Page 1

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือน ก.พ. – มี.ค. 2556

ออกอากาศรายการปฏิรูปการศึกษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ รอง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้ไปออกอากาศรายการ ปฏิรูปการศึกษาของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี โดยนาย ทินกร กล่าทอง ประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้สัมภาษณ์ออกรายการในเรื่องการรับนักเรียนของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 และบทบาทหน้าที่ของสานักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ทั้งนี้ ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ ได้กล่าวถึง คุณภาพการศึกษา และเกณฑ์การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดของสานักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10


หน๎า 2

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 วําที่ร๎อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทนผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได๎ไปรํวม พิธีเปิดศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี โดย ดร. ไพบูลย์ เกตุแก๎ว ผู๎อานวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ประธานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์โณง เรียนเบญจมเทพอุทิศ ได๎กลําวต๎อนรับผู๎อานวยการใหญํมลู นิธิเอเอฟเอส ประเทศไทยและแขกผู๎มี เกียรติ ทั้งนี้ ได๎รับเกียรติจากทํานผูวําราชการจังหวัดเพชรบุรี นายมณเฑียร ทองนิตย์ เป็นประธานในพิธีเปิด

ร่ วมพิธีเปิ ดศูนย์ AFS โรงเรี ยนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี


หน้า 3

การสอบ ONET ปี 2556


หน้า 4

วําที่ร๎อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทนผู๎อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได๎ไปเป็นประธานในพิธีเปิดการแขํงขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz Contest) ณ ห๎องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 โดย นางสาวอุสุมา มีวรรณ ผู๎อานวยการกลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลําวรายงาน นางพิตรชาภรณ์ ชุํมกมลธนัตย์ ศึกษานิเทศก์ เป็นผูร๎ ับผิดชอบโครงการ โดยกิจกรรมดังกลําวมีวตั ถุประสงค์เพื่อแขํงขันหานักเรียนที่จะเข๎าไปแขํงขันในระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค๎า อิมแพ็คเมืองทองธานี

กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz Contest)


หน๎า 5

สพม.10 ร่ วมพิธีเปิ ดงานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับชาติ ครั้งที่ 62

คณะศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รํวมพิธีเปิดงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 สุดยอดเด็กไทยมุํงมั่นสร๎างสรรค์แบบอยํางด๎วย ปัญญา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อิมแพคเมืองทองธานี โดยมี ทํานเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวง ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด รํวมด๎วย ทํานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ดร.ชินภัทร ภูมริ ัตน ผู๎บริหาร ระดับสูงของ สพฐ. และผู๎อานวยการสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ


หน๎า 6

วําที่ร๎อยตรีชาญวิทย์ จันทรสุพิศ รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สาหรับบุคลากรในสานักงาน หัวข๎อ "English Speaking Skill Learning" ณ ห๎องประชุม ธารน้าเพชร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 โดยแบํงเป็นการอบรมเป็น 3 ชํวงเวลา คือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 วิทยากร นายสรรเสริญ เลาหสถิตย์, วันที่ 18 และ 21 กุมภาพันธ์ 2559 Mr"Michael Malone} และวันที่ 11 มีนาคม - 5 เมษายน 2556 Mr"Patric Hannon ทั้งนี้ เพื่อให๎บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 10 มีความรู๎ ทักษะ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน เพื่อเตรียมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพม.10 จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรในสานักงานฯ


หน๎า 7

เข้าร่วมโครงการผูว ้ า่ พาเยีย ่ มวัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดย นางสมศรี กาไลแก๎ว ผู๎อานวยการกลุํมอานวยการ ได๎รับมอบหมายให๎ เป็นตัวแทน รํวมงานโครงการ "ผู๎วาํ พาเยี่ยมวัด ปี 2556" เมื่อเวลา 07.00 น.ของวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ที่วัดยาง ตาบล เขาย๎อย อาเภอเขาย๎อย จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งโครงการดังกลําวเป็นการ สํงเสริมให๎ข๎าราชการจังหวัดเพชรบุรี เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได๎เข๎าวัดทาบุญในวันธรรมสวนะ รวมทั้งเป็นการสร๎างความสัมพันธ์ ในการรํวมมือกัน พัฒนากิจการพระพุทธศาสนา ระหวํางวัดกับ ประชาชนทุกภาคสํวน โดยผู๎อานวยการโรงเรียน รองผู๎อานวยการ คณะครู นักเรียน โรงเรียนเขาย๎อยวิทยา ได๎จดั เตรียมสถานที่ในการ ทาบุญ และให๎การต๎อนรับผู๎วําราชการจังหวัดเพชรบุรี นายมณเฑียร ทองนิตย์ ตลอดจนข๎าราชการทุกภาคสํวน


