Page 1


สารบัญ

100 ปี พระปิยมหาราช

ตลอดระยะเวลาที่ทรงครอง สิรริ าชสมบัติ พระองค์ทรงบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจต่าง ๆ มากมาย บ้านเมืองได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง และถือเป็นรากฐานสำคัญในการปกครองบ้านเมืองมา จนถึงปัจจุบัน ด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์ที่ กว้างไกลได้นำพาประเทศให้ผ่านพ้นการเป็นอาณานิคม ของต่างชาติไปสู่ความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกับ อารยะประเทศอื่น ๆ ด้วยคุณูปการที่พระองค์ทำเพื่อประเทศเหล่านี้นี่เอง ที่ทำให้ประชาชนชาวไทยต่างน้อมรำลึกถึง และพร้อมใจ ถวายพระสมัญญาแด่พระองค์ท่าน “พระปิยมหาราช” อันหมายถึง พระผู้เป็นที่รักยิ่งแห่งปวงชนชาวไทย

UTCC NEWS 01 w สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อทุน “ทุนรัตนมงคล” ให้แก่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บัณฑิตศึกษา 02 w สัมมนามิติใหม่โลจิสติกส์ ใครทำอะไรที่ ไหน 03 แวดวงศิษย์เก่า 04 w แนะนำอาจารย์และศิษย์เก่าดีเด่น ใครทำอะไรที่ ไหน 05 Seminars Special 06 w Marketing Day 2010 VIP News 07 w เยี่ยมชม ม.หอการค้าไทย สกู๊ปพิเศษ 08-09 w TEPCoT 3 สำเร็จหลักสูตร UTCC News 10 w Professional Family Business หอการค้าสัมพันธ์ 11 w สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศปีนี้ เน้น “ปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคม

ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดคอร์รัปชั่น ความรู้สู่โลกกว้าง 12-13 w หลักธรรมาภิบาล หมายถึงอะไร กิจกรรมนักศึกษา 14 w ขอเชิญร่วมงานกีฬาแม่ ไทรเกมส์ ประจำปี 2553 ชะแว้ป...ดาวเด่น 15 w นักเปียโนคนเก่ง “ภควดี วงศ์มหาศิริ” นักศึกษาทุน UTCC SMART แนะนำหนังสือน่าอ่าน/ตรงนี้มีรางวัล 16 เจ้าของ : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ปรึกษา : รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์, ดร.ธัญญรัตน์ ชีวะเกตุ, อ.ธนวรรษ์ เสริมพาณิชย์ บรรณาธิการ : นายบุญเส็ง หลงน้อย กองบรรณาธิการ : อ.อเนญชา กลิ่นเกษร, นายปราโมทย์ สุวรรณประเสริฐ, นายเมธา คงเมือง, นางสาวพจนีย์ ไทยานันท์, นายนันทศักดิ์ อดทน, นายสำลี เวฬุวนารักษ์ ช่างภาพ : นายอรรณพ ใจชุ่ม ออกแบบปก : นายฉัตรชัย ฉิมบ้านไร่ เผยแพร่และโฆษณา : กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 126/1 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2697-6000 www.utcc.ac.th บทความหรือข้อคิดเห็นใดๆ ในวารสารฉบับนี้ เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน มหาวิทยาลัยหรือกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย การนำข้อความหรือวารสารฉบับนี้ไปพิมพ์เผยแพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์


UTCC NEWS University of the Thai Chamber of Commerce

โดย กองบรรณาธิการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อทุน “ทุนรัตนมงคล” ให้แก่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อให้มหาวิทยาลัยส่งเสริมการศึกษาให้แก่เยาวชน ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี และมีความสามารถ จำนวน 170 ทุน

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงขอเชิญชวนน้อง ๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครรับทุนการศึกษาอันสูงค่าเพือ่ เป็นเกียรติประวัตขิ องชีวติ

“ทุนรัตนมงคล”

อันมีความหมายว่า “ทุนการศึกษาที่มีความดีอันสูงค่า”

ตามที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเยาวชนของชาติ โดยมอบทุนให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายมาเป็นประจำทุกปี ในปีนี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีความปลาบปลื้มที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามทุนเรียนดีของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่า “ทุนรัตนมงคล” โดยปีการศึกษา 2553 นี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้จัดสรร “ทุนรัตนมงคล” สำหรับผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน 170 ทุน เป็น ทุนสำหรับคณะวิชา คณะละ 20 ทุน รวม 160 ทุน และทุนสำหรับวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 10 ทุน คุณสมบัตขิ องผูข้ อรับทุนการศึกษา ได้แก่ จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพทีห่ น่วยงานของ รัฐรับรอง มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 เป็นผู้มีความประพฤติดี หากมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของสถาบันหรือสังคมจะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ เมื่อได้รับทุนการศึกษาแล้ว จะต้องรักษาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ในทุกภาคการศึกษา หากแต้มเฉลี่ย ต่ำกว่า 3.00 จะถูกตัดสิทธิ์ทันที ที่พิเศษคือ ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินค่าครองชีพ เดือนละ 3,000 บาท และเงินค่าที่พัก จำนวน 3,000 บาท รวมเป็นเดือนละ 6,000 บาท จำนวน 10 เดือนของทุกปีการศึกษาอีกด้วย เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2553 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมการรับนักศึกษา โทร. 0-2697-6765 หรือ www.utcc.ac.th

