Page 1

หนังสือพิมพเบื้องหลังขาว ทันขาวทันเหตุการณนิวส ขาว ตำรวจ การเมือง บันเทิง โลกธุรกิจ

1


พล.ต.อ.อดุลย แสงสินแกว เลขาธิการ ป.ป.ส.

มอบเงินรางวัลนำจับนักคายารายสำคัญ

ตามหมายจั บ (Most Wanted) เพื่ อ สร า งขวั ญ กำลังใจในการปฎิบัติหนาที่ ณ หองประชุมศูนยอำนวยการ พลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดแหงชาติ (ศพส.) สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง) พล.ต.อ.อดุลย แสงสิงแกว เลาขาธิการ ป.ป.ส. ไดทำการมอบเงินรางวัลนำจับนักคายารายสำคัญ จำนวน 2 ราย โดยรายแรกสามารถจับกุมชาญไชย โจเวลนานอล ผูตองหา ในคดียาเสพติดตามหมายจับ (Most Wanted) ลำดับที่ 23 สวนรายทีส่ องไดจบั กุม นายศักดา หรือ “ตอด” หรือ “แบงค” เลิศรัศมีทัศน ตามหมายจับ (Most Wanted) ลำดับที่ 20 โดยมีเงินรางวัลนำจับรายละ 100,000 บาท เปนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท ตามโครงการประกาศสืบจับผูก ระทำความผิด

2

หนังสือพิมพเบือ้ งหลังขาว ทันขาวทันเหตุการณนวิ ส ขาว ตำรวจ การเมือง บันเทิง โลกธุรกิจ

คดียาเสพติดระดับสำคัญมาก ซึง่ สำนักงาน ป.ป.ส. ไดอนุมตั ิ โครงการไป เมือ่ 1 มีนาคม 2555 ทีผ่ า นมา โดยใชเงินกองทุน ป อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด เพื่ อ จ า ยให แ ก ผู ที่ แจ ง เบาะแส ผานหมายเลข 1386 หรือ เจาพนักงานผูทำการ จับกุมบุคคลตามหมายจับ (Most Wanted) จำนวน 25 ราย เพื่อเปนการสนับสนุนการทำงาน และเปนการสรางขวัญ กำลังใจใหกับเจาหนาที่ผูปฎิบัติงาน โดยถือเปนการกำหนด การเรงรัดการปราบปรามและแกไขปญหาที่ยังคงอยู เพื่อนำ ไปสูการตัดวงจรปญหาทั้งกลุมผูผลิต ผูคา ผูเสพ อีกทั้งยัง เปนการลดปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในพื้นที่และ แกปญหาที่สงผลกระทบตอความเดือดรอนของประชาชน


บันทึกจาก

ผูอำนวยการ

เฮียชูวิทย ขวัญใจสื่อ

พร อ มวาทะเด็ ด

สวัสดีครับทานผูอานที่เคารพทุกๆ ทาน ก อ นอื่ น กระผมต อ งขอขอบพระคุ ณ ท า นที่ ใ ห ก าร สนับสนุนหนังสือพิมพทันขาว ทันเหตุการณนิวส มาดวยดีตลอด หนังสือพิมพทนั ขาวทันเหตุการณนวิ ส จะเนนขาวสารที่ตรงไปตรงมา เจาะลึกเหตุการณที่ ทั น ต อ สถานการณ แ ละสิ่ ง ที่ ส ำคั ญ ที่ สุ ด ต อ งมี จรรยาบรรณ ช ว งระยะที่ ผ า นมาการเมื อ งค อ นข า งจะ แรง ศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังกอานคำวินิจฉัย คำร อ งกรณี แ ก ไขรั ฐ ธรรมนู ญ ตามมาตรา 291 แนวทางการวินิจฉัย และบรรทัดฐานตามคำวินิจฉัย ครั้งนี้ มีประเด็นนาสนใจหลายอยางใหศึกษาและ สิ่งสำคัญหากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอำนาจ ศาล ทั้งศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง หรือหากแตะตองหมวดพระมหากษัตริย หรือแม แตการออก พ.ร.บ. ปรองดองลางผิดทีข่ ดั รัฐธรรมนูญ ทำลายหลักนิตริ ฐั ฯลฯ ความขัดแยงวุน วายในสังคม ก็จะกลับปะทุขึ้นมาใหมอีกครั้ง ทั้งหมดนี้ รอเพียง วาจะเกิดขึ้นเมื่อใดในอนาคต ครับ ก็ตองขอจบฉบับนี้ไว แตเพียงเทานี้ แล ว พบกั น ใหม ฉ บั บ หน า แล ว อย า ลื ม คิ ด ดี ทำดี รับรองตองไดดีครับ สุรชัย ยิ่งยุทธชัยชาญ ผูอำนวยการ

แขวะ : ถาแมนปนใหไปแขง โอลิมปค แขวะ : บอนการพนันคือการคอรัปชั่นที่มองเห็นไดดวยตาเปลา

กองบรรณาธิการ : 36 หมู 7 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน ถนนพระราม 2 กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท : 081-668-5137, 085-191-7888 E-mail : Weeradet_01@hotmail.com พิมพ : บริษัท เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุป จำกัด / นายสุรชัย ยิ่งยุทธชัยชาญ : ผูอำนวยการ / วีระเดช เกิงฝาก : บรรณาธิการ-ผูพิมพ-ผูโฆษณา

หนังสือพิมพเบื้องหลังขาว ทันขาวทันเหตุการณนิวส ขาว ตำรวจ การเมือง บันเทิง โลกธุรกิจ

3


ผูค ดิ คนวิธกี ารอานดวงจากตัวเลขคนแรกของประเทศไทย

ผานการพิสูจนมาแลวนับหมื่นคน แมนยำแนนอนบันทึกไวกวา 15 ป มนุษยเราทุกคนเกิดมามีดวงชะตาหรือชะตากรรมกำหนด เอาไวแลวทุกคน...ตั้งแต การกำเนิดวาจะไปเกิดที่ประเทศชาติไหน อยูในฐานะอะไร มีสุขภาพรางกายแข็งแรงแคไหน อันเปนไปตาม กฎแหงกรรมทีท่ ำเอาไวในชาติปางกอน ขณะเดียวกันกลุม ผูป กครอง หรือผูรวมสรางภพภูมิมนุษยขึ้นมาไดมีความวิตก หวงใยในเชื้อ เผาพันธุแหงตนที่ตองมาเกิดเปนคน แอบมอบคัมภีรการแบงแยก วิธีการใหกำเนิดมนุษยมากับเหลาฤๅ ษีชีไพร จึงเปนตนกำเนิด แหงวิชาโหราศาสตรที่แตกแขนงออกไปมากมายในปจจุบัน โดยสวนตัวผมเองศึกษาโหราศาสตรหลายแขนง แตมงุ มัน่ ใหความสนใจกับพลังตัวเลข/ชื่อนามสกุล/และพลังฮวงจุย เพราะ เปนศาสตรที่สามารถนำมาแกไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไดนอกนั้น ไมสามารถทำได โดยเฉพาะโหวงเฮงหรือนรลักษณ เพราะเปนการ เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะที่ฟาประทานมามักมีผลเสียมากกวาไดใน ระยะยาว พลังตัวเลขเปนศาสตรสากลและมีตั้งแตครั้งโบราณกาล ยุคกรีซ/อียิปตและโรมันโดยบูรพาจารยยุคกอนไดกำหนดให คนเกิดวันอาทิตย ไมถูกกับเลข 6 คนเกิดวันจันทร ไมถูกกับ 1 เลขคนเกิดวันอังคาร ไมถูกกับเลข 2 คนเกิดวันพุธกลางวัน ไมถูกกับเลข 3 คนเกิดวันพุธกลางคืน ไมถูกกับเลข 5 คนเกิดวันพฤหัสบดี ไมถูกกับเลข 7 คนเกิดวันศุกร ไมถูกกับเลข 8 คนเกิดวันเสาร ไมถูกกับเลข 4 ในขณะที่ คนเกิดวันอาทิตย ถูกกับเลข 5 คนเกิดวันจันทร ถูกกับ 4 เลขคนเกิดวันอังคาร ถูกกับเลข 6 คนเกิดวันพุธกลางวัน ถูกกับเลข 2 คนเกิดวันพุธกลางคืน ถูกกับเลข 8 คนเกิดวันพฤหัสบดี ถูกกับเลข 1 คนเกิดวันศุกร ถูกกับเลข 3 คนเกิดวันเสาร ถูกกับเลข 8 และมีการใหความหมายกับตัวเลขตางๆ ดังนี้ ความหมายของเลข 1 เปนหัวหนา เปนผูน ำคน ชอบเดน ชอบดัง ถือตัว ใจคอเด็ดเดี่ยวมั่นคง ตัดสินใจไดรวดเร็ว เพศชาย ความหมายของเลข 2 จิตใจออนไหว โลเล ชอบเพอฟน จินตนาการ ประเภทสรางวิมานในอากาศ ชอบกวีนิพนธ จิตใจ

