Page 1

ที่ ศธ 04240/1054

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 12 มีนาคม 2556

เรื่อง

การอบรมเทคนิคการถ-ายภาพเบื้องต/นสําหรับผู/ปฏิบัติหน/าที่เครือข-ายประชาสัมพันธ5ในสถานศึกษา

เรียน ผู/บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน สิ่งที่ส-งมาด/วย แบบตอบรับเข/าการอบรม

จํานวน 1 ฉบับ

ด/วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จะจัดการอบรมเทคนิคการถ-ายภาพ เบื้องต/นสําหรับผู/ปฏิบัติหน/าที่เครือข-ายประชาสัมพันธ5สถานศึกษา จํานวน 61 โรงเรียน วิทยากรผู/ถ-ายทอดความรู/ โดย นายชัยวัฒน5 ชาติปรีชา กลุ-มจิตอาสาถ-ายภาพจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป=นการสอนและฝ?กปฏิบัติ จริง ดังนี้ ภาคเชา ฝ?กปฏิบัติในห/องอบรม เกี่ยวกับเทคนิคการถ-ายภาพเบื้องต/น และการถ-ายภาพ งานพิธีต-าง ๆ , เทคนิคการถ-ายภาพชัดตื้น ชัดลึก ฯลฯ ภาคบาย Workshop ที่บริเวณพระนครคีรี โดยขาขึ้น ๆ ทาง Cable Car และฝ?กถ-ายภาพวิว ทิวทัศน5บนพระนครคีรี และเดินลงทางด/านหน/า ทั้งนี้ ขอให/แจ/งผู/ที่ปฏิบัติหน/าที่เครือข-ายประชาสัมพันธ5ของสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 ท-าน เข/า ร-วมอบรมในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 ณ ห/องโสตฯ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี โดยเบิกค-าพาหนะ ในการเดินทางจากโรงเรียนต/นสังกัด ทั้งนี้ ให/เตรียมตัวตามรายละเอียดแนบท/าย จึงเรียนมาเพื่อแจ/งให/เครือข-ายประชาสัมพันธ5ในสถานศึกษา และผู/ที่สนใจทราบ ทั้งนี้ ผู/ที่ไม-ได/ เป=นเครือข-ายประชาสัมพันธ5ของสถานศึกษา หากสนใจ สามารถเข/ารับการอบรมได/โดยให/รับผิดชอบค-าอาหาร และ ค-า Cable Car เอง และให/แจ/งรายชื่อไปพร/อมกับเครือข-ายฯ ตามแบบตอบรับที่แจ/งมาพร/อมนี้ ภายในวันศุกร5ที่ 16 มีนาคม 2556 หรือแจ/งทาง Facebook ของเครือข-ายประชาสัมพันธ5 ขอแสดงความนับถือ ว-าที่ร/อยตรี (ชาญวิทย5 จันทรสุพิศ) รองผู/อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทน ผู/อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

กลุ-มงานประชาสัมพันธ5 กลุ-มอํานวยการ โทร. 0 32 - 401641 โทรสาร. 0 32 – 400260


รายละเอียดที่ตองเตรียมในวันอบรม 1. 2. 3. 4.

กล/องถ-ายรูป ชนิดใดก็ได/ไม-จํากัด ชาร5จแบตให/พร/อมในการอบรม การแต-งกาย สุภาพ และเหมาะสมในการทํา Workshop บนพระนครคีรี รายงานตัวตั้งแต-เวลา 08.00 น. และเริ่มการอบรมเวลา 08.30 น. ตามตารางการอบรม เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม เครือข-ายและผู/เข/ารับการอบรม ส-งภาพถ-ายจากการอบรมทั้งภาคเช/า และบ-ายทาง Facebook ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2556 เพื่อนํามาพิจารณาคัดเลือก และ รวบรวมจัดทําเป=น E –Magazine เฉพาะกิจ 5. หมวก ครีมกันแดด

กรณีผู/ที่เข/ารับการอบรมไม-ได/เป=นเครือข-ายประชาสัมพันธ5 กรุณารับผิดชอบ อาหาร อาหารว-าง น้ําดื่ม และค-า Cable Car เอง


ตารางการอบรมเทคนิคการถ-ายภาพเบื้องต/น วันที่ 20 มีนาคม 2556 ณ ห/องโสตฯ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี และบริเวณพระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี

♥ 08.00 – 08.15 น. 08.30 – 08.45 น. 08.45 – 12.00 น.

รับรายงานตัว พิธีเปaด อบรมเทคนิคการถ-ายเบื้องต/น, การถ-ายภายงานพิธี, การกําหนดมุมกล/อง ฝ?กปฏิบัติจริงตลอดการอบรม

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหาร และเตรียมตัวขึ้นพระนครคีรี

13.00 – 13.15 น. 13.30 - 16.30 น.

พบที่บริเวณขายตั๋ว Cable Car (เครือข-ายรับตั๋ว) Workshop บนพระนครคีรี สิ้นสุดโดยเดินลงทางด/านหน/า **************

หมายเหตุ

กรุณารักษาเวลาในการอบรม โดยภาคเช/าเริ่มการอบรมเวลา 08.30 น. และจะไม-รอผู/ที่มาช/า ภาคบ-าย เริ่มการทํา Workshop เวลา 13.30 น. ตรง เนื่องจากต/องการใช/เวลาให/เป=นประโยชน5 มากที่สุด


แบบตอบรับการอบรมเทคนิคการถ-ายภาพเบื้องต/นฯ สําหรับเครือข-ายประชาสัมพันธ5ภายในองค5กรและเครือข-ายประชาสัมพันธ5ของสถานศึกษา วันที่ 20 มีนาคม 2556 โรงเรียน ................................................................................ เจ/าหน/าที่เครือข-ายประชาสัมพันธ5ของสถานศึกษา ที่

ชื่อ – สกุล

ตําแหนง

หมายเหตุ

ชื่อ – สกุล

ตําแหนง

หมายเหตุ

ผู/สนใจเข/ารับการอบรม ที่

อบรมเทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น  

แจ้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทุกโรงเรียน