Page 1

zoomutató . zooguide • A Veszprémi Állatker t útmutatója • A guide to Veszprém Zoo •


„Halkan bevallom: az állatkert csodaszínház. Boldogság-színház, amelyre azóta is vágyom. (…) Álmok távoli világokról, a végtelen lendületről, harcról, szerelemről. Földről, égről, nagy ősi vizekről és paradicsomi óriás-fákról.” Latinovits Zoltán


zoomutató . zooguide • A Veszprémi Állatkert útmutatója • A guide to Veszprém Zoo •

1


Kedves állatbarát Olvasó! / Dear Zoo Friend, Veszprém polgármestereként köszöntöm Önt és kedves csa­ ládját. A kicsiknek és nagyoknak egyaránt feledhetetlen él­ ményeket nyújtó Állatkert városunk igen különleges színfolt­ ja, egyben egyik legkedveltebb turisztikai célpontja is. Mi, veszprémiek különösen kötődünk az állatkertünkhöz, hiszen 1958-ban szüleink, nagyszüleink építették fel néhány hónap alatt közös erővel az akkori vadasparkot a Fejes-völgyben. Egy korról sok mindent elmond, hogy hogyan bánnak az ál­ latokkal. Van okunk bizakodni, hiszen ha ma végigsétálunk ebben a csodálatos létesítményben, akkor tágas, természetközeli módon épített kifutókkal és állatházakkal találkozhatunk. A Veszp­ rémi Állatkert életvidám, tele színnel, ötlettel, a világ majd minden tájáról egzotikus állatokkal és csodaszép, ültetett és természetes növényzettel. Bár három gyerekem is szívesen jön a vadasparkba, nem egyszer történt már, hogy én vetettem fel az ötletet: kiránduljunk egyet a megújult, megszépült állatkertben. Jó egy kicsit újra és újra rácsodálkozni, közvetlen közelről megfi­ gyelni az állatok viselkedését, szokásait egy ilyen különleges környezetben. Kívánok Önnek és családjának élményekben gazdag, felejthetetlen pihe­ nést, és hasznos kikapcsolódást jelentő állatkerti sétákat!

As the mayor of Veszprém I salute you and your family. The Zoo offering unforgettable treats to both young and old is a special phenomenon and at the same time one of the most popular tourist destinations in our city. We, citizens of Veszprém have a strong bond with our zoo, as its wildlife park predecessor in Fejes Valley was built by our own parents and grandparents in just a few months’ time in 1958. The way animals are handled tells a lot about a given era. We have a good reason to be optimistic for as we walk through this wonderful establishment we see spacious, naturalistic enclosures and animal houses all around us. Veszprém Zoo is vivacious—full of colours, impulses, and exotic animals from virtually every continent, as well as gorgeous wild and set plants. Although my three kids love to accompany me to the wildlife park, it is often yours truly who comes up with the bright idea: let us make a trip to the renewed and heightened zoo! It is great to marvel—again and again—at the animals, and to observe their behaviour and habits in such a unique environment. I wish you and your family experience-rich, unforgettable relaxation and highly beneficial tours in the zoo.

Porga Gyula polgármester / mayor 2


Kedves látogató! / Dear Visitor, A veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark nem­ csak a Királynék Városának, hanem Veszprém megyének is egyik kiemelt turisztikai célpontja. Hazánk talán legszebb tájképi, ter­ mészeti adottságokkal rendelkező állatkertjébe mindenkit sze­ retettel invitálok, mert itt minden korosztály egyaránt nagysze­ rű kikapcsolódási lehetőséget talál. Az egyre szépülő és megújuló állatkertben az elmúlt években olyan fejlesztések valósulhattak meg, melyek nemcsak az álla­ tok kifutóinak korszerűsítését foglalták magukba, hanem nagy hangsúlyt fektettek az állatkert turisztikai vonzerejének növe­ lésére, a természetvédelmi oktatási, tudományos tevékenység fejlesztésére. Ki ne töltene el pár órát szívesen a családjával az Afrika szavanna szomszéd­ ságában, zsiráfok és az orrszarvúcsalád társaságában vagy – kiváltképp ha valaki kisgyermekekkel érkezik – a Kölyökdzsungel színes és rejtelmes vi­ lágában? Remélem, Ön és családja feledhetetlen látogatást tett már, vagy fog ten­ ni a Veszprémi Állatkertben! Hazatérve, legyen az országhatáron belül, vagy azon túl, jó szívvel és örömmel fognak visszagondolni az itt eltöltött pillanatokra.

Kálmán Kittenberger Botanical and Zoological Garden, Veszprém is an outstanding tourist destination not only with­ in the limits of the “City of Queens” but also in the whole of Veszprém County. I cordially invite everyone to probably the most picturesque zoo in the country set amidst a wondrous landscape, as it offers excellent recreational activities to peo­ ple of all ages. The past years’ developments at this ever more beautiful and revived facility not only targeted the restructuring of animal enclosures but also the increasing of the zoo’s touristic ap­ peal and the ameliorating of conservation education and scientific work. Who would not want to spend with his/her family a couple of happy hours in the proximity of an African savannah accompanied by giraffes and rhi­ nos or—especially those having young children—in the colourful and mysterious world of the Kids’ Jungle? I hope that you and your family have already visited or intend to visit Veszprém Zoo shortly. Once back home—be it within Hungary’s borders or abroad—you will surely remember the time spent here with gratifica­ tion and fondness.

Lasztovicza Jenő Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke / President, Veszprém County Self-Government 3


Kedves állatkertbarát Olvasónk! / Dear Zoo Aficionado, A veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark ismertető kiad­ ványát tartja a kezében, melynek segítségével nemcsak a bemutatásra kerülő állatainkkal ismerkedhet meg, de egy kis bepillantást is nyerhet az állatkert kulisszái mögé. Amikor egyre többet hallunk, olvasunk az élővilág, bioszféra sokszínűségének – biodiverzitásának csökkenéséről, felértékelődik az állatkertek szerepe. A mai Veszprémi Állatkertben elsőrendű szempont a természetközeli, komplex ökológiai szempontokat figyelembe vevő elhelyezés, tartás és bemutatás. Szinte a Föld minden kontinenséről láthatók itt állatok, jellem­ ző a fajgazdagság a rendszertani sokszínűség. Az Állatkert, mint az Európai Állatkertek és Akváriumok (EAZA) szövetségének tagja, fajmegmentési és tenyésztési programok aktív részese. A Böbe Majom Tanodája oktató- és kiállítóház komplex környezeti nevelési programjával – aminek gerince a zoopedagógia – óvodásoktól a nyugdíjasokig nyújt ismeretszerzési és to­ vábbképzési lehetőséget, valamint kiemelt figyelemmel és gonddal bizto­ sít lehetőséget a sajátos nevelési igényű gyerekeknek. Az állatkert 2009. óta a Pannon Egyetem zoológiai, környezettudományi és zoopedagógiai kutató- és gyakorló helye. 4

You hold the guide of Kálmán Kittenberger Botanical and Zoological Garden in your hands, which introduces some of our animals and offers an insiders’ view into our everyday activities. In an age when one hears and reads alarming reports about the rapid diminishing of the Earth’s biodiversity, the role of zoos becomes ever more important. In today’s Veszprém Zoo the primary aim is to keep and exhibit animals in naturalistic settings, with full respect to their ecological needs. Animals from almost every continent are represented here; a species-richness and a systematic variety are our characteristics. Being a member of the European Association of Zoos and Aquaria (EAZA), Veszprém Zoo actively participates in species conservation and captive breeding projects. Böbe Ape’s School is a training and exhibition centre that, with its complex, zoopedagogy-based environmental education programmes, offers ways for learning and training—from kindergarteners to pensioners, as well as to children requiring special forms of education. Since 2009 the Zoo serves as a zoology, environmental science and zoopedagogy research and practice facility of Pannon University.


Minden állatkert – így a veszprémi is – nagyon fontos szocio-kultúrális tér is. Ismerősök, barátok, családok, diákok találkozási helye, ahol kulturált környezetben, szinte észrevétlenül gyűjtenek ismereteket a természetről és a természettől, megtanulják azt szeretni, tisztelni és óvni. Remélem, hogy a festői szépségű Fejes-völgyben tett sétának és a látoga­ tóbarát fejlesztéseknek köszönhetően felejthetetlen élményekkel és is­ meretekkel gazdagodik, és mielőbb ismét a Veszprémi Állatkert látogatói között üdvözölhetjük!

Every zoo—also ours—is an important sociocultural space. A place where acquaintances, friends, families and students can meet and learn, without actually taking notice, about and from nature in cultured surroundings; they learn how to take to, appreciate and protect our environment. I hope that a walk in the picturesque Fejes Valley with all the new developments will result in lasting impressions and knowledge, and we may soon hail you as a repeat visitor of Veszprém Zoo.

