Page 1

ปีที่ 13 ฉบับที่ 35 ประจำ�เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

สภากาชาดไทย...ก้าวไกลด้วยพลังศรัทธา


อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ : อนุสรณ์ที่เป็นมงคลของสองพระองค์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ อาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 2


พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ปัจจุบันเป็นอาคารหลังใหม่ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทีส่ ร้างขึน้ ในโอกาสสำ�คัญยิง่ เนื่องจาก พ.ศ. 2550 เป็นปีมหามงคลทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา สภากาชาดไทยโดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยความร่วมมือ จากปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทั้งข้าราชการ ทหาร ตำ�รวจ พลเรือน มูลนิธิ สมาคม สโมสร บริษัท ห้างร้าน และหน่วยงาน ต่าง ๆ จะได้ร่วมกันปฏิบัติงานถวายเบื้องพระยุคลบาท ตามแนวพระราชดำ�ริในการสนับสนุนการดำ�เนินงานของ สภากาชาดไทย เพื่อให้การบรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัยแก่ประชาชนตามหลักการกาชาด ซึ่งครอบคลุมการ ดำ�รงชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยไม่เลือก

เชื้อชาติ ชนชั้น วรรณะ ลัทธิ ศาสนา ด้วยการร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของเพื่อก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อาคารหลังใหม่นี้เป็นอาคารสูง 29 ชั้น จะใช้เป็นอาคาร รักษาพยาบาลรวมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Excellence Center) ซึ่งได้พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ ใช้ชื่อว่า อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ มีความหมายว่า อาคารที่เป็นมงคลของสองพระองค์ ตามที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำ�นวยการสภากาชาดไทย ทรงเสนอชื่อ 3


ปีที่ 13 ฉบับที่ 35

อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เป็นโครงการขนาดใหญ่มาก เพื่อรองรับผู้ป่วยที่จะมาใช้บริการให้เพียงพอกับจำ�นวนผู้ป่วย ที่เพิ่มมากขึ้นและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่มีอยู่ อาทิ.... - ความไม่เป็นหมวดหมู่และปัญหาโครงสร้างอาคาร รักษาพยาบาลที่กระจัดกระจายไม่เป็นบริการแบบเบ็ดเสร็จ (one-stop service) ซึ่งทำ�ให้เสียเวลาในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (อาจเกิดความเสี่ยง) หน่วยบริการที่ต้องเชื่อมโยงกันอยู่ห่าง ไกล มีสภาพเก่าแออัด ขาดแคลนพื้นที่ว่างและพื้นที่สีเขียว การปรับปรุงเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีเป็นไปได้ยาก อีกทั้งยัง ขาดแคลนห้องพิเศษและขาดสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น - ความไม่เพียงพอและการกระจายของห้อง ICU และ ห้องผ่าตัด ซึ่งมีห้อง ICU กระจายอยู่ตามตึกต่าง ๆ 14 แห่ง 99 เตียง และมีห้องผ่าตัดกระจายอยู่ในพื้นที่ 8 แห่ง 53 ห้อง ทำ�ให้ไม่สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์มีสภาพเก่า ยากต่อการปรับปรุง ไม่สามารถรองรับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทัน สมัยได้ - ห้องฉุกเฉินคับแคบและไม่สามารถให้บริการอย่าง เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากผ่านการใช้งานมานานมากกว่า 30 ปี และที่ตั้งของห้องฉุกเฉินอยู่ในอาคารที่มีโครงสร้างจำ�กัด ไม่สามารถปรับปรุงและขยายเพิ่มได้อีก - ห้องพักสำ�หรับผู้ป่วยไม่เพียงพอที่จะสามารถรองรับ ผู้ป่วยพิเศษ ซึ่งเป็นบุคคลสำ�คัญในหลายระดับ รวมถึงไม่มี ห้องรับผู้ป่วยเพียงพอและพร้อมที่จะรองรับผู้ป่วยบางประเภท เช่น ผู้ถูกสารเคมี SARS และจิตเวช

4

- ความจำ�กัดในการรองรับผู้ป่วยจากสาธารณภัย ภัยพิบัติ อุบัติภัย(Mass Casualty) ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความพร้อม ด้านบุคลากรและแผนงานที่มีประสิทธิภาพสูงมาก - การจัดระเบียบพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน (Zoning) นับ ตั้งแต่พื้นที่การรักษาพยาบาล พื้นที่การเรียนการสอน พื้นที่พัก อาศัย โดยจะดำ�เนินการปรับปรุงการเชื่อมต่อระหว่างอาคารให้ เหมาะสมและเป็นระเบียบ - การเสริมพื้นที่บริการให้แก่ผู้รับบริการและญาติ ได้แก่ ที่จอดรถ ร้านอาหาร ร้านค้าที่จำ�เป็น ห้องน้ำ� พื้นที่ นันทนาการ เป็นต้น - การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ การวิจัย การบริการ ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีศักยภาพสูงมาก โดยมีผลงาน ต่าง ๆ อาทิ Publication สูงที่สุด บุคลากรได้รางวัลระดับชาติ และนานาชาติ เครื่องมือเทคโนโลยีพร้อมรวมทั้งความเป็น “สภากาชาดไทย” ที่สามารถให้การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ผู้ป่วยฯ โดยไม่ เลือกเชื้อชาติ ชนชั้น วรรณะ ลัทธิ ศาสนา รวมถึงผู้ที่ตกทุกข์ ได้ยากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพราะการดำ�เนินงาน ของสภากาชาดไทย เพื่อให้การบรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย แก่ประชาชนมาโดยตลอดตามหลักการกาชาด


ประจำ�เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ มีเนื้อที่ใช้สอยรวมของอาคาร 210,804 ตารางเมตร เป็นอาคารสูง 29 ชั้นและเป็นอาคาร รักษาพยาบาลเดี่ยว ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ขณะนี้มีจำ�นวนที่จอดรถ 438 คัน มีจำ�นวนหอผู้ป่วยใน 14 ชั้น มีจำ�นวนเตียงฉุกเฉิน 47 ชุด มีจำ�นวนห้องผ่าตัด 69 ห้อง มีจำ�นวนเตียง ICU 5 หอผู้ป่วย จำ�นวนห้องประชุม 28 ห้อง สามารถรองรับคนประมาณ 2,000 คนเป็นอาคารที่ช่วยแก้ไขปัญหาอาคารเก่า ตึกเก่าจำ�นวนมากรวมทั้งหอผู้ป่วยต่าง ๆ ความไม่เพียงพอของห้องพิเศษ เช่น ห้องผ่าตัด ห้องICU ห้องพักพิเศษ ความไม่เป็นระเบียบของระบบน้ำ� ระบบไฟฟ้า ระบบแอร์ และที่สำ�คัญช่วยเพิ่มที่จอดรถ ห้องอาหารและร้านค้าที่จำ�เป็น เพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่พักผ่อน มีรายละเอียดของอาคารในแต่ละชั้น ดังนี้ ชั้นที่ 29 สำ�หรับ “พระบรมวงศ์” (Royal Floor) และดาดฟ้าเหนืออาคารเป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ชั้นที่ 28-15 เป็นหอผู้ป่วยจัดทำ�เป็นชั้นละ 4 หอ โดยผู้ป่วยสามัญอยู่ชั้นที่ 15-19 และชั้นที่ 20 อีก 2 หอ และหอผู้ป่วยพิเศษ (VIP) ห้องพิเศษเดี่ยว ห้องพิเศษคู่ ซึ่งมีจำ�นวนเตียงผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ชั้นท่ี่ 14 เป็นศูนย์อาหาร ห้องเวชระเบียน ห้องกายภาพบำ�บัด ห้องธาราบำ�บัด ลานพักผ่อน ส่วนบริการทาง ศาสนา (Spiritual Section) มีทั้ง 3 ศาสนาซึ่งสมบูรณ์แบบและ ถูกทิศทางสำ�หรับสวดมนต์ นั่งสมาธิ หรือนั่งภาวนา ชั้นที่ 13 พื้นที่บริการกลางสำ�หรับบุคลากร มีห้องประชุม และห้องเรียน ห้องบรรยายเพื่อรองรับกิจกรรมการ เรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ ห้องอเนกประสงค์ ห้องอาหารเจ้าหน้าที่ ชั้นที่ 12 พื้นที่บริการวิชาการ ห้องเรียน ห้องอเนกประสงค์ ห้องบรรยายและสัมมนา ทั้งชั้นที่ 13 - 12 มีห้องประชุม 28 ห้อง ชั้นที่ 11 ห้องพักสำ�หรับแพทย์และพยาบาล เจ้าหน้าที่ กรณีเข้าเวรหรือออกเวรดึกเป็นแบบ Hotel Management โดยให้แจ้งล่วงหน้าจะมีพนักงานเตรียมห้องพร้อมอุปกรณ์ เพื่อเป็นการอำ�นวยความสะดวกไว้ ให้ ในการพักค้างคืน ชั้นที่ 10 ลงมาแบ่งเป็น 2 ตึกเชื่อมต่อกันด้วยทางเดิน ตรงกลางเป็นร้านขายอาหารเล็ก ๆ ตึกนี้มีระบบป้องกันอัคคีภัย มีผนังกันไฟได้ 2 ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐาน JCI และมีศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์หลายศูนย์ เช่น ศูนย์ส่องกล้อง (Scope Center) ศูนย์ล้างไต ศูนย์วินิจฉัยโรค ระบบหายใจ ศูนย์วินิจฉัยระบบทางเดินอาหาร และหอผู้ป่วย วิกฤติอายุรกรรม (ICU - CCU) ชั้นที่ 9 ศูนย์บริการมารดาและทารก บริการครบวงจร นับตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์มารดา จนถึงการคลอด การผ่าคลอด และการดูแลทารกแรกคลอด มีจำ�นวนห้องคลอดมากที่สุดทั้งแบบ สามัญ แบบนัดล่วงหน้าและห้องคลอดพิเศษประกอบด้วย - หน่วยคลอดและผ่าตัดคลอด - หน่วยทารกแรกคลอดและหอผู้ป่วยวิกฤติทารกแรก คลอด (Neonatal Intensive Care Unit) ชั้นที่ 8 ศูนย์ผ่าตัด จักษุ โสต ศอ นาสิก และสูติ-นรีเวช เป็น Daycare Unit มีห้องพักรวม ห้องแยก ห้องผ่าตัดคนไข้นอก ห้องให้คำ�ปรึกษาฯ ศูนย์STEM CELL มีห้องตรวจ ห้องนักวิจัย ห้องวิเคราะห์ข้อมูล ห้องปฏิบัติการ และห้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องฯ 5


