Page 1

- เอกสารสาคัญ -

การออกแบบภูมิทัศน์เพื่อความยัง่ ยืนของสิ่งแวดล้อมโดยใช้ การออกแบบประกอบหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์ (Evidence Based Design) พงศกร ศุภกิจไพศาล IL-ASLA Student Merit Award 2011; GA-ASLA Student Merit Award 2013 Bachelor Degree in Landscape Architecture ;(GPA: 3.82) U of Illinois [First year Horticulture] Master’s Degree in Landscape Architecture ;(GPA: 3.97) College of Environment and Design; U of Georgia ผู้ซึ่งจะมาเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร เมื่อจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปี 2560 (นักทุนในโควต้าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) อ. กนก เหวียนระวี วท.บ.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกษตรฯ มช. รุน่ ที่ 3) B.sc. Horticulture: University of Missouri M.S. Horticulture: University of Missouri บทคัดย่อ : “Evidence Based Design” คือการออกแบบที่มีการหาข้อมูลในงานวิทยาศาสตร์มาเพื่อเป็น ข้อมูลในการตัดสินใจ การจะสร้างบุคลากรผู้ใช้วิธีออกแบบประกอบหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ (Evidence Based Design) ผ่านทางการศึกษา จะต้องให้มีทั้งความรู้พื้นฐานในด้านวิทยาศาสตร์ คือ “โครงสร้างวิชาต้น ทาง” และได้รับคาแนะนาในการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการออกแบบ คือ “การทบทวนผลลัพธ์ปลายทาง” ให้ ออกมาสอดคล้องกันทั้งหมด จึงจาเป็นจะต้องให้วิชาการออกแบบ (วิชาสตูดิโอออกแบบต่างๆ ทั้งหมด) ถูก ควบคุมและร่วมสอนโดยคณาจารย์ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ เกษตร “มิใช่โดยกลุ่มภูมิสถาปนิกโดยทั่วไป” “มิฉะนั้นจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายและปรัชญาของ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ออกแบบภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อม)”

1


“Evidence Based Design” คือการออกแบบที่มีการหาข้อมูลในงานวิทยาศาสตร์มาเพื่อเป็นข้อมูลใน การตัดสินใจ จุดเริ่มต้นของการออกแบบประเภทนี้ มาจากการออกแบบเพื่อโรงพยาบาลและการแพทย์ เช่น การออกแบบภูมิทัศน์เพื่อผู้ป่วย และเน้นการใช้ข้อมูลด้านพฤติกรรมศาสตร์และศาสตร์ทางการแพทย์

1

แต่

ต่อมาได้มีการนามาประยุกต์ศาสตร์อื่นๆ เข้ามาร่วมด้วย และใช้ในงานประเภทต่างๆ เช่น การออกแบบเพื่อ ฟื้นฟูและพัฒนาสิ่งแวดล้อม การออกแบบภูมิทัศน์เพื่อการศึกษา เป็นต้น การออกแบบโดยการใช้ข้อมูลทาง วิทยาศาสตร์อ้างอิงนี้ เริ่มนิยมทากันในการออกแบบภูมิทัศน์ปัจจุบัน ผู้ใช้ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัล หลากหลาย เพราะสามารถใช้สื่อสารแนวคิดที่จับต้องได้ในการออกแบบ โดยข้อมูลต่างๆ มีการอ้างอิงจาก งานวิจัยหรือการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ผู้ทาการออกแบบที่ใช้ “Evidence Based Design” จะต้องมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่ เหมาะสมกับการออกแบบนั้นๆ

(นอกจากเพื่อความสนองต้องการมนุษย์

ในด้านเศรษฐศาสตร์และ

สุนทรียศาสตร์) เช่น ความรู้เรื่องจุลินทรีย์ ดิน น้า ภูมิอากาศ พืชพรรณ ป่าไม้ และสัตว์ต่างๆในระบบนิเวศ เพื่อให้สามารถอ่านข้อมูลงานวิจัยและความรู้เหล่านี้ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ โดยรู้แหล่งค้นคว้าชัดเจน สามารถ จาแนกข้อมูลที่เชื่อถือได้ รวมถึงสามารถสังเคราะห์ความเป็นไปได้ในข้อมูลใหม่ๆ เพื่อใช้ในโครงการออกแบบที่ จะเกิดขึ้น การจะสร้างบุคลากรผู้ใช้วิธีออกแบบประกอบหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ (Evidence Based Design) ผ่านทางการศึกษา จะต้องให้มที ั้งความรู้พื้นฐานในด้านวิทยาศาสตร์ คือ “โครงสร้างวิชาต้นทาง” และได้รับคาแนะนาในการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการออกแบบ คือ “การทบทวนผลลัพธ์ปลายทาง” ให้ออกมา สอดคล้องกัน หากมีเพียงความรู้พื้นฐาน แต่ไม่มีผู้ควบคุมหรือผู้ร่วมสอนการออก แบบที่มีความรู้และความ เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์นั้นๆ ที่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าการนามาประยุกต์ใช้นั้นถูกต้อง เหมาะสม และ น่าเชื่อถือหรือไม่ เพียงใด จะไม่สามารถทาให้นักศึกษามีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในด้านนั้นๆ ด้วยเหตุนี้ใน “หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ออกแบบภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อม)” ซึ่งเป็น หลักสูตรภูมิทัศน์ที่ถูกร่างขึ้นมา