หน๎า 8

อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรใน สพม.10 ระยะที่ 2

อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรใน สพม.10 ระยะที่ 2 บรรยาการการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ระยะที่ 2 เริ่มเมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 นาโดย วําที่ร๎อยตรีชาญวิทย์ จันทรสุพิศ รองผู๎อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ได๎ให๎ความสนใจเข๎ารํวม อบรม วิทยากรที่ให๎ความรู๎คือ Mr.Michael Malone


หน๎า 9

สพม.12 ทัศนศึกษาดูงาน

คณะบุคลากรจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช - พัทลุง) โดย นางปาริชาติ จันทรัตน์ ศึกษานิเทศก์ ได๎นาคณะบุคลากร จานวน 40 คน ศึกษาดูงานการบริห ารจัดการ สานักงาน และพัฒนาระบบงานสารบรรณ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เมื่อวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ทั้งนี้ วําที่ร๎อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทนผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 และคณะ บุคลากรในสังกัด รํวมให๎การต๎อนรับ


หน๎า 10

วําที่ร๎อยตรี ชาญวิทย์ จันทรสุพิศ รองผู๎อานวยการสานักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 พร๎อมด๎วย นางสมศรี กาไล แก๎ว ผู๎อานวยการกลุํมอานวยการ

ร่วมประชุมสภากาแฟยามเช้า ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2556

และบุคลากรในสังกัด ได๎รํวม ประชุมสภากาแฟยามเช๎าของ จังหวัดเพชรบุรี ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2556 เมื่อวันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห๎อง เพชรชมภู โรงแรมรอยัลไดมอนด์ เพชรบุรี โดยมีนายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู๎วําราชการจังหวัด เพชรบุรี เป็นประธาน


หน๎า 11

ประชุมผู๎บริหารสถานศึกษา ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2556

วําที่ร๎อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทน ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน พร๎อมทั้งแสดงความชื่นชม ยินดีกับโรงเรียนที่ได๎รับรางวัลจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห๎องประชุม มณีพิศุทธ์ โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม


หน๎า 12

ร่วมพิธีเปิดงาน "ปฏิรูปการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ชุมชน" ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2555

โรงเรียนชะอาคุณหญิงเนื่องบุรี จังหวัดเพชรบุรี ได๎จัดงาน "ปฏิรูปการเรียนรู๎ เปิดประตู สูํชุมชน" ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ในการนี้ ได๎รับเกียรติ จาก นางเบญจลักษณ์ น้าฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเป็น ประธาน ในพิธีเปิดที่โรงเรียนชะอาคุณหญิงเนื่องบุรี ทั้งนี้ วําที่ร๎อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทน ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได๎ไปรํวมต๎อนรับ และเป็น ตัวแทนมอบของที่ระลึก


หน๎า 13

วันมาฆะบูชา โรงเรียนหนองพลับวิทยาได๎นานักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมเวียนเทียน ณ วัดหนองพลับ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขอแสดงความยินดีกับผู๎บริหารและคณะครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพิธีมอบรางวัลครูดีศรีเอกชน และมอบโลํห์แกํอดีตประธานคณะกรรมการผู๎บริหารโรงเรียนเอกชน ในงานวันการศึกษาเอกชน อาเภอหัวหิน ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การค๎าหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 ขอแสดงความยินดีกับกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนวังไกลกังวล ได๎รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ การสร๎างการ์ตูนแอมิเนชั่น(2D Animation) ระดับ ม.1-3 และ กลุํมสาระการเรียนรู๎ศลิ ปะ ได๎รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 จากการเดีย่ วซอด๎วง ระดับ ม.4-6 และรางวัลอื่นๆ อีก 3 รางวัล จากการแขํงขันงานศิลปหัตถกรรมระดับประเทศครั้ง ที่ 62 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี ไหว้ ครูราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี โรงเรี ยนวังไกลกังวล ร่วมกับโรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี จัดพิธีไหว้ ครูต้น ทาง เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีตอ่ ครูที่สอนออกอากาศการศึกษาทางไกลผ่าน ดาวเทียม ณ โรงเรี ยนวังไกลกังวล ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