ละเอียดออน คลอยตามคนอื่นงาย ชอบชีวิตอิสระ เพศหญิง ความหมายของเลข 3 กล า หาญชาญชั ย ชอบต อ สู แขงขัน กามารมณรุนแรง โมโหงาย มีความจริงจังและจริงใจ ขยัน ขันแข็ง เพศชาย ความหมายของเลข 4 สติปญญาดี เฉลียวฉลาด วองไว ทันคน ชอบคุย ชอบติดตอคบคาสมาคม เขาไหนเขาได เพศไมชดั เจน ความหมายของเลข 5 มีคุณธรรม จริยธรรม และ ยุติธรรม สุขุม เยือกเย็น มองโลกในแงดี ชอบสันโดษ ชอบชวย ชอบสอน เพศชาย หรือหญิงที่มีอายุมาก ความหมายของเลข 6 มีอารมณสุนทรี มีเสนห รักสวย รักงาม มีรสนิยมดี ชอบศิลปะและการดนตรี ชอบสนุกบันเทิง เพศ ชายและหญิงวัยรุนจนถึงวัยทำงาน ความหมายของเลข 7 ความทุกข เจ็บไขไดปวย ชนชั้น แรงงาน กรรมกร แตมีความอดทนสูง คอนขางหัวโบราณ เพศชาย และหญิงวัยชรา ความหมายของเลข 8 ความลุมหลงมัวเมา กลาไดกลา เสีย ใจนักเลง นักพนันตัวยง ความหมายของเลข 9 มีความสนใจสิ่งเรนลับมหัศจรรย เปนพิเศษชอบคนควาหาสิ่งแปลกใหม การแพทยแผนโบราณ ชีวิต มักพัวพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความหมายของเลข 0 การเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน ไม ไดคาดคิด (ฉบั บ หน า จะทยอยความหมายของตั ว เลขอื่ น ๆ ให ไ ด ศึกษากัน) เมื่อทราบถึงพื้นฐานและความหมายของตัวเลขก็มีการ นำไปแตกแขนงการอานดวงจากตัวเลข ตางๆและที่ผมภูมิใจที่สุด ที่เปนตนตำรับในการวิธีการอานตัวเลขบัตร ประชาชน/ทะเบียน รถยนต/บัญชีธนาคาร/รหัสเอทีเอ็ม/บานเลขที่/เบอรโทรศัพท/ โดยยึดหลักสามตัวทายและนำผลรวมของตัวเลขทั้งหมดมาตีความ สรุปอีกครั้ง เพราะมีโอกาสซ้ำกันไดในสองพันคน สวนตัวเลขหลัก กอนสามตัวทายจะซ้ำกันเปนจำนวนมากเปนลานๆ จึงไมนำมาสนใจ เพราะดวงคนทุกคนมีโอกาสใกลเคียงกันแตไมมีทางเหมือนกันหมด และทั้งหมดคือที่มาของศาสตร “พลัง...เลขพลิกชะตา” โดยมีผม อาจารยตรัยเวทย โชคอนันตกุล เปนตำรับคิดคนวิธีการแบบนี้คน แรกของประเทศไทยโดยผานการพิสูจนมาแลวนับหมื่นคน จึงการ ยืนยันถึงความแมนยำแนนอนเปนตัวอักษรบันทึกไวกวา 15 ป โดย อ.ตรัยเวทย โชคอนันตกุล

(สนใจศึกษาวิชาพลังเลขพลิกชะตา...ติดตอคุณวรินทร จันทรพร 089-927-7440) 4

หนังสือพิมพเบือ้ งหลังขาว ทันขาวทันเหตุการณนวิ ส ขาว ตำรวจ การเมือง บันเทิง โลกธุรกิจ


DSI บุกจับสินคาผิดกฎหมาย ยานเยาวราช เจ า หน า ที่ ก รมสอบสวนคดี พิ เ ศษ DSI ร ว มกั บ กองบั ง คั บ การ ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค (บก.ปคบ.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.) ไดนำกำลัง เขาทำการตรวจคนแหลงจำหนายสินคาผิดกฎหมาย ยานเยาวราช รวม 13 จุด สามารถทำการตรวจยึดสินคาผิดกฎหมาย โดยแยกเปน 2 กลุม ไดแก ยาอันตราย และสินคานำเขาผิดกฎหมาย ประเภทเครื่องไอที

DSI ลุยพืน้ ทีห่ าดใหญ จับสุรา ไวน

บุหรีน่ อก ปลอม กวา 20 ลาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI นายธาริต เพ็งดิษฐ อธิบดี กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ พรอมดวย พ.ต.อ.ประเวศน มูลประมุข รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ พ.ต.ท.ชินโชติ แดงสุรศิ รี ผู บั ญ ชาการสำนั ก คดี ท รั พ ย สิ น ทางป ญ ญา ได ร ว มกั น แถลงขาวผลการจับกุมขบวนการจำหนายสุราตางประเทศ ไวน บุหรี่ เสื้อผาแบรนดเนม ละเมิดเครื่องหมายการคา และ สินคาหลีกเลี่ยงภาษี แหลงใหญในพื้นที่อำเภอหาด ใหญ จังหวัดสงขลา มูลคากวา 20 ลานบาท

DSI จัดประชุมเครือขายภูมิภาคประเทศ ในแถบลุมแมน้ำโขง นายธาริต เพ็งดิษฐ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปนประธาน เปดการประชุมเครือขายภูมภิ าคประเทศในแถบลุม แมนำ้ โขง ในการปองกัน และแกปญหาคดีดานการคา ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด ถนนรัชดาภิเษก โดยมอบหมายให ศู น ย แ ครื อ ข า ยและพั น ธมิ ต รภาคประชาชน และศูนยตอตานการคามนุษย กรมสอบสวนคดีพิเศษ บูรณาการ UNIFP โดยมีประเทศที่เขารวมดังนี้ คือ ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศ พมา ประเทศเวียดนาม ประเทศจีน ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย รวมถึงผูเ ขารวมประชุมฝายไทยอีกหลายหนวยงาน อาทิ สำนักงานอัยการ สูงสุด สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพบานเกร็ดตระการ และสำนักงาน ตรวจคนเขาเมือง หนังสือพิมพเบื้องหลังขาว ทันขาวทันเหตุการณนิวส ขาว ตำรวจ การเมือง บันเทิง โลกธุรกิจ

5


โครงการประกาศเจตนารมณตอตานยาเสพติด นครบาล 9

ชุมชนสีขาว 9 แกรง 9 ไกล ปลอดภัยยาเสพติด

ร.ต.อ.เฉลิม อยูบ ำรุง รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน ในโครงการ “ประกาศเจตนารมณตอตานยาเสพติด” ที่ บริเวณลานเซ็นทรัล ปารค เซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 โดย พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง ผบก.น.9 หรือ "ผูการแกว" กอง บังคับการตำรวจนครบาล 9 เจาของโครงการเครือขายชุมชน สีขาวรวมพลังตอตานยาเสพติด

6

หนังสือพิมพเบือ้ งหลังขาว ทันขาวทันเหตุการณนวิ ส ขาว ตำรวจ การเมือง บันเทิง โลกธุรกิจ

โดยมี พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง ผบก.น.9 และรอง ผบก.น.9 หัวหนาสถานีและตำรวจในพื้นที่ 10 สน.ตลอดจน กตตร. และประชาชนภายในชุมชนราว 200 ชุมชน เขา รวมงาน พรอมเหลาศิลปนดารานักรอง นำทีมโดย ใบเตย อารสยาม เดินทางมาใหความ บันเทิงบนเวททีอีกดวย


เริ่มตนรณรงคการตอตานการแพรระบาดยาเสพติด ภายในชุมชนแตละชุมชน เพื่อเปนการสรางความเขมแข็ง ที่จะแกปญหายาเสพติด และเพื่อแกปญหาการแพรระบาด ของยาเสพติดใหลดนอยลงไป สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร พลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ที่กำหนดใหปญหายาเสพติดเปนวาระแหงชาติ โดยจะเนน ในระดับชุมชน เพื่อปองกันกลุมเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง และสถานที่ เสีย่ ง โดยนำผูเ สพเขารับการบำบัดรักษาแบบสมัครใจ ปราบปราม ผูคายาเสพติดใหหมดไปจากชุมชน จนกระทั่งสมเจตนารมณ ตอตานยาเสพติและยกปายหมูบานสีขาวปลอดยาเสพติด ในที่สุด ผลที่คาดวาจะไดรับจากโครงการนี้ ประชาชนชุมชน ในเขตกองบังคับการตำรวจนครบาล 9 และภาคีตางๆ มีการ ตื่นตัวและสรางการมีสวนรวม รวมถึงการแสดงพลังความ พร อ มเพรี ย งและความสามั ค คี ข องคนในชุ ม ชนและพื้ น ที่ ใกลเคียง อันจะสงผลใหชุมชนมีความเขมแข็งและมีความเขาใจในการทำงานของเครือขายและภาคประชาชนมีผูเขา รวมดำเนินกิจกรรมตางๆ ที่เปนสาธารณะประโยชน เพื่อ ชวยกันปองกันชุมชนใหปลอดภัยจากปญหายาเสพติด รวม ถึงยังสามารถพึ่งตนเองในการแกไขปญหา บี นครบาล หนังสือพิมพเบื้องหลังขาว ทันขาวทันเหตุการณนิวส ขาว ตำรวจ การเมือง บันเทิง โลกธุรกิจ

7


ผบ.ตร.มอบรางวัลทดสอบยิงปน

พล.ต.อ.เพรียวพันธ ดามาพงศ ผบ.ตร. เปนประธานในพิธีมอบ ถวยรางวัลชนะเลิศ โล เหรียญรางวัล และเหรียญคุณวุฒิทองพิเศษ พรอมใหโอวาทแกขา ราชการตำรวจทีไ่ ดรบั รางวัลในการทดสอบยิงปน ตร. ประจำป พ.ศ.2555 โดยมี พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง จตช. พรอมผูบังคับบัญชา เขารวมเพื่อเปนเกียรติและขวัญกำลังใจแก หนวยงาน และผูเขารับรางวัล ณ หองประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

