Page 1

พยัญชนะไทยมีสี่สิบสี่ตัวนะเธอ นับไว้อย่าได้ พลั้งเผลอ มาซิเธอมานับดู


ก ไก่ตัวแรกตื่นแต่เช้าเฝ้าบอกเวลา


ข ไข่นี้นาคือตัวที่สองของเรา


ฃ ขวดใส่น้าตัวที่สามนับเอา


ตัวที่สี่นี้ไม่เบาคือ ค ควายใช้ไถนา


ฅ คนคือตัวที่ห้า


ฆ ระฆังเป็นตัวที่หก


ง งูชอบฉกคือตัวที่เจ็ด พึงระวัง


ที่แปด จ จานใส่ข้าว


ฉ ตัวที่เก้าฉิ่งต้องฟัง


สิบ ช ช้างร้องเสียงดัง ดังตัวที่สิบลองนับดู


สิบเอ็ด ซ โซ่เส้นโตอุ่นใจ


ฌ เฌอต้นไม้คือสิบสองตรองดู


สิบสาม ญ ผู้หญิง


สิบสี่ ฎ ชฎางามหรู


สิบห้า ฎ ปฎัก ปักสู้


สิบหก ฐ ฐานแข็งแรง


ตัวที่สิบเจ็ด ฑ นางมณโฑ แม่กรุงลงกา


สิบแปด ฒ ชราลูกหลานดาษดา เรียกตาเรียกยาย


ณ เณรเข้าบรรพชาตัวที่สิบเก้าพยัญชนะไทย


ยี่สิบ ด เด็กตั้งใจ เด็กไทยไม่ดื้อ เด็กไม่ซน


ต เต่าลงคลอง มีกระดองนับยี่สิบเอ็ด


ถ ถุงส้าเร็จ นับเสร็จได้ยสี่ ิบสอง


ท ทหารหาญกล้า คือยี่สิบสามจงตรอง


ยี่สิบสี่ ธ ธงขวานทองปลิวสไวไทยรุ่งเรือง


น หนูเฝ้าอยู่โรงนานับยี่สิบห้าแน่เชียว


ยี่สิบหก บ ใบไม้เขียว


ยี่สิบเจ็ด ป ปลาในน้้า


ผ ผึ้งขยัน คือยี่สิบแปดจงจ้า


ยี่สิบเก้า ฝ ฝาถ้วยชาม


สามสิบ พ พานไหว้ครู


สามสิบเอ็ด ฟ ฟัน แปรงทุกวันแวววาว


สามสิบสอง ภ ส้าเภา ล่องมาจากแดนไกล


สามสิบสาม ม มาวิ่งได้ว่องไว


สามสิบสี่ ย ยักษ์ไง เขี้ยวใหญ่ๆ ตัวโต


ร เรือต้องพาย นับได้สามสิบห้า


สามสิบหกนี้นา คือ ล ลิงแสนซน


สามสิบเจ็ด ว แหวนล้้าค่ามหามงคล


สามสิบแปด ทุกคนจ้า ศ ศาลาเอาไว้ให้ดี


ษ ฤาษีมีตบะนับดูนะที่สามสิบเก้า


ส เสือตัวยาวเสือโคร่ง เสือดาวสี่สิบพอดี


สี่สิบเอ็ด ห หีบใส่ข้าวของเงินมี


สี่สิบสองน้องพี่ คือ ฬ จุฬาว่าวท้าลม


อ อ่างสร้างสรรค์ นับมานานคือสี่สิบสาม อ่างน้้าล้างชาม อ่างกระถาง อ่างบัว


สี่สิบสี่สุดท้าย พยัญชนะไทย สี่สิบสี่ตัว ฮ นกฮูกไม่ต้องกลัว ตาโต้โตจริงเชียว

nungung  

nunungungja

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you