Page 1

Apr 2011

Annapurna (half) Circuit

By : Nunit


กำรเดินทำงของเรำเป็ นดังนีค ้ ะ่ Annapurna (Half) Circuit (Apr 11)

จำำ ไม่ ไ ด แ้ ล ว้ ว่ ำ อะไรหรื อ ใครจุ ด ประกำย ทำำ ให ้อยำกออกเดิน ป่ ำ ขึน ้ ภูเ ขำ ตอนนี้รู ้แต่ เพีย งว่ำ ถ ้ำเหนื่อยเมื่อไรเป็ นต ้องไปเดิน ขึน ้ ิ ่ำ เขำ ให ้ได ้ทุกทีซน รีววิ นีจ ้ ะเน ้น เฉพำะกำรเดินทำงหรือกำรเตรียม ตัวทีส ่ ำำ คัญ ๆ สำำ หรั บเพื่อน ๆ ทีจ ่ ะไปในเส ้น ทำงนี้ กำรเดินรอบ Annapurna Circuit ควรมีเ วลำ ซัก 20 วั นเป็ นอย่ ำ งน ้อย จะได ้ไม่รีบ เกิน ไป เผือ ่ เวลำไว ้สำำหรับวันพัก เวลำทีร่ ่ำงกำยเมือ ่ ย ล ้ำ หรือเวลำสภำพอำกำศไม่ดต ี อ ่ กำรเดิน สำำหรับทริปนี้เรำมีเวลำทัง้ หมดแค่ 16 วันรวม ไปกลับจำกเมืองไทย เรำก็เลยทำำ ได ้แค่เดิน ครึง่ วงกลมซ ้ำยเท่ำนั น ้ ในแผนกำรเดิน ทำง เรำต ้องเผือ ่ เวลำเอำไว ้สำำ หรั บกรณีทรี่ ะหว่ำง กำรเดิน ทำงมีปั ญหำหิม ะตก เดิน ต่ อ ไม่ ไ ด ้ หรือ กรณีไฟล์ทจำก Jomsom ดีเลย์ เอำไว ้ปี หน ้ำฟ้ ำใหม่ค่อ ยไปเก็ บ ครึ่ง วงกลม ด ้ำนขวำ

Day 01: BKK-Kathmandu จั ด กำรเรื่อ งตั๋ ว เครื่อ งบิน ขำกลั บ จำก Jomsom มำ Pokala จั ด กำร เรื่ อ ง TIM card และ ACAP permit, จั ด ก ำ ร ตั๋ ว ร ถ บั ส จ ำ ก KTM ไ ป Besisahar เช่ำอุปกรณ์กำรเดิน เช่ำถุงนอนที่ ทำเมล Day 02: Kathmandu – Besisahar (823 m): โดยรถประจำำทำง ใช ้เวลำ 6 ชัว่ โมง หำลูกหำบที่ Besisahar Day 03: Besisahar ไป Bhulbhule โดยรถ โ ด ย ส ำ ร ป ร ะ จำำ ท ำ ง แ ล ว้ เ ริ่ ม เ ดิ น จ ำ ก Bhulbhule ไป Bahundanda ก่อนจะสุดทำง วั น นี้ ท ี่ Syange (790 m) รวมเดิ น ทั ้ง หมด 7 ชัว่ โมง Day 4: เดิน จำก Syange ไป Tal (1700 m) ( 6 hr) Day 5: เ ดิ น จ ำ ก Tal (1700 m) to Thanchock (2400 m) (8.5 hr)


Day 6: จ ำ ก Thanchock (2400 m) to Lower Pisang (3200 m) (7.5 hr):

Day16: Baktapur - Kathmandu- BKK (13.30-18.15)

Day 7: จำก Pisang (3200 m) to Manang (3540 m) (5.5 hr) via lower Pisang Day 8: Acclimatization day at Manang พั ก ปรั บ ระดั บ ควำมสู ง Walk to the lake (1 hr) Day 9: เดินจำก Manang (3540 m) to Yak Kharka (4110 m) (4.5 hr): ตั ง้ แต่ Manang ไม่ ค วรเดิน ขึ้น ระดั บ ควำมสูงเกินกว่ำ 600 เมตรต่อวัน Day 10: เ ดิ น จ ำ ก Yak Kharka (4110 m) ไป Thorung Phedi (4660 m) (3 hr) Day 11: วันเดิน ข ้ำม Thorong La, ออกจำก Throng Phedi ตอนตีสำม ข ้ำมผ่ำน Throng La pass (5416 m) เดิน ลง Muktinath (รวม 12 hr) Day 12: เดิน จำก Muktinath (3800 m) to Jomsom (2710 m)(5.5 hr) Day 13: บินจำก Jomsom มำ Pokala Morning flight to Pokala, flight could not fly after 11.00 am due to windy เช่ำจักรยำนเทีย ่ วใน Pokala Day 14 : นั่ ง ร ถ บั ส จ ำ ก Pokala ก ลั บ Kathmandu by bus 6 hr) ไหว ้พระที่ Bonadath Day 15: Kathamandu – Baktapur ค ำ้ ง ที่ เมืองเก่ำ Baktapur

การเตรียมต ัว ไปเนปำลเตรีย มตั ว ไม่ย ำกเท่ำ ไร (หรือ อำจ เพรำะไปมำหลำยรอบแล ้วก็ไม่รู ้ รอบนี้ก็เลย ไม่คอ ่ ยได ้เตรียมข ้อมูลเท่ำไร) กำรเตรียมตัวและค่ำใช ้จ่ำยทีส ่ ำำคัญ ๆ มี วีซำ่ ก็ไปขอทีโ่ น่ นได ้ เอำแค่รูปถ่ำยไปสำมสี่ ใบไว ้เผือ ่ ทำำ TIM card และ Permit ด ้วย สำำ หรั บ ค่ ำ วีซ ่ำ ที่ update ล่ำ สุด ตอนไปขอ on arrival (เมษำ 2554) คือ น ้อยกว่ำ 15 วัน ค่ำวีซำ่ 25 U$ 15-30 วัน ค่ำวีซำ่ 40 U$ 30.90 วัน ค่ำวีซำ่ 100 U$ TIMS Card ห รื อ Trekker’s Information Management System: TIMS มี ส องแบบ คื อ แบบใบสีฟ้ ำ สำำ หรั บ Group Trekker รำคำ 10 U$ และใบสีเ ขีย ว สำำ หรั บ Individual Trekker น่ ำ จะรำคำ 100 Rp


ACAP Permit สำำ ห รั บ Annapurna region รำคำ 2000 รูปี ตั๋วเครื่องบินจำก Jomsom มำ Pokala ในวัน บินกลับ : รำคำ 90 U$ (อย่ำลืมสำำรองเงินไว ้ จ่ำยค่ำ Airport Tax สำำหรับ Domestic flight อีก 170 รูปีนะคะ) รถจำก Kathmandu ไป Besisahar : รำคำ ตั๋ว 10 U$ หรือ 750 รูปี ร ถ จ ำ ก Pokala ก ลั บ Kathmandu : ร ำค ำ 500 รูปี เ ร ำ ใ ห ้ agency ที่ ท ำ เ ม ล ทำำ TIMS แ ล ะ Permit รวมทั ง้ จองตั๋ ว เครื่อ งบิน ให ้ล่ ว งหน ำ้ ไป ถึ ง ท ำเ มลก็ ค่ อ ย ไ ป รั บ TIMS Card รั บ ACAP permite แ ล ะ รั บ ตั๋ ว เ ค รื่ อ ง บิ น จ ำ ก agency พร ้อมจ่ำยเงินทีน ่ ั่นเลย

agency จ ะ ต อ ้ ง มี ไ ก ด์ ห รื อ ลู ก ห ำ บ ข อ ง agency ไปด ้วย แต่เรำไม่เอำไกด์และลูกหำบ เค ้ำก็ อ อกให ้ได ้ เพีย งแต่เ ค ้ำบอกว่ำ ถ ้ำเจ ้ำ หน ้ำทีท ่ ี่ ACAP ถำม ก็ให ้บอกว่ำไกด์ไม่สบำย เดินกลับลงไปแล ้ว เท่ำนัน ้ ) เอ่อ แต่เ วลำไปติด ต่ อ agency ทุก ๆ ที่ ในเนปำลนี่ ต ้องใจเย็น ๆ หน่อยนะคะ คน เนปำลเค ้ำไม่รบ ี ไม่ร ้อน เค ้ำละเมียดละไม กั บ ชีว ิต (ไม่ เ หมื อ นพวกคนใช ้แรงงำน อย่ ำ งอย่ ำ งเรำ ๆ ที่ต ้องทำำ งำนแข่ ง กั บ เ ว ล ำ ใ ห ้ไ ด ้ productivity สู ง สุ ด !!) เข ้ำไปในสำำ นั กงำนแล ้ว เค ้ำก็ จ ะถำมเรำ ก่อน จะรับชำอะไรดี ไปชงชำมำเลีย ้ งเรำ ให ้เสร็จก่อน ถึงจะเริม ่ ถำมเรำ หรือจัดกำร เอำตั๋ ว ที่จ องมำให ้เรำ แบบว่ำ ถ ้ำไม่ ไ ด ้ จองหรื อ เมล์ ม ำล่ ว งหน ำ้ ก็ ใ ช ้เวลำเป็ น ชั่ ว โ ม ง ร ะ ห ว่ ำ ง ร อ ก็ คุ ย เ ล่ น กั บ พ ว ก ลูกหำบหรือไกด์ไปก่อนก็ได ้ สนุกดี... ไปครำวนี้ เรำเดินกันเอง ไม่มไ ี กด์ เพรำะค ้น มำว่ ำ แถบ Annapurna นั ้น ทำงเดิน ง่ ำ ย ไม่ หลงแน่ น อน เพรำะเป็ นทำงสั ญ จรของชำว บ ้ำนเป็ นปกติอยู่แล ้ว มีแค่ตัง้ แต่ Manage ขึน ้ ไ ป ถึ ง Tholong La ที่ เ ป็ น ท ำ ง สำำ ห รั บ trekking ซึง่ อำจมีช ่ว งทำงไม่ชัด บ ้ำง แต่ใ น ฤดู trekking นัน ้ มีกลุม ่ คนเดินเป็ นประจำำ เดิน ตำมกลุม ่ คนไม่ต ้องกลัวหลง

Agency ที่ เ ร ำ ใ ช ้ ป ร ะ จำำ ชื่ อ highlandernepal (ติ ด ต่ อ haridharel@gmail and info@highlandernepal.com) มี สำำ นั ก ง ำ น เล็ ก ๆ อยู่ต ด ิ กับ Kathmandu guest house เรำเคยใช ้บริ ก ำรมำสำมครั ้ง แล ว้ ก็ โ อเคดี รำคำไม่ บ อกผ่ ำ นมำก และไม่ ค ะยั ้น คะยอ ชักชวนให ้เรำใช ้บริกำรลูกหำบหรือไกด์ข อง เค ำ้ ด ว้ ย เรำขอแค่ ใ ห เ้ ค ำ้ จองตั๋ ว ทำำ Tim card ใ ห ้ (ป ก ติ Tim card ที่ อ อ ก ใ ห จ ้ ำก


ส่วนลูกหำบ เรำไปหำแถว ๆ Besisahar โดย ขอให ้โรงแรมที่ Besisahar ติดต่อหำลูกหำบ ทีพ ่ อพูดภำษำอังกฤษเป็ นคำำ ๆ ได ้ให ้ ค่ำลูกหำบวันละ 1000 รูปี โดยรวมค่ำทีพ ่ ักค่ำ อำหำร และค่ำเดินทำงกลับจำก Jomsom มำ Besisahar ไว ้เรีย บร อ้ ยแล ้ว สำำ หรั บ ลูก หำบ เรำคิดวันทีเ่ ดินทำงกับเรำแล ้วบวกเพิม ่ อีกสอง วั น สำำ ห รั บ ที่ เ ค ำ้ จ ะ เ ดิ น ท ำ ง ก ลั บ จ ำ ก Jomsom กลั บ มำ Besisahar โดยทำงรถบั ส เอง

หมู่บ ้ำนด ้ำนล่ำ ง ๆ ช่ว งแรกจำก Besisahar ถึง Manage ๆ เป็ นหมู่บ ้ำนที่ค นอยู่ กั น จริง ๆ ลู ก ห ำ บ เ ร ำ จ ะ ไ ด ้ complementary ที่ พั ก อำหำร จำก Lodge ที่ลูกหำบพำพวกเรำไป พัก แต่หลังจำกเมือง Manage ไปแล ้ว (เช่นเมือง Yak Ka Ka, Tholong Phedi) เป็ นหมู่ บ ้ำนที่ สร ้ำงให ้นั กท่องเที่ย วมำพั กโดยเฉพำะ มีแ ค่ Lodge สองสำมแห่งกับคนงำน ไม่มช ี ำวบ ้ำน อยู่ เมืองเหล่ำ นี้ลูก หำบเรำต ้องจ่ำ ยค่ำ ที่พั ก ค่ำ อำหำรเอง ซึง่ นั บ ว่ำ แพงพอดูเ ลยสำำ หรั บ ชำวเนปำล ถ ำ้ เที ย บกั บ ค่ ำ จ ำ้ งที่ ไ ด ว้ ั น ละ 1000 Rp แล ้ว เค ้ำคงเหลือเงินกลับไม่เท่ำไร

เหมือนกับทีเ่ ขต Everest เมือ ่ ช่วงปี 2006 ที่ เรำไปเดินในครัง้ แรก ไกด์กบ ั ลูกหำบเรำจะได ้ complementary จำก Lodge ทีเ่ รำไปพัก แต่ หลั ง จำกนั ้น อีก 2-3 ปี ในปี 2009 พอเรำไป เดินอีกครัง้ พบว่ำไกด์กับลูกหำบเริม ่ ต ้องจ่ำย ค่ำอำหำร ค่ำทีพ ่ ักเองแล ้ว ถ ้ำเทียบกับค่ำจ ้ำง วั น ละ 8-10 U$ แล ้วเค ้ำคงเหลือ เงิน กั น ไม่ มำกนัก

แล ้วในปี หนึ่ง ลูกหำบรั บ จ ้ำงแบกของกันได ้ อย่ำงมำกสองครัง้ ในฤดูทอ ่ งเทีย ่ ว คือระหว่ำง เดือนเมษำ ถึง พฤษภำ หนึ่ง ครั ง้ และเดือน ตุลำอีกหนึง่ ครั ง้ นอกนั น ้ ลูกหำบก็ อยู่บ ้ำนทำำ นำกันไป สำำ หรั บ เรำ นั บ ว่ ำ โชคดีม ำกที่ไ ด ้ลู ก หำบที่ ถือว่ำดีทเี ดียว พูดภำษำอังกฤษได ้เป็ นบำงคำำ เอำไวส ้ ื่ อ ส ำ ร กั น พ อ ไ ด ้ เ ค ย เ ดิ น ร อ บ Annapurna มำแล ้วสิบ หน (นอกนั ้น จะเดิน แบกของอยู่ แถว ๆ Manaslu) ดัง นั น ้ ฺ Bagdi ลู ก หำบเรำจะรู ท ้ ำงแถบนี้ ด ี พอจะบอกจะ เตือนพวกเรำได ้ว่ำ ทำงข ้ำงหน ้ำเป็ นอย่ำ งไร เดิน ไป พั ก รอพวกเรำไป กลั ว ว่ ำ เรำจะหลง พอไปถึง ช่ ว งเมื อ งสู ง ๆ อย่ ำ ง Yak Ka Ka หรือ Thorong Phedi จะเดินไปจองทีพ ่ ั กให ้ พวกเรำก่อ น เพรำะถ ้ำไปถึง ช ้ำจะไม่ม ีท ี่พั ก นับว่ำเรำโชคดีทเี ดียว.....

