Page 1

จดหมายข่าว

ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 เดือน สิงหาคม 2556

คาขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2556 คาโบราณว่าดูนางดูอย่างแม่ คือคาแปลว่าแม่ดีมลี กู เด่น จะชายหญิงรูช้ วั่ ดีมกี ฎเกณฑ์ เพราะจัดเจนแบบอย่างในทางดี


12 สิงหาคม 2556 วันแม่แห่งชาติ ความเป็ นมาวันแม่แห่งชาติ งานวันแม่จดั ขึ ้นครัง้ แรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ.สวนอัมพร โดยกระทรวง สาธารณสุข แต่ชว่ งนันเกิ ้ ดสงครามโลกครัง้ ที่ 2 งานวันแม่ในปี ต่อมาจึงต้ องงดไป เมื่อวิกฤติสงคราม สงบลง หลายหน่วยงานได้ พยายามให้ มีวนั แม่ขึ ้นมาอีก แต่ก็ไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร และมีการ เปลี่ยนกาหนดวันแม่ไปหลายครัง้ ต่อมาวันแม่ที่รัฐบาลรับรอง คือวันที่ 15 เมษายน โดยเริ่มจัดตังแต่ ้ ปี พ.ศ. 2493 แต่ก็ต้องหยุดลงอีกในหลายปี ต่อมา เนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบไป ส่งผลให้ สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ซึง่ รับหน้ าที่จดั งานวันแม่ขาดผู้สนับสนุน ต่อมาสมาคมครูคาทอลิกแห่ง ประเทศไทย ได้ จดั งานวันแม่ขึ ้นอีกครัง้ ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2515 แต่จดั ได้ เพียงปี เดียวเท่านัน้ จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2519 คณะกรรมการอานวยการสภาสังคม สงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ กาหนดวันแม่ขึ ้นใหม่ให้ เป็ นวันที่แน่นอน โดยถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคมเป็ นวันแม่แห่งชาติ และกาหนดให้ ดอกไม้ สญ ั ลักษณ์ของวันแม่ คือ ดอกมะลิ

ดอกมะลิ สัญลักษณ์ของวันแม่ นับตังแต่ ้ นนเป็ ั ้ นต้ นมา สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็ นสมเด็จพระบรม ราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 พระนามเดิม หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิตยิ ากร เป็ นพระธิดาองค์ใหญ่ของหม่อม เจ้ านักขัตรมงคล (ภายหลังได้ รับพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ สถาปนาขึ ้นเป็ น พลเอกพระ วรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสรุ นาถ)กับ หม่อมหลวงบัว กิตยิ ากร เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2475 ณ บ้ านของพลเอกเจ้ าพระยาวงศานุประพัทธ์ (ม.ร.ว.สท้ าน สนิทวงศ์) และท้ าววนิดา พิจาริณี บิดาและมารดาของหม่อมหลวงบัว กิตยิ ากร ตังอยู ้ ท่ ี่ 1808 ถนนพระรามที่ 6 อาเภอ ปทุมวัน จ.พระนคร ได้ รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ว่า "สิริกิต"ิ์ มีความหมายว่า "ผู้เป็ นศรี แห่งกิตยิ ากร"


ติดตามการบริหาร สพท.

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 นายประไพ สุนทรมัจฉะ (ประธานคณะติดตาม) พร้ อมด้ วยนางนงลักษณ์ วิไลวงศ์เสถียร และ นางสาวรุ่งทิวา งามตา ตามที่ได้ รับมอบหมายจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื ้ ้นฐาน ให้ มาติดตามประเมินผล การบริ หารจัดการศึกษา ของ สพม.10 ครัง้ ที่ 1 / 2556 ณ ห้ องประชุมธารน ้าเพชร โดยว่าที่ ร.อ.วิสาร ปั ญญชุณห์ รอง ผอ. สพม.10 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.10 ว่าที่ ร.ต.ชาญวิทย์ จันทรสุพิศ รอง ผอ.สพม.10 และคณะบุคลากรในสังกัด ร่วม ให้ การต้ อนรับและนาเสนอผลการปฏิบตั ิงานตามกลยุทธ์ทงั ้ 5 กุลยุทธ์


การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ โครงการเตรียม ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และทักษะในศตวรรษที่ 21 ว่าที่ ร.ต.ชาญวิทย์ จันทรสุพิศ รอง ผอ.สพม.10 เป็ นประธานในพิธีเปิ ดงานโครงการเตรี ยมความพร้ อมสูป่ ระชาคม อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยจัดการแข่งขันพาทีสร้ างสรรค์ ณ ห้ องโสตโรงเรี ยนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 วัตถุประสงค์เพื่อให้ สามารถขับเคลื่อนและพร้ อมก้ าวสูป่ ระชาคมอาเซียนขันพื ้ ้นฐานเรี ยนรู้ และส่งเสริมให้ มีการประกวดแข่งขันซึง่ เป็ นกิจกรรมหนึง่ ที่เปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยน ครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ได้ แลกเปลี่ยน เรี ยนรู้องค์ความรู้ กระบวนการคิด เป็ นกิจกรรมนอกห้ องเรี ยนที่กระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู้อย่าง ต่อเนื่อง ทังนี ้ ้ มีนกั เรี ยนในสังกัดเข้ าร่วมแข่งขัน จานวน 30 คน ผลการตัดสินระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น - โรงเรี ยนพรหมานุสรณ์จงั หวัดเพชรบุรี ผลการตัดสินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - โรงเรี ยนถาวรานุกลุ ทังนี ้ ้ เพื่อเตรี ยมประกวดแข่งขันระดับภูมิภาคที่ สพป.ชลบุรี เขต 3 ภายในเดือนสิงหาคม 2556


โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารเครือข่ายการจัดการศึกษาของ สพม.10 สพม.10 ได้ จดั โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ บริ หารเครื อข่ายการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริ มการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2556 ณ กอซอรี สอร์ ทแอนด์สปา อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบฯ โดย ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปั ญญชุณห์ รอง ผอ.สพม.10 รักษาราชการแทน ผอ. สพม.10 เป็ นประธานในพิธีเปิ ดการประชุมตาม โครงการดังกล่าว ผู้เข้ าประขุมประกอบด้ วย รอง ผอ.สพม.10, ประธานสหวิทยาเขต และเลขานุการ สหวิทยาเขต ทุกแห่ง, ผู้อานวยการกลุม่ ทุกกลุม่ , ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ทังนี ้ ้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อให้ สถานศึกษามีคณ ุ ภาพการจัดการศึกษา เพิ่มขึ ้นทุกด้ าน และสหวิทยาเขตทัง้ 9 สหวิทยาเขต มี ประสิทธิภาพในการดาเนินงานมากขึ ้น


การประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อม สูป ่ ระชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21

ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ รอง ผอ.สพม.10 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.10 เป็นประธานเปิดการประกวดแข่งขันนวัตกรรม ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน และทักษะในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมธารน้้าเพชร เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 โดยมีผู้ที่ผ่านเข้ารอบมาท้าการแข่งขัน 5 ราย ผลการประกวด ดังนี้ - ระดับผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ นายธีระพันธุ์ ธีรานันท์ ผู้อ้านวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ชื่อผลงาน "เชื่อมโยง 9 ชาติอาเซียน เปลี่ยนผ่านด้วย 3 กิจกรรม น้าสู่ความเป็นหนึ่ง" - ระดับผู้สอน ได้แก่ นางชนิตา ธีรานันท์ ครู คศ.3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ชื่อผลงาน "โครงงานภูมิปัญญาไทย สู่อาเซียน" โดยมีผู้เข้าประกวดอีก 3 ราย คือ 1. นางสายใจ ประเสริฐสุข ครู ค.ศ.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยจังหวัดเพชรบุรี ชื่อผลงาน "Learn Asian Countries Through Mathematics by Walk Rally beside the BeachW 2. นางสุชามนต์ จินดาไทย ครู ค.ศ.2 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ชื่อผลงาน "ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมเกมบูรณาการอาเซียนศึกษาส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น" 3. นายสราวุธ วงษ์จู ครู คศ.2 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ชื่อผลงาน "บทเรียนแท็บเล็ตช่วยสอนอาเซียน (ASEAN Tablet Lesson For Study)"


ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2556 สพม.10 ได้ ประชุม คณะกรรมการเขตพื ้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 10 วาระพิเศษเพื่อ คัดเลือกประธานกรรมการเขตพื ้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ชุด ใหม่ ซึง่ ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ เลือกให้ นายประหยัด จันทรสุโข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็ นประธาน กรรมการเขตพื ้นที่ฯ ซึง่ สานักงานเขต พื ้นที่ได้ จดั ทาประกาศผลการเลือก ประธานฯ และจักได้ นาเสนอ สพฐ. เพื่อให้ ประธาน กพฐ. ลงนามแต่งตัง้ ต่อไป ณ ห้ องประชุมธารน ้าเพชร ชัน้ 3 สพม.10


พิธีทาบุญสานักงาน และอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้วายชนม์

ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปั ญญชุณห์ รอง ผอ.สพม.10 รักษาราชการแทน ผอ. สพม.10 เป็ นประธานในพิธีทาบุญสานักงาน และอุทิศส่วนกุศลให้ กบั ผู้วายชนม์ คุณแม่บญ ุ รวม เสนาดิสยั ผู้สร้ างอาคาร และบุคลากรของ สพม.10 ที่ลว่ งลับ โดย ได้ รับเกียรติจาก นายสมบูรณ์ บุญเขตต์ ผอ.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี มาร่วมในงานดังกล่าว พร้ อมทัง้ ได้ มีการมอบดอกไม้ ครบรอบเดือนเกิดของบุคลากรในสังกัด และได้ มอบเกียรติบตั รให้ กบั ผอ.และเจ้ าหน้ าที่กลุม่ นโยบายและแผน, กลุม่ บริหารการเงินและสินทรัพย์ ที่สามารถปฏิบตั งิ านได้ ลลุ ว่ งสามารถเบิกงบลงทุน ได้ เป็ นอันดับ 1 ของประเทศ


การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประจาปี 2556 ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ รอง ผอ.สพม.10 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.10 เป็นประธานใน พิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับ รัฐสภา ประจ้าปี 2556 รอบคัดเลือกระดับเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจ้านวน 22 โรงเรียน ผลการแข่งขันโรงเรี ยนที่เป็ นตัวแทนในรอบ คัดเลือกระดับภูมิภาค ในวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ณ จังหวัดราชบุรี จานวน 3 โรงเรี ยน คือ 1. โรงเรี ยนพรหมานุสรณ์จงั หวัดเพชรบุรี 2. โรงเรี ยนศรัทธาสมุทร 3. โรงเรี ยนกระทุม่ แบนวิเศษสมุทรคุณ


พิธีปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาดหาด รอบชิงชนะเลิศ นักเรียนสังกัด สพฐ. วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556 ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ รอง ผอ.สพม.10 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.10 ได้ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด รอบชิงชนะเลิศ OBEC Young Beach Valleyball 2013 inspired by ThaiPBS นักเรียนสังกัด สพฐ. พร้อมมอบรางวัลให้กับทีมที่ได้รับรางวัล ที่ โรงเรียนชะอ้าคุณหญิง เนื่องบุรี อ.ชะอ้า จ.เพชรบุรี โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ สพฐ. ด้าเนินการร่วมกับ ThaiPBS วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสนามทดสอบและสร้างเสริมประสบการณ์การแข่งขันกีฬาให้แก่นักเรียน


โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สพม.10 ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส้าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 24 26 กรกฎาคม 2556 ณ วัดก้าแพงแลง อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกการพัฒนาจิตใจเพื่อเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมในองค์กร ส่งเสริมให้มีจิตส้านึกในการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท ผู้เข้าร่วมโครงการ จ้านวน 104 คน ทังนี ้ ้ ได้ รับความเมตตาจากท่านเจ้ าอาวาสวัดกาแพงแลง พระอธิการศราวุธ สุทฺสีโล ในด้ าน สถานที่ พร้ อมทัง้ ได้ รับเกียรติจากคณะวิทยากรพุทธสมาคม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาโดย นาวาเอก กฤษณ์ บุญ เอี่ยม, นาวาเอกหญิง นวลรักษา โพธิ์ศรี และ รศ.ดร.พงษ์ จนั ทร์ จันทยศ มาเป็ นวิทยากรตลอดการอบรมโดยไม่คดิ ค่าใช้ จา่ ย


Thank You To Be Number One ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายมณเฑียร ทอง นิตย์ ร่วมกับส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ได้จัด งานขอบคุณคณะกรรมการและสมาชิกชมรม To be Number One จังหวัดเพชรบุรี ณ ส้านักงานกาชาด จังหวัดเพชรบุรี เมื่อตอนค่้าวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 มีตัวแทนจาก สพม.10 และโรงเรียนในสังกัด สพม.10 ไปร่วมงาน 4 โรงเรียน วัดจันทราวาสฯ, เบญจมเทพอุทิศ, โยธินบูรณะ และจุฬาภรณราชวิทยาลัย


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"เทคนิคการวิจัยเพื่อประเมินโครงการ สูก่ ารพัฒนาสถานศึกษาและผลงานวิชาการ" สพม.10 โดยกลุ่มงานส่งเสมริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคนิคการ วิจัยเพื่อประเมินโครงการสู่การพัฒนาสถานศึกษาและผลงานวิชาการ" เมื่อว้นจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556 ได้มีพิธีเปิดการอบรมโดย ว่าที่ ร.ต.ชาญวิทย์ จันทรสุพิศ รอง ผอ.สพม.10 ณ สวนเพชรรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี และด้าเนินการอบรมระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2556 ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผ้ เู ข้ ารับการอบรมมีความรู้ความเข้ าใจ ในแนวคิด หลักการและเทคนิคการประเมิน โครงการและการวิจยั เชิงประเมิน พร้ อมทัง้ สามารถออกแบบการวิจยั เชิงประเมิน เพื่อพัฒนาสถานศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ ้ ้ ได้ ความอนุเคราะห์วิทยากร นาผลการประเมินไปใช้ พฒ ั นานวัตกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ั งนี จากมหาวิทยาราชภัฎนครปฐม อ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ ดร.อรพรรณ ตู้จินดา มาให้ ความรู้แก่ผ้ เู ข้ ารับการอบรม โดยมีผ้ บู ริ หาร สถานศึกษาและคณะครู เข้ าร่วมอบรมจานวน 77 คน ผู้รับผิดชอบโครงการ ศน.พิตรชาภรณ์ ชุ่มกมลธนัตย์


นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลเข้าร่วมการอบรม “การผลิตวีดีทัศน์เพื่อ ประชาสัมพันธ์องค์กร” ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ณ อาคารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลร่วมการแข่งขันประกวดการวาดภาพรอบคัดเลือกชิงถ้วย พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3 ประจ้าปี 2556 จัดโดยโครงการไทยสามัคคี เทิดไท้องค์ราชันและ บริษัท ปตท. จ้ากัด(มหาชน) ในหัวข้อ “องค์พระประทีปแห่งการพลังงานไทย” ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนวังกลกังวล


โรงเรียนวังไกลกังวลร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จัดการอบรมครูภาษาอังกฤษด้วยระบบทางไกลผ่านสื่อวิดีทัศน์ ในหัวข้อ “Preparing Our Students for the ASEAN Community with 5Cs’ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคม อาเซียนในปี 2558 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 และมีก้าหนดการอบรมอีก 5 ครั้ง ในเดือนสิงหาคม-กันยายน 2556

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 15 -18 กรกฎาคม 2556 นายธนชาต ลักษณาวงศ์ ผู้อ้านวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี ได้เดินทางพร้อมคณะผู้บริหาร โรงเรียน ในโครงการโรงเรียนกรุงไทยสานฝันซึง่ สนับสนุน เดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ในประเทศสิงคโปร์ ระหว่าง วันที่ 15 - 18 กรกฎาคม 2556