รอบรั้ ว มกค 


บัSchoolณof ฑิGraduate ต ศึ ก ษ า

โดย กองบรรณาธิการ

สัมมนามิติใหม่ โลจิสติกส์ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร CEO MBA สาขา Logistics Management มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สำนักงาน บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดงาน สัมมนาเรื่อง “มิติใหม่โลจิสติกส์สำหรับองค์กร” โดยมีนักศึกษา ระดับปริญญาโท บุคลากรสภากาชาดไทย พนักงานบริษัทเอกชน และ บุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมฟังแน่นห้องศิริ ศิริโยธิน (ชั้น 4) อาคาร เฉลิมบูรณะนนท์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2553 ที่ผ่านมา โดยหัวข้อการสัมมนาในครั้งนี้ ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพราะเป็นการพัฒนาความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้แก่ บุคลากรสภากาชาดไทย และผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาได้เข้าใจถึงเส้นทางต่าง ๆ ที่สามารถทำการขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีความ ทัดเทียมกับกาชาดต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณณรงค์ฤทธ์ กาละพุฒ กรรมการผู้จัดการเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ บรรยาย เรื่อง “ระบบ Supply Chain กับธุรกิจบริการสุขภาพ” และ คุณจริญ ศรีทิพย์ Operations and Logistics, VP บริษัท ซูริค ฟาร์ม่า จำกัด บรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการคลังสินค้าและระบบการขนส่ง” โดยมี ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.หอการค้าไทย ร่วมงาน และ ดร.นันทิ สุทธิการนฤนัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโลจิสติกส์ และ ผอ.หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์ ม.หอการค้าไทย เป็นผู้แทนมอบของที่ระลึกเพื่อขอบคุณวิทยากร เป็นอันจบงานสัมมนา

 รอบรั้ ว มกค


ใครทำอะไรที ่ ไ หน Who What Where

โดย กองบรรณาธิการ

สร้างสัมพันธ์นักกีฬา

ผศ.อัจฉราพรรณ ลีฬพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้ เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์นักกีฬาและ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมกีฬา ที่กองการกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดขึ้น โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักกีฬาของมหาวิทยาลัยที่ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กับนักกีฬารุ่นพี่ รวมไปถึงอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมกีฬา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553

ต้อนรับคณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ดร.ธัญญรัตน์ ชีวะเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย และ อ.ธนวรรษ์ เสริมพาณิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมบุคลากรในฝ่ายประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศึกษา ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.จุมพล ราชวิจติ ร ผูช้ ว่ ยคณบดีฝา่ ยบริหาร เป็นผู้นำคณะฯ เข้าศึกษาดูงาน “ด้านระบบการประชาสัมพันธ์” ของมหาวิทยาลัย หอการค้าไทย โดยมี อ.อเนญชา กลิ่นเกษร หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ อ.ภาสกร เกตุชาญวิทย์ หัวหน้ากองส่งเสริมการรับนักศึกษา และ อ.วิภา ประดิษฐผลพานิช อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้อง CEO MBA 5603 อาคาร 5 ชั้น 6 วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553

ไม่มีเดี๋ยว

กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดการบรรยายพิเศษในโครงการทักษะ การบริหารชีวิต เรื่อง “เทคนิคลงมือทำทันที...ไม่มีเดี๋ยว” เพื่อให้นักศึกษา ทีเ่ ข้าร่วมฟังการบรรยายได้รบั ความรูแ้ ละสามารถนำไปปฏิบตั ใิ ห้เกิดประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ธนวัช วชิรโลหพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศในชีวิต : แบบครบวงจร เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องกิจกรรมปริญญาตรี อาคาร 11 ชั้น 1 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553

สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์

รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานมอบเครื่อง คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 2 ชุด ให้แก่มลู นิธเิ ฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นาง เธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อใช้ปฏิบัติงาน ต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ โดยมี พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ ประธานมูลนิธิเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ฯ เป็นผูร้ บั มอบ ณ ห้องประชุม สภามหาวิทยาลัย อาคาร 10 ชั้น 6 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553