จัดการอบรมแนวทางปฏิบตั ใิ นการถวายความปลอดภัย และอำนวยการจราจร การเสด็จพระราชดำเนินฯ พล.ต.ต.ปยะ อุทาโย โฆษก ตร. เปดเผยวา ศูนยประสานงาน ดานการจราจรในการเสด็จพระราชดำเนิน สำนักงานตำรวจแหงชาติ (ศปจด.ตร.) จัดการอบรมแนวทางปฏิบตั ใิ นการถวายความปลอดภัย และอำนวยการจราจร การเสด็จพระราชดำเนินฯ ใหกบั ตำรวจจราจร และเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยหางสรรพสินคา โดยมี พล.ต.ท.อุดม รักศิลธรรม ผูฃ ว ย ผบ.ตร.(มค ๓) เปนประธานในการเปดการอบรม

ตรวจความเรียบรอยสถานที่สอบ

พล.ต.อ.พงศพัศ พงษเจริญ รอง ผบ.ตร. (บร) พล.ต.ท.จรัมพร สุระมณี ผูชวย ผบ.ตร. (ปป 22) พล.ต.ต.ปยะ อุทาโย โฆษก.ตร./ ผบก.สท. ตรวจสอบความพรอมของสถานที่กอนการสอบขอเขียน และระบบการคุมสอบบุคคลภายนอกผูมีวุฒิ ม.6 เปนขาราชการ ตำรวจจำนวน 10,000 อัตรา ที่มีขึ้นในวันที่ 3 และ 5 สิงหาคม 2555 พรอมสาธิตตั้งแตขั้นตอนการตรวจคนตัวบุคคล ขั้นตอน การคุมสอบ จนถึงหลังการสอบเสร็จสิ้น ณ อาคาร คณฑี (KTB) หอง 201 ม.รามคำแหง (วิทยาเขตบางนา)

เฉลิมแถลงขาวจับกุมยาเสพติด 1 ลานเม็ด ร.ต.อ.เฉลิม อยูบ ำรุง รอง นายกฯ พรอมดวย พล.ต.อ.เพรียวพันธ ดามาพงศ ผบ.ตร., พล.ต.อ.อดุลย แสงสิงแกว รอง ผบ.ตร.(มค), พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รอง ผบ.ตร.(ปป2), พล.ต.ท.ชัยวัฒน โชติมา ผบช.ปส. แถลงขาวจับกุมผูตองหายาเสพติด เปนยาบา จำนวน 1,120,000 เม็ด และยาไอซ 5.1 กก.

ผาตัดแก ไขภาวะปากแหวงเพดานโหว เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี

พล.ต.ท.ดนัยธร วงศไทย ผูช ว ย ผบ.ตร. (บร 2) เปนประธานเปดงานโครงการ “ผาตัด แกไขภาวะปากเเหวง เพดานโหว เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี 12 สิงหาคม 2555” โดยมี พล.ต.ท.จงเจตน อาวเจนพงษ พตร. (สบ 8) และคณะทำงาน เขารวมในพิธี ทั้งนี้ยังไดรับเกียรติจาก คุณกาย รัชชานนท สุประกอบ มาเปนพิธีกร พ.ต.อ.อนันต สุวรรณเทวะคุปต นายแพทย (สบ 5) เปนผูบ รรยาย นำเสนอโครงการฯ ซึ่งโครงการนี้ รับผูปวยจำนวน 80 ราย ฟรี ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 รพ.ตร.

8

หนังสือพิมพเบือ้ งหลังขาว ทันขาวทันเหตุการณนวิ ส ขาว ตำรวจ การเมือง บันเทิง โลกธุรกิจ


จาเอกนิวัฒน ทิพยถนอม

นายเสนห ทองสิมา

สท.นครออมนอย

นายก อบต.หนองนกไข

พ.ต.อ.เจนณรงค สมเสถียร

รานแมว สปอนต-บูติค

ร.ต.อ.กิตติ ทองหอ

ร.ต.ท.วุฒิชัย ทวีกาญจนวัฒน

นายราตรี บุญยงค

นายเกื้อกูล ศรีสวัสดิ์

ผกก.สภ.โคกขาม

รอง สว.จร.สภ.กระทุมแบน

จ.สมุทรสาคร

รอง สวป.สภ.กระทุมแบน

นายอำเภอนครชัยศรี

ผอ.โรงเรียนวัดทาพูด จ.นครปฐม

นายมนตรี บุญประคอง

พ.ต.อ.มานะ กลัดเข็มเพชร

นายก อบต.บานใหม จ.นครปฐม

ผกก.สน.เพชรเกษม หนังสือพิมพเบื้องหลังขาว ทันขาวทันเหตุการณนิวส ขาว ตำรวจ การเมือง บันเทิง โลกธุรกิจ

9


พ.ต.อ.วิเชียร รัตติทิวาพาณิชย

นายอมรฤทธิ์ เอมะปาณ

พ.ต.ท.รัฐพัส ยางงาม

นายชัยสิทธิ์ วรคำแหง

ผกก.สภ.บานแพว

รอง ผกก.สภ.กระทุมแบน

นายประยงค นอบนอม

อุตสาหกรรมสมุทรสาคร

นายกองคการบริหารสวนตำบลสวนสม

นายกิตติภูมิศักดิ์ ลาภเสถียร

พ.ต.อ.ชัชชาย คลายคลึง

พ.อ.ประวิทย เสียงสอาด

นายนิวัฒน รุงสาคร

นางสุนีย สุขสันตสิริมา

ผกก.สภ.โพธิ์แกว

นายอำเภอกระทุมแบน

10

นายอำเภอบานแพว

หนังสือพิมพเบือ้ งหลังขาว ทันขาวทันเหตุการณนวิ ส ขาว ตำรวจ การเมือง บันเทิง โลกธุรกิจ

ผบ.กรมทหารสื่อสารที่1

ประธานชมรมสูงอายุสุขใจ


เปดโผโยกยาย 47 นายพล สีกากี “เฉลิม” ยัน ไรการเมืองแทรกแซง

ก.ตร. ตั้ง 47 นายพล “วินัย” คุม ภ.2 “ภาณุ” ดู สตม.

เห็นชอบเปดตำแหนง ผช.ผบ.ตร. ดานปราบปรามยาเสพติดและ กอการรายอีก 1 ตำแหนง หองประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแหงชาติ (สตช.) ร.ต.อ.เฉลิม อยูบ ำรุง รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุม ก.ตร. โดยมีวาระการแตงตัง้ ขาราชการตำรวจระดับ รอง ผบ.ตร.- ผบช.ประจำป 2555 และวาระการขออนุมัติจาก ก.ตร. เพื่อเสนอ ก.ต.ช.เปดตำแหง ผูชวย ผบ.ตร. ทำหนาที่กำหนดยุทธศาสตรดานยาเสพติดและการกอการราย ร.ต.อ.เฉลิม กลาวภายหลังการประชุม วา การประชุมพิจารณาแตงตั้งขาราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบ.ตร. ถึง ผบช. ที่ประชุม ก.ตร.เห็นพรองตองกันตามที่ พล.ต.อ. เพรียวพันธ ดามาพงศ ผบ.ตร. และคณะกรรมการกลั่นกรองเสนอ ไมมีใคร คัดคานถือวาเปนการแตงตั้งที่ ก.ตร.มีมติเปนเอกฉันต ผิดกับการแตงตั้งครั้งที่ แลว เสร็จถึงตีสามตีสี่ เรื่อง พล.ต.ท.ปญญา มาเมน ผบช.ภ.2 สื่ออาจจะไม เขาใจ ผบช.สพฐ. มีความสำคัญมาก บานเมืองกำลังไปสูการประชุมอาเซี่ยน คนที่จะมาเปนตองพูดฝรั่งตองมีความรอบรู และหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร เปนหลักฐานทีไ่ มสามารถจะเปลีย่ นแปลงได ไมเหมือนกับพยานบุคคลเปลีย่ นไป เปลี่ยนมา สวน บช.ภ.2 ตอง พล.ต.ท.วินัย ทองสอง เพราะเปนคนพื้นที่ และ เรือ่ งการแตงตัง้ ขาราชการตำรวจวาระประจำป 2555 ตัง้ แตระดับรองผูบ ญั ชาการ ตำรวจแหงชาติ จนถึง ระดับผูบัญชาการ ทั้งหมด 47 ตำแหนง แบงเปนการ สับเปลี่ยนตำแหนง 10 ตำแหนง และเลื่อนขึ้น 37 แหนง โดยมี การแตงตั้งแตงตั้งขาราชการตำรวจระดับ รอง ผบ.ตร.หรือ เทียบเทา วาง 5 ตำแหนง ผูชวย ผบ.ตร.วาง 10 ตำแหนง และระดับ ผบช.วาง 22 ตำแหนง โดยผูที่ไดรับตำแหนง รอง ผบ.ตร.ประกอบดวย พล.ต.อ.สมยศ พุมพันธุมวง ที่ปรึกษา (สบ10) เทียบเทา รอง ผบ.ตร. นรต.รุน 31หัวหนา คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนคดีพันธมิตรฯ ปดลอมสนามบินดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิ ขยับเปน รอง ผบ.ตร. พล.ต.อ.วรพงษ ชิวปรีชา ทีป่ รึกษา (สบ10) เทียบเทา รอง ผบ.ตร. นรต.รุน 30 ที่รับผิดชอบเรื่องความมั่นคงและ การชุมนุมประทวง เปน รอง ผบ.ตร. และพล.ต.ท.อัมรินทร อัครวงษ ทีป่ รึกษา (สบ10) เทียบเทา รอง ผบ.ตร. เปน จตช. สวนที่ปรึกษา (สบ.10) เทียบเทา รอง ผบ.ตร. ประกอบดวย พล.ต.ท.รชต เย็นทรวง นรต.รุน 31 พล.ต.ท. ชั ช วาลย สุ ข สมจิ ต ร นรต.รุ น 30 พล.ต.ท.วุ ฒิ ลิ ป ตพั ล ลภ น อ งชาย นายสุวัฒน ลิปตพัลลภ แกนนำพรรครวมใจชาติพัฒนา พล.ต.ท.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน นรต.รุน 38 ลูกเขย พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รมว.ยุติธรรม และ พล.ต.ท.เจตต มงคลหัตถี มือสอบสวน ระดับ ผูชวย ผบ.ตร. ประกอบดวย พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ ผบช. สทส. นรต.รุน 29 พล.ต.ท.เรืองศักดิ์ จริตเอก ผบช.ศ. นรต.รุน 31 พล.ต.ท. พีระพงศ ดามาพงศ ผบช.สพฐ. นองชาย พล.ต.อ.เพรียวพันธ ดามาพงศ ผบ.ตร. พล.ต.ท.เอกรัตน มีปรีชา จตร.(สบ.8) พล.ต.ท.สันติ เพ็ญสูตร ผบช.ภ.8 นรต.รุน 29 พล.ต.ท.ภัทรชัย หิรัญญะเวช ผบช.กมค. พล.ต.ท.จักรทิพย ชัยจินดา ผบช.ภ.9 นรต.รุน 36 อดีต ผบช.น. มือปราบคนดัง พล.ต.ท.นเรศ เทียนกริม จตร.(สบ.8) นรต.รุน 30 พล.ต.ท.พงษสันต เจียมออน จตร. (สบ.8) นรต.รุน 30 อดีตนายตำรวจติดตาม นายชวน หลีกภัย ประธานที่ ปรึกษาพรรคประชาธิปตย และพล.ต.ท.อรรถพร อุทยานานนท จตร.(สบ.8) เปน รอง จตช. ระดับ ผบช. ประกอบดวย พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล ผบช.ภ.3 นรต.รุน 30 สายตรงคุณหญิงพจมาน ณ ปอมเพชร อดีตภรรยา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ขยับนั่งเกาอี้ใหญ ผบช.สตม. พล.ต.ท.คำรณวิทย ธูปกระจาง ผบช.น. สายตรง ร.ต.อ.เฉลิม อยูบำรุง รองนายก- รัฐมนตรี อยูที่เดิม พล.ต.ต.นเรศ นันทโชติ รอง ผบช.น. นรต.รุน 37 อดีตนายเวร พล.ต.อ.พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย ผบ.ตร.สายตรง น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปน ผบช.ภ.1 พล.ต.ท.

วินัย ทองสอง ผบช.ภ.1 นรต.รุน 32 สายตรง พ.ต.ท.ทักษิณ ขยับกลับบานเกิด เปน ผบช.ภ.2 โยก พล.ต.ท.ปญญา มา เมน ผบช.ภ.2 นรต.รุน 32 เพื่อนรวม รุน พล.ต.ท.วินัย ขยับเปน ผบช.สพ.ฐ. ตร. พล.ต.ต.สุวรี ะ ทรงเมตตา รอง ผบช. รร.นรต. เปน ผบช.ศ. พล.ต.ต.เชิด ชูเวช รอง ผบช.ก. นรต.รุน 28 กลับถิ่นเกาเปน ผบช.ภ.3 พล.ต.ต.กวี สุภานันท รอง ผบช.ภ.4 อดีตนายเวร พล.ต.ท.โกศล รัตนาวดี อดีต ผบช.รร. นรต.ขยับเปน ผบช.ภ.4 พล.ต.ท.สุเทพ เดชรักษา ผบช.ภ.5 สายตรง พล.ต.อ. ภาณุพงศ สิงหรา ณ อยุธา รอง ผบ. ตร. ทีม่ ผี ลงานปราบปรามยาเสพติดภาค เหนืออยูที่เดิม พล.ต.ท.วันชัย ถนัดกิจ ผบช.ภ.6 นรต.รุน 28 สายตรงนายสันติ พรอมพัฒน รมว.พลังงาน อยูที่เดิม พล.ต.ท.หาญพล นิตยวิบูลย ผบช.ภ.7 มื อ ปราบคนดั ง สายตรง พล.ต.อ.เพรี ย วพั น ธ อยู ที่ เ ดิ ม พล.ต.ท.ยงยุ ท ธ เจริญวานิช ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. เปน ผบช.ภ.8 พล.ต.ต.พิสิฎฐ พิสุทธิ์ศักดิ์ รอง ผบช.น. นรต.รุน 32 มือปราบคนสนิท พล.ต.ท.วินัย ไดแรงหนุนคุณหญิง พจมาน ณ ปอมเพชร ขยับเปน ผบช.ภ.9 พล.ต.ท.ไพฑุรย ชูชยั ยะ ผบช.ศชต. อยูที่เดิม พล.ต.ต.สุรพงษ เขมะสิงคิ รอง ผบช.ศชต.นรต.รุน 29 เพื่อนรวมรุน พล.ต.อ.อดุลย แสงสิงแกว รอง ผบ.ตร.ลูกหมอ ตชด. กลับถิ่นเกาเปน ผบช. ตชด. พล.ต.ท.ชัยวัฒน โชติมา ผบช.ปส.เพื่อนสนิท พล.ต.อ.เพรียวพันธ ตอง อยูสานตอนโยบายปราบปรามยาเสพติดหลังสรางผลงานสกัดกั้นยาเสพติดจน เปนทีย่ อมรับ พล.ต.ท.จงเจตน จาวเจนพงษ นายแพทยใหญ (สบ.8) ขออยูท เี่ ดิม พล.ต.ท.รุงโรจน แสงคราม รอง ผบช.สกพ. นรต.รุน 34 เปน ผบช.สกพ. พล.ต.ท.ชัยยง กีรติขจร จตร.(สบ.8) นรต.รุน 32 เปน ผบช.ก.ตร. พล.ต.ต. ประวุฒิ ถาวรศิริ รอง ผบช.สทส. คนสนิทนายพงษศักดิ์ รักตพงษไพศาล คน สนิท พ.ต.ท.ทักษิณ ขยับเปน ผบช.สทส. พล.ต.ต.สฤษฎชัย เอนกเวียง รอง ผบช.ศชต. นรต.รุน 30 มือสืบสวนที่เสียสละลงทำงานในพื้นที่ภาคใต สายตรง พล.ต.อ.อดุลย เปน ผบช.ส. พล.ต.ต.ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา รอง ผบช.ภ.4 นรต.รุน 32 อดีต นายเวร พล.ต.อ.ประชาเปน ผบช.ประจำ ตร. พล.ต.ต.วรเทพ เมธาวัธน รอง ผบช.สตม. อดีตทีมงานโฆษก สตช. เปน จตร.(สบ8) พล.ต.ต.สมโชค เจริญพร รอง ผบช.สกพ. เปน จตร.(สบ8) พล.ต.ต.วัฒนา สักกวัตร รอง ผบช.ภ.5 นรต. รุน 29 เปน ผบช.กมค.พล.ต.ต.ชูชพี หนูนาง รอง ผบช.ภ.7เปน ผบช.สำนักงาน ตรวจสอบภายใน พล.ต.ต.คำรบ ปญญาแกว รอง ผบช.ภ.7 ที่ทำงานสนอง นโยบายดานยาเสพติด เปน จตร. (สบ8) พล.ต.ต.ณรงค กาญจนะ รอง จตร. (สบ7) เปน จตร.(สบ8) พล.ต.ต.จุติ ธรรมโนวานิช รอง ผบช.ภ.7 สายตรง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ เตมียาเวส อดีต ผบ.ตร.เปน ผบช.ประจำ ตร.สนง.ผบ.ตร. พล.ต.ต.สุ ร พล ธนเทศ รอง ผบช.สตม. เป น ผบช.ประจำ สนง.ผบ.ตร. พล.ต.ต.พจน ไทยกลา รอง ผบช.ภ.6 เปน จตร.(สบ8) พล.ต.ต.พิสณ ั ห จุลดิลก รอง ผบช.ภ.8 สายตรงนายยงยุทธ ติยะไพรัช เปน ผบช.ประจำ สนง.ผบ.ตร. พล.ต.ต.จิตตเจริญ เวลาดีวงศ รอง ผบช.สยศ.ตร. เปน ผบช.ประจำ สนง.ผบ.ตร. พล.ต.ต.โสภณ พิสุทธิวงศ รอง ผบช.ภ.7 นรต.รุน 31 สายตรงนายไชยา สะสมทรัพย อดีตแกนนำพรรคไทยรักไทย เปน ผบช.ประจำ สนง.ผบ.ตร.