ปีที่ 13 ฉบับที่ 35

ชั้นที่ 7 ศูนย์ผ่าตัด NEURO ศูนย์ โรคระบบการหายใจ มีห้องตรวจ ห้องธุรการ ห้องผ่าตัด ห้องแยกการติดเชื้อ ห้องทำ�งานวิจัย ห้องทำ�งานแพทย์ฯ ชั้นที่ 6 ศูนย์ผ่าตัด มีห้องตรวจ ห้องทำ�งานอาจารย์ ห้องพักเจ้าหน้าที่ ห้องพักฟื้น ห้องนักวิจัย ห้องปฏิบัติการฯ ชั้นที่ 5 ศูนย์ผ่าตัด หอผู้ป่วยวิกฤติรวมด้านการผ่าตัด ศูนย์ผ่าตัดทั้ง 4 ชั้น (ชั้นที่ 5 - 8) เชื่อมต่อในแนวดิ่งเป็นศูนย์ เดียวกัน ห้องผ่าตัด ห้องรอผ่าตัด ห้องพักฟื้น ห้องปฏิบัติการฯ ชั้นที่ 4 ศูนย์ โรคหัวใจ มีหน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก เป็นศูนย์วิจัยและบริการด้านโรคหัวใจที่ครบวงจร ประกอบด้วย - Invasive cardiac unit - Non - Invasive cardiac unit - หอผู้ป่วยวิกฤติด้านหัวใจ (CCU - ICCU) ชั้นที่ 3 ศูนย์ปฏิบัติการกลาง (Central Laboratory Center) ศูนย์รักษาผู้ป่วยด้วยเคมีบำ�บัด ห้องตรวจปฏิบัติการ จุลชีววิทยา ธนาคารเลือด ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ชั้นที่ 2 ศูนย์การวินิจฉัยด้วยภาพ (Imaging Center) เครื่องX-ray เพื่อทำ� MRI ,CT ,ULTRASOUND ,เวชศาสตร์ นิวเคลียร์, ศูนย์วิจัยโรคระบบทางเดินอาหารฯ ชั้นที่ 1 ศูนย์ OPD หน่วยบริการผู้ป่วยนอกเวลา (Extended OPD) พื้นที่บริการทั่วไปแก่ผู้มารับบริการและส่วน นัดหมายและพื้นที่พักรอ แผนกฉุกเฉิน แผนกHEMATOLOGY (ห้องตรวจ ห้องหัตถการ ห้องเคมีบำ�บัด) ชั้นที่ 1 หรือชั้น M มีหน่วยการเงินผู้ป่วยใน ห้องสังเกตอาการ ห้องตรวจสอบสิทธิ์ ห้องจ่ายยา สวัสดิการสังคม ศูนย์บริการฉุกเฉิน ศูนย์อุบัติเหตุ (พร้อมรับภาวะภัยพิบัติและอุบัติภัยหมู่) ส่วนใต้ดิน (Basement) ประกอบด้วย - B1 คลังยา แผนกเภสัชกรรม แผนกCSSD - B2-B4 พื้นที่จอดรถสำ�หรับผู้มารับบริการ โดยคิดค่า บริการเหมาจ่ายวันละ 150.- บาท และห้องเครื่องระบบปรับ อากาศ ระบบสุขาภิบาล ในอาคารมีลิฟท์ ให้บริการโดยใช้สีเพื่อแบ่งแยก ให้จำ�ได้ง่ายและสะดวกสำ�หรับผู้มาใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและศักยภาพในการให้บริการและมีระบบรักษา ความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสากลด้วย

6


ประจำ�เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของสภากาชาดไทย องค์กรการกุศลที่เก่าแก่ที่สุดภายใต้ พระบรมราชูปถัมภก องค์กรทีก่ อ่ ตัง้ ขึน้ ด้วยมือคนไทย ทำ�หน้าทีเ่ พื่อคนไทยมาอย่างไม่รเู้ หน็ดเหนื่อยเกินกว่าศตวรรษ และไม่เคยหยุดนิ่ง ที่จะพัฒนาความก้าวหน้าของการดำ�เนินงานในด้านต่าง ๆ รวมทั้งด้านเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และยังก้าวต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อความทันสมัยทัดเทียมกับโรงพยาบาลชั้นนำ�ของโลกในปัจจุบัน

ณ ที่แห่งนี้ คือ ที่ที่ท่านสามารถให้ ได้ตลอดชีวิต สภากาชาดไทยเป็นที่ที่สามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ผู้ที่ด้อยโอกาส ผู้ที่ไร้ที่พึ่ง ผู้ที่ประสบเคราะห์กรรมทางธรรมชาติและไม่ใช่ธรรมชาติ และผู้ที่เจ็บป่วย ท่านทั้งหลายสามารถบริจาคเงินและสิ่งของ ให้กับสภากาชาดไทยได้ตลอดชีวิตของท่านเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ชนชั้น วรรณะ ลัทธิ ศาสนา รวม ถึงผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย การได้มีโอกาสร่วมบริจาคเพื่อก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ซึ่ง หมายถึง อนุสรณ์ที่เป็นมงคลของสองพระองค์ นับเป็นประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่แห่งการรวมพลัง รวมใจของประชาชนชาวไทย ในการร่วมบริจาคเงินเพื่อก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งจะเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ที่ทันสมัยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ถือเป็นมงคลอันสูงยิ่งของชีวิตและเป็นการสร้างคุณูปการแก่ปวงชนชาวไทยที่มีความยิ่งใหญ่เคียงคู่แผ่นดินไทยสืบไป. 7


ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าทันสมัยส่งผลให้อายุขัยโดยเฉลี่ยของคนเราสูงขึ้น กลุ่มผู้ ใกล้สูงอายุหรือผู้มีอายุ ในวัยก่อนเกษียณ ผู้ที่เข้าสู่วัยเกษียณหรือกลุ่มผู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุซึ่งปัจจุบันมีจำ�นวนเพิ่มมากขึ้นที่สำ�คัญสามารถดำ�รงชีวิตได้อีก ยาวนานด้วยสุขภาพที่ดี แข็งแรง กระฉับกระเฉง และมีชีวิตชีวา ปัจจัยที่ทำ�ให้คนสุขภาพแข็งแรง คือการรับประทานอาหารที่มี ประโยชน์ การดื่มน้ำ�ในปริมาณพอเหมาะและอย่างพอเพียงในแต่ละวันรวมถึงการออกกำ�ลังกายซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีต่อสุขภาพ แต่ในกลุ่มผู้สูงอายุยังมีความเสี่ยงและมีปัญหาจากโรคเรื้อรังต่างๆรวมทั้งสภาวะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอายุที่เพิ่มขึ้น เช่น ข้อเสื่อม กระดูกพรุน สายตาเปลี่ยน สมองเสื่อมไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่สามารถทำ�กิจวัตรประจำ�วันด้วยตนเอง เช่น การกิน อาหาร การอาบน้ำ� การแต่งตัว การขับถ่ายและการเคลื่อนไหวไปมาภายในบ้านได้ ดังนั้น ผู้สูงอายุจำ�เป็นต้องได้รับการดูแลเป็น พิเศษจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดการกับปัญหาทางสุขภาพที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ โรงพยาบาล สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย จึงถูกพัฒนาเป็นต้นแบบการให้บริการผู้สูงอายุและการยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชน เป็นศูนย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับประชากรผู้สูงอายุและใกล้จะเป็นผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรีและบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้บริการด้านสุขภาพ การรักษา การดูแล การส่งเสริมฟื้นฟู และการป้องกันโรคแบบครบวงจร และเพื่อสร้างสังคมผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพดีขึ้น เพราะผู้สูงอายุมักถูกมองว่าเป็นภาระของสังคมทั้งที่ผู้สูงอายุก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีศักดิ์ศรีของความเป็น มนุษย์เท่าเทียมบุคคลอื่น ที่สำ�คัญผู้สูงอายุส่วนใหญ่เคยทำ�ประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติมาก่อน ดังนั้น หากผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างถูกต้องแล้ว ผู้สูงอายุจะสามารถดูแลตนเองได้ โดยไม่เป็นภาระ ต่อสังคมและสามารถทำ�ประโยชน์ ให้แก่ส่วนรวมได้อีกด้วย 8


