Page 1

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10


2

Capacity-Building Program in the Use of Advanced Academic English for Supervisors of English Language Teachers in Thailand

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้รับเกียรติจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขัน้ พื้นฐาน โดยสถาบันภาษาอังกฤษให้ดาเนินการจัด โครงการพัฒนาสมรรถนะศึกษนิเทศก์ผู้บริหาร โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ (Project Manager) ด้านการใช้ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ให้กับศึกษานิเทศก์สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา จานวน 205 เขต ทั้งนี้ ว่าที่ ร.อ. วิสาร ป๎ญญชุณห์ รองผู้อานวยการสานักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการ แทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 10 เป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2556 และในวันที่ 3 มิถุนายน 2556 ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ ที่ปรึกษา สพฐ. ผู้อานวยการสถาบันภาษาอังกฤษ สานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติมา บรรยายพิเศษ


3

ประชุมปฏิบตั กิ ารยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2556 สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้จัดประชุมปฏิบัติการยกระดับ คุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝ๎นให้กับโรงเรียนในฝ๎น จานวน 17 โรงเรียน ในจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม และ สมุทรสาคร ที่ห้องประชุมอัมพวันเธียเตอร์ โรงเรียนอัมพวัน วิทยาลัย อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม


4

ประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรูโ้ ครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียนวิถีพุทธ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดย นางสาวพิศมัย บุตรฉ่า ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรูโ้ ครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ใน โรงเรียนวิถีพุทธให้กับโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมธารน้าเพชร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2555 ทั้งนี้ ให้คณะครูนาผลงานการพัฒนานักเรียนตาม โครงการของโรงเรียนวิถีพุทธมานาเสนอทั้ง 36 โรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ ึ่งกันและกัน ตลอดจนร่วมกิจกรรมพิจารณาผลงานที่นามาเสนอ ตามเกณฑ์ที่กาหนด 29 ประการ โดยนาเสนอด้วย โปรแกรม Microsoft Presentation เรื่องละ ประมาณ 7 นาที และอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประมาณ 3 นาที พร้อมทั้งได้เชิญ นายรภรัตน์ ฟ๎กฉิม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจาสาขาวิขา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฎบ้าน สมเด็จเจ้าพระยา เป็นผู้นาอภิปรายแลกเปลี่ยน เรียนรู้ โดย ว่าที่ ร.ต.ชาญวิทย์ จันทรสุพิศ รอง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษา เขต 10 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม


5

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน โครงการโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม นางวนิดา เอี่ยมสอาด ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วมพร้อมคณะ ได้ออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานโครงการโรงเรียน แกนนาจัดการเรียนร่วม โรงเรียนเขาย้อยวิทยา โยธินบูรณะ เพชรบุรี หนองหญ้าปล้องวิทยา วชิรธรรมโศภิต

ประชุมเตรียมความพร้อมการ ติดตามการดาเนินงานการบริหาร จัดการของ สพท. ว่าที่ ร.อ.วิสาร ป๎ญญชุณห์ รองผู้อานวยการสานักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ชาญวิทย์ จันทรสุพิศ รองผู้อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 และคณะ ข้าราชการในสังกัด ได้ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับการ ติดตามการดาเนินงานการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 1/2556 พร้อมทั้ง มอบดอกไม้เนื่องในวาระครบรอบวันเกิดของข้าราชการในสังกัด เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมธารน้าเพชร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10


6

ประชุมฝ่ายพิธีการและต้อนรับ การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42

ประธานพิธเี ปิดอาคารเรียน โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ประกอบพิธีเปิดอาคาร เรียน "อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550" และ ทาบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน 38 ปี มี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครอง นักเรียนและครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ชมรม นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมฝ่ายพิธีการและพิธีต้อนรับ การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบ คัดเลือกตัวแทนระดับภาค 2 ณ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่ง จังหวัดเพชรบุรีได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการ จัดการแข่งขัน ปี 2556 ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับ กาหนดการพิธีเปิด ร่างภารกิจต่าง ๆ โดยมีผู้บริหาร สถานศึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี และ ตัวแทนจาก ศูนย์ กกท.จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมธารน้าเพชร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 10 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติ มาร่วมงาน โดยมี นาย สวัสดิ์ เสาหงษ์ ผู้อานวยการโรงเรียน กล่าวรายงาน และ ว่าที่ ร้อยเอก วิสาร ป๎ญญชุณห์ รักษาการ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นประธาน และเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคาร เรียน เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 56 ณ โรงเรียนสามร้อยยอด วิทยาคม


7

พิธีเปิดธนาคารโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา วันที่ 20 มิถุนายน 2556 ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ป๎ญญชุณห์ รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทื่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้ไปร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วทิ ยา กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก นายแมนรัตน์ รัตน สุคนธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ร่วมกับธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสมุทรสาคร โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนีไ้ ด้แก่ นายสุภชัย งามสม ผู้อานวยการสานักงานธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร , นางสาวดวงสมร เจียมวิจิตร ผูจ้ ัดการธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสสุทรสาคร โดยมีนายเลอพงษ์ จั่นทอง รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายไกรรัฐ สว่างเดือน ผู้อานวยการโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาและคณะครูนักเรียนให้การต้อนรับ ในงานนี้มีกิจกรรมบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ เกษตรและร่วมกัน ปลูกต้นไม้หน้าอาคารเรียน โดยมีประธานและแขกผูม้ ีเกียรติร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน วันธนาคารต้นไม้


8

Impromptu Speech Contest 2013 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 10 ได้จัดการแข่งขัน Impromptu Speech Contest 20 13 Basic Educational Lev การศึกษามัธยม ศึกษา เขต 6 (สมุทรปราการ - ฉะเชิงเทรา) ซึ่งมีนักเรียนจาก โรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจานวนมาก


9

โครงการอบรมการดาเนินการทางวินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

ว่าที่ ร.ต.ชาญวิทย์ จันทรสุพิศ รองผู้อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็น ประธานในพิธีเปิดการอบรมการดาเนินการทางวินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2556 ณ ห้องประชุม ปิติพัฒนโฆษิต โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันศกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556 ผู้เข้า รับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ทาหน้าที่ นิติกรของสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนา เสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการดาเนินการทาง วินัย สามารถปฏิบัติงานด้านวินัยตาม พ.ร.บ.ระเบียบ ข้าราชการคูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิม่ เติมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อให้การขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านวินัยของ สพม.10 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3. เพื่อให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส ไม่มีการทุจริตคอรัปชั่นของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาในสังกัด สพม.10 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน คือ 1. นายอุดม อินทรเวศน์วิไล อดีตผู้อานวยการกลุ่ม ภารกิจเสริมสร้างและมาตรฐานวินัย สานักงาน ก.ค.ศ. 2. นายคงพิสิฎฐ์ ไชยวงศ์ นิติกรชานาญการพิเศษ สานักงาน ก.ค.ศ.


10

ประชุุมกรรมการเตรียมสอบบรรจุครูผชู ้ ว่ ย

วันที่ 21 มิถุนายน 2556 สพม.10 โดย ว่าที่ ร.ต. ชาญวิทย์ จันทรสุพิศ รองผู้อานวยการสานักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้เป็นประธานใน การประชุมเตรียมความพร้อมในการดาเนินการสอบ บรรจุครูผู้ช่วย ทั้งนี้ ได้มีการประชุมคณะกรรมการฝ่าย ต่างๆ ประกอบด้วยคณะกรรมการฝ่ายอานวยการ คณะกรรมการกลางประจาสนามสอบ คณะกรรมการ จัดสถานที่สอบ คณะกรรมการกากับการสอบ และ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย เพื่อชี้แจงทาความ เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติของ คณะกรรมการแต่ละฝ่ายให้เข้าใจ ชัดเจน ถูกต้อง ตรงกัน พร้อมนี้ ประธานได้เน้นย้าคณะกรรมการทุก คณะให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคร่งครัด รัดกุม เพื่อ ป้องกันป๎ญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น


11

การสอบบรรจุครูผชู้ ่วย สพม.10 วันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2556 สพม.10 ได้ดาเนินการ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2556 โดยม ว่าที่ ร.ต.ชาญวิทย์ จันทรสุพิ่ศ รอง ผอ.สพม.10 เป็นประธานกรรมการ กลางประจาสนามสอบในดาเนินการสอบ ทั้งนี้ ว่าที่ ร.อ.วิสาร ป๎ญญชุณห์ รอง ผอ.สพม.10 รักษาราชการ แทน ผอ.สพม.10 นายประหยัด จันทรสุขโข ผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. นายแสงไทร มีสุนทร ผู้แทน ก.ค.ศ. และคณะ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 10 พร้อมด้วย ผู้สังเกตุการณ์จาก สพฐ.ออกติดตามสถานการณ์การสอบแข่งขัน ณ สนาม สอบโรงเรียนคงคาราม อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยในการสอบแข่งขัน ป้องกันการทุจริต และให้การดาเนินการสอบเป็นไปด้วย ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยในวันที่ 22 เป็นการสอบ ภาค ก.วิชาความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ส่วนวันที่ 23 เป็นการสอบภาค ข.วิชาความรอบรู้ ความสามารถที่ ใช้เฉพาะตาแหน่ง และจากการที่ สพม.10 ได้มี มาตรการที่รัดกุมทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็น การแต่งกาย ของผู้เข้าสอบ, การแสกนตรวจหาวัตถุโดยใช้ handscan ตรวจค้นร่างกายผู้เข้าสอบก่อนขึ้นอาคาร สอบ, ตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ทบริเวณสนามสอบ ตลอดจนห้ามนาอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขึ้นบน ห้องสอบ ทาให้การดาเนินการทุกขั้นตอนได้ดาเนินการ เรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และได้รับความเชื่อถือ จากผู้สังเกตการณ์เป็นอย่างดี


12

โครงการพบผูว้ า่ หน้าเสาธงโรงเรียนราษฎร์วิทยา นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย ดร.ไกร บุญบันดาล รองผู้ว่าราชการจังหวัด เพชรบุรี ได้ไปพบปะพูดคุยกับนักเรียนและคณะครู ตามโครงการพบผู้ว่าหน้าเสาธงที่โรงเรียนราษฎร์วิทยา อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556 โดย นายสุภาพ ศรีสวัสดิ์ ตัวแทนจาก สพม.10 และนางจุฑามาศ จุฑาพันธ์สวัสดิ์ ผู้อานวยการโรงเรียนราษฎร์วิทยา และคณะร่วมให้การต้อนรับ


13

พิธีไหว้ครู ประจาปี 2556 โรงเรียนหนองพลับวิทยา จัดพิธีไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556 โดยนักเรียนร่วมมือร่วม ใจกันจัดทาพานไหว้ครูอย่าง สวยงาม และร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