อ.ชัยยุทธ แสนนามวงษ์ ผอ.โรงเรี ยนวังไกลกังวล จัดกิจกรรมปั จฉิมนิเทศนักเรี ยน ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 และปี ที่ 6 ประจาปี การศึกษา 2555 ณ โรงเรี ยนวังไกลกังวล เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556

ขอแสดงความยินดีกบั นักเรี ยนโรงเรี ยนวังไกลกังวล ได้ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้ อม เงินรางวัล จานวน 3,000 บาท จากการแข่งขันประกวดหนังสือเล่มเล็ก ตามแนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียง เนื่องในการจัดงานราชภัฏเพชรบุรีวิชาการ โดยการดูแลของครูบษุ ริ นทร์ พรมทา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556


หน๎า 14

คณะครูและนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนวังไกลกังวล ร่วมอบรมปฏิบตั ิธรรม รักษา ศีล 8 เนื่องในวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วัดเขาเต่า อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขนั ธ์

นายอานวย พัฒนาและนายสหรัฐ สิงห์แก๎ว ครูกลุํมสาระการเรียนรูส๎ ุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียน วังไกลกังวล เข๎ารํวมโครงการฝึกอบรม “โค๎ชต๎นแบบของกรมพลศึกษา T-License” เพื่อพัฒนา บุคลากรและสร๎างความเข๎มแข็งของบุคลากรวิชาชีพทางการกีฬา ณ ห๎องประชุมใหญํ มหาวิทยาลัย นานาชาติแสตมฟอร์ด อ.ชะอา จ.เพชรบุรี ระหวํางวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2556 spelling bee& Quiz กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรี ยนวังไกลกังวล จัดกิจกรรม Spelling bee & Quiz Competition ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นและตอนปลาย เพื่อพัฒนาทักษะทางด้ าน ภาษาต่างประเทศและฝึ กการกล้ าแสดงออก ระหว่าง 14-15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรี ยนวังไกล กังวล

น.ส.อรวรรยา ศุภมณี นักเรียนชั้น ม5 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ชนะเลิศเหรียญทองระดับประเทศ แขํงขันเดี่ยวซออู๎ ระดับ ม4-ม6 ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2555

มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ร.ร.เมืองปราณบุรเี ข๎ารํวมกิจกรรมมหัศจรรย์เมืองสามอําว โดยเดินจาก กองบิน 5 ถึงชายทะเลข๎างศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจัดการแสดงบนเวที

เมืองปราณบุรี จัดกิจกรรมเวียนเทียน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 นายธนชาต ลักษณาวงศ์ ผู้อานวยการโรงเรี ยนเมืองปราณบุรี นา คณะครูและนักเรี ยนเวียนเทียนเนื่องในวันวันมาฆบูชา โดยจัดกิจกรรมที่วดั สิทธิสงั ฆาราม(หนอง คราม) อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์


หน๎า 15

นายธัตถพล คชสาร ผู้อานวยการโรงเรี ยนท้ ายหาด พร้ อมด้ วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นานักเรี ยนโรงเรี ยนท้ ายหาด ฟั งเทศน์และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันมาฆะบูชา ณ วัดวชิรคาม ต.ท้ ายหาด จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ขอแสดงความยินดีกับผู๎บริหารและคุณครูโรงเรียนท๎ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม ที่รับรางวัลหนึ่ง แสนครูดีและรางวัลอื่นๆจากคุรสุ ภา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุม อบจ.สมุทรสงคราม

