__MAIN_TEXT__

Page 1

ปีที่ 13 ฉบับที่ 35 ประจำ�เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

สภากาชาดไทย...ก้าวไกลด้วยพลังศรัทธา


อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ : อนุสรณ์ที่เป็นมงคลของสองพระองค์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ อาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 2


พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ปัจจุบันเป็นอาคารหลังใหม่ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทีส่ ร้างขึน้ ในโอกาสสำ�คัญยิง่ เนื่องจาก พ.ศ. 2550 เป็นปีมหามงคลทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา สภากาชาดไทยโดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยความร่วมมือ จากปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทั้งข้าราชการ ทหาร ตำ�รวจ พลเรือน มูลนิธิ สมาคม สโมสร บริษัท ห้างร้าน และหน่วยงาน ต่าง ๆ จะได้ร่วมกันปฏิบัติงานถวายเบื้องพระยุคลบาท ตามแนวพระราชดำ�ริในการสนับสนุนการดำ�เนินงานของ สภากาชาดไทย เพื่อให้การบรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัยแก่ประชาชนตามหลักการกาชาด ซึ่งครอบคลุมการ ดำ�รงชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยไม่เลือก

เชื้อชาติ ชนชั้น วรรณะ ลัทธิ ศาสนา ด้วยการร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของเพื่อก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อาคารหลังใหม่นี้เป็นอาคารสูง 29 ชั้น จะใช้เป็นอาคาร รักษาพยาบาลรวมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Excellence Center) ซึ่งได้พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ ใช้ชื่อว่า อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ มีความหมายว่า อาคารที่เป็นมงคลของสองพระองค์ ตามที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำ�นวยการสภากาชาดไทย ทรงเสนอชื่อ 3


ปีที่ 13 ฉบับที่ 35

อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เป็นโครงการขนาดใหญ่มาก เพื่อรองรับผู้ป่วยที่จะมาใช้บริการให้เพียงพอกับจำ�นวนผู้ป่วย ที่เพิ่มมากขึ้นและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่มีอยู่ อาทิ.... - ความไม่เป็นหมวดหมู่และปัญหาโครงสร้างอาคาร รักษาพยาบาลที่กระจัดกระจายไม่เป็นบริการแบบเบ็ดเสร็จ (one-stop service) ซึ่งทำ�ให้เสียเวลาในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (อาจเกิดความเสี่ยง) หน่วยบริการที่ต้องเชื่อมโยงกันอยู่ห่าง ไกล มีสภาพเก่าแออัด ขาดแคลนพื้นที่ว่างและพื้นที่สีเขียว การปรับปรุงเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีเป็นไปได้ยาก อีกทั้งยัง ขาดแคลนห้องพิเศษและขาดสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น - ความไม่เพียงพอและการกระจายของห้อง ICU และ ห้องผ่าตัด ซึ่งมีห้อง ICU กระจายอยู่ตามตึกต่าง ๆ 14 แห่ง 99 เตียง และมีห้องผ่าตัดกระจายอยู่ในพื้นที่ 8 แห่ง 53 ห้อง ทำ�ให้ไม่สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์มีสภาพเก่า ยากต่อการปรับปรุง ไม่สามารถรองรับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทัน สมัยได้ - ห้องฉุกเฉินคับแคบและไม่สามารถให้บริการอย่าง เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากผ่านการใช้งานมานานมากกว่า 30 ปี และที่ตั้งของห้องฉุกเฉินอยู่ในอาคารที่มีโครงสร้างจำ�กัด ไม่สามารถปรับปรุงและขยายเพิ่มได้อีก - ห้องพักสำ�หรับผู้ป่วยไม่เพียงพอที่จะสามารถรองรับ ผู้ป่วยพิเศษ ซึ่งเป็นบุคคลสำ�คัญในหลายระดับ รวมถึงไม่มี ห้องรับผู้ป่วยเพียงพอและพร้อมที่จะรองรับผู้ป่วยบางประเภท เช่น ผู้ถูกสารเคมี SARS และจิตเวช

4

- ความจำ�กัดในการรองรับผู้ป่วยจากสาธารณภัย ภัยพิบัติ อุบัติภัย(Mass Casualty) ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความพร้อม ด้านบุคลากรและแผนงานที่มีประสิทธิภาพสูงมาก - การจัดระเบียบพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน (Zoning) นับ ตั้งแต่พื้นที่การรักษาพยาบาล พื้นที่การเรียนการสอน พื้นที่พัก อาศัย โดยจะดำ�เนินการปรับปรุงการเชื่อมต่อระหว่างอาคารให้ เหมาะสมและเป็นระเบียบ - การเสริมพื้นที่บริการให้แก่ผู้รับบริการและญาติ ได้แก่ ที่จอดรถ ร้านอาหาร ร้านค้าที่จำ�เป็น ห้องน้ำ� พื้นที่ นันทนาการ เป็นต้น - การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ การวิจัย การบริการ ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีศักยภาพสูงมาก โดยมีผลงาน ต่าง ๆ อาทิ Publication สูงที่สุด บุคลากรได้รางวัลระดับชาติ และนานาชาติ เครื่องมือเทคโนโลยีพร้อมรวมทั้งความเป็น “สภากาชาดไทย” ที่สามารถให้การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ผู้ป่วยฯ โดยไม่ เลือกเชื้อชาติ ชนชั้น วรรณะ ลัทธิ ศาสนา รวมถึงผู้ที่ตกทุกข์ ได้ยากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพราะการดำ�เนินงาน ของสภากาชาดไทย เพื่อให้การบรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย แก่ประชาชนมาโดยตลอดตามหลักการกาชาด