จ.ศ.ทาบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน : โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) อาเภอเมือง เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนปีการศึกษา 2556 เพื่อให้คณะครู และบุคลากรของโรงรียนระลึกถึงพระคุณของผูเ้ กี่ยวข้องในการสถาปนาโรงเรียน(2 มิ.ย.) เมื่อ 5 มิถุนายน 2556 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนหนองพลับวิทยา ดาเนินการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมกาีรนักเรียนชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่ หมดวาระลง ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556 ช่วงบ่าย ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า พรรคแสงสว่าง กลางดงราชพฤกษ์ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง นายสุชาติ ปรี ดิ์เปรม ผู้อานวยการโรงเรี ยนอ่าวน้ อยวิทยานิคม ได้ เข้ าร่วมเป็ นวิทยากรในการ ประชุมการขับเคลือ่ นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูส่ ถานศึกษา ในวัน พุธ ที่ ๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรี ยนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพชรบุรี นักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์ ) เข้ าร่วมแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจาปี 2556 THAILAND PRIME MINISTER CUP ครัง้ ที่ 9 ชิงถ้ วยนายกรัฐมนตรี ผลการแข่งขันดังต่อไปนี ้ 1) รับถ้ วยรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด ในรุ่น อายุ 14 ปี ชาย ได้ เป็ นตัวแทนไป แข่งขันระดับเขต 2) รับถ้ วยรางวัลรองชนะเลิศ รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด ในรุ่นอายุ 16 ปี ชาย และ 3) ใน รุ่นอายุ 14ปี ชาย ได้ เข้ าแข่งขันต่อในระดับเขต ได้ รับถ้ วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ประชุมครู มอบของขวัญวันเกิด มอบช่อดอกไม้ ครูย้าย นายธนชาต ลักษณาวงศ์ ผู้อานวยการโรงเรี ยนเมืองปราณบุรี เป็ นประธานประชุมครูประจาเดือน มิถนุ ายนและมอบของขวัญวันเกิดแก่ครู มอบช่อดอกไม้ ครูชยั ยุทธ แสนงามวงศ์ทยี่ ้ ายไปโรงเรี ยน เทศบาลหัวหิน ณ ห้ องประชุม อาคาร 1 โรงเรี ยนเมืองปราณบุรี


14

กิจกรรม English Speeking Day โรงเรี ยนธงชัยวิทยา นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อานวยการโรงเรี ยนธงชัยวิทยา เป็ นประธานในการเปิ ดกิจกรรม English Speeking Day ให้ กบั สาระการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษ โดยเป็ นกล่าวเปิ ดด้ วยภาษาอังกฤษเพื่อเป็ นการ กระตุ้นให้ นกั เรี ยนได้ ปฏิบตั ติ ามในทุกวันจันทร์ เมื่อวันที่ 3 มิถนุ ายน 2556 ที่ผ่านมา

ส่งนักศึกษา ม.ราชภัฎนครปฐม กลับสถาบัน นายเมธา ศรีกาเหนิด รองผู้อานวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา กล่าวแสดงความยินดีให้กับนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ในการปฏิบัตหิ น้าที่เพื่อเข้ารับการสังเกตการสอน ในโรงเรียนเป็นเวลา 10 วัน พร้อมกับกล่าวคาลาส่งท้ายในการเดินทางกับไปศึกษาต่อ ณ สถาบัน ฯ ต่อไป โครงการมัคคุเทศก์น้อยฯ ได้ ดาเนินการเสร็ จสิ ้นเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยเมื่อวันที่ 4 มิถนุ ายน 2556 นายเมธา ศรี กาเหนิด รองผู้อานวยการโรงเรี ยนธงชัยวิทยา ได้ กล่าวปิ ดโครงการฯอย่างเป็ นทางการและจัดกิจกรรม มอบบัตรประจาตัวมัคคุเทศก์น้อยให้ กบั นักเรี ยนที่ได้ รับคัดเลือกเป็ นมัคคุเทศก์ โดย นายโกศล แจวเจริ ญ สมาชิกองค์การบริ หารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เป็ นผู้มอบ และเป็ นผู้ที่ร่วมจัดโครงการฯพร้ อมทังเข้ ้ า ร่ วมกับกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ผ่านมาอย่างดียิ่ง ณ พระมหาธาตุเจดีย์ภกั ดีประกาศอบรม

ขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครที่มาฉีดวัคซีนป้องกันหัดเยอรมันและคางทูม ให้กับนักเรียนและคณะครูโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ในวันที่ 31 พ.ค.2556 ที่ผ่านมา

กิจกรรมงานหอพักโดยคุณครูพรไพรสน คนมี จัดกิจกรรมโครงการชาวหอจิตอาสา ปลูกลีลาวดี ๑๙๙ ต้น บนพื้นที่บริเวณโรงเรียนเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ ให้ก่อเกิดขึ้นบนแผ่นดินของพ่อ ...ในโอกาส ครบ ๑๙ ปี ที่โปรดเกล้าฯ พระราชทานที่ดิน เนื้อที่ "๑๔๑ ไร่ ๑ งาน ๔๘ ตารางวา ...เพื่อก่อตั้ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ศึกษาดูงานโรงเรี ยนกัณทรารมณ์ จ.ศรี สะเกษ วันศุกร์ ที่ 7 มิถนุ ายน 2556 โรงเรียนหนองพลับวิทยา เข้ าศึกษาดูงานโรงเรี ยนกัณทรารมณ์ ั อ.กัณทรารมย์ จ.ศรี สะเกษ โดยได้ รับการต้ อนรับเป็ นอย่างดีจากคณะผู ้ บริ หาร คณะครู นักเรี ยน โรงเรี ยนกัณทรารมณ์ ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงยิ่ง


15

งานพระราชทานเพลิงศพครูอนุพงศ์ พวงสวัสดิ์ วันศุกร์ ที่ 7 มิถนุ ายน 2556 คณะครู นักเรี ยนโรงเรี ยนหนองพลับวิทยา ร่ วมงานสวดพระอภิธรรมศพครู อนุพงศ์ พวงสวัสดิ์ ณ อาเภอกัณทรารมย์ จ.ศรี สะเกษ และร่ วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดกัณทรารมย์ ในวันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2556 โดยนาการแสดงดนตรี -นาฏศิลป์ ไปแสดงเพื่อไว้ อาลัยให้ กบั คุณครู เป็ นครัง้ สุดท้ าย