รอบรั้ ว มกค 


แวดวงศิ ษ ย์ เ ก่ า

โดย กองบรรณาธิการ

แนะนำอาจารย์ดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานด้านวิชาการ ผศ.ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล ได้รับรางวัล

‡ นักวิจัยดีเด่น (Citation สูงสุด) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553 จาก มกค ‡ Poster Presentation Award ในงาน the 2nd Tropical and Semi-Tropical Plant Conference เมือ่ วันที่ 4 กันยายน 2552 ‡ นักวิจัยดีเด่น (Impact Factor สูงสุด) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552 จาก มกค ‡ ศิษย์เก่าดีเด่น จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2549 ‡ Outstanding Research สำหรับการประชาสัมพันธ์ของทุน The Royal Golden Jubilee Ph.d Program ปี 2548 ‡ Excellent Dissertation Award จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2548 ‡ Outstanding Research ในสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2548

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน นายนิทัศน์ มณีศิลาสันต์ วันเกิด 26 พฤศจิกายน 2509 อายุ 44 ปี

การศึกษา

‡ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล ‡ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ‡ ระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งปัจจุบัน

‡ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเพ่น เซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด

‡ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เธิร์ด ดราก้อน จำกัด

‡ ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ‡ ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร ‡ คณะทำงานพิจารณาศึกษาสภาพปัญหาความมั่นคงด้านพลังงานนิวเคลียร์ ในคณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

‡ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

 รอบรั้ ว มกค


โดย กองบรรณาธิการ

ใครทำอะไรที ่ ไ หน Who What Where UTCC Co-op Recruitment Day

รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ อธิการบดี มอบกระเช้าผลไม้สุขภาพให้แก่ คุณ อิสระ ว่องกุศลกิจ รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานกรรมการ บริษทั น้ำตาลมิตรผล จำกัด ในโอกาสทีใ่ ห้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน UTCC Co-op Recruitment Day ที่กองวิชาการ ฝ่ายวิชาการ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้แทน จากสถานประกอบการได้รับทราบเกี่ยวกับแนวคิดและประโยชน์ที่จะได้จาก การเข้าร่วมโครงการฯ และเพื่อให้สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้มี โอกาสเฟ้นหานักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์ได้ตรงตามคุณสมบัตทิ ต่ี ง้ั ไว้ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553

สนใจการสอนแบบ Hybrid Learning System

ดร.สุพัตรา ประดับพงศ์ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็น ประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ที่ให้เกียรติเข้ามาศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning System โดยมี ผศ.รัตนาวดี ศิริทองถาวร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.อมร ตันวรรณรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา อาคาร 10 ชั้น 5 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553

New Strategy for Marketer

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด จัดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง New Strategy for Marketer: Enhancing Competitiveness through Technology เพื่อให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจภายนอกที่ประกอบ อาชีพด้านการตลาดได้รับความรู้ทางด้านการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขัน ทางด้านธุรกิจเพื่อนำไปปรับใช้ในธุรกิจของตนเองได้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจนานาชาติ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เป็นวิทยากรบรรยายให้ ความรู้ ณ ห้องเรียน 3 อาคารเรียน 7 ชั้น 12 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553

ต้อนรับคณะครูนักเรียน

จากโรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ จ.สงขลา

อ.ธนวรรษ์ เสริมพาณิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม คณบดีคณะบัญชี อ.ชลิต ลิมปนะเวช คณบดีวิทยาลัย นานาชาติ และคณาจารย์คณะต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับคณะครูอาจารย์นักเรียนจาก โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ จ.สงขลา ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมศึกษาความทันสมัยระบบ Hybrid Learning System ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองส่งเสริม การรับนักศึกษาร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ห้อง 10201 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553

รอบรั้ ว มกค 


Seminars Special

Marketing Day 2010

ผศ.อัจฉราพรรณ ลีฬพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงาน Marketing Day 2010 ที่นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด และชมรมการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “A moment of SMILE” โดยมี วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักศึกษาสาขาการตลาดชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย ทีไ่ ด้ลงทะเบียนเรียนวิชาการบริหารธุรกิจค้าปลีก–ค้าส่ง (BK 305) และนักศึกษา ชมรมการตลาด จะได้มโี อกาสนำทฤษฎีความรูท้ ไ่ี ด้ศกึ ษาเล่าเรียนมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิ งานจริง ทัง้ ยังได้พฒ ั นาความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ทางการตลาด ตลอดจนรูจ้ กั การร่วมมือทำงาน เป็นทีม ซึ่งทักษะดังกล่าวล้วนแต่เป็นการสร้างพื้นฐานขั้นต้นสำหรับการเป็นนักการตลาดที่ดี ในอนาคตต่อไป ภายในงานจะประกอบด้วยการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากนักศึกษา พร้อมชมการประกวด มิสมาร์เก็ตติง้ และลุน้ รับของรางวัลมากมาย ระหว่างวันที่ 6 – 10 กันยายน 2553 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัย และบริเวณใต้อาคาร 1 และ อาคาร 2

