__MAIN_TEXT__

Page 1

PEDRO J. RODRÍGUEZ CATÀLEG/ CATÁLOGO


EDIFICI/ EDIFICIO 50X24X20m Pedra / Piedra 2009


CUNYES/ CUĂ‘AS Pedra de granit i fusta / Piedra de granito y madera 2009


PLOR/ LLANTO Pedra de granit pintada/ Piedra de granito pintada 2009


PENSAMENTS / PENSAMIENTOS 112X41’5X44’5cm Cadira de fusta i cordill/ Silla de madera y cordel 2010


EQUILIBRI DE FORCES/ EQUILIBRIO DE FUERZAS 123x103x14cm Fusta i pedra de granit/ Madera y piedra de granito 2010


CONILL/ CONEJO 44’5x28x33cm Pedra i fusta/ Piedra y madera 2010


ARQUITECTÒNIC/ ARQUITECTÓNICO 40X37X30cm Assemblatge de pedra i fusta/ Ensamblaje de piedra y madera 2010


LLAĂœT/ LAUD 45x50x20cm Pedra i fusta/ Piedra y madera 2010


EXPLOSIÓN/ EXPLOSIÓ 90x55x32cm Pedra de granit i fusta/ Piedra de granito y madera 2010


EXPLOSIÓ II/ EXPLOSIÓN II 71x16x22cm Pedra de granit i fusta/ Piedra de granito y madera 2010


CREENCES/ CREENCIAS 57x28x12cm/ 16x28x12cm Pedra de gran0 “rosa Porriño” pintada i fusta/ Piedra de granito “rosa Porriño” pintada y madera 2010


BUIT/ VACIO 135X35X13cm (base 34x29x5cm) Pedra de granit / Piedra de granito / 2010


PLE/ LLENO 135X35X13cm (base 34X29X5cm) Pedra de granit rosa Porriño i fusta/ Piedra de granito rosa Porriño y madera 2010


CRIT/ GRITO 32x29x15cm Pedra / Piedra 2010


TRISTOR/ TRISTEZA Pedra de granit pintada/ Piedra de granito pintada 2010


EROSIÓ/ EROSIÓN 115X45X40cm Fusta pintada/ Madera pintada 2010


JOC VISUAL/ JUEGO VISUAL 30X17X15cm Pedra i fusta pintada/ Piedra y madera pintada 2011


FINESTRA/ VENTANA 67X30X12cm Pedra pintada amb base de fusta/ Piedra pintada con base de madera 2011


INFLEXIÓ/ INFLEXIÓN 60X30X12cm Pedra de granit pintada, molla / Piedra de granito pintada, muelle 2011


VENT/ VIENTO 84X28X25cm (base 24X22’5X5cm) Pedra de granit rosa Porriño i ferro forjat/ Piedra de granito rosa Porriño y hierro forjado 2011


HOMENATGE A GAUDÍ/ HOMENAJE A GAUDÍ 135X35X23cm (base 34X29X5cm) Pedra de granit rosa Porriño i ferro forjat/ Piedra de granito y hierro forjado 2011


MENHIR 85X15X10cm (base 23X20X11cm) Pedra de granit rosa i ferro forjat/ Piedra de granito y hierro forjado 2011


REMOLÍ/ REMOLINO 56X23X14cm (base 24X22’5X5cm) Pedra de granit rosa Porriño i ferro forjat/ Piedra de granito rosa Porriño y hierro forjado 2011


HERIDA/ FERIDA 67X40X32cm Pedra de granit rosa i ferro forjat/ Piedra de granito y hierro forjado 2011


INSTRUMENT/ INSTRUMENTO 51X25X18m Pedra de granit rosa Porriño i ferro forjat/ Piedra de granito rosa Porriño y hierro forjado 2011


LLIGADA/ ATADA 54X23X15cm (base 22X27X5cm) Pedra de granit rosa Porriño i ferro forjat/ Piedra de granito rosa Porriñoy hierro forjado 2011


FOC/ FUEGO 126X21X16cm (base 28x28x8cm) Pedra de granit rosa PorriĂąo i ferro forjat/ Piedra de granito rosa PorriĂąo y hierro forjado 2011


PALMERA 150cm– D 23cm (base D 30cm– 6cm) Ferro forjat, fusta i pedra de granit/ Hierro forjado, madera y piedra de granito 2011


