Page 1

Virtual Network Computing

1

VNC คืออะไร VNC ยอมาจาก Virtual Network Computing เปนโปรแกรมประเภท Remote Control จากคอมพิว เตอร เครื่องหนึ่ งไปยั ง คอมพิวเตอรอีกเครื่องหนึ่ง หรือระหวางเครื่อง Client ไปยังเครื่อง Server พูดงายๆ VNC คือระบบแบงปนทรัพยากรหนาจอคอมพิวเตอรรวมกัน รวมถึง Input Device เชน Mouse และ Keyboard สําหรับทําการ Remote Control คอมพิวเตอรเครื่องอื่นๆ และยังสามารถ ทํ า งานร ว มกั น ได ห ลายเครื่ อ งพร อ มๆ กั น รวมทั้ ง มื อ ถื อ เช น IPhone หรื อ อุ ป กรณ อิเลคทรอนิคสอื่นๆ ไดอีกดวย

VNC ทํางานอยางไร ถาคุณเปนคนหนึ่งที่มีสํานักงานตั้งอยูในหลายๆ พื้นที่ หรือคุณเปนคนที่เดินทางบอย หรือในขณะที่คุณกําลังพักผอนอยูกับบาน แตมีงานที่จะตองทําที่อยูในเครื่องคอมพิวเตอรที่ สํานักงานของคุณ และคุณเองก็ไมสามารถที่จะเดินทางเขาไปในสํานักงาน ไดในขณะนั้น VNC สามารถชวยคุณได คุณสามารถนั่งอยูที่บาน หรือที่ไหนๆก็ไดในโลกนี้ ที่มีเครือขาย อินเตอรเน็ต แลวใช VNC ชวยคุณในการติดตอสื่อสารจากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณที่บาน (หรือที่คุณอยู ณ ขณะนั้น) ไปยังเครื่องคอมพิวเตอรที่สํานักงานของคุณ (หรือที่ไหนก็ได) เพื่อทํางาน

Data Communication and Computer Network


Virtual Network Computing

2

โดยหลักการทํางานของ VNC จะเปนการเชื่อมตอคอมพิวเตอรจากระยะไกล โดยใช เมาส แ ละคี ย บ อร ด ในการควบคุ ม เครื่ อ งซึ่ ง เป น การรี โ มทคอมพิ ว เตอร ใ นลั ก ษณะ User Support โดยที่ไมตองเดินไปยังเครื่องของ User VNC ไดถูกพัฒนามาหลายเวอรชั่นดวยกัน จากหลายคายผูผลิต Software เชน Real VNC, Ultra VNC หรือ Tight VNC เปนตน แตไมวาจะมีการพัฒนามาจากหลากหลายคาย หลากหลายผูผลิต แต VNC ก็ถูกพัฒนาโดยภาษาเดียวกัน คือภาษา JAVA และเนื่องจากมัน ถูกพัฒนาโดยภาษา JAVA ดังนั้นจึงทําใหมันมีจุดเดนอยูพอสมควรคือ สามารถที่จะใชงาน ไดบนหลายๆ Platfrom (โดยการ Install Version ที่พัฒนาสําหรับ OS นั้นๆ) ไมวาจะเปน Windows UNIX LINUX หรืออื่นๆ

VNC มีประโยชนอยางไร ประโยชนของ VNC สามารถนํามาใชไดหลากหลายในงานไอที เชน • File-Transfer คือ การรับ สงไฟลตา งๆ • Text Chat คือ การสนทนาผานเครือขาย • MS Log-on คือ การเขาใชงานคอมพิวเตอรอีกเครื่องหนึ่ง • Multi Monitor Support คือ การดูแลคอมพิวเตอรหลายๆเครื่องจากจอเดียว • Auto Reconnect คือ การเชื่อมตอใหมโดยอัตโนมัติ • ฯลฯ

Data Communication and Computer Network


Virtual Network Computing

3

การติดตั้งโปรแกรม VNC เพื่อใชงาน VNC เปนโปรแกรมประเภทฟรีแวรและมีหลายเวอรชั่น ในการติดตั้งโปรแกรม VNC เพื่อใชงานนั้น จะตองดูวาเครื่องที่เราจะทําการติดตั้งเปนระบบปฏิบัติการประเภทไหนเรา จะตอง Download เวอรชั่นเฉพาะของระบบปฏิบัติการนั้นๆมาติดตั้งถึงจะสามารถใชงานได เชน ถาระบบปฏิบัติการของ Windows ก็สามารถติดตั้ง Real VNC หรือ Ultra VNC เปนตน และในการติดตั้งตองดูดวยวาเครื่องที่เราจะทําการติดตั้งเปนเครื่อง Client หรือเครื่อง Server ถาเปนเครื่อง Client เราก็ทําการติดตั้งเปน VNC Viewer แตถาเปนเครื่อง Server ใหเราทําการติดตั้งเปน VNC Server ในกรณีศึกษาครั้งนี้จะขอสาธิตวิธีติดตั้ง Real VNC เพื่อทําการใชงานและสาธิต วิธีการดักจับ Packet การทํางานของ Real VNC ดวยโปรแกรม WireShark

Data Communication and Computer Network


Virtual Network Computing

4

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม VNC เมื่อทําการดาวโหลดโปรแกรมมาลงที่เครื่องก็ทําการดับเบิ้ลคลิกไอคอนติดตั้ง โปรแกรม Real VNC ซึ่งจะขึ้นรูปปรากฏดังภาพ

1). คลิกที่ปุม Next เพื่อเริ่มการติดตั้งโปรแกรมและเขาสูขั้นตอนตอไป

ขั้นตอนนี้โปรแกรมจะแจงรายละเอียดของโปรแกรม Real VNC และไลเซนส รวมไป ถึงทีมผูพัฒนาโปรแกรม อานขอตกลงและยอมรับเงื่อนไขโดยคลิก I accept the agreement

2). คลิกที่ปุม Next เพื่อเขาสูการติดตั้งโปรแกรมในขัน้ ตอนตอไป

Data Communication and Computer Network


Virtual Network Computing

5

โปรแกรมจะขึ้นหนาจอถามหาแหลงที่เราตองการจะติดตั้งไฟลโปรแกรมวาตองการ ติดตั้งไวที่ไดรฟไหนของเครื่องคอมพิวเตอร

3). คลิกที่ปุม Next เพื่อเขาสูขั้นตอนการติดตั้งขั้นตอไป

โปรแกรมจะใหเราทําการ Select Components เปนแบบ Real VNC Server หรือ Real VNC Viewer และสามารถเลือกไดทั้ง 2 แบบ

4).คลิกที่ปุม Next เพื่อเขาสูขั้นตอนการติดตั้งขั้นตอไป

Data Communication and Computer Network


Virtual Network Computing

6

ทําการเลือกหรือไมเลือกวาจะสรางไอคอน VNC Viewer ที่หนาจอและแถบเครื่องมือ ดวน รวมไปถึงการตั้งคาโปรแกรมหลังการติดตั้งทันทีหรือไม

5). คลิกที่ปุม Next เพื่อเขาสูขั้นตอนการติดตั้งขั้นตอไป

ขั้นตอนนี้ถามถึงความพรอมและสรุปโปรแกรมที่จะติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร

6). คลิกที่ปุม Install เพื่อเขาสูขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

Data Communication and Computer Network


Virtual Network Computing

7

เปนการตั้งคาขั้นสูง ซึ่งมีหลายๆ อยางดวยกันแตในกรณีศึกษานี้ใหตั้งคาตาม Default

7). คลิกที่ปุม OK เพื่อตั้งคา Password สําหรับปองกันการเขาใชงานจากเครื่องที่ไมไดรับ อนุญาต หลักจากนั้นก็กดปุม Finish เปนอันเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม

การเขาใชงานโปรแกรม VNC

เขาใชงานโปรแกรมโดยไปที่ Start > All Programs > RealVNC > VNC Viewer 4 > Run VNC Viewer

Data Communication and Computer Network


Virtual Network Computing

8

เมื่อสั่งรันโปรแกรมเสร็จแลว โปรแกรม Real VNC จะขึ้นหนาจอเพือ่ ใหเราทําการใส หมายเลข IP Address เครื่องที่เราตองการจะทําการ Remote เขาไป เราสามารถทําการ ปรับแตงการเขาไป Remote ไดที่สวน Options

หลังจากนั้นก็คลิกที่ปุม OK แลวใส Password ของเครื่องปลายทางที่ติดตอกับเครือ่ ง ที่ตองการจะ Remote เขาไปใชงานแลวคลิกปุม OK อีกครั้งหนึ่งก็จะเปนการเสร็จสิ้นการเขา ใชงานคอมพิวเตอรจากระยะไกล

การติดตอกันระหวางเครื่องคอมพิวเตอรสองเครื่องโดยผานโปรแกรม VNC วิธีการติดตอและลักษณะการสื่อสารระหวางเครือ่ งคอมพิวเตอรสองเครือ่ งดังนี้คือ เมื่อเครื่องทีเ่ ปน Client ตองการจะ Remote เขาไปที่เครื่อง Server ก็จะทําการระบุเลข IP Address หรือ Username ของเครื่องที่ตองการจะติดตอ กับ Password ของเครื่องทีต่ องการ จะติดตอใหถูกตองถึงจะสามารถ Remote เขาไปในเครื่องคอมพิวเตอรอีกเครื่องได

ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอรทงั้ สองเครื่องเมื่อทําการติดตอกันไดจะมีการทํา Tree-wayhand check ซึ่งกันและกัน

Data Communication and Computer Network


Virtual Network Computing

9

จากภาพเมื่อเครื่อง Client ทําการสงคําขอการติดตอไปยังเครื่อง Server โดยการรอง ถาม หาเลข Mac Address จากเครื่องปลายทาง [ SYN ] เครื่อง Server ก็จะทําการแจงตอบ รับกลับไปวาไดรับการติดตอจากเครื่อง Client แลวพรอมทั้งแจงเลข Mac Address ของ เครื่องกลับไป [ SYN,ACK ] หลังจากนั้น เครื่อง Client ก็จะแจงขอทําการติดตอดวย [ ACK ] เครื่อง Server ก็จะทําการสอบถามกลับไปที่เครื่องClient วาเปนเวอรชั่นอะไร [ Version ] เครื่อง Client ตอบเวอรชั่นกลับไปที่เครื่อง Server [Version] เครื่อง Server ก็จะทําการ ถาม [ Security type] เครื่อง Client ตอบ[ Type ] ของ Security กลับมา เครื่อง Server ทํา การ [ Authentication challenge ] เครื่อง Client ก็ทําการตอบ User กับ Password สงกลับมาที่เครื่อง Server [Password] เครื่อง Server ก็จะแจงผล Authentication แลวก็จะ ทําการติดตอกันระหวางเครื่องคอมพิวเตอรสองเครื่อง [Authentication result: OK]

Data Communication and Computer Network


Virtual Network Computing

10

เมื่อคอมพิวเตอรทั้งสองเครื่องทํา Tree-way-hand check เสร็จเรียบรอยแลวเครื่อง Client ก็จะทําการเริ่มสงคําสั่งโดยการเขารหัสและทําการแจงการติดตอไปที่เครื่อง Server วาตองการจะติดตอเรื่องอะไร [ Client Set, Encoding ], [ Command ] เครื่อง Server ก็จะ ทําการแจงตอบรับกลับไป [ ACK ] เครื่อง Client ทําการเริ่มสงคําสั่งไปที่เครื่อง Server [ Command ] หลังจากที่เครื่อง Server ไดรับขอมูลคําสั่งมาจากเครื่อง Client ก็จะทําการแจง ตอบรับกลับไป [ ACK ] เมื่อเครื่อง Client เสร็จสิ้นกระบวนการติดตอกับเครื่อง Server แลว ก็จะสงคําสั่งเพื่อขอปดการติดตอกับเครื่อง Server [ Fin, ACK ] เครื่อง Server เมื่อไดรับ การรองขอปดติดตอจากเครื่อง Client ก็จะทําการแจงตอบรับกลับไป และสั่งคําสั่งปดการตอ ติดตอระหวางเครื่อง Server กับเครื่อง Client [ ACK ], [ FIN, ACK ]

Data Communication and Computer Network


Virtual Network Computing

11

การดักจับการทํางานของ VNC ดวย Wireshark โปรแกรมWireShark จัดเปนโปรแกรมจําพวก Packet sniffer ชนิดหนึ่งซึ่งประกอบ ไปดวยสวนของ Packet Capture และPacket Analyzer และหนาตาการใชงานของโปรแกรม ยัง เปน แบบ GUI โดยโปรแกรมสามารถติด ตั้ ง และใช ง านได ห ลายระบบปฏิ บั ติ ก าร เช น Linux, window และ OSX โดยที่ผูสนใจใชงานสามารถดาวนโหลดมาติดตั้งใชงานไดฟรี เพราะเปน Open Source Software Wireshark นั้นจะประกอบไปดวย 4 สวนหลักๆดังนี้ • Menu & Command • List of Capture packets • Packet header • Packet Conten

Data Communication and Computer Network


Virtual Network Computing

12

โปรโตคอลที่เกี่ยวของ ARP (Address Resolution Protocol) จะทําหนาที่คนหาหมายเลข Max Address ของเครื่องที่มีหมายเลขไอพีที่ตองการ หลักการทํางานของ ARP คือ Host ที่ตองการทราบ หมายเลข Max Address ของเครื่องที่มีหมายเลขไอพีนั้น ก็จะทํากา Broadcast Packageไป ยังคอมพิวเตอรทุกเครื่องที่อยูในเครือขายเดียวกัน ถามีเครื่องที่มีหมายเลข IP Address ดังกลาว เครื่องนั้นก็จะตอบกลับมาพรอมหมายเลข Max Address ของเครื่องนั้น และ หลังจากนั้นเครื่องสงก็สามารถสื่อสารกับเครื่องปลายทางไดโดยตรง โดยใช Max Address ที่สงมาพรอมกับ Packet ตอบกลับ IGMP (Internet Group Management Protocol) ทําหนาที่แจงให Routerเกี่ยวกับ กลุมของเครื่องหมาย IP Address ที่เปน Multicast ซึ่งขอมูลนี้จะถูกสงตอ ๆ กันออกไปยัง Router ต า ง ๆ ที่ อ ยู ใ นเครื อ ข า ยเพื่ อ ให เ ครื อ ข า ยสามารถรองรั บ การรั บ ส ง ข อ มู ล แบบ Multicast ได การสง Packet ของ IGMP จะสงเปน IP Datagram ซึ่งเปนการสงแบบ Connectionless NBNS (Net BIOS Name Service) ใหบริการลงทะเบียนและยกเลิกการใชงาน Net BIOS Name ภายในเครือขายที่อยูใน Segment เดียวกัน โดยใชโปรโตคอล UDP port 137 ( Broadcast Packet ) ทั้งนี้ Name Service สามารถใชไดในวง LAN เทานั้นเนื่องจาก Router สวนใหญจะถูกตั้งคาใหไมอนุญาตให UDP Broadcast Packet ผานไปได การที่ บริการนี้ทํางานบน UDP Protocol ทําใหมีขอดีตรงที่ Header ของPacket มีขนาดเล็กและใช เวลาในการสื่อสารนอยกวาการใช TCP Protocol สวนขอเสียก็คือเมื่อสงขอมูลออกไปแลวจะ ไมสามารถรูไดเลยวาขอมูลถูกสงออกไปถึงเปาหมายที่ตองการจริงหรือไม

Data Communication and Computer Network


Virtual Network Computing

13

คําศัพทที่เกี่ยวของกับเนื้อหา Remote control คือ การควบคุมระยะไกล Server คือ เครื่องที่ทําหนาที่ในการใหบริการแก Client Client คือ เครื่องที่ไปขอใชบริการอยางใดอยางหนึ่งจาก Server Platfrom คือ รูปแบบ หรือ มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งของผูผลิตที่ประกอบขึ้นจาก อุปกรณ และเทคโนโลยีหลายสวนที่ทํางานรวมกัน File-Transfer คือ การถายโอนไฟลจากคอมพิวเตอรเครือ่ งหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่ง Text Chat คือ การพูดคุยโตตอบดวยขอความผานเครือขาย MS Log-on คือ เปนกระบวนการที่ใชในการเขาถึงระบบปฏิบัติการ หรือโปรแกรม ประยุกต Multi Monitor Support คือ การดูแลคอมพิวเตอรหลายๆเครื่องจากจอเดียว Auto Reconnect คือ การเชื่อมตอใหมโดยอัตโนมัติ Packet คือ วิธีการคุยคอมพิวเตอรกับคอมพิวเตอรเครือ่ งอืน่ บนอินเตอรเน็ต Components คือ ชุดโปรแกรมสําเร็จรูปที่ออกแบบพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการ ทํางานใดๆ ในลักษณะโปรแกรมเสริม IP Address คือ หมายเลขประจําเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งประกอบดวยตัวเลข 4 ชุด มี เครื่องหมายจุดขั้นระหวางชุด Command คือ ชุดคําสั่งมาตรฐาน ทีส่ ามารถใชตดิ ตอสื่อสารกับอุปกรณสื่อสารตางๆ Packet sniffer คือ ความพยายามของผูบุกรุก โดยการใชโปรแกรมที่มีความสามารถ. ในการตรวจจับ Packet ที่เคลื่อนที่อยูบนเครือขาย

Data Communication and Computer Network


Virtual Network Computing

14

Packet Analyzer คือ เครื่องมือ (อาจจะเปนซอฟตแวรหรือฮารดแวรก็ได) ที่ใชในการ ดักจับขอมูล packet GUI ยอมาจาก Graphic User Interface คือ สวนที่เครื่องใชติดตอกับผูใชโดยมี รูปแบบเปน กราฟกเชน ปุมกด พื้นที่พิมพตัวอักษร Host คือ รูปแบบการใหบริการที่อนุญาตใหผูใชบริการ สามารถนําเว็บเพจของตนเอง เพื่อออนไลนบนอินเตอรเน็ตได Max Address คือ หมายเลขเฉพาะที่ใชอางถึงอุปกรณที่ตอกับเครือขาย หมายเลขนี้ จะมากับการดแลน โดยการดแลนแตละการดจะมีหมายเลขที่ไมซ้ํากัน Broadcast คือ สถานีบริการหนึ่งสามารถสงกระจายขาวสารมัลติมีเดียไปใหกับผูขอ ใชบริการ (client) ไดทุกเครื่องบนเครือขายในขณะเดียวกัน Multicast คือ การสงขอมูลไปยังจุดหมายปลายทางหลาย ๆ เครื่องภายในครั้งเดียว เปาหมายที่สงไปไมใชเครื่องใดเครือ่ งหนึ่ง Router คือ อุปกรณที่ทาํ หนาที่หลักในการหาเสนทางในการสง Packet ขามเครือขาย เปน ตัวเชือ่ มเครือขายตางกันเขาดวยกัน Connectionless คือ ขอมูลจะถูกแบงเปนชิ้นๆ ตามที่อยูปลายทาง แลวผานตัวกลาง ไปยังปลายทาง อาจจะใชเสนทางคนละเสนทางกันก็ได Net BIOS Name คือ การที่โหนดแตละโหนดจะสื่อสารกันไดจะตองมีชื่อที่ไมซ้ํากัน ในเครือขาย Segment คือ กระบวน การในการแบงออกเปนกลุมยอยๆ Protocol คือ ขอกําหนดหรือขอตกลงในการสื่อสารระหวางคอมพิวเตอรซึ่งมีอยู ดวยกันมากมายหลายชนิด Port คือ ชองทางในการรับ-สงขอมูล

Data Communication and Computer Network


Virtual Network Computing

15

อางอิงขอมูลจาก วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมานคร เรื่อง การทํางานขอโปรแกรม VNC http://www.msit.mut.ac.th/newweb/phpfile/show.php?Qid=5989 ดีไซนอินฟนติ ี้ดอทคอม เรื่อง การติดตั้งโปรแกรม VNC http://www.dsign8.com/board/index.php?PHPSESSID=86c0634cc532c197f1fb8a169b eb7e25&topic=3395.msg21590#msg21590 บีซีคอมดอทเน็ต เรื่อง คําศัพทคอมพิวเตอร และ พื้นฐานงานเครือขาย http://www.bcoms.net/dictionnary/index.asp กูเกิลดอทคอม ฯลฯ http://www.google.co.th/

Data Communication and Computer Network

Virtual Network Computing  

Virtual Network Computing

Virtual Network Computing  

Virtual Network Computing

Advertisement