Page 1

โครงการ 160 ชั่วโมง

นางสาวพัชรี ศรีไชย

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา ปี การศึกษา 2556


สรุปกิจกรรมการเข้ าร่ วมโครงการ 160 ชั่วโมง ลาดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

วันที่ 27 พ.ค. 56 28 พ.ค. 56 29 พ.ค. 56 30 พ.ค. 56 31 พ.ค 56 3 มิ.ย 56 4 มิ.ย 56 5 มิ.ย 56 6 มิ.ย 56 7 มิ.ย 56 10 มิ.ย 56 11 มิ.ย 56 12 มิ.ย 56 13 มิ.ย 56 14 มิ.ย 56

เวลา 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 09.00-13.00 น. 09.00-13.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น.

กิจกรรม ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware นาโปรเจ็คให้ อาจารย์ ดู นาโปรเจ็คให้ อาจารย์ ดู

ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware

รวมชั่วโมง 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

หลักฐาน ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย

หมายเหตุ


16 17 18 19 20 21 22 23

17 มิ.ย 56 18มิ.ย 56 19 มิ.ย 56 20 มิ.ย 56 21 มิ.ย 56 26 พ.ย.56 27 พ.ย. 56 28พ.ค 56

08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.30-16.30 น. 10.30–18.30 น. 09.00-17.00 น.

ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ศึกษาดูงานที่ photo fair ดูงานทีบ่ ริษทั เวสเทร์ น ดิจิตอล ดูงานทีร่ ายการ แบไต๋ ไฮเทค

4 4 4 4 4 8 8 8

ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย

24 25 26 27

7 พ.ย 56 1ธ.ค56 4 ธ.ค 56 21ธ.ค 56

08.30-16.30 น. 08.00-16.30 น. 08.00-16.30 น. 07.00-15.00 น.

ฝึ กงานภายนอก ฝึ กงานภายนอก ฝึ กงานภายนอก

8 8 8 8

ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย

4 4 4 4 4

ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย

จัดเตรียมทาโครงการบริการสอน dropboxและ Google Drive

28 29 30 31 32

22 ธ.ค 56 16 ม.ค. 57 20 ม.ค. 57 21 ม.ค. 57 13 ก.พ. 57

08.00-12.00น. 08.30-12.30 น. 15.00-19.00 น. 15.00-19.00 น. 08.30-12.30 น.

บริการสอน dropboxและ Google Drive

เข้ าฟังอบรมระบบเครือข่ าย งานวัยใสห่ างไกลยาเสพติด ทาโครงการ แก้โครงการ


33 34

21 ก.พ. 57 10 มี.ค 57

08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น.

งานวัยใส ฝึ กงานชด รวม

4 4 164

ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย


กิจกรรมครั้งที่ 1 ชื่อกิจกรรมจัดทำโปรเจ็ค วันที่ 27 พฤษภำคม 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัวโปรแกรม authorware 7.0ซึ่ งชิ้นงำนตัวนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชำกำรใช้โปรแกรมสื่ อประสมและวิชำโครงกำรโดยทำ กำรเสนอหัวข้อและค้นคว้ำข้อมูลเรื่ องของโปรเจ็กต์ที่เรำต้องกำรจะจัดทำ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้จำกกำรเรี ยนรู ้น้ ีนำไปเป็ นแนวทำงกำรทำงำนต่อไปได้ ในอนำคต หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 2 ชื่อกิจกรรมจัดทำโปรเจ็ค วันที่ 28พฤษภำคม 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัวโปรแกรม authorware 7.0ซึ่ งชิ้ นงำนตัวนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชำกำรใช้โปรแกรมสื่ อประสมและวิชำโครงกำรโดย ทำกำรค้นคว้ำข้อมูลในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับตัวโปรเจ็กต์ที่เรำต้องกำรจะจัดทำ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรทำงำนชิ้นงำนตัวนี้ กรำฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนำคตและชีวติ ประจำวันได้ สร้ำงสรรค์ในกำรนำงำนมำประยุกต์ใช้ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)