CONTRAST/ CONTRASTE 30X17X15cm Pedra de granit rosa i ferro forjat/ Piedra de granito y hierro forjado 2011


CONTRAST II/ CONTRASTE II 30x25x30cm Pedra de quars i ferro forjat/ Piedra de quarzo y hierro forjado 2011


ESCUMA SÒLIDA/ ESPUMA SOLIDA 86X76cm (D18cm) Ex0ntor i ferro forjat/ Ex0ntor y hierro forjado 2011

COL·LECCIÓ PARTICULAR/ COLECCIÓN PARTICULAR


NUSOS II/ NUDOS II 101X80cm Ferro forjat/ HIerro forjado 2011


CONTRAST III/ CONTRASTE III 32x26x16cm Pedra de quars i ferro forjat/ Piedra de quarzo y hierro forjado 2012


FORÇA INTERIOR/ FUERZA INTERIOR 22X28X33m Pedra de granit i ferro forjat/ Piedra de granito y hierro forjado 2012


HOMENATGE A CHILLIDA/ HOMENAJE A CHILLIDA 354X23x16m Pedra de granit rosa Porriño i ferro forjat/ Piedra de granito rosa Porriño y hierro forjado 2012


TANCAT/ CERRADO 30X20X18cm Pedra de granit rosa PorriĂąo i ferro forjat/ Piedra de granito rosa PorriĂąo y hierro forjado 2012


EL PES A LES NOSTRES ESPATLLES/ EL PESO EN NUESTRAS ESPALDAS 31X26X15cm Pedra calcà ria/ Piedra calcaria 2012


L’ARREL DE LA PEDRA/ LA RAIZ DE LA PIEDRA 36X20X20cm Pedra sorrenca i ferro forjat/ Piedra arenisca y hierro forjado 2012


AIXOPLUC/ REFUGIO 50X16X17cm Pedra sorrenca i ferro forjat/ Piedra arenisca y hierro forjado 2012


ABRAÇADA/ ABRAZO 128x35x27cm Pedra de granit rosa Porriño i ferro forjat/ Piedra de granito rosa Porriño y hierro forjado 2012


NEN/ NIÑO 82X25X8cm (base 22X27X5cm) Pedra de granit ros Porriño/ Piedra de granito rosa Porriño 2012


DONA I HOME/ MUJER Y HOMBRE 81X20X14cm (base 22X20cm)- 112X14X20cm (base 25X20cm) Pedra de granit i ferro forjat / Piedra de granito y hierro forjado 2012


LLEI DE VIDA/ LEY DE VIDA 84X20X14cm Pedra de granit rosa Porriño pintada / Piedra de granito rosa Porriño pintada 2012


COMUNICACIÓ/ COMUNICACIÓN 20X27X20cm Pedra de granit i ferro forjat/ Piedra de granito y hierro forjado 2012

COL·LECCIÓ PARTICULAR BARCELONA/ COLECCIÓN PARTICULAR BARCELONA


O SILENCIO DA MURTRA 25X25X10cm Pedra i ferro forjat/ Piedra y hierro forjado 2012

COL·LECCIÓ PARTICULAR BADALONA/ COLECCIÓN PARTICULAR BADALONA


CINÈTIC/ CINÉTICO 101X80cm Ferro forjat/ HIerro forjado 2012


NUSOS / NUDOS 101X65x40cm Ferro forjat/ HIerro forjado 2012


NATURA PINTADA/ NATURALEZA PINTADA 60X60X56cm Fusta pintada 2012


TRANSFORMACIÓ DE L’ENERGIA EN SÒLID/ TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGIA EN SÓLIDO 40X22X26cm Ferro forjat i torradora/ HIerro forjado y tostadora 2011


COR I/ CORAZĂ“N I 20X28X17cm Pedra i ferro forjat/ Piedra y hierro forjado 2013


COR II/ CORAZÓN II 20X27X20cm Pedra i ferro forjat/ Piedra y hierro forjado 2013 COL·LECCIÓ PARTICULAR/ COLECCIÓN PARTICULAR


LLIBRE/ LIBRO 46X23X27cm (oberta / abierta 46X40X27cm) Pedra de granit rosa PorriĂąo i ferro forjat/ Piedra de granito rosa PorriĂąo y hierro forjado 2013