หนังสือพิมพเบื้องหลังขาว ทันขาวทันเหตุการณนิวส ขาว ตำรวจ การเมือง บันเทิง โลกธุรกิจ

11


นายศุภเศรษฐ พรเลิศนครินทร

พ.ต.อ.บำรุง คงชีพ

นายสี-นางสองเมือง ยิ่งยุทธชัยชาญ

นายจารึก ธรรมสุนทร

บริษัทคาสโก โปรดักส จำกัด

ผกก.สภ.เมืองสระบุรี

รานโรงกลึงชัยภูมิ

อุตสาหกรรม จ.สมุทรสาคร

นายจำนงค ดอกสน

นายจิตตวีร ภูมิวุฒิสาร

ผูอำนวยการกองการศึกษาเทศบาลนครออมนอย จ.สมุทรสาคร

นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร

นายจำรัส โกยอารีย

พ.ต.อ.อดุลย ชายพักตร

ร.ต.อ.ชุมพร ฉัตรสงวนชัย

นายทองคำ หลงเปลี่ยว

หจก.โกยอารีย

รอง สว.จร.สภ.เมืองสมุทรสาคร

12

หนังสือพิมพเบือ้ งหลังขาว ทันขาวทันเหตุการณนวิ ส ขาว ตำรวจ การเมือง บันเทิง โลกธุรกิจ

ผกก.ฝอ.ภ.สมุทรสาคร

นายก อบต.ชัยมงคล


รวมแสดงความยินดีกบั วาที่ ผบ.ตร. คนใหม

พล.ต.อ.อดุลย แสงสิงแกว

ผูมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทุกมิติ ก.ต.ช. มีมติเอกฉันท 10-0 เสียง ตัง้ พล.ต.อ.อดุลย แสงสิงแกว รอง ผบ.ตร.ลำดับ 3 เปน ผบ.ตร.คนใหม (คนที่9) หลังจาก นายก “ปู” เสนอชื่อเดียวโดดๆ และงดออกเสียง ทั้งนี้ พล.ต.อ.อดุลย เคยผานงาน สถานการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต รัฐบาลวางตัว เปนเลขาธิการสำนักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เพื่อวางระบบแกปญหายาเสพติด นายกฯ เผย ประเทศไทยกาวเขาสู ประชาคมอาเซียนในป 2558 จึงจำเปนที่จะตองไดผูบัญชาการตำรวจ แหงชาติที่มีวิสัยทัศน ดำเนินการในสิ่งตางๆ ไดอยาง มีประสิทธิภาพมากที่สุด ปดทายกันที่ สภ.กระทุมแบน ยินดีดวยกับ เพื่อนรัก กระแสสินธุ มณีธร ที่ไดเลื่อนชั้นจากนาย ดาบมาเปนหมวด สามารถสอยดาวมาประดับบาได อยางสมความตั้งใจ ที่รอคอยมาหลายป ร.ต.ท.วุฒิชัย ทวีกาญจนวัฒน ทำงานได หลายตำแหนงจริงๆ ปที่แลวยังทำงาน สาย ป. และ งานจราจร ลาสุดยายมาอยูชุดฝายสืบสวน ซึ่งงาน สืบสวนไมใชงานงายหากใจไมรักจริงก็ไมไดงานแน ร.ต.อ.กิตติ ทองหอ แตหมวดวุฒิ ฝมือไมเบา พึ่งยายมาอยูชุด สืบสวนไดไมนานโชวผลงาน จับกุมตัวผูตองหาตาม หมายจับไดกวา 10 รายแลว จัดเปนตำรวจหนุม ไฟแรงอนาคตไกล อีกหนึ่งนาย......... นี่ก็อีกราย ผูกองมด ร.ต.อ.กิตติ ทองหอ ผลงานเขาตานายแววๆ มาวา ตุลานี้นาจะมีมงกุฎ ครอบดาว.........ดวยเปนคนอัธยาศัยดี อนาคตสารวัตร อยูไมไกลแนนอน!!!!!!!! พบกันใหมฉบับหนา วุฒิชัย ทวีกาญจนวัฒน

จาวี...รายงาน หนังสือพิมพเบื้องหลังขาว ทันขาวทันเหตุการณนิวส ขาว ตำรวจ การเมือง บันเทิง โลกธุรกิจ

13


ภาพขาว ·Ñ¹àËμØ¡Òó

ประกวดภาพถาย มหัศจรรยพรรณไมงามเทิดพระเกียรติ

องคการสวนพฤกษศาสตร จัดงานการประกวดภาพถายในหัวขอ “มหัศจรรยพรรณไมงาม เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” เพื่อเปนการเทิดทูน พระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา อีกทั้งเปนการเผยแพรคุณคาความงามของพรรณไม ไทยและสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ รวมทั้งสวนสาขาตางๆ ใหเปนที่ รูจักอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น องคการฯ จึงขอเชิญผูสนใจสามารถเขามาถายดอกไม พรรณไม ในพืน้ ทีส่ วนพฤกษศาสตรฯ ไดระหวางวันที่ ๑ สิงหาคม ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ตัง้ แตเวลา ๐๕.๐๐-๑๙.๐๐ น. ณ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์ อำเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม สวนพฤกษศาสตรบา นรมเกลา พิษณุโลกในพระราชดำริ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก สวนพฤกษศาสตรเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแกน สวนพฤกษศาสตร ระยอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และสวนพฤกษศาสตรพระแมยา อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งสามารถ download แบบฟอรมไดจากทางเว็บไซต www.qsbg.org

ปอเต็กตึ๊งมอบทุนการศึกษา

โครงการกอสรางอาคารหอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

จังหวัดกาญจนบุรีไดจัดทำโครงการกอสรางอาคารหอพระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก บนที่ราชพัสดุเนื้อที่ ๓๖ ไร ๒ งาน ๔๙ ตารางวา ตำบลบานเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองคทานที่ มีชาติภูมิเปนชาวจังหวัดกาญจนบุรีและ ฉลองในโอกาสที่ทรงเจริญ พระชันษาครบ ๘ รอบ ๙๖ ป เพื่อเปนแหลงเรียนรูทางพระพุทธ ศาสนาการศึกษา อบรม การปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธสาสนา เปนสถานที่ทองเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ ที่พักผอนทั้งทาง กายทางใจแกประชาชนทั่วไป

ดร.สมาน โอภาสวงศ ประธานกรรมการมูลนิธิ ปอเต็กตึ๊ง เปน ประธานในพิธมี อบทุนการศึกษา (ตอเนือ่ ง) ประจำปการศึกษา 2555 พรอมดวย คุณวิเชียร เตชะไพบูลย รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ คุณจารุรัตน คุณัตถานนท คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน ผูชวยคณะ กรรมการมูลนิธิฯ และคุณอุบล เจริญสิน ผูจัดการมูลนิธิฯ รวมใน พิธีมอบทุนการศึกษาตอเนื่องตั้งแตระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับ อุดมศึกษา จาก 50 สถาบัน จำนวน 100 ทุน เปนเงินจำนวน 1,440,000 บาท ใหกับเด็กนักเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ประพฤติดีแตขาดแคลน เพื่อเปนการสงเสริมดานการศึกษา และ เพื่อเปนขวัญกำลังใจแกเด็กนักเรียน ณ หองประชุมชั้น 2 มูลนิธิ ปอเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย

ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นายพันธเทพ ศรีวนิชย รองผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปนประธาน เป ด โครงการปลู ก ป า เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 5 รอบ ณ พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลอำแพง อำเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดสมุทรสาครจัดกิจกรรมนี้ขึ้น

14

หนังสือพิมพเบือ้ งหลังขาว ทันขาวทันเหตุการณนวิ ส ขาว ตำรวจ การเมือง บันเทิง โลกธุรกิจ


โครงการปลูกตนไมถวายแมของแผนดิน ทหี่ นาอาคารสำนักงานเทศบาลนครออมนอย ดร.สมศักดิ์ ขวัญเมือง นายกเทศมนตรี นครออมนอย อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร นายสกล เหลืองไพฑูรย ปลัดนคร ออมนอย พรอมดวยสมาชิกสภาฯ และขาราชการ หัวหนาสวนการงาน คณะกรรมการ อสม. อปพร. ประชาชน ไดรวมเปนประธานในพิธีเปดงาน “โครงการปลูกตนไม ถวายแมของแผนดิน ประจำป 2555” และ “โครงการลดโลกรอนดวยมือเรา ประจำป 2555” เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา “1 หมูบาน 1 ชุมชน 80 ตน 80 พรรษา”

วันรักโรงเรียน

นายบรรจง พงษศาสตร อดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษา เปนประธาน เปดงาน วันรักโรงเรียน พิธีทอดผาปาสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียน โพธิ ส ารพิ ท ยากร โดยมี น างเบญญาภา คงรอด ผู อ ำนวยการ โรงเรี ย นโพธิ ส ารพิ ท ยากร และคณะผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น สมาคม ผูปกครอง นักเรียน มารวมงานบุญ ณ สนามกีฬาโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพฯ

ปลอยพันธุสัตวน้ำถวายเปนพระราชกุศล

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระชนมพรรษา 5 รอบ ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง จุลภัทร แสงจันทร ผูวาราชการ จังหวัดสมุทรสาคร นำขาราชการ เหลากาชาด นักเรียน นักศึกษา ผูน ำภาคเอกชน ประชาชน และผูมีเกียรติ ทำบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหงถวายแดพระสงฆ จำนวน 61 รูป และ ปลอยพันธุสัตวน้ำถวายเปนพระราชกุศล ณ ทาเทียบเรือหนาวัดเจษฎาราม พระอาราม หลวง โดยสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาครจัดเตรียมพันธุกุงทะเล และพันธปลาน้ำจืด สำหรับกิจกรรมปลอยพันธุสัตวน้ำในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดสมุทรสาคร รวมพันธุสัตวน้ำ ที่ปลอยทั้งสิ้น 2,610,000 ตัว

ซอมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ดานอุทกภัยและการชวยเหลือผูป ระสบอุทกภัย นายจุลภัทร แสงจันทร ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปนประธานเปดการซอมการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย ดานอุทกภัยและการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย ณ วัดดอนไกดี เทศบาลเมืองกระทุมแบน อำเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร จัดโดยสำนักงานปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร เพือ่ บูรณาการประสานความรวมมือจากหนวยงาน ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในจังหวัด เสริมสรางความรู ความเขาใจ ตั้งแตขั้นตอนที่หนึ่ง จนถึง ขัน้ ตอนสุดทายไดอยางสมบูรณครบถวน อันจะนำประโยชนในการรับมือตอเหตุอทุ กภัยตอไป

18 ป Clark Hatch Fitness Centerที่ Amari Watergate Bangkok

สถานออกกำลังกายของคนที่รักสุขภาพ Clark Hatch Fitness Center ที่ Amari Watergate Bangkok ใจกลางมหานครที่ใครๆ ก็สามารถเดินทางไปออกกำลังกายไดอยางสะดวก และปนี้ก็ ครบรอบเปนปที่ 18 ทาง Fitness จึงไดจัดงานเลี้ยงสำหรับสมาชิกกันอีกครั้ง (ทุกป) เพื่อ ขอบคุณลูกคาที่ใชบริการกันมายาวนาน และสถานที่ออกกำลังกายแหงนี้ยังเปนศูนยรวม คนดังมากมายในทุกแวดวงที่ให ความไววางใจมาเปนสถานที่ดูแลสุขภาพกัน ไมวาจะเปน ดารา นายแบบ นางแบบ นางงาม หรือ นักธุรกิจชื่อดัง เพราะที่นี่สะอาด บริการดี และเปนการ กันเอง ... อาหารอรอยๆ เพลงฟงเพราะๆ และกิจกรรมดีๆ ที่จัดขึ้นทั้งป หนังสือพิมพเบื้องหลังขาว ทันขาวทันเหตุการณนิวส ขาว ตำรวจ การเมือง บันเทิง โลกธุรกิจ

15


อะเมสซิ่งไทยแลนด

งานเทศกาลกินปู ดูทะเล ครั้งที่ 10

ณ บริเวณ เซนทรัล พารค เซนทรัล พลาซา พระราม 2

ม.ร.ว.สุขมุ พันธุ บริพตั ร ผูว า ราชการกรุเทพมหานคร ใหเกียรติมาเปนประธานเปดงาน โดยมี ผอ.เขตบางขุนเทียน พงษศักดิ์ พันธุสวาสดิ์ ใหการตอนรับ และพาเที่ยวชมภาย ในงาน ซึ่งมีการจำหนายอาหารทะเลสดๆ ปูตัวใหญๆ เปนๆ ราคาถูก สินคาจากโรงงานโดยตรง สินคา Otop หนึง่ ผลิตภัณฑ หนึ่งตำบล ที่ไดรับการคัดสรรคมาเปนอยางดี การแสดงจาก เด็กนักเรียนตลอดจนกิจกรรมความบันเทิงบนเวทีจากศิลปน นักรองนักแสดงที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาใหความสนุก ภายในงานมีประชาชนตางมารวมงานจำนวนหลายหมื่นคน ในดานของความปลอดภัยนั้น พ.ต.อ.นครินทร สุคนธวิท ผกก.สน.ทาขาม นำกำลังตำรวจมาคอยดูแลความปลอดภัย ใหกบั ประชาชนทีม่ าเทีย่ วงานดวยตนเอง และสามารถจับกุม ดำเนินคดีตามกฎหมายกับบรรดามิจฉาชีพทแฝงตัวเขามา

16

หนังสือพิมพเบือ้ งหลังขาว ทันขาวทันเหตุการณนวิ ส ขาว ตำรวจ การเมือง บันเทิง โลกธุรกิจ

ภายในงาน และทำใหประชาชนรูสึกอุนใจ และปลอดภัย โดย พงษศักดิ์ พันธุสวาสดิ์ ผอ.เขตบางขุนเทียน ไดกลาว ทิง้ ทายวาในการจัดงานเทศกาลกินปู ดูทะเล ครัง้ ตอไปจะจัด ใหดีและยิ่งใหญกวาเดิม ซึ่งจัดไดวางานเทศกาลกินปู ดูทะเล นั้นเปนงานระดับประเทศอีกงานหนึ่งที่ไมควรพลาด!!


เรืองฤทธิ์ อุบลไทร

นายกองคการบริหารสวนตำบลทาทราย

ทาทรายจัดสรางที่ทำการ อบต. หลังใหม นายเรืองฤทธิ์ อุบลไทร นายกองคการบริหาร สวนตำบลทาทราย ไดจดั สรางอาคารทีท่ ำการบริหาร สวนตำบลทาทรายแหงใหม ไดดำเนินการไปแลวก วา 90% เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้นใช งบประมาณในการกอสรางทัง้ สิน้ จำนวน 44,897,000 บาท และจะมีการตกแตงภายในอยางตอเนื่องให สวยงาม เพื่อความสะดวกสบายและเปนประโยชน ใหกับประชาชนที่เขามาใชบริการ ติดตอราชการ ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จ และเปดใหใชบริการภายใน สิน้ ป 2555 นี้ มอบเปนของขวัญปใหมใหกบั ชาวบาน ตำบลทาทราย จังหวัดสมุทรสาคร

คอนเสิรต เฉลิมพระเกียรติบา นเมืองสวยดวยเสียงเพลง

คอนเสิรต เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในมงคลวโรกาสทีท่ รงมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา "บานเมืองสวยดวยเสียงเพลง" โดยมูลนิธิอุบลรัตนในพระบรมราชินูปถัมภ รวมกับกองทุนสงเสริม งานวัฒนธรรม และคุณสวลี ผกาพันธุ ศิลปนแหงชาติ ณ หอประชุมใหญ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย กวา ๓ ชั่วโมง กับ ๓๖ บทเพลงหลากหลายแนว ไมวาจะเปนเพลงรักหวานซึ้ง เพลงสนุกสุขหรรษา เพลงปลุกใจ เพลงพระราชนิพนธ รวมทั้งเพลงสากล ลวนสรางความสุขใหกับผูมีโอกาสมารับชมรับฟงเปนอันมาก สมเจตน จำนงของคณะผูจัดคือการจัดงานเพื่อเปนการระดมทุนสำหรับมูลนิธิฯ ในการทำสาธารณกุศลในดานตาง ๆ รวม ทั้งเปนการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยในดานเพลงไทยสากล ใหดำรงคงอยูคูกบั สังคมไทยไปตราบนานเทานาน

หนังสือพิมพเบื้องหลังขาว ทันขาวทันเหตุการณนิวส ขาว ตำรวจ การเมือง บันเทิง โลกธุรกิจ

17


วัดทากระบือ จัดสรางรูปหลอหลวงปูรุง ทานพระครูศิริสาครธรรม เจาอาวาสองคปจจุบัน วัดทากระบือ สมุทรสาคร พรอมดวย คณะสงฆ รวมถึงคณะศิษย รวมกันเพื่อที่จะสรางรูปหลอเหมือนองคจริงของพระเดชพระคุณ พระไพ โรจนวุฒาจารย ( หลวงปูรุง ติสฺสโร ) หนาตักกวาง ๙ เมตร สูง ๑๓ เมตร ตั้งอยูบนฐานอาคาร คอนกรีต กวาง – ยาว ๕๐ เมตร ใชงบประมาณ 20 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคและเหตุผลในการสรางรูปหลอ หลวงปูรุง เพื่อประกาศเกียรติคุณ เปนการทดแทนคุณ ให สาธุชนไดสักการบูชา เปนติสราอนุสรนสถานในการศึกษา และปฏิบัติธรรมและเพื่อเปนการแสดงอามิสบูชา ปฏิบัติ บูชา ปฏิบัติธรรม ถวายพระเดชพระคุณหลวงปูรุง ติสฺสโร ไดบรรพชาอุปสมบทจำพรรษา ณ วัดทากระบือ ๖๔ พรรษา ดำรงตำแหนงพระสังฆาธิการเปนเจาอาวาส ๕๙ พรรษา เจาคณะอำเภอกระทุม แบน ๑๗ พรรษา ปฏิบตั หิ นาทีบ่ ำเพ็ญ ฑิตานุทติ ประโยชนเพือ่ ชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย และประชาชน คณะกรรมการ คณะสงฆ คณะศิษย ประชาชนที่เคารพนับถือทาน มีมติลงความเห็น เปนเอกฉันทเห็นสมควรสรางรูปหลอเหมือนองคจริง จึงขอเรียนเชิญทานผูมีจิตศรัทธา รวมทำบุญมหากุศล โครงการสรางรูปหลอ พระไพ โรจนวุฒาจารย (หลวงปูรุง ติสุสโร) ตามกำลังศรัทธา ณ วัดทากระบือจ.สมุทรสาคร

พ.ต.อ.นครินทร สุคนธวิท

พ.ต.ท.สุรกิจ อินอ่ำ

ผกก.สน.ทาขาม

สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 2

พ.อ.จักราวุธ สินพูลผล

รองผูอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.สมุทรสาคร

พล.ต.ต.ธยานฤทธิ์ เอกเผาพันธ ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร

เจาหนาที่ตำรวจจราจร สน.บางมด

นภาพร ยังสุข

18

หนังสือพิมพเบือ้ งหลังขาว ทันขาวทันเหตุการณนวิ ส ขาว ตำรวจ การเมือง บันเทิง โลกธุรกิจ


นายฟู หอยดอง

พ.ต.ท.จารึก อยูบำรุง

นายปรีชา ศิริแสงอารำพี บริษัทเชพโรเลดสมุทรสาคร

สว.จร.สภ.เมืองสมุทรสาคร

บริษัทยูนิค ไมนิ่ง เซอรวิสเซส จำกัด (มหาชน)

