัพ ท์พื้น ฐ า น – เจ า้ ห น า้ ที่ บ อ ก เ ป็ น โ ท ร ศั พ ท์ ผ่ า น ดาวเทียม (ในขณะทีบ ่ ้านเรือนชาวปากีฯและ โรงแรมเล็ ก ๆ แห่ ง อื่น ไม่ ม ี ) เราก็ เ ลยได ้รู ้ ข่ า วสารของที่ นี่ จ ากเว็ บ Pamir times รู ว้ ่ า สั ญ ญานโทรศั พ ท์ม ือ ถู ก ตั ด หมด เพื่ อ ระงั บ ข่าวลือ มีการประกาศ curfew ที่ เมือง Gigit, Skardu, Hunza และ Chillase นั่นหมายถึงว่า เส ้นทางสาย KKH ถูกปิ ดหมด สนามบินถูกปิ ด และเหตุการณ์ประท ้วงก็เกิดตัง้ แต่วันทีเ่ รามา ถึงวันอาทิตย์นั่นเอง จนบัดนี้ก็ประมาณเกือบ อาทิตย์แล ้ว

ว ันต่อ ๆ มา...

นั กท่องเทีย ่ วทีพ ่ ักทีโ่ รงแรมนี้ส ว่ นมากเป็ นนั ก ท่องเที่ย วชาวญี่ปุ่ น รุ่น คุณยาย คุณตา พวก คุ ณ ต า คุ ณ ย า ย อ ยู่ กั น เ งี ย บ ๆ ส ง บ นิ่ ง มากมา ย ...คุ ณ ย ายเล่ า ว่ า อยู่ ม า หล าย วั น กำาหนดต ้องกลับวันนีจ ้ ๊ะ..

วั น แรก ๆ ที่ต ิด อยู่ ใ นโรงแรม พวกเราก็ ยั ง เฮฮากั น อยู่ เพราะถือ ว่ า ได ้มานั่ ง ๆ นอน ๆ อ่านหนั งสือ เล่นอินเตอร์เนต เล่นปิ งปอง กัน ในโรงแรมหรู ห ราห ้าดาวริม หน า้ ผา มองไป ข ้างหน า้ โรงแรมก็ เ ห็ น วิว Rakaposhi สวย เชีย ว อาหารการกิน ก็ อุ ด มสมบู ร ณ์ เพราะ โรงแรมได ้สิท ธิพ ิเ ศษ ให ้ทหารนำ า ขบวนรถ ออกไปเคาะประตูช ้อปปิ้ งกับข ้าวทีร่ ้านทีต ่ ลาด ได ้ แถมวั น หลั ง ๆ เจ ้าหน า้ ที่โ รงแรมเอาใจ กระเหรี่ ย งไทย โดยทำา อาหารไทยเป็ นบุ พ

เราเจอเพือ ่ นชาวอิตาลีทเี่ ป็ น NGO มาทำาวิจัย ป่ าไม ้ เพือ ่ นคนนีเ้ ล่าให ้ฟั งว่า เค ้ามาถึง Gilgit คืน วั น อาทิต ย์ (ก็ ค ืน เดีย วกั บ ที่ เ รามา แล ้ว ไดย ้ ิ น เ สี ย งปื น นั่ น แ ห ล่ ะ ) แ ล ว้ ก็ ติ ด อ ยู่ ที่ โรงแรมนี้อาทิต ย์น ึง แล ้ว ไปไหนไม่ไ ด ้ และ ไม่รู ้สถานการณ์วา่ จะเป็ นอย่างไร...