ATRACCIÓ/ ATRACCIÓN Fusta i ferro forjat / Madera y hierro 2013


EVOLUCIÓ/ EVOLUCIÓN 70x30x30cm Pedra de granit ipintada/ Piedra de granito pintada 2013


CONNECTEM/ CONECTAMOS 45X10X20cm Pedra de granit rosa i ferro forjat/ Piedra de granito y hierro forjado 2013


ABRAÇADA I-II/ ABRAZO I-II 27x13x12cm 6’3kg Assemblatge de granit rosa Porriño i ferro forjat/ Ensamblaje de granito rosa Porriño y hierro forjado. 2014

ABRAÇADA II COL·LECCIÓ PARTICULAR LOGRONYO/ ABRAZO II COLECCIÓN PARTICULAR LOGROÑO


GUARIR? II/ CURAR? II 623X40X23m Pedra de granit pintat i ferro forjat/ Piedra de granito pintado y hierro forjado 2014


GUARIR? I / CURAR? I 623X40X23m Pedra de granit pintat i ferro forjat/ Piedra de granito pintado y hierro forjado 2014


ATRAPAT/ ATRAPADO 80x20x9cm (base 18x18cm) Pedra de granit rosa PorriĂąo i ferro forjat/ Piedra de granito rosa PorriĂąo y hierro forjado 2014


AL VENT/ AL VIENTO 49X25X20cm Assemblatge de granit silvestre i ferro forjat/ Ensamblaje de granito silvestre y hierro forjado 2015


VIURE EN LLIBERTAT (BRAU I a IV)/ VIVIR EN LIBERTAD (TORO I a IV) Diversas medidas Pedra de granit rosa i ferro forjat/ Piedra de granito y hierro forjado 2015


ARISING FROM THE WORLD 47x40x30cm Pedra de granit rosa i ferro forjat/ Piedra de granito y hierro forjado 2015


FORCES OPOSADES/ FUERZAS OPUESTAS 50X30X30cm Pedra de granit i ferro forjat/ Piedra de granito y hierro forjado 2015


L’ÀNIMA DE LA MATÈRIA/ EL ALMA DE LA MATERIA 65X25X25m Pedra de granit i ferro forjat/ Piedra de granito y hierro forjado 2015


ESPURNEIG/ DESTELLO 18X23X13cm Pedra de granit i ferro forjat/ Piedra de granito y hierro forjado 2015


DIÀLEG/ DIÁLOGO 22X10X6cm Pedra sorrenca i ferro forjat / Piedra arenisca y hierro forjado 2015


FLAMA/ LLAMA 56X16X19cm Pedra de granit i ferro forjat / Piedra de granito y hierro forjado 2015


PRISIONER DE L’ESPAI/ PRISIONERO DEL ESPACIO 101x65X40cm Ferro forjat i base de granit rosa Porriño/ Hierro forjado y base de granito rosa Porriño 2015


TRENCANT CADENES/ ROMPIENDO CADENAS ø20cm Pedra de granit i acer inoxidable/ Piedra de granito y acero inoxidable 2015


BOLA I PEU/ BOLA Y PIE Diverses mides Pedra de granit/ Piedra de granito 2015


ARÀCNIT/ ARÁCNIDO 62x61x47cm Assemblatge de granit rosa Porriño i ferro forjat/ Ensamblaje de granito rosa Porriño y hierro forjado 2016


VOLÀTIL I-II– III/ VOLÁTIL I-II-III 14x14x25cm Assemblatge de pedra de granit rosa Porriño i ferro forjat/ Ensamblaje de piedra de granito rosa Porriño y hierro forjado 2016


CAP AMUNT I AL VII/ HACIA ARRIBA I AL VII 30X17X15cm Pedra de granit rosa i ferro forjat/ Piedra de granito y hierro forjado 2016


CREUATS/ CRUZADOS 25x12x14cm Pedra de granit i ferro forjat / Piedra de granito y hierro forjado 2016


CAURE/ CAER 30X17X15cm Pedra de granit rosa i ferro forjat/ Piedra de granito y hierro forjado 2016


CONTRAST IV/ CONTRASTE IV XXcm Pedra de quars i ferro forjat / Piedra de quarzo y hierro forjado


CONTRAST V/ CONTRASTE V XXcm Pedra de quars i ferro forjat / Piedra de quarzo y hierro forjado 2016