 รอบรั้ ว มกค

โดย กองบรรณาธิการ


โดย กองบรรณาธิการ

VIP NEWS

เยี่ยมชม ม.หอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรประกาศนียบัตรสาขา “การบริหารโรงพยาบาล” รุ่นพิเศษ ในโอกาสที่เข้ามาศึกษาดูงานการเรียนการสอนระบบ Hybrid Learning System โดยมี รศ.ดร.อุไรวรรณ ธนสถิตย์ รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ กล่าวให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานและ บรรยายการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ ผศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั บรรยายการดำเนินการของศูนย์วจิ ยั ต่าง ๆ, ผศ.อัจฉราพรรณ ลีฬพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บรรยายในหัวข้อ ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา, นายปรเมศ ส่งแสงเติม รองอธิการบดีฝา่ ยเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายในหัวข้อ ระบบ EPR และ E-Portfolio, ผศ.อมร ตันวรรณรักษ์ ผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ยเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายในหัวข้อ การเรียนการ สอนแบบ Hybrid Learning System และมีการสาธิตการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning System โดย อ.อรสา รัตนวงษ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ ซึง่ ในการสาธิตมีการใช้บตั ร Smart Card และอุปกรณ์ My Choice Clicker ให้แก่คณะศึกษาดูงานได้ทดลองใช้งาน นอกจากนีค้ ณะผูบ้ ริหาร ได้พาคณะศึกษาดูงานไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์วิจัย ม.ชิคาโก- ม.หอการค้าไทย และ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ หอธรรม ศูนย์วิจัย ม.ชิคาโก-ม.หอการค้าไทย อาคาร 21 ชั้น 7 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553

รอบรั้ ว มกค 


รายงานพิเศษ

โดย กองบรรณาธิการ

TEPCoT 3 สำเร็จหลักสูตร

 รอบรั้ ว มกค


ฯพณฯ นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 3 ที่กระทรวงพาณิชย์ หอการค้าไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัย หอการค้าไทย จัดขึ้นเพื่อสร้างบุคลากรทางด้านการค้า การพาณิชย์ และด้านอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไป พัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ระดับเอเซียและระดับโลก โดยมี ผศ.แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม คณบดีคณะ บัญชี (ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมพิธี) ผศ.สุชีพ งามเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา คณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับวุฒิบัตรจากการเข้าอบรมหลักสูตรในรุ่นนี้ ก่อนพิธีมอบวุฒิบัตร คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล ที่ปรึกษาอาวุโส ธุรกิจเกษตรและอาหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้แทนของ ผู้สำเร็จหลักสูตรนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ โดยมี คุณดุสิต นนทะนาคร ประธานกรรมการหอการค้าไทยและนายกสภามหาวิทยาลัย หอการค้าไทย นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ดร.ถกล นันธิราภากร รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและธุรกิจ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย ผศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและกรรมการผู้อำนวยการบริหารหลักสูตร TEPCoT พร้อมด้วยผู้ที่ สำเร็จหลักสูตรฯ ในรุ่นที่ 1 และ 2 ร่วมแสดงความยินดี ณ กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ำ) วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2553

รอบรั้ ว มกค 


UTCC NEWS

โดย กองบรรณาธิการ

University of the Thai Chamber of Commerce

Professional Family Business ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาธุรกิจ ครอบครัวและ SMEs มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการ สัมมนา เรือ่ ง Professional Family Business ธุรกิจครอบครัว...อยูร่ อดอย่างมืออาชีพ โดยมี ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารธุรกิจครอบครัวอย่างมืออาชีพ” และปิดท้ายด้วยการ เสวนา เรื่อง “รัก โลภ โกรธ หลง ในธุรกิจครอบครัว” โดยได้รับเกียรติจาก นายนพดล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการ บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ร่วมเสวนา และ ผศ.ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ อาจารย์คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดำเนินการเสวนา มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง กว่า 300 คน ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโฟร์ซซี นั ส์ ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ เมือ่ วันที่ 6 ตุลาคม 2553