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม ด้ วยโรงเรี ยนวังไกลกังวล จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม กิจกรรม ทาน ศีล ภาวนา ตลอดปี การศึกษา 2556 เพื่อให้ นักเรี ยนทุกระดับชันตระหนั ้ กถึงความสาคัญของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริ ย์ มีคณ ุ ธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่ พึงประสงค์ จึงจัดกิจกรรมตักบาตร ฟั งธรรม สมาทานศีลและรับพรจากพระภิกษุสงฆ์ที่มารับบิณฑบาต ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ตังแต่ ้ เวลา 07.00-07.50 น. ณ โรงเรี ยนวังไกลกังวล


พิธีบ้าเพ็ญพระราชกุศลวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วยวันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโรงเรียนวังไกลกังวลจัดพิธีถวายราชสดุดี เพื่อเป็นการน้อมร้าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและท้าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันที่17 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนวังไกลกังวล โดย นายวรวิทย์ กุลจิรกาญจน์ ผู้อ้านวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี

นายวรวิทย์ กุลจิรกาญจน์ ผู้อ้านวยการโรงเรียนวังไกลกังวล ร่วมประชุมเตรียมจัดงาน "บรรพชาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา" ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-17 สิงหาคม 2556 ณ วัด บุษยะบรรพต(วัดเขาต้นงิ้ว) โดย พระครูวิจิตรธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดบุษยะบรรพต/เจ้าคณะอ้าเภอหัวหินและนายพรชัย ถมกระจ่าง นายอ้าเภอหัวหิน ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556

กลุม่ สาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษาฯ โรงเรี ยนวังไกลกังวล นานักเรี ยนหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ าร่วมกิจกรรมบวชเนกขัม มะ ปฏิบตั ิธรรมและรักษาศีล 8 จานวน 26 คน เพื่อให้ นกั เรี ยนมีคณ ุ ธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่พงึ ประสงค์ นาสิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้ไปปรับ ใช้ กบั ชีวิตประจาวัน ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2556 ณ วัดเขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนั ธ์


กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษาฯ โรงเรียนวังไกลกังวล จัดพิธีถวายเทียนพรรษาประจ้าปี 2556 เพื่อเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ โดยน้าเทียนพรรษาไปถวายวัดไกลกังวลพร้อมทั้งจัดให้มีพิธีแสดงตน เป็นพุทธมามากะและกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ณ วัดไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย โรงเรียนวังไกลกังวล ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย ประจ้าปีการศึกษา 2556 ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 12.30-16.30 น. ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารพละศึกษา เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตส้านึกของคนไทยทั้งชาติ ให้ ตระหนักถึงความส้าคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันท้านุบ้ารุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้้าค่าของชาติ ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป โดย นายวรวิทย์ กุลจิรกาญจน์ ผู้อ้านวยการโรงเรียนเป็นประธาน

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 โรงเรียนวังไกลกังวลได้เป็นตัวแทนจัดส่งนักกีฬา ทีมประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 (ระดับภาค2) ใน วันที่ 19-28 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย จ.เพชรบุรี ประเภทกีฬาฟุตซอล ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีม ประจวบคีรีขันธ์ ได้ลาดับที่ 4 รอบคัดเลือก ระดับภาค 2


โรงเรียนวังไกลกังวลได้ส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมโครงการ “การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ประจ้าปี 2556” ระหว่างวันที่ 15-25 ก.ค. 2556 จัดโดยเทศบาลเมืองหัวหิน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบรูณ์ มีความสามัคคี มี น้้าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้อภัย รู้จักกฎ กติกา มารยาท ผลการแข่งขันรุ่นเด็กและเยาวชน 12 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศอับดับที่ 3 และรุ่นเด็ก และเยาวชน 14 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศอับดับที่ 1 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จ.ศ.จัดกิจกรรมวันภาษาไทย จ.ศ.จัดกิจกรรมวันภาษาไทย : โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) อ้าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ขึ้นเมื่อ 30 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 3

จ.ศ. ขยายเครือข่ายโครงการ TO BE NUMBER ONE : ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารษฎร์) อ้าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ TO BE NUMBER ONE ให้แก่คณะครูและนักเรียน ในอ้าเภอบ้านแหลมจ้านวน 10 โรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา วันที่ 26 กรกฎาคม 2556


จ.ศ. อบรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม : นางสาวปาริสา มาคล้าย นางสาวณัฐญา คนคล่อง นางสาวอัญชลี โพธิ์หนอง นางสาว พันธ์ทิพา พิณทิพย์และนางสาวนุศรา วิเศษ คณะครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) อ้าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เข้า รับการอบรมโครงการพัฒณาคุณธรรม จริยธรรม ส้าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 10 เมื่อวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2556 ณ วัดก้าแพงแลง จังหวัดเพชรบุรี

จ.ศ.ร่วมสรุปงาน TO BE NUMBER ONE : โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) อ้าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมสรุป งานงานมหกรรม TO BE NUMBER ONEประจ้าปี 2556 ที่จังหวัดเพชรบุรีจัดขึ้น โดยมีนายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เพชรบุรี...เป็นประธานการจัดงานพร้อมจัดกิจกรรมขอบคุณหน่วยราชการทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการด้าเนินงานแข่งขันโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจ้าปี 2556 เมื่อ 26 กรกฎาคม 2556 ณ ส้านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี

จ.ศ.มีจิตสาธารณะ : คุณครูสมศรี แฝงสีค้า คุณครูโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) อ้าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี น้านักเรียนชั้น ม.5 ท้าความดีมีจิตสาธารณะท้าความสะอาดบริเวณโบสถ์วัดจันทราวาส และรอบๆ บริเวณวัดทุกวัน


ชมรม อ.ย.น้อย จ.ศ. : โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) อ้าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี น้าโดยคุณครูสุมาลี สุธาประดิษฐ์ และนักเรียนชมรม อ.ย.น้อย โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) ท้าการทดสอบเครื่องส้าอางที่วางขายทั่วๆไปโดยใช้ ชุดทดสอบไฮโดรควิโนนได้ผลทั้งบวกและลบต้องเลือกใช้ ให้ดี เมื่อ 20 ก.ค. 2556

จ.ศ. ประชาสัมพันธ์โครงการยุวชนประกันภัย : โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) อ้าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จัด กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการยุวชนประกันภัย พร้อมทั้งแจกเอกสาร รณรงค์เรื่อง พ.ร.บ.ประกันภัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในสถานศึกษา และในชุมชน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชน รู้จักการท้าพ.ร.บ.ประกันภัยและการประกันชีวิต เมื่อ 20กรกฎาคม 2556

จ.ศ.ร่วมงานคุณพ่อบุญส่ง ปิ่นรัตน์ ผู้อุปการคุณโรงเรียน คุณครู ธีรา วิโนทะกะ โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) อ้าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี น้าการแสดง "ร้าซัดซาตรี" ร่วมงานฌาปนกิจคุณพ่อ บุญส่ง ปิ่นรัตน์ ผู้อุปการคุณโรงเรียน เมื่อ 19 ก.ค. 2556


จ.ศ.ร่วมแสดงพิธีเปิดกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 : โรงเรียนวัดจันทราวส(ศุขประสารราษฎร์) อ้าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี น้านักเรียนเข้าร่วมแสดงพิธีเปิดและน้าขบวนนักกีฬา ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 เพชรบุรีเกมส์ เมื่อ 19 ก.ค. 2556 ณ สนามกีฬาดอนคาน

ยุวชนประกันภัย จ.ศ. : โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) อ้าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรม โครงการยุวชนประกันภัย โดยครูละมัย รูปน้อยได้เชิญคุณชาลีย์ วงศ์เจริญ จากส้านักงาน คปภ.เพชรบุรีเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้เรื่อง พ.ร.บ.ประกันภัยจากรถและประโยชน์ของการท้าประกันภัยและการประกันชีวิต แก่นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เมื่อ 19 กรกฎาคม 2556

จ.ศ.จัดพิธีเข้าประจ้าหมูย่ ุวกาชาด : กิจกรรมยุวกาชาด โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) อ้าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมพิธีเข้า ประจ้าหมูย่ ุวกาชาด ประจ้าปี 2556 เมื่อ 17 ก.ค. 2556


จ.ศ.รับรางวัลกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา : นางสาวสมวดี เพ็งพันธ์ และนางสาวสุวิมล เงินใย นักเรียนโรงเรียน วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) อ้าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี รับรางวัลที่ 3 ในการแข่งขันตอบปัญหาธรรม กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เมื่อ 22-23 กรกฎาคม 2556 ณ วัดมหาธาตุ วรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี

จ.ศ.สืบสานประเพณีไทย : โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) อ้าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงาม โดยจัดพิธีหล่อเทียนจ้าน้าพรรษา เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 แห่เทียนจ้าน้าพรรษา เมื่อ 17 กรกฎาคม 2556 และฉลองเทียนจ้าน้าพรรษาเมื่อ 18 กรกฎาคม 2556 โดยน้า เทียนจ้าน้าพรรษาถวายวัดในชุมชน ได้แก่ วัดก้าแพงแลง วัดเกาะ วัดป้อม วัดอัมพวันปิยตาราม และวัดจันทราวาส

จ.ศ.มอบเสื้อ TO BE NUMBER ONE : ดร.อนิรุทธ์ บัวทอง ผู้อ้านวยการโรงเรียน วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) อ้าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มอบเสื้อ TO BE NUMBER ONE ให้กับ คณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE ที่น้าผลงาน ไปน้าเสนอที่เมืองทองธานี เมื่อ16 กรกฎาคม 2556 ณ สนามหน้าเสาธงของโรงเรียน


กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดอ้อมน้อย

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองพลับวิทยา จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ นิทรรศน์ภาษาไทย ครั้งที่ 4 ภายใต้ชื่อ "ชมชิม ลิ้มรส อาหารไทยในวรรณคดี" โดยมีนายเกรียงไกร ทวีกาญจน์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนองพลับวิทยา เป็นประธาน มีโรงเรียนบ้านหนองพลับ และบ้านหนองกระทุ่ม น้านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