Day 01: BKK-Kathmandu เดือนเมษำทีเ่ รำไปนั น ้ เป็ นช่วงคึกคัก ของ Backpacker มำกเพรำะมี วั น หยุ ด ยำว หลำยวัน ที่ส นำมบิน สุว รรณภูม เิ รำเจอกลุ่ม คนที่จ ะไป trek ที่เ นปำลหลำยกลุ่ ม พวกเรำต่ ำ งไปวั น เดียวกันและจะกลับวันเดียวกัน บำงกลุม ่ จะไป Phoon-Hill อีกกลุ่มใหญ่ไ ป EBC ยังมีกลุ่ม ที่ จ ะ ไป Annapurna Base camp พอ มำ เ จ อ


กลุ่มทีช ่ อบเหมือน ๆ กัน ก็ทำำ ให ้เรำก็รู ้สึกฮึก เฮิม คึก คั ก อยำกเดิน ข ้ำม Thorong La ให ้ สำำเร็จขึน ้ มำทีเดียว ....(แฮะ ๆ เป็ นเพรำะก่อน หน ำ้ นี้ เ รำไม่ ไ ด ้เตรี ย มตั ว ออกกำำ ลั ง กำยมำ เท่ำไรเลย กลัวจะเป็ น AMS กลัวจะเหนื่อยจน เดินไม่ผำ่ น Thorong La มำก)

เจรจำด ้วย -น่ำจะเป็ นนำยหน ้ำขำยห ้อง) บอก 300 Rp คนขับก็ลงไปคุยกับคนทีเ่ รำชีไ้ ป (ซึ่ งสุดท ้ำยก็เป็ นนำยหน ้ำขำยห ้อง ทีต ่ ำมมำขึน ้ รถทีห ลั ง ) สุดท ้ำยก็ ต กลงเรำจ่ำยค่ำ รถกัน ที่ 300 Rp (นำยหน ้ำขำยห ้องน่ ำจะรั บภำระจ่ำย เอง 200 Rp)

วันกลับเมืองไทย ทีส ่ นำมบินตรีภวู น ั ทีต ่ ำ่ งคน กลั บ มำเจอกัน แม ้จะไม่ส นิท สนมกัน แต่แ ค่ ได ้ฟั งเรือ ่ ง พีค ่ นโน ้นเดินไป EBC ได ้สำำเร็จ พี่ กลุม ่ นั น ้ เดินข ้ำม Thorong La ได ้ แม ้อำกำศ จะไม่ดแ ี ต่ได ้ภำพหิมะสวย ๆ กลั บมำ พี่กลุ่ม ส ำ ว ๆ ล ว้ น อี ก ก ลุ่ ม ก็ เ ดิ น ขึ้ น Phoon Hill ึ ดี ...อยำกกลั บ ไปอีก กั น เอง ....ฟั งแล ้วรู ส ้ ก หลำย ๆ รอบ...

พอขึน ้ รถไปพักนึง (ตำมหลักกำรขำยเป๊ ะเลย) นำยหน ำ้ ก็ เ ริ่ ม ชวนคุ ย พร อ ้ มบอกว่ ำ ไปดู โรงแรมฉั นไหม อยู่ใ กล ้ทำเมลนะ ไปดูแล ้ว ไม่ชอบไม่พั กไม่ว่ำ กัน ขอแค่ไปดูเท่ำนั น ้ แห ล่ะ เรำก็เลยขอดูโบร์ชัวร์ เห็นโรงแรมอยู่ใน ทำเมล รำคำทีน ่ ำยหน ้ำบอกก็ ไม่แพงไปกว่ำ งบที่ตั ง้ ไว ้ ก็ เ ลยตกลงจะไปดูโ รงแรมที่เ ค ้ำ แนะนำ ำ กั น ก่ อ น ไม่ ช อบค่ อ ยหำทำงเลี่ ย ง ทีหลัง พอไปถึงเห็นห ้องก็ดูสะอำดดี แต่พวก เรำก็ไว ้ท่ำไว ้นิดนึงว่ำแพงไปไม่พักหล่ะ จะไป หำพั กทีอ ่ น ื่ เจ ้ำของโรงแรมก็เลยลดรำคำมำ ให ้อีก ท ้ำยสุด ก็เ ลยได ้พั กที่นี่แ หล่ะ – Poon Hill Hotel (400 Rp ต่ อ ห อ ้ ง หอ ้ ง นำ้ำ ใ น ตัว)...

ไปถึง สนำมบิน ตรีภูวั น มี prepaid Taxi จำก สนำมบิน ไปทำเมล รำคำ 500 เห็ น ว่ ำ แพง เพรำะเคยจ่ำยแค่ 5 U$ หรือ 350 Rp เอง ก็ เลยอยำกลองไปต่อ รอง taxi ด ้ำนนอกกัน ดู ช่วงหำรถด ้ำนหน ้ำสนำมบินนี่จะชุลมุนวุ่นวำย เล็กน ้อย มีนำยหน ้ำหลำยคนมำก ไม่รู ้ว่ำใคร เป็ นนำยหน ้ำรถ ใครเป็ นคนจั ดคิวรถ ใครเป็ น คนขั บ ใครเป็ นนำยหน ำ้ จำกโรงแรมมำขำย ห ้อง สุดท ้ำยต่อรองได ้ taxi มำคั น นึง รำคำ 300 Rp พอขึน ้ รถ เรำก็ ยำกั ้ำ บ คนขับให ้มั่ น ใจ ว่ำ 300 Rp แน่ น ะ คนขับ ก็ ทำำ หน ้ำงง ๆ แล ้ว บอกว่ำ ไม่ใช่อน ี ี 500 Rp ต่ำงหำกจ๊ะนำย เรำ ก็ บ อกอ ้ำว ก็ ค นเมื่อ กี้ (พร อ้ มชี้ไ ป คนที่เ รำ

แบกเป้ เทีย ่ วเองบ่อย ๆ นี่ฝึกทักษะในกำรต่อ รองดีน ะ...โดยเฉพำะถ ้ำมีเ พื่ อ นร่ ว มทริป ที่ เข ้ำขำกั น รู ว้ ่ ำ ใครจะเป็ นคน lead ตอนต่ อ รอง ใครจะเป็ นคนตำม ถึงจั งหวะใครเข ้ำทำำ ใครจะถอย..จะยิง่ สนุ ก จะทำำ ให ้ทริป มีเ รื่อ ง เล่ำเฮฮำกันได ้ทีหลัง .....แฮะ ๆ ต่อรองรำคำทีเ่ นปำลนี่ไม่โหดมำก เหมือนทีอ ่ น ิ เดีย คนเนปำลคุยง่ำยอลุ่มอล่วย ื้ ก็ไม่ตอ ยิม ้ ง่ำย ไม่ซอ ื้ ... ....ทีอ ่ น ิ เดียขนำดพวกเรำแปดคนต่อรำคำค่ำ ทัวร์ทะเลทรำยกับนำยหน ้ำอินเดียคนเดียว ยัง แ พ ้เ ห ตุ ผ ล ข อ ง น ำ ย ห น ้ำ อิ น เ ดี ย อ ย่ ำ ง รำบคำบ...


สุดท ้ำยเมืองอืน ่ เรำก็ใช ้มุขนีเ้ หมือนกัน ถ ้ำเรำ ไม่มโี รงแรมในใจว่ำจะพักทีไ่ หน ถ ้ำมีรถแท๊ก ซี่ หรือ คนขั บ รถมำถำมก็ ใ ห ้เค ้ำพำไป ไปดู แล ้วไม่ชอบก็ ให ้พำไปหำที่ใ หม่ หรือไม่งั น ้ ก็ จ่ำยตังค์แล ้วลงไปเดินหำเอง... เก็บของทีโ่ รงแรมแล ้วก็ได ้เวลำออกไปจัดกำร เรื่อ ง TIM card และ ACAP permit, จั ด กำร ตั๋ ว รถบั ส จำก KTM ไป Besisahar ตั๋ ว เครื่อ ง บิน ขำกลั บ จำก Jomsom มำ Pokala เช่ำ ถุง ้ แผนทีด นอนทีท ่ ำเมล รวมทัง้ หำซือ ่ ้วย ไปถึง agency บอกว่ำ permit ยังไม่เรียบร ้อย เพรำะวันก่อนหน ้ำและวันทีเ่ รำไปเป็ นวันหยุด เนปำล ACAP ออฟฟิ ศปิ ด แต่วันอำทิตย์รุ่งขึน ้ จะได ้ permit แน่ เรำคำำนวณเวลำแล ้ว ยังไง วันรุ่ง ขึน ้ ก็ ไป Besisahar ทั น แน่ แต่จ ะต่อไป Khundi ไม่ ทั น ในตำมแผนกำรเดิน เดิม แต่ โด ยภ ำ พร ว มก็ ยั ง สำ มำ ร ถ จ ะ ยั ง เดิ น ข ำ้ ม Thorong La ได ้ทันแน่ๆ ก็เลยไม่กงั วลมำก ....เฮ ้อ...มำเดิน trek แบบมีเวลำน ้อยแค่ 16 วันก็อย่ำงเนี๊ ยแหล่ะ ต ้องคอยดูว่ำจะเดินข ้ำม ้ นี้ เ ดิน แล ว้ Thorong la ทั น ไหม เพรำะเส น ถอยกลับไม่ได ้ ต ้องเดินหน ้ำเท่ำนั น ้ ยิง่ พอถึง เมืองสูง ๆ ยิง่ ถอยกลับ ไม่ไ ด ้ เพรำะเวลำใน กำรเดินถอยลงมำจะยำวกว่ำเวลำในกำรเดิน ไปข ้ำงหน ้ำ ...นอกจำกจะลงทำงเครื่องจำก Hundi ซึง่ ก็มเี ทีย ่ วบิน เฉพำะวันหยุด หรือลง โดยใช ้เฮลิปคอปเตอร์เท่ำนัน ้ แนะนำ ำ คนทีม ่ ำทีหลัง ถ ้ำมีเวลำซัก 20 วันขึน ้ ไป จะดีมำก เพรำะเรำจะได ้กินลมชมวิวไป ดู ควำมเปลีย ่ นแปลงของผู ้คนบ ้ำนเรือนไป โดย ไม่ต ้องรีบ ๆ เดินให ้ถึงทีพ ่ ักอย่ำงทีมเรำ

จะว่ำ ไปแล ้วเสน่ ห ข ์ องเส ้น Annapurna นี้ ก็ คือ วิว ต ้นไม ้ ภูเ ขำ บ ้ำนเรือน ผู ้คน จะต่ำ ง ไปตำมระยะควำมสูง เป็ นอะไรทีห ่ ลำกหลำย มำก เช่นคน สังเกตว่ำทีเ่ มืองต ้น ๆ ทำงของ ้ Annapurna จะเป็ นหมู่ บ ำ้ นของชำว เส น เนปำลี ลักษณะบ ้ำนทีส ่ ร ้ำงจะเป็ นแบบนี้ เป็ น บ ้ำนครึง่ ตึกครึง่ ไม ้ หลังคำมุงสังกะสี อำหำรก็จะช ้ำหน่อย กว่ำคนในบ ้ำนจะมะรุมมะ ตุ ้มมำช่ว ยกันโม่แ ป้ ง ปั ้นโมโม่ ไปเก็ บผักริม นำ้ำ มำผั ด หุ ง ข ำ้ ว ต ม ้ แกง ก็ ใ ช เ้ วลำและ แรงงำนคนทัง้ ครอบครั วพอสมควร แต่เรำจะ ได ้เห็ น วิถ ีช วี ต ิ จริง ๆ ของคนที่นี่ เห็ นเด็ ก ๆ ช่วยกันรั บแขก ช่วยกันทำำ อำหำร เด็กทีน ่ ี่พูด ภำษำอังกฤษได ้ด ้วยนะ แค่ 10 ขวบก็พอพูด ภำษำอังกฤษรับแขกได ้แล ้ว น่ำรักจริง ๆ

พอเข ้ำเขตเมือ ง Tal ไปแล ้วจะเป็ นหมู่ บ ้ำน ของชำวธิเ บต บ ้ำนก็ จ ะมีส ไตล์แ บบธิเ บต มี กลิน ่ อำยของควำมเป็ นพุทธวัชรยำนอยู่ตลอด ทำง


Jomsom ก็ เ ลยโดนค่ำ โรงแรมรำคำแพงไป ซะ เพรำะลืมต่อรำคำ....555)

ส่ว นหมู่บ ้ำนหลั ง จำก Manang จะเป็ นเพีย ง ที่พั ก ที่ทำำ ไว ้สำำ หรั บ นั ก ท่ อ งเที่ย ว ลั ก ษณะ lodge จะเป็ นหินเหมือนทีพ ่ ั กแถบ EBC และ แทบไม่มค ี นอยู่ เมนูอำหำรจะเป็ นอำหำรฝรั่ ง สำมำรถหำ Yak Steak ทำนได ้ทุกที่ อำหำร จะรวดเร็ว มีบริกรเสิรฟ ์ บรรยำกำศจะประมำณ เหมื อ นพั ก โรงแรม...ไม่ ใ ช่บ รรยำกำศของ บ ้ำน แบบหมูบ ่ ้ำนด ้ำนล่ำง...