ประจำ�เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ มีเนื้อที่ใช้สอยรวมของอาคาร 210,804 ตารางเมตร เป็นอาคารสูง 29 ชั้นและเป็นอาคาร รักษาพยาบาลเดี่ยว ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ขณะนี้มีจำ�นวนที่จอดรถ 438 คัน มีจำ�นวนหอผู้ป่วยใน 14 ชั้น มีจำ�นวนเตียงฉุกเฉิน 47 ชุด มีจำ�นวนห้องผ่าตัด 69 ห้อง มีจำ�นวนเตียง ICU 5 หอผู้ป่วย จำ�นวนห้องประชุม 28 ห้อง สามารถรองรับคนประมาณ 2,000 คนเป็นอาคารที่ช่วยแก้ไขปัญหาอาคารเก่า ตึกเก่าจำ�นวนมากรวมทั้งหอผู้ป่วยต่าง ๆ ความไม่เพียงพอของห้องพิเศษ เช่น ห้องผ่าตัด ห้องICU ห้องพักพิเศษ ความไม่เป็นระเบียบของระบบน้ำ� ระบบไฟฟ้า ระบบแอร์ และที่สำ�คัญช่วยเพิ่มที่จอดรถ ห้องอาหารและร้านค้าที่จำ�เป็น เพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่พักผ่อน มีรายละเอียดของอาคารในแต่ละชั้น ดังนี้ ชั้นที่ 29 สำ�หรับ “พระบรมวงศ์” (Royal Floor) และดาดฟ้าเหนืออาคารเป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ชั้นที่ 28-15 เป็นหอผู้ป่วยจัดทำ�เป็นชั้นละ 4 หอ โดยผู้ป่วยสามัญอยู่ชั้นที่ 15-19 และชั้นที่ 20 อีก 2 หอ และหอผู้ป่วยพิเศษ (VIP) ห้องพิเศษเดี่ยว ห้องพิเศษคู่ ซึ่งมีจำ�นวนเตียงผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ชั้นท่ี่ 14 เป็นศูนย์อาหาร ห้องเวชระเบียน ห้องกายภาพบำ�บัด ห้องธาราบำ�บัด ลานพักผ่อน ส่วนบริการทาง ศาสนา (Spiritual Section) มีทั้ง 3 ศาสนาซึ่งสมบูรณ์แบบและ ถูกทิศทางสำ�หรับสวดมนต์ นั่งสมาธิ หรือนั่งภาวนา ชั้นที่ 13 พื้นที่บริการกลางสำ�หรับบุคลากร มีห้องประชุม และห้องเรียน ห้องบรรยายเพื่อรองรับกิจกรรมการ เรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ ห้องอเนกประสงค์ ห้องอาหารเจ้าหน้าที่ ชั้นที่ 12 พื้นที่บริการวิชาการ ห้องเรียน ห้องอเนกประสงค์ ห้องบรรยายและสัมมนา ทั้งชั้นที่ 13 - 12 มีห้องประชุม 28 ห้อง ชั้นที่ 11 ห้องพักสำ�หรับแพทย์และพยาบาล เจ้าหน้าที่ กรณีเข้าเวรหรือออกเวรดึกเป็นแบบ Hotel Management โดยให้แจ้งล่วงหน้าจะมีพนักงานเตรียมห้องพร้อมอุปกรณ์ เพื่อเป็นการอำ�นวยความสะดวกไว้ ให้ ในการพักค้างคืน ชั้นที่ 10 ลงมาแบ่งเป็น 2 ตึกเชื่อมต่อกันด้วยทางเดิน ตรงกลางเป็นร้านขายอาหารเล็ก ๆ ตึกนี้มีระบบป้องกันอัคคีภัย มีผนังกันไฟได้ 2 ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐาน JCI และมีศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์หลายศูนย์ เช่น ศูนย์ส่องกล้อง (Scope Center) ศูนย์ล้างไต ศูนย์วินิจฉัยโรค ระบบหายใจ ศูนย์วินิจฉัยระบบทางเดินอาหาร และหอผู้ป่วย วิกฤติอายุรกรรม (ICU - CCU) ชั้นที่ 9 ศูนย์บริการมารดาและทารก บริการครบวงจร นับตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์มารดา จนถึงการคลอด การผ่าคลอด และการดูแลทารกแรกคลอด มีจำ�นวนห้องคลอดมากที่สุดทั้งแบบ สามัญ แบบนัดล่วงหน้าและห้องคลอดพิเศษประกอบด้วย - หน่วยคลอดและผ่าตัดคลอด - หน่วยทารกแรกคลอดและหอผู้ป่วยวิกฤติทารกแรก คลอด (Neonatal Intensive Care Unit) ชั้นที่ 8 ศูนย์ผ่าตัด จักษุ โสต ศอ นาสิก และสูติ-นรีเวช เป็น Daycare Unit มีห้องพักรวม ห้องแยก ห้องผ่าตัดคนไข้นอก ห้องให้คำ�ปรึกษาฯ ศูนย์STEM CELL มีห้องตรวจ ห้องนักวิจัย ห้องวิเคราะห์ข้อมูล ห้องปฏิบัติการ และห้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องฯ 5


