Page 1

ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᓪ ᐱᖁᔭᑦ ᑕᓪᓕᒪᓐ ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᖃᕐᑕᑎᑦ 1 ᑕᒪᓐᓇᓕ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᓐ ᐱᖁᔭᑦ ᐅᕙᓐᓂᒃ ᐊᑦᑐᕐᓯᓂᖃᖃ?

ᓇᒻᒥᓂᖁᑎᖃᕈᕝᑦ ᐅᕝᕙᓗᓂᓐ ᓴᒻᒥᓂᖅ ᐊᐅᓚᑦᑎᒍᕕᑦ ᐅᕙᓗᓂᓐ ᑎᒥᕈᕐᓯᒪᒍᕕᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᑕᓇ ᓄᓇᕗᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᒧᓐ ᒪᓕᒐ ᑐᕋᖓᔪᖅ ᐃᓕᓐᓄᓐ ᑕᑯᐊ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒥᓱᓂᕐᐸᖑᒻᒪᑕ ᓂᐅᕕᕋᕐᑎᐅᕙᑦᑐᑎᒃ. ᐱᖁᔭᑦ ᐃᒪᐃᑎᑦᑎᒐᔭᕐᒪᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᑦᑎᐊᕈᓐᓇᓂᐊᕐᒪᑕ ᐊᒻᒪ ᑕᐃᒪᓗᐊᖅ ᐱᔨᓯᕐᑕᐅᒧᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᒥᓂᒃ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᖓᓱᐊᓗᑎᒃ ᓇᒻᒥᓂᖁᑎᒋᔭᐅᔪᒧᓐ.

4 bwmo Nox8i4 xgExcdz wkw5 scsyztg5V xgD8Ndt5 wk5tg5 s}?`li8 w`kpZj3tg5 r4fgw8n3k8 NlNwfb3k8, xr8N3usbk8 x7m ne/3t5tQxv8iDtk8 `rNs/osDtnsv8iD8N3gk8. Wpy3ixD=5 kNKo`mj8, `bfx ttcdtt5 neExcd5 wk5tg5 x7m wkw8N3g5.

5 d/8N`u4 bwmo ho xWdync3iDmV wvJtQJ8N3g5, gryQx3=n5 x7m xg3bsJ8N3g5:

2 ᑕᐃᒪᓕ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᖁᖓ?

ᑕᒪᕐᒥᒃ ᓇᒻᒥᓂᖁᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᐅᕝᕙᓘᓂᓐ ᑎᒥᐅᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᖃᖁᑦ: •

ᓇᓗᓇᐃᑯᑕᐃᑦ, ᐊᑭᓐᓇᕐᒥᐅᑕᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓂᒪᓴᐅᑏᑦ ᓴᕿᔭᕐᑎᑕᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᓐ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᑎᑐᑦ, ᐃᓚᒋᒥᔭᖓ ᓱᓕ ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᐊᓯᐊᒍᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ. ᐃᒪᐃᑦᑐᓂ ᓯᓚᒥ, ᐃᓗᐊᓂ ᑐᐊᕕᕐᓇᕐᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᓗᓇᐃᑯᑕ ᐊᓂᕕᓐᓄᓐ ᐊᒻᒪ ᓂᐅᕕᕐᕕᓐᓂ ᓱᓗᑯᑖᖏᓐᓂᒃ. ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᓗᓂ ᓇᓗᓇᐃᑯᑕᕐᓂ, ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᓐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐱᔪᒥᓴᐅᑎᐅᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᕙᓗᒥᐅᑕᓂ ᐊᖏᓂᖏᓐ ᐊᔨᓗᐊᕆᓗᓂᒋᑦ ᐊᓯᖏᑎᒍᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᑦ ᐅᑐᕐᑕᐅᔪᑦ. ᓂᐅᕕᕋᕐᑎᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᕕᐅᔪᓄᓐ ᐱᔨᓯᕈᑏᑦ (ᑐᖓᓱᑎᑦᑎᕕᒻᒥᓗ) ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓗᑎᑦ ᐃᔨᓯᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ. ᐃᓚᒋᒻᒥᔭᖏᓐ ᐊᑭᓕᕆᐊᓖᖅ, ᐊᑭᓕᕋᓴᐃᑦ, ᖃᐅᔨᑲᐃᔪᑏᑦ, ᐅᖃᐅᔨᒋᐊᕈᑏᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓅᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓂᒃ ᐱᔨᓯᓂᕐᓄᓐ. ᓇᓗᓇᐃᕐᓯᔪᑏᑦ ᓂᐅᕕᐊᓴᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓴᕿᕐᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓴᕿᔭᕆᐊᖃᖁᑦ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ.