จ.ศ.มอบเกียรติบัตร ศูนย์พลังเพื่อสิ่งแวดล้อม : ดร.อนิรุทธ บัวทอง ผู้อ้านวยการโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสาร ราษฎร์) อ้าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มอบเกียรติบัตรให้ นักเรียนที่ผ่านการอบรม "โครงการฝึกอบรมหลักการประหยัด พลังงานภายในบ้าน" เมื่อ 13-14 กรกฎาคม 2556 ณ อุทยาน สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิริทรค่ายพระรามหก จากศูนย์พลังเพื่อ สิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิริธร เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556


ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ พระราชทานโล่ รางวัลเกียรติยศ : ครูละมัย รูปน้อย ครูโรงเรียน วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) อ้าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี รับพระราชทานโล่รางวัลเกียรติยศ ประเภท อาจารย์ TO BE NUMBER ONE ประจ้าปี 2556 ผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในงานมหกรรม รวมพล ประจ้าปี 2556 จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เมื่อ 16 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT เมืองทองธานี

จ.ศ.ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE : โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) อ้าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี เป็นตัวแทนจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมแข่งขัน ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษาพร้อมเป็น ต้นแบบระดับเพชร ณ เมืองทองธานี เมื่อ 13-15 กรกฎาคม 2556

ศึกษาดูงานรัฐสภา วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 นายธนชาต ลักษณาวงศ์ ผู้อ้านวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรีน้าคณะครูและคณะกรรมการ สภานักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานรัฐสภาไทย กรุงเทพฯ


พิธีสวดมนต์ถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ โรงเรียนหนองพลับวิทยา น้านักเรียนร่วมฟังพระสงฆ์จากอ้าเภอหัวหิน สวดมนต์ถวายพระพรสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ วัดหนองพลับ อ้าเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จ.ศ.เข้าค่ายภาษาอังกฤษ :โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) อ้าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี น้านักเรียน เข้าค่ายภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประจ้าปี 2556 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียน ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนพรหมานุสรณ์เพชรบุรี เมื่อ 4-6 ก.ค.2556

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนวัดจันทราวาส(สุขประสารราษฎร์) จัดกิจกรรมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (1 กรกฎาคม) ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความส้าคัญของวันดังกล่าว จึงได้ส่งลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ้านวน 1 กอง พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้าร่วมพิธีกับทางจังหวัดเพชรบุรีที่ได้จัดขึ้น ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี และจัดพิธี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติขึ้น ในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เพื่อน้อมร้าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ องค์พระประมุขของคณะลูกเสือ แห่งชาติ


โรงเรียนหนองพลับวิทยาแห่เทียนวันเข้าพรรษา

นายไกรรัฐ สว่างเดือน ผู้อ้านวยการโรงเรียน พร้อมรองผู้อ้านวยการ ครูและบุคลากรโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ได้ด้าเนินการจัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฏาคม 2556 ที่ผ่านมาโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง เป็นอย่างดียิ่ง

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาได้รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากคณะกรรมการ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 (สพม.10) โดยมี ผอ.พิบูลย์ มณีนิล (โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย), ผอ.ดร.วัลลภ สุภิสิงห์ (โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ), ผอ.บุญชอบ สาทร (โรงเรียนกระทุ่มแบน”วิเศษสมุทคุณ”), และ ผอ.วินัย สิงห์ทอง (โรงเรียนอ้อมน้อย โสภณ) พร้อมคณะซึ่งได้ให้เกียรติมาให้การประเมินในครัง้ นี้


ศาลเยาวชนจังหวัดสมุทรสาครมอบทุนการศึกษา

ครู วิทย์ คณิต ได้ รับคัดเลือกให้ ออกรายการครู วิทย์ นักคิด คุณครูกนกวรรณ รอดท่าไม้ ครูกลุม่ สาระฯ คณิตศาตร์ คุณครูกนกวรรณ วงศ์สวัสดิ์ คุณครููสพุ ตั รา ม่วงงาม คุณครูวิภาวี เกตุแก้ ว ครูกลุม่ สาระการฯวิทยาศาสตร์ ได้ รับคัดเลือกให้ ออกรายการครู วิทย์นกั คิด ทางช่อง 7

พิธีอัญเชิญองค์หลวงพ่อเพ็งจาลอง พิธีอัญเชิญองค์หลวงพ่อเพ็งจ้าลอง จากวัดอ้อมน้อย มาประดิษฐาน ณ ศาลาตะเคียนนุช โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณ ชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556


แห่เทียนจ้าน้าพรรษา ณ วัดบางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม นายธัตถพล คชสาร ผู้อ้านวยการโรงเรียนท้ายหาด น้าคณะครูและนักเรียนโรงเรียนท้ายหาด ถวายเทียนจ้าน้าพรรษา ณ วัดบางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

อบรมลูกเสือ กกต.โรงเรียนท้ายหาด นายทวีศักดิ์ พัดศรีเรือง ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ้าจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานในพิธีเปิดการอบรมลูกเสือ กกต.อาสา ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ณ ห้องประชุมโรงเรียนท้ายหาด โดยมีคณะผู้ก้ากับลูกเสือสามัญรุน่ ใหญ่ และลูกเสือสามัญรุน่ ใหม่โรงเรียนท้ายหาด ให้การต้อนรับ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ มีลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้น ม.๑ จ้านวน ๕๐ คน เข้ารับการอบรมใน ครั้งนี้

เปิดโครงงานกีฬาเปตองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ นายภาษิต ศรีพิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ประธานพิธีเปิดโครงงานกีฬาเปตองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีท๕ี่ โรงเรียนท้ายหาด โดยมีคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจ้านวนมาก เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาต้าน ยาเสพติด โรงเรียนท้ายหาด


มอบรางวัลนักเรียนแข่งขันวาดภาพเนื่องในงานอุปสมบทหมู่ นางวันสุนี โชคสถาพร หัวหน้ากลุ่มสาระการาเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มอบรางวัลนักเรียนแข่งขัน วาดภาพเนื่องในงานอุปสมบทหมู่ วัดป้อมแก้ว ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

แห่เทียนพรรษา วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองปราณบุรี จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดสิทธิสังฆาราม วัดเขาน้อย วัดปราณบุรี และวัดนาห้วย

ท้าบุญตักบาตรอาหารแห้ง – โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี


หล่อเทียนพรรษา – โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัมนาการปราณบุรี

โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสาราษฎร์) จัดการแข่งขันกีฬาภายใน "ศุขประสารราษฎร์เกมส์" ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2556 โดยมีวัตถุปรสงค์หลักเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน พร้อมทั้งให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านกีฬา มีน้าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จกั ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการออกก้าลังกายและ ยังเป็นการช่วยให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ซึ่งในพิธีเปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจากนายยุทธ อังกินันท์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

จ.ศ.ประชาสัมพันธ์โครงการยุวชนประกันภัย : โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) อ้าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จัด ประชาสัมพันธ์โครงการยุวชนประกันภัยให้กับยบุคลากรในโรงเรียนรับทราบเมื่อ 8 กรกฎาคม 2556 ณ สนามหน้าเสาธงของโรงเรียน


โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) ได้รับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์พร้อมสื่อการเรียนการสอน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพชรบุรี โดยมีนายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางมามอบ ณ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 351

โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นสูร่ ั้วโรงเรียน : โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) อ้าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จัดท้า โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นสูร่ ั่วโรงเรียน ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้การยกระดับการพัฒนาการเรียนรูจ้ ังหวัดเพชรบุรี ส้านักงานส่งเสริม สังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จังหวัดเพชรบุรี ทั้งคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รบั วุฒิบัตรจากการน้า นักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ หมู่บ้านถ้้ารงค์

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) รับการประเมินผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่ ประจ้าปี 2556 ประเภทต้นแบบระดับเพชร โดยมีนายมณ...เฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และผู้ใหญ่ใจดีจาก ทุกหน่วยงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการ น้าโดยนายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวง สาธารณสุข และคณะ เมื่อ 4 กรกฎาคม 2556


จ.ศ.เข้ าร่ วมการประชุม"โครงการกลไกการสร้ างเครือข่ ายประชาสัมพันธ์

"

ซีพี ออลล์ มอบหนังสือ วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 นายสมชาย ประสงค์ดี รองผู้อ้านวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี ให้การต้อนรับพี่ๆบริษัทซีพี ออลล์ มอบหนังสือให้แก่นักเรียนโดยตัวแทนแต่ละห้องเข้ารับหนังสือ ณ ห้องประชุม อาคาร 1 โรงเรียนเมืองปราณบุรี

Sport Day - Open Ceremony กีฬาสีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี


อบรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดโครงการ “ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนสู่อาเซียน” ระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2556 มีโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาจีน ในเขตจังหวัดเพชรบุรี และ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ้านวน 12 โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายประนอม เชื้อชาติ รองผู้อ้านวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็น ประธานพิธีเปิด ณ สภาคริสตจักรปากน้้าปราณบุรี อ้าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นักฟุตบอลทีมโรงเรียนวังไกลกังวล โดยการคุมควบทีมของ ครูอ้านวย พัฒนา และ ครูสหรัฐ สิงห์แก้ว เข้าร่วมการแข่งขัน KFC SEVEN SHOOT 2013 รุ่นอายุ 12-15 ปี มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 12 ทีม ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2556 ณ สนามหญ้าเทียม สวนหลวงราชินี(19 ไร่) อ้าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


พิธีเข้าประจาหมู่ยุวกาชาด ประจาปีการศึกษา 2556 งานกิจกรรมยุวกาชาดโรงเรียนวังไกลกังวล จัดพิธีเข้าประจ้าหมู่ยุวกาชาด ประจ้าปีการศึกษา 2556 ของยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 เพื่อท้าพิธีประดับเข็มเครื่องหมายสมาชิกยุวกาชาด ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารพลศึกษา โรงเรียน วังไกลกังวล โดย นายวรวิทย์ กุลจิรกาญจน์ ผู้อ้านวยการโรงเรียนวังไกลกังวลเป็นประธาน