Török László ügyvezető igazgató / managing director 5


Félszáz éve a Fejes-völgyben / Half a century in fejes valley

A festői szépségű környezetben található Kittenberger Kálmán Növényés Vadaspark Magyarország legnagyobb hagyományokkal rendelkező vi­ déki állatkertje, amely több mint 50 éve, 1958. augusztus 1-jén nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt. A folyamatosan épülő-szépülő vadaspark hamar a városiak kedvence lett. Állatkertünk az első években csupán hazai fajokat mutatott be, ám a tíz éves jubileumra már gazdag egzotikus állománnyal rendelkezett. Ezt követően sok (al-)fajt itt láthatott először a hazai közönség: ilyen volt 6

Located in highly picturesque surroundings, Kálmán Kittenberger Botanical and Zoological Garden is the very first provincial zoo in Hungary, which was opened to the public well over 50 years ago, on August 1st, 1958. The continuously expanding and improving facility soon became the favourite outleap in the city. In the initial years following its establishment only native species were shown but at its tenth anniversary it already boasted an impressive collection of exotics. In the subsequent period many (sub)species—white rhinoceros, lowland gorilla, Alaskan tundra wolf,


például a szélesszájú orrszarvú, a síkvidéki gorilla, a fehér farkas és a bengál keselyű is. Nem csoda, hogy a Veszprémi Állatkert neve az ország határain belül és kívül is egyre ismertebb lett, s mind többen voltak kíván­ csiak a Fejes-völgy különleges állataira. A kilencvenes évek közepén kezdődött el az időközben elavult állattartó helyek korszerűsítése. Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően eltűntek a régi ketrecek, rácsok, és helyettük olyan állatbarát kifutók épültek, melyek megfelelnek a modern kor állatkertészeti és turisztikai elvárásainak.

springbok, white-rumped vulture—were exhibited here first in Hungary. Small wonder that the name of Veszprém Zoo became widely known, and an ever increasing number of people checked in to see unique animals in a spectacular valley. The reconstruction of the enclosures not meeting today’s standards started in the mid-nineties. Thanks to the last years’ developments old cages and railings have all been replaced by animal- and visitor-friendly enclosures true to our age. 7


Ahol hasznos a lógás / Where hanging comes handy

A Kölyökdzsungel játszóházat és terráriumot ha­ mar megkedvelték a gyerekek, akik itt ked­vükre kimozoghatják magukat; csúszhatnak-mászhat­ nak, sőt, még lóghatnak is, akár a „szomszédban” lakó lajhár, – vagy éppen bemászhatnak egy állatszállító ládába. Az egyedileg tervezett és elkészített 300 négyzetméteres játszóház kü­ lönleges hangulatú, állatokhoz-állatkerthez kö­ tődő játékelemei magukkal ragadják a látogatót. Ha pedig a lurkók elfáradtak a játékban, az ékszerpikkelyű hüllők csodavilága várja őket: a terráriumok megannyi izgalmas lakója. 8

The Kid’s Jungle playground and terrarium quickly became popular among children who can crawl and run around at will, and can even hang upside down here—similarly to a sloth living nextdoor—or can creep into a transport box. The toys related to animals and zoo life available in the custom made playhouse having a surface area of 300 sqm (359 square yards) appeal enormously to visitors. Once the kids get tired of playing they are awaited by living jewels—wonderful and exciting reptiles occupying the terrarium.


9


szakállas agáma / bearded dragon

A kétujjú lajhár (Choloepus didactylus) közismerten lassú, ám néha meglehetősen gyorsan tud haladni. Mivel életének nagy részét faágakon, függeszkedve tölti, szőr­ ruháját „fejjel lefelé hordja”, azaz a válasz­ ték a hasán van. Hatalmas karmai nem csak a függeszkedésben játszanak szerepet, hanem a védekezést is szolgálják. A terráriumokat egzotikus hüllők – gyíkok, kígyók és teknősök – lakják. A kön�­ nyen szelí­dülő „minisárkány”, a szakállas agáma (Pogona vitticeps) hazánkban is gyakori házikedvenc, 50-60 centiméteresre is megnőhet. Kisebb állatokat és növényeket egyaránt fogyaszt. Ausztrália félsivatagjait és füves területeit lakja.

The southern two-toed sloth (Choloepus didactylus) is famous for being slow. However, it can move fairly rapidly when it has a good reason. Since it usually hangs upside down from branches, its fur is ”worn” in the opposite way, i.e. the boundary is on the belly. Apart from being clinging hooks its claws also serve as protective weapons. The terrarium are inhabited by lizards, snakes, and turtles. The easily tamed bearded dragon (Pogona vitticeps) is a popular pet also in Hun­ gary. It can reach 50–60 cm (1.6–2 ft) in length and feeds on small animals as well as plants. It frequents semi-deserts and grasslands in Australia.

kétujjú lajhár / southern two-toed sloth

10


11

aligรกtorteknล‘s / COMMON SNAPPING TURTLE


tigrispiton / Indian python

Szintén az ötödik kontinens lakója a kéknyelvű szkink (Tiliqua scincoides), amely kék nyelvéről, vaskos testéről és apró lábairól könnyen felismerhető. Növényi és állati eredetű táplálékot egyaránt eszik, egyik kedvence a csiga. A nőstény a testében „hordja ki” a tojásokat, így 6-12 eleven utódot hoz a világra. A madagaszkári nappali gekkó (Phelsuma madagascariensis) élénkzöld színével vonja magára a figyelmet. Ez igazi élőhelyén kiváló mimikrit, rejtőszínt biztosít. Észak- és Kelet-Madagaszkár erdőségeiben él, ám olykor a házakban is megtelepszik. Fogságban könnyen tenyészthető. A királypiton (Python regius) nem nő hosszabbra 1,2-1,5 méternél. Ba­ rátságos, szinte sohasem harap. Veszély esetén labdává gömbölyödve védi a fejét. Nyugat- és Közép-Afrika esőerdeit és szavannáit lakja. Jóval nagyobb az olykor hat-hét métert is elérő tigrispiton (Python molurus), amely Dél-Ázsia monszunerdeiben és erdős szavannáin honos. A termé­ szetben egyre ritkább, de gyakran tartják fogságban. Több színváltozatát is kitenyészették, állatkertünkben is látható albínó példány. Az aligátorteknős (Chelydra serpentina) Amerika lakója. Igen falánk raga­ dozó. A kifejlett egyedek egyetlen természetes ellensége az aligátor. 12

Another inhabitant of the fifth continent is the blue-tongued skink (Tiliqua scincoides) easily recognized by its blue tongue, thick body and short legs. An omnivorous species, its favourite meal are snails. Females give birth to 6–12 live young per litter. The Madagascar day gecko (Phelsuma madagascariensis) has an attractive, vivid green colour but perfectly blends into its natural surroundings. This species lives in forests of northern and eastern Madagascar, sometimes taking shelter in houses. It breeds readily in captivity. The royal or ball python (Python regius) rarely surpasses 1.2–1.5 m (3.9–4.9 ft) length. A timid snake, it almost never bites. When stressed or frightened it curls into a ball to protect its head. It occurs in rainforests and savannahs in western and central Africa. A native of monsoon forests and savannah woodlands of South Asia, the Indian python (Python molurus) grows to much larger dimensions: six to seven metres (20–23 feet). Although this species is getting scarce in nature it is regularly bred in captivity. Several colour morphs have been produced; we have an albino specimen in the zoo. The common snapping turtle (Chelydra serpentina) inhab­ its America. It is a voracious predator. The sole natural enemy of adult snappers is the Mississippi alligator.


13

Madagaszk谩ri nappali gekk贸 / Madagascar day gecko


Ha állatkertünk egyik legújabb lakóját, Kontyőt, a kis pandát vagy más néven vörös macskamedvét (Ailurus fulgens) szeretnénk megpil­ lantani, nézzük meg a mászófáit! Valószínűleg azok valamelyikén pihen. A kis panda ugyanis a természetben is főleg alkonyat után mozog, a nappalt többnyire a lombkoronában, egy ág­ villában összegömbölyödve tölti. A vörös macskamedve a Himalája északi és déli oldalán honos. Főképp a mérsékelt égövi erdőket lakja, ám előfordul 4300 méter ma­ gasságban is. Igazi mindenevő, imádja a bam­ buszrügyet, eszik bogyókat, füvet, gyökeret, makkot, kisebb gerinces és gerinctelen állatokat. Párosával vagy a nős­ tény a kölykeivel él. Természetes élőhelyén az erdők pusztítása miatt egyre ritkább. Legin­ kább az indiai állomány veszélyeztetett.

14

If you want to catch a glimpse of one of the newest inhabitants of the zoo, Kontyő, the red panda (Ailurus fulgens), better look up: she is probably sleeping on a climb. For in the wild, the red panda is usually active after dusk, and spends the day curled up on a branch in a tree. This species occurs on the northern and southern slopes of the Himalayas. It mainly inhabits temper­ ate forests but is found as high as 4300 metres elevation. A truly omnivorous creature, it is fond of bamboo shoots but also consumes berries, grass, roots, acorns as well as smaller vertebrates and inverte­ brates. It lives in pairs, or females in the compa­ ny of their cubs. Due to deforestation the red panda is increasingly scarce in nature. The In­ dian population is the most severely affected.


15


mosómedve / raccoon

A folyton tevékenykedő vörösorrú ormányosmedve (Nasua nasua) hordák­ ban élő, Dél-Amerikában honos ragadozó. A csapat jobbára nőstényekből és azok kölykeiből áll, a hímek egyedül kóborol­ nak. Az éjszakát többnyire a fák lombko­ ronájában töltik. Az őslakosok vadásznak rá és a húsát megeszik. Állatkertünkben csemegéi a rovarok és a földimogyoró. A mosómedve (Procyon lotor) eredeti élőhelye Észak-Amerika. Európába betelepítették, ma már hazánkban is előfordul. Leginkább a vízközeli te­ rületeket kedveli, de a dús aljnövényzetű erdőkben is előfordul. Gyakran sekély vízből, iszapból halássza ki táplálékát. Mancsa hallatlanul érzékeny, így vaktában, tapintva is tud halászni. Jobbára szürkületi és éjszakai állat, de fogságban gyakran nappal is tevékeny. Állatkertünk mosómedvéjét, Kukkancsot leginkább kedvenc ágán pi­ henve figyelhetjük meg.