10 รอบรั้ ว มกค


โดย หอการค้าไทย

หอการค้าสัมพันธ์

สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศปีน ี้ เน้น “ปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดคอร์รัปชั่น” นายดุสติ นนทะนาคร ประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยร่วมกับหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ กำหนดจัดสัมมนา หอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 26–28 พฤศจิกายน 2523 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ เพื่อ ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการปรับยุทธศาสตร์การ พัฒนาประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ให้ดำเนินไปใน ทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย คณะกรรมการ หอการค้าไทย ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด เลขาธิการ หอการค้าจังหวัด ผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และสื่อมวลชน นายดุสิต กล่าวว่า แนวทางในการสัมมนาปีนี้ หอการค้าไทยจะ “ก้าวไปข้างหน้าอย่างผู้นำ” (Moving Forward with Leadership) โดย จะมีการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมไปถึงข้อเสนอแนะในการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ จะนำไปสู่การเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากปัจจุบันประเทศกำลัง ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในหลาย ๆ ด้าน ส่งผลกระทบ ต่อภาคธุรกิจทุกภาคส่วน สำหรับภาพรวมของการจัดสัมมนา ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2553 จะมีการเปิดตัวโครงการ 1 ไร่ 1 แสน พร้อมเดินทางไปเยี่ยมชม การดำเนินงานพื้นที่โครงการที่ตำบลหนองแต้ อำเภอน้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น และจะมีการสัมมนา CEO Forum เรื่อง “CSR :For SMEs” วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2553 จะเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และ พิธีมอบรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยม และวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2553 จะเป็นการสรุปผลสัมมนาฯ เสนอต่อนายกรัฐมนตรี นายฉัตรชัย บุญรัตน์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าว ว่า การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มีการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุม่ ที่ 1 เรือ่ ง “แผนฯ 11 : กุญแจสำคัญของการเปลีย่ นแปลง” หอการค้าไทยได้จดั ทำยุทธศาสตร์เศรษฐกิจประเทศไทย ฉบับเอกชน ไป เมื่อปีที่แล้ว โดยมีแผนยุทธศาสตร์ 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มยุทธศาสตร์ ประเทศ 2. ยุทธศาสตร์กลุม่ ธุรกิจ และ 3. ยุทธศาสตร์กลุม่ จังหวัด ในปีน้ี ขอความเห็นจากภาคเอกชนที่เข้าร่วมสัมมนา ว่าจะให้ความสำคัญกับ ประเด็นใดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ 11 และจะสนับสนุน แผนฯ อย่างไรให้มีการปฏิบัติได้อย่างจริงจัง กลุ่มที่ 2 เรื่อง “ลดความเหลื่อมล้ำ : สู่ความปรองดอง” หอการค้าไทยได้นำเสนอนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศ 4 แนวทาง คือ 1. ยุตคิ วามแตกแยก 2. ลดความเหลือ่ มล้ำของ การกระจายรายได้ 3. สนับสนุนให้คนไทยใช้ผลผลิตของคนไทย และ ท่องเทีย่ วในประเทศ และ 4. ป้องกันและปราบปรามคอร์รปั ชัน่ ในระดับ ต่าง ๆ สำหรับแนวทางในการสัมมนาของกลุ่มนี้ จะระดมความคิดเห็น จากผู้เข้าร่วมสัมมนา ว่ามุมมองของภาคเอกชนจะเข้ามามีบทบาทใน การช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร เพื่อจะทำให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย และสามารถปฏิบัติได้จริง