นอกจาก เพื่อนอิต าลีท ี่ม าทำา งานวิจั ย ป่ าไม ้ แล ้ว เรายั ง เจอสาวสวยอเมริกัน ที่เ ป็ น NGO มาทำา วิจัย แถบนี้ สาวอเมริกันท่าทางจะชอบ ี วยสดเหมือ น ปากีฯ มาก ๆ เธอสวมสาหรีส ส สาวปากีฯ ตลอดเวลาทีอ ่ ยู่ทน ี่ ี่ เธอเล่าให ้ฟั ง ว่ า ทหารไปพาเธอมาตั ้ง แต่ ค ื น วั น อาทิต ย์ เหมือ นกั น บอกว่ า ให ้มาอยู่ ท ี่โ รงแรมนี้ เ พื่ อ ความปลอดภัย และเธอติดต่อสถานฑูตอเมริ กันไปแล ้ว ทางสถาฑูต บอกว่า เธอมาเองก็ ต ้องจัดการตัวเองนะจ๊ะ... ในวันแรก เรายังไม่รู ้ว่าจะสถานการณ์เป็ นยัง ไง ก็ เ ลยติด ต่ อ ท่ า นเลขาฑู ต ทหารไทยไป ท า ง อี เ ม ล์ ท ี่ อ ยู่ ใ น น า ม บั ต ร ที่ ไ ด ม ้ าจาก ทหารไทยที่เ จอกั น ที่ส นามบิน ซั ก พั ก ทาง สถานฑูต ไทยก็ โ ทรศั พ ท์ม าหาเราที่โ รงแรม ถามข่าวคราวพวกเราว่าเป็ นอย่างไร ตกใจกัน ไ ห ม มี ใ ค ร ป่ วย ไ ข บ ้ า้ ง มี เ งิ น พ อ ใ ช ไ้ ห ม (^_^) พร ้อมทั ง้ บอกว่ า จะติด ต่ อ กั บ รั ฐ บาล ปากีฯเพื่อสอบถามว่า มีม าตรการอะไรในการ ช่วยเหลือนักท่องเทีย ่ วทีต ่ ด ิ อยู่... พอผ่านเข ้าวันทีส ่ อง พวกเราเริม ่ ไม่มอ ี ะไรทำา แล ้ว..เริม ่ หาทางออก..ซึง่ ทางออกเรามีสอง สามทาง ล ้วนเป็ นทางทีเ่ ราควบคุมไม่ได ้ทัง้ นัน ้ 555.... ทางที่ 1) ออกไปพร ้อมกับ Altaf ในช่วง curfew break ไปพักอยูบ ่ ้าน Altaf ที่ นอกเมือง แล ้วค่อยล่องไปทางใต ้ เทีย ่ ว Fairy Meadow ก่อนกลับ Isalamabad ทางที่ 2) คือ รออยูท ่ โี่ รงแรม จนกว่าจะ ประกาศยกเลิก curfew หรือไปกับเครือ ่ งบิน ทหาร ทีม ่ ข ี า่ วลือมาหลายวันแล ้วว่าจะมารับ แล ้วค่อยหาทีเ่ ทีย ่ วแทบ Isalamabad พอวันทีส ่ อง มีประกาศว่ามี curfew break ้ ประมาณสองชัว่ โมงเพือ ่ ให ้คนออกมาซือ อาหาร พวกเราตกลงให ้ Altaf ออกไปข ้าง นอกเพือ ่ หาทางกลับบ ้านเค ้าก่อน เพราะเค ้า ไม่ได ้ข่าวทางบ ้านเค ้าเลย...พวกเราขอรออยู่ ทีโ่ รงแรมเพือ ่ จะได ้ไม่เป็ นภาระของเค ้า แล ้ว เรานัดกันว่าถ ้าวันรุง่ ขึน ้ มี curfew break อีก

Altaf จะกลับมารับเรา แล ้วค่อยหาทางลงใต ้ ไปต่อกัน ...555 วางแผนกันซะหรูเชียว... ... จากนั ้น วั น ต่ อ มาพวกเราเก็ บ ของลงเป้ เตรียมพร ้อมทีจ ่ ะเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมได ้ ภายในห ้านาที ถ ้า Altaf กลับมารับเรา...พวก เราคอยฟั งว่ า จะมี ป ระ กาศ curfew break หรือ ไม่ ...ซึง่ ปรากฏว่า ในวั น นั ้น ไม่ม ี curfew break...พวกเราก็รอวันต่อไป และในเย็ น วั น นั ้ น เราก็ ไ ด ร้ ั บ โทรศั พ ท์ จ าก Altaf, Altaf บ อ ก ว่ า ติ ด อ ยู่ ที่ บ า้ น ญ า ติ ใ น Gilgit นี่ แ หล่ ะ จ า้ ..ทหารไม่ ใ ห อ้ อกไปนอก เมือง...Altaf กลับบ ้านก็ไม่ได ้ กลับมาหาเรา ก็ ไ ม่ ไ ด ้ ...แป่ ว...ฝั นสลาย...เราคงออกจาก Gilgit ไปเองไม่ได ้แน่แล ้ว... แต่พวกเราก็ยังไม่ได ้กังวลมาก เพราะกำาหนด กลั บ บ า้ นอี ก ตั ้ง หนึ่ ง อาทิต ย์ ยั ง พอมี เ วลา อยู่.... ช่ ว ง ที่ Curfew break นี้ มี นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว อเมริกัน ติด รถนั ก ข่ า วออกไปดู ส ถานการณ์ ข ้างนอก พอกลับมาก็มาเล่าให ้พวกเราบอกว่า สถานการณ์ข ้างนอกแย่มาก (เอ...แต่เราว่าไม่ แย่นะ ไม่มอ ี ะไรเลย เพราะ curfew ทหารคุม อยู่หมด) เค ้าจะติดต่อสถานฑูตอเมริกน ั ให ้มา ช่ ว ย แล ว้ ถาม เร า ว่ า เร าจ ะร่ ว ม ด ว้ ย หรื อ เปล่า...เราตอบไปว่า ขอบคุณ แต่ทางสถาน ฑูตเราติดต่อพวกเรามาเรียบร ้อยแล ้ว...555 เช ้าวันทีส ่ ี่ ขณะทีพ ่ วกเราเริม ่ หมดหวังทีจ ่ ะได ้ ออกไปจาก Gilgit เพื่ อ ไปต่ อ ...เจ า้ หน า้ ที่ โรงแรมก็โทรศัพท์มาปลุกเราตอนเช ้าว่า พวก ยู จ ะกลั บ Isalamabad กับ เที่ย วบิน ทหารใน เช ้านี้ไหม ถ ้าจะกลับเก ้าโมงเช ้ามาเจอกันทีล ่ ๊ อบบีโ้ รงแรมนะ เดีย ๋ วจะมีทหารมารับนำ าขบวน ไป...เท่านั น ้ แหล่ะ พวกเราก็ส ปริง ตัว ลุกจาก เตีย ง จั ด การตั ว เองเสร็ จ ออกไปเช็ ค เอาท์ ทานข ้าวเช ้ากันภายในไม่ถงึ ครึง่ ชัว่ โมง...ตอน นีแ ้ ค่ขอให ้ออกไปจาก Gilgit ได ้แค่นัน ้ ....