FRAGIL MOVIMENT/ FRĂ GIL MOVIIMIENTO 53X21X21cm Pedra de granit i ferro forjat/ Piedra de granito y hierro forjado 2015


INVERTEBRAT/ INVERTEBRADO 51X20X12cm Pedra de granit i ferro forjat/ Piedra de granito y hierro forjado 2017


GERMINAR 39S18S23cm Pedra de granit i ferro forjat/ Piedra de granito y hierro forjado 2017


DESPLOM/ DESPLOME 30’5X87X20cm Pedra de granit i ferro forjat / Piedra de granito y hierro forjado 2017 COL·LECCIÓ PARTICULAR CHICAGO (USA)/ COLECCIÓN PARTICULAR CHICAGO (USA)


ECLOSIÓ I a VIII/ ECLOSIÓN I a VIII 25X17X18cm (8 peces similars) Pedra de granit i ferro forjat / Piedra de granito y hierro forjado 2017


ENFRONTAMENT/ ENFRENTAMIENTO 25x31x23cm Pedra de granit i ferro forjat / Piedra de granito y hierro forjado 2017


DAVID I GOLIAT 27X23X16cm Pedra de granit i ferro forjat / Piedra de granito y hierro forjado 2017


DIÀLEG I-II / DIÁLOGO I-II 47X35X17cm Pedra de granit i ferro forjat / Piedra de granito y hierro forjado 2017


ST Figureta de resina amb silicona/ Figurita de resina con silicona 2017


ST Pedra de granit i ferro forjat/ Piedra de granito y hierro forjado 2017


EXPRESSIÓ/ EXPRESIÓN 26X28X11cm Pedra de granit i ferro forjat / Piedra de granito y hierro forjado 2018


ENFRONTAMENT/ ENFRENTAMIENTO 25x31x23cm Pedra de granit i ferro forjat / Piedra de granito y hierro forjado 2018


ST 20x10x10cm/ 18x10x10cm Pedra de granit i ferro forjat / Piedra de granito y hierro forjado 2018


ST 29x22x20cm Pedra de granit i ferro forjat / Piedra de granito y hierro forjado 2018


ST 53cm ø17cm Pedra de granit i ferro forjat / Piedra de granito y hierro forjado 2018


ARÀCNIT II/ ARÁCNIDO II 30X23X23cm Pedra de granit i ferro forjat / Piedra de granito y hierro forjado 2018


EN TENSIÓ/ EN TENSIÓN 30X23X23cm Pedra de granit i ferro forjat / Piedra de granito y hierro forjado 2018


LA FI DEL PAPER/ EL FINAL DEL PAPEL Llibre instruccions i silicona/ Libro instruccions y silicona 2018


MENJAR DEL FUTUR/ COMIDA DEL FUTURO 11X6X2cm/ ø7cm 2cm/ ø26’5cm 2cm Tècnica mixta. Llauna i pot metàl·lic sobre plat blanc de ceràmica 2018


OCULTACIÓ/ OCULTACIÓN 185X22X22cm base ø38cm Tècnica mixta / Técnica mixta 2017


CONSTRUCCIÓ (GRATACELS) 53cm ø17cm Fusta pintada/ Madera pintada 2019


EDIFICI 54’5x24x24’5cm Fusta / Madera 2019


HUMANITAT/ HUMANIDAD 195X97cm Oli sobre llenรง/ Oleo sobre lienzo 2010


ESTIRAT AL SOL/ ESTIRADO AL SOL 100X100cm Oli sobre llenรง/ Oleo sobre lienzo 2012