16

The ever active ring-tailed coati (Nasua nasua) is a South American carnivore living in bands. One such group consists mainly of females and their young, while males are normally solitary. These animals generally spend the night high up in the trees. Natives hunt them and eat their meat. Their favourite food in the zoo are insects and peanuts. Raccoons (Procyon lotor) are originally from North America. However, they were introduced to Europe and now occur in the wild also in Hungary. They prefer areas close to water but are also found in forests with a dense undergrowth. They often pick out food from shallow water or mud. Their paws are extremely sensitive so raccoons are able to fish ”blindly”. Essentially nocturnal and crepuscular in the wild this species is often active during the day in captivity. Kukkancs, our raccoon can most often be observed resting on its favourite branch.


vörösorrú ormányosmedve / ring-tailed coati

17


Az állatkertünkben bemutatott ázsiai törpevidra (Aonyx cinereus) jóval kisebb, mint a hazai vidra (Lutra lutra). Mancsa csak az utolsó ujjpercig úszóhártyás, karmai csökevényesek. Dél- és Délkelet-Ázsia, valamint jó néhány sziget lakója. Szívesen fogyaszt rákokat és puhatestűeket is, ugyanakkor gyakran halászik, ezért a halászok a befogott egyedeket halfogásra is beidomították. Tapintóérzéke kifinomult, mancsával kövek és hordalék alatt kutat rákok és puhatestűek után. Általában kisebb-na­ gyobb, maximum tizenöt fős csoportokban mutatkozik. Monogám, a párok életük végéig együtt maradnak. A kölykeik felnevelésében azok idősebb testvérei is részt vesznek.

18

The oriental small-clawed otter (Aonyx cinereus) is much smaller than our indigenous Eurasian otter (Lutra lutra). The webbing between its fingers and toes stretches to the last digit only, its claws are greatly reduced—hence its common name. This species inhabits South and Southeast Asia, including numerous islands. It consumes crustaceans and molluscs but also regularly takes fish, so fishermen in Asia often train young otters to catch fish. It has a refined sense of touch and feels with its paws among stones and debris hunting for shellfish. It usually occurs in groups consisting of up to fifteen individuals. A monogamous species, pairs remain together until death. Older siblings help the adults to raise the young.


19


fehér gólya / white stork

Állatkertünk nemrég felújított, nagy madárröpdéjében vízhez kötődő madarak élnek. A nagy torokzsákú rózsás gödény (Pelicanus onocrotalus) a XIX. században még költött Magyarországon, ma legközelebb a Dunadeltában fészkel. Velük együtt él a magyar nép kedves madara, a fehér gólya (Ciconia ciconia) is. Bár az utóbbi időben állománya jelentősen lecsökkent, még mindig gyakori fészkelő, 4800-5600 pár él nálunk. Rokona, az emberkerülő fekete gólya (Ciconia nigra) jóval ritkább, mindössze 150-200 pár költ hazánkban. A bakcsó (Nycticorax nycticorax) az egyik leggyakoribb hazai gémféle, ám mivel többnyire éjszaka aktív, csak ritkán kerül szem elé. A röpde lakója még a szent íbisz (Threskiornis aethiopicus), melyet az ókori egyiptomiak szentnek tartottak, és az elpusztult példányait mumifikálták.

20

Our recently renovated, large aviary is inhabited by wetland birds. In the 19th century, great white pelicans (Pelicanus onocrotalus) with their huge gular pouch were breeding in the wild in Hungary, but now their closest nesting grounds are situated in the Danube Delta. They are accompanied by white storks (Ciconia ciconia), the favourite birds of Hungarians. Although the latter species’ populations are seriously declining world-wide, it is considered a common breeding bird in Hungary, with 4800–5600 pairs. Its cousin, the black stork (Ciconia nigra) is much more scarce. The black-crowned night-heron (Nycticorax nycticorax) is one of the most common species of herons but being active at night it is rarely sighted. The aviary is also inhabited by sacred ibises (Threskiornis aethiopicus). Revered as gods by ancient Egyptians, they were mummified after their death.


rózsás gödény / great white pelican

21


nagy mara / Patagonian cavy or mara

A Dél-Amerika nagy részén ho­ nos kapibara vagy más néven vízidisznó (Hydrochoerus hydro­ chaeris) a Föld legnagyobb rág­ csálója; testtömege a 75 kilo­ grammot is elérheti. A vízközeli élőhelyeket kedveli, jól úszik, víz alatt akár öt percig is kibírja. Az amerikai kontinens déli ré­ szén, a füves pampákon él a nagy mara (Dolichotis pata­ go­num). Monogám, a hím és a nőstény egész életükben együtt maradnak. A nőstény a kölykeit üregekben hozza világra, ahol többnyire magukra hagyja őket, és csak szoptatni jár vissza. A nagy mara veszély esetén igen gyorsan, akár 45 km/h-s sebességgel fut. Állatkertünkben mindkét faj rendszeresen szaporodik.

The capybara (Hydrochoerus hydrochaeris) occurring in most of South America is the largest rodent on Earth: its body mass may reach 75 kilograms (165 pounds). It prefers habitat close to water, swims excellently and can stay under water for five minutes or more. The Patagonian cavy or mara (Dolichotis patagonum) lives in the southern tip of South America. A monogamous species, males and females mate for life. The female gives birth and raises her young in a burrow, to return for nursing every now and then. The Patagonian cavy is able to run very fast, up to 45 km/h (28 miles per hour), to avoid predators. Both species reproduce regularly in the zoo.

22


23

kapibara / capybara


Pazar látványt nyújt kilencfős indiai antilop (Antilope cervicapra) nyájunk, mely évről-évre 2-3 borjúval örven­ deztet meg minket. Az indiai antilop egykor India, Pa­ kisztán és Nepál leggyakoribb patása volt, sokszor ezres csoportokban élt, állományát milliósra becsülték. Ma a legnagyobb nyájak öt­ ven egyedből állnak, s élőhelyén mindössze 10 000 példánya található. Az indiai antilop a nyílt síkságok és bozótosok lakója. A tehenek és borjak csoportját egy-egy tapasztalt bika vezeti, míg a többi bika agglegénycsoportokba tömörül. Az indiai antilop teheneinek nincs szarva, színük sárgás­ barna, míg a jellegzetesen csavartszarvú öreg bikák feketék. Our herd of nine blackbucks (Antilope cervi­ capra) rejoicing us with 2–3 calves every year offers a real spectacle. The blackbuck was at one time the most common ungulate in India, Pakistan and Nepal, grazing in herds encompassing thousands of individuals; its world population was believed to number millions. Today the largest herds consist of fifty animals at most, and the entire world population is just 10,000. The blackbuck is an inhabitant of open plains and bushland. Females and young are lead by an experienced, dominant buck, while the remaining males gather in bachelor groups. The fawn coloured females have no horns, while old bucks with their characteristic twisted horns are black. 24


25


Hivatás az állatokért / A vocation for animals

Az állatgondozói munka nagyon sokféle tevé­ kenységet foglal magába. Az állatok etetése, itatá­ sa, a kifutók tisztántartása mellett számos egyéb feladat is hárul az ápolókra. Ilyen az eltaszított állatbébik melletti napi 24 órás ügyelet, a láto­ gatókkal való kapcsolattartás, a látványetetések lebonyolítása, foglalkozás azokkal az állatokkal, amelyekkel ez lehetséges, az utak söprése, télen hólapátolás stb. Emellett nem szabad elfeledkez­ nünk az esetleges veszélyekről sem, hiszen egy állatkertben valóban vad állatokat (is) tartanak. Az állatkerti állatok takarmányozása is a gondozók feladata, noha az egyes példányok adagját külön konyhán, pontos recept alapján állítják össze. Állataink csak jó minősé­ gű, emberi fogyasztásra is alkalmas kosztot kapnak. Az állatgondozónak persze arra is ügyelnie kell, hogy egy-egy torkos példány nehogy fajtársa adagját is felfalja... 26

The work of an animal keeper consists of various activities. In addition to foddering and watering the animals and thoroughly cleaning their enclosures keepers have to execute multiple tasks, such as taking care of orphaned babies for 24 hours a day, maintaining contacts with visitors, performing feeding sessions, handling animals in need of excercise, sweeping roads, shoveling snow in winter, etc. Some of these chores are potentially dangerous, since most of the animals in a zoo are truly wild. Feeding zoo animals is the job of the keepers, although each and every portion is carefully prepared in a special kitchen according to the animals’ individual needs. Only the best food suitable for human consumption is served to them. Of course, zoo keepers must also watch out that some gluttonous specimens do not eat up the rations of others…


27


Első barnamedvénk, Dömi állatkertünk 1958-as megnyitójára érkezett, mintegy alapító tagjaként a vadasparknak. Őt még számos medve követ­ te. Közöttük leghíresebb talán az 1986-os születésű Döme, a kamcsatkai barnamedve (Ursus arctos beringianus) volt, aki mindenkit megdöbbentett óriási méreteivel. Két lábra állva 3 méter magas volt, testtömege pedig igazi rekordként 700 kilogrammot nyomott! Jelenleg két kamcsatkai medve, Kata és Bori tekinthető meg a több mint 2000 m2-es, hűsölésre szolgáló meden­ cével is felszerelt kifutóban. A barnamedve Eurázsiában és Észak-Amerikában egyaránt előfordul. Táp­ lálék-összetétele változatos, nagy mennyiségű növényt is fogyaszt, eszik rágcsálót, leüti a csülkös vadat. Igazi csemegéje a méz, a hangya és egyes területeken a hal is.