อ ้าว...ก่อ นจะเก ้าโมง มองไปมองมาไม่เ ห็ น เพือ ่ นอิตาลี ...พวกเราเลยวิง่ ลงไปเคาะประตู ห ้องเรีย ก บอกว่า ทหารจะมารั บ เช ้านี้ ในอีก ห ้านาทีจะออกแล ้ว..ยูไม่กลับหรือ ..ตอนแรก หนุ่ มอิต าลีคด ิ ว่า พวกเราแกล ้งอำา มาปลุกไอ ก่อนเก ้าโมงครึ่ง ชิม ิ ...(เพราะเรานั ด กับ หนุ่ ม อิตาลีไว ้ก่อนหน ้าว่าจะมาทานข ้าวเช ้ากันตอน เก ้าโมงครึ่ง )...พอเราทำา หน า้ จริง จั ง หนุ่ ม ก็ เดินออกมาถามเจ ้าหน ้าที่ พอเจ ้าหน ้าทีบ ่ อก จริ ง เท่ า นั ้ น แหล่ ะ พอหนุ่ ม รี บ กลั บ ไปเก็ บ เสื้อ ผ า้ ไม่ เ กิน สิบ นาทีก็ ยั ด ๆ เสื้อ ผ า้ เสร็ จ หมด...555… ก่อนทีท ่ หารจะมารับ เราส่งเมล์ไปบอกสถาน ฑู ต ว่ า จะกลั บ เครื่ อ งบิน ทหารในวั น นี้ น ะคะ แล ้วถ ้าถึง Isalamabad จะติด ต่ อ ไป พร อ ้ ม กับ เขียนโน๊ ตถึง Altaf ฝากเจ ้าหน ้าทีโ่ รงแรม ไว ้บอกว่าไปก่อนนะ..

เย ้ เย ้ ...ในที่ สุ ด เราก็ ไ ด น ้ ั่ งเครื่ อ งทหาร C130 จาก Gilgit กลับ Isalamabad อยากนั่ง C-130 ม า น า น แ ล ้ว ค ร ้ า .. ^-^ ... ต ้อ ง ขอบคุณนั ก ท่อ งเที่ย วญี่ปุ่ น เพราะแว่ว มาว่า รั ฐ บาลญี่ปุ่ นช่ว ยผลั ก ดั น กองทั พ ปากีฯ จน กองทัพยอมให ้เอาเครือ ่ ง C130 มารับนักท่อง

เที่ย วญี่ปุ่ นที่ต ด ิ อยู่ท ี่นี่ กระเหรี่ย งไทยอย่ า ง เราเลยได ้อานิสงค์ตด ิ มาด ้วย...

และพวกเราต ้องขอบคุ ณ สถานฑูต ไทยกรุ ง Isalamabad ด ้วย สำาหรับความช่วยเหลือกระ เหรี่ย งแบกเป้ อย่างพวกเรา...พอมาถึงสนาม บินที่ Isalamabad ทางสถานฑูตไทยก็กรุณา ให ้ท่านเลขาฑูต ทหารและท่า นอุป ฑูต พร ้อม ภริย าฯมารั บ เราที่ส นามบิน และคืน นั ้น ท่ า น เอกอั ค รราชฑูต ฯ กรุ ณ าให ้พวกเราไปพั ก ที่ บ ้านท่านด ้วย....

วันต่อมาภรรยาท่านเลขาฑูตทหารก็พาเราไป เปลีย ่ นตั๋วทีส ่ ำา นั กงานการบิน ไทย (เพราะตั๋ ว เราเป็ นตั๋วโปรฯ เปลีย ่ นไม่ได ้.. ทางเจ ้าหน ้าที่ การบินไทยก็จัดการเปลีย ่ นตั๋วให ้ได ้ เราก็เลย ได ้กลับบ ้านในวัน ต่อมา...แถมก่อนกลับ ท่า น ฑูตยังกรุณาเลีย ้ งอาหารไทยพวกเราอีก....


ทริปนี้ Lift is adventure จริง ๆ ค่ะ..แถมได ้ พบเจอนาใจของทั ้ำ ง้ คนปากีฯ ทัง้ คนไทย เนี่ย แหละคือสิง่ ทีไ่ ด ้จากการเดินทางอย่างแท ้จริง ค่ ะ .....ไ ว ้จ ะ ก ลั บ ไ ป ล ้า ง ต า ป า กี ส ถ า น ใหม่...เร็ว ๆ นี้...

North Pakistan: Life is Adventure  

Travel in North Pakistan

Advertisement