ไปเป็ นประสบกำรณ์ในกำรทำงำนด้ำน ทำให้เรำรู้จกั คิดและรู้จกั คิดวิเครำะห์


กิจกรรมครั้งที่ 3 ชื่อกิจกรรมจัดทำโปรเจ็ค วันที่ 29พฤษภำคม 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัวโปรแกรม authorwareโดยการศึกษาวิธีขนตอนในการท ั้ า ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ทำให้ได้รับควำมรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มำกยิง่ ขึ้น โดยเฉพำะโปรแกรมที่ไม่เคยทรำบมำก่อน ได้รู้เกี่ยวกับลูกเล่นต่ำงๆ ควำมเหมำะสมในกำรตกแต่ง เกิดควำมสำมัคคีในกลุ่มเพื่อนที่เรี ยนรุ่ นเดียวกัน จำกกำรทำงำนกลุ่ม หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 4 ชื่อกิจกรรมจัดทำโปรเจ็ค วันที่ 30พฤษภำคม 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัวโปรแกรม authorware 7.0โดยทำกำรเตรี ยมเนื้อหำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ องควำมรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ช่วยให้กำรเรี ยน กำรทำงำน ทันสมัยและไรับควำมสะดวกมำกยิง่ ขึ้น เช่น ได้เรี ยนรู ้จำกสื่ อที่ทนั สมัยที่สร้ำง ด้วยคอมพิวเตอร์ ที่เรี ยกว่ำ โปรแกรม CAI หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 5 ชื่อกิจกรรมจัดทำโปรเจ็ค วันที่ 31พฤษภำคม 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัวโปรแกรม authorware 7.0ทำกำรโครงร่ ำงของชิ้นงำนที่จะออกมำ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ นำทักษะและควำมรู้ที่ได้รับไปฝึ กฝนและพัฒนำเพื่อใช้ในกำรทำงำนเสริ ม สร้ำงประสบกำรณ์และ นำควำมรู้จำกกำรทำงำนในสถำนที่ประกอบกำรจริ ง หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 6 ชื่อกิจกรรมจัดทำโปรเจ็ค วันที่ 3 มิถุนำยน 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ได้ ลงมือจัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัว โปรแกรม authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้เกี่ยวกับโปรแกรมบำงโปรแกรมที่ไม่เคยได้ใช้มำก่อน เช่นโปรแกรม Authorware ซึ่งเป็ นโปรแกรม เกี่ยวกับกำรจัดเก็บรู ปแบบในกำรทำสื่ อกำรสอนออนไลน์ ต้องขอขอบพระคุณอำจำรย์เป็ นอย่ำงสู งที่แนะนำ โปรแกรมดีๆให้แก่ขำ้ พเจ้ำ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 7 ชื่อกิจกรรมจัดทำโปรเจ็ค วันที่ 4มิถุนำยน2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัวโปรแกรม authorware 7.0ซึ่ งชิ้นงำนตัวนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชำกำรใช้โปรแกรมสื่ อประสมและวิชำโครงกำรโดยได้นำ ชิ้นงำนไปให้อำจำรย์ตรวจดูควำมถูกต้อง ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ -ทำให้รู้จกั หน้ำที่ และมีควำมรับผิดชอบมำกขึ้น -ทำให้รู้จกั กำรทำงำนร่ วมกันเป็ นหมู่คณะ -ทำให้รู้จกั กำรเป็ นผูน้ ำ และผูต้ ำมที่ดี -ทำให้เกิดกำรพัฒนำควำมคิด และรู ้จกั รับฟังควำมคิดเห็นของผูอ้ ื่น หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 8 ชื่อกิจกรรมจัดทำโปรเจ็ค วันที่ 5มิถุนำยน2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัวโปรแกรม authorware 7.0ซึ่ งชิ้นงำนตัวนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชำกำรใช้โปรแกรมสื่ อประสมและวิชำโครงกำรโดยได้ทำ กำรแก้ไขบำงส่ วนให้ดียงิ่ ขึ้น ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ และสามารถเข้ าใจเนื ้อหาได้ เร็ว ด้ วยวิธีที่ง่ายๆผู้เรี ยนมีการโต้ ตอบ ปฏิสมั พันธ์กบั คอมพิวเตอร์ และบทเรี ยนฯ มีโอกาสเลือก ตัดสินใจ และได้ รับการเสริมแรงจากการได้ รับ ข้ อมูลย้ อนกลับทันที

หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 9 ชื่อกิจกรรมจัดทำโปรเจ็ค วันที่ 6 มิถุนำยน2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอรผ่ำนตัวโปรแกรม authorware 7.0ให้มีประสิ ทธิ ภำพมำกยิง่ ขึ้น ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ นำทักษะและควำมรู้ที่ได้รับไปฝึ กฝนและพัฒนำเพื่อใช้ในกำรทำงำนเสริ ม สร้ำงประสบกำรณ์และนำควำมรู้ จำกกำรทำงำนในสถำนที่ประกอบกำรจริ ง หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 10 ชื่อกิจกรรมจัดทำโปรเจ็ค วันที่ 7 มิถุนำยน2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอรผ่ำนตัวโปรแกรม authorware 7.0ซึ่ งชิ้นงำนตัวนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชำกำรใช้โปรแกรมสื่ อประสมและวิชำโครงกำรโดยทำ กำรเสนอและส่ งตรวจควำมถูกต้องของ บทที่1ในโครงกำร 5บท เกี่ยวกับโปรเจ็กต์ C.A.I ที่เรำจัดทำ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริ งในกำรปฎิบตั ิงำนในอนำคต หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 11 ชื่อกิจกรรมจัดทำโปรเจ็ค วันที่ 10 มิถุนำยน2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัวโปรแกรม authorware 7.0ซึ่ งชิ้นงำนตัวนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชำกำรใช้โปรแกรมสื่ อประสมและวิชำโครงกำรโดยใน วันนี้ อ.นวภรณ์ แซ่ต้ งั ได้ประชุมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกำรวำงแผนและจัดทำโปรเจ็กต์จบผ่ำนตัว โปรแกรม C.A.I ว่ำให้ออกมำประสิ ทธิ ภำพและผลสำเร็ จได้อย่ำงไร ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ นำทักษะและควำมรู้ที่ได้รับไปฝึ กฝนและพัฒนำเพื่อใช้ในกำรทำงำนเสริ ม สร้ำงประสบกำรณ์และนำควำมรู้ จำกกำรทำงำนในสถำนที่ประกอบกำรจริ ง หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 12 ชื่อกิจกรรมจัดทำโปรเจ็ค วันที่ 10 มิถุนำยน2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม เริ่ ม ลงมื อทำโดยกำรออกแบบหน้ำลงทะเบี ย น หน้ำต้อนรั บตัวโปรแกรมของโปรเจ็ค ต์จบ ของชิ้ นงำน บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัวโปรแกรม authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับ นำไปแก้ไขเพิ่มเติมให้ดีข้ ึน จำกเดิมที่เคยเป็ น หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 13 ชื่อกิจกรรมจัดทำโปรเจ็ค วันที่ 11 มิถุนำยน2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ทำกำรส่ งตรวจหน้ำเมนูหลักที่ทำสำเร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ของชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้ เกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัวโปรแกรม authorware 7.0ให้กบั อ.นวภรณ์ แซ่ ต้ งั และทำกำรตรวจดูควำม คืบหน้ำต่ำงๆในกำรทำชิ้นงำน

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ และสามารถเข้ าใจเนื ้อหาได้ เร็ว ด้ วยวิธีที่ง่ายๆผู้เรี ยนมีการโต้ ตอบ ปฏิสมั พันธ์กบั คอมพิวเตอร์ และบทเรี ยนฯ มีโอกาสเลือก ตัดสินใจ และได้ รับการเสริมแรงจากการได้ รับ ข้ อมูลย้ อนกลับทันที หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 14 ชื่อกิจกรรมจัดทำโปรเจ็ค วันที่ 12 มิถุนำยน2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัวโปรแกรม authorware 7.0โดยทำกำรใส่ เนื้อเสี ยงลงไปในเนื่อหำบทเรี ยนที่เรำจัดทำ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับ นำไปแก้ไขเพิ่มเติมให้ดีข้ ึน หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 15 ชื่อกิจกรรมจัดทำโปรเจ็ค วันที่ 13 มิถุนำยน2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัวโปรแกรม authorware 7.0โดยทำตกแต่งพื้นหลังให้มีควำมสวยงำมมำกขึ้น ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้จำกกำรเรี ยนรู ้น้ ีนำไปเป็ นแนวทำงกำรทำงำนต่อไปได้ เกิดองค์ควำมรู ้ใหม่ ทำให้เรำ รู ้จกั ที่จะนำสื่ อไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริ งในอนำคต

หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 16 ชื่อกิจกรรมจัดทำโปรเจ็ค วันที่ 14 มิถุนำยน2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ทำกำรแก้ไขโปรเจ็คต์จบ ชิ้ นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัว โปรแกรม authorware 7.0ตำมคำแนะนำเพิ่มเติมของ อ.นวภรณ์ แซ่ ต้ งั อำจำรย์ที่ปรึ กษำโครงกำร ว่ำควร ปรับปรุ งและปรับเปลี่ยนชิ้นงำนในส่ วนใดบ้ำง ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ นำทักษะและควำมรู้ที่ได้รับไปฝึ กฝนและพัฒนำเพื่อใช้ในกำรทำงำนเสริ ม สร้ำงประสบกำรณ์และ นำควำมรู้จำกกำรทำงำนในสถำนที่ประกอบกำรจริ ง หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 17 ชื่อกิจกรรมจัดทำโปรเจ็ค วันที่ 17 มิถุนำยน2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ทำกำรวำงแผนและประชุมให้คำแนะนำเกี่ยวกับกำรจัดทำโปรเจ็กต์จบผ่ำนตัวโปรแกรม C.A.I ว่ำให้ออกมำ ประสิ ทธิ ภำพและผลสำเร็ จได้อย่ำงไร ในกำรทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ และสามารถเข้ าใจเนื ้อหาได้ เร็ว ด้ วยวิธีที่ง่ายๆผู้เรี ยนมีการโต้ ตอบ ปฏิสมั พันธ์กบั คอมพิวเตอร์ และบทเรี ยนฯ มีโอกาสเลือก ตัดสินใจ และได้ รับการเสริมแรงจากการ ได้ รับข้ อมูลย้ อนกลับทันที หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 18 ชื่อกิจกรรมจัดทำโปรเจ็ค วันที่ 18 มิถุนำยน2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ส่ งตรวจควำมคืบหน้ำทั้งหมดของกำรทำโปรแกรมให้อำจำรย์ดูดว้ ย ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีความคงทนในการเรี ยนรู้สงู เพราะมีโอกาสปฏิบตั ิกิจกรรมด้ วยตนเอง ซึง่ จะเรี ยนรู้ได้ จาก ขันตอนที ้ ่ง่ายไปหายากตามลาดับผู้เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้ ตามความสนใจ และความสามารถของตนเอง บทเรี ยนมีความยืดหยุน่ สามารถเรี ยนซ ้าได้ ตามที่ต้องการ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 19 ชื่อกิจกรรมจัดทำโปรเจ็ค วันที่ 19 มิถุนำยน2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องควำมรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัวโปรแกรม authorware 7.0โดยอำจำรย์ให้ทำกำรแก้ไขโปรเจ็คในส่ วนของพื้นหลัง ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนมีความรับผิดชอบต่อคนเอง ต้ องควบคุมการเรี ยนด้ วยตนเอง มีการแก้ ปัญหา และฝึ กคิด อย่างมีเหตุผล หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 20 ชื่อกิจกรรมจัดทำโปรเจ็ค วันที่ 20 มิถุนำยน2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ทำกำรส่ งตรวจควำมคื บหน้ำทั้งหมดในกำรจัดทำโปรแกรม ชิ้ นงำนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง ควำมรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผ่ำนตัวโปรแกรม authorware 7.0ซึ่ งชิ้ นงำนตัวนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชำกำรใช้ โปรแกรมสื่ อประสมและวิชำโครงกำร ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ลดช่องว่างการเรี ยนรู้ระหว่างโรงเรี ยนในเมือง และชนบท เพราะสามารถส่งบทเรี ยนฯ ไปยังโรงเรี ยนชนบท ให้ เรี ยนรู้ได้ ด้วย หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 21 ชื่อกิจกรรมดูงำนที่ ไบเทคบำงนำ วันที่ 28 พฤษศจิกำยน2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม เดินชมงำนแต่ละบูทเกี่ยวกับเทคโนโลยีของ กล้องดิจิตอลแบบสมัยใหม่ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับ นำไปเป็ นประสบกำรณ์ในอนำคตได้ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 22 ชื่อกิจกรรมดูงำนที่บริ ษทั เวสเทร์น ดิจิตอล วันที่ 26 พฤษจิกำยน2556 เวลา 10.30-18.30น. รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม

ดูวธิ ีกำรและขั้นตอนในกำรผลิตฮาร์ ดดิสก์ การบรรจุ และได้ ร้ ูวา่ ก่อนที่จะส่งของมาจาหน่ายนัน้ ต้ อง ผ่านกระบวนการใดมาบ้ าง ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ รู ้เกี่ยวกับรำยละเอียดของกำรผลิตฮำร์ ดดิสก์มำกขึ้น หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 23 ชื่อกิจกรรมดูงำนที่รำยกำร แบไต๋ ไฮเทค วันที่ 28 พฤษภำคม2556 เวลา 09.00 –17.00 น. รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม ดูเทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับโทรศัพท์สมำร์ทโฟนที่ทนั สมัยการใช้ งาน และแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้ นำไปใช้เพิ่มเติมในชีวิตประจำวันได้ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 24 ชื่อกิจกรรมฝึ กงำนภำยนอก วันที่ 7 พฤษจิกำยน 2556 เวลา 08.30 –16.30 น. รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม ประชุม ผอ. กศน ในส่วนของจังหวัด ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ ประสบการณ์จริงจากการทางานจากการฝึ กงาน เรียนรู้ การปฏิบัติตัวในขณะฝึ กงาน ได้ เรียนรู้ สิ่งใหม่ ๆ จากการฝึ กงานมากมารวมไปถึงเข้ าใจหลักการทางานมากขึน้ มีความรับผิดชอบกับงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 25 ชื่อกิจกรรมฝึ กงำนภำยนอก วันที่ 1ธันวำคม 2556 เวลา 08.30 –16.30 น. รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม วันที่ 2 ของกำรประชุม ผอ ในส่ วนของจังหวัดที่แยกเป็ นในส่ วนของ อำเภอแต่ละอำเภอ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ การฝึ กงานในครั้งนี้ทาให้ ประประโยชน์ กบั เรามาก ทาให้ เรามีความรับผิดชอบต่ อหน้ าที่ทไี่ ด้ รับ มอบหมาย ตรงต่ อเวลา มีระเบียบวินัย และสามารถนาประสบการณ์ นีไ้ ปใช้ ได้ กบั ทุกสถานที่ทางาน เพือ่ เป็ นแบบอย่างในการทางานที่ดีอกี ด้ วย หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 26 ชื่อกิจกรรมฝึ กงำนภำยนอก วันที่ 4 ธันวำคม 2556 เวลา 08.30 –16.30 น. รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม เปิ ดรับสมัครครู ศรช ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้มีโอกำสได้ร่วมเรี ยนรู ้ไปกับผูห้ ลักผูใ้ หญ่..คนทำงำน...ได้เรี ยนมำกมำยหลำกหลำยเรื่ องจำก ได้มีโอกำสรู ้จกั ผูค้ นมำกมำยมำกขึ้น ได้ประสบกำรจริ งจำกกำรทำงำนจำกกำรฝึ กงำน ได้เรี ยนรู้กำรปฏิบตั ิตวั ในขณะฝึ กงำน หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 27 ชื่อกิจกรรมจัดเตรี ยมทำโครงกำรบริ กำรสอน dropboxและ Google Drive วันที่ 21พฤษจิกำยน2556 เวลา 07.00 –15.00 น. รวม 8ชั่วโมง กิจกรรม จัดเตรี ยมอุปกรณ์และควำมพร้อม ในกำรจัดทำโครงกำรบริ กำรสอนกำรใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล ออนไลน์dropboxและ Google Driveที่วทิ ยำลัยอำชีวศึกษำบริ หำรธุ รกิจวิทยำสงขลำ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้วำ่ เรำควรมีควำมพร้อมเพรี ยงและเป็ นระเบียบ ในกำรจัดเตรี ยมสถำนที่และควำมเพรี ยบพร้อมในกำรจัด งำนสัมนำหรื อกิจกรรมต่ำงๆในแต่ล่ะครั้ง หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 28 ชื่อกิจกรรมจัดทำโครงกำรบริ กำรสอน dropboxและ Google Drive วันที่ 22ธันวำคม2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทำโครงกำรบริ กำรสอนกำรใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลออนไลน์dropboxและ Google Driveที่ วิทยำลัยอำชีวศึกษำบริ หำรธุ รกิจวิทยำสงขลำ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงกำรเป็ นวิทยำกรที่ดีในกำรจัดงำนสัมมนำ แบ่งปั นควำมรู ้ ว่ำควรมีกำรเตรี ยมควำมพร้อมและ แก้ไขต่อสถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำอย่ำงไรบ้ำง หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 29 ชื่อกิจกรรมเข้ำอบรมระบบเครื อข่ำย วันที่ 16มกรำคม 2557 เวลา 08.30 – 12.30 น. รวม 4ชั่วโมง กิจกรรม