พ อ ข ำ้ ม ม ำ ถึ ง Mutinath ผู ค ้ น จ ะ เ ป็ น ค น เนปำลฮิน ดูผ สมพุ ท ธ กำรแต่ง ตั ว แบบบ ้ำน วิถช ี วี ต ิ จะดูเป็ นกำรค ้ำมำกขึน ้ (รวมทัง้ วิธก ี ำร กำรของ ต่อรองรำคำห ้อง ) จะต่ำงจำกอีกฝั่ ง ไปเลย (วั น ท ำ้ ย ๆ ตอนที่ เ รำข ำ้ มมำฝั่ ง Mutinath นั น ้ ปรับตัวกันไม่ทั นเลย เพรำะอยู่ ฝั่ ง Manage ไม่ เ คยต อ้ งต่ อ รองรำคำห อ้ ง รำคำของ พอมำเจอโรงแรมที่ Mutinath กับ

เส ้น Annapurna circuit จะต่ำงจำกเส ้น EBC ตรงนี้ แ หล่ะ เส ้น EBC นั ้น ผู ้คนพื้น เมือ งเป็ น ชำวเชอร์ ป ำหมด (ถ ำ้ เริ่ ม เดิน จำก Lukla) หมูบ ่ ้ำนแต่ละทีท ่ ผ ี่ ่ำนไปก็เป็ นหมู่บ ้ำนทีส ่ ร ้ำง ด ้วยหินเหมือน ๆ กัน อำหำรกำรกินก็เริม ่ เป็ น อำหำรฝรั่ ง เพรำะหมู่บ ้ำนเหล่ำ นี้ส ร ้ำงไว ้ให ้ นั กท่องเทีย ่ วพัก หมู่บ ้ำนทีช ่ ำวเชอร์ปำอยู่กัน จริง ๆ คือ หมูบ ่ ้ำน Kumjung เท่ำนัน ้

Day 02: Kathmandu – Besisahar (823 m): โดยรถประจำำทำง ใช ้เวลำ 6 ชัว่ โมง นั ด ไ ป รั บ ACAP permit และ ขึ้ น ร ถ ตอน 11 โมง คนของ agency พำเรำไปขึน ้ รถ ตู ้ที่จ ะไป Besisahar (ไม่ แ น่ ใ จว่ ำ ใช่ก องกำ บุน ๋ หรือเปล่ำ) ท่ำรถตู ้อยูห ่ ำ่ งจำกทำเมลเล็ก น อ้ ย นั่ ง taxi ก็ 100 Rp ไปจั ด กำรซื้อ ตั๋ ว ส่ง เรำขึน ้ รถ

ท ำง จ ำ ก Kathmandu ไ ป Besisahar เ ป็ น ท ำง เดี ย วที่ จ ะ ไ ป Pokala เพี ย งแ ต่ ถ ำ้ ไ ป Besisahar จ ะ ไ ป แ ย ก กั น ที่ เ มื อ ง Dumre


เข ้ำใจว่ำเมือ ่ ก่อน คนทีจ ่ ะไป Besisahar ต ้อง มำต่ อ รถที่เ มือ งนี้ แต่ ต อนนี้ ม ีร ถวิ่ง ตรงจำก Kathmandu ไป Besisahar แล ว้ (ซึ่ง ก็ ผ่ ำ น Dumre เหมือนกัน) ไม่ต ้องเสียเวลำลงไปต่อ ร ถ ร ะ ย ะ เ ว ล ำ จ ำ ก Kathmandu ไ ป Besisahar นัน ้ 5 ชัว่ โมง และจำก Besisahar ไป Khundi นั น ้ ตอนนี้จะ มีรถประจำำทำง และ share jeep ไป รถตู ้ทีเ่ รำนั่ งก็คนแน่ น รถตู ้คันเดียวนั่ งกัน 18 คน ยำ้ำ สิบ แปดคน...โชคดีท ี่ก ลิน ่ คนเนปำล ไม่แรงเหมือนกลิน ่ เขก เลยพอทน... รถวิง่ ไป ตำมทำงโค ้งเลียบแม่นำ้ำ วิวสวย ไปตลอดทำง มีใ ห ้พั ก ทำนข ้ำวกลำงวั น ที่ร ำ้ นระหว่ ำ งทำง ด ้วย อำหำรริมทำงเป็ นอำหำรเนปำล อร่อยดี ค่ะ (อำหำรพืน ้ เมือง แต่รำคำนั กท่องเทีย ่ วค่ะ กินกันไป 550 Rp)

ระหว่ำ งทำงที่ไ ปเจอรถที่ว งิ่ สวนทำงโค ้งมำ เพิง่ หลุดโค ้งลอยละลิว่ ปลิวลงไปยังเบือ ้ งหน ้ำ ก่อนหน ้ำรถเรำไม่กน ี่ ำที เนปำลมุงก็ประมำณ ไทยมุง เลย คนขับรถเรำก็ ด ้วย รีบจอดรถลง ไปยืนให ้กำำลังใจเป็ นเนปำลมุง จนกระทั่งเห็น ตำำ รวจมำช่วยคน แหละถึงได ้เริม ่ มำขึน ้ รถขับ รถไปต่อ...แม ้ว่ำจะเพิง่ เห็นอุบัตเิ หตุมำกับตำ แต่ ร ถของเรำก็ ยั ง ขั บ ด ้วยควำมเร็ ว สู ง อย่ ำ ง สม่ำำ เสมอ แถมยั ง แซงทำงโค ้งด ้วย....555

เพือ ่ นเรำจะไม่มำเนปำลกับเรำอีก ก็เพรำะเจอ ทำงโค ้งขับเร็วอย่ำงนีแ ้ หล่ะ... ท ำ งร ะ หว่ ำ ง Kathamanud ไป Besisahar นั น ้ เลียบแม่นำไปตลอดทำง ้ำ บ ้ำนชำวเนปำล แถบนี้ ห ลั ง คำมุ ง สั ง กะสี เหมือ นบ ้ำนชนบท ไทย ปลูกข ้ำว นำขัน ้ บันไดเขียว ๆ เลีย ้ งควำย เรำไปถึง Besisahar ก็เริม ่ เย็ นแล ้ว ให ้คนขับ ร ถ ตู แ ้ น ะ นำ ำ โ ร ง แ ร ม ใ ห ้ ไ ด โ้ ร ง แ ร ม ชื่ อ Mogolia Hotel อ ยู่ สุ ด ท ำ ง ท ำ้ ย เ มื อ ง ไ ป Besisahar ห่ ำ ง จ ำ ก ท่ ำ ร ถ บั ส ไ ป Khundi ประมำณเดินห ้ำนำที รำคำห ้องรวม 250 Rp รำคำห ้องเดีย ่ ว 450 Rp

เมื อ ง Besisahar เป็ นเมื อ งใหญ่ มี ร ำ้ นค ำ้ ที่พั ก สำำ หรั บ Trekker ที่จ ะเริม ่ เดิน ทำงข ้ำม Annapurana และเป็ นจุ ด แรกที่ เ รำต อ้ งเอำ TIMS card แ ล ะ ACAP permit ไ ป ล ง ทะเบีย นรำยงำนตั ว กับ Tourist Check Post ซึง่ ถ ้ำเรำไม่ได ้ทำำ TIMS และ Permit มำ ก็จะ ต ้องเสียค่ำปรับทีน ่ ี่...


เ ร ำ ไ ด ้ Round Annapurana Trekking Profile มำจำก check post ที่นี่ ด ้วย ข ้อมู ล จำก trekking profile นั บว่ำ ดีม ำกเลย มีร ำย ชื่ อ หมู่ บ ำ้ นร ะ หว่ ำ งท ำ ง ค วำมสู ง profile ควำมสูง-ต่ำำ ทีจ ่ ะเจอระหว่ำงทำง...ระยะทำง เดิน เระหว่ ำ งหมู่ บ ำ้ น ระยะเวลำในกำรเดิน ...แหม ถ ้ำมีแ ผนที่แ ผ่น นี้ก่อ นมำ...จะทำำ ให ้ เรำวำงแผนเดินได ้ง่ำยขึน ้ มำกเลย....

พวกเรำเลือกไปรถประจำำทำง เพรำะอยำกเริม ่ ตน ้ เดิน กั น ที่ Bhulbhule อยำกเห็ น วิว บ ้ำน เรือน และผู ้คนทีเ่ ปลีย ่ นไประหว่ำงทำง

เส ้นทำงระหว่ ำ ง Besisahar ไป Bhulbhule ้ ทำงรถและเส น ้ ทำง Trek ซึ่ง เป็ นทั ้ง เส น ทำำ ให ้ไม่เหมำะกับกำร trek เส ้นทำงเดินและ เส ้นทำงรถนั น ้ จะไปเริม ่ แยกกัน ที่ Bhulbhule โดยเส ้นทำง trek จะแยกไปเดินด ้ำนขวำของ แม่นำ้ำ เส ้นทำงรถจะไปทำงซ ้ำยของแม่นำ้ำ Day 03: จ ำ ก Besisahar ไ ป Bhulbhule โดยรถโดยสำรประจำำ ทำง แล ้วเริ่ม เดิน จำก Bhulbhule ไป Bahundanda ก่อนจะสุดทำง วั น นี้ ท ี่ Syange (790 m) รวมเดิ น ทั ้ง หมด 7 ชัว่ โมง วันนี้ออกกัน เช ้ำเพรำะจะขึน ้ รถเที่ย วเจ็ ด โมง เช ้ำจำก Besisahar ไป Bhulbhule จำกทีพ ่ ัก เรำเดิน ประมำณ 5 นำทีก็ ถ งึ ท่ำ รถที่อ ยู่ ท ้ำย หมูบ ่ ้ำน ทีท ่ ำ่ รถมีรถสองประเภทคือ รถประจำำทำงทีจ ่ ะ ไป Bhulbhule รำค ำค่ ำ โ ด ย ส ำร ต่ ำ ง ชำ ติ คนละ 200 Rp ค่ำโดยสำรคนเนปำลี 50 Rp และรถ Share Jeep ที่จ ะไป Snange ค่ ำ รถ คนละ 500 Rp

ในรถประจำำ ทำงเรำก็ ม ีฝ รั่ ง ที่ม ำ trek แถวนี้ หลำยคนอยู่ คนขั บ รถน่ ำ รั ก ดี คุย เล่น กัน ไป ตลอดทำง จำก Besisahar มำ Bhulbhule ใช ้เวลำหนึ่ง ชั่ ว โมงทำงรถ มีจุ ด รำยงำนตั ว Check Post ก่อ นเริ่ม เดิน เจ ้ำหน ำ้ ที่บ อกว่ ำ เมื่อ วำนมี trekker ลงทะเบียนเดินทำงทัง้ หมด 143 คน โห เยอะนะ นี่ข นำดเป็ นฤดูใบไม ้ผลิ ถ ้ำเป็ น เดือ นตุล ำคมซึง่ เป็ นช่ว ง high season ของ กำรเดินเขำเนปำล นักเดินเขำจะเยอะมำก จน ที่ พั ก ไ ม่ พ อ โ ด ย เ ฉ พ ำ ะ ที่ พั ก ที่ อ ยู่ เ ห นื อ Manang ขึน ้ ไป


ทำงเดินในวันนี้ เส ้นทำงเลำะเรียบแม่นำ้ำ มีนำ ขัน ้ บันไดเขียว ๆ สวนผักกะหล่ำำ ดอกไม ้สีสัน สดใส แถมกั บ แดดแรง ๆ ตอนเที่ ย ง และ นำตก.... ้ำ

ทำงเดินทำง Bhulbhule มำ Nadi Bazar ใช ้ เวลำ ชั่ ว โมงสิบ ห ำ้ นำที เป็ นทำงเรี ย บริ ม แ ม่ นำ้ำ แ ล ะ จ ำ ก Nadi Bazar ไ ป Bahundanda ใช ้เวลำ 3 ชั่ ว โมง มีท ำงเดิน ขึน ้ เขำเล็กน ้อย เรำพักทำนข ้ำวกลำงวันกันที่ Bahundanda

Bahundanda เป็ นหมู่บ ้ำนอยู่ บ นเขำ มีท ี่พั ก เยอะดี ตอนแรกลูกหำบเรำอยำกให ้พวกเรำ พั ก ที่ นี่ แต่ พ วกเรำบอกจะเดิน ต่ อ ไปพั ก ที่ Synage เ พ ร ำ ะ เ ห็ น ว่ ำ เ ร ำ เ ดิ น ช ำ้ ไ ป ก ว่ ำ แผนกำรเ ดิ น พอสมควร เกรงจ ะเดิ น ข ำ้ ม Thorong La ไม่ทั น ตำมกำำ หนด มีเ วลำเดิน น ้อยก็ยังงีแ ้ หล่ะ......... ห ลั ง พั ก แ ล ว้ ช่ ว ง บ่ ำ ย ก็ เ ดิ น ต่ อ ไ ป จ ำ ก Bahundanda ไป Synage ใช ้เวลำ 3 ชัว่ โมง

ที่ Synage เรำไปพั ก กั น ที่ Sunum Tibeten Guest House เป็ น guest house เล็ ก ๆ อยู่ เชิง สะพำนแขวนของหมู่บ ้ำน รำคำห ้อง 50 Rp ห ้องนำรวม ้ำ มีกลุ่ม ฝรั่ ง มำพั กเยอะ guest house ที่นี่เ ป็ นกิจ กำรครอบครั ว โดยแท ้ พอ สั่ ง ข ้ำวผั ด ผั ก ก็ เ ห็ น เด็ ก ๆ ลงไปเก็ บ ผั ก ริม ต ลิ่ ง เอำมำทำำ ข ำ้ วผั ด ให ้ สั่ ง โมโม่ ก็ เ ห็ น ่ ้ำคนช่วยกันโม่แป้ ง นวดแป้ ง เจ ้ำของบ ้ำนสีห สับ ไส ้ จั บ จีบ โมโม่ ก่อ นจะได ้ทำนโมโม่ส ด ๆ....เด็ ก ๆ บ ้ำนนี้อ ำยุ ป ระมำณสิบ ขวบ ขยั น ขั น แข็ ง ช่ ว ยรั บ แขก ทำำ อำหำร พู ด ภำษำ อังกฤษเก่งมำก สอบถำมได ้ควำมว่ำไปเรียน หนังสืออยูใ่ นเมือง ปิ ดเทอมเลยกลับมำช่วยที่ บ ้ำน เมือง Synage อำกำศดี เย็ น ๆ ไม่หนำวมำก ไฟฟ้ ำพอมีใ ช ้จำกเครืองปั่ น ไฟจำกพลั ง งำน นำตกที ้ำ ส ่ งู 114 เมตรทีอ ่ ยู่ในหมูบ ่ ้ำน...ไฟแค่ พอมีใช ้ให ้แสงสว่ำ งนะจ๊ ะ แต่ไม่พอใช ้ชำร์ต แบตเตอรีก ่ ล ้อง.... ..คืน นี้ น อนฟั งเสีย งฝนตก และสำยนำ้ำ ไหล ชอบจัง...