ปีที่ 13 ฉบับที่ 35

ชั้นที่ 7 ศูนย์ผ่าตัด NEURO ศูนย์ โรคระบบการหายใจ มีห้องตรวจ ห้องธุรการ ห้องผ่าตัด ห้องแยกการติดเชื้อ ห้องทำ�งานวิจัย ห้องทำ�งานแพทย์ฯ ชั้นที่ 6 ศูนย์ผ่าตัด มีห้องตรวจ ห้องทำ�งานอาจารย์ ห้องพักเจ้าหน้าที่ ห้องพักฟื้น ห้องนักวิจัย ห้องปฏิบัติการฯ ชั้นที่ 5 ศูนย์ผ่าตัด หอผู้ป่วยวิกฤติรวมด้านการผ่าตัด ศูนย์ผ่าตัดทั้ง 4 ชั้น (ชั้นที่ 5 - 8) เชื่อมต่อในแนวดิ่งเป็นศูนย์ เดียวกัน ห้องผ่าตัด ห้องรอผ่าตัด ห้องพักฟื้น ห้องปฏิบัติการฯ ชั้นที่ 4 ศูนย์ โรคหัวใจ มีหน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก เป็นศูนย์วิจัยและบริการด้านโรคหัวใจที่ครบวงจร ประกอบด้วย - Invasive cardiac unit - Non - Invasive cardiac unit - หอผู้ป่วยวิกฤติด้านหัวใจ (CCU - ICCU) ชั้นที่ 3 ศูนย์ปฏิบัติการกลาง (Central Laboratory Center) ศูนย์รักษาผู้ป่วยด้วยเคมีบำ�บัด ห้องตรวจปฏิบัติการ จุลชีววิทยา ธนาคารเลือด ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ชั้นที่ 2 ศูนย์การวินิจฉัยด้วยภาพ (Imaging Center) เครื่องX-ray เพื่อทำ� MRI ,CT ,ULTRASOUND ,เวชศาสตร์ นิวเคลียร์, ศูนย์วิจัยโรคระบบทางเดินอาหารฯ ชั้นที่ 1 ศูนย์ OPD หน่วยบริการผู้ป่วยนอกเวลา (Extended OPD) พื้นที่บริการทั่วไปแก่ผู้มารับบริการและส่วน นัดหมายและพื้นที่พักรอ แผนกฉุกเฉิน แผนกHEMATOLOGY (ห้องตรวจ ห้องหัตถการ ห้องเคมีบำ�บัด) ชั้นที่ 1 หรือชั้น M มีหน่วยการเงินผู้ป่วยใน ห้องสังเกตอาการ ห้องตรวจสอบสิทธิ์ ห้องจ่ายยา สวัสดิการสังคม ศูนย์บริการฉุกเฉิน ศูนย์อุบัติเหตุ (พร้อมรับภาวะภัยพิบัติและอุบัติภัยหมู่) ส่วนใต้ดิน (Basement) ประกอบด้วย - B1 คลังยา แผนกเภสัชกรรม แผนกCSSD - B2-B4 พื้นที่จอดรถสำ�หรับผู้มารับบริการ โดยคิดค่า บริการเหมาจ่ายวันละ 150.- บาท และห้องเครื่องระบบปรับ อากาศ ระบบสุขาภิบาล ในอาคารมีลิฟท์ ให้บริการโดยใช้สีเพื่อแบ่งแยก ให้จำ�ได้ง่ายและสะดวกสำ�หรับผู้มาใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและศักยภาพในการให้บริการและมีระบบรักษา ความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสากลด้วย

6


ประจำ�เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของสภากาชาดไทย องค์กรการกุศลที่เก่าแก่ที่สุดภายใต้ พระบรมราชูปถัมภก องค์กรทีก่ อ่ ตัง้ ขึน้ ด้วยมือคนไทย ทำ�หน้าทีเ่ พื่อคนไทยมาอย่างไม่รเู้ หน็ดเหนื่อยเกินกว่าศตวรรษ และไม่เคยหยุดนิ่ง ที่จะพัฒนาความก้าวหน้าของการดำ�เนินงานในด้านต่าง ๆ รวมทั้งด้านเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และยังก้าวต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อความทันสมัยทัดเทียมกับโรงพยาบาลชั้นนำ�ของโลกในปัจจุบัน

ณ ที่แห่งนี้ คือ ที่ที่ท่านสามารถให้ ได้ตลอดชีวิต สภากาชาดไทยเป็นที่ที่สามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ผู้ที่ด้อยโอกาส ผู้ที่ไร้ที่พึ่ง ผู้ที่ประสบเคราะห์กรรมทางธรรมชาติและไม่ใช่ธรรมชาติ และผู้ที่เจ็บป่วย ท่านทั้งหลายสามารถบริจาคเงินและสิ่งของ ให้กับสภากาชาดไทยได้ตลอดชีวิตของท่านเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ชนชั้น วรรณะ ลัทธิ ศาสนา รวม ถึงผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย การได้มีโอกาสร่วมบริจาคเพื่อก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ซึ่ง หมายถึง อนุสรณ์ที่เป็นมงคลของสองพระองค์ นับเป็นประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่แห่งการรวมพลัง รวมใจของประชาชนชาวไทย ในการร่วมบริจาคเงินเพื่อก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งจะเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ที่ทันสมัยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ถือเป็นมงคลอันสูงยิ่งของชีวิตและเป็นการสร้างคุณูปการแก่ปวงชนชาวไทยที่มีความยิ่งใหญ่เคียงคู่แผ่นดินไทยสืบไป. 7


ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าทันสมัยส่งผลให้อายุขัยโดยเฉลี่ยของคนเราสูงขึ้น กลุ่มผู้ ใกล้สูงอายุหรือผู้มีอายุ ในวัยก่อนเกษียณ ผู้ที่เข้าสู่วัยเกษียณหรือกลุ่มผู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุซึ่งปัจจุบันมีจำ�นวนเพิ่มมากขึ้นที่สำ�คัญสามารถดำ�รงชีวิตได้อีก ยาวนานด้วยสุขภาพที่ดี แข็งแรง กระฉับกระเฉง และมีชีวิตชีวา ปัจจัยที่ทำ�ให้คนสุขภาพแข็งแรง คือการรับประทานอาหารที่มี ประโยชน์ การดื่มน้ำ�ในปริมาณพอเหมาะและอย่างพอเพียงในแต่ละวันรวมถึงการออกกำ�ลังกายซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีต่อสุขภาพ แต่ในกลุ่มผู้สูงอายุยังมีความเสี่ยงและมีปัญหาจากโรคเรื้อรังต่างๆรวมทั้งสภาวะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอายุที่เพิ่มขึ้น เช่น ข้อเสื่อม กระดูกพรุน สายตาเปลี่ยน สมองเสื่อมไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่สามารถทำ�กิจวัตรประจำ�วันด้วยตนเอง เช่น การกิน อาหาร การอาบน้ำ� การแต่งตัว การขับถ่ายและการเคลื่อนไหวไปมาภายในบ้านได้ ดังนั้น ผู้สูงอายุจำ�เป็นต้องได้รับการดูแลเป็น พิเศษจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดการกับปัญหาทางสุขภาพที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ โรงพยาบาล สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย จึงถูกพัฒนาเป็นต้นแบบการให้บริการผู้สูงอายุและการยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชน เป็นศูนย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับประชากรผู้สูงอายุและใกล้จะเป็นผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรีและบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้บริการด้านสุขภาพ การรักษา การดูแล การส่งเสริมฟื้นฟู และการป้องกันโรคแบบครบวงจร และเพื่อสร้างสังคมผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพดีขึ้น เพราะผู้สูงอายุมักถูกมองว่าเป็นภาระของสังคมทั้งที่ผู้สูงอายุก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีศักดิ์ศรีของความเป็น มนุษย์เท่าเทียมบุคคลอื่น ที่สำ�คัญผู้สูงอายุส่วนใหญ่เคยทำ�ประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติมาก่อน ดังนั้น หากผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างถูกต้องแล้ว ผู้สูงอายุจะสามารถดูแลตนเองได้ โดยไม่เป็นภาระ ต่อสังคมและสามารถทำ�ประโยชน์ ให้แก่ส่วนรวมได้อีกด้วย 8


