Page 1

Profile I'm interested in the art of paper cutting All hand-made artwork Because that is What I Love And of course, the design work. Such as design, corporate identity packaging design.and logo design.

Nunchaya Yamprayphong or sai Address: 141 M.18 Soi aomsin, Plubpla, chokchai, Nakhon Ratchasima 30190, Thailand Telephone: +66 93 508 9601 E-mail : nunchaya.ya@gmail.com facebook / is sai instagram / is.sai experience : internship at ihapstudio


Logo Design & Corporate Identity


Ponies แบรนดแปงตลับความคุมความมันบนผิวหนาของคุณ ชรัฐฐา อิมราพร ภายใตการออกแบบโลโกและตราสัญลักษณแบรนด ที่ไดแรงบันดาลใจจากตัวการตูนโพนีส (มา) ออกแบบตราสั ญ ลั ก ษณ ใ ห มี ค วามหนา มี เ ชิ ง และมี ค วามสมดุ ล เพื่ อ สื่ อ ถึ ง อารมณ ค วาม คลาสสิกและคงความเปนหญิงสาววัยนารัก ทั้งยังเปนการตอกยํ้าความทรงจําของกลุมลูกคา สําหรับการเปดตัวภาพลักษณ ใหมของแบรนด เครื่องสําอาง


Avalant เปน บริษัท โซลูชันระดับองคกรที่กําลังเติบโตซึ่งใหความเชี่ยวชาญในสาขา ยุทธศาสตรเปาหมายคือการจัดหาโซลูชั่นที่เปนนวัตกรรมซึ่งจะชวยใหองคกรขนาดกลางถึงขนาด ใหญสามารถเติบโต การผลิตความสามารถในการทํากําไรและความสามารถในการแขงขัน การ ผสมผสานระหวางประสบการณการแกปญ  หาในอุตสาหกรรมและความเปนหุน สวนการนําเสนอโซลูชนั ทางธุรกิจพรอมกับความสามารถในการจัดสงที่ไดรับการพิสูจนแลวซึ่งครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร

การออกแบบโลโกจงึ เหลานีแ้ สดงใหเห็นวาแนวคิดทีแ่ ข็งแกรงและโครงสรางทีผ่ ดิ ปกติสามารถ ยกระดับการรับรูเ รือ่ งเทคโนโลยีควบคูไ ปกับความสมดุล รวมไปถึงดีเทลเล็ก ๆ ทีซ่ อ นอยูใ นโลโกสามารถนํา มาคลีค่ ลายใหเปนอัตลักษณของบริษทั โซลูชนั่ สมัยใหม ทัง้ ยังมีแนวคิดทีแ่ ข็งแกรงและเหมาะสมกับการตอบ สนองในลักษณะทีโ่ ดดเดนและนาจดจํา


Aire แบรนดคุชชั่นความคุมความมันบนผิวหนาของคุณภัณฑิลา ฟูกลิ่น ที่ไดรับ แรงบันดาลใจจากหยดของเนื้อคุชชั่นที่บางเบาและตัวอักษรที่มีขนาดเสนบาง เพือ่ สือ่ ถึงจริตของ ความเปนหญิงสาวและจังหวะที่เคลื่อนไหวรับสงกันระหวางอักษร งานออกแบบกราฟกบน บรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑบรรจุคุชชั่นไดแรงบันดาลใจจากศิลปะสีนํ้าและความตองการของ เจาของแบรนดที่อยากใหแตกตางจากแบรนดทั่วไป


25

25

25

25

25


linda คือชื่อสมมุติของหญิงสาวคนหนึ่งที่ใชชีวิตระหวาง สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยผูออกแบบไดสรางอัตลักษณของหองเสื้อ linda จากความรูส กึ ทีม่ ตี อ หลังเหตุการณสงครามจบลง มีการเชือ่ ม โยงกันเรือ่ งแนวความคิด การตอสู และความตัง้ ใจทีจ่ ะนํามาซึง่ ความ สวางและแนวทางใหม ซึ่งออกแบบโดยใหมีการตัดกันของตัวอักษร อยางมีปฏิสัมพันธ ซึ่งอักษรที่ตัดกันนั้นมีขนาดองศาเทากับตัว N ลักษณะโครงสรางของโลโกไดแรงบันดาลใจมาจากเสนที่เปนรองลึก ของลูกเระเบิด อีกทั้ง เปนการนําเสนอเสื้อผาแฟชั่นสําหรับสุภาพสตรี และสุภาพบุรษพรอมมอบประสบการณสวมใสทไี่ มเหมือนใครภายใต รูปแบบ I cut it like nobody and ihave one.