ประจำ�เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

แม้ว่าการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะเห็นได้จากหน่วยงานบริการภาครัฐได้แก่ สถานสังคม สงเคราะห์คนชรา ศูนย์บริการผู้สูงอายุในชุมชน การให้บริการ ผู้สูงอายุตามสถานพยาบาลต่างๆมากมาย แต่สถานบริการ สำ�หรับผู้สูงอายุยังไม่เพียงพอกับความต้องการ และรูปแบบ การให้บริการยังไม่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุส่วน ใหญ่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ อีกทั้งจำ�นวนผู้สูงอายุมีจำ�นวนเพิ่ม มากขึ้นทุกปี จึงจำ�เป็นต้องมีศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูง อายุเพิ่มขึ้น

เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการในการดูแลสุขภาพ ของผู้สูงอายุ สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลสมเด็จพระบรม ราชเทวี ณ ศรีราชา จึงมีนโยบายในการพัฒนาต้นแบบการ ให้บริการด้านผู้สูงอายุเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ของประชาชน โดยการจัดตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมและ ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย” ตัวอาคารตั้งอยู่ บนที่ดินสภากาชาดไทย บริเวณตำ�บลบางพระ อำ�เภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่ 30 ไร่เศษ อยู่ห่างจากถนน สุขุมวิทประมาณ 300 เมตร เป็นสถานที่ในการสร้างสังคม ผู้สูงอายุให้มีสุขภาพ คุณภาพที่ดีแบบครบวงจรโดยมีแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผน ไทยประยุกต์ แพทย์แผนจีนการฝังเข็ม การทำ�คีเลชั่นบำ�บัด (Chelation Therapy) ฯลฯ และเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้สูงอายุทั้งในปัจจุบันและอนาคต วัตถุประสงค์ของโครงการศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟู สุขภาพผู้สูงอายุ 1. เพื่อเป็นต้นแบบของการให้บริการสำ�หรับผู้สูงอายุที่ ครบวงจรและต่อเนื่อง 2. เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการสำ�หรับผู้สูงอายุที่ครบ วงจรและต่อเนื่องในการบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิรองรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และลดความแออัดผู้ป่วย เรื้อรังในโรงพยาบาล 3. เพื่อส่งเสริมและวางแนวทางป้องกันการเจ็บป่วยให้ ผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงให้มีสุขภาพดี ลดค่าใช้จ่ายในการดูแล ผู้ป่วยกลุ่มนี้ 4. เพื่อพัฒนาแนวการสร้างสุขภาพของสังคมผู้สูงวัย เช่น ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์สุขภาพชุมชน ศูนย์มิตรภาพบำ�บัด ชุมชน 5. เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการจัดการสุขภาพเพื่อลดการ เสี่ยงโรค ตั้งแต่ช่วงการเตรียมตัวก่อนเกษียณในผู้สูงอายุและ กลุ่มเสี่ยง และด้านการดูแลจัดการโรคผู้สูงอายุแบบองค์รวม 6. เพื่อให้ผู้สูงอายุและประชาชนมีทางเลือกในการดูแล ปัญหาสุขภาพที่เหมาะสมกับตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 9


ปีที่ 13 ฉบับที่ 35

ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย เป็นองค์กรที่ให้บริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ที่เป็นองค์รวม ครบวงจรต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน ฟื้นฟูสุขภาพก่อนที่ จะส่งกลับสู่ชุมชน หรือกลับไปดูแลที่บ้าน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย สำ�คัญ 3 กลุ่ม 1. กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นผู้รับบริการที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ที่พักอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง โดยจะเข้ามารับบริการในแบบที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก 2. กลุ่มใกล้สูงอายุ หมายถึงผู้รับบริการที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ที่พักอาศัยในเขตจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง โดยกลุ่มนี้จะมารับบริการในแบบที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก และจะเน้นที่บริการคัดกรองสุขภาพและการให้ความรู้และการ ป้องกันก่อนจะเกิดโรคโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง 3. กลุ่มที่ ไม่สูงอายุแต่มีความต้องการที่จะชะลอวัย หรือรับบริการอื่นๆจากทางศูนย์ฯเป็นผู้รับบริการที่มีอายุไม่ถึง 50 ปี จะเน้นการให้บริการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและการ ป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนการแพทย์ทางเลือก เพื่อ ให้มีสุขภาพดี และอบรมให้สามารถเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้านได้ ศูนย์แห่งนี้เน้นการรักษาคน การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรคและการฟื้นฟูสุขภาพ เป็นการให้ บริการแบบผสมผสานทั้งการแพทย์ทางหลักและการแพทย์ทาง เลือก ให้บริการในทุกระยะของโรคตั้งแต่ก่อนป่วย การคัดกรอง ในขณะเริ่มป่วย ผู้ป่วยที่ต้องรักษาจนถึงระยะสุดท้ายของชีวิต นอกจากนั้นยังมีการสอนและฝึกอบรมนักศึกษาเพื่อผู้ดูแลผู้สูง อายุและผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