Our first brown bear, Dömi, having arrived to the opening ceremony in 1958, was one of the first animals in the zoo. He was followed by several other bears, the most famous of which was probably Döme, a Siberian or Kamchatka brown bear (Ursus arctos beringianus) born in 1986 that has strucked awe by its sheer size. Standing on its rear legs it was 3 metres (9.8 feet) high, and had a record weight of 700 kilograms (1,543 pounds)! Today, we are keeping two Kamchatka brown bear ”ladies”, Kata and Bori. The brown bear is an omnivorous species with a mixed diet. It consumes large amounts of plants, but also keeps honey, ants, other insects, small rodents and fish on the menu. 28


29


30

huszármajom / patas monkey

Európa egyetlen vadon élő majomfaja a berber makákó (Macaca sylvanus), amely Gibraltáron, Észak-Algériában és Marokkóban honos. Az egyetlen makákó-faj, amelynek nincs farka. A legváltozatosabb élő­ helyeket hódította meg, otthon van a hegyi erdőkben, bozótosokban és a sziklás területeken egyaránt. Állatkertünkben egy öt főből álló fiúcsa­ patot gondozunk. A huszármajom (Erythrocebus patas) a leggyorsabb majom, hosszú lá­ bával akár az 55 km/h sebességet is elérheti. Kisebb csoportokban, talajszinten él, a szavannás területeket lakja. Táplálékkeresés közben akár napi 12 kilométert is megtesz. Amíg a többiek táplálkoznak, egy öreg hím őrt áll. Állatkertünk híres lakója Alfréd, akivel fiatal, tapasztalatlan anyja nem törődött, ezért gondo­ zója nevelte fel. Később sikerült visszaszoktatni fajtár­ sai közé.

The barbary or common macaque (Macaca sylvanus) is the only species of monkey living freely in Europe, occurring in Gibraltar, northern Algeria and Morocco. It is the only species of macaque lacking a tail. It has occupied various types of habitat, and feels itself at home in montane forests, bushlands as well as rocky outcrops. We maintain a group of five young males in the zoo. The patas monkey (Erythrocebus patas) is the fast­ est of all primates. Running on its long legs it can achieve a speed of 55 km/h (34 miles per hour). It lives in savannahs, in small groups on the ground. During foraging it may cover 12 kilometres (7.5 miles) a day. While his companions feed, an old male stands guard. Alfréd, a famous inhabitant of our zoo was not properly taken care of by his inexperienced mother and had to be hand-raised by a keeper. Later, however, he was successfully returned to the group of conspecifics.


31


Állatkerti házasságközvetí tés / Arranged marriage‑‑in zoo style Az állatkertek egyik feladata a veszélyeztetett fajok tenyésztése. Ám ez csak komoly össze­ fogással vezethet eredményre, ezért alakultak meg az állatkerti szövetségek és jöttek létre a tenyészprogramok. Állatkertünk tagja a Magyar Állatkertek Szövetségének (MÁSZ) és az Euró­ pai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének (EAZA). Az EAZA-ba tartozó állatkertekben faj­ koordinátorok hangolják össze az egyes fajok tenyésztését, s készítik el azok nemzetközi törzskönyveit. Minden esetben ellenőrzik, hogy az állatokat igénylő állatkert maximálisan meg­ felelő életteret biztosít-e az adott faj számára, s csak ennek tudatában – sokszor több éves sorbanállás után – kerülhet egy-egy ritkább állatfaj az adott bemutatóba. Az EEP-s (Európai Tenyésztési Programban szereplő) fajaink: dzseláda pávián, hópárduc, közönséges tapír, nyugat-afrikai csimpánz, szélesszájú orrszarvú, vörös vari, kis panda, bojtosfülű disznó, zsiráf. ESB-s (Európai Törzskönyv) állataink: berber makákó, gyűrűsfarkú maki, kárpáti hiúz, fekete gólya, kétujjú lajhár, sivatagi róka, csimpánz (nem alfajtiszta). 32

An important task of zoos is the breeding of endangered species. However, this can only be achieved by cooperation, hence the league of zoo alliances and the start of breeding programs. Our zoo is a member of the Hungarian Association of Zoological Gardens (MÁSZ) and the European Association of Zoos and Aquaria (EAZA). In zoos that are members of EAZA, appointed coordinators arrange the breeding of species and keep international studbooks. They check in all instances whether a zoo applying for certain stock is able to properly take care of the given species, and only then can more rare animals be obtained—often after waiting for several years ”in a line”. (Sub)species forming part of European Endangered Species Programmes (EEP) are: gelada baboon, South American tapir, West African chimpanzee, white rhinoceros, red-ruffed lemur, red panda, red river hog, giraffe. Our European Studbook species are: barbary macaque, ring-tailed lemur, Eurasian lynx, black stork, southern two-toed sloth, fennec fox, chimpanzee (subspecies hybrids).


33

Vรถrรถs vari / red-ruffed lemur


Különösen büszkék vagyunk dzselada vagy más néven hegyi páviánjainkra (Theropithecus gelada), amelyek a legnagyobb állatkerti ritkaságok közé tartoznak és már szaporodtak is ná­ lunk. A hegyi páviánok a természetben Délnyugat-Etiópia ma­ gas fennsíkjainak lakói, a nappalt a füves szavannákon töltik, éjszakára pedig sziklás magaslatokra húzódnak. Óriási, kivé­ telesen akár 600 főből álló hordákban élnek. A hordák kisebb egységekre, háremcsoportok­ ra tagolódnak, a fiatal hímek külön agglegény-cso­ portokba tömörülnek. A dzselada gyakran kifordítja ajkát és jellegzetesen vicsorog. Ám ez nem fenyegető arckifejezés – épp ellenkezőleg, meg­ nyugtató, barátságot kifejező grimasz. A dzseladák táplálko­ zása is különleges a majmok között, ugyanis főleg fűféléket fogyasztanak.

34

We are particularly proud of our gelada baboons (Theropithecus gelada), which are extremely scarce in zoos and have even reproduced in Veszprém. Restricted to high escarpments in southwestern Ethiopia geladas live in huge herds consisting in exceptional cases of as many as 600 individuals. These herds are further subdivided into smaller reproductive units known as harem groups. Immature males gather in bachelor groups. Gelada baboons often flip their upper lip back and display their teeth and gum. Although this appears as an aggressive gesture to us this grimace actually signals peacefulness. The feeding habits of geladas are also unique among monkeys as they consume mainly grass blades and seeds.


35


Hópárducaink (Uncia uncia) 2010-ben költöztek Állatkertünkbe. A hím, Waldi Krakkóban, míg pár­ ja Hara az Egyesült Királyságban, Broxbourne-ban született. A hópárduc a legmagasabb területeken élő macskaféle, amely akár az 5500 méteres he­ gyekben is megél. Szervezete jól alkalmazkodott a szélsőségekhez, aljszőrzete hosszú, tömött, orr­ ürege pedig megnagyobbodott, hogy a beszívott hideg levegő felmelegedjen, mielőtt a tüdőbe jut. Hatalmas, 12 országban lévő élőhelyén a zsák­ mányállatok kis száma miatt sohasem lehetett gyakori. Állományát még megbecsülni sem na­ gyon lehet, talán 4500-7500 példányuk él a természetben. A Himalájában élő népek néha szellem­ leopárdnak is nevezik a természetben rit­ kán megfigyelhető nagymacskát.

36

Our snow leopards (Uncia uncia) live in the zoo since 2010. The male, Waldi was born in Cracow, Poland, his mate, Hara in Broxbourne, United Kingdom. Of all cats, the snow leopard lives at the highest altitude in the mountains, up to 5,500 metres (18,000 feet) elevation. It has adapted well to extremes by having a dense undercoat and an en­ larged nasal cavity in order to warm up the inhaled cold air before it reaches the lungs. It must have always been uncommon in its natural range encompassing 12 countries for its prey animals are almost equally scarce. The size of the species’ population can only be guessed at, perhaps 4,500–7,500 individuals remain in the wild. They are rarely sighted in nature, hence locals revere these large cats as ”mountain spirits”.


37


Európa legnagyobb macskaféléje a hiúz (Lynx lynx). A kandúrok testtöme­ ge akár a 30 kg-ot is elérheti. Magyarországról egyszer már kipusztult ez az óvatos, ritkán mutatkozó faj, ám mintegy két évtizede az ország északi területein – ha csekély számban is – ismét jelen van. Többnyire éjszaka ak­ tív, a nappalt a sziklahasadékokban kialakított rejtekhelyén tölti. A párzási időszakot leszámítva magányosan él. Fő tápláléka kisebb patásokból – őz, muflon – áll, de szívesen fogyasztja a nyulakat, rágcsálókat és madarakat is. A középkorban fejedelmi asztalok gyakori fogása volt a hiúzpecsenye, sőt húsának gyógyító erőt tulajdonítottak, például a bajor királynak hi­ úzt rendelt az udvari orvosa szédülés ellen. Állatkertünkben egy párt gondozunk. 2009-ben Barcelonából érkezett egy igen értékes genetikai állományú nőstény, majd nem sokkal később Chemnitzből került hozzánk a kandúr. A „házasság” oly jól sike­ rült, hogy néhány hónappal később meg­ született az első kölyök. 38

The largest wild cat inhabiting Europe is the Eurasian lynx (Lynx lynx). Males can reach a body weight of 30 kg (66 lb). This species has once been fully exterminated from Hungary but since about two decades it is again present, although in just small numbers, in the northern regions of the country. Mostly active at night, it spends the day in a hide. Apart from the breeding season it lives solitary. Its food consists for the largest part of smaller ungulates—roe deer, mouflon—but it also hunts rabbits, rodents, and birds. Noblemen were often served roasted lynx in the Middle Ages, and lynx meat was even believed to have medicinal properties—for instance it was prescribed to the Bavarian king against dizziness. We maintain a pair in the zoo. The female arrived in 2009 from Barcelona, Spain from an extremely valuable genetic stock, the male a little later from Chemnitz, Germany. Their ”marriage” proved successful, and a few months later the first cub was born.