พิธีไหว้ครู ร.ร.เมืองปราณบุรี วันที่ 13 มิถุนายน 2556 นายธนชาต ลักษณาวงศ์ ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรีเป็นประธานใน พิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองปราณบุรี อาเภอปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เลือกตั้งสภานักเรียน วันที่ 13 มิถุนายน 2556 โรงเรียนเมืองปราณบุรีจดั การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ผลการเลือกตั้ง พรรครักษ์ ดา-แดง ได้คะแนนสูงสุด 205 คะแนน

ในวันที่ 13 มิถนุ ายน 2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานเครื่องดนตรีไทย แด่โรงเรียนวัง ไกลกังวล และทรงตรัสกับผู้อานวยการกองชาวที่วา่ ให้ นาเครื่องดนตรีไทยเหล่านี ้ มอบให้ นกั เรียนและโรงเรียนของ เรา (โรงเรียนวังไกลกังวล) ขอขอบคุณผู้อานวยการกองชาวที่ จากพระราชวัง สนามเสือป่ า ที่นาคาตรัสและเครื่อง ดนตรีไทยมามอบให้ ถึงที่ โชคดีของนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล ที่ได้ เป็ นลูกศิษย์ของพ่อหลวง ได้ สนองพระราช กรณียกิจทางด้ านการศึกษาของพระองค์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2556 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กาหนดพิธีไหว้ครู ประจาปี การศึกษา 2556 โดยมีการถวายภัตตาหารพร้อมเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์, การประกวดพาน ไหว้ครู โดยมี นายสวัสดิ์ เสาหงษ์ ผู้อานวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม 1โรงเรียน สามร้อยยอดวิทยาคม

โรงเรียนบางตะบูนวิทยา ได้จดั พิธีไหว้ครู ประจาปี 2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556


16

วันไหว้ครู - 13 มิ.ย. 56 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี จัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนแสดงความกตัญํุกตเวทิ คุณต่อครูที่ได้สั่งสอน นอกจากนี้ยงั ได้มอบทุนการศึกษา และทากิจกรรมต้อนรับน้องใหม่อีกด้วย

จ.ศ.พบพระทุกวันธรรมสวนะ จ.ศ.พบพระทุกวันธรรมสวนะ : โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี จัดกิจกรรมพบพระทุกวันธรรมสวนะเป็นประจาทุกสัปดาห์ โดยมีการจัดหมุนเวียนกันไปในแต่ ละห้อง ในสัปดาห์นี้ นักเรียนชั้น ม.1/1-ม.1/4 ได้ร่วมกิจกรรมนี้ ณ วัดจันทราวาส เมื่อ 7 มิ.ย. 2556 คณะกรรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสาสักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ TO BE NUMBER ONE โครงการมหัศจรรย์สานฝ๎น สานสายใยให้วัยรุ่นหัวใจแกร่ง ณ ห้องโสตโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อ 7 มิ.ย. 2556 โดยมี นพ.ประจักษ์ วัฒนะกูล เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้กับโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรี จ.ศ.มอบรางวัลครูสอนดีที่หนูศรัทธา : โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี จัดพิธีมอบรางวัล ครูสอนดีที่หนูศรัทธา จานวน 21 ท่าน และมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท ให้กับนางสาวสุดารัตน์ ทองสุข นักเรียนชั้น ม.5/1 ที่ชนะเลิศประกวดเรียงความ "ครูสอนดีที่หนูศรัทธา" ประจาปีการศึกษา 2555 โดยมี ดร.ไกร บุญบันดาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้มอบ เมื่อ 11 มิ.ย. 2556 ณ สนามหน้าเสาธงของโรงเรียน จ.ศ.ร่วมประชุม-ซักซ้อมการแข่งขันจังหวัด TO BE NUMBER ONE : ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดจันทรา วาส(ศุขประสารราษฎร์) อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมการซักซ้อมการแข่งขันจังหวัด TO BE NUMBER ONE เมื่อ 12 มิ.ย. 2556 ในภาคเช้า โดยมี นพ.ประจักษ์ วัฒนะกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน และในภาคบ่ายวันเดียวกัน ได้ประชุมซักซ้อมการดาเนินการจังหวัด TO BE NUMBER ONE อีกครั้งหนึ่ง โดยมีนาย มณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและร่วมซักซ้อมการดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของ จังหวัดเพชรบุรีด้วย

จ.ศ.ร่วมตั้งกองทุนการศึกษานักเรียนตาบอด : โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) อาเภอเมือง เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ร่วมตั้งกองทุนการศึกษานักเรียนตาบอด โรงเรียนธรรมิกวิทยา(สอนคนตา บอด) เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2556 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนธรรมิกวิทยาได้มาขับร้องเพลง กล่าว ขอบคุณ และมอบเกียรติบัตรให้กบั โรงเรียนวัดจันทราวาสฯ


17

พิธีไหว้ครู จ.ศ. พิธีไหว้ครู จ.ศ. : โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จัด พิธีวันไหว้ครูประจาปีการศึกษา 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556

จ.ศ.ร่วมการแข่งขัน จังหวัด TO BE NUMBER ONE : ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุข ประสารราษฎร์ ) ร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE โดยจัดกิจกรรมลานสร้ างสรรค์ พวงมโหตร, บูธ TO BE NUMBER ONE , การแสดง เก่ง ดี TO BE NUMBER ONE นาคณะกรรมการ ประชาสัมพันธ์ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดเพชรบุรี และร่วมเป็ นกองเชียร์ ต้ อนรับ คณะกรรมการประเมินจังหวัด TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ เมื่อ 14 มิ.ย.