นายอัมพร ทองนุช ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดสมุทรสงคราม พร๎อมด๎วยหัวหน๎าสํวน ราชการการาปกครองท๎องถิ่นและผู๎บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เปิดงานนิทรรศการเปิดบ๎านท๎าย หาด เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยมีนายธัตถพล คชสาร ผู๎อานวยการโรงเรียนท๎ายหาด คณะ ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาให๎การต๎อนรับ ซึ่งเป็นการแสดงผลงานของครูและนักเรียนใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนท๎ายหาด

ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี นางกัญพิมา เชื่อมชิต ร่วมแสดงความยินดี กับนักเรี ยนที่ได้ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชัน้ ม. ปลาย เรื่ อง การศึกษาปริมาณเอทานอลจากการหมักเซลลูโลสของเส้ นใยป่ านศรนารายณ์ ในการ แข่งขันชิงถ้ วยพระราชทานจากพระเจ้ าลูกเธอเจ้ าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีที่ได๎รับรางวัลชนะเลิศ ในงาน คุณธรรม "กระดาษหน๎าที่สาม สร๎างความงดงามให๎กับสังคม" โดยได๎รับโลํเกียรติยศ "ประโยชน์สุข แหํงมหาชน" จากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว

18 กุมภาพันธ์ 2556 สภาวัฒนธรรมตาบลหนองพลับ จัดการประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการสภา วัฒนธรรมตาบลหนองพลับ ณ ห๎องประชุมหนองพลับ 2 ีรงเรี โ ียนหนองพลับวิทยา โดยที่ประชุมได๎ คัดเลือกนายจงรัก จันทวงศ์ ผู๎อานวยการโรงเรียนหนองพลับวิทยา ดารงตาแหนํงประธานสภา วัฒนธรรมตาบลหนองพลับ


หน๎า 16

ผู้อานวยการโรงเรียนหนองพลับวิทยา ร่วมสัมมนาเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 12 กุมภาพันธ์ 2556 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รํวมกิจกรรมการสัมมนาเกี่ยวกับกองทุนเงินให๎ กู๎ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด หัวหินแคมปัส โดยมีทําน ผู๎อานวยการจงรัก จันทวงศ์ รํวมการสัมมนา

ร่วมโหวตเป็นกาลังใจให้กับตัวแทนจังหวัดเพชรบุรีในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOLS 2013

"ธรรมะวัยใส-เตรียมใจสู่อาเซียน" โรงเรียน วังไกลกังวล จัดรายการพิเศษและรํวมเสนาธรรม หัวข๎อ "ธรรมะวัยใส-เตรียมใจสูํอาเซียน" โดยพระอาจารย์สมพงษ์ รตนวโส ทีมงานพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร๎อยทอง กรุงเทพมหานคร ณ หอประชมุอาคารพลศึกษา โรงเรียนวังไกลกังวล วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 "วิชาการก้าวไกล นาไทย (โรงรียน) สู่อาเซียน'56 " โรงเรียน วังไกลกังวล จัดงานนิทรรศการวิชาการแสดงผลงานนักเรียนประจาปีการศึกษา 2555 "วิชาการก๎าวไกล นาไทย (โรงรียน) สูํอาเซียน'56 " โดยมี ทํานขวัญแก๎ว วัชโรทัย ผู๎จัดการโรงเรียน เป็นประธานในงาน ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนวังไกลกังวล โรงพยาบาลหัวหิน ดาเนินการติดตามและให๎ความรู๎กับนักเรียนแกนนาของโรงเรียนวังไกลกังวล ซึ่ง เป็นแกนนาโครงการเสวนาให๎ความรู๎เรื่องพฤติกรรมวัยรุํนฯ เพื่อให๎วัยรุํนแสดงความคิดเห็น นาไป เผยแพรํและสร๎างเครือขํายการชํวยเหลือวัยรุํนในโรงเรียน / ชุมชน ณ ห๎องประชุมอาคาร อเนกประสงค์โรงเรียนวังไกลกังวล

นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล แผนกเรียนภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัด กิจกรรมต๎อนรับเทศกาลตรุษจีน ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหมํตามปฏิทินจีนของชาวจีน เพื่อเป็นการพัฒนา ทักษะทางภาษาจีนของนักเรียนในการสื่อสารและแสดงออกด๎วย ภาษาจีน โดยมี ผอ.ชัยยุทธ แสน นามวงษ์ เป็นประธาน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวังไกลกังวล วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556


หน๎า 17

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี รํวมกับโรงเรียนพันท๎ายนรสิงห์วิทยา จ.สมุทรสาคร จัดอบรม การทํองเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์(มัคคุเทศก์น๎อยภาษาอังกฤษ) Young Guide ให๎กับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ5 จานวน 50 คน โดยมีนายไกรรัฐ สวํางเดือน ผู๎อานวยการโรงเรียนพันท๎ายนรสิงห์ วิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด โดย ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ และคณะคณาจารย์ นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี คณะครูกลุํมสาระภาษาตํางประเทศ พร๎อมด๎วย นายบุญเลิศ กลิ่นสุบรรณ์ ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 3 ต.โคกขาม รํวมเป็นวิทยากร

วันน้ องส่ งพี่ ปี 56 โรงเรี ยนเบญจมเทพอุทศิ จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมวันน้ องส่งพี่ จัดขึ ้นที่ โรงเรี ยนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ในช่วงเวลา 8.30-10.00 น. กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่เมืองปราณบุรี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 งานแนะแนว โรงเรียนเมืองปราณบุรี ได๎จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น๎องพี่ เมืองปราณบุรี เพื่อให๎นักเรียนรุํนน๎องสํงพี่ที่จะจบการศึกษาในปีนี้ ณ ลานหน๎าเสาธง โรงเรียน เมืองปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายไกรรัฐ สวํางเดีอน ผู๎อานวยการโรงเรียนพันท๎ายนรสิงห์วิทยา อ.เมือง จ.สมุทรสาคร รับโลํ ผู๎บริหารดีเดํน ของสมาคมผู๎บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา แหํงประเทศไทยประจาปี 2555 ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี จาก ดร.ชินภัทร ภูมิรตั น เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 คณะศึกษาดูงานจากประเทศญีป่ ุ่นพร๎อมด๎วย ดร.ธงชัย ชิวปรี ชา อดีตผู๎อานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เข๎ารํวมศึกษาดูงานระบบการจัดการตํางๆภายใน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและรํวมประชุมกับฝ่ายบริหาร เพื่อเตรียมพร๎อมรับครูฝึกสอนจาก ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี จัดสอบคัดเลือก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบ 2 ทุนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคขึ้น โดยมีนักเรียนและ ผู๎ปกครองในเขตพื้นที่ให๎ความสนใจเป็นจานวนมาก


หน๎า 18

เครือขํายสํงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสาครเข๎าศึกษาดูงานเรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี โดยมีผู๎อานวยการ โรงเรียน นางกัญพิมา เชื่อมชิต ให๎การต๎อนรับ

ร.ร.เมืองปราณบุรี รับป้าย QAD วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 นายธนชาต ลักษณาวงศ์ ผู๎อานวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี รับมอบป้าย โรงเรียนต๎นแบบมาตรฐานระบบการต๎านยาเสพติด จากนายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู๎วําราชการจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ณ ห๎องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นาเสนอ TO BE NUMBER ONE ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นาเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE กํอนไปประกวดรอบภาคที่ชลบุรี ณ สานักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี เมื่อ 5 ก.พ. 2556

ขอยกยํองชมเชย นักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี น.ส.ปันฝ้าย ปวงนิยม ทาคะแนน Pre-Admissions สายวิทย์ ประเภทคะแนนรวมทุกวิชา ได๎อันดับที่ 3 ของภาค กลาง-ภาคตะวันตก และอันดับ 1 ของจังหวัดเพชรบุรี น.ส.เพ็ญฑิกา ขาสวัสดิ์ ม.6/3 ทาคะแนน Pre-Admissions สายศิลป์ประเภทคะแนนรวมทุกวิชา ได๎อันดับที่ 1 ของ จังหวัดเพชรบุรี