39


Amikor a tigris foga fáj… / When a tiger’s tooth hurts…

Dr. Szekér Pál 1969 óta állatorvos, 1984-től áll kapcsolatban az állatkerttel, 2008-tól pe­ dig főállásban gyógyítja kertünk lakóit. Fel­ adata rend­kívül sokrétű. Sajnos a vadállatok sokáig titkolják, ha betegek, ezért apró jelek­ ből lehet csak kikövetkeztetni, hogy valami nincs rendben. A diagnózis felállítása sem egyszerű – felbecsülhetetlen érték ilyenkor a tapasztalat. Az állatkerti állatorvos nem „csak” gyógykezel, hanem hatékonyan részt vesz a megelőzésben; így például az állatok táplálékának összeállításában, férőhelyük kialakításában is. S azt se feledjük el, hogy az állatkerti állatok épp úgy kapnak védő­ oltásokat, mint a házikedvencek. 40

Pál Szekér M.D. graduated in 1969, treats the zoo’s animals since 1984, and is our fulltime veterinarian since 2008. His duties are extremely varied. Unfortunately, ailing wild animals do not show obvious symptoms until it is almost too late, and those little signs are the only way to know if something is wrong with them. Diagnosing an illness is also not easy—experience can save lives at such occasions. A zoo veterinarian does not only ”treat” diseases but seeks ways to prevent them, e.g. by composing the perfect diet and shaping ideal enclosures. And one should not forget that zoo animals must get their regular vaccinations, similarly to pets.


41


Állatkertünk első oroszlánja (Panthera leo), Nóra az ötéves jubileumra (1963) érkezett, négy hónapos kölyökként. Ma öt oroszlán lakja a tágas kifutót. 1999-ben elsőként Linda költözött hozzánk, majd tíz évvel ké­ sőbb négy újabb, akkor két éves példánnyal gazdagodott gyűjteményünk. Az oroszlán a történelmi időkben még a mai Görögország területén is élt, sőt, a XIX. században Kis-Ázsiában is találkoztak vele. Azóta élőhelyének nagy részéről kiirtották, s ma – egy kis indiai állományt leszámítva – csak Afrikában honos, ám ott is leginkább csupán rezervátumokban él. Mint min­ den nagymacska, az oroszlán is csúcsragadozó. Csapatban vadászik, egyes zsákmányállatai, mint például a kafferbivalyok, zsiráfok és vízilovak sokkal nagyobbak és veszélyesebbek annál, hogy egyetlen oroszlán szembe­ szálljon velük. Leginkább a nőstények vadásznak, igaz, bebizonyosodott, hogy a hímek is gyakran kiveszik részüket a zsákmányszerzésből.

42

Nóra, our first lion (Panthera leo) arrived as a birthday present on the fifth anniversary of the zoo (1963) as a 4 months old cub. Today, five lions inhabit the spacious enclosure. The first, Linda, ”moved in” in 1999, and was followed by four, then two years old companions a decade later. In historical times lions occurred in the wild even in Greece and specimens were sighted in Anatolia as late as the 19th century. Today this species occurs, besides a relictual population in India, only on the African continent, and even there mostly within the boundaries of protected reserves. Similarly to all large cats, lions are top predators. They hunt in groups as some of their prey animals, such as Cape buffalo, giraffes and hippopotamuses are much too large and dangerous for a single lion to tackle down. It is predominantly the females that hunt, although it has recently been discovered that also males play an active role in pursuing prey.


43


Szása, our male Siberian tiger (Panthera tigris altaica) is the favourite of visitors since the very beginning when he arrived at Veszprém Zoo at the age of just nine weeks in 2009. The life of the little cub started with ordeals as the maternal instincts of his mother did not work. A zoo keeper had to take over the responsible and complicated task of hand-raising. The healthy and rapidly growing young tiger got female company in 2010: Kátya and Mása. The super predator of Asiatic forests is the heaviest of all felines: our male might eventually reach 250–300 kilograms (550–660 pounds) of weight. These large cats are perfectly adapted to harsh mountain climates, the extreme cold and deep snow. However, of the Altaic subspecies only as few as about 450 individuals survive in nature— due to habitat loss and poaching.

Szása, a szibériai tigris (Panthera tigris altaica) 2009 óta látogatóink ked­ vence. Ekkor, mindössze kilenc hetesen érkezett Veszprémbe. Élete meg­ próbáltatásokkal kezdődött, ugyanis anyjának szülői ösztönei nem működ­ tek, így a dajkaság nagyon komoly és összetett feladatát gondozója látta el. Az egészséges, szépen fejlődő kistigris mellé 2010-ben két nőstény, Kátya és Mása érkezett. Tigriseink a világ legnagyobb macskaféléihez tartoznak; hímünk a későbbiekben akár 250–300 kilogrammosra is megnőhet. Imádják a telet, a havat, persze ez nem is csoda, hiszen természetes élő­ helyük is többnyire zord vidék. A szibériai tigris­ ből a természetben ma már csupán mintegy 450 példány él. Az alfaj fennmaradását leginkább a természetes élőhelyek zsugorodása és az orvvadászat veszélyezteti. 44


45


Böbéről elnevezve / NAMED AFTER BÖBE Állatkertünk egykori híres csimpánzáról kapta nevét a 2009-ben átadott Böbe Majom Tanodája Oktató- és Ki­ állítóház. A létesítmény a legmodernebb technikai eszkö­ zökkel felszerelt, többfunkciós oktató- és kiállítóterem. Az oktatóterem minden tekintetben alkalmas – az óvodától egészen a felsőoktatásig – játékos, zoológiai, természet­ védelmi, zoopedagógiai- és biológia órák megtartására. A környezetpedagógiában meghonosodott ún. „szabad ég iskola” koncepció jegyében az állatkert állatai és növényei – mintegy „élő biológiai szertár” –, pótolhatatlan szakmai hátteret jelentenek. Az állatkert szakemberei kiemelkedő szerepet vállalnak a környezet-érzékeny szemléletre, és a környezettudatos életmódra való nevelésben. 46

Böbe Ape’s School established in 2009 was named after the famous female chimpanzee maintained in Veszprém Zoo. It is a training and exhibition facility furnished with high-tech equipment. The room is fully suitable to house playful zoology, conservation, zoo pedagogy, and biology classes—from kindergarten to college level. As part of the “open sky school” concept now widely adopted into environmental education programs the zoo’s animals and plants serve as a living “cabinet of curiosities”, and provide an irreplaceable vocational background. Zoo professionals have a key role in teaching people about environmentally sensi­ tive approaches and ecological thinking.


47


tapír / South American or lowland tapir

Dél-Amerikát idézi a közös tapír-csuk­ lyásmajom kifutó. Tapírjaink közül Al Ca­ pone Gdanksból,míg Hermanek Prágából érkezett. A dél-amerikai tapír (Tapirus terrestris) élőhelyének legnagyobb szá­ razföldi emlőse. A vízközeli területeket lakja, remekül úszik, sőt, ha teheti ve­ szély esetén is a vízbe menekül. Látása nem túl jó, de hallása és szaglása kiváló. Az apella csuklyásmajmok (Cebus apella) 2007-ben költöztek a tapírok mellé. A csuklyásmajom Közép-Amerika déli területein, illetve Dél-Ameri­ kában él. Jobbára a lombkoronaszint alsó és középső szintjén kutat gyü­ mölcsökből, rovarokból, madártojásokból és kisebb ge­ rinces állatokból álló tápláléka után. A két állatfaj reme­ kül megfér egymás mellett a tágas kifutóban, bár Negro, a csuklyásmajom hím látványetetések alkalmával gyakran elcsen egy-egy diót a tapírok adagjából is.

48

The joint tapir-capuchin monkey enclosure evokes South America. Of our ta­ pirs, Al Capone came from Gdansk, whereas Hermanek is from Prague. The South American or lowland tapir (Tapirus terrestris) is the larg­ est land mammal of the con­ tinent. It lives on river banks, can swim easily and escapes to water from predators. Its eyesight is not very good but its senses of hearing and smell are truly excel­ lent. The brown or tufted capuchins (Cebus apella) moved in 2007 to the tapirs. These monkeys inhabit southern Central as well as South America. They search for food—fruit, insects, bird eggs and smaller invertebrates—mainly in the understory and the canopy layers of the rainforest. The two species live peacefully in the spacious enclosure even though Ne­ gro, the male capuchin often steals a nut or two from the tapirs during feeding sessions.


49

apella csuklyรกsmajom / brown or tufted capuchin


pusztai sas / steppe eagle

Állatkertünk legnagyobb ragadozó madara a pusztai sas (Aquila nipalensis), melynek az erdős-sztyepp, ritkábban a nyílt füves puszta az otthona. Ha­ zánkban a középhegységekben is fészkel. Főleg kisebb emlősökkel táp­ lálkozik. Az egerészölyvet (Buteo buteo) sok vadász elsőszámú közellenségnek tekinti. Ok nélkül, mivel a nyulat, fácánt ritkán ejti el, helyettük inkább nagy mennyiségű pockot, egeret fog. Magyarországon minden bagoly és ragadozó madár természetvédelmi oltalom alatt áll. 50

egerészölyv / Common buzzard

The largest bird of prey exhibited in the zoo is the steppe eagle (Aquila nipalensis) that inhabits woodland steppe or, more rarely, open grassland. In Hungary it also nests in mountains of medium height. It feeds mainly on small mammals. The common buzzard (Buteo buteo) is considered by many hunter public enemy Number 1. Its bad reputation is unjustified, since it never takes hares or pheasants but consumes almost exlusively voles and mice. All species of owls and raptors are protected by law in Hungary.


51

szakรกllas bagoly / Lapland or great grey owl


uhu / eurasian eagle-owl

52


hóbagoly / snowy owl

A szakállas bagoly (Strix nebulosa) Eurázsia és Észak-Amerika észa­ ki területeit lakja. Olykor délebbre vándorol, de hazánkban még nem észlelték. Az uhu (Bubo bubo) Eurázsia és Észak-Afrika legnagyobb bagolyfaja. Csaknem kipusztult, ám szerencsére állománya emelkedőben van, ma már mintegy 50 pár költ középhegységeinkben. A hóbagoly (Nyctea scandiaca) a tundra lakója, csak ritkán vetődik el Magyarországra. Alkalmazkodott a sarki nyár és éjszaka adottságai­ hoz, így nappal és éjszaka egyaránt vadászik.