เหล่ ากาชาด จ.ประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมนักเรียนทุน นายวรวิทย์ กุลจิรกาญจน์ ผู้อ้านวยการโรงเรียนวังไกลกังวลร่วมต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และคณะซึง่ น้าโดย คุณปรียา ศรีวัฒนตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในโอกาสตรวจเยี่ยมนักเรียน ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนักเรียนทุนมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ้านวน ๓๗ คน ในการนี้ คณะผู้ตรวจ เยี่ยมได้พบปะพูดคุยให้ขวัญก้าลังใจ มอบทุนการศึกษา และสิ่งของเครื่องใช้ ให้แก่นักเรียนด้วย เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ประชุมครู/มอบของขวัญวันเกิด วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 นายธนชาต ลักษณาวงศ์ ผู้อ้านวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรีเป็นประธานการประชุมครูเดือนกรกฎาคมและ มอบของขวัญวันเกิดให้แก่ครูที่เกิดในเดือนนี้จ้านวน 3 ท่าน คือ คุณครูนงนุช พัฒน์ทอง คุณครูมนตรี เสรีรมย์ และคุณครูวนิดา สุรชิต ณ. ห้องประชุมอาคาร 1 โรงเรียนเมืองปราณบุรี อ้าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556 นายธนชาต ลักษณาวงศ์ ผู้อ้านวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรีเป็นประธานในการจัดกิจกรรมหล่อเทียน พรรษา ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ณ. บริเวณหน้าอาคารเรียน 1 โรงเรียนเมืองปราณบุรี อ้าเภอ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีนักเรียนทั้งโรงเรียนคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน ประสูติ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ในวันที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ.2556

ลูกธงชัยร่วมใจบริจาคโลหิต 10 ก.ค. 56 โรงเรียนธงชัยวิทยาร่วมกับกาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมร่วมใจบริจาคโลหิตถวายพ่อหลวง โดยมีนักเรียน อายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป และคณะครู ให้การบริจาคด้วยสีหน้าที่เต็มอิ่มไปด้วยความสุขกับการท้าบุญร่วมกันในครั้งนี้ เมื่อ วันที่ 10 กรกฎาคม 2556


กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่ งชาติ 1 ก.ค. 56

ร่วมกิจกรรมยิ้มสดใสหัวใจสีขาวต้านภัยยาเสพติด 6 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนหนองพลับวิทยา น้านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมยิ้มสดใสหัวใจสีขาวต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนหัวหิน

ประชุมคณะท้างานโรงเรียนวังไกลกังวล โรงเรียนวังไกลกังวลจัดประชุมคณะท้างานโรงเรียนวังไกลกังวล ครั้งที่ 1/2556 เพื่อรายงานการด้าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน โดย คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์ ประธานคณะท้างานเป็นประธาน ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมมูลนิธิการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม โรงเรียนวังไกลกังวล(ฝ่ายประถม) อ้าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


รักษ์พลังงานให้ก้องโลก โรงเรียนวังไกลกังวลร่วมกับกระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างจิตส้านึกการใช้พลังงานผ่านสื่ออนิเมชั่น ภายใต้ชื่อ “รักษ์พลังงานให้ก้องโลก” เพื่อให้ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนวังไกลกังวล

วันลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมร้าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานก้าเนิดลูกเสือไทย กลุ่มลูกเสือโรงเรียนวังไกลกังวลร่วมพิธี ทบทวนค้าปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนหัวหิน

ประชุมคู่มือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโรงเรียนวังไกลกังวลได้จัดท้าคู่มือครูสอนส้าหรับโรงเรียนปลายทาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนบุคลากรสาขาวิชาต่างๆ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน โดยมีว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์ จันทรสุพิศ รองผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นประธาน ใน วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนวังไกลกังวล


ประชุมกรรมการสถานศึกษา 5 กรกฎาคม 56 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา

นายสวัสดิ์ เสาหงษ์ ผู้อ้านวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ได้ศึกษาดูงาน ตามโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อ้าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมี ดร.จาตุรงค์ อินทรรุ่ง ผู้อ้านวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับและเป็นวิทยากร ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2556

อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 - 15.30 น.นายสมชาย ประสงค์ดี รองผู้อ้านวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรีเป็นประธานในการ อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยมีพระวิทยากรจาก หน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาคณะสงฆ์ภาค15 วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม มาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนเมืองปราณบุรี ณ หอประชุม โรงเรียนเมืองปราณบุรี อ้าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


แนะน้าครูจีน MS. Li Chin Yen คุณครูสอนภาษาจีน

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 ก.ค. 56 คณะผู้ก้ากับลูกเสือ และลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ได้ท้าพิธีสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

พิธีเดินสวนสนาม โรงเรียนหัวหิน


พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนบางตะบูนวิทยาซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บังคับบัญชา และกองลูกเสือ เนตรนารี ได้กล่าวค้าปฏิญาณตนและเดินสวนสนาม ทั้งนี้ทางโรงเรียนบางตะบูนวิทยาได้เชิญ โรงเรียนระดับประถมศึกษาคือ โรงเรียนวัดปากอ่าว(ญาณสาครวิทยาคาร) และโรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) ร่วมพิธีสวนสนามด้วย

พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนหนองพลับวิทยา จัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมี กองลูกเสือโรงเรียนบ้านหนองพลับ บ้านหนองกระทุ่มและโรงเรียนวไลย เข้าร่วมในพิธี และจัดพิธีเข้าประจ้ากองของ ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังจากการสวนสนาม

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 นายสมชาย ประสงค์ดี รองผู้อ้านวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี เป็นประธานในการจัด กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีผู้ก้ากับและลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนเมืองปราณบุรีเข้าร่วม กิจกรรม


สื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ Facebook : เครือข่าย วัลลภา prnetwork@hotmail.co.th

E-new ประจำเดือนสิงหาคม 2556  

จดหมายข่าว ปีที่ 1 ประจำเดือนสิงหาคม 2556 สื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.10

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you