อบรมเทคนิคการถ่ ายภาพ นักเรี ยนโรงเรียนหนองพลับวิทยา ร่วมกิจกรรมการอบรมการถ่ายภาพ ของคณะเทคโนโลยี สารสนเทศและการสือ่ สาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

บรรยากาศการสอบ O-NET ม.3 2‎ - 3 กุมภาพันธ์ 2556 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ O-NET โดยมีคณะครูจากโรงเรียนหัวหิน เป็นกรรมการคุมสอบ และศน.คารณ เกตุย๎อย จาก สพม.10 มาตรวจเยี่ยม


หน๎า 19

นักเรียนโรงเรียนอําวน๎อยวิทยานิคมได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จากการประกวด " เครื่องแตํง กายจากวัสดุเหลือใช๎ " ในงานทํองเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอําว และงาน กาชาด ประจาปี ๒๕๕๖ โดยโรงเรียนอําวน๎อยวิทยานิคมได๎สํงนักเรียนเข๎ารํวมประกวด ๑ ทีม สํวน หนึ่งของรางวัลนี้ต๎องมอบให๎อาจารย์รัชกร ฉายตะวัน ผู๎ให๎คาปรึกษาในการทาชุดรีไซเคิลแกํนักเรียน

นางสาวอินธุอร จาเนียรสุข นักเรียนชั้น ม.5/1 โรงเรียนอําวน๎อยวิทยานิคม ได๎รับทุนการศึกษา " น้าพระทัยสมเด็จพระสังฆราช " ประจาปี ๒๕๕๕ จากมูลนิธสิ มเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเทศวิหาร (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระดับมัธยมศึกษา) โดยเข๎าทุนในวันอังคาร ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

งานปั จฉิม ม.6 รุ่นที่ 51 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย

วันจันทร์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอําวน๎อยวิทยานิคมได๎เข๎ารํวม พิธีกรรมทางศาสนาวันมาฆบูชา โดยการรํวมทาบุญ ฟังธรรม เวียนเทียน และทาความสะอาดบริเวณ ลานวัด ที่วัดนิคมราษฏ์รังสรรค์

โรงเรียนอําวน๎อยวิทยานิคม โดยกลุํมงานบริหารทั่วไป ได๎จดั สํงนักเรียนเข๎ารํวมเดินขบวนและการเต๎น ประกอบเพลงในงาน " ทํองเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์ เมืองสามอําว และงานกาชาด " ประจาปี ๒๕๕๖ นอกจากมีการเดินขบวนแล๎ว ทางโรงเรียนอําวน๎อยวิทยานิคมยังสํงการแสดงการเต๎นลีลาศมา โชว์ในงาน และการประกวดชุดจากวัสดุเหลือใช๎ งานนี้จัดที่บริเวณศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหวํางวันที่ ๒๒ ก.พ. - ๓ มี.ค. ๕๖ นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู๎อานวยการโรงเรียนอําวน๎อยวิทยานิคมและคณะครู ได๎เข๎ารํวมพิธีเปิดงาน วัดนิคมราษฏ์รังสรรค์ ประจาปี ๒๕๕๖ ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยงานนี้นอกจาก มารํวมพิธีเปิดแล๎ว คณะครูและนักเรียนชมรมจิตอาสา ได๎มาชํวยกันจัดดอกไม๎ถวายพระและดอกไม๎ ภายในงานทั้งหมด และชํวยเสิร์ฟน้าให๎แกํผู๎ที่มารํวมงาน


หน๎า 20

เข๎าคํายพักแรม ม.1 ปีการศึกษา 2555 ลูกเสือและเนตรนารี ชั้น ม.1 จานวน 198 คน เดินทางไปเข๎าคํายพักแรม ณ คํายตารวจตะเวน ชายแดน 145 อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2556

ประกวดสื่อการเรียนรู้โรงเรียนหัวหิน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนหัวหินได๎จัดแสดงและประกวดสื่อการเรียนรู๎ทุกกลํมสาระการ เรียนรู๎ โดยมีนายชานิ แซํตั้ง ผู๎อานวยการโรงเรียนหัวหิน มาเป็นประธานในพิธี

ปัจฉิมนิเทศโรงเรียนหัวหิน โรงเรียนหัวหินไปจัดงานปัจฉิมนิเทศให๎กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2555 โดยได๎รับเกียรติ จาก นายศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555