เพื่อตอบสนองความต้องการการแก้ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมของประเทศให้

ยั่งยืนควบคู่การพัฒนา โดยการใช้แผ่นดินและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ซึ่งมีแนวทางที่แตกต่างจากหลักสูตรภูมิ ทัศน์อื่นๆ ที่สอนกันอยู่ในมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศไทยทั้งหมด

จึงจาเป็นจะต้องให้วิชาการออกแบบ

(วิชาสตูดิโอออกแบบต่างๆ ทั้งหมด) ถูกควบคุมและร่วมสอนโดยคณาจารย์ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญทางด้าน 1

Badland, Hannah, and Grant Schofield. "Transport, urban design, and physical activity: an evidence-based

update." Transportation Research Part D: Transport and Environment 10.3 (2005): 177-196.

2


วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์เกษตร “มิใช่โดยกลุ่มภูมิสถาปนิกโดยทั่วไป”

“มิฉะนั้นจะไม่

สามารถบรรลุตามเป้าหมายและปรัชญาของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ออกแบบภูมิทัศน์และการจัดการ สิ่งแวดล้อม)” ตัวอย่างของงานออกแบบที่มีการประกอบหลักฐาน

เช่น

โครงการของบริษัท

Micheal

Van

Valkenburgh Associates ที่มีหัวหน้าทีมออกแบบเป็นนักภูมิวิศวกร (Soil Engineer) ออกแบบภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยและศูนย์ราชการหลายแห่ง ร่วมกับการผสมผสานจุลชีพเข้าไปในดินเพื่อให้เหมาะกับการปลูกพืช ชนิดต่างๆ ได้งดงาม ประหยัดน้าและสารเคมีที่ต้องใช้ รวมถึงการออกแบบหลังคาและผนังที่มีชีวิต นาไป 2

ปฏิบัติงานได้จริง หรือผลงานจาก Conservation Design Forum ก็มีการออกแบบถนนและหมู่บ้านที่มีการ ควบคุมการไหลของน้า การจัดการน้าและฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้า ให้บริเวณเหล่านี้ทางานได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดย ใช้ความรู้ทั้งด้านการคิด วิเคราะห์ และคานวณ

3

โครงการของ Turenscape ที่นาโดยยูคงเจียน เนรมิตอ่างเก็บน้าฝนเพื่อคืนน้าสู่ผืนดินในภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ มณฑลเหยหลงเจี้ยง ประเทศจีน ก็เพิ่งได้รับรางวัลจาก American Society of Landscape Architecture Professional Award ไปเมื่อปี 2012 ที่ผ่านมา

4

แม้แต่งานปัญหาพิเศษของนักศึกษาอย่าง Zach Richardson แห่ง College of Environment and Design, University of Georgia ก็มีการออกแบบภูมิทัศน์ฟื้นฟูลาน้า ด้วยการวางบริเวณที่ใช้แพะกินพืชบุกรุก ออกให้แสงส่องถึงลาน้า ลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและฟื้นฟูสภาพนิเวศที่มีอยู่เดิม ปัจจุบันปัญหาพิเศษ ได้ถูกนาไปปฏิบัติจริง ที่กรุง Athens มลรัฐ Georgia

2 3 4 5

5

http://www.mvvainc.com/project.php?id=51&c=campuses http://www.cdfinc.com/ http://www.asla.org/2012awards/026.html http://www.ugachewcrew.com/

3


จะเห็นได้ว่า งานออกแบบในยุคปัจจุบันที่มีทรัพยากรจากัด จาเป็นต้องมีการออกแบบด้วย การใช้วิธีการออกแบบประกอบหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์ (Evidence Based Design) เมื่อ ภูมิทัศน์ เป็นการออกแบบ เพื่อใช้และฟื้นฟูแผ่นดินที่มีผลกระทบมากมายต่อคนและสิ่งแวดล้อม การ เปลี่ยนแปลงแต่ละอย่าง จะต้องมีความรู้ ความระมัดระวัง ความชัดเจน และความสามารถในการ ค้นคว้า วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ หากนักศึกษาการออกแบบภูมิทัศน์และการจัดการสิ่ง แวดล้อมขาดความรู้ในการค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์และขาดความรู้พื้นฐานต่างๆ ที่เพียงพอ รวมถึง ผู้สอนที่ขาดความเข้าใจในความรู้เหล่านี้ และไม่สามารถเข้าใจในกระบวนการความคิดของการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลงาน วิจัยทางวิทยาศาสตร์มาเป็นงานออกแบบ (Evidence Based Design) นักศึกษาจะไม่สามารถทาการออกแบบเพื่อสนองกับความรู้ใหม่ๆ ที่มี เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้อย่างแท้จริง

4

Evidence based design  

การออกแบบภูมิทัศน์เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมโดยใช้ การออกแบบประกอบหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์ (Evidence Based Design)