Day 4: เดิน จำก Syange ไป Tal (1700 m) ( 6 hr) เมือ ่ คืนที่ Syange ฝนตกและคำดว่ำทีห ่ มูบ ่ ้ำน ทีส ่ งู ขึน ้ ไปน่ำจะมีหม ิ ะตก เพรำะตืน ่ เช ้ำมำเริม ่ เห็นหิมะปกคลุมยอดเขำบ ้ำงแล ้ว อำกำศตอน ่ ดีจัง....วันนี้เป้ ำหมำยของ เช ้ำริมนำเย็ ้ำ นสดชืน เ ร ำคื อ จ ะ ไป นอนเมื อ ง ริ ม ท ะ เล สำ บ ที่ ช ื่ อ Tal....แว่วมำว่ำ Tal จะเหมือนเมืองในหุบเขำ ริมทะเลสำบเหมือนในเทพนิยำย...

สิบห ้ำนำที ทำงจำก Chyamche ไป Tal เป็ น ทำงขึน ้ เขำลงเขำ เดินข ้ำมเขำกันประมำณ 34 ลูก มองเห็ นสำยนำลิ ้ำ บ ๆ อยู่เบือ ้ งล่ำง จน พอพ น ้ สั น เขำลู ก สุ ด ท ำ้ ย ไม่ น่ ำ เชื่อ เลยว่ ำ แม่นำที ้ำ เ่ รำเพิง่ เห็นลิบ ๆ อยู๋เบือ ้ งล่ำงเมือ ่ สัก ครู่จ ะกลำยเป็ นทะเลสำบอยู่ เ บื้อ งหน ำ้ และ Tal หมู่ บ ำ้ นเล็ ก ๆ แบบ ธิ เ บ ต ก็ อ ยู่ บ นผื น ระนำบเดียวกันริมทะเลสำบแห่งนี้

ออกเดิน ทำงกั น แปดโมง จำก Synage ไป Jargat ใช ้เวลำ 1.5 ชั่วโมง และจำก Jarget ไป Chyamche ใช ้เวลำอีก 1.5 ชั่วโมง ก่อน พักทำนข ้ำวกันที่ Chyamche ระหว่ำงทำงจำก Syange มำ Jagat เป็ นทำง ขึน ้ เขำเรียบแม่นำ้ำ เดินผ่ำนนำตกอยู ้ำ ่สองสำม แห่ง อีก ฝั่ งแม่นำ้ำ เป็ นถนนที่กำำ ลั ง ตั ด ไปถึง ้ ทำงเดิน ที่ แ สนจะ Manang อี ก ไม่ น ำนเส น ้ ทำงรถมำ classic นี้ จ ะเปลี่ ย นไป จะมี เ ส น แทน...ถนนช่วงนี้พอจะเห็นรถ 4WD บ ้ำง น่ำ จะเป็ นรถของทำงกำรทีน ่ ำ ำมำใช ้งำน...

พ อ เ ข ำ้ สู่ ห มู่ บ ำ้ น Tal ก็ เ ป็ น ก ำ ร เ ข ำ้ เ ข ต Manang เป็ นหมู่ บ ำ้ นแรกที่ เ ห็ น กงล อ ้ แบบ ธิเบตอยู่กลำงหมู่บ ้ำน ก่อนหน ้ำนั น ้ ที่ Jargat เรำยังเห็นโบสถ์คริสต์กน ั อยูเ่ ลย... ที่ Tal มี จุ ด เติ ม นำ้ำ ส ะ อ ำ ด Safe Drinking Water ของ ACAP รำคำลิตรละ 40 Rp...เพือ ่ เป็ นกำรลดปริมำณขยะ นักเดินทำงอย่ำงเรำ ๆ ควรนำ ำ กระติกนำไปเอง ้ำ ไปเติมนำดื ้ำ ม ่ หรือจะ ำ ้ นำต ซือ ้ ้มก็ได ้ ..ช่วย ๆ กันลดปริมำณขยะนะค ร ้ำ...

หลังจำกพักกลำงวันที่ Chyamche แล ้ว พวก เรำก็ เ ดิน ต่อ ไปยั ง Tal ซึง่ ใช ้เวลำ 3 ชั่ว โมง

ในเขต Annapurna มี safe Drinking water ขำยเป็ นระยะ ๆ นั บ ว่ ำ มี ก ำรจั ด กำรเพื่ อ ลด ปริมำณขยะจำกขวดนำได ้ำ ้ดีม ำกเลย และนั ก trekking ส่วนใหญ่ก็นย ิ มใช ้ด ้วย...ถ ้ำเกรงว่ำ จะไม่ ส ะอำดพอ ก็ เ ห็ น บำงคนเติม ไอโอดีน ้ นำต หรือจะซือ ้ำ ้มทำนก็ได ้... เรำพั กกัน ที่ Paradise guest house อยู่ท ้ำย สุดหมู่บ ้ำนเลย รำคำห ้องละ 100 Rp อำบนำ้ำ


อุน ่ ฟรี ชำร์ตแบตกล ้องฟรี..ด ้ำนหลังทีพ ่ ักเป็ น ำ นำตก..ด ้ ้ำนหน ้ำเป็ นทะเลสำบ..คนแถวนี้ก็น่ำ รั ก ...ว๊ ำ ว..บรรยำกำศดีม ำก...จนอยำกนั่ ง ๆ นอน ๆ อยูห ่ ลำย ๆ วันเลย....

นกหวีด งำนของเขำ ก็ เ ลยไม่ ไ ด ส ้ นใจ แต่ เสียงนกหวีดก็ดังขึน ้ อีก ปี๊ ด ๆ ...เลยหันไปดู อ ้ำว ทหำรเค ้ำกำำลังกวักมือเรียกเรำอยูไ ่ กลลิบ ๆ นี่ น ำ...ทำำ สั ญ ญำนประมำณว่ ำ เดิน ไปผิด ทำง ให ้เดินลงทำงแม่นำ...ก็ ้ำ พอดีกับลูกหำบ เรำเดิน มำพอดีเ ลยกวั ก มือ เรีย กเรำเป็ นกำร ใหญ่...เกือบไปแล ้ว ถ ้ำหลงน่ะต ้องเดินขึน ้ เขำ ยำวแน่ ๆ...ปกติ ลูกหำบเรำก็จะรอพวกเรำอยู่ เกือบทุกจุดทีเ่ ป็ นทำงแยกสำำคัญ ๆ ...

Day 5: เ ดิ น จ ำ ก Tal (1700 m) to Thanchock (2400 m) (8.5 hr) วันนี้เป็ นอีกวันทีเ่ ส ้นทำงเดินสวยมำก ๆ และ เป็ นวันเดินที่ท รหดมำก...เอ แต่จ ะว่ำ ไปกำร เดินทุกวันก็ทรหดอยูแ ่ ล ้ว ตอนเช ้ำลูกหำบเรำบอกว่ำ เดีย ่ วจะพำไปกิน ข ำ้ วกลำงวั น พร อ ้ มชมวิว 360 องศำของ Annapurna ที่ Timang ดั ง นั ้ น ออกเดิ น กั น เช ้ำ ๆ หน่อยนะจ๊ะนำย ่ ลูกหำบ...ออกจำก Tal หมูบ โอเค...เชือ ่ ้ำนริม ทะเลสำบ ได ้ซักครึง่ ชัว่ โมงก็เจอทำงแยก...มี ้น ทำงแยกสองทำง ทำงลงไปทำงแม่ นำเส ้ำ ทำงไม่ชัดเท่ำไร และทำงขึน ้ เขำ เส ้นทำงชัด แจ๋วมำก ส่วนป้ ำยบอกทำงว่ำไป Manang ดู ชีไ้ ปกลำง ๆ มองไม่ออก...ลูกหำบเรำมำถึง ตรงทำงแยกรอเรำแล ้ว แต่ น่ ำ จะไปทำำ ธุ ร ะ เห็นเป้ เรำวำงอยู่ ...เรำก็ เ ดิน ไปทำงขึน ้ เขำที่ เห็ น ชัด เจนกว่ำ ...พอเดิน ไปได ้ไม่ถ งึ สิบ ก ้ำว ก็ ไ ด ย้ ิน เสี ย งนกหวี ด เป่ ำปี๊ ด ๆ เรำก็ น ึ ก ว่ ำ ทหำรที่ตั ด ถนนอยู่ ฝั่ งตรงข ้ำมแม่ นำ้ำ คงเป่ ำ

ตั ง้ แต่ อ อกจำก Tal มำจะเริ่ม เห็ น บ ้ำนเรื อ น แบบธิเบต หลังคำบ ้ำนจะเป็ นหิน ผู ้คนแต่งตัว แบบธิเบต มีGompa อยูห ่ ลังหมูบ ่ ้ำน จำก Tal มำ Dharapani ใช ้เวลำ 2.5 ชัว่ โมง แ ล ะ จ ำ ก Dharapani ถึ ง Bagarchhap ใ ช ้ เวลำ 1 ชัว่ โมง หมู่ บ ำ้ น Dharapani จะเป็ นหมู่ บ ำ้ นเริ่ ม ต น ้ ้ ทำง สำำ ห รั บ ผู ท ้ ี่ จ ะ เ ดิ น ไ ป trek ยั ง เ ส น Manaslu ลู ก หำบเรำท่ ำ ทำงจะชำำ นำญเส ้น ทำงไป Manaslu นี้เ ป็ นพิเ ศษ เห็ นว่ำเดิน ไป เส ้นนี้ทุกปี บอกว่ำเส ้นทำงนี้ต ้องไปกลับกลุ่ม ทั ว ร์เ ท่ำ นั ้น เดิน เองเหมือ น Annapurna ไม่ ได ้ เพรำะยังไม่ม ี lodge เป็ นระยะ ๆ เหมือน Annapurna, EBC… ออกจำก Dharapani ไปท ำงแยกซ ำ้ ย ไป Bagarchhap จะเริ่ม เห็ น ต ้นไม ท ้ ี่เ ริ่ม แตกใบ


อ่อน เริ่ม เห็ น ป่ ำสน ไลเคน มอส และนำตก ้ำ เป็ นระยะ ๆ

กลำงวันที่ Timang เพรำะกว่ำจะได ้กินก็บ่ำย สองครึง่ ไปแล ้ว (ครำวนี้พอไปถึงร ้ำนอำหำรทีแ ่ ทบจะมีแค่ร ้ำน เ ดี ย ว บ น Timang พ ว ก เ ร ำ ก็ ข อ สั่ ง โ ค๊ ก เลย...ตอนนี้ ร่ ำ งกำยต อ ้ งกำรนำ้ำ ตำลมำก มำก...)

้ ๆ จำก Bagachhap ไป Timang เส ้นทำงสัน นี้ใช ้เวลำนำนมำก 4.5 ชัว่ โมง จุดสุดท ้ำยเป็ น ทำงชันขึน ้ เขำประมำณ เดิน เกือบ ๆ ชั่ว โมง เดินเท่ำไรก็ไม่ถงึ ซักที พลังงำนจำกข ้ำวเช ้ำก็ หมดแล ้ว...แต่ววิ สวย ๆ ก็พอทำำ ให ้มีกำำ ลังใจ ค่อย ๆ เดินต่อไปได ้ ก่อนจะเข ้ำเขต Timang จะเห็ น ดงกุห ลำบพั น ปี สีช มพู สีแ ดง ที่เ ริ่ม ออกดอก...เจ ำ้ หน ำ้ ที่ ท ี่ Check point ของ Timang บอกว่ำเรำ แถบหมู่บ ้ำน Timang จะ เป็ นหมู่ บ ำ้ นแรก หมู่ บ ำ้ นเดีย วที่ จ ะได เ้ ห็ น กุ ห ล ำ บ พั น ปี ใ น เ ข ต นี้ เ ลย ขึ้ น ไ ป จ ะ ไ ม่ ม ี กุหลำบพันปี แล ้ว หลังจำกนัน ้ พอเดินขึน ้ เขำไปแล ้วจะเริม ่ เห็นวิว พำโนรำมำ เห็ น Manaslu ที่ อ ยู่ ด ำ้ นตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เห็ น Annapurna II, IV วิว ขุนเขำสลับกับป่ ำสนสีเขียว สีส ้ม ฟ้ ำสีฟ้ำสด คุ ้มค่ำจริง ๆ กับทีเ่ รำอดทนเดินมำพักกิน ข ้ำว

จำก Timang ถึง Thanchok นั น ้ เดิน สบำย ๆ ประมำณ 1.5 ชั่ว โมง...เพรำะทำนข ้ำวกัน มำ เต็ มอิม ่ แล ้ว...หมู่บ ้ำน Thanchok นั น ้ classic มำก บ ้ำนเป็ นแบบธิเบต เป็ นบ ้ำนไม ้ หลังคำ ้ ๆ มีหน ไม ้เป็ นแผ่น ๆ ชัน ิ ก ้อนมำวำงเรียงเป็ น ผนัง มีนำขัน ้ บันได สวนแอ๊บเปิ้ ลทีเ่ ริม ่ ผลิยอด ใบอ่อน...