UNIÓ/ UNIÓN 130X80cm Oli sobre llenç/ Oleo sobre lienzo 2010


DOLOR 65X92cm Oli sobre llenç/ Oleo sobre lienzo 2010

COL·LECCIÓ PARTICULAR


MULTITUD I-II/ MULTITUT I-II 65X92cm Oli sobre llenรง/ Oleo sobre lienzo 2011


VERMELL/ ROJO Oli sobre taula/ Oleo sobre tabla 2011


GERMANOR II 113X70cm Oli sobre llenรง/ Oleo sobre lienzo 2011


GERMANOR I 113X70cm Oli sobre llenรง/ Oleo sobre lienzo 2011


MIRATGE 116X81cm Oli sobre llenรง/ Oleo sobre lienzo 2011


ENERGIA HUMANA/ ENERGÍA HUMANA 200X100cm Oli sobre llenç/ Oleo sobre lienzo 2012

COL·LECCIÓ PARTICULAR BADALONA/ COLECCIÓN PARTICULAR BADALONA


OMBRA/ SOMBRA 97X97cm Oli sobre llenรง/ Oleo sobre lienzo 2012


AMOR MUTU/ AMOR MUTUO 113X70cm Oli sobre llenรง/ Oleo sobre lienzo 2015


ESTIMAR-SE/ AMARSE 100X100cm Tècnica mixta sobre taula i arpillera/ Técnica mixta sobre tabla y arpillera 2015


INTERROGANT L’EXISTÈNCIA/ INTERROGANDO LA EXISTENCIA 122X100cm Tècnica mixta sobre taula i arpillera/ Técnica mixta sobre tabla y arpillera 2015


OPACITAT/ OPACIDAD 122X100cm Tècnica mixta sobre taula i arpillera/ Técnica mixta sobre tabla y arpillera 2015


PRESENTE/ PRESENT 88X61cm Tècnica mixta sobre taula i arpillera/ Técnica mixta sobre tabla y arpillera 2015


CERVELL/ CEREBRO Tècnica mixta sobre arpillera i taula/ Técnica mixta sobre arpillera y tabla 2015


POSITIVITAT/ POSITIVIDAD 113X70cm Tècnica mixta/ Técnica mixta 2015


TU I JO/ TU Y YO 103X54cm Tècnica mixta/ Técnica mixta 2015


L’ESSÈNCIA DEL TEMPS/ LA ESENCIA DEL TIEMPO 151X100cm Tècnica mixta sobre taula i arpillera/ Técnica mixta sobre tabla y arpillera 2016


DEPENDÈNCIA ECONÒMICA/ DEPENDENCIA ECONÓMICA 113X70cm Tècnica mixta sobre taula i arpillera/ Técnica mixta sobre tabla y arpillera 2016


PLUJA D’IDDES / LLUVIA DE IDEAS 113X70cm Tècnica mixta/ Técnica mixta 2017


DEPENDÈNCIA ECONÒMICA/ DEPENDENCIA ECONÓMICA 113X70cm Oli sobre llenç/ Oleo sobre lienzo 2017


EL PES DE LA RELIGIÓ/ EL PESO DE LA RELIGIÓN 113X70cm Oli sobre llenç/ Oleo sobre lienzo 2017


EL PES DE LA RELIGIÓ/ EL PESO DE LA RELIGIÓN 32X36X1cm Fang pintat/ Barro pintado 2013


ST Fang pintat/ Barro pintado 2013


OBRA PÚBLICA


BALENA/ BALLENA Escultura monumental Pedra de granit/ Piedra de granito 2006


ONA/ OLA Escultura monumental Pedra de granit/ Piedra de granito 2006


REXURDIMENTO– NO 150 ANIVERSARIO DE CANTARES GALLEGOS DE ROSALIA DE CASTRO Pedra de granit/ Piedra de granito 2013 Insua dos Poetas, O Carvalliño (Ourense)


HOMENATGE A CARLOS DÍAZ/ HOMENAJE A CARLOS DÍAZ Pedra de granit/ Piedra de granito 1995 A0os (O Porriño, Pontevedra)


CASA Pedra de granit/ Piedra de granito 2005 NarĂłn (A CoruĂąa)


COMPOSICIÓ/ COMPOSICIÓN Pedra de granit/ Piedra de granito 2005 Narón (A Coruña)


ARQUITECTÒNIC/ ARQUITECTÓNICO Pedra de granit/ Piedra de granito 2007 Narón (A Coruña)


VEREMA/ VENDIMIA Pedra de granit/ Piedra de granito 2005 Ribadumia (Pontevedra)


ARBRE/ ÁRBOL Pedra de granit/ Piedra de granito 2005 A0os (O Porriño, Pontevedra)

Profile for Pedro José Rodríguez Álvarez- escultor

Pedro J. Rodríguez. Portfolio.  

Catálogo de la obra del artista Pedro J. Rodríguez Álvarez.

Pedro J. Rodríguez. Portfolio.  

Catálogo de la obra del artista Pedro J. Rodríguez Álvarez.

Profile for nunasa
Advertisement