คณะผูบริหาร ขาราชการ

นายกสมาคมสงเสริมและพัฒนาการศึกษา

เทศบาลตำบลบานแพว จ.สมุทรสาคร

พ.ต.อ.พลัฎฐ วิเศษสิงห

ดร.แสงชัย โสตถีวรกุล

โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา จ.สมุทรสาคร

ฮะ-สุวรรณ แสงสุขเอี่ยม

ผกก.สภ.กระทุมแบน

กลุมบริษัทชัยนาวี สมุทรสาคร

รานวัฒนา คารออดิโอ

นายอภิชิต ประสพรัตน ประธานสภาอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

ศูนยติดตั้งเครื่องเสียง

หนังสือพิมพเบื้องหลังขาว ทันขาวทันเหตุการณนิวส ขาว ตำรวจ การเมือง บันเทิง โลกธุรกิจ

19


วางศิลาฤกษสรางพระสีวลีองค ใหญ สูง 8 เมตร

พระมหาสมวงษ สีลภูสิโต เจาคณะอำเภอ ชัยภูมิ รักษาการแทนเจาอาวาสวัดนาคาวาสวิหาร และคณะกรรมการไดประชุมปรึกษาหารือ ที่จะทำ การวางศิลาฤกษสรางพระสีวลี องคใหญในอำเภอ เมื อ งชั ย ภู มิ เพื่ อ เป น ที่ ก ราบไหว บู ช าขอพรเป น สิ ริ ม งคลแก ส าธุ ช นทั้ ง หลาย ขนาดสู ง 8 เมตร

องคพระสูง 5 เมตร ฐานสูง 3 เมตร ฉะนั้นทางวัด และคณะกรรมการ จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ ท า นผู มี จิ ต ศรั ท ธาในบุ ญ ทัง้ หลาย รวมบุญ รวมสรางกุศล สรางพระสีวลี รวม เปนเจาภาพทอดผาปาสามัคคีครัง้ นีต้ ามกำลังศรัทธา ไดท่ี วัดนาคาวาสวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

[ดวน] รับสมัคร!! ศูนยขาวและนักขาวทั่วประเทศ

หากคุณเปนคนหนึ่งที่สนใจขอมูลขาวสาร และอยากเปนสวนหนึ่งของคนทำขาว เพื่อเปนประโยชนตอสวนรวมและสังคม ขอเชิญชวนมาเปนสวนหนึ่งของคนทำขาว มารวมทีมงานกับหนังสือพิมพ ในเครือ “ทันเหตุการณ” ติดตอไดที่ : กองบรรณาธิการ 36 หมู 7 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท : 081-668-5137, 085-191-7888 E-mail : Weeradet_01@hotmail.com

20

หนังสือพิมพเบือ้ งหลังขาว ทันขาวทันเหตุการณนวิ ส ขาว ตำรวจ การเมือง บันเทิง โลกธุรกิจ


ย า บ ส ย า บ ส วาไรตี้ กับนายกฤช การประกวดที่จัดมาเปนปที่ 3 แลวของเวที การประกวดผูชายแหงป Mens’Health Guys’Challenge 2012 ณ ห อ งบอลลู น ชั้ น 7 โรงแรมโซฟ เ ทล สุ ขุ ม วิ ท กรุงเทพมหานคร อนึ่งการจัดประกวดในทุกๆ ปนั้น ผูจัดเนน การเฟนหาผูชายที่มีความพรอมในทุกๆ ดานโดยเนนที่การ เปนผูท มี่ คี วามแข็งแรง และจิตใจทีด่ งี ามเพือ่ เปนตัวอยางของ สังคมทั้งในชีวิตตัวเอง และผูคนรอบขาง การประกวดในปนี้ ไดรบั เกียรติจากนักแสดงเจาบทบาทชือ่ ดัง สินจัย เปลงพานิช มาเปนหนึ่งในคณะกรรมตัดสินดวย....รวมเปนกำลังใจ ในการประกวดใหกับหนุมได ประกาศผลการตัดสิน 19 ตุลาคม นี้ ณเดช นำขบวนแฟชั่นโชวปนจักรยาน เพื่อโลก เพื่อสุขภาพ สรางสีสันใหกับแฟนคลับแทๆ เมื่อนักแสดงหนุมยอดนิยมแหงยุค ณเดช คู กิ มิ ย ะ รวมขบวนพรอมนายแบบ นางแบบและศิลปนมากมาย ป น จั ก รยานแฟชั่ น โชว ก ลางห า งดั ง ของฝ ง ธนอย า ง เดอะ มอลล บางแคในงาน The Mall Inter Bycyecle Show 2012 ที่ผานมาทามกลางผูเขาชมงานมากมาย เรียกเสียงฮือ ฮาและเพลิดเพลินดวยเรื่องราวของคนที่รักในจักรยานลวนๆ เพราะ เปนการรวมเอาจักรยานเกือบทุกมุมโลกมาจัด แสดงไวที่งานนี้ดวย นองแจส ในชุดโนราห สวยแบบพืน้ บาน ไทย รายการ Beauty Today โดย คุณอนุรี อนิลบล กรรมการบริหารเครื่องสำอางค MTI พี่ใหญแหง แวดวงความงามเรียกนองแจส สรวีย นัดที มิส ทิฟฟานี่ สาวประเภท 2 ถือเปนผูชายที่สวยที่สุด

ในเมืองไทยคนหนึง่ ถึงแมจะไมใชหญิงแทแตสวยงาม แบบหวาน หยดยอยตามประสาสาวประเภทสอง ของเวทีดัง มาสวมใสชุดโนราหเพื่อถายทอดการ แสดงพื้นบานที่โดงดังของพี่นองชาวใตซึ่งเปนบาน เกิ ด ของเธอ สวยงามตระการตา พริ้ ว สวย และ นาชื่นชมทีเดียว หนังสือพิมพเบื้องหลังขาว ทันขาวทันเหตุการณนิวส ขาว ตำรวจ การเมือง บันเทิง โลกธุรกิจ

21


ชางภาพ : กฤช ยอดเดชา (อุม ) KLIT STUDIO ผูชวยชางภาพ : ศุภโชค ชาวบางพรม (เอ็ม) แตงหนา : กฤช เครื่องสำอางค : MTI สถานที่ : คอนโดบานสวน วิภาวดี 17

22

หนังสือพิมพเบือ้ งหลั งหลังงขขาาวว ทันขาวทันเหตุการณนวิ ส ขาว ตำรวจ การเมือง บันเทิง โลกธุรกิจ


พ.ต.ต.กฤษดา มานะวงศสกุล

ฮอบราเดอร อินเตอรเนชั่นแนล จก.

บุญเชิญ ขำสาคร

พล.ต.ต.วีรพล สกุลมีฤทธ

พ.ต.อ.ถวัลย พวงเกษม

ดร.สุนทร วัฒนาพร

สว.สส.สน.ตลาดพลู

นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา

ทาทราย จ.สมุทรสาคร

ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม

ผกก.สน.หนองคางพลู

ประธานหอการคา จ.สมุทรสาคร

นายเดชา พฤกษพัฒนรักษ

นางพิมพกาญจน ชัยจิตรสกุล

จัดหางาน จ.สมุทรสาคร

วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร

หนังสือพิมพเบื้องหลังขาว ทันขาวทันเหตุการณนิวส ขาว ตำรวจ การเมือง บันเทิง โลกธุรกิจ

23


วัดบึงเสือรอง จ.พิจิตร

“กีฬาสรางคน คนสรางชาติ”

จัดทอดกฐินสามัคคีขนึ้ ในวันที่ 3 พ.ย. 55 นำรายไดสรางกำแพงวัด ผูม จี ติ ศรัทธารวมบุญ รวมกุศล ติดตอคุณทรงพล ผูส อื่ ขาวไทยโพสต โทร. 081-4863625

นายกฯ สวนหลวง คนใหม

ขอรวมแสดงความยินดีกบั นิรนั ดร ปอมนอย อดีตกำนันตำบลสวน หลวง หัวหนากลุมรักษสวนหลวง ทีไ่ ดรบั ความไววางใจจากประชาชน ชาวสวนหลวง ชนะการเลือกตั้ง ได รั บ เลื อ กเป น นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลสวนหลวงคนใหม

ทีส่ นามกีฬา โรงเรียนเทศบาลออมนอย ดร.สมศักดิ์ ขวัญเมือง นายกเทศมนตรีนครออมนอย อ.กระทุม แบน จ.สมุทรสาคร นายสกล เหลืองไพฑูรย ปลัดนครออมนอย พรอมดวยสมาชิกสภาฯ ไดรวม เปนประธานในพิธีเปดงาน การแขงขันฟุตบอล 7 คน “OMNOI MINI CUP 2012” ครั้งที่ 2 เพื่อเปนการปลูกฝงใหเด็กและเยาวชน ใหเวลาวางใหเปนประโยชน หางไกลยาเสพติด การกีฬายังเปนสวนหนึง่ ทีส่ ำคัญในการพัฒนาคน ดังกลาวทีว่ า “กีฬาสรางคน คนสรางชาติ” ฉัตรชัย เทศนิยม, พงศธร นอยรักษา, มานพ พฤฒิวโรดม

ยี่หอ CHIPPER, ยี่หอ FUJI, ยี่หอ OKAY และผาเย็นชนิดสำลี ยี่หอ FUJI รวมกวา 1 แสนชิ้น มูลคาความเสียหายกวา 5 แสน บาท เบื้องตนไดแจงดำเนินคดีในขอหา “ผลิ ต และจำหน า ย เครื่องสำอางที่แสดงฉลากไมถูกตอง” ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม เกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พรอมนำสงพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตอไป “สำหรับผาเย็นถือวาเปนเครื่องสำอาง ตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เกีย่ วกับเรือ่ งการกำหนดเครือ่ งสำอางควบคุม