10


ประจำ�เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ลักษณะการบริการหรือกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ การให้บริการของศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย มีบริการทั้งภายในและภายนอกศูนย์ฯแบ่งกิจกรรมได้เป็น 7 ลักษณะ คือ 1. การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (Health Promotion & Prevention) เป็นการบริการวิชาการ แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้มีความรู้ ในการดูแลก่อนเข้าสู่วัย ผู้สูงอายุ โดยเน้นการดูแลสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพและ การป้องกันโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยง เช่น กลุ่มที่มีอายุก่อน เข้าสู่วัยเกษียณทั้งภายในศูนย์ฯและนอกสถานที่โดยผ่านระบบ สมาชิกสุขภาพผู้สูงอายุ การตรวจคัดกรองโรค การจำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (สมุนไพร อาหารสุขภาพ เวชสำ�อาง) และ บริการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพในทุก ช่วงอายุ 2. การรักษาพยาบาล (Medical Treatment) การให้บริการทางทันตกรรม การให้บริการทางการแพทย์แผน ปัจจุบัน ซึ่งเป็นคลินิกผู้สูงอายุ คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว และคลินิกพิเศษเฉพาะทางต่าง ๆ การให้บริการทางเวชศาสตร์ ชันสูตร (การเจาะสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ) การให้บริการ ทางรังสีวิทยา (การเอ็กซเรย์ อัลตราซาวด์) การให้บริการทาง เภสัชกรรม (การจำ�หน่ายยา เวชภัณฑ์ กายอุปกรณ์สำ�หรับผู้สูง อายุ) การให้บริการทางการแพทย์แผนจีน (การฝังเข็ม การจ่าย ยาสมุนไพรจีน) การบริการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (การนวดตัว นวดเท้า การประคบอบหม้อเกลือ) การให้บริการด้านแพทย์ ทางเลือก (การทำ�คีเลชั่น การฝังเข็มด้วยเลเซอร์) 3. การฟื้นฟูสุขภาพ ประกอบด้วยคลินิกเวชกรรม ฟื้นฟู กายภาพบำ�บัด กิจกรรมบำ�บัด วารีบำ�บัด อรรถบำ�บัด (แก้ไขปัญหาการพูด)

4. การให้บริการสุขภาพองค์รวมแก่ผู้สูงอายุ มีทั้ง แบบไปกลับ (Day care) สำ�หรับผู้สูงอายุที่มารับบริการรักษา หรือฟื้นฟูสุขภาพและพร้อมกับการทำ�กิจกรรมเสริม (การให้ ความรู้ ฝึกปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุ หรือญาตินำ�ผู้สูงอายุ มาฝากดูแลแบบไปกลับกรณีไม่มีคนเฝ้า) การให้บริการแบบพัก ค้างคืนระยะสั้น (Intermediate care) โดยกำ�หนดให้พักค้างคืน ที่ไม่เกิน 4 สัปดาห์เพื่อการปรับตัวหรือทำ�การฟื้นฟูสุขภาพภาย หลังออกจากโรงพยาบาลเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับไป ดูแลที่บ้าน (Home care) และพักค้างคืนระยะยาว (Long term care) โดยเป็นการพักค้างคืนตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไป จะสงวนไว้ เฉพาะในรายที่มีความจำ�เป็น เช่นมีปัญหาเรื่องผู้ดูแล เป็นต้น 11


ปีที่ 13 ฉบับที่ 35

5. การบริการสุขภาพที่บ้านหรือชุมชน (Home care & Community care) ได้แก่บริการเยี่ยมบ้าน (Home health care) เพื่อการตรวจคัดกรองเชิงรุก ให้การดูแล ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมารับบริการที่ศูนย์ฯ ได้บริการ จัดส่งยาหรือเวชภัณฑ์ทางไปรษณีย์ (Home health delivery service) สำ�หรับกลุ่มที่จำ�เป็นต้องได้รับยาและเวชภัณฑ์แต่ไม่ จำ�เป็นต้องมาพบแพทย์ ยังมีบริการรับส่งทั้งรถโดยสารหรือ ด้วยรถพยาบาลกรณีผู้สูงอายุไม่สามารถเดินทางมาที่ศูนย์ฯ และ มีบริการรับปรึกษาสุขภาพทางโทรศัพท์หรือออนไลน์ โดยผ่านทาง โทรศัพท์สายด่วนหรือเครือข่ายสื่อสารไร้สายผ่านทางโปรแกรม สื่อสารทางอินเทอร์เน็ต เช่น วิดีโอคอล เป็นต้น

6. การส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและเครือ ข่ายสุขภาพ การจัดตั้งและสนับสนุนการรวมกลุ่มของชุมชน เช่นชมรมผู้สูงอายุทั้งของโรงพยาบาลหรือที่เกิดจากการรวม กลุ่มของชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมเชิงสุขภาพ การเข้าร่วมภาคี เครือข่ายสุขภาพทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนหรือภาคประชาคมเพื่อ เสริมทั้งองค์ความรู้และการจัดกิจกรรมต่างๆในการดูแลผู้สูงอายุ ให้ดีขึ้น 7. การบริการทางวิชาการและการฝึกอบรม มีการ สอนและฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุและญาติ การสอนนักศึกษา ในระดับก่อนปริญญา ทั้งนักศึกษาแพทย์ พยาบาล และเจ้า หน้าที่สาธารณสุข การสอนนักศึกษาในระดับหลังปริญญา เช่น แพทย์ประจำ�บ้าน หรือนักศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาต่าง ๆ เป็นแหล่งเรียนรู้และที่ศึกษาดูงาน การค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนา องค์ความรู้ ใหม่ๆด้านการดูแลผู้สูงอายุ การจัดหรือการเข้าร่วม กิจกรรมทางวิชาการเช่นการประชุมวิชาการที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ 12