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน จ.ศ. : โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจาปีการศึกษา 2556 ระดับชั้นม.2 ม.3 ม.5 และ ม. 6 เมื่อวันที่15-16 มิ.ย. 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบนโยบายและการ ดาเนินการกิจกรรมของโรงเรียน

Integrating the ASEAN Communities Through Education June12-14 2013 Hua Hin School

โรงเรียนหัวหิน อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีวันไหว้ครูประจาปีการศึกษา 2556 ในวัน พฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556

นายไกรรัฐ สว่างเดือน ผู้อานวยการโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ได้นาคณะครูและนักเรียน เข้าร่วม ค่ายคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดพระศรีอารย์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 13 15 มิถุนายน พ.ศ.2556


18

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556 ตัวแทนเจ้าหน้าที่พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธกส) สาขาสมุทรสาคร ได้มาให้ความรู้และอบรมโปรแกรมระบบบัญชีทางการเงินของ ธนาคารให้กับนักเรียนที่ทาหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พนักงานธนาคารของโรงเรียน ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมีนางวิภา ภูตัองใจ รองผู้อานวยการโรงเรียน และครูนักเรียนให้การต้อนรับในครั้งนี้ โรงเรียนบางตะบูนวิทยา ชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งและลานแสดงช้างและจระเข้สามพราน

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ประกอบพิธีเปิดอาคารเรียน "อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550" และ ทาบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน 38 ปี มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครอง นักเรียนและครูโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ชมรมศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติ มาร่วมงาน โดยมี นายสวัสดิ์ เสาหงษ์ ผู้อานวยการโรงเรียน กล่าวรายงาน และ ว่าที่ ร้อยเอก วิสาร ป๎ญญชุณห์ รักษาการผู้อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นประธาน และเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคารเรียน เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 56 ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

โรงเรี ยนบางตะบูนวิทยาตังอยู ้ บ่ ริ เวณป่ าชายเลนซึง่ เป็ นแหล่งทีม่ ียงุ ชุกชุม ดังนันเทศบาลต ้ าบลบาง ตะบูนทาการฉีกพ่นหมอกควันเพือ่ กาจัดยุงซึง่ เป็ นพาหะของโรคหลายชนิด โดยมาทาการฉีดพ่นให้ โรงเรี ยนประมาณสัปดาห์ละหนึง่ ครัง้ หลังเลิกเรี ยน

ประชุมผู้ปกครองครัง้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2556 13 มิถนุ ายน 2556 โรงเรี ยนหนองพลับวิทยา จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรี ยน เพื่อชี ้แจงนโยบาย กฎ ระเบียบ และการดาเนินงานด้ านต่างๆ ให้ ผ้ ปู กครองได้ รับทราบ โดยผู้ปกครองให้ ความร่วมมือ เข้ าร่วมการประชุมอย่างพร้ อมเพรี ยง การป้องกันสารเสพติดในโรงเรียน โรงเรี ยนหนองพลับวิทยา ร่วมกับสถานีตารวจภูธรบ้ านหนองพลับ โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพ ตาบลหนองพลับ คัดกรองสารเสพติดในโรงเรี ยนด้ วยการตรวจปั สสาวะนักเรี ยน เมื่อวันที่ 13 มิถนุ ายน 2556


19

การอบรมโครงการสร้างจิตสานึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 14 มิถุนายน 2556 หน่วยตารวจสันติบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้กีรอบรมนั า กเรียนโรงเรียนหนอง พลับวิทยา จานวน 120 คน ในโครงการสร้างจิตสานึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องประชุม โรงเรียนหนองพลับวิทยา

เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ นางปรียา ศรีวัฒนตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมคณะเดินทางเยี่ยมนักเรียน ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนหนองพลับวิทยา วันที่ 20 มิถนุ ายน 2556 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ รองผู้วา่ ราชการจังหวัดสมุทรสาครให้ เกียรติมาเป็ นประธานในพิธี เปิ ดธนาคารโรงเรียนพันท้ ายนรสิงห์วิทยาร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสมุทรสาคร โดย นายไกรรัฐ สว่างเดือน ผู้อานวยการโรงเรียนพันท้ ายนรสิงห์วิทยาและคณะครูนกั เรียนให้ การต้ อนรับ ทังนี ้ ้ ได้ ทา ข้ อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียนพันท้ ายนรสิงห์วิทยากับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การ เกษตร และแขกผู้มีเกียรติร่วมกันปลูกต้ นไม้ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ในวันธนาคารต้ นไม้

การแข่งขันฟุตบอลต่อต้านยาเสพติด 14 มิถุนายน 2556 เวลา 15.00 น. โรงเรียนหนองพลับวิทยา ทากิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกับเทศบาลตาบลหนองพลับ ผลการแข่งขันโรงเรียนหนองพลับวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 20 มิถุนายน 2556 นายจงรัก จันทวงศ์ นาวงดุริยางค์ของโรงเรียนหนองพลับวิทยา ให้การต้อนรับนาย พงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่เดินทางมาตรวจ สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนวังไกลกังวล 2 หมู่ 1 ตาบลทับใต้ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมไหว้ครู รร.พันท้ายฯ 2556 กิจกรรมไหว้ครูประจาปีการศึกษา 2556 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา วันที่ 20 มิถุนายน 2556


20

ว่าที่ร้อยตรี ชาญวิทย์ จันทรสุพิศ รอง ผอ.สพม.10 เป็ นประธานร่ วมประชุมคณะทางานการจัดทาหลักสูตร สถานศึกษา ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 ตามที่โรงเรี ยนวังไกลกังวล มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน ดาวเทียมร่ วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื ้ ้นฐาน เพื่อจัดการเรี ยนการสอนออกอากาศ ถ่ายทอดไปยังโรงเรี ยนในสังกัด สพฐ. ทัว่ ประเทศ ในวันที่ 19 มิถนุ ายน 2556 ณ ห้ องประชุมอาคาร อเนกประสงค์ โรงเรี ยนวังไกลกังวล อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