กลุ่มที่ 3 เรื่อง “มุ่งขจัดคอร์รัปชั่น : เพื่อพัฒนาประเทศที่ ยัง่ ยืน” ปัจจุบนั หลาย ๆ ฝ่ายให้ความสำคัญกับปัญหาคอร์รปั ชัน่ กันมาก เนื่องจากปัญหานี้เป็นตัวบั่นทอนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง หอการค้าไทยเป็นแกนสำคัญในการนำเสนอให้มกี ารแก้ปญ ั หานี้ โดยจะ ระดมความคิดเห็นว่าจะมีกรอบ/แนวทางในการจัดทำแผนในการขจัด ปัญหาคอร์รปั ชัน่ ในรูปแบบใด เพือ่ นำไปสูภ่ าคปฏิบตั ทิ เ่ี ห็นผลอย่างเป็น รูปธรรม นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ ประธานโครงการจัดสัมมนาหอการค้า ทัว่ ประะทศ ครัง้ ที่ 28 กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ได้รบั คัดเลือก จากหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ให้เป็นเจ้าภาพใน การจัดสัมมนาฯ ครัง้ ที่ 28 ซึง่ ขณะนีไ้ ด้มคี วามคืบหน้าและมีความพร้อม ในการเป็นเจ้าภาพด้านสถานทีใ่ นการจัดสัมมนา โดยได้รบั ความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนทัง้ ภาครัฐและเอกชน รวมทัง้ ประชาชนจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้การจัดงานมีความสมบูรณ์มากที่สุด สำหรับรูปแบบในการต้อนรับผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา จะมีการต้อนรับด้วย วัฒนธรรมที่หลากหลาย สื่อถึงความสมานสามัคคี ความมีอัธยาศัย ไมตรีจิตของคนจังหวัดขอนแก่น ในด้านของความปลอดภัย ได้มีการ ประสานระหว่างหน่วยงานท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ เครือข่ายอาสาสมัคร ต่าง ๆ เพื่อเตรียมรองรับปัญหาการจราจร และความปลอดภัย ด้านการท่องเทีย่ วและสันทนาการ ได้มกี ารจัดโปรแกรมการท่องเทีย่ ว ตามเส้นทางสายไหม การท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ ศิลปวัฒนธรรม ไหว้พระ และโปรแกรมท่องเทีย่ วภายในจังหวัด City Tour ไหว้สง่ิ ศักดิส์ ทิ ธิร์ อบบึง แก่นนคร โดยรถราง เช่น พระธาตุหลวงเจดีย์ 9 ชัน้ ศาลเจ้าแม่สองนาง วัดเสาเดี่ยว เจ้าแม่กวนอิม อนุสาวรีย์ท้าวเพียเมืองแพน (ศรีบริรักษ์) ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ เป็นต้น

รอบรั้ ว มกค 11


ความรู้สู่โลกกว้าง

โดย เมธากรณ์

หลักธรรมาภิบาล หมายถึงอะไร

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการ ต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทั้งภาครัฐ และเอกชน ธรรมทีใ่ ช้ในการบริหารงานทีม่ คี วามหมายอย่างกว้างขว้าง กล่าวคือ หาได้มคี วามหมายเพียงหลักธรรม ทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมี และพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก เป็นต้น หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนำมาปรับใช้ในภาครัฐ มี 10 องค์ประกอบ ดังนี้

12 รอบรั้ ว มกค


1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบตั ริ าชการ ที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้ รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานระดับ ชั้นนำของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติ ราชการจะต้องมีทศิ ทางยุทธศาสตร์และประสงค์ทช่ี ดั เจน มีกระบวนการ ปฏิบตั งิ านและระบบงานทีเ่ ป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผล และพัฒนา 2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตาม แนวทางการกำกับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดย ใช้เทคนิคและเครือ่ งมือการบริหารจัดการทีเ่ หมาะสมให้องค์การสามารถ ใช้ทรัพยากรทัง้ ด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สงู สุด ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อ ตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่ สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาทีก่ ำหนด และสร้างความเชือ่ มัน่ ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของ ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและ มีความแตกต่าง 4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความ รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ สาธารณะรวมทั้งการแสดงถึงความสำนึกในการผิดชอบต่อปัญหา สาธารณะ 5. หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผย อย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารอันไม่ตอ้ งห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถ รู้ทุกขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถ ตรวจสอบได้ 6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วม ในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา หรือประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วม ในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วน การพัฒนา 7. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอน อำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลาง ให้แก่หน่วยการปกครองอื่น ๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค ประชาชนดำเนินการแทนโดยมีอสิ ระตามสมควร รวมถึงการมอบอำนาจ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการ ดำเนินงานที่ดีของส่วนราชการ

8. หลักนิตธิ รรม (Rule of Law) คือ การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือก ปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ ได้รับการปฏิบัติและได้รับ บริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่น กำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพ สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อ ทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่น ๆ 10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหา ข้อตกลงภายในทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น ข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคล ที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ โดยตรงซึง่ ต้องไม่มขี อ้ คัดค้านทีย่ ตุ ไิ ม่ได้ในประเด็นสำคัญ โดยฉันทามติ ไม่จำเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ นอกจากนั้น กระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งใน ด้านการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อสร้าง องค์ความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความ สามารถ และประสบการณ์ มีทักษะการดำรงชีวิตที่เกิดจากการฝึกหัด สามารถใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและประกอบ อาชีพอีกด้านหนึ่งคือ การบ่มเพาะปลูกฝัง ปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียนมี คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศ ชาติ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำรงตนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สถานศึกษาควรจะได้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน จัดกิจกรรม ที่มุ่งเน้นภารกิจที่จะก่อให้เกิดผลดังกล่าวตามนโยบาย 3 ดี (3D) ได้แก่ DEMOCRACY คือ การมีความตระหนักเห็นความสำคัญ ศรัทธา และเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข รังเกียจการทุจริต และต่อต้านการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง DECENCY คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม มีความดีงาม รู้จักรับ ผิดชอบ ชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รวมทั้งยึดถือและ ปฏิบัติในการดำรงชีวิตสืบไป DRUG-FREE คือ การมีความเข้าใจ รู้จักพิษภัยของยาเสพติดและ รู้จักการหลีกเลี่ยง ขอขอบคุณข้อมูล จาก อนุสารอุดมศึกษา ฉบับเดือน มิถุนายน 2553