ในเขตนี้ ถ ำ้ เป็ นหลั ง สำมโมงเย็ น ไปแล ว้ อำกำศจะเริ่ม เย็ น ลงอย่ ำ งรวดเร็ ว ลมจะพั ด


แรงขึน ้ เดิน ยำก...ดั ง นั น ้ ในกำรวำงแผนกำร เดิน ควรเดิน ให ้ถึง หมู่บ ้ำนปลำยทำงไม่เ กิน บ่ำยสำมโมงเย็ น ไม่งัน ้ จะเดิน ยำกและหนำว มำก...

Day 6: จ ำ ก Thanchock (2400 m) to Lower Pisang (3200 m) (7.5 hr): ตำมแผนแรกเลยตัง้ ใจกันว่ำอยำกไปนอนกัน ที่ Upper Pisang แล ว้ ค่ อ ยเดิน จำก Upper Pisang ไป Manang ตำมเส ้นเดินเขำด ้ำนบน เพรำะได ้ข่ ำ วว่ ำ เส ้นจำก Upper Pisang ไป Manange นั ้น สวยมำก แต่เ ส ้นทำงที่จ ะเดิน นั น ้ สูง ชัน และใช ้เวลำนำน...ดั ง นั ้น วัน นี้ก่อ น ออกเดินจำก Thanchock เรำตกลงกันว่ำ ให ้ ไปถึง lower Pisang ก่อนแล ้วค่อยประเมินว่ำ เรำจะต่อขึน ้ ไป upper Pisang และวัน ต่อไป จะเดิน ไปเส ้นบนเพื่ อ ไป Manang กั น ไหว ไหม...

ดูไ ปดูม ำ เขต Annapurna นั น ้ คลำสสิค มำก ต ล อ ด ก ำ ร เ ดิ น ส ำ ม สี่ วั น นี้ เ ร ำ เ ห็ น ก ำ ร เปลี่ย นแปลงทุ ก วั น ไม่ ว่ ำ จะเป็ นวิว ระหว่ ำ ง ้ ชำติ กำรแต่งกำย แบบ ทำง ลักษณะป่ ำ เชือ บ ้ำน ตลอดจน วั ฒ นธรรม ควำมเชื่อ คนละ แบบ คนละอำรมณ์ เ ส ้น EBC...เส ้น EBC นั น ้ วิวจะเปลีย ่ นไปเรื่อย ๆ ตำมควำมสูง แต่บ ้ำน จะเป็ นแบบเดิม คือบ ้ำนหินสกัดและจะพบเห็น ชำวพุทธเชอร์ปำ ตลอดทำง... ช่วงเช ้ำทีอ ่ อกจำก Tanchock อำกำศกำำลังดี ติดลบ 5 องศำ แต่แดดออกจัด เดินไม่หนำว ไม่ร ้อนเกิน ไป แถมวิว ระหว่ำ งทำงเป็ นสวน แอ๊ ป เปิ้ ล เป็ นป่ ำสนเขีย ว ๆ สวยมำก เดิน ออกจำก Thanchock มำครึ่ง ชั่ว โมงก็ จ ะเริม ่ มองเห็ น ย อด Annapurna II และ มี ป่ ำส น ดอกไม ้เล็ก ๆ อยูร่ อบ ๆ

คืนนี้นอนหนำวกันที่ Himalayan Hotel รำคำ ห ้องละ 100 Rp ห ้องนำรวม ้ำ (แถบนี้ ห ้องนำ้ำ รวมหมดค่ะ)..

จำก Tachock ถึง Chame ใช ้เวลำประมำณ 2.5 ชั่ ว โมง Chame เป็ นหมู่ บ ำ้ นใหญ่ เป็ น ทีท ่ ำำกำรของเขต Manage (หมูบ ่ ้ำน Manage เป็ นชื่อ เดีย วกั บ เขต แต่ ไ ม่ ไ ด ้เป็ นที่ตั ง้ ของ ที่ ทำำ กำรเขต) ที่ นี่ ม ี Safe Drinking Water


ขำยด ้วย รำคำลิตรละ 40 Rp เท่ำกับหมู่บ ้ำน ข ้ำงล่ำง ั จำก Chame ไปจะเป็ นกำรเดินขึน ้ เขำ (ไม่ชน มำก)ในหมู่ ป่ ำสน มองเห็ น Annapurna อยู่ ด ้ำนหลั ง เรำใช ้เวลำเดิน ประมำณ 2 ชั่ว โมง ก่ อ น จ ะ ห ยุ ด พั ก ท ำ น ข ำ้ ว ก ล ำ ง วั น กั น ที่ Bhratang

Manage มำค ้ำขำยอยู่ทก ี่ รุง เทพเยอะ จึงไม่ น่ำแปลกใจทีจ ่ ะเห็นชำว Manage พูดไทยได ้ เพรำะหลำยคนสมัยหนุ่ ม ๆ เคยไปค ้ำขำยอยู่ เมืองไทยก่อนกลับมำอยู่ Manang… พอถึง Lower Pisang อำกำศเย็ น ลงรวดเร็ ว มำก พวกเรำจึง ตกลงกั น ว่ ำ ไม่ เ ดิน ขึ้น ไป Upper Pisang แล ้ว นอนที่นี่ แ หล่ะ พรุ่ ง นี้ จ ะ ไป Manage จำกเส ้นล่ำงแทนและช่วงเช ้ำถ ้ำ ขยั น ค่ อ ยเดิน ขึ้น ไปชมวั ด ด ำ้ นบนที่ Upper Pisang คืนนี้นอนหนำวกันที่ Tibetian Guest House รำคำห ้องละ 150 Rp ห ้องนำรวม ้ำ ไม่เห็นห ้อง อำบนำ้ำ ถึงมีก็ไม่อำบแน่ ๆ เพรำะอำกำศหนำว กว่ำเมือ ่ วำนเยอะเลย ที่ Pisang ไม่มไี ฟฟ้ ำใช ้นะคะ...

จำก Bhratang ไป Lower Pisang ใช ้เวลำ เดินประมำณ 3 ชั่วโมง วิวระหว่ำงทำงก็ สวย สุ ด ยอด ก่ อ นจะถึง Pisang จะเริ่ม เห็ น ชำว Manang มำตัง้ โต๊ะขำยหินธิเบต กันบ ้ำงแล ้ว ลุง คนขำยพู ด ไทยได ้ด ้วย บอกว่ำ เคยไปอยู่ เมืองไทยมำหลำยปี สมัยหนุ่ม ๆ...ตอนนี้กลับ มำแล ้ว ลูก ชำยไปอยู่ เ มือ งไทยแทน... เคย อ่ ำ น ห นั ง สื อ เ จ อ ว่ ำ ช ำ ว Manage เ จ ริ ญ รุ่ ง เ รื อ ง เ พ ร ำ ะ ก ำ ร ค ำ้ ข ำ ย มี พ่ อ ค ำ้ ช ำ ว

Day 7: จำก Pisang (3200 m) to Manang (3540 m) (5.5 hr) via lower Pisang ช่วงเช ้ำอำกำศหนำว มองเห็น วัดและ Upper Pisang อยูล ่ บ ิ ๆ เรำออกกันเช ้ำเลย ไม่แวะวัด ธิเบตแล ้ว


ออกจำก Pisang มำนิดนึงเจอครอบครั ว ชำว Manage พำหนูน ้อยเดินขึน ้ มำเยีย ่ มญำติ ๆ ที่ เมือง Manang คุณแม่เ ป็ นชำวต่ำ งชำติ คุณ พ่อเป็ นชำว Manang หนูน ้อยอำยุ 5 ขวบคน นี้เดินมำเอง โดยไม่มล ี ูกหำบ คุณพ่อก็ไม่ได ้ อุ ้มด ้วย เสร็จจำกเยีย ่ มญำติแล ้ว คุณแม่จะพำ ห นู น อ ้ ย ก ลั บ ส่ ว น คุ ณ พ่ อ จ ะ เ ดิ น ต่ อ ข ำ้ ม Thorong La (พอกลั บ มำค ้นตำมเว็ บ ที่ล ค ิ ์ จำก LP ไป เจอ เว็ บ ของคุ ณ แม่ ท ี่เ ขีย นไว ้ ด ้วย) ้ ทำงยั ง เป็ นป่ ำสน ออกจำก Pisang มำเส น ทำงชันเล็ กน ้อย ก่อนถึงเมือง Humde วิวป่ ำ สนจะหำยไป กลำยเริ่ม เห็ น ต ้นไม เ้ ล็ ก ๆ สี นำตำล ้ำ ภูเ ขำก็ เ ปลี่ย นเป็ นสีส ้มสีท รำยแทน จำก Pisang มำ Humde ใช เ้ วลำเดิ น 2.5 ชั่วโมง Humde เป็ นหมู่บ ้ำนทีม ่ ส ี นำมบินเล็ ก ๆ อยู่ flight จำก Pokara มำ Humde ส่ ว น มำกเป็ น flight นั ก ท่อ งเที่ย ว ไม่ไ ด ้มีป ระจำำ ทุกวัน

ที่ Humde เรำยั ง ไม่ ห ิว กั น เลยเดิน ต่ อ มำ หมูบ ่ ้ำน Bhraka (หรือ Braga) ซึง่ ใช ้เวลำอีก ประมำณ 2.5 ชัว่ โมง ระหว่ำงทำงเดินสบำย ๆ ง่ำย ๆ และเริม ่ เห็นร ้ำนอำหำรทีโ่ ฆษณำขำย German Baker และ Seabuckthorn Juice

Seabuckthorn juice เป็ นนำผลไม ้ำ ้ ที่ค ้นมำ จำกผล berry ชนิดนึงทีข ่ น ึ้ อยูแ ่ ถบหิมำลัย ว่ำ กันว่ำมีวต ิ ำมินทีม ่ ป ี ระโยชน์มำกทีส ่ ด ุ ในหมูผ ่ ล ไม ้ และใช ้เป็ นส่วนประกอบของยำรักษำโรค มำตั ง้ แต่ส มัย รำชวงศ์ถั ง ของจีน ปี นี้เ รำเพิง่ ไ ป Leh ม ำ ไ ด ล ้ อ ง ท ำ น Leh Juice แ ล ะ ท ร ำ บ ว่ ำ Leh Juice กั บ Seabuckthorn Juice ก็เป็ นนำจำก ้ำ berry ชนิดเดียวกัน แว่ว ๆ มำว่ำ แถบปำกีส ถำนก็ ม ีนำ้ำ Seabuckthorn อยูเ่ ยอะ...


โรงแรมก็อร่อยไม่เบำ เจ ้ำของทำำ อำหำรฝรั่ ง ได ้ด ้วย รำคำไม่แพง....ห ้องพักทีน ่ รี่ ำคำคืนละ ำ 300 Rp มีห ้องนำในตั ้ วด ้วย....ครำวหน ้ำถ ้ำมำ Annapurna อี ก เรำคงมำพั ก ที่ นี่ แ หล่ ะ ไม่ จำำ เป็ นต อ ้ งไปพั ก Manang ก็ ไ ด ้ ....Braga อยู่ ห่ำ งจำก Manang แค่ 30 นำทีเ ดิน จำก โรงแรมนี้มองเห็นตัวหมู่บ ้ำน Manang อยู่ลบ ิ ๆ...ระดั ง ควำมสู ง ของ Braga กั บ Manang ใ ก ล เ้ คี ย ง กั น ...ส ำ ม ำ ร ถ ใ ช เ้ มื อ ง นี้ เ ป็ น ที่ Acclimatization ได ้... เส ้นทำงก่อ นที่จ ะถึง หมู่ บ ้ำน Braga นั ้น สวย มำก ๆ มองเห็นทัง้ ยอด Annapurna III และ Annapurna IV หมู่บ ้ำน Braga เป็ นหมู่บ ้ำน ธิเ บต ตั ว หมู่บ ้ำนสร ้ำงด ้วยหิน เรีย งกัน อยู่บ น เนินและอยู่ตด ิ ริมผำ บ ้ำนหลังบนจะใช ้หลังคำ ของบ ้ำนด ้ำนล่ำงเป็ นพืน ้ และมีวัดธิเบตอยูบ ่ น สุด

่ ทำงท ้ำยหมู่บ ้ำน Braga มีโรงแรมเล็ ก ๆ ชือ Hotel Buddha เรำพั กทำนข ้ำวกลำงวัน กัน ที่ นี่ ...เจ ำ้ ของโรงแรมให เ้ รำไปนั่ งด ำ้ นหลั ง ้ สอง โรงแรม...พอพวกเรำเดินผ่ำนห ้องโถงชัน ที่ใช ้เป็ นทีเ่ รียนของพระลำมะน ้อยออกไป ก็ ต ้องชะงักกับวิวพำโนรำมำ เบือ ้ งหน ้ำมีแม่นำ้ำ และฝูงม ้ำทีก ่ ำำลังเล็มหญ ้ำ ส่วนเบือ ้ งหลังเป็ น ยอดเขำ Annapurna II, IV, III เรียงกัน งำม ม ำก ๆ ...ด ำ้ นหลั ง ข องโร งแร มนี้ ส วย สุ ด ๆ...สวยจนน่ ำ นอนซั ก คื น นึ ง ....อำหำรของ

พวกเรำอ อ้ ยอิ่ง กั น อยู่ ท ี่ Braga กั น นำนพอ สมควรก่อนจะเริม ่ ออกเดินมำยัง Manang ซึง่ ใช ้เวลำเพียงครึง่ ชัว่ โมง

วันนี้โชคดีมำก อำกำศดี จนห ้ำหกโมงก็ยังมี แดดอยู่ ช่วงเย็น พวกเรำไปเดิน ๆ ในหมูบ ่ ้ำน เจอกำรแข่งขั น ยิง ธนู ข องชำว Manang และ เดิน หลง ๆ ไปเจอจุ ด ชมวิว หลั ง หมู่ บ ้ำน ที่ ส ำม ำร ถ เห็ นที่ ร ำ บ ลุ่ ม แ ม่ นำ้ำ Marsyangdi Nadi ซึง่ เป็ นที่ท ี่ช ำว Manang ใช ้เพำะปลู ก ถ ้ำมำช่วงหน ้ำร ้อน คงเห็นไร่นำเขียว ๆ สุดลูก ตำ หรือมำช่วงตุลำ คงเห็นสีสันของใบไม ้ร่วง แต่เรำมำเมษำ เลยได ้เห็นชำวนำกำำลังเตรียม ดิน สำำ หรั บ เพำะปลู ก แทน...55 ที่เ นปำลใช ้ ควำยไถนำเหมือนบ ้ำนเรำเลย


วั น นี้ เ ป็ นวั น พั ก ปรั บ ตั ว เรำกะว่ ำ จะเดิน ไปดู ทะเลสำบหลั ง หมู่ บ ำ้ น และไป Chongkor view point เท่ำนั น ้ ถ ้ำหลำย ๆ คนมีเวลำมำก ำ อำจเดินไปดูถำ้ หรือไปทีอ ่ น ื่ ก็ได ้ ที่ Gompa กลำงหมูบ ่ ้ำนจะมีแผนทีแ ่ ละบอกระยะทำงเดิน ไหว

ที่ Manang ลู ก หำบพำเรำมำพั ก ที่ Tilicho Hotel (ค่ ำ ห ้องคืน ละ 200 Rp ห ้องนำในตั ้ำ ว ส่วนห ้องอำบนำอุ ้ำ ่นรวม มีลำนซักล ้ำง) มีร ้ำน กำแฟ ร ำ้ นอิน เตอร์ เ นต (นำที ล ะ 20 Rp) ช ำ ร์ ต แ บ ต ก ล ้ อ ง ไ ด ้ (ค รั ้ ง ล ะ 100 Rp) ...ตั ง้ แต่ท ี่ Manang ลูก หำบเรำเริ่ม เสีย ค่ำทีพ ่ ัก ค่ำอำหำรเองแล ้ว... โรงแรมนี้น่ำจะฮอตฮิตในหมู่ Trekking มำก เพรำะวั น ต่อ มำ เรำมำเจอกลุ่ม คนไทย และ ไ กด์ จั น ท ำ ที่ เ ร ำ เค ย ไป เ ดิ น EBC ด ว้ ย ที่ โรงแรมนี้ โลกกลมมำก...

หลั ง จำกเดิน ขึ้น ไปถ่ ำ ยรู ป ที่ Chokor view point แล ้วรีบเดินลงมำ เพรำะอำกำศอึมครึม ได ้กลั บ มำเดิน ในหมู่ บ ้ำน อ่ำ นหนั ง สือ และ อ่ ำ นอีเ มล์ จิบ ชำ กิน เบอเกรี่ ....ดู ม ี ค วำมสุ ขดีเ น๊ อะ...แหม ก็ วัน พั ก ต ้องเตรีย มร่ ำ งกำย ให ้พร ้อม จิบนำเยอะ ้ำ ๆ จะได ้ไม่แพ ้ควำมสูง

Day 8: Acclimatization day at Manang พั ก ปรั บ ระดั บ ควำมสู ง Walk to the lake (1 hr)

ช่วงเย็นหิมะตก....แย่ล่ะ ๆ พวกเรำภำวนำขอ ให ้หิมะตกมซะทีเดียวในวันนี้ ขออย่ำให ้ตกวัน พรุ่งนี้เลย ซึง่ ควำมจริงแล ้วในเขตนี้เริม ่ เข ้ำสู่ เขตพื่น ที่สูง แล ้ว หิม ะตกในช่ว งเย็ น ถือ เป็ น


เรือ ่ งปกติ ดังนั น ้ เวลำเดินทำงควรจะออกเดิน ทำงแต่ เ ช ้ำ ๆ และเข ำ้ ถึง ที่ พั ก ในช่ ว งบ่ ำ ย เพรำะเดิน กลำงหิม ะตกน่ ะ ไม่ ส นุ ก เอำซะ เ ล ย ... คืน นี้ อ ำกำศเริ่ม หนำวและเริ่ม นอนไม่ ห ลั บ เพรำะอำกำศเบำบำง จนต ้องลุก ขึน ้ มำแง ้ม ประตู ไ ว ้ เพื่ อ ให อ้ ำกำศไหลเข ำ้ ห อ้ ง ยอม หนำวดี ก ว่ ำ นอนไม่ ห ลั บ เพรำะอำกำศไม่ พอ...ส่วนเรือ ่ งอืน ่ ไม่กลัว เพรำะมีหน ้ำตำเป็ น อำวุธ...(555..จริง ๆ น่ะ พกนกหวีดไว ้ใกล ้ตัว ิ้ เรือ มีอะไรก็ตะโกน หรือเป่ ำนกหวีดซะก็สน ่ ง)

Day 9: เดินจำก Manang (3540 m) to Yak Kharka (4110 m) (4.5 hr): ตั ง้ แต่ Manang ไม่ ค วรเดิน ขึ้น ระดั บ ควำมสู ง เกิน กว่ ำ 600 เมตรต่ อ วั น เพื่ อ ให ้ ร่ำงกำยปรับตัวได ้ วันนี้โชคดีอำกำศสดใส และเรำเริม ่ ออกเดิน กันตั ง้ แต่เ จ็ ด โมงเช ้ำ ทั ง้ นี้ เ พรำะว่ำ ถ ้ำออก สำยไปจะไปถึง ที่ พั ก ช ำ้ ไป อำกำศจะเริ่ ม หนำวจั ด หิม ะตกง่ำ ย วัน นี้ท ำงเดิน ง่ ำ ย เดิน แป๊ บเดียวเอง ไม่เกินเทีย ่ งก็ถงึ ทีพ ่ ักแล ้ว

หมู่ บ ้ำนเหนื อ Manang ขึน ้ ไป ไม่ ว่ ำ จะเป็ น Yak Kharka, Ledar หรื อ Thorung Phedi ไม่ได ้เป็ นหมู่บ ้ำนที่ม ีค นอำศั ย อยู่ จะเป็ นแค่

Lodge หรือ ที่พั ก ของนั ก ท่ อ งเที่ย วที่จ ะข ้ำม Tholong La เท่ำนั น ้ ซึง่ จะมีทพ ี่ ั กไม่กท ี่ ี่ เช่น ที่ Yak Kharka จ ะ มี ที่ พั ก 3-4 แ ห่ ง ที่ Thorong Phedi มีทพ ี่ ั ก 2 แห่ง ดังนั น ้ ในฤดู ท่องเทีย ่ ว ทีพ ่ ักเหล่ำนีจ ้ ะเต็มเสมอ สำำ ห รั บ เ ร ำ ลู ก ห ำ บ เ ร ำ จั ด ก ำ ร ใ ห เ้ ส ร็ จ เลย....วั น นี้ ห ลั ง จำกพั ก จิบ ชำกั น กลำงทำง แล ้วลูก หำบบอกว่ำ จะเดิน ไปก่อ นนะ จะไป จองทีพ ่ ั กที่ Yak Kharka ไว ้ให ้ ซึง่ ก็ได ้ทีพ ่ ัก เป็ นบ ้ำนหลังเล็ก ๆ มำ รำคำหลังละ 200 Rp ส่วนอำหำรกำรกินหลังจำกเมือง Manang ไป แล ้วจะแพงขึน ้ ก็อย่ำงว่ำหล่ะ อยู่สูงและห่ำง ไกลซะขนำดนี้ ....ค่ ำ ใช ้จ่ ำ ยเรื่อ งที่พั ก และ อ ำ ห ำ ร ตั ้ ง แ ต่ Manang จ น ถึ ง Thorung Phedi นั ้ น เท่ ำ กั บ ค่ ำ ใช จ้ ่ ำ ยครึ่ ง ทริ ป เลยที เดีย ว...พอไปถึง ฝั่ ง Mutinath ค่ ำ ใช ้จ่ ำ ยจะ ถูกลง... ลู ก หำบเรำเองก็ ต ้องเริ่ม ซื้อ Dalbat กิน เอง แล ้ว...ดังนั น ้ เรำก็จ่ำยเงินให ้ลูกหำบส่วนหนึง่ ไว ้เลย

ตั ง้ แต่ ม ำถึง Manang เรำก็ เ จอกั บ กลุ่ ม หนุ่ ม สำวชำวอิสรำเอลกลุม ่ ใหญ่ ตอนแรกคิดว่ำมำ ด ้วยกัน แต่ปรำกฏว่ำไม่ใช่ ต่ำงคนต่ำงมำ มำ เป็ นก๊วนเล็ก ๆ คุยไปคุยมำได ้ควำมว่ำ หนุ่ม ๆ สำว ๆ เหล่ ำ นี้ มำเที่ย วหลั ง จำกต ้องประจำำ


กำรเป็ นทหำรเสี ย หลำยปี หลั ง จำกป ลด ประจำำกำรแล ้วต่ำงก็ออกท่องโลกกันก่อนทีจ ่ ะ กลับไปทำำกำรทำำ งำนกัน ....มิน่ำ หลำยปี มำ นี้ ช่ว งสงกรำนต์ถ ้ำเรำเดิน ทำงไปไหน ก็ จ ะ เจอแต่หนุ่มสำวชำวอิสรำเอล ทุกทริปเลย...

หลั ง ออกจำก Manang ไม่ น ำน เรำได ย้ ิ น เสียงเฮลิปคอปเตอร์...กลุม ่ หนุ่มสำวอิสรำเอล ที่เ ดิน มำกับ เรำบอกว่ ำ ฮอ.ลำำ นี้ ไ ปส่ง เพื่อ น เค ้ำเองหล่ะ เพรำะเพือ ่ นในกลุ่มทีม ่ ำด ้วยเดิน หกล ้มขำแพลง..... ฟั งแล ้ว..เรำกั ง วลใจเล็ ก น อ้ ย เพรำะมำเดิน Annapurna ครั ง้ นี้เรำไม่ได ้ทำำ ประกันมำด ้วย เพรำะชะล่ำใจว่ำเดิน EBC มำสองครัง้ ไม่เคย เ กิ ด อ ำ ก ำ ร แ พ ้ค ว ำ ม สู ง เ ล ย ไ ม่ ไ ด ้ทำำ ประกัน .....ลืมไปว่ำ ถ ้ำเรำหกล ้มขำแพลงไป ก็ไม่สำมำรถเดินต่อไปได ้ คงต ้องจ ้ำงลูกหำบ แบบลงหรือเรียกฮอ.มำรับ....สุดท ้ำย...ก็เดิน ต่อไปอย่ำงระมัดระวังแล ้วกันนะ... และจำกนี้ ไ ป ก็ เ ริ่ม เดิน อย่ ำ งระวั ง และต ้อง หำยใจยำวขึน ้ เพรำะอำกำศเริม ่ เบำบำง... เวลำเรำเดิน จะนึ ก ถึง ตอนฝึ กเดิน จงกรม ค่ะ...ซ ้ำยย่ำงหนอ ขวำย่ำงหนอ ...พร ้อมกับ หำยใจเข ้ำยำว ๆ...หำยใจออกยำว ๆ...ตำม จังหวะเท ้ำทีก ่ ้ำวย่ำง.... จำก Manang มำ Yak Kharka ใช ้เวลำเดิน ประมำณ 4.5 ชัว่ โมง ไม่ถงึ เทีย ่ ง เรำก็มำถึงที่ พักแล ้ว....

ที่ Yak Kharka มีทพ ี่ ักอยู่ 3-4 ที่ ลูกหำบเรำ ่ ไม่ได ้แล ้วค่ะ.).. เดินมำจองทีน ่ ใี่ ห ้ (จำำชือ คืน นี้ เ รำพั ก ที่นี่ ห ้องละ 200 Rp ห ้องนำ้ำ อยู่ ด ้ำนนอก...

Yak Kharka เป็ นหมูบ ่ ้ำนของ Yak...ตอนเย็น จะเห็นฝูง Yak เดินกลับจำกเขำ...น่ำรักไปอีก แบบ วันนี้พอประมำณบ่ำยสำมโมง แดดเริม ่ หำยไป อย่ำงรวดเร็ว อำกำศเย็นจัดมำก....ห ้องนำเริ ้ำ ม ่ ำ เป็ นนำแข็ ้ ง ...เริม ่ มีอำกำรปวดหัว นิด ๆ ต ้อง คอยดืม ่ นำตลอดเพื ้ำ อ ่ ไม่ให ้แพ ้ควำมสูง ...ต ้อง ดื่ม นำ้ำ จนกระทั่ ง เข ้ำห ้องนำ้ำ นั่ น แหล่ ะ ถึง จะ ถือว่ำดืม ่ นำพอ...แล ้ำ ้วคิดดูซวิ ำ่ กำรทีต ่ ้องออก จำกที่น อนอุ่น ๆ เดิน มำเข ้ำห ้องนำที ้ำ ่เ ป็ นนำ้ำ แ ข็ ง ต อ น ตี ส ำ ม ...น่ ะ ห น ำ ว ข น ำ ด ไหน...บรื๊ อ...แต่ก็ต ้องทำำ... วั น นี้ ไ ม่ ต อ ้ งเปิ ดประตู ห อ ้ งนอนแง ม ้ ไว ใ้ ห ้ อำกำศเข ำ้ มำเหมื อ นที่ Manang เพรำะที่ หน ้ำต่ำงห ้องนอนมีรอยรั่วให ้ลมเข ้ำมำในห ้อง ได ้อยูแ ่ ล ้ว

Day 10: เ ดิ น จ ำ ก Yak Kharka (4110 m) ไป Thorung Phedi (4660 m) (3 hr)


วั น นี้ ต ื่น มำช่ว งเช ้ำ รอบ ๆ ที่พั ก เป็ นนำแข็ ้ำ ง หมด นิว้ มือเริม ่ ชำ และพวกเรำก็เริม ่ ออกเดิน กั น ประมำณ แปดโมงเช ้ำ เพื่ อ ไปพั ก กั น ที่ Thorung Phedi

ลู ก ห ำ บ เ ร ำ แ น ะ นำ ำ ว่ ำ ไ ม่ ค ว ร ไ ป น อ น ที่ Thongrung base camp (หรื อ ที่เ รี ย กกั น ว่ ำ High camp) เพรำะอยู่ สูง เกิน ไป (4900 m) เดีย ๋ วนอนไม่หลับ ร่ำงกำยจะล ้ำ ซึง่ พวกเรำก็ โอเคอยูแ ่ ล ้ว วันต่อมำก็อำจเดินยำวขึน ้ หน่อย วั น นี้ ก่ อ นถึง Thorung Phedi มี ช ่ ว งเดิน ขึ้น ่ ั นกว่ำ เขำชันและยำว และทีร่ ะดับควำมสูงสีพ เมตรนี้ อำกำศเบำบำง เวลำเดินจะเหนือ ่ ยง่ำย ดังนั น ้ เวลำเดินในช่วงนี้ เรำต ้องพยำยำมมีสติ และต ้องคอยสูด ลมหำยใจยำว ๆ ...เหมือ น ตอนฝึ กเดินจงกรมเลย...ซ ้ำยย่ำงหนอ ขวำ ย่ำงหนอ...เสน่ หข ์ องกำรเดินเขำอยู่ตรงนี้แห ล่ ะ ...ที่ต ้องฝึ กสติต ลอดเวลำ ไม่ งั ้น ตกเขำ หรือหกล ้มขำแพลงได ้ง่ำย ๆ...