อสมท. สัมภาษณ์ผ้ อู านวยการโรงเรี ยนวังไกลกังวล

นายขวัญแก้ ว วัชโรทัย ผู้จดั การโรงเรี ยนวังไกลกังวล นายวรวิทย์ กุลจิรกาญจน์ ผู้อานวยการโรงเรียน วังไกลกังวล พร้ อมด้ วยคณะครูและนักเรี ยนโรงเรี ยนวังไกลกังวล ให้ การต้ อนรับ นายพงศ์เทพ เทพ กาญจนา รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมการเรียนการสอน ออกอากาศการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ทังห้ ้ องเรี ยนต้ นทางและห้ องเรี ยนปลายทางของโรงเรี ยน วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ ในวันที่ 20 มิถนุ ายน 2556 นายปราโมท โมลี ผู้อานวยการโรงเรี ยนบางตะบูนวิทยา นานักเรี ยนและคณะครูร่วมโครงการประชา อาสาปลูกป่ า๘๐๐ล้ านกล้ า ๘๐ พรรษามหาราชินีร่วมกับกานันผู้ใหญ่บ้านและกรมทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่ ง โดยร่วมกันปลูกป่ าและปล่อยพันธุ์สตั ว์น ้า ณ ป่ าชายเลนตาบลบางตะบูน อาเภอ บ้ านแหลม จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 5 มิถนุ ายน 2556 รวมพลัง To Be Number One เป็ นหนึง่ โดยไม่พงึ่ ยาเสพติด โรงเรี ยนพันท้ ายนรสิงห์วิทยาได้ จดั กิจกรรมเข้ าร่วมงาน"ชาวสมุทรสาครรวมพลัง To Be Number One" ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

นางพิเศษศรี ฤทัยมณีเกษม หัวหน้างานเศรษฐกิจพอเพียง และนางสุภาวดี แข้โส หัวหน้างานปกครอง โรงเรียน ท้ายหาด เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการการศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 เป็นผู้ดาเนินโครงการ ในระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนรัษฎา อ.รัษฎา จ.ตรัง และโรงเรียนห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้ประกอบไป ด้วยโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 จานวน 39 คน


21

นายธัตถพล คชสาร ผู้อานวยการโรงเรียนท้ายหาด มอบเกียรติบตั รรางวัลยอดนักอ่าน โครงการรักการ อ่าน โรงเรียนท้ายหาด ปีการศึกษา 2555 และมอบเกียรติบตั รนักเรียนนักอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ จากโครงการนานมีสบุค๊ ส์รีดดิ้งคลับปีที่ 12 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนท้ายหาด ซึ่งโครงการนี้ปริษัทนานมีบุ๊คส์ ร่วมกับ สพฐ.จัดโครงการนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา

พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ ปีการศึกษา๒๕๕๖ นายธัตถพล คชสาร ผู้อานวยการโรงเรียนท้ายหาด ประธานในพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ ปีการศึกษา 2556 โดยมี นาย ณัฐกรวิกรม ชุ่มชะเอม ครูผู้สอนวิชานาฎศิลป์ นายสุชีพ มีรักษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นางสาว อารยา จิรันดร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ และนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ จานวน 13 คน เข้าร่วมพิธี ณ ห้อง นาฏศิลป์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556

นายปรีชา เมืองอ่า ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนท้ายหาด นายธัตถพล คชสาร ผู้อานวยการโรงเรียนท้ายหาด คณะครูและบุคลากรการศึกษาโรงเรียนท้ายหาดและผู้นาองค์ท้องถิ่น ร่วม พิธีไหว้ครูประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมีนางสาวสุพรรษา ผะโรประการ ประธานนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๖ นานักเรียนทุกระดับชั้นร่วมพิธีไหว้ครูในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุม โรงเรียนท้ายหาด พิธีไหว้ครูนักเรียนโครงการการศึกษาทางเลือกฯ นายปรีชา เมืองอ่า ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนท้ายหาด ประธานในพิธีไหว้ครู นักเรียนโครงการการศึกษาทางเลือกฯ โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโครงการ จานวน 120 คนเข้าร่วมพิธไี หว้ครูในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนท้ายหาด

โรงเรี ยนบางตะบูนวิทยา ได้ เข้ าร่วมการประกวดการจัดบอร์ ดเพื่อต่อต้ านยาเสพติดโดยมี คณะกรรมการจาก อาเภอบ้ านแหลม จ.เพชรบุรีได้ มาตรวจการทาบอร์ ดอต่อต้ านยาเสพติดดังกล่าว ในระดับสถานศึกษาของอาเภอบ้ านแหลม ซึง่ มาตรวจที่โรงเรี ยนบางตะบูนวิทยาวันที่ 24 มิถนุ ายน 2556 เวลาประมาณ 11.00 น. วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556 โรงเรียนบางตะบูนวิทยา อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ได้จัดงานวันสุนทรภู่ ก่อนหนึ่งวันเพื่อแสดงความระลึกถึงบรมครูกวีเอกของโลกโดยจัดกิจกรรมประกวดการทาบอร์ดวันสุนทร ภู่ และเชิญคณะละครชาตรี คณะแม่แอ๋ว มาทาการแสดงละครเรื่อง พระอภัยมณี ให้นักเรียนได้รับชม และซาบซึ้งในวรรณกรรม และความมีอัจฉริยะภาพของท่านสุนทรภู่ เนื่องจากในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 มีกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับหน่วยงานต่างๆในอาเภอบ้านแหลม