อบรมในหัวข้อเรื่ อง ระบบเครื อข่ำย ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ เป็ นกำรเสริ มควำมรู ้เพิ่มเติมให้มำกยิง่ ขึ้น หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 30 ชื่อกิจกรรม เข้ำร่ วม “งำนวัยใส ห่ำงไกลยำเสพติด” วันที่ 21 ก.พ 57 เวลา 15.00 – 19.00 รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม เข้ำร่ วมกิ จกรรม “งำนวัยใส ห่ ำงไกลยำเสพติด” ซึ่ งเป็ นงำนกิ จกรรมประจำปี ของวิทยำลัยฯ เพื่อ รณรงค์และป้ องกันไม่ให้นกั ศึกษำภำยในวิทยำลัยฯทุกคนมีภูมิคุม้ กันและรู ้จกั ที่จะป้ องกันตัวเอง ไม่ให้ไปยุง่ เกี่ยวกับสำรเสพติดอันตรำยทุกประเภท ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รับ ควำมรู ้ แ ละวิธี ก ำรป้ องกันตนเองให้พ น้ ภัย จำกอันของยำเสพติ ด และยัง ได้ร่วมกิ จกรรม นันทนำกำรต่ำงๆที่ทำงวิทยำลัยอำชีวศึกษำบริ หำรธุ รกิจวิทยำสงขลำ (บธว.) จัดขึ้นมำอย่ำงสนุกสนำน


กิจกรรมครั้งที่ 31 ชื่อกิจกรรมทำโครงกำร วันที่ 21มกรำคม 2557 เวลา 15.00 – 19.00 น. รวม 4ชั่วโมง กิจกรรม แก้โครงกำรเพื่อให้งำนออกมำมีประสิ ทธิ ภำพมำกยิง่ ขึ้น ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ . ทำให้รู้จกั กำรแก้ปัญหำไดด้วยตนเอง เรี ยนรู ้เข้ำใจ ในส่ วนที่ยงั ไม่รู้และนำไปปรับปรุ งแก้ไข หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย


กิจกรรมครั้งที่ 32 ชื่อกิจกรรม แก้โครงกำร วันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2557 เวลา 08.30 – 12.30 น. รวม 4ชั่วโมง กิจกรรม แก้โครงกำรเพื่อให้งำนออกมำมีประสิ ทธิ ภำพมำกยิง่ ขึ้น ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ . ทำให้รู้จกั กำรแก้ปัญหำไดด้วยตนเอง เรี ยนรู ้เข้ำใจ ในส่ วนที่ยงั ไม่รู้และนำไปปรับปรุ งแก้ไข

หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย


กิจกรรมครั้งที่ 33 ชื่อกิจกรรมงำนวัยใส วันที่ 21มกรำคม 2557 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4ชั่วโมง กิจกรรม เป็ นการทากิจกรรมงานวัยใส ห่างไกล ยาเสพติด การสร้ างจิตสานึกให้ นกั เรี ยนมีทราบถึง โทษ ภัย ของการ ใช้ สารเสพติด ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ทำให้รู้วำ่ ถ้ำหำกเรำหันไปลองยำเสพติด จะมีโทษ และผลร้ำยอะไรตำมมำภำยหลัง หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 34 ชื่อกิจกรรมฝึ กงำนชด วันที่ 10 มีนำคม 2557 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4ชั่วโมง กิจกรรม ช่วยอาจารย์ในส่วนของการคีย์ข้อมูล กรอกข้ อมูลและจัดเอกสาร ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ เป็ นกำรเสริ มควำมรู ้เพิ่มเติมให้มำกยิง่ ขึ้น สำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรทำงำนได้ใน อนำคต หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)

160 พัชรี ศรีไชย ฉบับจริงๆๆๆๆๆ  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you