อ่าวน้อยร่วมใจ...ช่วยเหลือชุมชน ผู๎บริหาร ตัวแทนครู ตัวแทนนักเรียน และตัวแทนผู๎ปกครองโรงเรียนอําวน๎อยวิทยานิคม รํวมกับ บริจาคอาหารและของใช๎ให๎แกํชาวโรฮิงญาที่บ๎านพักเด็กและครอบครัวประจวบคีรีขันธ์ และ ตม.ดําน สิงขร ต๎องขอขอบพระคุณผู๎ที่ให๎ความรํวมมือและรํวมทาบุญในครั้งนี้ด๎วย ไมํวําจะเป็นประชาสัมพันธ์ ของเขต 10 (เครือขําย วัลลภา) ผูป๎ กครองนักเรียนและหนํวยงานตํางๆ แนะแนว หัวหน๎างานแนะแนวโรงเรียนอําวน๎อยวิทยานิคม นางสาวดารา คงกระพันธ์ และคณะ ได๎ออกแนะแนว การศึกษาตํอให๎แกํนักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์และโรงเรียนหาดสนุกราษฏ์บารุง ให๎มา ศึกษาที่โรงเรียนอําวน๎อยวิทยานิคม(โรงเรียนดีใกล๎บ๎าน) โดยจะรับสมัครในวันที่ 14-18 มีนาคม ๒๕๕๖ ร่วมงานปฏิรูปการเรียนรู้ นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู๎อานวยการโรงเรียนอําวน๎อยวิทยานิคม เข๎ารํวมงานปฏิรูปการเรียนรู๎ เปิดประตู สูํชุมชน ที่โรงเรียนชะอาคุณหญิงเนื่องบุรี ในวันพุธ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖


หน๎า 21

โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม เลี้ยงอาหารนักเรียน วันอังคาร ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โรงเรียนอําวน๎อยวิทยานิคม โดยความรํวมมือของผู๎บริหาร คณะครู คณะกรรมการนักเรียนตลอดจนผูป๎ กครอง ได๎จัดงานเลี้ยงอาหารนักเรียนทั้งโรงเรียน เป็นการตอบแทนที่ นักเรียนให๎ความรํวมมือในการทากิจกรรมตํางๆของโรงเรียนด๎วยดีเสมอมา และในงานนี้ คุณประดิษฐ์ สาราญรมย์ ประธานเครือขํายผู๎ปกครองนักเรียนได๎นาไอศครีมมาเลีย้ งนักเรียน และมีผรู๎ ํวมบริจาคเงินใน การทาอาหารอีกหลายทําน ทางโรงเรียนต๎องขอขอบพระคุณไว๎ ณ ที่นี้ด๎วยคํะ นักเรียนทุนพระราชทานโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รํวมกับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์เขต ๑ เข๎าตรวจเยี่ยม นางสาวอินธุอร จาเนียรสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนอําวน๎อยวิทยานิคม นักเรียนทุนพระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โครงการบวชภาคฤดูร้อน วันที่ ๑๘ กุมภาพัธ์ ๒๕๕๖ ธุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์ ได๎มาเชิญชวน นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษา ตอนต๎น โรงเรียนอําวน๎อยวิทยานิคม เข๎ารํวมโครงการอุปสมบทหมูํ ภาคฤดูร๎อน ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุก หมูํบ๎านทั่วไทย QAD โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม วันอังคาร ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผู๎บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนอําวน๎อยวิทยานิคมได๎เข๎ารับ ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียน ครูและนักเรียนแกนนาดีเดํนสํงเสริมมาตรฐานระบบการต๎านยาเสพติด (QAD)ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยมีครูเข๎ารับจานวน ๓ คน ได๎แกํ นางนวภรณ์ เชาว์ชํางเหล็ก , นางสาว อังคณา ปานประเสริฐ และนางสาวปรารถนา ศิลปเศวต และนักเรียนจานวน ๖ คน เงินอุดหนุนทุนปัจจัยพื้นฐาน ด๎วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐานโดยไมํเสียคําใช๎จํายเรียนฟรี 15 ปี ให๎กับนักเรียนที่ยากจน นางสาวดารา คงกระพันธ์ หัวหน๎างาน แนะแนวโรงเรียนอําวน๎อยวิทยานิคม ได๎จดั พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานให๎แกํนักเรียนในวันศุกร์ ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยให๎ผู๎ปกครองนักเรียนเป็นผูร๎ ับเงินทุน จิตอาสา โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม วันอาทิตย์ ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ชมรมจิตอาสารํวมกับวงดนตรีสากลโรงเรียนอําวน๎อยวิทยานิคม ได๎ จัดกิจกรรมเลํนดนตรีสากลเพื่อรับบริจาคเงินและอาหาร โดยเงินที่ได๎จะนาไปทาอาหารเลี้ยงอาหารชาว โรฮิงญาที่โดนขับไลํมา ตอนนี้ถูกกักตัวอยูํที่ดํานสิงขร จานวนประมาณ 150 คน โดยคําอาหาร 1 มื้อ ประมาณ 3,500 บาท ทางโรงเรียนจะหาเงินเพื่อให๎ได๎อาหารครบ 3 มื้อ(ประมาณ 10,500 บาท)