ประจำ�เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

แม้ว่าการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะเห็นได้จากหน่วยงานบริการภาครัฐได้แก่ สถานสังคม สงเคราะห์คนชรา ศูนย์บริการผู้สูงอายุในชุมชน การให้บริการ ผู้สูงอายุตามสถานพยาบาลต่างๆมากมาย แต่สถานบริการ สำ�หรับผู้สูงอายุยังไม่เพียงพอกับความต้องการ และรูปแบบ การให้บริการยังไม่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุส่วน ใหญ่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ อีกทั้งจำ�นวนผู้สูงอายุมีจำ�นวนเพิ่ม มากขึ้นทุกปี จึงจำ�เป็นต้องมีศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูง อายุเพิ่มขึ้น

เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการในการดูแลสุขภาพ ของผู้สูงอายุ สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลสมเด็จพระบรม ราชเทวี ณ ศรีราชา จึงมีนโยบายในการพัฒนาต้นแบบการ ให้บริการด้านผู้สูงอายุเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ของประชาชน โดยการจัดตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมและ ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย” ตัวอาคารตั้งอยู่ บนที่ดินสภากาชาดไทย บริเวณตำ�บลบางพระ อำ�เภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่ 30 ไร่เศษ อยู่ห่างจากถนน สุขุมวิทประมาณ 300 เมตร เป็นสถานที่ในการสร้างสังคม ผู้สูงอายุให้มีสุขภาพ คุณภาพที่ดีแบบครบวงจรโดยมีแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผน ไทยประยุกต์ แพทย์แผนจีนการฝังเข็ม การทำ�คีเลชั่นบำ�บัด (Chelation Therapy) ฯลฯ และเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้สูงอายุทั้งในปัจจุบันและอนาคต วัตถุประสงค์ของโครงการศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟู สุขภาพผู้สูงอายุ 1. เพื่อเป็นต้นแบบของการให้บริการสำ�หรับผู้สูงอายุที่ ครบวงจรและต่อเนื่อง 2. เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการสำ�หรับผู้สูงอายุที่ครบ วงจรและต่อเนื่องในการบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิรองรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และลดความแออัดผู้ป่วย เรื้อรังในโรงพยาบาล 3. เพื่อส่งเสริมและวางแนวทางป้องกันการเจ็บป่วยให้ ผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงให้มีสุขภาพดี ลดค่าใช้จ่ายในการดูแล ผู้ป่วยกลุ่มนี้ 4. เพื่อพัฒนาแนวการสร้างสุขภาพของสังคมผู้สูงวัย เช่น ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์สุขภาพชุมชน ศูนย์มิตรภาพบำ�บัด ชุมชน 5. เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการจัดการสุขภาพเพื่อลดการ เสี่ยงโรค ตั้งแต่ช่วงการเตรียมตัวก่อนเกษียณในผู้สูงอายุและ กลุ่มเสี่ยง และด้านการดูแลจัดการโรคผู้สูงอายุแบบองค์รวม 6. เพื่อให้ผู้สูงอายุและประชาชนมีทางเลือกในการดูแล ปัญหาสุขภาพที่เหมาะสมกับตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 9


ปีที่ 13 ฉบับที่ 35

ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย เป็นองค์กรที่ให้บริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ที่เป็นองค์รวม ครบวงจรต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน ฟื้นฟูสุขภาพก่อนที่ จะส่งกลับสู่ชุมชน หรือกลับไปดูแลที่บ้าน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย สำ�คัญ 3 กลุ่ม 1. กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นผู้รับบริการที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ที่พักอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง โดยจะเข้ามารับบริการในแบบที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก 2. กลุ่มใกล้สูงอายุ หมายถึงผู้รับบริการที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ที่พักอาศัยในเขตจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง โดยกลุ่มนี้จะมารับบริการในแบบที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก และจะเน้นที่บริการคัดกรองสุขภาพและการให้ความรู้และการ ป้องกันก่อนจะเกิดโรคโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง 3. กลุ่มที่ ไม่สูงอายุแต่มีความต้องการที่จะชะลอวัย หรือรับบริการอื่นๆจากทางศูนย์ฯเป็นผู้รับบริการที่มีอายุไม่ถึง 50 ปี จะเน้นการให้บริการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและการ ป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนการแพทย์ทางเลือก เพื่อ ให้มีสุขภาพดี และอบรมให้สามารถเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้านได้ ศูนย์แห่งนี้เน้นการรักษาคน การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรคและการฟื้นฟูสุขภาพ เป็นการให้ บริการแบบผสมผสานทั้งการแพทย์ทางหลักและการแพทย์ทาง เลือก ให้บริการในทุกระยะของโรคตั้งแต่ก่อนป่วย การคัดกรอง ในขณะเริ่มป่วย ผู้ป่วยที่ต้องรักษาจนถึงระยะสุดท้ายของชีวิต นอกจากนั้นยังมีการสอนและฝึกอบรมนักศึกษาเพื่อผู้ดูแลผู้สูง อายุและผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

10


ประจำ�เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ลักษณะการบริการหรือกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ การให้บริการของศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย มีบริการทั้งภายในและภายนอกศูนย์ฯแบ่งกิจกรรมได้เป็น 7 ลักษณะ คือ 1. การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (Health Promotion & Prevention) เป็นการบริการวิชาการ แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้มีความรู้ ในการดูแลก่อนเข้าสู่วัย ผู้สูงอายุ โดยเน้นการดูแลสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพและ การป้องกันโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยง เช่น กลุ่มที่มีอายุก่อน เข้าสู่วัยเกษียณทั้งภายในศูนย์ฯและนอกสถานที่โดยผ่านระบบ สมาชิกสุขภาพผู้สูงอายุ การตรวจคัดกรองโรค การจำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (สมุนไพร อาหารสุขภาพ เวชสำ�อาง) และ บริการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพในทุก ช่วงอายุ 2. การรักษาพยาบาล (Medical Treatment) การให้บริการทางทันตกรรม การให้บริการทางการแพทย์แผน ปัจจุบัน ซึ่งเป็นคลินิกผู้สูงอายุ คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว และคลินิกพิเศษเฉพาะทางต่าง ๆ การให้บริการทางเวชศาสตร์ ชันสูตร (การเจาะสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ) การให้บริการ ทางรังสีวิทยา (การเอ็กซเรย์ อัลตราซาวด์) การให้บริการทาง เภสัชกรรม (การจำ�หน่ายยา เวชภัณฑ์ กายอุปกรณ์สำ�หรับผู้สูง อายุ) การให้บริการทางการแพทย์แผนจีน (การฝังเข็ม การจ่าย ยาสมุนไพรจีน) การบริการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (การนวดตัว นวดเท้า การประคบอบหม้อเกลือ) การให้บริการด้านแพทย์ ทางเลือก (การทำ�คีเลชั่น การฝังเข็มด้วยเลเซอร์) 3. การฟื้นฟูสุขภาพ ประกอบด้วยคลินิกเวชกรรม ฟื้นฟู กายภาพบำ�บัด กิจกรรมบำ�บัด วารีบำ�บัด อรรถบำ�บัด (แก้ไขปัญหาการพูด)

4. การให้บริการสุขภาพองค์รวมแก่ผู้สูงอายุ มีทั้ง แบบไปกลับ (Day care) สำ�หรับผู้สูงอายุที่มารับบริการรักษา หรือฟื้นฟูสุขภาพและพร้อมกับการทำ�กิจกรรมเสริม (การให้ ความรู้ ฝึกปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุ หรือญาตินำ�ผู้สูงอายุ มาฝากดูแลแบบไปกลับกรณีไม่มีคนเฝ้า) การให้บริการแบบพัก ค้างคืนระยะสั้น (Intermediate care) โดยกำ�หนดให้พักค้างคืน ที่ไม่เกิน 4 สัปดาห์เพื่อการปรับตัวหรือทำ�การฟื้นฟูสุขภาพภาย หลังออกจากโรงพยาบาลเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับไป ดูแลที่บ้าน (Home care) และพักค้างคืนระยะยาว (Long term care) โดยเป็นการพักค้างคืนตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไป จะสงวนไว้ เฉพาะในรายที่มีความจำ�เป็น เช่นมีปัญหาเรื่องผู้ดูแล เป็นต้น 11


ปีที่ 13 ฉบับที่ 35

5. การบริการสุขภาพที่บ้านหรือชุมชน (Home care & Community care) ได้แก่บริการเยี่ยมบ้าน (Home health care) เพื่อการตรวจคัดกรองเชิงรุก ให้การดูแล ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมารับบริการที่ศูนย์ฯ ได้บริการ จัดส่งยาหรือเวชภัณฑ์ทางไปรษณีย์ (Home health delivery service) สำ�หรับกลุ่มที่จำ�เป็นต้องได้รับยาและเวชภัณฑ์แต่ไม่ จำ�เป็นต้องมาพบแพทย์ ยังมีบริการรับส่งทั้งรถโดยสารหรือ ด้วยรถพยาบาลกรณีผู้สูงอายุไม่สามารถเดินทางมาที่ศูนย์ฯ และ มีบริการรับปรึกษาสุขภาพทางโทรศัพท์หรือออนไลน์ โดยผ่านทาง โทรศัพท์สายด่วนหรือเครือข่ายสื่อสารไร้สายผ่านทางโปรแกรม สื่อสารทางอินเทอร์เน็ต เช่น วิดีโอคอล เป็นต้น

6. การส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและเครือ ข่ายสุขภาพ การจัดตั้งและสนับสนุนการรวมกลุ่มของชุมชน เช่นชมรมผู้สูงอายุทั้งของโรงพยาบาลหรือที่เกิดจากการรวม กลุ่มของชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมเชิงสุขภาพ การเข้าร่วมภาคี เครือข่ายสุขภาพทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนหรือภาคประชาคมเพื่อ เสริมทั้งองค์ความรู้และการจัดกิจกรรมต่างๆในการดูแลผู้สูงอายุ ให้ดีขึ้น 7. การบริการทางวิชาการและการฝึกอบรม มีการ สอนและฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุและญาติ การสอนนักศึกษา ในระดับก่อนปริญญา ทั้งนักศึกษาแพทย์ พยาบาล และเจ้า หน้าที่สาธารณสุข การสอนนักศึกษาในระดับหลังปริญญา เช่น แพทย์ประจำ�บ้าน หรือนักศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาต่าง ๆ เป็นแหล่งเรียนรู้และที่ศึกษาดูงาน การค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนา องค์ความรู้ ใหม่ๆด้านการดูแลผู้สูงอายุ การจัดหรือการเข้าร่วม กิจกรรมทางวิชาการเช่นการประชุมวิชาการที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ 12


ประจำ�เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

อาคารศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ มีโครงสร้างอาคารซึ่งเป็นพื้นที่ใช้สอย 4 ชั้น ดังนี้ ชั้นล่าง ด้านหน้าเป็นส่วนลงทะเบียน คลินิกตรวจโรค และห้องตรวจรังสี เป็นส่วนกายภาพบำ�บัด จ่ายยาและการเงิน ด้านหลังเป็นห้องแลป ห้องตรวจสุขภาพ ห้องทันตกรรม ห้อง คอมพิวเตอร์ ห้องสัมภาระ ห้องช่างฯ ชั้นที่ 2 เป็นส่วนแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีนและ แพทย์ทางเลือก ส่วนของสปาและพื้นที่ส่วนต่อขยายในอนาคต ชั้นที่ 3 เป็นส่วนบริหาร สำ�นักงานชุมชน ห้องฝึก อบรม ห้องประชุมและห้องสมุด ชั้นที่ 4 เป็นส่วน day care center และส่วน intermediate care และ long term care

อาคารนี้ยังมีพื้นที่ส่วนต่อขยายในอนาคตอีกมาก เพื่อเพิ่มการให้บริการทั้งการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ โดยจะ พัฒนาพืน้ ทีแ่ ห่งนี้ให้เป็นต้นแบบการให้บริการดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุ แบบองค์รวมครบวงจรต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสูช่ มุ ชนจนถึงบ้าน และเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ผู้สูงอายุและเวชศาสตร์ชะลอวัยที่ จะได้รับการยอมรับในอนาคตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (Quality of life) ของประชาชน โดยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านต่าง ๆ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เภสัชกร นักโภชนาการ และ นักกายภาพบำ�บัด ณ ที่แห่งนี้ คือ “ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟู สุขภาพผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย” 13


ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้รับมอบภารกิจงานบริการโลหิตของประเทศจากรัฐบาลตั้งแต่ ปีงบประมาณ2508 ให้มีบทบาทหน้าที่ในการจัดหาโลหิตบริจาคจากผู้บริจาคที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนและผลิตผลิตภัณฑ์จากโลหิต ให้เพียงพอและปลอดภัยสำ�หรับการรักษาผู้ป่วยในประเทศ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้นำ�พลาสมา(Plasma) หรือน้ำ�เหลืองจากผู้บริจาคที่มีสุขภาพดี ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ โลหิตที่มีลักษณะเป็นของเหลวสีเหลืองใส มีสารสำ�คัญที่เป็นภูมิต้านทานต่อโรคติดต่อและเชื้อโรค นำ�ไปผ่านขบวนการผลิตที่ได้ มาตรฐานเทียบเท่าสากลเพื่อให้ได้ยาที่มีคุณภาพดี ต้นทุนต่ำ� ลดการนำ�เข้ายาจากต่างประเทศเพื่อใช้ ในการรักษาผู้ป่วย โดยจัด ตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาขึ้น 14


ประจำ�เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทย เป็น โครงการในพระราชดำ�ริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยความร่วมมือจากรัฐบาลสาธารณรัฐ เกาหลี มอบหมายให้บริษัท Green Cross Corporation ซึ่งเป็น บริษัทที่ผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์จากพลาสมาไปทั่วโลก เพื่อให้ดำ�เนินการก่อสร้างโรงงาน ติดตั้งเครื่องจักรและ อุปกรณ์การผลิต ห้องปฏิบัติการอันทันสมัย และช่วยถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิตให้แก่บุคลากรของสภากาชาดไทยภายใต้ ข้อตกลงตามสัญญาซึ่งลงนามระหว่างสภากาชาดไทย กับบริษัท GCC Corporation เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์ จากพลาสมาขึ้นที่ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยได้รับ การถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา จากบริษัท Green Cross Corporation ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งได้ รับมาตรฐานในการผลิตระดับชาติ (Korean FDA) และระดับ สากลตามมาตรฐาน GMP ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา มีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานเภสัช ตำ�รับยุโรป (European Pharmacopeia) ซึ่งได้รับการขึ้น ทะเบียนตำ�รับและได้รับการรับรองมาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธี การที่ดีในการผลิต(GMP) จากสำ�นักงานคณะกรรมการอาหาร และยา (อย.) ประเทศไทย ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทย เริ่มดำ�เนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 การก่อสร้าง และติดตั้งเครื่องจักรแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2558 ได้มีการตรวจสอบเครื่องจักรและการทำ�งานของระบบวิศวกรรม ต่าง ๆ ควบคู่กันไปแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2558 และเริ่ม ดำ�เนินการผลิต trial batch ของยา 3 ชนิดคือAlbumin 20% Factor VIII และ IVIG 5% อย่างละ 3 Lots ตั้งแต่กรกฎาคม 2558 ถึงตุลาคม 2558 ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทย มี เนื้อที่ประมาณ 13 ไร่ 2 งานประกอบด้วยอาคารต่าง ๆ 7 อาคาร รวมพื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,850 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารสำ�นักงาน อาคารผลิต อาคารวิศวกรรม อาคารสัตว์ ทดลอง หอกลั่นแอลกอฮอล์ อาคารพักแยกขยะ ระบบบำ�บัด น้ำ�เสียและหอเก็บน้ำ�ประปา โดยมีโครงสร้างองค์กรแบ่งออก เป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายการจัดการและคลังสินค้า ฝ่ายผลิต ฝ่าย ประกันและควบคุมคุณภาพ และฝ่ายวิศวกรรม

15


ปีที่ 13 ฉบับที่ 35

กำ�ลังการผลิต จากพลาสมา100,000ลิตร นำ�มาผลิตยาได้ปริมาณดังนี้ 1. Albumin 20% ขนาด 50 ml = 237,000 ขวด และขนาด 100 ml = 14,800 ขวด 2. Factor VIII ขนาด 250 ml = 18,800 ขวด และขนาด 500 ml = 9,400 ขวด 3. IVIG 5% ขนาด 50 ml = 15,800 ขวด และขนาด 100 ml = 63,000 ขวด

ผลิตภัณฑ์จากพลาสมาจะได้รับการประกันและควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน - ควบคุมการขนส่งและการจัดเก็บที่อุณหภูมิต่ำ�กว่า - 20 องศาเซลเซียส - ควบคุมและตรวจสอบสถานะด้วยระบบ Hematos IIG - QC Sampling and Testing 10 units ตามหลักมาตรฐานเภสัชยุโรป - Quarantine period 120 วัน ก่อนปล่อยผ่านเพื่อผลิต Fractionation process - Virus screening ทุก donor units โดย NAT test & Serology Test * Serological : Anti - HIV, HBsAg, Anti - HCV ต้อง Non-reactive * Viral DNA/ RNA marker : NAT Test(HIV, HBV,HCV) ต้อง Not detected

การประกันและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ด้วยมาตรฐานเภสัชตำ�รับยุโรป (European pharmacopoeia) ฉบับล่าสุด v8.0

16


ประจำ�เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ปัจจุบันมีกำ�ลังการผลิตสูงถึง 200,000 ลิตรต่อปี และสามารถผลิตผลิตภัณฑ์จาก พลาสมาจำ�นวน 3 ชนิด คือ แฟคเตอร์ 8 (Factor VIII) อิมมูโนโกลบูลิน 5 (Immunoglobulin IVIG) และอัลบูมิน20 (Albumin) ซึ่งผลิตภัณฑ์จากพลาสมาเป็นยาของคนไทยเพื่อคนไทย มีคุณสมบัติดังนี้

1. แฟคเตอร์ 8 (Factor VIII) ใช้รักษาโรคฮีโมฟีเลีย เอ (โรคเลือดออกง่ายหยุดยากทางพันธุกรรม) ที่ต้องการแฟค เตอร์ 8 ในการแข็งตัวของเลือด ลักษณะของผลิตภัณฑ์เตรียมจากพลาสมาของผู้บริจาคที่มีสุขภาพดี ผ่านกระบวนการทำ�ลาย เชื้อไวรัสด้วยวิธี Solvent Detergent Treatment และการใช้ความร้อน เมื่อละลายผงยาด้วยน้ำ�ปราศจากเชื้อสำ�หรับฉีด จะได้ สารละลายไม่มีสีหรือสีเหลืองอ่อน ใช้รักษาโรคเลือดออกง่ายหยุดยากทางพันธุกรรม โดยการฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ�ช้า ๆ หรือ โดยการหยดเข้าหลอดเลือดดำ� อัตราการหยดยาไม่เกิน 5 มล./นาที ขนาดยาที่ให้ควรปรับให้เหมาะสมกับสภาวะของผู้ป่วยแต่ละราย 2. อิมมูโนโกลบูลิน 5 หรือ ไอวีไอจี (Immunoglobulin 5 ,IVIG) ใช้รักษาโรคภูมิคุ้มกันต่อต้าน ตนเอง โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องมาแต่กำ�เนิด และภาวะเกล็ด เลือดต่ำ�โดยไม่ทราบสาเหตุ เป็นต้น ลักษณะของผลิตภัณฑ์ อิมมูโนโกลบูลิน 5 มีลักษณะเป็นสารละลายปราศจากเชื้อ ใส ไม่มีสี ใช้เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานโดยการเพิ่มระดับของแอนติบอดี ในแต่ละบุคคลให้สูงขึ้น และกระตุ้นปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจน กับแอนติบอดี ช่วยป้องกันหรือปรับเปลี่ยนความไวต่อเชื้อใน ผู้ติดเชื้อ สามารถให้ยาทางหลอดเลือดดำ�หรือฉีดเข้าทางหลอด เลือดดำ�ช้า ๆ แต่ไม่ควรให้ทางกล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง 3. อัลบูมิน20 (Albumin) ใช้รักษาโรคเรื้อรังที่ มีภาวะขาดสารอัลบูมินในกระแสเลือด เช่น โรคไต โรคเบาหวานและโรคมะเร็งที่มีความล้มเหลวของ ระบบอวัยวะ ลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็นน้ำ�ยาปราศจาก เชื้อสำ�หรับฉีด ใสหนืดเล็กน้อย สีเหลืองออกน้ำ�ตาลอ่อน หรือเขียวอ่อน เตรียมจากพลาสมาของผู้บริจาคที่มี สุขภาพดี ผ่านกระบวนการทำ�ลายเชื้อโดยใช้ความร้อน ที่ 60 องศาเซลเซียสนาน 10 ชั่วโมง 2 ครั้ง ช่วยฟื้นฟู และรักษาสมดุลของปริมาตรการไหลเวียนเลือดในกรณี ที่พบว่ามีการลดลงของปริมาตรอัลบูมินในเลือดรวมทั้ง การใช้คอลลอยด์ที่เหมาะสม ใช้รักษาปริมาตรของเหลว ในร่างกายและรักษาสมดุลของเหลวในระดับเนื้อเยื่อ และใช้ ในภาวะปริมาณโปรตีนและปริมาณอัลบูมิน ในเลือดต่ำ� ใช้ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ�ให้เหมาะสม กับสภาวะและความต้องการในผู้ป่วยแต่ละราย 17


ปีที่ 13 ฉบับที่ 35

ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ผลิตยาเพื่อคนไทย ให้คนไทยได้เข้าถึงยาดี มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล ที่ สำ�คัญพลาสมาได้จากการบริจาคของผู้บริจาคที่มีสุขภาพดี ทำ�ให้ ต้นทุนในการผลิตต่ำ� ช่วยลดการนำ�เข้ายา และพึ่งพาตนเองได้. 18