22

ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556 โรงเรียนบางตะบูนวิทยา อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ได้จัดให้มีงานวัน ต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีกิจกรรมดังนี้ การทาบอร์ดของห้องเพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประกวดคา ขวัญ และประกวดร้องเพลงที่มีเนือ้ หาเกี่ยวกับความไม่ดีของยาเสพติด โครงการอบรมให้ความรู้ต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2556 นายธนชาต ลักษณาวงศ์ ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรีเป็นประธานในการอบรม ต่อต้านยาเสพติด มีนักเรียนจากโรงเรียนเมืองปราณบุรี วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีเข้ารับการการอบรม โดย อบต.ปราณบุรีจัดอบรม ณ.ห้องประชุมอาคาร 4 โรงเรียนเมืองปราณบุรี

สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ร่วมพิธีถวายสัตย์ ปฏิญาณไม่เสพ ไม่ขาย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ในวันต่อต้านสารเสพติดสากล ประจาปี 2556

วันที่ 26 มิถุนายน 2556 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ร่วมกับอาเภอสามร้อยยอด จัดกิจกรรมวัน ต่อต้านยาเสพติดโลก มีคณะครู ข้าราชการ และ พลังมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม นายอาเภอสามร้อยยอด เป็นประธาน ณ หอประชุม 1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 นายธนชาต ลักษณาวงศ์ ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรีเป็นประธานเปิด กิจกรรมวันสุนทรภู่ ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

อบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตร 20 - 22 มิถุนายน 2556 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ของโรงเรียนหนองพลับวิทยา เข้า ค่ายอบรมคุณธรรมพุทธบุตร ณ วัดหนองพลับ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


23

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2556 โรงเรียนหนองพลับวิทยา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมเพื่อราลึกถึง สุนทรภู่ โดยมีกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย ทั้งการอ่านทานองเสนาะ การแต่งกลอน การวาดภาพ รวมทั้งกิจกรรมบนเวที ได้แก่ การแสดงรา การประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละครของ สุนทรภู่ การร้องเพลงประสานเสียงประกอบการวาดภาพ เพลงรอยสุนทรภู่ การแสดงจินตลีลาชุดคามั่น สัญญา และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันสุนทรภู่ : โรงเรี ยนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์ ) อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เมื่อ 26 มิถนุ ายน 2556 โดยมีกิจกรรมค้ นหาความสามาถของ นักเรี ยนประเภทต่าง ๆ ตามมาตรฐานตัวชี ้วัด กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษา และกิจกรรม อื่น ๆ อีกหลากหลายกิจกรรม เพือ่ เป็ นการราลึกถึงสุนทรภูก่ วีเอกของโลก วันที่ 27 มิถนุ ายน 2556 ศูนย์เครือข่ายส่งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาจีนโรงเรียนสามร้ อยยอด วิทยาคม จัดอบรมครูผ้ สู อนวิชาภาษาจีน ของโรงเรี ยนต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัด ประจวบคีรีขนั ธ์ ด้ านเทคนิคการสอนภาษาจีน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรี ยนการสอน แก่ผ้ เู ข้ ารับการอบรม โดยมี Prof. Wang Wei จาก สานักงานส่งเสริ มการเรียนการสอนภาษาจีน นานาชาติ (HANBAN) เป็ นวิทยากร ณ โรงเรี ยนสามร้ อยยอดวิทยาคม

โรงเรียนบางตะบูนเข้าร่วมเดินรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลกร่วมกับหน่วยงานต่างๆในอาเภอ บ้านแหลมและได้ส่งเรียงความ วาดรูป คาขวัญ และบอร์คต่อต้านยาเสพติดได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในการแต่งเรียงความและวาดรูประดับชั้นมัธยม

เวทีคนเก่ง โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาได้นานักเรียนไปแข่งขันในเวทีคนเก่ง ซึ่งเด็กหญิงมาริษา เอื้อนไธสง ทางสถานี โทรทัศน์ช่อง 11 จะออกอากาศเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2556 ขอให้ผู้ปกครองและ นักเรียนช่วยเชียร์ และเป็นกาลังใจด้วยนะคะ

พิธีขึ้นเสาธงชาติโรงเรียนหัวหิน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556


24

26/06/2556 กิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมวันต่ อต้ านยาเสพติดโลก โรงเรียนหัวหิน

วันที่ 28 มิ.ย. 2556 พิธีมอบเครื่องอบพลังงานแสลฃงอาทิตย์ ภาควิชาสาฃาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย ดร.นริศ บาลทิพย์ และคณะได้มอบ เครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับชุมชนโคกขามและโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ซึ่งมีผู้ใหญ่บญ ุ เลิศ กลิ่นสุบรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่3 และ นางอนัญญา ดีเด่น หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและ เทคโนโลยี เป็นผู้รับมอบ เพื่อให้นกั เรียนได้ศึกษาเรียนรูเ้ กี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์

นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ โรงเรี ยนท้ ายหาด จานวน ๘๐ คน เข้ ารับการอบรมจราจร โดย สานักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้ องประชุมโรงเรียนท้ ายหาดและสนามบาสเกตบอล เมื่อวันที่ ๑๘ มิถนุ ายน ๒๕๕๖

นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมอบรมทักษะชีวิต นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔,๕,๖ จานวน ๑๒๐ คน ร่วมอบรมทักษะชีวิต โดยมีอาจารย์ภูวนัย วรรณสอน เป็นวิทยากรให้การอบรม ได้รับการสนับสนุนการอบรมจาก ผลิตภัณฑ์ทาโร่ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนท้ายหาด เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนเพื่อเรียนรู้ประชาธิปไตยฯ นายสมยศ ฤทัยมณีเกษม หัวหน้ากลุ่มสาระการาเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ -๕ เข้าร่วมอบรมโครงการค่ายเยาวชนเพื่อเรียนรู้ประชาธิปไตย และการเลือกตั้งประจาปี ๒๕๕๖ ณ นาน่า รีสอร์ท แอนสปา ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๘ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ กิจกรรมลานดนตรี กีฬาต้านภัยยาเสพติด นายธัตถพล คชสาร ผู้อานวยการโรงเรียนท้ายหาด เป็นประธานในงานเปิดกิจกรรมลานดนตรี กีฬา ต้านภัยยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชินี ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติด และหอประชุมโรงเรียนท้ายหาด เมื่อ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยมีนายภาษิต ศรีพิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษา พล ศึกษา คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน


25

กิจกรรมวันสุนทรภู่ นายธัถพล คชสาร ผู้อานวยการโรงเรียนท้ายหาด ประธานในพิธีเปิดงานวันสุนทรภู่ ณ หอประชุม โรงเรียนท้ายหาด เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยมีนางสาวอาไพ บุญสร้าง หัวหน้ากลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทยกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ต่อจากนั้นประธานในงานมอบเกียรติบัตรผู้ ชนะเลิศการประกวดและแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมการแสดงของนักเรียน และนิทรรศการประวัติ และผลงานของท่านสุนทรภู่

กิจกรรม To be Number 1 โรงเรียนท้ายหาด เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนท้ายหาดจัดกิจกรรม To be Number One ณ หอประชุมโรงเรียนท้ายหาด โดยมีการจัดกิจกรรมแสดงความสามารถต่างๆของนักเรียน และกิจกรรมค้นหา ดาวและเดือน โรงเรียนท้ายหาด ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นักเรี ยนรับรางวัลตอบปั ญหาประชาธิปไตยฯ น.ส.สุพรรษา ผะโรประการ และน.ส.อรนิชา เกตุสร้ อย นักเรียนระดับชันมั ้ ธยมศึกษาปี ที่ ๖โรงเรี ยน ท้ ายหาด ร่วมแข่งขันตอบปั ญหาประชาธิปไตยและการเลือกตัง้ ได้ รับรางวัลรองชนะลิศอันดับ ๑ เป็ นตัวแทนเข้ าแข่งขันระดับภาค จัดโดยคณะกรรมการการเลือกตังจั ้ งหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๕๖ ณ หอประชุมวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ชมรมรามคาแหงสมุทรสงคราม ก่อตั้งเรียบร้อย เมือ ๑๘ มิ.ย.๒๕๕๖ โดยนายธนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังวัดสมุทรสงคราม ได้รับเลือกเป็นประธาน ชมรม ฯ พร้อม รองประธาน ฯ ๓ ท่าน และกรรมการอื่น ๆ รวม ๓๕ ท่าน ในการนี้นายธัตถพล คชสาร ผู้อานวยการโรงเรียนท้ายหาด และนายสถิตย์ จันทร์น้อย ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนท้ายหาดได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการ ชมรมรามคาแหงสมุทรสงครามในวาระนี้ด้วย พิธีเข้าประจาหมู่อาสายุวกาชาดหนองพลับวิทยา ชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนหนองพลับวิทยา จัดพิธีเข้าประจาหมูอ่ าสายุวกาชาด ระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมโรงเรียน หนองพลับวิทยา โรงเรียนวังไกลกังวล ทาพิธีไหว้ครูประจาปีการศึกษา 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมอาคารพละศึกษา ชั้น 3 เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของคุณครู การจัด กิจกรรม ในครั้งนี้ได้มีการจัดการประกวดพานไหว้ครูและกิจกรรมการแสดงต่างๆของนักเรียน


26

โรงเรียนวังไกลกังวลจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ประจาปี การศึกษา 2556 ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556 การประชุมในครั้งนี้ นายวรวิทย์ กุลจิรกาญจน์ ผู้อานวยการโรงเรียนวังไกลกังวล ได้ขอความร่วมมือตัวแทนผู้ปกครองในการสร้างเครือข่าย ผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานได้อย่างทั่วถึง เพื่อเป็นข้อมูลพัฒนางานให้เกิดประโยชน์แก่โรงเรียน และชุมชนต่อไป ฝ่ายปกครองโรงเรียนวังไกลกังวล จัดกิจกรรมรวมพลัง “คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจาปี 2556 ภายใต้แนวคิด “ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้อง ร่วมมือกัน” เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการป้องกัน และเฝ้าระวังป๎ญหายาเสพติดไม่ให้หวนกลับมา มีผลกระทบต่อสังคมและตัวนักเรียนเอง ณ โรงเรียนวังไกลกังวล ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 กลุม่ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรี ยนวังไกลกังวลนานักเรี ยนเข้ าร่วมกิจกรรมกบจูเนียร์ สัญจร ในวันเสาร์ ที่ ๒๒ มิถนุ ายน พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ห้ อง ๕๐๑ อาคาร ๓ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยรายการกบนอกกะลา บริ ษัท ทีวีบรูพา จากัด เป็ นผู้จดั โครงการโดยการเข้ าร่วมกิจกรรมครัง้ นี ้มี นางสาวเจนจิรา พุฒหยวกและนางนิสสรณ์ เชิญทอง เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมและควบคุม โรงเรียนวังไกลกังวลร่วมกับศูนย์ถา่ ยทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 ชัยนาท ดาเนินกิจกรรมเรียน สหกรณ์ทางไกล สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เพื่อกระตุ้นเตือนให้น้องๆ นักเรียนเห็นถึงคุณค่า ความสาคัญของการสหกรณ์ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัง ไกลกังวล ในวันที่ 27 มิถุนายน 2556


27

สื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.10 Facebook : เครือข่าย วัลลภา

E-News July 2013  

จดหมายข่าว สพม.10 ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม 2556 สื่อประชาสัมพ้นธ์ กลุ่มงานประขาสัมพันธ์

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you