The Lapland or great grey owl (Strix nebulosa) lives in the northern regions of Eurasia and North America. It sometimes ventures South but has not yet been sighted in Hungary. The Eurasian eagle-owl (Bubo bubo) is the largest species of owl in Eurasia and northern Africa. Once nearly exterminated, its populations are again on the rise and today there are about 50 breeding pairs in Hungarian hills. The snowy owl (Nyctea scandiaca) is a characteristic inhabitant of the tundra, rarely straying into Hungary. It has highly adapted to the conditions of the Arctic and hunts both day and night. 53


Él állatkertünkben két kis testű állatfaj, melyeket a látogatók hamar a szívükbe zártak. Némiképp hasonlítanak is egymásra, ám nem rokonok. Sőt az egyik ragadozó, míg a másik egy „zsákmányállat” rágcsáló. A szurikáta (Suricata suricatta) Dél-Afrika lakója. Nagyon kíváncsi ter­ mészetű, gyakran emelkedik két lábra. Leginkább a száraz, füves-bok­ ros területeket kedveli, de otthon van a félsivatagokban is. Kisebb álla­ tokkal táplálkozik, a kígyók és skorpiók mérgére nem igazán érzékeny. A feketefarkú prérikutya (Cynomys ludovicianus) Észak-Amerika cso­ portosan élő rágcsá­ lója. Nevét némi­ képp kutyaugatás­ ra emlékeztető hangjáról kapta. A prérikutyák társas életet élnek, föld alatti városaik óriási méretűek lehetnek.

feketefarkú prérikutya / black-tailed prairie dog

54

There are two small species of mammals in the zoo that are very popular among visitors. Although superficially similar, they are not at all related. In fact, one is a predator, the other ”prey”—a rodent. Slender-tailed meerkats or suricates (Suri­ cata suricatta) are native to South Africa. Very curious animals they often raise on their rear legs. Dry bushlands are their favourite habitat but they also feel themselves at home in semideserts. They feed on small animals and can withstand an occasional snake bite or scorpion sting without ill-efects. The black-tailed prairie dog (Cynomys ludovi­ cianus) is a rodent living in colonies in North America, named after its barking call. Regard­ ed as vermin, prairie dogs were eradicated from about 90 percent of their former range in the past centuries.


55

szurikรกta / SLENDER-TAILED MEERKAT OR SURICATE


anyagaival is „társalog”. A vörös varihoz hason­ lóan leginkább nappal aktív. A két faj utódgondo­ zása között az a különbség, hogy míg a katta gyakran a testén cipeli kölykeit, a vari ezt nem teszi. Egy rend­ szeresen szaporodó gyűrűsfarkú maki család Állatkertünk másik szegleté­ ben is látható.

56

vörös vari / red-ruffed lemur

Pákó és Frutti, a két vörös vari (Varecia variegata rubra) nemzetközi fajmegőrzési program (EEP) keretében érke­ zett Veszprémbe. Eredményesen szaporodnak, így ma már kilencen lakják a Makiösvényt. Kifutójukat megosztják egy gyűrűsfarkú maki (Lemur catta) fiúcsapattal. A makik ma­ gyar neve másfél évszázada még „rémke” volt. Nem vélet­ lenül, ugyanis élőhelyük, Madagaszkár felfedezői a makik különleges, olykor valóban hátborzongató hangjáról azt hitték, hogy a szellemek szólnak. A nagy csoportokban élő gyűrűsfarkú maki hosszú farkának lobogtatásával és illat­

The red-ruffed lemurs (Varecia variegata rubra) Pákó and Frutti arrived as part of an international species conservation program (EEP). They have repeatedly reproduced and today nine of them inhabit the Lemur Trail, together with a group of subadult ring-tailed lemur (Lemur catta) males. Upon hearing the unique, howling calls of le­ murs early travellers to Madagascar took them for lamenting ghosts. The highly gregarious ring-tailed lemur also waves its tail and uses scent marks to communicate with conspecifics. These two species are usually active by day, i.e. diurnal. They differ in the way they deal with their young: while ring-tailed lemurs carry them on their back, red-ruffed lemurs do not. Another group of regularly reproducing ring-tailed le­ murs can be seen elsewhere in the zoo.


57

gyűrűsfarkú maki / RING-TAILED LEMUR


Állatok mozgásban / Animals on the move

Az állatkerti állatok megszokott ritmus szerint élnek. Sokszor játszanak, futkosnak – de nagyon gyakran pihennek, alszanak. Ez nem is csoda, hi­ szen sokuk este-éjjel válik igazán aktívvá. Akkor, amikor már természetesen nincsenek látogatók az állatkertben. A közönség ezért napközben olykor csak összegömbölyödött szőrcsomókat lát; így előfordulhat, hogy egy-egy kifutóhoz többször is vissza kell mennünk, ha az adott ál­ latot valóban látni szeretnénk. Ám sok fajnál mehetünk biztosra is! A látványetetések során az állatok mozognak, táplál­ koznak és szociális életet élnek. Éppen ezért állatkertünkben számos fajnál bevezettük a pontos időponthoz kötött úgynevezett látványetetést, melynek idejét a belépéskor ka­ pott prospektuson olvashatjuk, vagy előre tájékozódhatunk róla az állatkert honlapján. 58

Zoo animals live their lives according to spe­ cific rhytms. They often play or run around, but also frequently rest or sleep. No wonder, since many are nocturnal, and become active only after all guests have left. During the day visi­ tors may get to see nothing else but furballs, so if we want to catch a glimpse of an animal on the move we may have to return to its enclosure more than once. However, there are some guarantees. During feeding sessions animals move, eat and socialize. For this reason we have set so-called feeding sessions, the exact times of which are to be found in the leaflet received at the entrance or on the zoo’s website.


59


60

axis szarvas / axis deer

A pettyes vagy axis szarvast (Axis axis) a régebbi vadászkönyvekben hindu nevéből chitalnak is nevezik. Még ma is az Indiai-félsziget leg­ gyakoribb szarvasa. Előfordul még Srí Lankán, és Ausztráliába betelepí­ tették. Nagy csoportokban él; igen gyors, veszély esetén akár 65 km/órás sebességgel is menekül. Leginkább hajtásokat, rügyeket és egyszikűeket eszik. Az Észak-Afrikában honos sörényes juh (Ammotragus lervia) test­alkatát és viselkedését tekintve átmenetet képez a juhok és a kecskék között. A rejtőszíne tökéletes, s mivel az élőhelyén a berber oroszlánt kipusztítot­ ták, természetes ellensége alig van. Ennek ellenére a természetben nem gyakori.

The axis deer (Axis axis) is also mentioned as Chital, based on its Hindi name, in older hunting books. It still is the most common species of deer on the Indian Subcontinent. But occurs in large herds also in Sri Lanka and was introduced into Australia. Extremely fast, it can outrun most predators with a speed of 65 km/h (40 miles per hour). It mainly consumes shoots, buds and monocots but also takes advantage of monkeys sharing its habitat. Regarding its build and behaviour the barbary sheep (Ammotragus lervia) is halfway between sheep and goats. Its home is North Africa. It is excellently camouflaged, and since the Berber lion has in the meantime been fully exterminated, it has almost no en­ emies in the wild. However, it is not particularly common in nature.


61

sörényes juh / barbary sheep


láma / llama

A guanakó (Lama guanicoe) Dél-Amerika déli és nyugati területein honos. Az Andokban a 4000 méter magasságú régiókat is lakja, emellett előfordul a pampákon és félsivatagokban is. Állatkertünkben jelenleg egy kancákból álló csapat tekinthető meg. A lámát (Lama glama) mintegy 4500 esztendeje háziasították a guanakóból. Leginkább teherhordásra használják, mivel oxigénszegény környezetben 45 kilogrammnyi málhát is elbír. Az Andokban élők a húsát fogyasztják, zsírjából faggyút készítenek, trágyáját pedig tüzelőnek használják. A láma védekezésül leköpi vélt vagy valós támadóját; ám erre leginkább akkor érez „késztetést”, ha felingerlik. Dél-Amerikában számos fajtáját tenyésztik, ám az európai állatkertben csak ezek keresztezett formái láthatók.

The guanaco (Lama guanicoe) is native to southern and western South America. It occurs up to 4,000 metres (13,000 feet) altitude in the Andes, but also inhabits pampas and semi-deserts. We maintain a herd of females in the zoo. The llama (Lama glama) was domesticated approximately 4,500 years ago, mainly as a pack animal, as it can carry up to 45 kg (99 pounds) of weight under low-oxigen condi­ tions. Also its meat is eaten by Andean people, its fat is made into tallow and its dung is used as fuel. As a form of self protection llamas may spit their stomach contents onto a real or reckoned aggressor, although mainly when molested and not without any good reason. In South America various breeds are known but in European zoos only hybrids can be seen. 62


63

guanak贸 / guanaco


Az impala (Aepyceros melampus) a természetben szeren­ csére még gyakori, állatkertekben azonban annál ritkább. Veszprémben több mint egy évtizede sikeresen tartjuk és tenyésztjük ezt a kecses antilopfajt. Az impala Kelet- és Dél-Afrika erdős szavannáinak és ligeterdeinek lakója. A természetvédelmi területeken még nagy számban előfordul. A tehenek és borjak népes csoportokba tömörülnek, a bakok külön, úgy­ nevezett agglegénycsapatokban élnek. A hímek ádázan harcolnak a tehenek kegyeiért. Csak a leg­ erősebb, így „legmagasabb rangú” bak vehet részt a szaporodásban. Az impala a ragadozók kedvelt zsákmányállata, bár igen gyors, veszély esetén akár három méter magas és tíz méter hosszú ugrásokkal is menekül.

64

Fortunately, the impala (Aepyceros melampus) is still quite common in the wild but is nevertheless rarely seen in zoos. We keep and breed this graceful antelope species for over a decade now. The impala is an inhabitant of woodland savannah and thick bushveld in East and South Africa. It is still numerous in protected areas. Females and young form large herds, while males live together in bachelor groups. Rams fiercely fight for their right to mate, and only the strongest with the highest ”rank” will be able to reproduce. Even though they are extremely fast animals, impalas are popular prey items to predators. When frightened they can jump distances 10 metres (33 feet) long and 3 metres (9 feet) high.


65


Hat tagú tevecsapatunk állatkertünk Gulya-dombjának tágas kifutóját lakja. A jól ismert kétpúpú teve (Camelus bactrianus) ázsiai háziállat, vadonélő őse már csaknem kipusztult. Anatómiája sivatagi élőhelyhez alkalmazko­ dott; testében ugyan nem tárolja a vizet, de szükség esetén speciális anyag­ cserével lebontja a púpjaiban felgyülemlett zsírt. Hosszú szomjazás után akár 57 liter vizet is képes felhörpinteni. Az egypúpú teve (Camelus dromedarius) vagy más néven dromedár ÉszakAfrika és Arábia lakója, de a világ számos pontjára betelepítették. Igény ­ telen, kitartó és gyors, ezért az észak-afrikai törzsek egy része többre becsüli a lónál. Kétpúpú rokonánál gyorsabb, a sivatagban naponta akár 100-120 kilométert is képes megtenni. Állatkertekben sokkal ritkább, mint a kétpúpú teve.

Our six camels inhabit two spacious runs on the Gulya Hill of our zoo. The wellknown two-humped or bactrian camel (Camelus bactrianus) is a domestic animal in Asia; its wild form is nearly extinct. Its anatomy has adapted to a desert existence: although it does not actually store water in its body, it is able to metabolise fat reserves accumulated in its humps. After a prolongued period of thirst it can drink as much as 57 litres (15 gallons) of water. The dromedary or Arabian camel (Camelus dromedarius) is an inhabitant of northern Africa and the Middle East but has been introduced to many a region worldwide. Unassuming, tenacious and fast, it is in higher esteem than a horse among North African nomads. Much faster than its two-humped cousin it can cover a distance of 100–120 km (62–75 mi) a day in the desert. This species is much less frequently maintained in zoos than the bactrian camel. 66


67


Érints meg! / Touch me! Az állatsimogató a gyerekek egyik nagy kedvence. Az ott élő kecskék és juhok békésen tűrik, hogy a kicsik simogassák-dögönyözzék őket. Az efféle bemutatásnak hallatlanul nagy előnye, hogy igazán testközelbe hozza az állatokat. Így, ha egy kisgyermek megérint egy békés jószágot, később alig­ ha fog tartani tőle. 68

The hands-on area is a favourite among children. Goats and sheep living in the enclosure calmly allow kids to pet and knead them. The great advantage of such a setup is that it can really bring animals up close and personal. Kids having an opportunity to interact with these peaceful creatures will unlikely fear them as adults.


69


Komfortos lakosztályok / Comfortable apartments Az állatkerti szakemberek már régóta tudják, hogy nem jó, ha egy állat unatkozik. Ilyenkor hamar elhízik, élettartama lecsökken, problémák adódhatnak a szaporodásával is. Ezért állatkertünkben minden lakónak igyekszünk természetes életfeltételeket teremteni. A tágas férőhely csak az első lépés, a kifutót-röpdét be is kell rendezni. Mászókákat, faágat, játékokat helyezünk be, s ezeket gyakran cseréljük, hogy újra és újra le­ gyen mit felfedezniük állatainknak. Az adott táplálék egy részét elrejtjük vagy szétszórjuk, hogy állataink ennek keresésével is elfoglalják magukat. Emellett természetesen azokkal az állatainkkal, amelyekkel lehet, az állat­ gondozók is nap mint nap foglalkoznak. 70

Zoo keepers know it since a long time that it is never a good thing if an animal is bored. It soon gets fat, has a shorter life, and is unlikely to breed. For this reason we try to provide all our animals as natural living conditions as possible. A spacious enclosure is just the first step, the run/ aviary must be furnished, too. We insert monkey climbs, tree branches and toys into the enclosures of our animals and we exchange them from time to time to make them appeal more attractive for investigation. One part of the food is hidden or dispersed so the animals get occupied by gathering it. In addition, zoo keepers also handle non-dangerous animals on a regular basis.


71


Böbe az elárvult kis csimpánz (Pan troglodytes) 1963-ban Guineából került a Veszprémi Állatkertbe. Az emberszabású főemlősökkel foglalkozó szak­ emberek hamar felfigyeltek különleges képességeire: tanulékonyságára, kreativitására, manualitására és figyelemre méltó intelligenciájára. Az elmúlt évtizedekben számos egyedet gondoztunk, sőt nálunk született az első hazai csimpánzkölyök is. A csimpánzok 2009-ben a Gulya-dombon átadásra került Csimpánzvilágba költözhettek. Az épület belső tere meg­ haladja a 600 négyzetmétert. A házhoz egy 1400 négyzetméteres és egy 1700 négyzetméteres, játékokkal, mászófákkal berendezett füves-bokros kifutó csatlakozik. A látogatók felől nincsenek rácsok, az épületben 4,5 cm vastag üvegfalak, a szabad téren vizesárkok választják el az emberszabású­ akat a közönségtől.

72


Böbe, the chimpanzee (Pan troglodytes) arrived from Guinea to Veszprém Zoo as an orphaned baby. Her keepers were soon captivated by her talents: her learning ability, manual skills and friendly nature. In the subsequent decades we have maintained numerous chimpanzees and the first ever baby in Hungary was also born here. In 2009 our chimps were transferred to the Chimpanzee World facility established on Gulya Hill—in the meantime highly acclaimed by professionals. In addition to an indoor enclosure having an area of over 600 sqm (718 square yards) two outdoor runs (1400 sqm and 1700 sqm [1674 and 2033 square yards, respectively]) covered in grass and bushes, and containing numerous toys and monkey bars give home to the animals. There are no railings, apes and visitors are separated by 4.5 cm (1.78 in) thick glass plates or water ditches instead.

73


Állatkertünkben jelenleg két csimpánzcsapat él. Természetesen itt lakik kertünk „régi” lakója, Móni, aki egy csapatot alkot három, egykor cirkuszban dolgozó példánnyal, Totóval, Sonyval és Maggyvel. A másik csapat nyugatafrikai alfajú fehér arcú csimpánzokból (P.t.verus) áll, ezért Suzi, Moritz és Tjobbe a fajmegőrzés szempontjából igen nagy genetikai értéket képvisel. A csimpánzok a legközelebbi rokonaink, genetikai állományuk 98%-ban megegyezik az emberével. A csimpánz képes eszközöket használni, érzel­ meket mutat ki és éntudata is van. Különösen szomorú, hogy a faj kipusztu­ lással fenyegetett állománya Afrikában mindössze 200000 egyed körüli.

74


At present two troupes are taken care of in the zoo. Of course, two of our ”old” inhabitants, Móni and Taksony reside here, too; their tribe includes three former circus animals, Toto, Sony and Maggy. The other group consists of full-blooded West African chimpanzees (P. t. verus) Suzi, Moritz and Tjobbe, which is therefore of great value for conservation. Chimpanzees are our closest relatives: their genetic material is approximately 98 percent identical to humans’. It is thus most regrettable that the entire wild population numbers as few as about 200,000 animals. 75


Állatkertünk több mint egy hektáros „szavannája”, illetve az Afrika ház melletti kifutók afrikai állatok­ nak adnak otthon. Az itt látható Böhm-zebrák (Equus quagga boehmi) Kelet-Afrikában nagy ménesek­ ben élnek, gyakran vegyesen zsiráfokkal, antilopokkal, struccokkal. A zebrák csak látszólag egyformák, csíkozatuk egyedenként más és más. Bár nagyon hasonlítanak a lovakra, megszelídíteni csak nagyon rit­ kán lehet őket. A vatuszi marha nagy testű, eredetileg Afrikában honos háziállat. Külső jegyei alapján nagyon hasonlít ősére, az őstulok­ra. Szarvának hossza akár az egy métert is meghaladhatja. A rózsás flamingók (Phoenicopterus ruber) a sekély tavak, tengerpartok madarai. Különösen kedvelik a táplálékban dús sós- és szikes tavakat. Kúp alakú fészküket sárból készítik. A vörös folyamidisznó (Poto­mochoerus larvatus) vagy régebbi nevén bojtosfülű disznó Nyugat-Afrika és a Kongó-medence lakója. Erdőkben és szavannákon egyaránt előfordul.

76

Our ”savannah” stretching more than 1 hectare (2.5 acres) is home to African animals. Plains zebras (Equus quagga boehmi) to be seen here occur in large herds in East Africa, often in the company of giraffes, antelopes and ostriches. All alike on the first glimpse their stripes differ per individual. Although they very much resemble horses they can only exceptionally be tamed. The ankole-watusi is a large-bodied cattle breed originally native to Africa. Its external ap­ pearance is similar to the aurochs’. Its horns may reach over one metre (39 inches) in length. Rosy flamingos (Phoenicopterus ruber) are birds of shallow lakes and sea coasts. In particular they favor saline lakes rich in nutrients. They construct their cone-shaped nest of mud. The red river hog (Potomochoerus larvatus) comes from West Africa and the Congo Basin. It occurs in forests as well as savannahs.


77


Állatkertből állatkertbe / From zoo to zoo Hajdan az állatkerti állatokat még a természet­ ből fogták be. Ma már ez nincs így, az állatkerti emlősök 98%-a már fogságban született. Ter­ mészetesen az állatokat időnként utaztatni kell, mégpedig két okból. Egyfelől vérfrissítésre mindig szükség van, a rokontenyésztést el kell kerülni, másfelől ha egy állatkertben elkészül egy új kifutó, azt meg kell tölteni állatokkal. Egy nagyobb állat – pl. orrszarvú, zsiráf – szállí­ tása nem egyszerű feladat. Megfelelő, speciális szállítóládára és járműre van szükség, s az út­ vonalat is gondosan ki kell választani – nehogy a zsiráf szállítóládája ne férjen át egy közúti híd alatt. Ám gyakran az előkészületek sokkal nehezebbek, mint maga a szállítás. Egy-egy veszélyeztetett faj utaztatása igen sok papírmunkával és rengeteg megoldásra váró, izgalmas feladattal jár. 78

In the early years zoo animals were directly collected in the wild. This practice is no longer common: 98 percent of the mammals kept in zoos was born in captivity. Of course, animals have sometimes to be moved for two main reasons. ”Fresh blood” is necessary to avoid inbreeding, and once a new enclosure is constructed, it must be filled with inhabitants. Transporting a larger mammal—e.g., a rhino or giraffe—is never easy. A special transport box and transport truck are needed, and the route has to be carefully chosen in order not to get stucked under a bridge with a crate containing a giraffe! Sometimes preparations take a much longer time than transportation itself. Transporting an endangered species requires a lot of paperwork and many exciting challenges to be solved.


79


Állatkertünk legtermetesebb lakója Pablo, a 2,5 tonnát nyomó szélesszájú orrszarvú (Ceratotherium simum) bika nagy utat tett, míg Veszprémbe ke­ rült. Az Egyesült Államokban, San Diegóban jött a világra 1977-ben, majd több állomás után 2007 tavaszán érkezett állatkertünkbe, ahol rögtön óri­ ási népszerűségre tett szert. Három évvel később két orrszarvú tehénnel gazdagodott gyűjteményünk, az akkor tíz éves Rebekával és másfél éves borjával, Narunával, akik azóta együtt láthatók Pablóval és Afrika más ál­ lataival (zebrák, vatuszik, zsiráfok) a Szavanna-kifutóban. A szélesszájú orrszarvú Kelet-Afrikában élt alfaja gyakorlatilag kipusztult, ám a délafrikai alfaj állománya szerencsére gyarapodóban van. Hallása és szaglása kitűnő, viszont látása igen gyenge. Elsősorban fűfélékkel és gyümölcsökkel táplálkozik, mely­ ből igen tetemes mennyisé­ get, kb. napi 60 kg-ot is elfogyaszt.

80

The largest inhabitant of our zoo, Pablo, the white or square-lipped rhinoceros (Ceratotherium simum) bull traveled a long distance before settling in Veszprém. It was born in 1977 in the San Diego Zoo, United States and arrived to us in spring 2007. Three years later two females from Germany joint him: Rebecca, then 11 years old, and her 3-years old calf, Naruna. The trio now occupies the savannah run. The East African subspecies (C. s. cottoni) is probably extinct in the wild but South African populations of the white rhino are, fortunately, on the rise. This species’ senses of hearing and smell are well-developed but its eyesight is extremely poor. It feeds mainly on grasses and fruit of which it may consume as much as 60 kilograms (over 130 pounds) a day.


81


Jelenleg négy zsiráfbika otthona a 2010 szeptemberében átadott, 640 m2-es Afrika-ház: Kibo, Nioro, Cider és Kumboko dán, illetve német állatkertekből érkezett. A zsiráfok jó idő esetén kedvükre nyargalhatnak a több mint egy hektáros szavanna kifutóban, együtt az orrszarvúcsaláddal és a zebrákkal. Az Afrika-ház és a hozzá csatlakozó kifutó a legmagasabb szintű turisztikai és állatkertészeti elvárásoknak is megfelel. A zsiráf (Giraffa camelopardalis) ezer éve még egész Afrikában otthon volt, a sziklarajzok tanúsága szerint a hajdan sokkal csapadékosabb szaharai területeken is élt. Ma már csak kis élőhelyeken, szigetszerűen fordul elő. Leginkább az erdős szavannán érzi jól magát, ehhez hasonló környezetet alakítottunk ki számára állatkertünkben is.

Until very recently there were no giraffes (Giraffa camelopardalis) displayed in Veszprém. Kibo, Nioro, Cider and Kumboko came from Danish and German zoos. In fine weather giraffes can run as much as they wish in the savannah enclosure encompassing over 1 hectare (2.47 acres) of land, which they share with rhinos and zebras. The Africa House and the adjoining outdoor run meet highest stan­ dards, both from the aspect of visitors as well as of zoo management. One thousand years ago giraffes roamed much of Africa: according to rock paintings they even inhabited the—at that time much more humid— Sahara Desert. Today the species is found in isolated patches of land. As it prefers woodland savannah for habitat, we have seeked to provide a matching environment in our zoo. 82


83


84


These towering ungulates live in loose groups. Whereas there is no clear hierarchy among females, males occasionally fight ferociously with each other for dominance. Calves are often guarded collectively by one or two females in a nursery herd. Adult giraffes have few enemies. Their most common predators are lions that usually attack when giraffes bend down for drinking and widely splay their legs. The giraffe is the tallest of all land-living animals on Earth—bulls may stand taller than 5.5 metres (18 feet)—but has just seven cervical verte­ brae, similarly to man.

E hórihorgas patások laza csoportokban élnek, a tehenek között nincs igazi rangsor, ám a bikák olykor kemény harcokat vívnak egymással. A zsiráfborjak egy-két tehén felügyelete mellett „óvodába” tömörülnek. A kifejlett zsiráfnak kevés ellensége van. Egy oroszlánfalka leggyakrabban akkor támadja meg, ha kiszolgáltatottan, szétterpesztett lábakkal iszik. A zsiráf a Föld legmagasabb emlősállata. A bikák magassága meghalad­ hatja az öt és fél métert, ám ugyanúgy hét nyakcsigolyájuk van, mint az embernek. 85


Kittenberger zoo alapí tvány / Kittenberger zoo foundation A Kittenberger Zoo Alapítvány 1991 novemberében került megalapításra azzal a céllal, hogy a Veszprémi Állatkert fejlesztése érdekében állatkert­ barátokat, szponzorokat szólíthasson meg. Az így összegyűlt adományokat az állatkert műszaki, zoológiai, szakmai fejlesztéseire, illetve természetvédelmi, oktatási céljaira használják fel. Megalakulása óta nem volt olyan fejlesztése az állatkertnek, melyhez ki­ sebb-nagyobb mértékben ne járult volna hozzá az alapítvány. Az elmúlt években támogatásuk segítségével valósulhatott meg többek között a

Gulya-dombon található új állatsimogató és a közkedvelt szurikáták ki­ futójának rekonstrukciója, illetve a Csimpánzvilág projekt megvalósításá­ ban is szerepet játszottak. A fejlesztések támogatásán túl az alapítvány részt vesz az állatkert ren­ dezvényeinek megszervezésében, lebonyolításában illetve finanszírozá­ sában; legyen az a madarak és fák napja, az állatok világnapja vagy az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő, hátrányos helyzetű gyermeke­ ket megszólító „dream night” elnevezésű élményséta.

Kittenberger Zoo Foundation was established in November 1991 with the purpose of targeting zoo aficionados and sponsors in order to foster de­ velopments at Veszprém Zoo. All donations thus collected are used to finance technological, zoological and zoo technical developments as well as conservation and education projects. Since its establishment there was no development at the zoo that the Foundation did not support in one way or another. For instance, in

the last few years the hands-on area on Gulya Hill was built, the enclosure of the ever so popular slender-tailed meerkats was reconstructed, and the Chimpanzee World project was set up in part with their aid. In addition to facilitating developments the endowment helps to organ­ ize, run and finance zoo programmes; be it the Birds and Trees’ Day, the World Animal Day, or the Dream Night walks steadily gaining in popularity, especially accosting underprivileged children.

86


Sigmond István, a Kittenberger Zoo Alapítvány kuratóriumának elnöke, az állatkert nyugalmazott igazgatója a szurikáta kifutó átadásán / ISTVÁN SIGMOND, CHAIRMAN OF THE BOARD OF TRUSTEES OF KITTENBERGER ZOO, FORMER ZOO DIRECTOR AT THE OPENING CEREMONY OF THE NEW SURICATE ENCLOSURE

87


A publication of Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Felelős kiadó / Responsible publisher:

Török László ügyvezető igazgató / managing director Írta és szerkesztette / Written and edited by:

Kovács Zsolt Állatkerti szerkesztő / Zoo editor:

Szabó Petra Angol fordítás / English translation:

Farkas Balázs Képek / Photos:

Állatkert archív, Dr. Holló Zsuzsa, Jutta Kirchner, Melczer Zsolt, Nagy Lajos Művészeti szerkesztés, nyomdai előkészítés / Layout, preprint:

Ekart Zoltán ISBN 978-963-87704-1-7 Minden jog fenntartva! / All rights reserved!

8200 Veszprém, Kittenberger u. 17. Tel.: 88/566-140, 88/566-141 • Fax: 88/327-002 www.veszpremzoo.hu • web@veszpremzoo.hu

A kiadvány a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült. Published with the support of the National Cultural Fund of Hungary.


www.veszpremzoo.hu

ISBN 963-87704-1-7

9

789638 770417

Zooguide  
Zooguide  

Kittenberger Kálmán Állat- és Növénypark

Advertisement