ประจำ�เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

อาคารศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ มีโครงสร้างอาคารซึ่งเป็นพื้นที่ใช้สอย 4 ชั้น ดังนี้ ชั้นล่าง ด้านหน้าเป็นส่วนลงทะเบียน คลินิกตรวจโรค และห้องตรวจรังสี เป็นส่วนกายภาพบำ�บัด จ่ายยาและการเงิน ด้านหลังเป็นห้องแลป ห้องตรวจสุขภาพ ห้องทันตกรรม ห้อง คอมพิวเตอร์ ห้องสัมภาระ ห้องช่างฯ ชั้นที่ 2 เป็นส่วนแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีนและ แพทย์ทางเลือก ส่วนของสปาและพื้นที่ส่วนต่อขยายในอนาคต ชั้นที่ 3 เป็นส่วนบริหาร สำ�นักงานชุมชน ห้องฝึก อบรม ห้องประชุมและห้องสมุด ชั้นที่ 4 เป็นส่วน day care center และส่วน intermediate care และ long term care

อาคารนี้ยังมีพื้นที่ส่วนต่อขยายในอนาคตอีกมาก เพื่อเพิ่มการให้บริการทั้งการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ โดยจะ พัฒนาพืน้ ทีแ่ ห่งนี้ให้เป็นต้นแบบการให้บริการดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุ แบบองค์รวมครบวงจรต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสูช่ มุ ชนจนถึงบ้าน และเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ผู้สูงอายุและเวชศาสตร์ชะลอวัยที่ จะได้รับการยอมรับในอนาคตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (Quality of life) ของประชาชน โดยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านต่าง ๆ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เภสัชกร นักโภชนาการ และ นักกายภาพบำ�บัด ณ ที่แห่งนี้ คือ “ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟู สุขภาพผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย” 13


ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้รับมอบภารกิจงานบริการโลหิตของประเทศจากรัฐบาลตั้งแต่ ปีงบประมาณ2508 ให้มีบทบาทหน้าที่ในการจัดหาโลหิตบริจาคจากผู้บริจาคที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนและผลิตผลิตภัณฑ์จากโลหิต ให้เพียงพอและปลอดภัยสำ�หรับการรักษาผู้ป่วยในประเทศ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้นำ�พลาสมา(Plasma) หรือน้ำ�เหลืองจากผู้บริจาคที่มีสุขภาพดี ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ โลหิตที่มีลักษณะเป็นของเหลวสีเหลืองใส มีสารสำ�คัญที่เป็นภูมิต้านทานต่อโรคติดต่อและเชื้อโรค นำ�ไปผ่านขบวนการผลิตที่ได้ มาตรฐานเทียบเท่าสากลเพื่อให้ได้ยาที่มีคุณภาพดี ต้นทุนต่ำ� ลดการนำ�เข้ายาจากต่างประเทศเพื่อใช้ ในการรักษาผู้ป่วย โดยจัด ตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาขึ้น 14


ประจำ�เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทย เป็น โครงการในพระราชดำ�ริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยความร่วมมือจากรัฐบาลสาธารณรัฐ เกาหลี มอบหมายให้บริษัท Green Cross Corporation ซึ่งเป็น บริษัทที่ผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์จากพลาสมาไปทั่วโลก เพื่อให้ดำ�เนินการก่อสร้างโรงงาน ติดตั้งเครื่องจักรและ อุปกรณ์การผลิต ห้องปฏิบัติการอันทันสมัย และช่วยถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิตให้แก่บุคลากรของสภากาชาดไทยภายใต้ ข้อตกลงตามสัญญาซึ่งลงนามระหว่างสภากาชาดไทย กับบริษัท GCC Corporation เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์ จากพลาสมาขึ้นที่ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยได้รับ การถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา จากบริษัท Green Cross Corporation ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งได้ รับมาตรฐานในการผลิตระดับชาติ (Korean FDA) และระดับ สากลตามมาตรฐาน GMP ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา มีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานเภสัช ตำ�รับยุโรป (European Pharmacopeia) ซึ่งได้รับการขึ้น ทะเบียนตำ�รับและได้รับการรับรองมาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธี การที่ดีในการผลิต(GMP) จากสำ�นักงานคณะกรรมการอาหาร และยา (อย.) ประเทศไทย ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทย เริ่มดำ�เนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 การก่อสร้าง และติดตั้งเครื่องจักรแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2558 ได้มีการตรวจสอบเครื่องจักรและการทำ�งานของระบบวิศวกรรม ต่าง ๆ ควบคู่กันไปแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2558 และเริ่ม ดำ�เนินการผลิต trial batch ของยา 3 ชนิดคือAlbumin 20% Factor VIII และ IVIG 5% อย่างละ 3 Lots ตั้งแต่กรกฎาคม 2558 ถึงตุลาคม 2558 ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทย มี เนื้อที่ประมาณ 13 ไร่ 2 งานประกอบด้วยอาคารต่าง ๆ 7 อาคาร รวมพื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,850 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารสำ�นักงาน อาคารผลิต อาคารวิศวกรรม อาคารสัตว์ ทดลอง หอกลั่นแอลกอฮอล์ อาคารพักแยกขยะ ระบบบำ�บัด น้ำ�เสียและหอเก็บน้ำ�ประปา โดยมีโครงสร้างองค์กรแบ่งออก เป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายการจัดการและคลังสินค้า ฝ่ายผลิต ฝ่าย ประกันและควบคุมคุณภาพ และฝ่ายวิศวกรรม

15


ปีที่ 13 ฉบับที่ 35

กำ�ลังการผลิต จากพลาสมา100,000ลิตร นำ�มาผลิตยาได้ปริมาณดังนี้ 1. Albumin 20% ขนาด 50 ml = 237,000 ขวด และขนาด 100 ml = 14,800 ขวด 2. Factor VIII ขนาด 250 ml = 18,800 ขวด และขนาด 500 ml = 9,400 ขวด 3. IVIG 5% ขนาด 50 ml = 15,800 ขวด และขนาด 100 ml = 63,000 ขวด