บก.ปคม.เตือนภัยผาเย็นอันตราย กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการ คุม ครองผูบ ริโภค (บก.ปคม.) พล.ต.ต.นิพนธ เจริญผล ผบก.ปคม. พ.ต.อ.พฤทธิพงษ ประยูรศิริ ผกก. 4 บก.ปคม. ไดนำกำลัง เจาหนาทีพ่ รอมหมายคนจากศาลแขวงนครปฐม ที่ ค.11/2555 ลงวันที่ 30 ส.ค. 2555 เขาทำการตรวจคนภายใน บริษัท ไทย โทเวล จำกัด เลขที่ 29/19 หมู 6 ต.ออมใหญ อ.สามพราน จ.นครปฐม หลังไดรับการรองเรียนจากผูบริโภค วามีโรงงาน ยานออมใหญ ทำการผลิตผาเย็นซึง่ อาจเปนอันตรายตอผูบ ริโภค จากการตรวจคนพบวาผาเย็นบรรจุกลองพรอมสง จำนวน 5 รายการ ไดแก ผาเย็นชนิดผาขนหนู ยี่หอ SOFT,

24

หนังสือพิมพเบือ้ งหลังขาว ทันขาวทันเหตุการณนวิ ส ขาว ตำรวจ การเมือง บันเทิง โลกธุรกิจ

พ.ศ. 2551 ดั ง นั้ น การผลิ ต และจำหน า ยผ า เย็ น จะต อ งแสดง ฉลากให ถู ก ต อ งและครบถ ว น ตามประกาศคณะกรรมการ เครื่องสำอาง ลงวันที่ 11 ก.พ. 2554 ทั้งนี้ จึงเตือนผูบริโภค ให สั ง เกตและตรวจสอบผ า เย็ น ก อ นใช ทุ ก ครั้ ง ว า ได มี ก าร จดแจงและแสดงฉลากเครื่องสำอางถูกตองหรือไม เพื่อไมใหเกิด อั น ตรายต อ ร า งกาย หากพบผ า เย็ น ที่ ผ ลิ ต หรื อ จำหน า ยโดย ไมถูกตองตามกฎหมาย สามารถแจงรองเรียนมาไดที่ สายดวน บก.ปคม. 1135 หรือ ตู ปณ. 459 ปณศ.สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 เพือ่ ทาง บก.ปคม. จะไดตรวจสอบ และดำเนิน การตามกฎหมายตอไป


นายศุภชัย งามสม

โรงพยาบาลกระทุมแบน

ผอ.ธกส.สาขาสมุทรสาคร

นายบัญชา ฤทธิ์ศาสตร

พ.ต.อ.สมบัติ ออนสมบูรณ

นายก อบต.คลองมะเดื่อ

ผกก.สภ. สามพราน จ.นครปฐม

พ.ต.อ.ภานุเดช สุขวงศ

พ.ต.อ.ศักดา ดามาพงศ

พ.ต.อ.อาคเนย แดงดอมยุทธ

พ.ต.อ.ถวัลย พวงเกษม

พ.ต.อ.ไพโรจน ขุนหมื่น

นายนพวงศ พฤกษชาติ

ผกก.สน.หลักสอง

ผกก.สภ.เมืองราชบุรี

ผกก.สภ.เมืองชัยภูมิ

ผกก.สน.ภาษีเจริญ

ผกก.สน.หนองคางพลู

หัวหนาอุทยานแหงชาติน้ำตกตาดโตน จ.ชัยภูมิ หนังสือพิมพเบื้องหลังขาว ทันขาวทันเหตุการณนิวส ขาว ตำรวจ การเมือง บันเทิง โลกธุรกิจ

25


บชน. วาที่ ร.ต.ท.ดวง เขารายงานตัว

รับตำแหนงครูฝกยิงปน นรต.

กองบัญชาการตำรวจนครบาล วาที่ รอยตำรวจโท ดวง อยูบ ำรุง บุตรชายของ รอยตำรวจเอกเฉลิม อยูบ ำรุง รองนายกรัฐมนตรี เดินทางเขาพบ พลตำรวจโทคำรณ วิทย ธูปกระจาง ผูบ ญ ั ชาการตำรวจนครบาล เพือ่ รายงาน ตัวในตำแหนง รองสารวัตรศูนยฝกอบรม กองบัญชาการ ตำรวจนครบาล หลังจากไดรบั การโอนยายจากสังกัดทหาร ยศรอยโท ซึ่งมีผลในที่ 1 สิงหาคม 2555 ทั้งนี้วาที่รอย ตำรวจโทดวง สวมใสชดุ ปกติแขนยาวกากีคอแบะ เดินทาง เขารายงานตัวดวยใบหนาที่ยิ้มแยม ขณะพลตำรวจโทคำ รณวิ ท ย กล า วตอนรั บ และแสดงความยิ น ดี ที่ เข า มา ชวยเหลืองานดานการฝกสอนตำรวจในการยิงปน ที่ กอง บัญชาการตำรรวจนครบาล วา ที่ ร.ต.ท.ดวง กลาวหลังจากเขารับหมอบหมาย งานจากผูบังคับบัญชา วารูสึกตื่นเตนพอสมควรในการ เขารับหนาที่เปนตำรวจวันแรกเนื่องจากภาระ หนาที่ก็ ตางกันตนเองตั้งใจและอยากจะทำงานในฐานะตำรวจ แตยังเปนมือใหมจึงอยากใหเพื่อนรวมงานชวยแนะนำใน เรื่องการทำงานดวย ไมตองเกร็ง เพราะก็เปนนายตำรวจ

ชั้นผูนอยคนหนึ่งโดยขณะนี้ไดรับมอบหมายงานจากผู บังคับบัญชาใหเปนครูฝกสอนการยิงปน ที่ โรงเรียนนาย รอยตำรวจ สามพราน จังหวัดนครปฐม “ทางด า นผู ใ หญ ร วมถึ ง ผู บั ง คั บ บั ญ ชายิ น ดี แ ละ อวยพรใหตั้งใจปฏิบัติหนาที่ สวนคุณพอและคุณแมก็ไม ไดพูดอะไรมาก เพียงแตเห็นรอยยิ้มก็สามารถทราบไดวา ทานก็ภูมิใจ” วาที่ ร.ต.ท.ดวง กลาว

เป น โอกาสอั น ดี ใ นเดื อ นหางมหามงคลนี้ ที่ ลู ก ๆ ทุ ก คน นาจะทำหนาที่ของลูกที่ดีหาโอกาสหาเวลาวางเขาไปกอด แมทำใหแมมีความสุขพาแมไปทานขาวดูหนังฟงเพลงบาง เหมือนกับที่เราพาเพื่อนพาแฟนไปเที่ยวอยางมีความสุข “แม” เขียนถึงแมทีไรน้ำตาพาจะไหลออกมาทุกที รักแมนะ เดื อ นนี้ เ ป น เดื อ นแห ง มหามงคลเฉลิ ม ฉลอง 12 รักแมทสี่ ดุ ในโลก สิงหาคม วันแมแหงชาติของชาวไทยทั้งประเทศ พบกันใหมฉบับหนา ขอเวลาพาแมไปเที่ยวนะครับ นิ ย ามของคำว า แม คำว า รั ก แม มี ผู ใ ห นิ ย ามไว “แฟน และเพื่อนๆ ของคุณกำลังรอคุณไปเที่ยว แตมี มากมายมหาศาลแตคงไมมีความหมายใด วลีใด คำพูดใด หรือประโยคใดทีจ่ ะมาบรรยายหรืออธิบาย เพียงหนึ่งเดียวที่รอคุณกลับบาน” เทียบเทา ความรักของแมที่มีใหได แมคือทุกสิ่งเหนือกวาคำ วีระเดช เกิงฝาก บรรณาธิการ 085-191-7888 บรรยายใดๆ

26

หนังสือพิมพเบือ้ งหลังขาว ทันขาวทันเหตุการณนวิ ส ขาว ตำรวจ การเมือง บันเทิง โลกธุรกิจ


นายจุลภัทร แสงจันทร ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร นางผองเพ็ญ แสงจันทร

นายกเหลากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร

พล.ต.อ.อดุลย แสงสิงแกว เลขาธิการ ป.ป.ส. รองผบ.ตร.

พล.ต.ต.รัษฎากร ยิ่งยง ผบก.น.9

พ.ต.อ.จำแรง สุดใจ

ผกก.สภ.เมืองสมุทรสาคร หนังสือพิมพเบื้องหลังขาว ทันขาวทันเหตุการณนิวส ขาว ตำรวจ การเมือง บันเทิง โลกธุรกิจ

27


สมาคมนักเรียนเกา วชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับ บริษทั อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ บมจ. อสมท. ไดจดั การประกวดนางสาวไทย ประจำป พ.ศ. 2555 สำหรับงานในปนจี้ ดั ขึน้ ภายใต แนวคิด “พฤกษาดุจชีวา ธาราดุจฤทัย'' ซึ่งเปนการรวมอนุรักษผืนปาและสายน้ำ เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั และสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา เราจึงเก็บภาพสาวงามผูผาน เขารอบ 18 คนสุดทายมาใหไดยลโฉมกันและขอเปนกำลังใจใหกับนองๆ สาวงาม ทั้ง 18 คน ในการสานฝนกาวไปใหถึงดวงดาว ภาพ/ขาว : กฤช ยอดเดชา

28

หนังสือพิมพเบือ้ งหลังขาว ทันขาวทันเหตุการณนวิ ส ขาว ตำรวจ การเมือง บันเทิง โลกธุรกิจ

เจาะลึกทันเหตุการณ์ สิงหาคม  

หนังสือพิมพ์