ที่ Thorung Phedi ตอนนี้มท ี พ ี่ ั กสองแห่งคือ Thorong Base Camp มี ห อ ้ ง พั ก ป ร ะ ม ำ ณ 200 ห ้อง และ New Thorong Hotel มีห ้อง พั กประมำณ 70 ห ้อง ค่ำห ้องไม่แพงคือห ้อง ล ะ 100 Rp แ ต่ ค่ ำ อ ำ ห ำ ร นั ้ น แ พ ง แน่ น อน ...บอกแล ว้ ค่ ำ กิน สำมวั น หลั ง นั ้ น เท่ำกับค่ำกินครึง่ ทริปทีเดียว... มำถึง Thorung Phedi ตัง้ แต่เทีย ่ ง ๆ พอบ่ำย หิมะก็ตก เลยได ้แต่เดินอยูแ ่ ถว ๆ ทีพ ่ ัก ไม่ได ้ ออกไปไหนไกล มี ก ลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วชำว เยอรมั น ออกไปเดิน ขึน ้ เขำไปอีกท่ำ มกลำง หิมะ...แข็งแรงกันจัง...

ส่วนเรำนั่ ง คุย กับ พี่ไ กด์กลุ่ม อืน ่ ๆ อยู่ใ นห ้อง อำหำร เลยได ้ควำมรู ใ้ หม่ ๆ มำ อย่ ำ งเช่น ถนนที่กำำ ลั ง ตั ด จำก Besisahar มำ Manang


ถ ้ำถนนตัดเสร็ จแล ้ว นั ก trekking คงเดินขึน ้ ร ะ ห ว่ ำ ง ท ำ ง น อ ้ ย ล ง ก ล ำ ย เ ป็ น นั่ ง ร ถ ม ำ Manang เลย...เส ้นทำงนี้ค วำม classic ก็ จ ะ ลดลงไปเยอะ ...แต่ท ำงเนปำลเค ้ำก็ เ ตรีย ม กรุยทำงเส ้นอืน ่ ไว ้เพิม ่ ให ้ เช่นจำก Manang เดิน ตั ด ไป Tilicho Lake แล ้วลงสู่ Jomsom ้ นี้ ต อ น นี้ ยั ง ต ้อ ง เ ป็ น ก ำ ร เ ดิ น แ บ บ เสน Camping อ ยู่ ท ำ ง เ ดิ น ย ำ ก ต อ น นี้ กำำ ลั ง กระตุ ้นให ้มีค นไปสร ำ้ ง lodge ระหว่ ำ งทำง เพื่อจะได ้ให ้นั กท่องเที่ยวเดินไปเส ้นทำงนั น ้ ได ้ง่ำยขึน ้ ส่วนที่ Manang เรำสงสัยว่ำทำำไมรำคำสินค ้ำ ถึงได ้ไม่แพง รำคำถูกกว่ำ Besisahar ซะอีก นั่ นเป็ นเพรำะเค ้ำขนส่งผ่ำนมำจำก Jomsom ข ำ้ ม Thorong La มำทำงฝั่ ง Manang ซึ่ง เป็ นเส ้นทำงทีช ่ ันมำก เพรำะมีชว่ งทีท ่ ำงต ้อง เดินขึน ้ เขำอย่ำงเดียวเป็ นระยะประมำณ 1000 เมตร...นับถือจริง ๆ

ช่วงเย็นเรำเริม ่ หวั่น ๆ เพรำะพรุ่งนี้จะเป็ นวันที่ อึดและทรหดทีส ่ ุดของทริป นี้ ต ้องตืน ่ แต่เช ้ำ ทำนข ้ำวกันตัง้ แต่ตส ี ำม และออกเดินตอนตีส ี่ รวมทั ง้ ต ้องเดิน ให ้ถึง Thorung La ก่อ นสิบ โมงเช ้ำ ถ ้ำไปถึง สำยกว่ำ นั น ้ ลมจะแรง และ หิมะอำจตกจนไม่เห็นทำง....และหลังจำกนั น ้ ต ้องเดิน ลงเขำที่ชั น มำกเป็ นระยะประมำณ 1000 เมตร เพือ ่ ไปให ้ถึง Muthinath….

สิง่ ที่เ รำกัง วลที่สุด ก็ ค ือกำรออกเดิน ตอนตีส ี่ นั่ น แหล่ ะ เพรำะเรำเคยมีป ระสบกำรณ์ ต อน เดิน EBC เมื่อ ธั น วำคม ปี 2009 ช่ว งที่อ อก เดินจำก Lubuche ไป Gorek Shep ช่วงเช ้ำ นั น ้ อำกำศจะหนำวจัด เดินไปทรมำณมำก มือ เย็ นจั ดจนชำแทบจะไร ้ควำมรู ้สึก ถุงมือกีค ่ ู่ ๆ ก็เอำไม่อยู่ จนไกด์ Dawa Sherpa ต ้องคอย เอำมื อ เรำไปถู ๆ ให อ ้ ุ่ น ...ครำวนั ้ น ต อ ้ ง ขอบคุ ณ ไกด์ เ รำที่ ช ่ ว ยให เ้ รำเดิน ไปจนถึง EBC ได ้... ...ครำวนี้เรำเตรียมถุงมือมำหลำยคู่ กันหนำว เต็ ม ที่ และในที่สุ ด ก็ ค ิด ว่ ำ ในเมื่อ มำแล ้ว ก็ ถ อ ย ไ ม่ ไ ด ้แ ล ้ว ....the show must go on…!! คืนนี้เรำนอนกัน ที่ Thorung base camp กัน อย่ำงไม่คอ ่ ยจะหลับนัก.... Day 11: วันเดิน ข ้ำม Thorong La, ออกจำก Throng Phedi ตอนตีสำม ข ้ำมผ่ำน Throng La pass (5416 m) เดิน ลง Muktinath (รวม 12 hr)

ตืน ่ กันตัง้ แต่ตส ี องครึง่ นอนกันไม่คอ ่ ยจะหลับ พอตีสำมก็ออกไปทำนอะไรกันทีห ่ ้องอำหำร เช ้ำจั ด ขนำดนี้ท ำนอะไรไม่ล ง ก็ เ ลยต ้องห่อ เพนเค ้กทีก ่ น ิ ไม่หมดเอำไว ้ไปกินระหว่ำงทำง วั น นี้ เ ตรี ย มสเบี ย งไว ส ้ ำำ หรั บ ช่ ว งเหนื่ อ ย ๆ ด ้วย...พอตีส ี่ พวกเรำก็เริม ่ ออกเดิน มีไฟฉำย


คำดหั ว ลูก หำบและแสงดำวช่ว ยนำ ำ ทำงไป แสงดำวระยิบ ระยั บ และดูเ หมือ นอยู่ ใ กล ้แค่ เอื้ อ ม สวยมำก เสีย ดำยกล อ ้ งเรำถ่ ำ ยไม่ ได ้...ได ้แค่เก็บภำพไว ้ในใจ....นิ...

ทำงขึน ้ แรก ๆ ชันพอสมควร ก็คอ ่ ย ๆ เดินกัน ไป มีกลุ่ม trekking กลุ่มอืน ่ ๆ เดิน ตำมหลั ง มำ สุดท ้ำยก็เดินแซงเรำไปหมดเลย...อำกำศ วันนี้หนำวจัด แต่เรำรู ้สึกว่ำหนำวน ้อยกว่ำเมือ ่ วำนตอนเช ้ำที่ Yak Yak Kharka และหนำว น ้อยกว่ำที่ Lubuche ทำำ ให ้อุ่นใจไปได ้ว่ำมือ เรำคงไม่ชำจนไร ้ควำมรู ้สึกเหมือนทริปก่อน... จ ำ ก Thorung Phedi เ ดิ น ป ร ะ ม ณ ห นึ่ ง ชั่ว โมง ก็ ถ งึ High Camp พอออกจำก high camp ไปซั ก พั ก ก็ เ ป็ นกำรเดิน บนหิม ะ เรำ ออกเดินกันเช ้ำ คนเดินยังไม่เยอะ หิมะเลยยัง ไม่ละลำยมำก ทำงจึงไม่คอ ่ ยลืน ่ ยังเดินสบำย อยู่

ช่ว งตีห ้ำครึ่ง ฟ้ ำเริ่ม สว่ำ ง แสงสีท องที่อ ำบ ภูเขำหิมะนั น ้ สวยสุดใจ เรำหยุดถ่ำยรูปได ้ไม่ มำก เพรำะเวลำถ่ำยต ้องเปิ ดถุงมือออก แล ้ว มือ จะเริ่ม เย็ น จั ด ระหว่ ำ งเดิน ไปก็ ต ้องคอย ขยับนิว้ ให ้เคลือ ่ นไหวไป นิว้ จะได ้อุน ่ ... เพือ ่ นเรำเห็นเรำเริม ่ เดินช ้ำ ก็เลยช่วยแบกเป้ day pack ให ้ และเรำก็ บ อกเพื่อนว่ำ ให ้เดิน ไปก่อ น แล ้วค่อ ยไปเจอกั น ที่จุ ด พั ก เลย ไม่ ต ้องห่วง เรำเดินได ้ เพรำะทำงเดินชัด และมี คนเดินตลอด....หำรู ้ไม่ว่ำเป็ นกำรตัดสินใจที่ ผิด พลำดของเรำเลยที่ใ ห ้เพื่อ นช่ว ยแบกเป้ ให ้....

ขณะที่ เ ดิน ขึ้น เนิ น ลู ก แล ว้ ลู ก เล่ ำ อำรมณ์ ประมำณเดิน ขึ้น ยอดสลุ ง หลวงที่ เ ชีย งดำว หรือขึน ้ ยอด Kala Pattar ที่ EBC คือเป็ นเนิน ขึน ้ ไปเรื่อย ๆ ยังมีวแ ี่ ววว่ำ จะหมดเนิน เมื่อไร


เดิน หนึ่ง ก ้ำว หำยใจเข ้ำ-ออก ยำว ๆ หนึ่ง ร อ บ ...เ ดิ น ๆ อ ยู่ ก็ รู ้ส ึ ก ป ว ด ท ้อ ง ห ม ด แ ร ง ...เ กื อ บ ๆ จ ะ วู บ ...เ ป็ น อ ะ ไ ร กั น นี่...ลูกหำบกับเพือ ่ นก็เดินนำ ำหน ้ำไปแล ้ว...ได ้ แ ต่ ห ยุ ด พั ก ...แ ล ว้ ค่ อ ย ๆ เ ดิ น ห ำ ย ใ จ เดิน ....โชคดียั ง มีค นเดิน ช ้ำ ๆ เป็ นเพื่อ นอีก หลำยคน.... เรำเดินไปช ้ำ ๆ และในชัว่ ขณะทีก ่ ำำลังจะหมด แ ร ง นั่ น เ อ ง ...ลู ก ห ำ บ เ ร ำ ก็ วิ่ ง ก ลั บ ม ำ แ ต่ ไกล...แถมแบกเป้ เรำกลับมำให ้ด ้วย...พอมำ ถึงก็เอำนำดื ้ำ ม ่ กับเพนเค๊กทีเ่ ก็บไว ้เมือ ้ เช ้ำออก มำให เ้ รำกิน ...โอ ้ ค่ อ ยยั ง ชั่ ว ที่ ห มดแรงก็ เพรำะขำดอำหำรและนำนั ้ำ ่นเอง...ก็เรำเล่นเอำ เป้ ไปให ้เพือ ่ นแบกให ้ ...กินเสร็ จเริม ่ มีแรงเดิน ขึน ้ หน่อย...แล ้วก็เดินต่ออีกนำนเลย...กว่ำจะ ถึงจุดพัก ก็คอ ื Thorung La…ลูกหำบเรำเดิน กลับลงมำไกลมำกเลย คือพอแบกของไปถึง Thorung La แล ้วก็แ บกเป้ เรำเดิน กลั บ ลงมำ ให ้เรำ..ซึง้ นำใจจริ ้ำ ง ๆ.

ออกเดิน จำก Thorung Phedi ตอนตี ส ี่ ถึง Thorung La ประมำณ เก ำ้ โมงเช ำ้ กว่ ำ ๆ ...ใช ้เวลำประมำณ 5 ชัว่ โมงกว่ำ เดินขึน ้ ...ซึง่ พวกเรำมำถึงก่อนสิบ โมง นั บ ว่ำ ดีม ำก อย่ำ ง นอ ้ ยก็ จ ะได ้ไม่ต ้องเสี่ย งที่จ ะเจอลมพำยุ ใ น ช่ว งสำย ๆ ของวั น ...วัน นี้อ ำกำศเป็ นใจด ้วย ฟ้ ำใส ไม่มห ี ม ิ ะเลย...

และนี่ คือจุดสูง สุดของ Thorung La ในเส ้น ทำงสำย Annapurna circuit ทีเ่ รำไม่เคยคิด ว่ำ วันนีงจะพำสองขำเรำมำถึงจนได ้....

พั กถ่ำ ยรู ป จิบ ชำ กิน ขนมกัน แล ้ว ก็ ไ ด ้เวลำ เดินต่อ จำกนี้จะเป็ นกำรเดินทำงรำบ และเริม ่ ลงเขำทีช ่ ันมำก ถ ้ำสติไม่อยู่กับตัวก็หกล ้มขำ แพลงได ้ง่ำย ๆ ระหว่ำงเดินลงนี้ เรำลืน ่ ล ้มไปสองครัง้ แต่โชค ดีทเี่ รำใส่รองเท ้ำหุ ้มข ้อ และใช ้ไม ้เท ้ำช่วยยัน ไว ้ ทำำให ้ไม่เป็ นอะไรมำก...ทริปนี้เรำก็ได ้บท เรียนว่ำ เรำไม่ควรประมำทและประมำทไม่ได ้ เลยซั ก วิน ำที เพรำะมำเดิน trekking ครั ง้ นี้ เร ำไ ม่ ไ ด ท ้ ำำ ป ร ะ กั น อุ บั ติ เ ห ตุ ม ำ ด ว้ ย !!!. ่ งมำก เพือ ..(เสีย ่ น ๆ อย่ำเอำอย่ำง)...