ผลิตภัณฑ์จากพลาสมาจะได้รับการประกันและควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน - ควบคุมการขนส่งและการจัดเก็บที่อุณหภูมิต่ำ�กว่า - 20 องศาเซลเซียส - ควบคุมและตรวจสอบสถานะด้วยระบบ Hematos IIG - QC Sampling and Testing 10 units ตามหลักมาตรฐานเภสัชยุโรป - Quarantine period 120 วัน ก่อนปล่อยผ่านเพื่อผลิต Fractionation process - Virus screening ทุก donor units โดย NAT test & Serology Test * Serological : Anti - HIV, HBsAg, Anti - HCV ต้อง Non-reactive * Viral DNA/ RNA marker : NAT Test(HIV, HBV,HCV) ต้อง Not detected

การประกันและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ด้วยมาตรฐานเภสัชตำ�รับยุโรป (European pharmacopoeia) ฉบับล่าสุด v8.0

16


ประจำ�เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ปัจจุบันมีกำ�ลังการผลิตสูงถึง 200,000 ลิตรต่อปี และสามารถผลิตผลิตภัณฑ์จาก พลาสมาจำ�นวน 3 ชนิด คือ แฟคเตอร์ 8 (Factor VIII) อิมมูโนโกลบูลิน 5 (Immunoglobulin IVIG) และอัลบูมิน20 (Albumin) ซึ่งผลิตภัณฑ์จากพลาสมาเป็นยาของคนไทยเพื่อคนไทย มีคุณสมบัติดังนี้

1. แฟคเตอร์ 8 (Factor VIII) ใช้รักษาโรคฮีโมฟีเลีย เอ (โรคเลือดออกง่ายหยุดยากทางพันธุกรรม) ที่ต้องการแฟค เตอร์ 8 ในการแข็งตัวของเลือด ลักษณะของผลิตภัณฑ์เตรียมจากพลาสมาของผู้บริจาคที่มีสุขภาพดี ผ่านกระบวนการทำ�ลาย เชื้อไวรัสด้วยวิธี Solvent Detergent Treatment และการใช้ความร้อน เมื่อละลายผงยาด้วยน้ำ�ปราศจากเชื้อสำ�หรับฉีด จะได้ สารละลายไม่มีสีหรือสีเหลืองอ่อน ใช้รักษาโรคเลือดออกง่ายหยุดยากทางพันธุกรรม โดยการฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ�ช้า ๆ หรือ โดยการหยดเข้าหลอดเลือดดำ� อัตราการหยดยาไม่เกิน 5 มล./นาที ขนาดยาที่ให้ควรปรับให้เหมาะสมกับสภาวะของผู้ป่วยแต่ละราย 2. อิมมูโนโกลบูลิน 5 หรือ ไอวีไอจี (Immunoglobulin 5 ,IVIG) ใช้รักษาโรคภูมิคุ้มกันต่อต้าน ตนเอง โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องมาแต่กำ�เนิด และภาวะเกล็ด เลือดต่ำ�โดยไม่ทราบสาเหตุ เป็นต้น ลักษณะของผลิตภัณฑ์ อิมมูโนโกลบูลิน 5 มีลักษณะเป็นสารละลายปราศจากเชื้อ ใส ไม่มีสี ใช้เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานโดยการเพิ่มระดับของแอนติบอดี ในแต่ละบุคคลให้สูงขึ้น และกระตุ้นปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจน กับแอนติบอดี ช่วยป้องกันหรือปรับเปลี่ยนความไวต่อเชื้อใน ผู้ติดเชื้อ สามารถให้ยาทางหลอดเลือดดำ�หรือฉีดเข้าทางหลอด เลือดดำ�ช้า ๆ แต่ไม่ควรให้ทางกล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง 3. อัลบูมิน20 (Albumin) ใช้รักษาโรคเรื้อรังที่ มีภาวะขาดสารอัลบูมินในกระแสเลือด เช่น โรคไต โรคเบาหวานและโรคมะเร็งที่มีความล้มเหลวของ ระบบอวัยวะ ลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็นน้ำ�ยาปราศจาก เชื้อสำ�หรับฉีด ใสหนืดเล็กน้อย สีเหลืองออกน้ำ�ตาลอ่อน หรือเขียวอ่อน เตรียมจากพลาสมาของผู้บริจาคที่มี สุขภาพดี ผ่านกระบวนการทำ�ลายเชื้อโดยใช้ความร้อน ที่ 60 องศาเซลเซียสนาน 10 ชั่วโมง 2 ครั้ง ช่วยฟื้นฟู และรักษาสมดุลของปริมาตรการไหลเวียนเลือดในกรณี ที่พบว่ามีการลดลงของปริมาตรอัลบูมินในเลือดรวมทั้ง การใช้คอลลอยด์ที่เหมาะสม ใช้รักษาปริมาตรของเหลว ในร่างกายและรักษาสมดุลของเหลวในระดับเนื้อเยื่อ และใช้ ในภาวะปริมาณโปรตีนและปริมาณอัลบูมิน ในเลือดต่ำ� ใช้ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ�ให้เหมาะสม กับสภาวะและความต้องการในผู้ป่วยแต่ละราย 17


ปีที่ 13 ฉบับที่ 35

ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ผลิตยาเพื่อคนไทย ให้คนไทยได้เข้าถึงยาดี มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล ที่ สำ�คัญพลาสมาได้จากการบริจาคของผู้บริจาคที่มีสุขภาพดี ทำ�ให้ ต้นทุนในการผลิตต่ำ� ช่วยลดการนำ�เข้ายา และพึ่งพาตนเองได้. 18