รอบรั้ ว มกค 13


กิจกรรมนักศึกษา

โดย สโมสรนักศึกษา

สโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ขอเชิญร่วมงานกีฬาแม่ไทรเกมส์

ประจำปี 2553

วันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และจะมีพิธีปิดกีฬาแม่ไทรเกมส์

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชน (ไทย-ญี่ปุ่น)

14 รอบรั้ ว มกค


โดย ขวัญใจช่างภาพ

ชะแว้ป...ดาวเด่น

นักเปียโนคนเก่ง

ภควดี วงศ์มหาศิริ นักศึกษาทุน UTCC SMART “ความพยายามเป็นสิง่ ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม” นี่เป็นคำพูดที่ ชะแว้ปดาวเด่นของเรายึดถือปฏิบตั มิ าโดย ตลอด จึงเป็นผลให้เธอคนนี้ประสบความ สำเร็จในการเรียนได้อย่างน่าภาคภูมิใจ น.ส.ภควดี วงศ์มหาศิริ หรือ น้องเกด นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการ ประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 4 ม.หอการค้าไทย เกรดเฉลี่ย 3.54 และได้รับทุน UTCC SMART และเป็นศิษย์เก่าคนเก่งจากโรงเรียน อัสสัมชัญคอนแวนต์ น้องเกดเล่าให้ฟังว่า “ตอนเด็ก ๆ เห็นคุณพ่อทำงานด้านโฆษณาของบริษัทการบินไทย ก็ อยากจะเป็นแบบคุณพ่อบ้าง อยากเรียนด้านโฆษณา แต่พอได้ทำกิจกรรม ที่โรงเรียนแล้วรู้สึกว่า เราน่าจะเหมาะกับงานด้านประชาสัมพันธ์มากกว่า เลยพยายามมองหาทีเ่ รียนต่อด้านประชาสัมพันธ์ ก็มาสะดุดทีช่ อ่ื มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย ค่ะ เพราะชื่อก็บ่งบอกว่าจะต้องโดดเด่นด้านธุรกิจ และถ้า เรียนประชาสัมพันธ์ก็ต้องมีความเกี่ยวข้องด้านธุรกิจด้วย ที่สำคัญเดินทาง สะดวกมาก เลยตัดสินใจเรียนที่นี่ค่ะ”

ทำไมถึงมีความสนใจ “เปียโน” “ตอนเด็ก ๆ พี่สาวเกดเรียนเปียโน เกดก็เลยเรียนตามพี่ค่ะ พอเรียน ไปเรื่อย ๆ ก็เข้าสอบวัดระดับของ Trinity Guildhall เกรด 1 พอสอบได้ เกียรตินิยมก็รู้สึกภูมิใจและมีกำลังใจเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นค่ะ”

ระยะเวลาในการเรียนและฝึกฝนนานเท่าไร

จึงสามารถเป็นครูสอนได้ “เกดเรียนเปียโนตัง้ แต่ 9 ขวบค่ะ ตอนเรียนก็ตอ้ งซ้อมทุกวัน ใช้เวลาเรียน ประมาณ 6-7 ปี พอสอบวัดระดับ Trinity Guildhall เกรด 6 ได้เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง อ.สมหมาย คุณครูของเกดก็ลองให้เกดฝึกสอนดู หลังจากนั้น ก็สอนและเรียนเปียโนไปพร้อม ๆ กันเลยค่ะ ตอนนี้สอนอยู่หลายที่ค่ะ สอนที่วีด้าการดนตรี ที่เซ็นทรัลพระรามสอง, สวีท โฮม มิวสิค ที่ฟอร์จูน พระรามเก้า, สถาบันสอนเปียโนของ อ.สมหมาย แถวบางรัก และสอนที่ บ้านค่ะ สอนมาประมาณ 6-7 ปีแล้ว ช่วงนี้สอนเต็มเวลา ไม่ได้ทำงานอื่น แล้วค่ะ”