ตอนก่ อ นไป ที่ เ รำตั ด สิน ใจไม่ ทำำ ประกั น เพรำะเรำคิดว่ำเรำเคยเดิน EBC มำสองครั ง้


และร่ำงกำยปรั บตัวได ้ ไม่แพ ้ควำมสูง ก็เลย ตัดสินใจไม่ทำำ ประกัน ....แต่แล ้ว...ระหว่ำ งที่ อยู่ Manang พวกเรำเจอหนุ่มอิสรำเอลทีต ่ ้อง ให เ้ ฮลิ ป คอปเตอร์ ข ึ้น มำรั บ ไปส่ ง Pokala เพรำะว่ ำ ลื่น ล ้มขำแพลง เดิน ต่ อ ไม่ ไ ด ้อ่ ำ น่ ะ..เรำไม่เคยคิดถึงกรณีนี้เลย...ตัง้ แต่เจอบท เรียนเรือ ่ งนี้ เรำก็เพิม ่ กำรระมัดระวังในกำรเดิน มำกขึ้น โดยเฉพำะขำลงเขำ เพรำะถ ำ้ ขำ แพลงไปกลำงหุบเขำ แล ้วต ้องเรียกฮอ. ให ้ มำรับนี่ กลับมำเมืองไทยคงเป็ นกินแกลบไป อีกนำน...ประกันก็ไม่ได ้ทำำไป...เอ..ไม่แค่นัน ้ เพรำะกลำง Thorung La นี่ ฮอ.ก็ลงมำรับไม่ ไ ด ้ ...ถ ำ้ ข ำ แ พ ล ง มี ห วั ง ต อ ้ ง ห ำ ม ำ้ จ ำ้ ง ลูกหำบเดินลงอย่ำงเดียวเลย ซึง่ ขีม ่ ้ำลงทำง ชั น นี่ ก็ ไ ม่ ไ ด ง้ ่ ำ ย เ ล ย ..อ ำ้ ว ฟุ้ ง ซ๋ ำ น ซ ะ แล ้ว...ต ้องดึง สติกั บ มำอยู่ กั บ กำรเดิน โดย เฉพำะตอนนีต ้ ้องเดินลงเขำ กลำงหิมะ...!!!

ร ะ ห ว่ ำ ง ท ำ ง เ จ อ ลู ก ห ำ บ ที่ เ ดิ น ขึ้ น จ ำ ก Muktinath ไป Thorung La ด ้วย...นับถือจริง ๆ เพรำะต ้องเดินขึน ้ จำกระดับ 3800 เมตรไป ทีร่ ะดับ 5400 เมตร และต ้องผ่ำ น Thorung La ก่อนสิบโมงด ้วย...

จ ำก Charbu เดิ น ไป Mukithath ท ำงเดิ น สบำย ๆ เดิน ไม่ ย ำก แต่ ต ้องรี บ เดิน เพรำะ สำยลมและสำยฝน เริม ่ ไล่หลังเรำมำแล ้ว บำง ครั ้ง เกล็ ด หิม ะริ่ ม โปรยลงมำให เ้ ห็ น เบำ ๆ ...หั น กลั บ ไปมอง Thorung La ที่ เ พิ่ ง เดิน ผ่ ำ นมำ ตอนนี้ เ ต็ ม ไปด ว้ ยเมฆหมอกและ เหมือนจะมีหม ิ ะ...ยังมีใครติดอยู่ข ้ำงบนไหม นะ...

ช่ว งเดิน ลงนี้ กำรมี Trekking pole ช่ว ยได ้ มำกเลย ทำำ ให ้เข่ำไม่รับนำหนั ้ำ กมำกไป และ ทำำ ให ้เรำสำมำรถทรงตัวอยู่ได ้ถ ้ำเจอหิมะลืน ่ ๆ.... ก ว่ ำ จ ะ ไ ด ห ้ ยุ ด พั ก กิ น ข ำ้ ว ก ล ำ ง วั น กั น ก็ ประมำณบ่ำยสอง ที่ Charabu ซึง่ เป็ นจุดหยุด พั ก ที่ ม ี ร ำ้ นอำหำรเพี ย งร ำ้ นเดี ย วหลั ง ผ่ ำ น Thorung La มำ

มำถึง Muktinaht กันประมำณสีโ่ มงเย็ น วันนี้ ที่ วั ด Muktinth มี ง ำน เหมื อ นจะเป็ นงำนปี ใหม่ วันนีท ้ วี่ ด ั Muktinth มีงำน เหมือนจะเป็ น งำนปี ใหม่ วัด นี้เ ป็ นที่นับ ถือของทั ง้ ชำวฮิน ดู


และชำวพุทธ ระหว่ำงทำงเรำเห็นชำวเนปำลี หอบหิ้ว กระเป๋ ำเดิน ขึ้น เขำมำนอนค ำ้ งกั น มำก...

เมือ ง Muktinath ดูเ ป็ นเมือ งท่องเที่ย ว และ แปลกตำจำกฝั่ ง Manang ที่เ รำเพิ่ง ผ่ ำ นมำ ผู ้คนมีทัง้ ฮินดู และธิเบตผสมผสำนกันไป เรำ วำงไม ้เท ้ำไว ้ที่ห น ำ้ ห ้องอำหำรของโรงแรม ตำมควำมเคยชิน เพรำะทีฝ ่ ั่ ง Manang เรำไม่ ตอ ้ ง ก ลั ว ข อ ง ห ำ ย ...ลู ก ห ำ บ กั บ เ จ ำ้ ข อ ง โรงแรมที่ Muktinath เห็นเรำวำงไม ้เท ้ำไว ้ ก็ เก็ บเอำมำให ้ พร ้อมบอกว่ำ อย่ำ วำงของทิง้ ไว ้ เดีย ๋ วหำย...อืม ลืมไป ว่ำมำอยู่คนละเขต กันแล ้ว... วั น นี้ เ รำพั ก กั น ที่ Muktinath Hotel ค่ ำ ห อ ้ ง 250 – 300 Rp ค่ำอำหำรแพงเอำกำร แต่เรำ ก็ ก น ิ กัน เต็ ม ที่ เพรำะวั น นี้ เ หนื่ อยกัน มำก จน ไม่ม ีแรงออกไปเดินดูวัด Muktinath อย่ำงที่ ตัง้ ใจไว ้..

Day 12: เดิน จำก Muktinath (3800 m) to Jomsom (2710 m)(5.5 hr) วันนี้เป็ นวันเดินวันสุดท ้ำยแล ้ว พวกเรำตัง้ ใจ เ ดิ น ล ง จ ำ ก Mutinath ไ ป Jomsom กั น เพรำะที่อ่ ำ นมำเส ้นทำงนี้ ส วยมำก และเรำ

อยำกเดิน ให ้ครบครึง่ ฝั่ ง เผื่อครำวหน ้ำมำจะ ได ้เก็บอีกครึง่ ฝั่ งของ Annapurna ถ ำ้ ไม่ เ ดิน ลง ก็ ม ี ร ถจิ๊ ปจำก Muktinath ไป Jomsom เป็ น share Jeep

ทำงวันนี้เดินลงอย่ำงเดียว เดินเรียบผำ เรียบ แม่ นำ้ำ เส ้นทำงสวยสุด ๆ โดยเฉพำะช่ว งที่ ผ่ ำ นหมู่บ ้ำน Jharkot, หมู่บ ้ำน Kagbeni ซึง่ Kegbeni จะเป็ นหมูบ ่ ้ำนแรกสำำหรับเส ้นทำงที่ จะ Trek ไป Mustang เห็นแล ้ว อยำกกลับมำ trek ไ ป Mustang ม ำ ก (ก ำ ร เ ดิ น ไ ป Mustang ต ้องเสียค่ำ Permit คนละ 100 U$ ต ้องมีท ีม ลู ก หำบ มีตำำ รวจประจำำ กลุ่ ม และ ตอ ้ งผ่ ำ น agency ทั ว ร์ )...จะ มี ใ คร ไป เ ป็ น เพือ ่ นหรือเปล่ำเนีย ่ ...


ระหว่ำงทำงเดิน ลงมำ Jomsom เจอกับหนุ่ ม ๆ ส ำ ว ๆ ช ำ ว เ น ป ำ ล กำำ ลั ง เ ดิ น ขึ้ น ม ำ Muktinath คุ ย กั น ได ้ควำมว่ ำ วั น นี้ เ ป็ นวั น ปี ใหม่ ต ้องเดินขึน ้ มำไหว ้พระที่ Muktinath

จำกนั น ้ เรำก็ ไ ด ้ที่พั กจำกเจ ้ำหน ำ้ ที่ข ำยตั๋ ว ที่ แนะนำ ำ ...(เพรำะเป็ นโรงแรมของภรรยำคน ขำยตั๋ ว นั่ นเอง....555)... ควำมที่ ห ิว และ เกรงใจลูกหำบ เพรำะลูกหำบเรำท่ำทำงอยำก กลับบ ้ำนเต็มทีแล ้ว เรำก็เลยเลือกโรงแรมนั น ้ มำแบบไม่ได ้ต่อรองรำคำเลย....ได ้รำคำแบบ ถู ก ฟั นมำร ำค ำห อ ้ งละ 500 Rp...(เร ำเจ อ ทีห ลั ง ว่ ำ ฝรั่ ง ต่อ รำคำห ้องลงมำเหลือ ไม่ ถ งึ 200 Rp...555 ยั ง พวกเรำลืม ไปว่ำ ไม่ไ ด ้อยู่ ฝั่ ง Manang ทีร่ ำคำสิน ค ้ำตรงไปตรงมำ..ไม่ ได ้บอกผ่ำนเลย...) พอเข ้ำห ้องพั ก เสร็ จ ลู ก หำบเรำก็ ข อตั ว ขึ้น รถเมล์กลับ เลย ชวนทำนข ้ำวก็ ไ ม่เ อำ อยำก กลับบ ้ำน...

เดิน ประมำณ 5 ชั่ ว โมงครึ่ ง ก็ ม ำถึง Josom เมืองนี้เป็ นเมืองใหญ่มำก ช่วงแรกทีม ่ ำถึงนึก ว่ำถึงที่พักแล ้ว...แต่ลูกหำบพำเรำเดินไปอีก ไกลมำก ประมำณสองสำมกิโ ล ก็ ม ำถึง อีก ด ำ้ น นึ ง ข อ ง เ มื อ ง ที่ อ ยู่ ติ ด กั บ ส น ำ ม บิ น Jomsom พวกเรำดิง่ ไปคอนเฟิ ร์ม ตั๋ ว ขำกลั บ ้ ก่อนทีอ ่ อฟฟิ ศของสำยกำรบินก่อน เพรำะซือ ตั๋วจ่ำยตังค์แล ้วใช่ว่ำจะได ้บินเลยนะ ต ้องไป คอนเฟิ รม ์ ตั๋วทุกครัง้ แล ้วดูวำ่ ไฟล์ทไหน เต็ม หรือยัง...ปรำกฏว่ำ เรำได ้ไฟล์ทสุดท ้ำยของ วันรุง่ ขึน ้ เลย...ก็ยังดีทย ี่ ังไม่เต็ม...

ทริป นี้ ต อ้ งขอบคุ ณ ลู ก หำบ Bagdi ของเรำ มำก ๆ ทีช ่ ว่ ยให ้เรำรอดจำก Thorung La มำ ได ้... พอได ้ที่พั ก ทำนข ้ำวกลำงวัน กัน แล ้ว ก็ ออก ไปสำำ รวจ Jomsom กั น เดิน ไปไม่ ถ งึ นำทีก็ เจอ guest house ในหนั ง สือ ที่เ รำอยำกไป นอน อยูใ่ กล ้ โรงแรมทีเ่ รำนอนนั่ นแหล่ะ


Day 13: บินจำก Jomsom มำ Pokala Morning flight to Pokala, flight could not fly after 11.00 am due to windy

Jomsom เป็ นเมืองทีล ่ มแรงมำก ตัวเมืองแบ่ง เป็ นสองฝั่ ง ฝั่ งหนึ่ง เป็ นที่ทำำ กำรรั ฐ บำล มี ที่ ทำำ กำรไปรษณี ย ์ ด ว้ ย ฝำกส่ ง post card จำกทีน ่ ี่ รับรองมำถึงเมืองไทยแน่นอน...ฝั่ งนี้ มีเมืองเก่ำทีช ่ ำวจอมสอมอยู่ อยูด ่ ้วย มี guest house เล็ ก ๆ อยู่ ห ลำยแห่ ง ด ว้ ย ...ถ ำ้ ใคร อยำกสั ม ผั ส ชำวจอมสอมสำมำรถหำที่ พั ก ได ้ทีฝ ่ ั่ งนี้ ส่ ว นอีก ฝั่ งเป็ นฝั่ งสนำมบิน บรรดำโรงแรม guest house สำำหรับนักท่องเทีย ่ วจะอยูเ่ ส ้นนี้ หมด ถนนที่จ อมสอมทำำ ด ้วยอิฐ ดูเ ป็ นเมือ ง classic มำก

ไฟล์ทจำก Jomsom มำ Pokala นัน ้ เป็ นไฟล์ ท์ทน ี่ ักบินต ้องชำำนำญเส ้นทำงมำก ๆ และเป็ น ไฟล์ท ที่ส วย พอ ๆ กับ ควำมเสีย ว เทียบได ้ กับไฟล์ท จำก Kathmandu ไป Lukla เลย...

Day 14 : นั่ ง ร ถ บั ส จ ำ ก Pokala ก ลั บ Kathmandu by bus 6 hr) Day 15: Kathamandu – Baktapur ค ้ำงใน ทีเ่ มืองเก่ำ Baktapur Day16: Baktapur (13.30-18.15)

-Kathmandu-

BKK

Annapurna (half) Circuit  

Trekking at Annapurna area, Nepal in spring of 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you