ประจำ�เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

สวัสดีค่ะ เพื่อนสมาชิก งศรทั ธา ท�ำ ใหส้ ามารถ ลั ยพ ว ด้ ้ า น วห ้ า าก น ั ฒ พ ด้ สภากาชาดไทยไ ด้วยวชิ าการแพทย์สคู่ วาม ้ า น วห ้ า ้ ก ห ์ ใ รณ งก าล ฬ จุ ั นา โรงพยาบาล พฒ าคตทป่ี ระเทศไทยกา้ ว อน น ะใ แล ง สู บ ดั ระ ั ย ิ จ ว ย์ เปน็ เลศิ และเปน็ ศูน จังหวัดชลบรุ ี ใน ้ น ขึ าพ ภ ข สุ ม ริ เส ่ ง ส ย์ ู น สรา้ งศ เขา้ สูส่ งั คมผูส้ งู อายุได้มกี าร ใกล้เคียง อีกหนว่ ยงาน วณ เ ริ บ น ะใ แล ว ่ า กล ง ดั ด วั ห ง เพอ่ื รองรบั ผูส้ งู อายุในจั ั ฑจ์ ากพลาสมา ติ ภณ ผล ต ลิ ผ ย์ น ศู อ คื ย ลา ห ร่ แพ หนง่ึ ซึง่ ไมเ่ ปน็ ทร่ี จู้ กั กัน บคุณผูบ้ ริจาคทกุ ทา่ น ขอ ขอ ่ ะ ี ้ ค น ั บ ฉบ าร รส วา น ใ ติดตามรายละเอียดได้ ญชวนบคุ คลใกล้ชดิ ครอบครวั ชิ อเ ะข แล ย ไท าด าช าก ภ ทส่ี นบั สนนุ งานของส นโอกาสตอ่ ไปค่ะ ลใ ุ ศ งก ้ า สร ม ่ ว ้ ร ได ม ว ร่ น ่ ว ผูบ้ ริจาคทย่ี งั ไมเ่ คยมสี พบกันใหม่ฉบับหนา้ ค่ะ อรพรรณ สุวรรณรัตน์

คุยกับ

บก.

วารสารสมาชิก เพื่อนแนวร่วม 23 ตุลา วันพระปิยมหาราช เจ้าของ บรรณาธิการที่ปรึกษา บรรณาธิการบริหาร กองบรรณาธิการ ประสานงาน ศิลปกรรม ผู้จัดทำ� พิมพ์ที่

: สำ�นักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย : หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ, หม่อมราชวงศ์อรฉัตร ชองทอง : อรพรรณ สุวรรณรัตน์ : เลิศลักษณา ยอดอาวุธ, วีระวรรณ พิบูลย์, อุดม ปจานนท, จันทร์ประภา วิชิตชลชัย, เพ็ญศรี เสมสันต์, อุรศา ขวัญยืน, กมลวรรณ ศรีช่วย ขนิษฐา สดใส, สรัลพร เกตุเกล้า, ณัฐพงศ์ เดชนิกร, โยษิตา เรือนใหม่ : นุกูล พัวพันยุทธการ : มงคล ศรีสุรัตนเมธากุล : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำ�นักงานจัดหารายได้ 1873 ถนนพระรามที่ 4 ปทุมวัน กทม. 10330 โทรศัพท์ 0-2256-4440, 0-2255-9911 โทรสาร 0-2652-4440 E-mail : pr-fund-rc@hotmail.com website : www.redcrossfundraising.org : บริษัท นิวธรรมดาการพิมพ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

ข้าพเจ้ายินดีบริจาคเงิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล บำ�รุงสภากาชาดไทย ข้าพเจ้า ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................ นามสกุล ......................................................................... อาชีพ....................................... ที่อยู่ ....................................................................................................................................................................................................................................... วัน-เดือน-ปีเกิด .......................................โทรศัพท์ ................................................ โทรสาร ......................................... อีเมล ................................................... 2,000 บาท ร่วมบริจาคเงินจำ�นวน 400 บาท 800 บาท 1,200 บาท (DMR600146) อื่น ๆ ................................ บาท โดยส่งเงินทาง บริจาคเงินออนไลน์ที่ www.redcrossfundraising.org เลขที่การบริจาค.............................................. เช็คสั่งจ่าย “สภากาชาดไทย” ธนาคาร ........................................................................... เลขที่ ........................................................... ธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน ทาง ป.ณ.สั่งจ่าย ปทฝ.จุฬาลงกรณ์ ในนาม “ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย” โอนเงินบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์ ชื่อบัญชี “สำ�นักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย” บัญชี “ออมทรัพย์” เลขที่ 023-1-41177-4 โอนเงินบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี “สำ�นักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย” บัญชี “ออมทรัพย์” เลขที่ 045-2-62588-8 โอนเงินบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำ�นักสีลม ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย” บัญชี “ออมทรัพย์” เลขที่ 001-2-25888-9 โอนเงินบัญชีธนาคารกรุงเทพ สำ�นักงานใหญ่ ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย” บัญชี “ออมทรัพย์” เลขที่ 101-0-11980-6 (NLM 35) บัตรเครดิต AMERICAN EXPRESS MASTER CARD VISA อื่นๆ ................................. หมายเลขบัตร ........................../........................../.........................../........................... ลงนาม ............................................ ผู้บริจาค ชื่อ-นามสกุล (ตามบัตร) ................................................. วันหมดอายุบัตร ........ /........ วันที่ ............................................ *ใบเสร็จรับเงินสามารถลดหย่อนภาษีได้ (กรุณาแนบสำ�เนาใบโอนเงินมาพร้อมด้วย เพื่อดำ�เนินการตรวจสอบรายการบริจาคและออกใบเสร็จรับเงิน)

ด้วยความขอบพระคุณยิ่ง...จากสำ�นักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย


ภาพ : ครั้งเสด็จพระราชดำ�เนิน ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ตึก ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

“การให้”

คุณธรรมข้อหนึ่ง ที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ ในจิตใจของคนไทย ก็คือ... การให้นี้... ไม่ว่าจะให้สิ่งใดแก่ผู้ ใดโดยสถานใดก็ตาม เป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสำ�คัญ ระหว่างบุคคลกับบุคคล และให้สังคมมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น...ด้วยสามัคคีธรรม... พระราชดำ�รัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๕

Profile for Numplus

Th Redcross Issue 35  

Th Redcross Issue 35  

Profile for numplus
Advertisement