ประจำ�เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

สวัสดีค่ะ เพื่อนสมาชิก งศรทั ธา ท�ำ ใหส้ ามารถ ลั ยพ ว ด้ ้ า น วห ้ า าก น ั ฒ พ ด้ สภากาชาดไทยไ ด้วยวชิ าการแพทย์สคู่ วาม ้ า น วห ้ า ้ ก ห ์ ใ รณ งก าล ฬ จุ ั นา โรงพยาบาล พฒ าคตทป่ี ระเทศไทยกา้ ว อน น ะใ แล ง สู บ ดั ระ ั ย ิ จ ว ย์ เปน็ เลศิ และเปน็ ศูน จังหวัดชลบรุ ี ใน ้ น ขึ าพ ภ ข สุ ม ริ เส ่ ง ส ย์ ู น สรา้ งศ เขา้ สูส่ งั คมผูส้ งู อายุได้มกี าร ใกล้เคียง อีกหนว่ ยงาน วณ เ ริ บ น ะใ แล ว ่ า กล ง ดั ด วั ห ง เพอ่ื รองรบั ผูส้ งู อายุในจั ั ฑจ์ ากพลาสมา ติ ภณ ผล ต ลิ ผ ย์ น ศู อ คื ย ลา ห ร่ แพ หนง่ึ ซึง่ ไมเ่ ปน็ ทร่ี จู้ กั กัน บคุณผูบ้ ริจาคทกุ ทา่ น ขอ ขอ ่ ะ ี ้ ค น ั บ ฉบ าร รส วา น ใ ติดตามรายละเอียดได้ ญชวนบคุ คลใกล้ชดิ ครอบครวั ชิ อเ ะข แล ย ไท าด าช าก ภ ทส่ี นบั สนนุ งานของส นโอกาสตอ่ ไปค่ะ ลใ ุ ศ งก ้ า สร ม ่ ว ้ ร ได ม ว ร่ น ่ ว ผูบ้ ริจาคทย่ี งั ไมเ่ คยมสี พบกันใหม่ฉบับหนา้ ค่ะ อรพรรณ สุวรรณรัตน์

คุยกับ

บก.

วารสารสมาชิก เพื่อนแนวร่วม 23 ตุลา วันพระปิยมหาราช เจ้าของ บรรณาธิการที่ปรึกษา บรรณาธิการบริหาร กองบรรณาธิการ ประสานงาน ศิลปกรรม ผู้จัดทำ� พิมพ์ที่

: สำ�นักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย : หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ, หม่อมราชวงศ์อรฉัตร ชองทอง : อรพรรณ สุวรรณรัตน์ : เลิศลักษณา ยอดอาวุธ, วีระวรรณ พิบูลย์, อุดม ปจานนท, จันทร์ประภา วิชิตชลชัย, เพ็ญศรี เสมสันต์, อุรศา ขวัญยืน, กมลวรรณ ศรีช่วย ขนิษฐา สดใส, สรัลพร เกตุเกล้า, ณัฐพงศ์ เดชนิกร, โยษิตา เรือนใหม่ : นุกูล พัวพันยุทธการ : มงคล ศรีสุรัตนเมธากุล : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำ�นักงานจัดหารายได้ 1873 ถนนพระรามที่ 4 ปทุมวัน กทม. 10330 โทรศัพท์ 0-2256-4440, 0-2255-9911 โทรสาร 0-2652-4440 E-mail : pr-fund-rc@hotmail.com website : www.redcrossfundraising.org : บริษัท นิวธรรมดาการพิมพ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

ข้าพเจ้ายินดีบริจาคเงิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล บำ�รุงสภากาชาดไทย ข้าพเจ้า ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................ นามสกุล ......................................................................... อาชีพ....................................... ที่อยู่ ....................................................................................................................................................................................................................................... วัน-เดือน-ปีเกิด .......................................โทรศัพท์ ................................................ โทรสาร ......................................... อีเมล ................................................... 2,000 บาท ร่วมบริจาคเงินจำ�นวน 400 บาท 800 บาท 1,200 บาท (DMR600146) อื่น ๆ ................................ บาท โดยส่งเงินทาง บริจาคเงินออนไลน์ที่ www.redcrossfundraising.org เลขที่การบริจาค.............................................. เช็คสั่งจ่าย “สภากาชาดไทย” ธนาคาร ........................................................................... เลขที่ ........................................................... ธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน ทาง ป.ณ.สั่งจ่าย ปทฝ.จุฬาลงกรณ์ ในนาม “ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย” โอนเงินบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์ ชื่อบัญชี “สำ�นักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย” บัญชี “ออมทรัพย์” เลขที่ 023-1-41177-4 โอนเงินบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี “สำ�นักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย” บัญชี “ออมทรัพย์” เลขที่ 045-2-62588-8 โอนเงินบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำ�นักสีลม ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย” บัญชี “ออมทรัพย์” เลขที่ 001-2-25888-9 โอนเงินบัญชีธนาคารกรุงเทพ สำ�นักงานใหญ่ ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย” บัญชี “ออมทรัพย์” เลขที่ 101-0-11980-6 (NLM 35) บัตรเครดิต AMERICAN EXPRESS MASTER CARD VISA อื่นๆ ................................. หมายเลขบัตร ........................../........................../.........................../........................... ลงนาม ............................................ ผู้บริจาค ชื่อ-นามสกุล (ตามบัตร) ................................................. วันหมดอายุบัตร ........ /........ วันที่ ............................................ *ใบเสร็จรับเงินสามารถลดหย่อนภาษีได้ (กรุณาแนบสำ�เนาใบโอนเงินมาพร้อมด้วย เพื่อดำ�เนินการตรวจสอบรายการบริจาคและออกใบเสร็จรับเงิน)

ด้วยความขอบพระคุณยิ่ง...จากสำ�นักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย


ภาพ : ครั้งเสด็จพระราชดำ�เนิน ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ตึก ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

“การให้”

คุณธรรมข้อหนึ่ง ที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ ในจิตใจของคนไทย ก็คือ... การให้นี้... ไม่ว่าจะให้สิ่งใดแก่ผู้ ใดโดยสถานใดก็ตาม เป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสำ�คัญ ระหว่างบุคคลกับบุคคล และให้สังคมมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น...ด้วยสามัคคีธรรม... พระราชดำ�รัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๕

Profile for Numplus

Th Redcross Issue 35  

Th Redcross Issue 35  

Profile for numplus
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded