Page 1

การเตรียมความพรอมรับมืออุทกภัยเพือ่ ปกปกรักษาเอกสารมรดกของ ชุมชนทองถิ่นในจังหวัดปทุมธานี Story by…Porntip Photo by… นายจตุพร ทองขันธ (หองสมุดมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ)

บรรยาย : เรื่องการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติและประสบการณจากเหตุการแผนดินไหวครั้งใหญ ที่ประเทศญี่ปุนป 2554 (วิทยากร : คุณมิชิโกะ คาวานาเบะ) คุณมิชิโกะ เลาถึงเหตุการณภัยธรรมชาติในฟลอเรนซ ป 1966 เกิดความเสียหายอยางหนักรวมถึง ทรัพยากรที่มคี ณ ุ คา มรดกอันเกาแก ทําใหเกิดการตื่นตัวขึ้นและสรางความรวมมือดานการอนุรักษขึ้น คือ สหพันธ ระหวางประเทศวาดวยสมาคมและสถาบันหองสมุด หรือ IFLA เกี่ยวกับการสงวนรักษาและอนุรักษ สําหรับ หลักการสงวนรักษาและการบูรณะ คือ กันไวดีกวาแก การคงความดัง้ เดิมของทรัพยากรไวใหไดมากที่สดุ และ อนุรักษอยางทัว่ ถึง กอนเกิดภัยพิบัตติ อ งมีการเตรียมตัวใหพรอมอยูเ สมอ เพื่อเกิดความสูญเสียตอทรัพยากกรให นอยทีส่ ดุ สําหรับหลักในการวางแผนเตรียมรับมือความเสียหายจากภัยพิบัติ มีดังตอไปนี้ • การประเมินความเสี่ยงตามเหตุการณของภัยพิบัติ • วางแผนรับมือ เชน ศึกษาผังขององคกร จัดลําดับความสําคัญของทรัยากร จัดตั้งทีมเตรียมรับมือ จัดทําคูมอื การเก็บกูและรายการสิ่องของไว เปนตน • การตอบโตเมื่อถึงภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการฟนคืนสภาพ และปองกันการเกิดซ้ํา


การอบรมรมเชิงปฏิบัติการ 2 ปฏิบัติ : ลางใหแหง ทําความสะอาด - การรับมืออุทกภัย วิทยากร :  คุณนาโอโกะ มุราคามิ การจัดการหนังสือขึ้นรา โดยการใชเทนานอล 70‐80% และการใชแปรงปดเชื้อรา 1.1 กอนเช็ดเชื้อราตองเตรียมความพรอม ไดแก สภาพรางกาย อุปกรณปองกัน เชน หนากากอานามัย เสื้อปด แขน ถุงมือ หมวกคลุมผม และแวนกันลม สวนอุปกรณ ไดแก กระดาษทิชชูชนิดทีไ่ มเปนไมเปลี่ยนสภาพเมื่อ สัมผัสน้าํ น้ํายาเอทานอล 70‐80% แปรงสําหรับปดเชื้อรา 1.2 สถานทีค่ วรเปนที่ที่มอี ากาศถายเท หากอยูใ นหองตองมีเครื่องดูดอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศ 1.3 ทําการเช็ดเชื้อราโดยนํากระดาษทิชชูช ุบเอทานอล เช็ดบริเวณที่มีคราบเชื้อราไปทางเดียวกัน กระดาษที่เช็ค ควรสะอาดเสมอโดยพับดานทีส่ กปรกเขาดานใน