3 ᑕᐃᒪᓕ ᖃᓄᑎᒋ ᐱᕕᓴᖃᖁᖓ?

x9M=z kNK5 scsyoE`=5 vuyNzb 630 Queen Elizabeth II Way (P.O. Box 309) Iqaluit, Nunavut, X0A 0H0 scMstz: 1 (867) 975-5080 xrcqg6: 1 (877) 836-2280 hv5g6: 1 (867) 979-7969 w3qN3bs5: langcom@langcom.nu.ca gd3y=z: http://langcom.nu.ca/ W?9oxJoEp4f5 x7m wqCJoEp4f5 xrcq5g6 scMs5: 1 (888) 975-5999 wkw5 scsyq8i4 bwAyos3`t5 scMstz: 1 (867) 975-5553 xrcq5g6: 1 (855) 232-1852 ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ www.nunuvuteda.com

ᒪᓕᒐᕐᓂᑐᑦ ᐃᓚᑲᓐᓂᖏᓐ ᐊᑦᑐᕐᑕᐅᓂᖃᓗᐊᕐᓂᕐᑐᓄᓐ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐱᖁᑎᓕᓐᓄᓐ ᐊᑐᕐᑕᐅᒋᐊᓕᕋᔭᖁᑦ ᐅᐱᕐᖓᓵᖓᓂ 2016. ᑖᓇᓕ ᓇᒻᒥᓂᖁᑎᒋᔭᐅᔪᖅ ᐱᕕᓴᖃᕐᓂᐊᕐᒪᓐ ᐊᕿᓱᐃᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᐊᑐᕐᑕᐅᒐᔭᕐᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑎᑎᕋᕆᐊᓕᓐᓂᒃ ᒪᓕᑎᐊᕈᓐᓇᕐᓯᒐᔭᕐᒪᑕ, ᐊᒻᒪ ᓴᖀᔪᓐᓇᕐᓯᓗᑎᒃ ᐊᑐᕐᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕋᔭᕐᑐᓂ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᑕᕙᓂ ᐱᓕᕆᕕᐅᔪᑉ ᐃᓗᐊᓂ. ᐱᕕᓴᖃᑦᑎᐊᕋᔭᖁᑎᑦ ᒪᓕᒋᐊᖃᕐᓂᕐᒧᓐ ᐊᕿᓱᐃᔪᓐᓇᕐᓯᓗᑎᓪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂᒃ ᐸᕐᓇᐅᒻᒥᒃ, ᓇᓗᓇᐃᕐᑐᐃᓯᒪᓗᓂ ᐊᑐᕐᑕᐅᒐᔭᕐᑐᓂᒃ, ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᖃᑦᑕᕋᔭᕐᑕᖏᓐᓂᒃ ᑳᐸᓂᖁᑎᒋᔭᕕᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓂᒃᑯᑦ ᐊᑐᕐᓗᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓᓂᒃ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ, ᐱᕕᓴᖃᕐᑐᑎᓪᓗ ᖃᖓᑯᑦ ᑖᑯᐊ ᐱᒋᐊᕋᔭᕐᒪᖓᑕ, ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᑎᑎᑦ ᖃᑦᑎᐅᒻᒪᖓᑕ ᐃᓄᑦᑎᑐᑦ ᐅᖃᕈᓐᓇᓪᓚᕆᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᖃᑎᖃᕈᓐᓇᕐᑐᑦ ᐅ=ᕙᓘᓂᓐ ᐱᔨᓯᕈᓐᓴᕐᑐᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᖅ ᓇᒥᓗ ᐸᕐᓇᐅᑎᑎᑦ ᓴᕿᔭᕋᔭᕐᒪᖔᑕ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᓐ.

Iqaluit, Nunavut X0A 0H0 scMstz: (867) 979-4620 hv5g6: (867) 979-4622 exdir@nunavuteda.com

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᔨᐅᔪᑦ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᑲᑐᔨᖃᑎᒌᖏᓐ

NEDA: The Languages Act - Handout IK  

The 5 Things You Need to Know 1. Do Nunavut’s Language Acts affect me? 2. What do I need to do? 3. How much time do I have? 4. Which versio...

NEDA: The Languages Act - Handout IK  

The 5 Things You Need to Know 1. Do Nunavut’s Language Acts affect me? 2. What do I need to do? 3. How much time do I have? 4. Which versio...

Advertisement