การเป็นนักศึกษา กับการเป็นครูสอนเปียโน

มีความแตกต่างกันอย่างไร “แตกต่างที่การวางตัวค่ะ ตอนที่เป็นนักศึกษา เกดเรียนและเล่นกับเพื่อน ได้อย่างเต็มที่ แต่ถ้ามีหน้าที่เป็นครู เราต้องวางตัวให้ดูเหมาะสม น่าเคารพ เข้ามาเรียนแล้วเป็นอย่างไรบ้าง เชื่อถือ แต่สิ่งที่ไม่ต่างกันเลย คือ ความรับผิดชอบ ยิ่งเราเรียนไปทำงานไป “อาจารย์เอาใจใส่นกั ศึกษาทุกคนเป็นอย่างดี ให้คำปรึกษาทีด่ ี เกดได้รบั เราต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น เพราะต้องทำให้ดีทั้งสองอย่าง” โอกาสและความช่วยเหลือจากอาจารย์ในหลาย ๆ เรือ่ ง ส่วนเพือ่ น ๆ ก็นา่ รัก เป็นกันเอง เอาใจใส่กันดี มีปัญหาก็พร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะ” ฝากอะไรถึงน้อง ๆ ที่มีความสนใจ “เปียโน” บ้าง “การเรียน ต้องเรียนในสิ่งที่ชอบแล้วจะทำได้ดี ความพยายามเป็นสิ่ง ที่สำคัญที่สุด เรื่องเรียนอาจจะยากบ้าง ง่ายบ้าง ตามความถนัดของเรา ขอให้ทำให้ดีที่สุด แล้วก็จะประสบความสำเร็จ ไม่มีอะไรยากเกินความ สามารถของเราค่ะ” รอบรั้ ว มกค

15


แนะนำหนังสือน่าอ่าน

โดย หญิงเดียว

ชื่อหนังสือ : จดหมายนักสืบเศรษฐศาสตร์ (Dear Under Cover Economist) ผู้แต่ง : Tim Harford ผู้แปล : อรนุช อนุศักดิ์เสถียร หนังสือ “จดหมายถึงนักสืบเศรษฐศาสตร์” เป็นการรวบรวมคำถามและคำตอบจาก คอลัมน์ “ถึงนักสืบเศรษฐศาสตร์” มาจัดหมวดหมู่ แล้วพิมพ์รวมเป็นเล่มออกมา การ ตอบปัญหาในชีวติ ประจำวันทีม่ ผี อู้ า่ นเขียนเข้ามาถามนัน้ แม้ฮาร์ฟอร์ดจะใช้หลักเศรษฐศาสตร์ ทั้งเศรษฐศาตร์กระแสหลักและเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมผสมผสานกัน ช่วยให้ได้หลักคิดที่ ชัดขึ้นในการตัดสินใจเรื่องราวต่าง ๆ ทว่าลีลาในการตอบของเขา จัดได้ว่าเป็นลีลาในการ ตอบปัญหาชีวิตชั้นครู เต็มไปด้วยลูกล่อลูกชน และอารมณ์ขันอันเหลือเฟือ ชนิดอ่านไป ขำไปได้เลย

ชื่อหนังสือ : ประตูสู่ความร่ำรวย ตำราทองของงานบริการ ผู้แต่ง : อีแร้ง สำหรับเจ้าของกิจการทั้งหลาย หนังสือเล่มนี้จะพาท่านไปไขข้อข้องใจ ว่าทำไมกิจการ ที่ควรจะเข้าใกล้ความก้าวหน้ากลับชะลอการเติบโต จะกำจัดจุดอ่อนได้ตรงไหน อย่างไร? ลำหรับผู้ที่อยากเป็นนักบริการมืออาชีพ หนังสือเล่มนี้คือหนังสือที่เปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจ เผยกลยุทธ์รุกรับขั้นเทพ เพื่อเปิดประตูสู่การเป็นนักบริการที่ “สุขใจ” “ภูมิใจ” และ “ได้ใจ” ผู้รับบริการ สำหรับเล่มนี้เป็นภาคต่อของหนังสือชุดคัมภีร์ประดับวงการบริการที่ได้รับการยอมรับ มาต่อเนื่องยาวนาน

ตรงนี้มีรางวัล

คำถามประจำเดือนตุลาคม 2553

Q :

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ยามบรมราชกุมารี ทรง พระราชทานชื่อทุนนามว่าอะไร?

A :

ชื่อ-สกุล หน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์

16 รอบรั้ ว มกค

เพียงแค่ท่านตอบคำถาม เขียนชื่อ-สกุล ที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ (ให้ชดั เจน) ตัดและส่งมาที่ กองบรรณาธิการ วารสาร รอบรั้ว มกค หรือ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (อาคาร 12 ชั้น 1) ท่านจะมี สิทธิล์ นุ้ รับของรางวัลจาก กองบรรณาธิการ วารสารรอบรัว้ มกค

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจที่ท่านมีต่อวารสารรอบรั้ว มกค r ดีมาก

ดี r

ปานกลาง r น้อย r


Robrua  

UTCC PR Journal

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you