1.4 การเช็ดทําความสะอาดโดยใชแปรงใหปดสิง่ สกปรกออกดวยปดที่ขอบหนังสือทัง้ สามดานไปทางเดียวกัน อยางเบามือ 1.5 หลังจากทําความสะอาดหนังสือแลวตองทําความสะอาดชั้นวางเพือ่ ลดการแพรกระจายของเชื้อราโดยใช เอทานอลเช็ดทําความสะอาด สวนพื้นใหใชผา แหงเช็ดทําความสะอาด 1.6 หลังทําความสะอาดใหถอดถุงมือแบบกลับดานนอกเขาดานใน หนากาก ชุด และหมวกทิง้ ใสถงุ พลาสติก ปดใหมิดชิด สวนแปรงใหแชในเอทานอล 30 นาที บีบน้ําออกแลวตากใหแหงสนิท 1.7 ลางมือ บวนปาก และทําความสะอาดรางกายทุกครั้งหลังจากปฏิบัติการเสร็จ


2. การจัดการกับเอกสารที่เปนแผนเดี่ยวๆ 2.1 ถายรูปตนฉบับเอกสารพรอมกับหมายเลขกํากับเอกสารเก็บไว บันทึกขอมูลของเอกสาร ทดสอบวา สามารถลางไดหรือไมกบั มุมกระดาษที่ไมมีตวั อักษรกอน 2.2 ใสกระดาษในตระกราแลวนํากระกราอีกใบหนึ่งวางทับกระดาษไว จุมลงในน้าํ ถาดแรกใชพกู นั ปดเศษฝุน ออก แลวนําใสถาดน้าํ ใบที่สองและสาม 2.3 ระบายน้ําออกใหหมดจึงนําเอกสารวางในผาขนหนู ปดทับทับดวยผาไมทอ (Non‐Woven Cloth)  แลวนําผาขนหนูอกี ผืนซับความชืน้ ออก 2.4 นําเอกสารออกไปไวในกระดาษซับ (Absorbent paper) สอดไวคั่นระหวางแผนซอนกัน นําแผน ไมคั่นไวประมาณ 10 แผน/1แผนไม ทับดวยของหนักดานบน เปาใหแหงดวยพัดลม


3. การจัดการหนังสือเปยกน้าํ 3.1 ใชกระดาษซับหรือผาขนหนูซับสวนทีเ่ ปยกน้าํ ไลความชืน้ 3.2 ใชกระดาษที่ไมมีรอยหมึกพิมพหรือเปนกระดาษสําหรับถายเอกสารสอดในหนังสือ คลี่กระดาษออกและ แบงชวงการสอดกระดาษ ไมตองสอดทุกหนา โดยตั้งหนังสือขึน้ ใหสว นที่เปยกอยูด า นบน 3.3 ตากพัดลมหรือแดดไว หากหนังสือเปยกมากใหเปลี่ยนกระดาษซับ 3.4 เมื่อหนังสือใกลแหงใหดงึ กระดาษซับออกและวางเอกสารไวบนแผนไมหากมีหลายเลมใหนาํ แผนไมคนั่ ระหวางเลม และนําของหนักทับดานบนสุด **ระหวางการตากควรตรวจสอบเปนระยะเพือ่ ไมใหกนากระดาษติดกัน


4. การคงสภาพหนงสือ กรณีที่มีหนังสือเยอะมากไมสามารถดําเนินการคงสภาพหนังสือไดทนั เวลา ควรใชวิธีแช แข็งไว เนื่องจากเชื้อราจะเกิดขึน้ ใน 48 ชั่วโมงหลังจากสัมผัสน้ํา จึงตองมีการคงสภาพหนังสือไวเพื่อปองกันเชื้อ รา หรือหยุดการเติบโตของเชื้อรา รวมทั้งปองกันแมลง โดยนําหนังสือใสถงุ พลาสติกไว ปดใหมิดชิด นําใสตแู ช แข็ง อาจเปนตูเย็นในชองแชแข็งหรือตูแ ชแข็งแบบอบแหงก็ได วางในแนวนอน เมื่อถึงเวลาที่สามารถดําเนินการ ฟนฟูสภาพหนังสือไดแลวใหนําหนังสือทีแ่ ชแข็งแลวออกมาพักไว รอใหน้ําแข็งที่เกาะอยูล ะลายออกจึง ดําเนินการฟนฟูสภาพหนังสือได

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย  

การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยเอกสารมรดกของชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you