หน๎า 22

การออกแบบกระเป๋าถือ ของโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี นักเรียนโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได๎สํงผลงานเข๎าประกวดออกแบบกระเป๋าถือของโรงเรียน ซึ่งมี นักเรียนที่ได๎รับรางวัลดังนี้ ๑.นายคือตะวัน วัฒนกุล ได๎รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ๒.นางสาวปุณยวีร์ ยิ้ม น๎อย ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ๓.นางสาวศศิธร เฉลิมวงศ์ ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒

แสดงความยินดีกับครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ทีไ่ ด๎รับรางวัลตําง ๆ

ปัจฉิมนิเทศ ม.3,ม.6 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ทางโรงเีรียนได๎จดั กิจกรรมน๎องสํงพี่และปัจฉิมนิเทศให๎กับนักเรียนชั้น ม.3,ม.6 ที่จะสาเร็จการศึกษาในปีนี้ โดยจัดกิจกรรมบูมแสดงความยินดี เลี้ยงอาหาร รับฟังดนตรี ปิดท๎ายด๎วยการ กราบลาครู

รางวัลระดับชาติ นักเรียนโรงเรียนโตนดหลวงวิทยา คว๎ารางวัลเหรียญทองระดับชาติ 3 รางวัล ในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ณ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผํานมา

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนหัวหินได๎จัดพิธมี อบเกียรติบตั รให๎กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี ใน ด๎านตํางๆ ตามโครงการคนดีศรีฟา้ ขาว ประจาปีการศึกษา 2555

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล๎ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระราช ปิตุฉา เจ๎าฟ้าวไลยอลงกรณ์กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินทร โดยมี ผอ. อุทิศ รุํงธีระ ประธานกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ,คุณเทียนชัย ปิติพัฒนโฆษิต นายกสมาคมผูป๎ กครองและครู ,อ.ระวีวรรณ น๎อยสาราญ นายกสมาคมนักเรียนเกํา , อ.สนอง ประกอบชาติ กลุํมสายใยครูเกําชาวเบญจม์ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เข๎ารํวมพิธีเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556


หน๎า 23

นักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

นักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ระดับชั้น ม.6 ที่สอบตรงฯได้ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ประจาปีการศึกษา 2555

 แรงบันดาลใจ 

วําที่ร๎อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ วําที่ร๎อยตรีชาญวิทย์ จันทรสุพิศ นางสมศรี กาไลแก๎ว นางวัลลภา ทองนาค

รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทนผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ผู๎อานวยการกลุํมอานวยการ นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ

เอกสารประชาสัมพันธ์ จัดทาโดย

นางวัลลภา ทองนาค นักประชาสัมพันธ์ฯ

จดหมายข่าว สพม.10 ปีที่ 1 ฉบับที่ 4  
จดหมายข่าว สพม.10 ปีที่ 1 ฉบับที่ 4  

เอกสารประชาสัมพันธ์ กลุ่่มงานประชาสัมพันธ์

Advertisement