**รูปทีน่ าํ มาใชเปนการนําเสนออารมณของงานเพียงเทานัน้ เครดิต http://www.soitgoesmag.com


Girly KIss แบรนดผลิตภัณฑดูแลผิวใตวงแขนของสุภาพสตรีที่มีปญหาตรงจุด ผลิตภัณฑมีความตั้งใจที่จะอํานวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกและสงเสริมความ รูส กึ ของความมัน่ ใจ ภาพลักษณของแบรนดมคี วามสดใส เปนกลุม วัยรุน ทีร่ กั ความสนุก เอกลักษณ ของตราสินคาจึงออกแบบมาใหเปนตัวเขียนที่มีความรวดเร็ว ไมสมํ่าเสมอ และการกําหนดสีที่ตอก ยํ้าถึงความนารักเหมาะกับกลุมวัยรุน


munch munch คือชื่อรานขายซาลาเปาที่พองเสียงมา จากการออกเสียงการเคีย้ ว ทีใ่ หความรูส กึ ถึงความนุม หนึบ สําหรับ แรงบันดาลใจในการออกแบบตราสัญลักษณคอื การคลีค่ ลายรูปราง ความโคงมนของซาลาเปานํามาซึ่งการออกแบบตัวอักษรที่โคงสมูท เพือ่ สือ่ ถึงความรูส กึ ขีเ้ ลน นารัก และเปนมิตร การนําเอาสีของใสครีม เขามาเปนสีกราฟกของรานซาลาเปาสมัยใหม


FREESPACE แอพพลิเคชั่นจัดการหาที่พักที่ยังวางใกลตัวไดแบบเรียลไทม เดินทางไดแมไมตองวางแผนลวงหนา เปลี่ยนนักทองเที่ยวใหเปน Smart Traveler ในแบบเที่ยว เทรนด ใหมโดยไมตองวางแผนได ดวยขั้นตอนงายๆในการคนหาที่พักแบบเรียลไทม ในราคาที่ดี ที่สุด ใกลที่สุด ชวยลดทุกขั้นตอน และเพิ่มอิสระในการทองเที่ยวใหมากขึ้น โดยออกแบบ logo โดยคลี่คลายจากเสนทางการเดินทาง ตัวของ type นั้นออกแบบใหมีความสมูทเพื่อใหความรูสึก เปนมิตร ขี้เลน กําหนดสีอัตลักษณของแอปพลิเคชั่นใหเปนนํ้าเงินเหลือง เพื่อใหเกิดความรูสึก เฟรนลี่ และสนุกสนาน


57°

114°

I FEEL MY HOUSE การออกแบบตราสัญลักษณโครงการที่พักอาศัยระดับไฮเอนด ในกรุงเทพ ดวยดีไซนลํ้าสมัย สะทอนถึงบุคลิกความหลงไหลในการออกแบบ มีรสนิยมเหนือกวา รวมถึงการใสใจในการออกแบบทุกรายละเอียด

**การออกแบบรวมกับบริษทั ไอแฮป สตูดโิ อ ขณะฝกสหกิจระยะเวลา 4 เดือน


Packaging Design Packaging Design

การออกแบบบรรจุภัณฑบรรจุคอลลาเจนชนิดผงของแบรนด SCOTCH สําหรับแรงบันดาลใจในการออกกราฟกคือการใหความรูส กึ ถึง ความยืดหยุน จังหวะและนํ้าหนักที่แสดงถึงความเปนอาหารเสริมสุขภาพ การคลีค่ ลายรูปรางกราฟกจากอารมณและความรูส กึ ออกแบบสัญลักษณ เปนลักษณะเสนบาง นํามาจัดวางในรูปในแบบทีเ่ รียบงาย และเลือกใชสชี มพู ทีแ่ สดงถึงการมีสขุ ภาพทีด่ ี และเปนผลิตภัณฑของสุภาพสตรี

**รูปทีน่ าํ มาใชเปนการนําเสนออารมณของงานเพียงเทานัน้ เครดิต http://www.soitgoesmag.com


Radish cream

ingredient vitamin B3,Allantoin,collagen,lacto bio oil,green tae Extract, Aloe vera Extract,Ancient Rice Complex,Marine,Collagen complax,Pink Flower Complax,Rubi Fructus Complex Snail Mucus Extract,Vitamin Tree Extract.

Cream of radish extract. Reduce the appearance of skin stretch marks. Adjust the skin to make it clear white. Naturally Suitable for all skin types. Contains tomato and vitamin C extracts that are effective in Create new skin With the removal of dead skin cells. It also reduces rash acne without causing irritation.

instruction Apply some creams in dry areas to remove the spots or dark spots that require darkening. armpit

elbow

chest

Thigh

buttocks

Heel

Distribution & manufacture Manufacttured by cream dee house thailand GirlyKiss 284 Preasa rd, Muang Samutprakan 10280

MFD : 180817 EXP : 180818

Killer dark underarm cream

30 G. 450 B.

Girly Kiss การออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับครีมบํารุงและแกไขปญหาใตวงแขน ของสุภาพสตรี ที่ไดรับแรงบันดาลใจจากสวนเวาของวงแขนมาออกแบบรูปทรงของบรรจุภัณฑ ออกแบบเอกลักษณเฉพาะตัวลักษณะกราฟกที่ดูเรียบงายและสีขาวที่ใหความรูสึกที่สะอาด และโดดเดน **การทดลองการออกแบบขณะทีฝ่ ก งานอยูบ ริษทั ihapstudio และบรรจุภณ ั ฑยงั ไมผลิตจริง


การออกแบบบบรรจุภัณฑหลอดไฟ Phillips ที่ไดรับแรงบันดาลใจ จากภาพแกะสลักรูปในวิหารเดนเดรา ที่มีลักษณะคลายหลอดไฟ เเละเชื่อกัน วานี่คือการกําเนิดหลอดไฟครั้งแรกของโลก ออกแบบใหอยูในธีมอียิปต จึง หยิบยกเอารูปทรงของหัวพระนางเนเฟอรติติมาเลน เจาะชองวินโดวส ใหเปน ลักษณะเกลียวเพื่อลอไปกับรูปทรงของหลอดไฟ ใชโทนสีนํ้าตาลในการออก แบบเพื่อตอกยํ้าถึงความเปนอียิปต


Photo Advertising


การรณรงคคิดกอนแชร ในงานอธิบายถึงความไมตั้งใจบนการตัดสินใจที่มีเจตนา ดีและไมดี ไมสามารถกลับไปแกไขอะไรไดโดยผูออกแบบจะเลาเรื่องโดยใชสีของสื่อเปนคําถาม ในงาน หยิบยกประเด็นการเลาเรื่องแบบ ประธาน กริยา กรรม เขามาเลน ในภาพจะมีมือที่มอง ไมเห็นซึ่งบีบซอสอยู คือประธานหรือคนที่แชร สวนซอสสีตาง ๆ เปนตัวแทนของสื่อไหลจากบน ลงลาง และผักผลไมที่รับบทเปนกรรมหรือผูเสียหาย ออกแบบโดยเลือกใชโทนสีตัดกัน


Book Design SIPHON COOFEE

2

4 “ Siphon…

2

3

“ Turkish Coffee…


Poster Design

การออกแบบโปสเตอรสทิ ธิบตั รทันตกรรมบัตรทองของ สปสช. ออกแบบโดยใชคสู ี ตรงขามและลักษณะเสนวาดฟรีสไตล และเลาเรือ่ งใหเขาใจงายตามพฤติกรรมของชวงอายุคน


3D Paper Cut

monter venus ไดแรงบันดาลใจมาจากภาพกําเนิดวีนสั เทพแหงความงามและ ความรักในตํานานนิยายกรีก ความสามารถของวีนสั คือ มีอาํ นาจในการสะกดใหเกิดความลุม หลงและสามารถลบเลือนปญญาของบุคคลทีฉ่ ลาด ใหกลายเปนคนโงเขลาได ในทันที ในงานจะ อธิบายถึงวีนสั เทพแหงความงามแตภายในจิตใจนัน้ ยังตองการสิง่ ของภายนอกเขามาเติมเต็ม เหมือนหญิงทัว่ ไป ประกอบดวย มือ เทา ทีแ่ สดงถึงความอยากอยางไมมสี นิ้ สุด โดยจัดวางองค ประกอบใหทงั้ หมดอยูใ นปารกทีห่ มายถึงอํานาจจิตใจทีล่ กึ เกินความควบคุม ออกแบบใหมที งั้ หมด 4 เลเยอร และใชเทคนิคเปเปอรคทั


Project Senior PROJECT DESIGN DISPLAY FOR KISS ME DOLL STORE AT TERMINAL 21 KORAT


การออกแบบดิสเพลยเพื่อสงเสริมการขายผาพันคอคอลเล็คชั่น lucky in game สําหรับแบรนด Kiss Me Doll ที่ไดรับแรงบันดาลใจจากศิลปะ ในยุคโรโคโคผสมเขากับแนวคิดของศิลปะเซอรเรียลลิสม ตองการสื่ออารมณ งานใหออกมาในรูปแบบของความเพอฝน ไรจินตนาการ ความละเอียดออน ออกแบบโดยใชโทนสีขาวเพือ่ แสดงถึงความไมประติประตอ บริสทุ ธิ์ และเหนือจริง


KEY MASSAGE : DREAM , DETAILS , FANTASTIC

portfolio  
portfolio  
Advertisement